DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN as sa -=-rai ajssswsiAtaaaft laS8^ 3 (f* rK"'''a fftraïïSüs? No. 66 1919 19 MAART. saijn idee, OH nummtr b.„.„ 2 Honderd een en twintigste Jaargang in mui smis m lunlitilillif i. J iinssi I Ui it.wil l.li. Iniinuiiin 5 k. Unntuiuts IS el. s. («el. rutere leitvt WOENSD A ui' 1.1. leek- n Kudeliirtkkiill Ssrnti. Caster i Zi„ Toardis C 9. Iel. 3 Binnenland. gekeurd, Een particulier telegram uit Londen meldt, iur,°P de conventie te Parijs een ernstig geschil is gerezen, dat spoedige oplossing i.icht, wanneer er althans sprake wil zijn van het voorleggen aan Duiischland van het voor- s JHH loopig vredesverdrag in den. aanvang van jl nailliom mark :aa g« April. I op andere wijze, vc De ranschen eischen, wat de W. grens van oen grad-depot Dij *tschland betreft, het Saarbekken en dm Rijn als strategische grens met neutralisatie van het gebied op den linkeroever om hun eigen Oostgrens te beveiligen. President Wilson wenscht daaraan niet da delijk toe te geven-. Hij meent, dat deze terri toriale kwestie door den volkerenbond mpet 2 Host worden en dat bet ontwerp van Het "oorloopig vredesverdrag moet veranderd worden zoodat het ontwerp-volkermbond,- er in wordt opgenomen-. Er is dus groot verschil van inzicht tos i.rhen Wilson en de Fransche gedelegeerden ®c van den volkerenbond tot oplossing dezer grenskwestie niets willen wieten De Britten nemen een tusschenstandpunt in. Zij verlangen een spoedig® vrede daar de veiligheid der wereld eischt, dat men zoo spoe dig' mogelijk tot den arbeid tehig keert. Wellicht zullen de Fransen® zich met Wil son's zienswijze veremigen als het ontwerp, volkerenbond zoo gewijzigd wordt, dat liet bun meer waarborgen geeft. Uit Parijs wordt gentold» dat Wilson, Cle- knaiceau en. Orlando aan Lloyd George ver- Wicht hebben om zijn voorgenomen terugkeer naar Engeland nog twee weken uit te stellen «pet het oog op het spoedeischend karakter ukken welke tje conferentie in de der vraag! eerstvolgende dagen te behandelen zal heb ben Lloyd George besloot, in verband daar mede, nog wat in Parijs te blijven De Opperste Oorlogsraad heeft inmiddels i eed#de marine- en luchtvaartbepalingen, die aan Duiischland zullen opgelegd wordsa aangenomen zooals de red-actie-conratgsie ik beeft klaar gemaakt. Over de telegraafkabels cn het kanaal van Kiel heerscht nog verschil van meeting. Besloten werd nog, dat het toezicht op de bewapening van Duiischland niet uitgeoefend zat worden, door een geallieerd controle-or gaan maat-dooi een geaccrediteerd vertegen woordiger van elk der mgendheden. Generaal Foch zal het thans aangenomen ontwerp, zonder dat eenige gedachrenwisse- ling mogelijk is aan de Ehptedse gevolmach tigden te Trier voorleggen. De Poolsche kwestie is ia den opperste» oever betreft heeft de Entente dat de levensmiddelen van de linieer Jöjnoever in Rotterdam worden aangenomen en de ei tente-troepen op den linker Rijnoever als transport commando worden gebruikt De èerste 35.000 ton van de ia Spa en Trier gecontracteerde 270.000 ion zullen onmiddellijk worden betaald en wel met 100 ■fond, (ta 25 nmlliom mark oor de overige 235.000 ton epot van 11 niillioeji pond worden opgericht, wat op het oogenhlik mt half mil hard mark is. Door bet overbrejiigu ,-:; van het goud-depot naar -Brussel, zal Duitodi- land niet in zijn rechten gekort worden; de entente maakt ook gee® aanspraak op dat depot. De betaling van de neutrale landen wordt daardoor iets moeilijker, daar Duiischland door vroegere verdragen met de geallieerden- verbonden is. Een beslissing over deze beta ling is nog niet gevallen., doch van de zijde van de geallieerde^ zal de mogelijkheid wor den verstrek! door de verschaffing Van crediet en het gebruiken van den goudvoorraad de betaling aan dè neutrale landen te voltrekken. De schepen zullen voor loopig niet onder Duitsche vlag varen. KORTE BERICHTEN. ~..^er !ODA*te offensief tegm de bttisjewi- Ki Mulf zich met sum-,-.-. on4wiklrpii»n 7ii m oorlogsraad nog niet opgelost en het conflict tusschen de Oekraïne en Polen blijft een moei lijk vraagstuk. Het rapport over Polen wijst Dantzig aan den nieuwen Poolschen staat toe m stelt voor, die haven met het Poolsche achterland te ver binden door een. gebiedsstrpok van 60 ntol breedte. Een Wolff-tdegram uit Hamburg meldt, dat verscheidene schepen nog deze week zul len uitloop® om mondkost voot Duitschland te halen. Van officieele rijde meldt men aan het Berl. Tageblatt, dat Duitschlasd zeker 75 pet. zal krijgen van wat het tot den- volgenden oogst noodig heêft. iet moeilijke prijzenvraagstuk is thans ge regdd. De prijzen zijn wel hooger dan de b nnenlandsche van dit oogenblik, maar de entente heeft één wereld-prijs vastgesteld, die overeenkomt met de prijzèa in de Geallieerde landen zoodat Dwtsaüünd niet te veel behoeft te betalen. Wat de próviandeering van den linker Rijn- i blijft zich met succes ontwikkeien, Zij trek ken in paniek terug over het geheete front m Koerland. Hun troepenmacht in bedreigd." in Beiersch Zwaben is een beweging ontstaan voor aansluiting bij Wurteifiberg. De UvensmidéeUnvoorzumng raw Oos tenrijk door dë geallieerden is aaa geesk poli tieke voorwaarden gebonden, zegt het W» sche Kor. Bur. Zwitserland vraagt opnenjtog ia het volkerenbond-program yam bepaling, waardoor het m de toekomst neutraal blijft. Geallieerde onderdanen mogen niet naar Duiischland gaan gander vergtmmng der wmpenstüsinmdsmmmh$ik.. De .Deutsche Allg. Ztg. bespreekt de po= sitie vaa den Duiiach-Oostaarijkadien mini®- ter-preridis&i Bauer «a toomt ©saige ongerust- heid voor de tcelsMast, wat de amsw pati DuüsrhrGcmtenrük bq DuüseM&mi bi Hindenburg zet de r&dusE©® usteas, waarom de A.eiser .war Nederland ging. in Korea hebben zich ernstige omssien voorgedaan bij een poging om het land ft.® afhankelijk te maken, Tardku's rapport verlangt, dat de Bei er sche Palts met de Rjqnprwinuie eem neutra' le republiek sullen, tebrden. Duitêchlaad beeft mei Engeland een verdrag gesloten tot levering vem 30.000 ion kak Beieren er mei aan denkt zich vm Duitsch land af te scheiden. Wilson stelt voor om voor het kanaal van Kiel een zelfde stelsel lot te passen als voor het Panamakanaal. De kabinetscrisis in Denemarken is op gelost. X Staten Generaal EERSTE KAMER. Avondvergadering van Dinsdag 18 Maart. De heer De Vos van Steen wijk be sprak de opmerkingen van den. beer Nolens in de 1 weede Kamer-zitting van Woensdag J.l geuit, waarin deze zijn ergernis uitsprak over de criiiek", welke in daze Kamer op de 1 weeds Kamer was geoefend a.L dat m te veel praatte en te wekig- afdeed. De heer Nolens vergat hierbij echter, dat bet een feit is, dat tot- ergernis van velen in den lande in de Tweede Kamer herhaaldelijk critiek is uitgeoefend met alleen op de beslui ten dezer Kamer maar ook op de ïndividueele leden, die leege hulzen werden genoemd, oude geldzakken, wier waarde beneden die der bo den stond, At aar dergelijke mtdrufekÊageffl- wor«ka ge- beagd,^ opzichte van dit c Ikvdaar ge- het wel van overgevoeligheid van oeni heer Nolens, dat hij aanstoot nam aast ©pme?"- ile front m Ungm zijnerzijds geuit, maar die ©cêT Riga wordt volle worden gedeeld- door het grootste deel van het Nederlandhche 't gem de hm fcisisiötti Iciw isi' dë Ksswffovcr® ziditem van nagenoeg alk ochtendbladen van Ji Maart j.l. In tusschen wensdhte Mj- te ver- k.aren, het van harte toe -te. juichecL indien, de goede tijd van weleer terugkeerde, toen critiek over en weer door beide Kamei ekaar werd_ uitgeoefend. Eht zou. het aanzien - --'oor Midden-Duitediland zijn ®r voor- loopig gem plannen voor algemeem staking. De wrijving (tasschm Italsi m Zuid Slavic neemt me. i u Mittag meldt«Van de slachtoffers uit de onlusten zijn tot nu toe -22 dooden naar ha lijkeokum aan du. Han- noversrhc strasze gebracht Daarbij zijn 18 lijken van wouwen m meisjes. Het tele aam- tal dooden kan nog aiet worde» opgegeven. In I ngeland zullen de spoorwegen op uitgebreide schaal geitectrifieeerd worden. De geallieerde» zetten hun arrestaties van leden van hei 7arische comité voor Een heid en V oor uitgang voort. In Duitschland zujlen verschillende tut uwe,aa hoofdzaak directe, belastingen worden ingevoerd. 48 De Betersche luinisteir-prerident, Hrff- man, hex in den anddag verklaard do4 FEUILLETON I fiad!0ut et"faar 'te hinden, hadden hem niet geen amers op J. Dit zou het aanzien e» de waardigheid' van beide Kamers verhoo- g€is en jet landsbelang te», goede komen, ildij voor zich verklaarde zich dlartoe bereid Hierna werd dit incktenf gesloten waarna overgedaan werd tot het feèfcen der aMeelïn- Jaarna werd de vergadering voor een kwar- ber geschorst. Na heropening deelde de voor- zifter snede, dat de Kamerafdeelingen tot voor zitters gekozen hadden de heeresi. Reekers Kraus> Bumerte, Michiels van Kessenich ®n v, d. xjoes de Willëbols «u tot ondervoorzit- ters de heerru Staal, Hooft, van Nierop, de Vos van Steenwijk en van Basten Batenburg Hierna werd-de openbare vergadering ver daagd- tot hod® 11 aur< Aai: de orde -komt dan hoofdstuk III (-Buitenlandsche Zakm.) TWEEDE KAMER. Zitting van 18 Maart. De V oorzitter deelde mede, dat de af- deelingen tot voorzitters hebben gekozen de l.eeren Lohman, Lo?-ff, Visser van IJzm» doorn, Nolens en Van Vuuroi. Het voorstel der commissie van voorberd- ding om de herziening van het belastingge bied der gemeenten met het .oog op. de ingrij pende veranderingen opnieuw in de afdedin- gen te onderzoeken, werd z. h st. aAftgeao- m©u. I De M i n 1 r t r r van Buïten-knd«*ise Zakm legde de volgende verklaring af: De commissie uit het congres te Parijs, die de zaken van den Volkenbond behandelt, heeft Nederlanden en jhr. Van Ëysinga, hoogleer aar aan de rijksuaiversiteit te Leiden, beide matsten lid van de commissie van voorberei ding der derde vredesconferentie, aan welke jet onderzoek van het Pfnijsche ontwerp was opgedragen, uitgenood:gd, om van harentwe ge aan de voorgenomen gedachten wissilii-- deel te nonet* De tegenwoordigheid van jhr. Van Eysin- ga, Rijnvaar tcommissari», wordt tevens in verband met RijnvaartaaHgelegeubedee te P«- rp vereiackt De regeering heeft voorts namens den raad der gealikerdlen van de Briisehe m Fransche regeering eene mededeeling ontvan.- aver herziening der tractaten van 1839, waartoe Nedermnd's medewerking wordt ingeroepen:, met uitnoodiging om te Parijs van hare ziens-wijze te doen blijken Deze aangelegenheid is thans bij die Regee- rmg in overweging. De voorzitter dankte den minister voor zijne mededeeling. Aan de orde was daarna de goedkeuring van de overeenkomst met de geassocieerden betreffende de voorziening van ons land met levensmiddelen en andere artikelen De heer D Jonge achtte de regeling der betaling niet gebed- volde®da. De haar Van Ber esteijn meende dat «et „General Agreement" aan de Staten-Ge- neraal ter goedkeuring had moeten zijn voor gelegd. De heer K r u y t .verklaarde;, dat rijn fractie zal tegen siemmea, oaaikt niet alle thdtei openbaar zijn gemaakt. Minister Van Karaebeek betoogde, dat het „General Agreement" eigenlijk' een regeling van de blokkadetoepassing i® en door andere mogendheden ook niet als ver drag wordt beschouwd. Minister De Vries lichtte de financieele De Minister achtte de beteekenis van de motie-Lely niet volkomm duideljik en raadde intrekking aan. ^f.heer L e I y was bereid tot intrekking als tie Minis -a- wilde toezeggen tijdens -dt stSing van den bouw geen groote bes^llingcü te doen. De Minister verklaarde dat de Règee- ring mei een suppletoire aanvrage zal komen voor den verderen afbouw van de Celebes, De heer L e 1 y trok zijn motie ia, len 5.45 werden de beraadslagingen ver daagd tot heden 1 uur. DE RIJKSMIDDELEN. In de afgeloopen maand mochtde op brengst van 's Rijks .middelen* weder nist het totaal bereiken ciat in Februari 1918 werd ontvangen. Het totaal bedrag was 17,934,471,75 tegen J 18,160,206,12 J4 m de corrLpoudee- rende maand van het vorig jaar. De oorzaak van deze vermindering is te zoeken in de inkomstenbelasting, welke bron van inkomst ditmaal zooveel minder ople verde dat zelf3 de vermeerderingen- op ver schillende andere middelen nici konden ver- lo'lS^I'ad beneden Februari bleef Dé opbrengst van dé inkwurirecbelasti®^ n.l. f 1,640,0" jaar. ie kfiiseii gegeven om op infor- de zienswijze- te leeren kennen van den wensch ie ki mede wijze de ziLJ1T I[ vau de onzijdige regeeringen over het aanhangige ontwerp en de Nederlanclsche regeering uit genoodigd veiiegenwoordigers te zenden naar eene, den 'iOeai Maart te houden bespre king. Ter voldoes?, tog aan deze uitooodigkig beeft de Regeering de heerm jhr. Loudon, oud-minister - van buitenlandsche zaken; mr Naar het Fransch van Victor Cherbuliez 19) De heer Têterol had tot dien tijd slechte van die geweldmakende verdrietelijkheden ge j keod waarvan de mededeeling alleen,' hem al •eeni heelie troost schonk. Maar het verlies van zijn proces bracht een diepe, stilde wan hoop over hem. Hij bleef drie uren met den grendel op de deur zitten, en niet gesloten lui kern, half liggende op zijn sofa," met de armen slap langS het lichaam hangend, als voelde M de lucht gernllm -kwam. geslag®, den vijand afwachtend, dien hij nu regeling nader toe. Het ontwerp werd aangenomen met 66 te gen 2 stemmen Aan de orde was nu de voortzetting van de behandeling der marinebegrooting. De M i n i s t e r van Marine ad interim be toogde dat aa& de vlootbep kinF vooralsnog niet valt ie donken. - Bij totetandtoming van der. Volksbond zullm we als koloniale mogendheid niet met een kleiner vloot dan we thans hebben kun nen volstaan. En kooit de Volkenbond er niet, dan is evenzeer een vloot noodig. Met de afwerking van de driev op stapel staande kruiaem wordt dan ook niet op. de toekomst vooruit geloopm. Evenwel wordt op onmiddellijke afwerking van de Celebes geen prijs gesteld ia het vcrzoi i into nit om op de werf van de «Celebes eerst een handelschip te bouwen. frctode bestellingen en den aanvoer material voor d.at schip zal evenwel inmiddel worden voortgegaan. De heer De M u r a 11 «dde k den bouw van de mach::;- voor de Celebes gestaakt en de staking van den bouw op minstens één jaar bepaald zien; hij bestreed overigen» de motie-Oud inzake staking van aan- en afbouw en herstellingen, in afwachting van definitie ve regeling van internationale verhoudingen. Dr- heer H u g e n h 011 z verdedigde nader de motie,'waafbij gevraagd werd om afschaf fing van de vloot en. instelling eener commis sie van liquidatie met burgerlijk element De heer I e 1 y diende .een motie in om de Kamer te doen yan verhoudingen met den bouw van de Celebes moet worden gewacht. De heer Oud verdedigde nader zijn motie. De heer T r,e u b steunde de motie-Lely ,640,000 beneden die van bet vö- Ook de grondbelasting leverde j 1^7,(XX) minder op. Daartegenover gaf iks personeeie belasting f 176,000 meer ca de vermogensbelasting 186,000 meer. De op brengst der dividend- en tantième belasting was m de afgeloopen maand 17,765. Van de accijnzen bracht die op de suiker 580,000 meer op, die op den wijn 5000, doch de overige accijnzen toonden een verla ging aan, en wel het gedistilleerd 68.006, hef zout 92,(XX), bier 49,000 en het ge slacht 207,000 minder. LX* zegelrechten brachten 108,000 meer in de schatkist dan in Februari 1918, en de registratierechten 280,000, doch de succes sierechten bleven f 301,000 achter. Du Je inv rr< -liten w id s «v. dsn het dubbele van verleden jaar verkregen, rel. 1,341,933,67M, tegen 621,963,10 in Fe bruari 1918, terwijl het statistiekreeht meer dan 1 maal zooveel opleverde, namelijk 312,028,31 tegen 98,585,53 in het vo rig jaar. Doelen we nog mede, dat de Domeinen 44,000 lager waren,"doch de loodsgelden evenals de vorige rn urnd zidi in st igenc! lijn egen (n.l 16,373,51)4 tegen «en bedrag 20 91(4.6154 in Februari 1918), elan zijn bewegen (n,l. van de belangrijkste verschillen vermeld. De geheele opbrengst ovef de eerste twee maanden van 1919 wps 34,520,264,05)4, tegen 35,580,278,72 54 in hetzelfde* tijdperk van 1918. (N. 6.) INGE I ROKKEN GRI8ISMAATREGELEN. De Min van Landb. heeft ingetrokken: met 20 Maart het verbod van aflevering en -rvoer van bajjstecn en kalkzandsteeu; met 1 April het verbod tot Mievering en vervoer van cement; met 20 Maart het verbod tot vervoer van hardsteen (zoogenaamde blauwe steen), be werkt of onbewerkt; het verbod van afleve ring van hardsteen, bewerkt of onbewerkt; het verbod tot vervoer en aflevering van alle soorten vlakglas, bewerkt of onbewerkt. Voorts is ingetrokken de maximum-groot- handelspriis voor cementkalk, ook wel aaamd zakkalk Iraulische kalk. Met ingang van 1 April wordt opgeheven de commissie van advies, toegevoegd aan de directie van het Rijkskantoor voor Bouwmate rialen. rt T j r r nanoeisprijs voor cementkalk, ook wel ge- Pre 1U afwachting naamd zakkalk of gebluschte (gemalen) hy definitieve regeling van de internationale draulische kalk k y neerdalen, dte ala uit de lucht ^aïieB^wam en, hem een Map meedeelde, die hem nog Iom# heugen zou, Die krach teinapaiiniag had Téterol al heel wat goed gedaan hij voelde, dat een friu- schc wandeling buiten, kem wel hedeuunal rende een paar uur nog wilde hij gem men- suielijke stem hooren, geen menschelijk wezen hii 'virh U 1 .".tt*j7' zicn: 'et kwam hem voor, dat de eenzaamheid hij zich verpletterd door dezen slag van het en de stilte van de boaschen hem weer tot !«Il-ul geloofde nief aaa ziin ster; zijn leven zichzelven zou brengen en dat hij enkel den n Ir iTo aSfu .dSoeviglangf waar hij wind dan nog een woordje zou hooi® spre- met tai vafl hindemissen te kamp® had; al ken, zonder dat het hem hinderde. «lannen sche® hij te moeten opgeven. Tot den avond toe liep hij met groote meer drong zich de gedacht%aan hem stappen, want zijn droefgeestige sten:minu op, om zijn „Witte Huis" te verkoopen; het was ditmaal van lang® duur. Toen hij boven ■wis, ot Jiij opeens e®- afkeer had gekregen op e® helling stond, kwam hii e® armzaliu. van zijn veld®, zijn weiden, heel dat rijk, dat kreupel paard teg® dat naar den vilder wercl hijj zich daar gesticht had, maar dat hij'niet gebracht hij lou er bijnf toe Minn® ko eens gerechtigd was om te verdedig® teg® men, dat dier zijn- lot te benijden. Maar lang ui aanvallen van e® grillige rivier van zamerhand ging zijn bloed wat kalmei* stroo- gulzige konijn®. Hij besloot zijn overd®- m®de dikke sluier voor zijn oog® die hem. King met een „Eerst e® recht® er om koud tot nog toe alle held® uitzicht benomen had helpenm dan zelf sterven!" liet hem nu -tenminste we® e® stukje vin d® ne Klant van zijn stem wekte hem uit zijn j hemel zi®, waar .e® st® aan flikkerde dat troosteloosheidJnj Schaamde zich ov® zijn was de zijne. zwakheid; deed e® beroej genden aiweer m newegingihem naar het dorp moest t®ugvoer®, werd t ™j trnd'Utt zijn afzondering te voorschijn, hij daar op e® met® afstand precies ziin ifUL i 21 °P den dr^T1Rel van zijn huis kant uitrijdend, e®. heer in grijs pak gewaar vertoonde, zag hij er zoo woest wild uit, di® hij onmiddellijk als d® baron herkmde' „at,aI die f.®® zfgen aankomen zich zoo e® jeugdige amazone die wel niet anders gauw mogelijk uit de voet® maakt®. 1»»-J*-* j. gaf zich naar de *ozig war® toch een# oag®saklaljjk de waarheid zou ztg- gen. Dat wilei# hij er Tenminste eens van heb- In zijn oogenblikfcwr, van heftige opwin- i"j ötuaamae zien ov® zijn was ae zijne, ad; deedi e® beroep op ziin alv®mo- En ziet: juist to®, hij, uit e® donk® rij- i wil, het folgend oog®blii was hij pad kom®de, dra groot® weg betrad die in beweging I hem naar het dorp moest terugvoer®, 'werd ■k uit de voet® maakt®. Hij be- dan Mademoiselle Claire de Saligneux kon de plaats. Twee jongens, die wez®, want zij was immers een paar maau- blloUBW uit te mekm m bcmim1 óm op het kasteel knmm érnrbmnigm,. Dom sprak „Mijnhe® de baron, ik wensdi u geluk; heeft gezegevi®d, dank zij e® pliditv®za- kend rechterUw gewet®als u een neeftdan doe ik daar e® beroep op.... lw boscli, uw konijnmb®ghet is een schande zoo'n uitspraakwant Hij kon zijn zin niet voltooid krijg®.' Maar, terwijl hij zijn dik hoofd tussch® zijn beide handen vatte, riep hij „te het u 001 mijn hoofd te doen, mijnhe®? Kijk, daar heeft u 't dan De he® de Saligneux had aandachtig toe geluisterd, heel benieuwd, waar al dat brabbel op ne® zou kom®. Maar bij laatste woord®, die hij- tenminste wel ver stond, nam hij beleefd d® hoed af gaf te gelijk zijn docht® e® teek® om verd® te rij den; terwijl hijzelf vast matig voortgaloppeer- Mademoiselle de Salignrax steurde recht boos is, kan m® gewoonlijk niet uitkomeft dat is ook maar goed ook, want in drift zegt men dikwijls dwaze dingen Bij die uitdaging, die zoo onbevangen tot hem g®icht w«d, sprong de he® Têt®ol 00. Hij gaf *e® schorren kreet, stak d® arm uit m. weinig had het geeriueekl of hij had Made moiselle de Salignrax bij het middel gepakt h'ï.ir uit d «1 zadel gelicht w F ar - h< do® biit®. Maar op het oog®blik dat hij haar wilde aanrakm, had hij d® arm op een# lat® zakk®, ontwapend als hij zich voelde door haar #tr#kk®, héld®® blik al le®.. Zóó keek slecht# iemand, die niet» te verberg® had dte wist wat zij wilde Ma demoiselle de Salignrax heette Claire m zij verdiende haar naam; rij wa# MJzonder hei d® van hoofd, D®k ook niet, dat ze op zooveel toeval bij in deze w®eld. U heeft hei eerste partijtje gewonnm het tweede v®lo- r®misschi® dlat de beslissende slag nu vol gen zal era dat 1» dan e® schift® raflo over winning op ons behaten zal. En toch beloof ik u, dat ik mij niet driftig r il mak®." Fo® hield ze ev«n op, waarna ze we® bijvoegde „Kom, groet u mij maar «en» beleefd, dan zal ik u antwoord® met mijn vri®delijksten die ko«(school nAfTAnkiu, ^.1 j 'r glimlach, di® men mij op de kostschool ge- oograbhk iets voelde wat naar vrees zweem i leerd heeft" hLr ziiflnS^10!^ ^'n Wat ging om in de ziel van d® he® Tfc- naar zi® optieffen zond® te blikik® of tc terol? 7ond® nreciee te welnu wat hii rWi-t bJozenDk negentienj.tnge was v®baz®d nam hij Tn hS M M^dmoSle de sï' onvCTscliroldcen en hoogmoedig; rij wist ook i lignrar glimlachte terwiil ze haar naard dïr tf te vrSi )lB 3Chep' den vri]en teuge! gaf» rced baron ach- laten. te®g®^ door het dreig®d gebaar mak® En tb® ze al lang uit het gezicht v®dwe- n® was, stond de heer Têterol haar nog met open mond na te kijk® Hij had precies dat gevoel, dat 'n koningstijg® moet hebb®, die eindelijk rijn temmer gevond® heeft die zich nu vol v®wond®ing afvraagt hoe 't mo gelijk is. dat hij hem zoo uit zijn klauw® heeft lat® ontsnapp®.- Hij was ond® de be koring g®aakt van dat jonge meisje, dat hem met haar helderen blik zoo moedig had aan gekeken Was rij leelijk oüiooi? Dat wist hij zelf niet recht, want daar had hij nu eenmaal ge® oog voor. Het e®ige wat hij wèl wést, was, dat dë heftige aando®ingen vap dien dag schokk®d op hém gew®kt haddmdat zijn zenuwen eerst te zeer gespannen waren, zich nu oj}e®s met geweld ontspanden. Maar e® feit is het blijft het, dat het Ma demoiselle de Saligneux was, de manier waar op zij hem had aangekek®, de klank van haar zilver®, jeugdige stem, die hem zoo zeer betooverd had. Hoe zou Mademoiselle CLaira echter zelf v®rast rijn als rij. de oat- den vlammend® blik van den he® Têterol, voelde ze zich langzam®hand vervuld van een soort medegevoel voor de opgewondra- heid, walarin die man v®ke®de. Ofschoon ze van haar leven ge® p®seel gehanteerd had, bezat ze di® kunstenaarsblik, die vol belang stelling waarneemt d® vorm van de voorwer pen m het gelaat van de m®sch®. Zoo vond ze nu ook, dat die man op rijn ma- ni® in rijn toorn mooi was; hij leek op e® bliksemend® Titaan. Hij boezemde haar e®ige bewondCTing i^Tferm®gd met mede lijden wel te verstaan m het was dan ook op heel wat lieflijk®, bijna atreelend® toon, dat rij voortging: „Wees toch VCTstandig, mijnhe® Têterol, m® moet z'n v®drietelijkhed® zi® .op te slikken; dan proeft men ze piet langer. Het leven- is e® spel, dat men zoo goed mogelijk moet zien te spel®. Maar als men. schaak mat wordt gezet, dan gaat m® daarom no, niet 't schaakbord kapot slaan op het hoofe van dragme, die gewennen heeft. O, er kamt ALKMAARSCHE •V - J w WW STCQ9 CUl W «ton 1.A 1 m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1