Stadsnieuws Gemons:d Niews. Telegrammen van heden Met ingang van dienzelfden datum wordt opgeheven het Rijkskantoor voor Bouwmate rialen gevestigd te Amsterdam, DE GEREQUIREERDE SCHEPEN. Naar <te „Meb." verneemt, hesft de Amsafi- kaanscïte rvgserinte feaa; goedkeuring ©nthou- den aan de voorlocs^e evefe«!#i-nsf, veikc appe'en was. dat ze niet bew&attf kondw t le. een soort, welke snel groeit in ronde, worden, wat Braroson volgens hem ook wel sneeuwwitte fluweelachtige Jwlonkl, die los wist" tévens herkende hij bet moivStel als re- op het vleesch zitten en gemakkelijk kunnen n-eerm^aardarnetaL door Br. bij Bel in dra i worden verwijderd door atvegen; winfeef met t.V kae «choongemaaki Op ver- 2e. een soort, die donk-r. njs van kleur is zoek eter htfi.-?'yrc^w mes cl ét sslFcLspralen tef in. h&i. ykcKh dpfOfuii^gt, weer mee terug j de heer Druif kreeg zijn zoodat deze uit het vleesch moeten worden 30 van Br. terug en deze ontving de docr 1 gesneden; rs>je. een soort, die licht groen-grijs en zeet bruik gemaakt la, werdt 1 Mel a,s. opgheven B. en W. van Almelo stellen voor de Centrale Keuken met ingang van 21 Maart op te heffen, wegens gebrek aan deelneming- Op Urk zijn de laatste vlektyphus-pa- tiênten als hersteld uit de barak vertrokken, terwijl in de laatste 14 dagen er gem nieuwe ziektegeval!» zijn voorgekomen. In de groote zaal van het gerechtshof Ie Arnhem is een deel van het plafond naar be te Londen ia gesloten"'tuwchen- de vertegen. Pü woordigers der Nederlandsche reeders e«ier-l wrktaarde L: w onderzoek de aard-1 gevaarlijk ia. Deze schimmel verspreidt zich HHH zijd» en die der Amerikaanse!» regeering an- - 1 "1 hebben vcrk,,;lt 4 snel over groote-plekken en dringt diep in het i neder gevallen. Het gebeurde gelukkig toen omdat hii van ziin klanten genoeg onue- vleesch. f er niemand in de zaal aanwezig was. derzijd» omtrent de teruggave der gerequi- reerde schepen. Zoöals indertijd is gemeld, waren de Amerikaansche onderhandelaars te Londen niet van een bindende volmacht van hun regeering voorzien. Ten aanzien van de teruggave der gerequi- reerde schepen worden thans verdere onder handelingen gevoerd. NEDERLAND EN BELOIë. In de „Indépendance Beige" schrijft de Fransche generaal Malleterre, dat de toegan gen en uitgangen van Antwerpen vrij moeten zijn. Het kan niet worden toegelaten dat Ne derland die kan sluiten zooals in 1914 en daardoor de Engelsche vloot beletten de stad te hulp te komen. De Nederlandsche enclave om Maastricht moet verdwijnen. De mon ding der Scelde behoort aan België; de Ne» derlandsche grens moet naar het Noorden verplaatst worden. Geen versterking mag worden aangelegd aan de beide kusten. De generaal herinnert er aan dat in 1909 of 1910 de Duitschers er bij Holland op aan drongen Vlissingen te versterken om den toe gang van de Schelde volkomen af te sluiten. Voorts schrijft hijTenzij Holland vrijwil lig of gedwongen in den Bond van Volken treedt en op zich neemt de Maas te verdedi gen, moet Maastricht aan België komen. BAKSTEEN. Het Bureau voor Mededeel ingen inzake de Voedselvoorziening meldt, dat er geen grond Öi voor de meening, als zou eerstdaags uit voer van baksteen worden toegestaan. Vocalwog wordt daaraan niet gedacht STEENKOOL VOOR HET V3SSCHERIJREDRIJF. Maandag werd te IJmuiden een alg. verga dering gehouden van de Ver. van Reeders van VisscnersvaartuigeH te IJmuiden. Het bestuur deed meuedeeling van de po- 5ingen om uit België kolen te krijgen voor e voorziening van die vloot, in ruil voor naar België te verzenden visch. Uit deze me- dedeelingen bleek, dat de aangewende pogin gen tot dusver met goeden uilslag waren be kroond en dat er misschien binnenkort een aanvang zal kunnen worden gemaakt met den aanvoer die 18.000 wellicht 30.000 ton per drie maanden zal kunnen bedragen. Deze voorziening zou het mogelijk maken, dat een belangrijk grooteer aantal treilers in de vaart zou kunnen worden gebracht dan nu het ge val is, en dat ook de heerschende werkloos heid in 't visscherijbedrijf belangrijk zou ver minderen. De onderhandelingen met het Rijkskolenbureau hebben blijkens de gedane Hiededeelingen een zeer bevredigend verloop gehad. Aangezien nog enkele details voor de te sluiten overeenkomst nadere regeling eischen, werd aan het bestuur machtiging verleend, om zoodanige maatregelen te treffen en over eenkomsten af te sluiten, als het bestuur zou ■oodig oordeelen, om re komen tot verkrij ging van kolen uit België en de levering van visch naar België. Een en ander zal tot stand kunnen worden gebracht met medewerking van de Nederlandsche regeering. omdat hij van zijn klanten genoeg onge bruikte bons ontving. De heer Brainson verklaarde niets gekocht en niets verkocht te hebben. Deze zaak heeft het vrijz.-dem. raadslid T. Molenaar aanlei ding gegeven tot het indienen eener motie, waarin de aan Bramson ten laste gelegde handelingen in strijd worden geacht met de eer van het raadslidmaatschap en niet over eenkomstig de verplichtingen, aan het lid maatschap van de leveusmiddeiencommissie verbonden. BEVROREN VLEESCH EN DE VRIESHUIZEN. In een artikel onder dit opsshrift in „De Vee- en Vleeschhandel" schrijft de heer Hoef- nagel, directeur van het abattoir te Utrecht, o. m., dat hij uit vertrouwbare bron vernam, dat de distributie van het bevroren rund-, f varkens- en schapenvieesch zal geschieden in jj April en Mei, het varkensvleeschi het eerst f Belangrijk goedkooper dan het thans is, zou EEN ECONOMISE.'..iL-ULTEIT. Bij den Senaat der Universiteit te Amster dam is het plan in onderzoek van het oprich ten eener economische faculteit. Tot de nieuwe faculteit zullen behooren: een leerstoel voor handels-economie die spe ciaal zal omvatten het munt- eu credietwezen een leerstoel voor handelsrecht, economische geschiedenis^ aardrijkskunde en bedrijfshuis- houdkunde. Bij' dit laatste vak zal behooren de opleiding van accountants. Mochten voor- loopig bezwaren bestaan om de faculteit zoo I breed op te zetten,, dan zal ze voorloopig worden ondergebracht bij de juridische facul teit tot in den loop der jaren aan haren uit bouw. kan worden voortgewerkt. DIEFSTAL. Maandagavond werd te- 's-Gravenhage een militair in het depot van de draadlooze «ele- grSïie in de Laan van Nieuw Oost-Indië op Te Schagen heeft Zondag j.l. de gym- nastiekvereeniging ,Lycurgus" haar 40-jarig bestaan herdacht met een uitmuntend geslaag de feestuitvoering in de keurig versierde zaal van het Noordhollandsch Koffiehuis, DcJangnjK gocaicoopvr uau uei uinus is, b 7. .i.u- ...Qr, sor, ,sfrj het niet worden. Het zou niet onwaarschijn- i heeterdaad betrapt bij het stelen van era o - lijk zijn, dat er weer een slachtverbod komt gedurende de distributie van dat varkeas- vleeseh. in verband met een mogelijken aanvoer van bevroren vleesch uit Argentinië in den loop van het jaar, zegi de schrijver: Mocht dit waar zijn, dan zou het een groot voordeel zijn, wanneer het bevroren vleesch voorloopig ia tal van vrieshuizen alhier kon worden opgeborgen. Een abattoir, hetwelk voortaan over een koelhuis en een vrieshuis beschikt, heeft dus veel voor en ik adviseer dan ook de hande len deken. De man werd in voorloopig arresi gezet. Een uur later bemerkte men, dat het arrestantenlokaal in brand stond; de arres tant had n.l. zijn stroozak in brand gestoken. *"*^^cörte berichten: Door een verkeerde manoeuvre van het uitgaande stoomschip „Rijnstroom" is gister avond zware averij toegbracht aan de boven deuren van dé groote schutsluis waardoor het schutten van schepen te IJmuiden op het oogenblik onmogelijk en de scheepvaart tijde- ft-bet vubr toch in zijn oorsprong lijk gestremd is. Dé Rijnstroom" wordt in emmers water, die hem vooi laren, welke in den loop van den zomer van de sluizen ongehouden. een vrieshuis gebruik willen maken, zich 1' schade aan d<e ueutoegeb a j( thans reeds te vergewissen of er voor hen dfi eerste opn^rng geschat op 1 u_. ^0- rnimtf* hf^rhikhaar is en zoo ia tcccn welken eindt den xio€ndcistapel op nrsnervterkante Meter vriesndmte kan ped te brengen, worden voor rekening der worden irmehuurd |j V.P. N. een 4000 kippen-eieren machinaal Tc Utrecht en ik geloof dat dit ook elders uitgebroed, om aan de leden de jonge dieren het geval is, heeft tot heden het bevroren f te kunnen verstrekken. vleeseh zich prachtig gehouden en is het een j "n^001. l,u, jiSui -r^e zout- lust voor de oogen hei opgestapelde bevro- Boekelo op 325 meter diepte de eerste z ren vleesch gade te slaan. Het is evenwel vanlaa£ aangetroffen. h„hhi,n j. algeineene bekendheid, dat het gewichtsver-1, K- ,w- e liet bij bevroren vleesch vrij groot is. voordracht inzake progressieve inkomstenbo De heer Koopman, de bekende specialiteit); lasting vastgesteld op het gebied van koeltechniek hier" te lande, }i iiu- Eoudon, mr. Loder en pr°f. Van Ey- tevens secretaris der Nederlandsche Vereeni-smëa zullen namens ons ^and aan^ de bes^re- KOOPEN VAN AARDAPPELEN ZONDER BONS. De Tel. verneemt uit Zandvoort: Volgens het onderzoek van den controleur van het levensmiddelenbedrijf, J. Willemsen, zijn in het laatst van 't vorig jaar, door den heer Joh. Branson (socihal-democratisch raadslid en lid van de levensmiddelen-com missie) tegen maximumprijs zonder bons ge kocht van W. Bol 180 K.O. regeeringsaard: appelen, met opdracht deze te bezorgen bij de familie Druif, alhier. Aan deze waren (volgens het relaas van den buitengewonen gemeente-veldwachter) door Bramson een monster opgepoetste regeeringsaardappeh tl gegeven onder verzekering, dat het late aard appelen waren. Bij vooruitbetaling, had hij voor de levering van 3 H L. 30 gevfaagd en ontvangen. Bol, die aan de familie Dr. een goede klant had, deelde bij het bezorgtn der aardappelen mede, dat er slechts 214 mud en 5 kilo aard- roering had gezien van Jean Têterol Eenige- uren later, toen Têterol juist voor zijn kruik bier zat, verscheen er een bediende van het kasteel op het Witte Huis. De man zelf was niets gesteld geweest op deze ver- eerende opdracht; hij had immers niet durven denken, dat hij er heelhuids afkwam? Hij moest den heer des huize» een mand en een briefje overhandigen. Dit briefje luidde als volgt: „Mademoiselle de Saligneux zendt den reus van het Witte Huis een van die gewetenlooze schurken, die zich te goed heeft gedaan aan zijn kooien, opdat hij hem recht doe wederva ren, door hem smakelijk op te peuzelen. Op het oogenblik is langoor op z'n lokkerst: ;too uit de pan!" De mand hield) een konijn in, dat zeker wel cea monsterdier mocht heeten. Het scheen nu eenmaal geschreven te staan, dat dien dag alles anders dan gewoonlijk zou gaan; ifl plaats van den bediende met een grove bejegening weg te sturen, gaf de heer Têtcrol hem nog een fooi; inplaats van het briefje te verscheuren, den, man de stukken naar het hoofd te werpen, la» Têterol het wel èot driemaal over en sloot bet vervolgen» eorgvuldig in een laadje. En het konijn hield hij óók! Wel keek hij oog eens goed, of het beest geen spoor van vergif bevatte, maar dit onderzoek liep .gun stig af, eh ofschoon hij al gedineerd had, kon Têterol toch de verzoeking niet weer staan, om eens een%tukje te proeven van het lekkere, vette konijn. Terwijl hij smulde, was hijwn gedachten, steeds vervuld van Mademm- aclle de Saligneux, dte van dien dag af een groote rol zou spelen in zijn toekomst. Her haaldelijk sprak hij hardop haar naam uit en zijn oogen schoten vdur daarbij, een lichte blo» steeg hem naar de wangen; waarschijn lijk was zijn geest weer bezig met het uitwer ken, van een plannetje, dat ook wel een over denking waard waal ging voor Koeltechniek, deelt mede, dat het gewichtsverlies allereerst afhankelijk is van den vochtigheidsgraad. Hoe drooger de at- mosfeer, waarin het vleesch wordt bewaard, hoe meer het in gewicht achteruitgaat. Dunne stukken drogen meer in dan dikke. Op grond daarvan heeft men het grootste ge- 5; wichtsverlies bij schapenvieesch. Na 6 maanden bewaard te zijn, moet bij schapen- vleesch worden gerekend op een gewichtsver lies van 9 ik 10 pet. Bij rundervoeten van ge- middefd 60 K.G. is dit verlies na 6 maanden 7Vi pet., wanseer de temperatuur in het POLITIENIEUWS. Door de recheiche alhier zijn aangehou den een alhier in garnizoen liggend soldaat en een burger, beiden verdacht van diefstal door middel van braak in den voor den nachtrust bestemden tijd. In een der cantines van de barakken wordt een betrekkelijk groote hoeveelneid eetbare waren vermist. Beide personen werden heden geleid voor den Officier *an Justitie. BRAND. Gisteravond 8 uur ontstond er brand op den zolder boven de kamer van den vader in het Diaconiehuis, aaa de Nieuwesloot. Door het krachtig optreden van den vader en de omwonenden gelukte het den brand, die reeds een paar kamers had aangetast, te blusschen. De spoedig aanwezige brandweer ven richtte net laatste werk. De vader, een oud-zeeman, heeft zich zeer verdienstelijk gedragen. De vlammen sloegen in twee vertrekken reeds hevig om zich heen en men trachtte hem dan ook te weerhouden zich in het vuur te begeven, doch hij wist te naderen en voortdurend door rappe handeir werden toegereikt, meester te worden. Vannacht om 12 uur werd in verband met den brand de dienstbode gearresteerd. Aan vankelijk ontkende zij alles, hoewel vermoed werd, dat zij de daderes was. Na eenige uren viel zij door de mand en bekende zij den brand gesticht te hebben. Het vermoeden tegen haar was gerezen, omdat de brand was aangekomen in een hoek van de slaapkamer, waar de vader van de Diaconie op èen kast een geldkistje had staan, waarin, 'en f 3000 en eenige sieraden. DM kistje was verdwenen. Toen de hoofdinspecteur van politie, de heer v. d. Berg, in het kastje van de dienst bode tal van brieven vond, alsmede een paar voorwerpen, die haar niet toebehoorden, werd de verdachte, die den diefstal bleef ont- kingën in Parijs over den volkenbond deelne- men. Vier telegraafdraden in de kabel» op. En geland zijn wey, hersteld. kennen, wat harder aangepakt, waarna ze ten In Enschedé zijc tot op heden bij dej slo^ fK)i( dea diefstal bekende en het geld verschillende slagers die Amerikaans:.: spek k mej. bet 0p jiaar aanwijzing werd terug 'gevonden. De brand had voor de ruim 70 oudjes, die in het Diaconiehuis zijn ondergebracht, als mede voor het mooie gebouw uit Alkmaarts verleden, zeer ernstige gevolgen kunnen hebben. De brandstichtster had haar plan slim in verkoopta, 1000 valsche bons ontvangen Naar de „H. Ct." mededeelt, zijn te 's-Gravei;hage tien politie-agenten in arrest gesteld in verband nffet het stelen van bon ooekjes en kaarten. De meeste aangehoudenen hebben reeds bekend. De groote vsschrookerij van Boon, Bak- vrieshuis 8—10 gr. onder nul is en de voch-ker ei) Co> ff Ouneschild, op Hxel.is heden elkander gezet nrfLoo tf geheel uitgebrand. Oorzaak onbekend. f moeder 1 -92 pet. vleesch tigheidsgraad 90- Hoe vetter het droogt het in,* de liggende vleesch tegen rc;a - s onder den wagen Het gewichtsverlies bij varkenshelften be-trad onmiadeliijk ia. dmgt daa; oak na m, tewarinj^n M w prijs van S cent per stuk. Een goede l De moeder bracht even over half 8 een fa- »KC5u, is, hoe minder p x Een juffrouw wilde gistel*yond van de müielid naar den trein de dienstbode vetlaag schijnt het onder- i tram springen op den Parallelweg te s-üra-1 medC) na te voren den brand gesticht te verdampiag te vrijwa-s venhage. Zij botste tegsn een booros kwa- f r onder den wagen en werd overreden. De dood Het had weinig naar maanden slechts 5—6 pet kens daarentegen in hun geheel ingevroren, dan is het verlies 1 h. 154 pet. minder, wat er voor zou spreken de varkens in dien^rm z,-Dor, te bevriezen. Het nadeel hierbij is evenwel, fte SrGravenhage teslt ®cb em gev< dat dan belangrijk meer ruimte voor het sta-1 gasverstikking voorgedaan. De iu.a maand geleden 38 cent. In eene Woning aan ae Malakkastraat pelen noodig is. Het dunne vleesch droogt sterk in en daarom ziet het vleesch van ma gere koeien en paarden er na het bevriezen ook zoo onoogelijk uit. De kleur is dan op 't zwarte af en het verschil tusschen het bevro ren vleesch, afkomstig van een vetten 114- jarigen ruin en een mager oud paard is dan ook verbazend groot. Zeer onaangenaam is de schimmelvorming, welke bij langdurige bewaring op bevroren rund-, varkens- en schapenvleescn een dik wijls voorkomend verschijnsel is. Volgens den heer Koopman komen hoofdzakelijk op bevroren vleesch drie soorten schimmels voor: VII. ingenieur, aldaar wonende, werd dood op zij bed gevonden, terwijl de slaapkamer vol gas was Een gasslang bleek van eeri studeerlamp losgeraakt te zijn. Te Langeveen (Qv.) heeft een soldaat kommies, toen hij door vijf Duitsche verkleede miliciens werd aangevallen, van zijn geweer j moeten gebruik maliën. Een der aanvallers werd gedood, een tweede gewond, een derde gevangengenomen, tei'wijl de twee andere ontkwamen. Te Gasselternijveen is bij het dochtertje van een timmerman vlektyphus geconstateerd De Centrale Keuken te Den Helder, waarvan geruimen tijd door zeer velen ge was bij de onderneming, die hij zich voorstel- de: men is wel geld, maar geen achting sclml- Hèt was in de eerste dagen van de maand dig aan dengene. dien men omkoopt. Niet voor April 1875, dat de heer Têterol eindelijk bezit i niets had Têterol ook de betrekking met Cré- nam van het Witte Huis. Met groot vertoon wijdde hij zijn nieuwe woning in en gaf een maaltijd, waarbij alle notabelen van de plaats j genood waren. Abt Miraud liet zich een paar maal bidden, want hij vond, dat het mis schien slecht overeen té brengen was met zijn waardigheid, om aan zoo'n feestelijkheid deel te nemen. Toen de heer Têterol hem echter verzekerde, dat hij een briefje van duizend francs voor de armen onder zijn servet zou vinden, mocht de goede herder immers niet langer weigeren. In zekeren zin kon de feestmaaltijd wel ge slaagd heeten, tenminste de gasten deden dien alle eer aan, maai de tongen wilden maar niet los komen. Het heet altijd, dat de 1 geest gaat tintelen, als de kurk van de flesch i springt, maar hier waren al vijftig kurken sein gegeven tot een algemeen .vertrek. Dus naar riet plafond gesprongen en toch tintel-! was de zaakwaarnemer alleen gebleven met de de geest nietl De stemmen klonken zóó ge- !i den gastheer en had zich heel makkelijk op dempt, of er een sourdine op stond, of men een sofa gevlijd, terwijl hij een ongegeneerd vreesde, dat de muren ooren hadden; aan het ij gebruik maakte van zijn tandenstoker. De dessert werd men wat opgewekter, maar van j.' vele drankoffers, die hij dien middag plengde, opgewondenheid of geestdrift geen sprake. hadder. hem wel wat levendiger tint geschon- De afloop van beiae processen was niet i ken, maar veel mooier was hij er nu nog met zonder uitwerking gebleven, men geloofde jj op geworden. Eindelijk sprak hij niet langer aan de almacht van den Heer Tê-1 „Mijn oprechte hulde zij. u toegebracht, terol, terwijl de baron weer in macht geste- jj mijnheer Têterol 1 U heeft ons een; waar festijn hief had weinig gescheeld of ook de vader 7 was mede naar den trein gegaan en dan zou öet het onheil zeker veel grooter zijn geweest. Vermoed wordt, dat de dienstbode tot haar daad is gekomen om geld voor haar huwelijk machtig te worden. Voor haar moeder, die verscheidene jaren eerlijk als werkster aan de Diaconie werk zaam is, valt het gebeurde ten zeerste te be treuren. pin onderhouden. Hij hield dien iu ieder ge val voor een schrander rriensch, en dat hi nog eens graag gebruik wilde maken van zijn diensten, daar hoefde men wel niet aan te twijfelen, als men bedenkt, dat hij hem zelfs te logeereri gevraagd had met de beloite dan altijd om hem den volgenden ochtend met den eersten trein weer vrij te laten. De gewezen rentmeester van den heer de Saligneux had zich altijd het recht voorbe houden, om op zeer gemeenzame wijze om te gaan met de menscljen, die van zijn diensten profiteerden en die hij op zijn beurt exploi teerde. Dat was zoo zijn manier, om zijn on afhankelijkheid en zijn waardigheid te too- nen. Abt Miraud was opgestaan «sa dit had het gen was. De heer Têterol zag heel goed, wat er omging in het gemoed van zijn gasten, maar hij deed, of hij niets merkte. Hij had weer volkomen zijn zelfvertrouwen herwon nen. „Wacht, ik zal ze er wel gauw anders over leeren denken," sprak hij in zichzelven. Onder de genoodigden bevond zich ook de heer Crépin, die al twee jaar te Bourg woon de. waar hij bloeiende zaken dreef. De heeV Têterol was b*ter dan iemand anders in staat, om te beoordeelen, wat de bear Crépin waard aangericht. Maar weet u wat mij opgevallen is? Uw gasten hebben uw wijn gedronken-, van uw truffels gegeten, kortom hebben zich alles goed laten smaken, maar tot op 't einde bleven zij wat koud." „Vindt u?" vroeg de heer Têterol, gewild naief. „Heeft dit u dan ook niet getroffen?" „Ja, ik heb zoo wel even gemeendMaar hoe dankt u dan, dat 't komt?" (Wordt vervolgd). VERDRONKEN. Hedenmiddag geraakte aan den Omval het 8-jarig zoontje van den heer L., nabij de over haal, in de Noordervaart. Niettègenstaande een voorbijganger zich te water begaf gelukte het niet het ventje het le ven' te redder. Levenloos werd het knaapje uit het water gehaald. VERKOOPÏNO PERCEELEN LEEUWENKAMP. Bij den gehouden afslag der door den heer Leeuwenkamp in verkoop gebrachte per- ceelen geraakten na verschillende combina tiën, alleen de aoorrijdstal van de Achter straat naar de Nieuwesloot en de daarnaast gelegen blauwe stal verkocht voor 15000. OPBRENGST BAZAR CHR. NAT. WERKMANSBOND. De ntto opbrengst van de in de Unie ge houden bazar bedraagt 1292.65. T. KORTHALS ALTES. Naar wij vernemen zal de heer J. Korthal» Altes Woensdag 2 April a.s. voor de afdee- ling Alkmaar van de Liberale Unie een rede houden in verband met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het onderwerp zijner rede zal nader wor den bekend gemaakt. CANDIDATEN GEMEENTERAAD. De club van Soe. Dem. atelde in een gister avond gehouden vergadering de lijst vast van de canaidateu waarmee zij aan de a.s. ge meenteraadsverkiezingen zal deelnemen. De candidaten zijn: 1. O. J. Verkerk (aftr.) 1. A. Oskam, voorz. afd. Alkmaar Moderne Elandels- en Kantoorbedienden, 3. mej. Jor- ritsma-Sjoers, 4. H. van Drunen, 5. A. Zwart, secr. C. N. A. B., bestuurslid A. B. B., 6. A. Rus, secr. afd. Alkmaar van den Centr. Bond van Transportarbeiders. CONFERENTIE OVER INWENDIOE ZENDING IN N.-HOLLAND. Eerste dag. (Dinsdag.) Om 3 uur opent Ds. Vinke, voorz. der afd Alkmaar, de conferentie in het goed bezette „Waakt en Bidt", en houdt een korte rede, in aansluiting bij I Cor. 12. Beoogd wordt een tweeledig doelbestudee ring en bevordering van- de Inwendige Zen ding in N.-Holland. De oude en nieuwe lijnen daarin mogen' worden besproken, en gehoopt mag worden op gedachtewisseling. Verder volgen dan da openbare Evangeli- 6*tie-?wndan, waarin het weder moge blijken, dat het oude Evangelie is dt kracht tot zalig heid, een iegelijk die gelooft. Daar moge dan, ook door bijzondere liederen, dat Evangelie uitgaan en zegenend werken. Theorie en practij-k, zij mogen samengaan in deze dagen1 tot blijvenden zegen! Daarna volgde een lied, dadelijk ai andera dan den psalm aan den aanvang: „Neem Heer mijn beide handen!" Br. Stavenga van Wieringen sprak ver volgens tot inleiding over zijn persoonlijk ideaal van Inw. Zending in N.-Hoiland. Wat is Evange'liseeren? Samentrekking van krach ten en plannen der belijders van Jezus Chris tus. Hij vraagt: tot opbouw der kerk of red ding der zielen'? Spr. wilde een van beide, hij wilde de kerkmuren desnoods omver laten halen als de zielen maar gered worden, 'n Grpot probleem ligt hier. rloe dan te beginnen? In de gemeente zelf. Bij het zaaien op een akker matigt de zaaier precies z'n passen en handvollew, en tracht maar niet zoo gauw mogelijk zijn zaad weg te werpen. En dangehoorzaamheid aan den heer der akkers. Die befalt, wat en hoe op eiken akker moet gezaaid, en, dat eerst na dfl eggers en de ploegers. De gemeente moet ploegen, dan kunnen de evangelisten' gaan zaaien. De „akker is de wereld" staat er, waar men moest beginnen) „van Jeruzalem". Zoo moet het ook in N.-Hol land. Er zijn 165 gemeenten met 219 predi kanten, waarvan 97 rechtzinnig, en' 120 vrij zinnigen. la het Zuiden nu is haast alles rechtzinnig. In het Noorden daarentegen is het haast alles vrijzinnig. Hoe zullen nu de Evangelisten arbeiden? Vaak worden ze nog beschouwd als minder waardig! „Elke Evangelist moet bidd-en_ om zijn eigen d'ood", zei Ds. Montijn Sr. vóór 22 jaar, en het is lang bijgebleven'. - -«•Er moet gearbeid. Maar er moét geld we zen, en' steun, en de gemeente mogen daartoe zich opmaken. Spr, wilde dat de Bond v, N.-Holland d«n grooten Bond v. Evangelisatiën zal navolger in stichting van nieuwe, vele posten, veel meer dan hij heeft. Na nog verschillende opmerkingen over <fe practijk werd wegens het vergevorderde uur de tweede inleiding door den heer Voskuil van Edam uitgesteld. Ds. Boeke van Schagen-, den inleider nog slechts kort beantwoordend, verschilde van spreker in beschouwing van hef ambt als Evangelist, daar hij het een eereambt noemde. Hij wees verder op het streven juist in N.« iolland, om tegelijk het heil voor de kerk eö de zielen te zoeken, waarom hij spr.'s dilem ma van „één der beidé' niet aanvaardt. De.- ireede arbeid 'der „Vereeniging v. Inw. Zend eling" met haar registreering ovpr het hecle gewest, is niet maar een middel door hem zelf gepropageerd, gelijk inl. het ha# genoemd, maar het streven van het hoofdbestuur der vereeniging, om een overzicht van de nooden en den arbeid in de provincie te verkijgen. Verdere besprekingen werden uitgesteld :ot den volgenden middag. 's Avonds om half acht werd de openbare vergadering geopend in de wélgevu'lde voor zaal der Harmonie. Verrassend is de inzet met een tamelijk on bekend," maar spoedig pakkend lied: „Al deal weg leidt mij mijn Heiland." Ds. Boeke van Schagen sprak een inleidend) woord over Rusland, dat van ouds (al was het maar alleen' door den „Grooten' Peter" veel aan Holland dankt, en waarvan Holland) in dezen tijd wederkeerig veel leeren kan. Naast de verwarrende Berichten, deze tijden steeds tot ons komende, is daar echter het woord vah een ooggetuige een voorrecht, waarop evenwel 't teleurstellend bericht moet volgen, dat de oud-zendeling Thiessen dezen avond „nog niet in ons midden" is. Heden (Woensdag) zal hij nu in de Kapel- kerk optreden, waar vrije toegang is, terwijl thans een deel van 't programma van den volgenden avond wordt -geboden. 'Hierop 'komen' verschillende toespraken va* Ds. Boeke, Br. Garms uit Beverwijk, en Br. Voskuil uit Edam, afgewisseld door verschil lende liederen, deels door enkele stemmen, deels gezamenlijk aangeheven. In 't bijzonder de nieuwe vertaald-Engelsche, in de tekst boekjes afgedrukt, bleken treffend en 't was ongeveer half tien, toen de kostelijke avond gesloten' werd. De heer Thiessen Oekrainer van ge boorte, die zelf de revolutie meemaakte, zal nu vanavond in de Kapelkerk optreden gelijk -in de Harmonie werd medegedeeld. Hij reisde dezer dagen letterlijk van Vlaanderen tot Gro ningen en had allefrwcge een groote toeloop, waaroqi wij ook hier een levendige belangstel ling verwachtent BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: 19 Maart. Cornells, z. van Cornells Berk houwer en Neeltje Vroegop. OVERLEDEN: 18 Maart. Maria Louter, wed. van Pancratiua Kazenbroot, 59 jaar. 19 Maart. Johannes Bemardus Bussen, 57 jaar. i STAKING VAN VEENARBEIDERS. VALTHERMOND, 19 Maart. Te Val- thermond zijn de veenarbeiders in staking gegaan. Men verwacht dat heden in de weerdinger- en Compascummerveenea het werk wordt neergelegd. Te Vroomshoop besloten de veenarbeider* met 1 April te slaken. DE STRIJD TEGEN DE BOLSJEWIKI. LONDEN, 19 Maart. De Times ver neemt uit Parijs: De Geallieerden ontrui men' Odessa. E)e toestand is critiek sedert de Bolsjewiki Cherson en Nicolajef bezet hebben. AANGEHOUDEN. ARNHEM, 19 Maart. De 3 jongens, die met f 50.000 van de Geldersche Crediet- vereeniging voortvluchtig waren, zijn te Groesbeek gearresteerij. Lij werden door een tweetal soldaat-kommiezen aangehou den, die hen voor anarchisten aanzagen. De jongens, A. O., A. T. K. en P. K., wa ren nog in het bezit van 49028. ONGERUSTHEID IN CHINA. LONDEN, 19 Maart. De Time» ver neemt d.d. 5 Maart uit Peking, dat de re- gearing am alamawwdi bariebt haoft oat ,...««1111. it* f\/v»n roU imrvvol twjrunroirlii' 7lfh w> j Olvii 1U 11V. L v U. Ui 10 irvfjCvsv f~\ L rauw t» nn1 A(\(J liril ri nnrtAfi /»li i> Hllf IDAlil 11 lllflf m T i AtMT'PVR I Ipll

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2