- DAGBLAD VOOR ALKMAAR ÊN OMSTREKEN. BoMantó oïerzlem No. 65 Hondord een en twintigste Jaargang. 1919 DINSDAG 18 MAART. Deze Courant wordt eiken avond, feekalv© op Zon* en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per maanden voor Alkmaar f 1.65, franoo door het ge» lieele Rijk f LW. Afzonderlijke en bew^smmmers 5 Centt» Per regel f 0.15. Bjj groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.T. Boek- en Handelsdrukkerij v4l HBBMs. COSTER ZOON, Yoordam C 9. Gemengd Nieuws. Dit nummer bestaat uit 1 bladen. Telefeefmmaier 3. Prijs der gewone Advertentiên President Wilson heeft zich, nauwelijks uit Amerika teruggekeerd bezig gehouden met de bestudeering van het rapport betreffende de militaire voorwaarden, welke de Geallieerden dm Duitschers bij den definitieven wapenstil stand wenschen op te leggen. Uit hoffelijkheid jegens Wilson heeft de commissie daarop nare werkzaamheden ver daagd. Minister Pichon heeft medegedeeld dat de voorrechten aan Duitschland ten opzichte zij ner voedselvoorziening verleend niet mede zouden brengen, dat de blokkade werd opge heven Dit zou eerst bij den voorloopigen vre de kunnen gebeuren maar liet ia duidelijk, dat de levering van voedsel aan Duitechland wel met edn verzachting der blokkade gelijk staat. Volgens minister Pichtm zou het verdrag be treffende den Volkerenbond niet in het voor- loopige vredesverdrag worden opgenomen-, F en- particulier telegram ui t Londen meldt, dat men er "in Parijs niet bijzonder over te spreken is, dat Wilson het noodig geacht heeft de militaire voorwaarden eerst een» te bestudeeren alvorens hij er over beraadslagen wilde. Men meerat te weten, dat Wilson a op gesteld zou zijn het tegenwoordig ontwerp van net Volkerenverbond ia het vredesverdrag op te neman. De Times en de Daily Chronicle zijn er niet tegen als de hoofdtrekken van het wlkeren- verbond in het voorloopige vredesverdrag worden opgenomen. De Daily Chronicle acht het zelfs noodzakelijk omdat net plan van dm volkerenbond metterdaad de vredesvoorwarar- den- moet overheerschen en bepalen moet welk soort van vrede men- Duitschland wil toe staan. Het blad' acht Wilson's wensch be grijpelijk en noemt het duidelijk, dat het trac- taai met Duitschland vele verwijzingen naar het volkerenverbond moet bevatten. Een Reuter-telegram meldt, dat president WTson verklaard heeft, dat het besluit der conferentie op 25 Januari genomen, n.m.l dat de Volkerenbond een integreerend deel zal uitmaken van het vredesverdrag definitief ia en dat er geen- reden bestaat om geloof te slaan aan de berichten, dat dit besluit zal worden gewijzigd. Uit Parijs wordt inmiddels gemeld, dat president Wilson gisteren weer ern vergade ring van den oppersten raad der Geallieerden heeft bijgewoond. Het wordt hoog tijd dat de Geallieerden met hun besprekingen eens tot een resultaat komen, want de toestand in Centraal Europa neemt inet den dag afschrikwekkender vormen aan. De honger heeft de overwonnen volkeren in een staat vaa lijdzaamheid en berusting ge bracht. Van dag tot dag vallen er nieuwe slachtoffers, de volkskracht verdwijnt en ui deze weken van hongersnood en ellende vindt het bolsjewisme en spartacisme een geschikten bodem om wortel te schieten-. De voedsdregelaar Roberts heeft te Parijs medegedeeld, dat het niet meer in twijfel kan worden- getrokken dat er ia vete gebieden vaa Europa werkelijk hoagéiwaood heerscht ea deze in andere voor de deur staat. Hij wees evenwel op de groote moeilijkhe den der voedselvoorziening, voornamelijk op de transportkwestie. De Duitschere moeten hun schep«i afstaan als zij voedsel willen ontvangen. De missies der ïnter-geallieerden in belangrijke Europeesche centra zullen doen wat zij kunnen om de autoriteiten bij de distributie van voedingsmiddelen te help®. Een Wolff-telegram uit Stockholm meldt, dat de Ver. Staten in Zweden-, Nederland, De nemarken en Noorwegen levensmiddelen voor de centrale mogendheden zfüllen opslaan. De Amerikaansche levensmiddeienregeiaar Hoover noemde het de plicht der Geallieerden om te zorgen, dat de menschen, die uit Duitschland» macht bevrijd zijn, -gevoed wor den. Hoover stelt de tonnemaat die men van Duitschland zal krijgen op .ongeveer 2 milli- oen ton, maar hij vreest dat er cenige tijd mee heen zal gaan voor de schepen in diepst ge steld kunnen worden, daar vele opgekalefa terd zullen moeten worden. De geallieerden zullen ze gebruiken deels voor troepentrans- porten, deels voor voedselaanvoer Uit Berlijn wordt gemeld, dat de overesa- kom&t over de levensmiddelenvoorziening van Duitschland, de financieele regeling daarvan en dfe beschikbaarstelling van de Duitsche handelsvloot na de onderhandeling gen van twee dagen te Brussel geteekend is. Zoodra de schepen zeeklaar zijn en de beta ling geregeld is, zal Duitschland de eerste levensmiddelen ten bedrage van 270.000 ton. terstond geleverd krijgen. Voorts heeft Duitschland het recht, maandelijks 70.000 ton vet en 300.000 ton broodgraan te koopen of wel een overeenkomstige hoeveelheid ande re levensmiddelen. Beperkende bepalingen betreffende d« vischvangst en vischinvoer vervallen. De Duitsche regeer ing moet toestaan, dat levens middels» veer «mare state in Duhsthg ha- ven» ontacheept «n door Duitscbiand nsrvoerd worden. De Geallieerde» zulte het verkeer va» Duitschland met het buitenland vergemakke lijken en m Rotterdam zal een duurzame com missie de commercieele en andere kwesties, die uit de overeenkomst voortvloeien, regelen Duitschland moet er rekening mee houden, dat het vele levensmiddelen, bij de neutralen- moet koopen m de Geallieerden hechten er waarde aan, dat Duitschland zooveel moge lijk door uitvoer den invoer van levensmidde len financiert De Duitsche regeering heeft zich bereid verklaard te Brussel een deposito van 1 i rail- lioeu pond sterling in goud te plaatsen opdat dadelijk met de levering van voedsel begon nen kan worden. De regeering zal eveneens overgaan lot het in beslag nemen van buiten- landsche fondsen. Het kenmerkende onderscheid tussdien deze overeenkomst en die welke tot dusver waren gesloten, ligt hierin, dat de geassocieerde re- geermgen niet aan Duitschland de levering van een bepaalde hoeveelheid levensmiddelen waarborgen, maar het 't recht verltaia»,, ter hoogste 37Ö.OÖ0 to® levensffiaidUelffla per maand door het zelfstandig sluiten vaa- con tracten in vijandelijke of ceaz|dige state ia te voeren. De Dftitsche bladen zijn over het algemeen erg terughoudend, M©& noont dc toegeztegfe voedselvoorraden niet voldomde ©a de ■ge» steldè voorwaarden drukkend. Uit Londen wordt gemeld, dat de eerste zending van 300.000 ten levensmiddels® bin nen twintig dagen zal worde® geleverd ea vanuit Rotterdam zat worde® reïwheepi Uit Berlijn wordt gemeld dat de tastend weer normaal is en alle verkmtmiddMesi, be nevens de post weer funettoiraeerm. De commissie tot het vaststellen vaa de ver- aniwoordelijkheid wor dea oorlog- keest ziek met meerderheid van stemmen to gunste van het beginsel' der juridische verantwoorde lijkheid 'der schuldigen digesproisca m 30 aanklachten teg® het DuitSdie leg« vasfcge- M ii ii oil land. De commissie der wedeseoiafermtle, welke is belast met de internationale arbeidswetge ving heeft het beginsel vastgesteld- van de *a- menstellihg der internationale conferentie, die tot opdracht heeft de overeenkomsten- uit te werken - ver verschillende arbeidsvraagstuk ken. Zij heeft de agenda opgesteld vaa de eerste, conferentie, die binnenkort zal bijeen komen en heeft besloten dat het eerste punt zal zijn de invoering vm de» achè-wrigm werkdag. De Fransche vertegenwoordiger», evenals de vertegmwoordigere der andere lande» be sloten a« wprkgevens en 'werfmensen 0m deze gewichtige kwestie te raadplegen. KORTE BERICHTEN De regeering van den Zuid-Slavisch en staat weigerde de geloofsbrieven mn den Italiaamchen gezant, mm 'den koning vm Servië geri 'ht. te aanvaarden. Bijgevolg zal de gebaat uit Belgrad© «uorte verteritten. Lloyd George zai dere week, mg aiet naar Londen terugkeerea om ét herziening van het Xoikerertbondplm te bespoedigen. Adit Duitsche mailboot*» zullen bin nenkort beginnen met de repatrieeriog vm Amerikaamche troepen, Von Bethmnn Hollweg heeft geant woord op ée onthullingen vm professor SeMemartn Het Vaticaan verzocht de Entente, dat de heilige plaatsen in Palestim in hémden van ie Christelijke mogendheden zullen ko men. f Noske heelt de order Ingetrokken, wi ens welke de gewapende tegenstanders der uitsche regeeringstroepen moeten worden doodgeschoten. De vredesconferentie zal beslissen over Het lot van IJnart von Sanders. Het bezoek van dien Franschen kardi naal Amette aan den Paus wordt in verband gebracht met een oplossing van de Romein- sche kwestie. Het Briitsche oorlogskabinet weigerde de vakvereertiging van póntleagtnUn te erken nen. BH etn tusschenfijdsche verkiezing heeft de coalitie in Engeland1 voor bet eerst een nederlaag geleden. De Duitsch-Poolsche onderhandelingen zijn te Posen hervet Hoffman is gelazen tot Belerseh minis ter-president, Er zijn Amerikaansche plannen voor een Oceaan-vliegtocht. De stakingen in Duitsch Luxemburg zijn geëindigd. Aan ie stad Duinkerken is hei Engel- sche Kruis van Verdienste toegekend. Te Ka'ro hadden ernstige anti-Engel- sche betoogingen plaats. Bij Bergen heeft een spoorwegongeluk pUiafegeh&t. DE RU1LSCHEPEN. De positie der vaartuigen, die Duitsch- iand aan Nederlandsche reeder en heeft af gestaan in rui! voor de schepen door een Duitsche duikboot bij Falmouth getorpe deerd, is nog steeds onzeker. De Geassoci eerden weigeren nog immer de overdracht der vlag te erkennen. Er zijn thans opnieuw te Londen stappen gedaan, in verband met de regeling ten aanzien van den afstand der Duitsche koopvaardijvloot aan de Geassoci eerden om de mogelijkheid te openen, dat deze schepen onder Nederlandsche vlag in de vaart komen. UITVOER VAN SIGAREN. De Nederlandsche Uitvoer Maatschappij heeft opnieuw gunstige wijzigingen gebracht in de bepalingen omtrent uitvoer van sigaren, luplaats van heffingen naar rato der ver koopsprijzen zal thans een uniform tarief van 1 pOt van het bruto-Connsbedrag u- toegepast Tevens wordt van regeeringswege overwogen om een ongelimiteerd©!! uitvoer naar geallieerde en neutrale landen toe te staan en de totale uitvoer naar de Centrale rijken op 500 millioen stuks bepalen In deze is de Exportcommissie uit de fabri kantenbonden, in samenwerking met de N. U. M. nog steeds diligent. Eventueele N. O. T.- verpjichtingen die vcjor sommige landen bij uitvoer gelden, zullen nog steeds, van kracht blijven, v DE TEELTKEOELIND INGETROKKEN. De minister van landbouw brengt ter alge- meene kennis, dat hij om ook aan den land en tuinbouw zoo spoedig mogelijk de ge- wenschte bedrijfsvrijheid terug te geven, de beschikkingen, regelende het verbod of de be perking van den verbouw van ingevolge de distributiewet aangewezen gewassen (de xg. teeltregeling voor land- en turabouw-grwas- sen met inbegrip van die voor tuinbouwza- den) heeft ingetrokken, zoodat de verbouw van alle gewaseen thans vrij kan geschieden. De minister vestigt er intussen en de aandacht op dat hij geenerlei toezegging ten aanzien van den uitvoer van eenig product kan ge ven. PROV. STATEN VAN NOORD HOLLAND. -Ged. Staten ibeden ter vaststelling aaa dd eerste suppletdire begrooting van ontvangsten en uitgaven van het Prov. Ziekenhuis nabij Santpoort voor het dienstjaar 1919 tot een bedrag win 108,850, dat besteed zal- wor den voor werken aan het "nieuwere gedeelte van het ziekenhuis. Ged. Staten bieden ter vaststelling aan een eerste suppletóire begrooting van net prov electriciteitsbedrijf voor den dienst 1919, waarop een bedrag van 48000 is uitgetrok ken voor uitbreidingswerken mei de bedoe ling, dat genoemde som zal worden besteed •mor een verbouwing en uitbreiding van het administratiegebouw vaa het bedrijf tte Blot mendaal. Leo eiMe weer etc moei tei een pro- j vinciaie watervoorziening to putto-lande te komen hebbm Ged1. Staim, to einde de pro vincie ia de gelegenheid Ie stel to voor het gedeelte to noorden van het Noordzeekanaal op de minst bezwarende wijze met de volvoe ring barer nieuwe taak em aanvang te maken, eemgen tijd' gelden onderhandelingen ge opend met de Maatschappij tot Exploitatie van Waterleidingen in Nederland omtrent de overneming barer in Noord-Holland gelegen bezittingen, bestaande in de Alkmaarciche waterleiding, die de gemeenten Alkmaar en Bergen, de Zaanlandsdie waterleiding, die de gemeente Wijk aan Zee 011 Duin, Beverwijk, AasenctelfL westzaaa, Zaandam, Koog «a,. de Zaan, Zaandijk, Wormmeer en Kromme nie van water voorziet Die onderhandelingen hebban tot resultaat gehad, dat Ged. Stato thans voorstellen hen te machtigen van genoemde maatschappij de in Noord-Hol land gelegen bezittingen aan te koopen voor 2,500.000 te voldben vóór of op 31 Dec. 1919, vermeerderd met 5 pet. rente 's iaars sedert 1 Jan. 1919. Verder stellen Ged. Staten voor hen, te machtigen van den heer J. van Reen en te Ber gen, respectievelijk de naamlooze vennoot schap Bergen aan Zee aldaar, onder nader door hun college te stellen voorwaarden voor een bedrag van 330.000 to behoeve van de Provincie aan te koopen een oppervlakte dui nen en dumgronden onder Bergen de war terwinplaats der Alkmaarsche waterleiding ter grootte van ongeveer 250 H.A. van 10.000.— te teachiMam van- Qed„ Stato stel to Deze en reeds vroeger vermelde voorstellen zullen, nadat de buitengewone zitting op 25 Maart eJc. is geopend, deels aan een afdee- lingsonderzock worden onderworpen, deels in handen van commissiên wórden gesteld. De openbare behandeling der door de com missiên onderzochte stukken is bepaaldi op Dinsdag 8 April, des voonniddags te 10K uur, waarna de vergadering wordt verdaagd tot Dinsdag 22 April des voonniddags te t Dinsdag 6 oorsteilen tot leemraadsdia aan de on sitting n li van let h loordhollande Nocrderi» zullen komen. ap -de De onderhandelingen omtrent de» aankoop sa r» is gel van de terreinen, waarin de watrwinplaa der Zaanlandsche waterleidin, zijn nog niet zoover gevorderd^ dat Ged Sta to ook daaromtrent reeds een voorstel kun nen doen. Hét overleg zal echter vermoedelijk tot het gewenschte resultaat leiden. Ten slotte stellen Ged.sStaten nog voor, ten behoeve van de noodige onderzoekingen in verband met het vraagstuk der drinkwater- voorsüiesting van Noord-Hal land am bwteag DE THEEVEILING TE AMSTERDAM. Het T weede Kamérlid de beer Abr. Staal man heeft den minister van landbouw ge vraagd, waarom hij gelast eehft op de laatste theeveiling te Amsterdam duizend kisten thee te reserveeren voor een koffie- en tkeeian- delsvereemging, die tot nu toe vrijwel in den handel onbekend was. Antwoord van den minister van landbouw: Inderdaad is aanvankelijk de op 28 Febru ari j.l. te Amsterdam gehouden veiling van Java-thee in dier voege opgezet, dat gegadig den ten hoogste tot dien aankoop van zooveel thee zouden worden toegelaten als overeen kwam met hun omzet, gelijk deze viel af te leiden uit het aantal vroeger ingeleverde con tra-bons (bons 19 en 51). Volgens deze basis kwam de Koffie- en Theehandelsvereeniging niet voor toewijzing in-aanmerking, aange zien zij ten tijde van inlevering der contra bons geen omzet van the® tad an fetaïfg ook in het geheel geen bon® 19 en 51 had in geleverd. De Minister hedt intussdien aan leiding gevonden, opdracht te geven voren genoemde vereeniging tot de veiling toe te laten voor den aankoop van 1000 kisten; het totaal in veiling te brengen aantal kistetn be droeg 12684. Sinds den aanvang van den oorlog is als regel gevolgd het beginsel om den toenter tijd bes taanden toestand te handhavenhier in ligt de oorzaak flat het vrijwel zonder uit zondering onmogelijk was nieuw opgerichte zaken op gang te brengen. Hieriu ligt ook de ■verklaring van het feit, dat de Koffie- en Thee handelsvereeniging, hoewel reeds geruimen tijd bc3taande, doch eerst na den aanvang van den oorlog opgericht, geen omzet in thee verkrijgen kon en mitsdien ook niet in de ge legenheid was bons 19 en 51 in te leveren. De vereeniging is een groote operatie, om vattende omstreeks 1200 winkeliers en, voor zoover den ondergeteekende bekend^ de eeni- ge van deze soort. De ondergeteekende heeft geen vrijheid kunnen vinden, die vereeniging naar verzoek, om in de gelegenheid te wor den gesteld, haar handel aan te vangen, te weigeren; deze weigering ware practisch neergekomen op tegenwerking van het doel, waarmede de winkeliers zich hadden ver- eenigd, terwijl ondergeteekende in de gele genheid was. zijn medewerking te vcrleenen, omdat de op 28 Februari te veilen thee eigen dom der Regeering was. Tot weigering van liet verzoek bestond overigens te minder aan leiding, omdat die coöperatie zich verbond, en, naar zijn verwachting, in staat zal zijn, die verplichting te handhaven, dat de door haar tusschenkomst te distribueeren thee niet boven den pr s van 1.45 zal worden gede tailleerd,welke prijs de ondergeteekende, naar hij bekend maakte, gaarne in acht genomen zag, al staan hem ter handhaving daarvan machtsmiddelen to geen rechtstreekache dienste. Wordt deze verwachting niet beschaamd, dan zal door het inschakelen der vereeniging een der werkzaam middel tegen prijsopdrijving geveilde Java-thee zijn verkregen. Bij de talrijke beslissingen, deels van zeer technischeu aard, is de minister verplicht, zich zoo veelzijdig mogelijk te doen inlichten Waar voor de beslissing, tot'welke hij ten slotte komt, hij alleen verantwoordelijk is, acht hij het minder jüist, mede te deelen, wie hem ter zake van-een bepaalde beslissing ad viseerden en hoe zulk een advies luidde. DE ONDERHANDELINGEN TE ROTTERDAM. De onderhandelingen tusschen Duitsche en Geassocieerde onderhandelaars,' betreffende de levering uit Duitschland van kali, hout en chemicaliën, vorderen bevredigend. Het schijnt, dat, wat de kali aangaat, reeds prin- cipieele overeenstemming bereikt is. TERUG NAAR DE KAMPEN. De 900 Russische mannen, vrouwen en kin deren, die sedert 4 Maart te Rotterdam aan boord van de „Santa Fé" vertoefden, welk schip op zijn reis naar Dantzig uit zee werd teruggeroepen en bijna twee weken op de Maas heeft gelegen, werden gisteren ont scheept. Ze gaan per trein naar de kampen in Bergen, Wieririösnvrhaas m OWebroek terug. OP EEN MIJN OELOOPEN De binnaigekiomai mllogger SCH 236 dat woanadagmar Board ■P^l go loopen en verongelukt is Men zeilde' nog naar de plaats dén onheil» otn «mutueel kuip te bieden, doek trof niets meer aan, waaruit de identiteit van het verongelukte «hip kon worden vastgesteld, POGING OM EEN TREIN TE DOEN ONTSPOREN. Zondagmorgen beeft de marechaussee te Veenendaal zekeren Van der W. gearres teerd, verdacht van pogingen tot het doea ontsporen van een personentrein, Vrijdag avond omstreeks 8 uur, bij de brug nabij De Haar, waar de Hollandsche spoorweg den Staatsspoorweg kruist. Do jongeling $af voor, aldus gehandeld te haboea om fe da gevangenis te komen. H is ongeveer 18 ja ren oud en heeft geen familie Flïj, hedt es® volledige bekentenis afgelegd. EEN LUCHTSCHIP. Gisteren kruiste .noordelijk van Ameland een luchtschip in oostelijke richting. liet keerde terug en verdween in het Weston, Op Schiermonnikoog zag men een Fraasch lucht schip koersen om de West. GRENSINCIDENTEN. Eenige dagen geleden stond een soldaat- kommies op post bij de grens van Oud- Vroenhoven tuaschen het Jezuitoklooster en den Tongersclien Straatweg, toeft 3 Belgische vrouwen kwamen, die elk een kruik Bols jene ver smokkelden. De soldaat kommies hield zé aan en nam de jenever in beslag. ÖV dat oogenblik kwamen er een paar Belgische wachten aan. die den soldaat-kommies een re volver voorhielden en dreigden te schieten, als hij de smokkelwaar niet teruggaf, zoodat, bukkenden voor dé overmacht, hij d«n vrou wen de kruiken teruggaf. Eenzelfde feit gebeurde een dag later, toen een burgerkommies dien post betrokken had. Hij kreeg een slag op de hand van dm toege schoten Belg, die dus blijkbaar op Neder- landsch grondgebied was. Er is procesver baal opgemaakt en de militaire autoriteit heeft de zaak in handen. Naar men verneemt, zullen fteden de Ne derlandsche en Belgische posten, die op dim datum de wacht hadden, met elkaar gecon fronteerd worden. VLEKTYPHU9. Zaterdag en Zondag werden nieuwe geval len van vlektyphuB geconstateerd in drie ge zinnen te Rotterdam, waarin deze ziekte n niet was voorgekomen. Het aantal sterfgeval to vermeerderde niet. Het ksmrtHng»gcvaar vöor vlektyphus ia de tuchtklasse te Hoorn is geweken, in ver band waarmede weder c. q. personeel op die inrichting mag wonden gedirigeerd. NIEUW MALTHUSIAANSOHE BOND. Zondag wej-d in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen de 37ste jaarvergadering gehouden ma den Nieuw- Malthusiaansehm Bood, onder voorzitterschap van dm heer H. A. Mineur uit Rotterdam. Ondanks de minder goede msgelegtahedlea waren de meeste afdeelingm toch vertegen woordigd. Hei verslag vaa de; secretaris van hei hoofdbestuur, dar. JL Rutgers uit dm Haag. toonde aan dat het ledental in 1918 met 490 leden is gestegen en thans 6866 bedraagt, terwijl 2894 verzoeken om inlichtingen «t net hoofdbestuur werden gericht. Het finanitieel verslag, van de hand va» Mw. H. J. König, dm Haag, gal een batig saldo aan van 111,29% In de vacature, ontstaan door het bedanken van dr. J. Rutgers den Haag, werd door kot congres voorzien. Hoewel de hoofdbestuursleden de diamss Mw F de Beennefiers, Amsterdam Mw H. J. Koning, den Haag, en de heeren A. Langeweg, Rotterdam, H. A. Mineur,' Rotter dam, en Chr. W. Souffrée, Gouda, hun man daat in handen van de jaarvergadering had den gelegd, bezweken deze allen voor den aandrang van het congres om aan te blijven en namen zij een herbenoeming weder aan. ST. BUREAUCRATIUS. Een drogist in de gemeente Schoterland wendde zich in Juli 1918 tot de N. O. T., om lijnolie voor bereiding van verfstoffen. De N. O. T. verwees hem naar het Rijkskantoor, dat hem op zijn beurt verwees naar de Ver eeniging van lak- en vemisfabrikanten. Deze verwees hem naar de N, O. T. Gisteren meld de de N. O. T. hem, dat hij bij het Rijkskan toor moest zijn. Hij kan dus na 8 maanden correspondentie weer van vorenaan beginnen om olie te vragen. DE VERMOORDE BURGEMEESTER. Zaterdag werd te Beesd onder zeer groote belangstelling het stoffelijk overschot ter aards besteld van burgemeester Hondelink. t ALRMAARSCHE COURANT 1, ieef iet afdee_

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1