Esd flink Msisja gerrasgd noodtiuip-tweede meisje loopmeisje. Dagmeisje dienstbode Mptisra ltd „H BIT. een net Meisje gevraagd, Vast Werkman .lil- CciDEDk. zlt-slaapkamcr Bouwland. Adr©rfe«nti8n. HUlSHOl DSTfiR Netto Werkster heden verkrijgbaar h f 1.75 per pond Toiletzeep „Sweet May". Woning Bergen N.-H. OPROEPING. Huishoudster, Dienstmeisjes, HUTOBEOUTTEBSTRAAT 7. Jonge Werkster Te koop Provinciaal Nieuws. Amsterdanioclie Beurs. iNoorUhollaiidsch Lau Ubo uw creliiet. M ark bench I en Openingskoersen van hvtlen. o Ingezonden Stukken. m ©oberen: Zoon va» C. BERKHOUWER C*. N. BERKHOUWER—Vmagee*. Alkmaar, 19 Maart 1919. De Hcerfcn MevroüVr J. B. MUL DER—VAN LENNEP geven ken nis van de geboorte hunner DOQHTES, Medaa, 3 Maart 1919. Hedei ontsliep zacht en kalm, in <dc ziekenverpleging te Am sterdam, onze i»»ig geliefde echtgenoote en der kinderen zorgzame moeder, behuwd- en grootmoeder Uit aller naam. P, KOSTELIJK Tz Heerhugowaard, 17 Maart 1919. De teraardebestelling zal plaats hebben op Vrijdag SI Maarta.s. nam. 2 uur te Heerhügowaard OJsUft r tV ®u w?d KAATJE BOOT en 9. MODDER. Locbem, .«v. Duisburg, Ruhrort, Huwelijksvoltrekking Woensdag 9 April a.s, '19 DANKBETUIOINO. De ondergeteekenden brengen hunnen hartelijken dank aan den WelEd. Zeerge! heer Dr. STRA- YER voor de liefderijke hulp tijdens de ziekte en hei «verlijden onzer eenigste lieveling ondervonden. 8. HIEROP. T. NIEROP-ScHot. Hartelijk dank aan BETSV MAR TENS. die out eenigst kleinkind a»e kranig redde. Haar OROOT®OEDER. GROOTVADER. Allen idle iets te vorderen heb ben van-, verschuldigd zijn aan- of borgtochten onder zich hebben ge- teekend door den Heer JAN HEL- 0ER Khaszoonlaatst gewoond hebbende te Alkmaar en aldaar den 7 Maart 1919 overleden, worden verzocht daarvan opgaaf of beta ling te doen vóór 1 April aas" staande ten kantore van den notaris Mr. A. P. H. DELANQEte Alkmaar. WEDUWNAAR mt* 2 hinderen, waste betrekking, zoekt middelbaren leeftijd. Brieven onder T 796, bureau van dit blad. Juffrouw VAN DER WAL, Mag- dalenenstraat B 19, vraagt niet beneden 13 jaar. Loon f3.50. In het Herstellingsoord v. h. Bur gerweeshuls te Bergen aan Zet worden gevraagd van goede getuigen voorzien, van eind April tot Oct. Salaris f4 per week. Wasch vrij. Fr. br, a. d. Directrice Mej.T. DON A tt Bergen. van GEVRAAGD middelb. leeftijd in een bur- 5 Ami C. RBOM, Kleermaker, Burg, Texel. gergedn, liefst i »f 15 April. Q«mas4 eon net voor den dag. Egmonderstraat 12 (aanmelden n.m. 7V, uur). Firma H. LIND vraagt geduren- do het Mizoen Loon f5 per week GEVRAAQD, nief beneden 16 jaar. J. de VKIKS, Hekelstraat. In een kief» burgergeztn zonder kinderen wordt begin April of later GEVRAAGD een flinke boven 20 jaar P.O., tegen hoog loon Adres te vernemen Bouman's Boekhandel, drukkerij, Zuidschar- woude. OEVRAAOD. Adres LOUIS TRIJBETZ, Lan- gestraat 19. Ten Kantore van het Ifoord- taollandaoU Xondhonwcredlet te Alkmaar kan een IN DEEN Teven» voorhanden de bekende Zich schriftelijk aan tt melden. Bevraagd. - t«v*m een lakker. Adres t Emailleerlnrichting Laat 66. In een gezin zonder kinderen genegen alle voorkomende bezig heden te verrichten. Wasch bui tenshuis. Br. fr. lett. E E, Boek handel TRAPMAN 81 So. Behagen. gevraagd halve dagen. Brieven ouder Bureau van dit blad. voor no. V 775 gevraagd, goed kunnende melken, bij Jn. BRUIN te Egmondermeer, b. d. tramhalte. vangen uit Petrograd, omtrent de vorming van een machtige organisatie van Chine©- sche arbeiders in Rusland, met het doel om revolu'tionnairc propaganda te maken ea Soviëts op te richten. De Chineesche regeeriflg neemt maatre gelen om een dergelijk optreden den kop in te drukken. HERSTEL VAN DE ^TREKKINGEN MET DUITSCH-OOSTENRIJK. PARIJS, 19 Maart De Paris Parasiea meldt, dat bij de regeering het plan be staat om officieel de betrekkingen met Duitsch-Oostenriik te hervatten. Piehon heeft Allice, den Haagschen ge zant, die vóór den oorlog gezant te Mün- chen was, te Parijs ontboden, waar hi; waarschijnlijk een aanstelling voor Weenen zal krijgen. verkrijgbaar. Adres Tuinbouwschool, Bergerweg. Terftond GEVRAAQD een goed Adres te bevr. Bigeau v. d. blad. met vrUe keuken. Te bevragen bureau van dit blad. OEVRAAOD met volledig pen sion. Br. met prijsopgaaf onder Na. 1510 aan Boekh. K. TER BURO, Koorstraat 1. te bedragen bij L. C. OUDT, be- eedigd Makelaar EEN GROOT HOEKFERCEEL, Langes trast. EEN HUIS, Veerestraat. 1 April ontruimd. EEN HUIS, Bre«d$tr*«4, 1 Mei •utruimel EEN WOONHUIS MET PAK HUIZEN, Luttik Oudorp. 2 H.A. BOUWLAND, zandgrond, reefls geploegd liggend, wordt aan geboden am omhalve ta bouwen. Brieven onder R 794, bureau van dit blad. Gevraagd ta huur of t» koop voor klein gezin eena op netten stand. Huurprijs 4 h f 500. Brieven ender B 779 bureau van dit blad. UIT BERGEN. Maandagavond is in de „Rustende Jager" alhier een mannenzangvereeniging opgerichi met aanvankelijk 30 leden. De leiding zal be rusten bij, den heer Essen alhier. Als be stuursleden werden gekozenF. P. Charmant, voorzitter, Hazes, vice-voorzitter, J. Leeg water, secretaris, ea J. van Eijk, penning meester. Wij vernemen, dat de repetities zullen worden gehouden 's Maandagsavonds te f uur in de „Rustende Jager". GEMEENTERAAD VAN HOORN. In de Dinsdag gehouden vergadering van den raad der gemeente Hoorn was ingekomea een verzoek van den Bond van kermisvakge- nooten om de kermis weer met 4 dagen te ver lengen en te brengen op den vroegeren duur. Daar in de vorige raadsvergadering een gelijkluidend adres van de vereeniging „Hoorn's belang" voor kennisgeving -was aangenomen, stelden B. en W. voor thans een overeenkomstig besluit te nemen. beu voorstel van den heer Wilson, om het adres in handen van B. en W. te stellen om advies, werd met voldoende ondersteund. Daar Dg Kon. besluit het raadsbesluit van iü Juli 1916, tot ophetiing van de funcüe van inspecteur van politie en tot aanstelling van een klerk bij de politie was vernietigd, stelden B. ea W. thans voor een inspecteur aan te stellen op een salaris van ÏOÜQ tot 1900 en een bedrag van 150 voor klée- ding. De commissie voor de financiën stelde voor diens salaris gelijk te stellen met dat van een klerk le kl. ter secretarie, n.l. 950 tot 1100 en 150 voor kleeding. De voorzitter verdedigde het voorstel en sprak de hoop uit. dat de raad zich zonder discussie zou neerleggen bij de beslissing van de kroon, te meier, daar deze zich op het standpunt had geplaatst, dat een inspecteur voor Hoorn upodig is en dat dit een persoon moet zijn, die de meerdere is van de agenten. De heer Schermer, yoorzitter van de com missie van de financiën, zeide zich te onthou den van een verdediging. De'heer mr. Huizenga, hoewel betreurende het koninklijk besluit, achtte het 't beste zich daarbij neer te leggen en verdedigde het voorstel. De verschillende leden verklaarden zich tegen het voorstel van B. en W. De heer Huizenga zag in deze bestrijding niets anders dan een soort sabotage van het koninklijk besluit. De voorzitter verdedigde het voorstel en vertrouwde dat de raaa zich van obstructie zal onthouden. Spreker wijst er nog op, dat de tijden bovendien zoo zijn, dat een coed politiecorps noodzakelijk is. Spr. is als hoofd der politie verantwoordelijk voor ds veilig heid, doch kan die verantwoordelijkheid niet dragen, als de raad hem goed personeel ont houdt. Het voorstel van B. en W. werd met 6 te gen 4 stemmen aangenomen. BÜ hut voorstel van B. m W. tot hst nr- leeuen van een crediet van 1200 voor de feestelijke ontvangst van het garnizoen, was ingekomen een verzoek van de vereeniging „Hoorns Belang," om het crediet niet te ver leen en, maar om aan die vereeniging de al- geheele leiding te geven, waarvoor een cre diet van 300 voldoende is. Ter behandeling van het voorstel ging de raad over in geheime zitting, welke ruim 1 Yt uur duurde. Na heropening deelde» de voorzitter mede, dat B. en W. hun voorstel intrekken, daar gebleken is, 'dat men de plannen wellicht goedkooper kan uitvoeren, dan men aanvan kelijk meende. Aan het verzoek van de ver eeniging „Hoorns Belang" kan echter niet voldaan worden, daar haar niet de algeheele leiding kan worden gegeven. B. en w. stel den nu voor aan een door hen aan te wijzen feestcommissie een crediet te verkenen vaa 300, ter feestelijke ontvangst van het gar nizoen, waarvoor de leiding en de voorberei ding zal berusten bij die feestcommissie. De ze commissie zal bestaan uit menschen van alle richtingen en standen Dit voorstel wer dzonder discussie aange nomen Besloten werd het aantal bestaande volks tuintjes met 26 te vermeerderen en deze te verhuren tegen 7 per tuintje per jaar. Elk tuintje is ongeveer 200 M». groot. Een voorstel van B. en w. ora aan de ver eeniging voor schoolvoeding uit de gemeen tekas een subsidie te verkenen van f 1250 ontlokte veel besprekingen. Eenerzijds werd er op aangedrongen hiervan alleen te laten proftteeren hen, ate het noodig hebben An derzijds werd verdedigd de gemeentelijke schoolvoeding. Het voorstel van B. en W. werd aangenomen. Vastgesteld werd een verordening, houden de verbod van mosselen- en garnalenpcllen m huisindustrie. Wegens daling der veeprijzen u«t*er«u wh heden van 18 Maart 1919. Opgave van HEILOO, 18 Mrt. Brusselsch lof, aan voer 432 mud. le soort f 0 37 a 0,46, 2e soort I 0.22 a 0.36 3e soort f g.03 b 0 20. 18 Mrt. Prei. Aanvoer 0 K.G. Prijs le soort f 1.03 a 1.46. 2e sanrt f 0.— 0. per 100 K.G. IMQORDSCHARWOUDE 18 Mrt. Wort f 6 50 a 0.— per 100 bos Rootte koo i 13.-- a 0 0, Uek ko"l 12.75 100 K (I Roodekool bult. f 0 a 0, gele f .grove uien f 11.05 Detnsche witte f 6.a 7. neutraal em overzee f;7.~ a 7.80. AM 1 DllKbR (IR EN I VFU I 18 Mrt Bloemkool Ie s. f 0.— a -0.roode le soort f 13.—, 2e soort f 0.a 0.stort f 0.s 0.gele le soort I 12.75, 2e soort f 0.a 0.stort f 0.a 0.witte f 6.2e loort I 6.a 0.— Rammenas f 0.— ner '00 Kg., Uien f 0.— a 10.63, trerkpeen f 6.50 RMf-NUUIZCN 18 Mr» Aardappe 1(0 Irl? ng*M f riet t. Nep (buite la id .1 0.a 0.--, Roods kool 0 - j IS.—, Oete f 0 a 12 75. W tt f 0Rtiaharber f 0.—, Wortelen f 0,— Deensche wittekool f 6.uitschot id. ÏQ.— a 0.ld. roode f 0.a 0.ld. gele f 0.a 0.uien f 5.50 a 6. 60 FURMEREND 18 Mrt. Aangevoerd 421 runderen, waaronder 160 vette 2.20 a 2.80, oer kilo, 247 melk- en geldekoeien, melk- roelen f 325 a 800, geldekoeien f per stuk, handel ,stug,|14 stieren 18 vette kalveren regeeringpriis, handel stug. 119 nukht. f 20 a 60, stug, 33 paarden f 300 700. matig, 899 skhapen en overhoudera —0 en 15 a 65, 186 vette varkens f 1.80 a 2.40. stug, 73 magere varkens f45 95, 47 biggen f 25 a 48, stug, 0 zwanen a 2 stapels kl. fabrleksk. f 76.—, 8 stapels kl. hnerenk., 1 stapels middelbare tax.pr., 0 «tepels commissie Eiara» f 12.50 a 13.60. *y» I Mededcelingen v*n Woensdag 19 Maart. Oliewaardea en Culturen waren hednn in reactie. Scheepvaart-aandeden vast met le- vendigen handel. Tabakken stil. Amerika wat vlugger. l'ELEükAFISCH WEERBERICHT 19 Maart. Medegedeeld doop het Ken. Naderiandseh Mete®t®l®gJsGli Instituut te De BildtL Geldig tot den avond van 20 Maart. In het gebied van de waamami'Kg is hoogste stand van den barometer 769.3 Seydiafjord. de te VERWA0HTING. Matige oostelijke tot zuidelijke of zuid- westelijken wind, zwaar bewolkt of betrok ken met regen, later wellicht opklarend, aan vankelijk zachter. (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie De opname in deze rubriek bewijst geenszins, iet ie Reiattie er mede instemt.) VERVROEGDE WINKELSLUITING. Naar aanleiding van het adres aan den Raad van den R.-K. Bond voor Handels- en Kantoorbedienden verzoek ik u, geachte heer Redacteur, beleefd het volgende in uw blad1 tc willen opnemen. Ofschoon het zeer begrijpelijk is, <k,t bo vengenoemde heeren het wenscheiijk achten die zonder nering- personeel dooiden m ook zij, iype van zouden worden, irs werken, daar de di 't Komt mij voor, dat dit? vraagstuk te veel eenzijdig wordt bekeken en geen rekening wordt gehouden met de direct belanghebben den. Wat toch is 't geval Zeer vele zaken, zoo als confectiewinkels, manufactuurzaken, ijzer- zaken, kruideniers enz. enz., worden in hoofdzaak bediend door personeel en zijn in hoofdzaak aangewezen op den verkoop bij den dag. Daarnaast echter zijn ook veel win kels, die met den- avondverkoop hun ont- vangs goed moeten maken, daar hun artike len gewoonlijk niet op den dag in votrraad worden gekocht. Neem bijv. vischwtnkds, frtHitwinkteb, bloemenwinkels, sigarenwin kels, banketbakkerswinkels, enz., af deze za ken worden bij den avond in hoofdzaak be diend door den patroon of diens familie, bo vendien zou 't zeer onbillijk zijn, dat de lunchrooms en café's daarvan werden uitge sloten. Wanneer men verder nagaat, dat de le vensstandaard veel hoogere eischen stelt dan voorheen, de belastingen steeds drukkender worden, dan iüliiet dunkt mij begrijpelijk, dat zeer vele neringdoenden tegen de vervroegde winkelsluiting zijn. Mocht de raad van Alkmaar evenwel Hanze adviseeren, dat de vereenigingl /8 deel voorstanders telt, welke zich de weelde kun nen aanpassen om hunne zaken om 8 uur te sluiten. Voor dat. soort winkeliers is het «en zaak drijven uit liefhebberij. Doch er zijn ook. velen, die niet winkelen voor liefhebberij en deze wenschen beslist iiun bedrijf te kunnen uitoefenen zonder ge dwarsboomd te worden door O. W.-crs, want vóór eenige jaren terug was men tegen 8 uur sluiting en nu, na de voor velen vette jaren, zijn er eenige winkeliers, die het vuur tje door middel van de bedienden hebben aangestoken (want het zijn belangen van en kele winkeliers die achter de schermen staan) en dit zijn nu de voorstanders van 8 uur slui- meening zijn, dat de vervroegde s is, dai van winkelslui ting een teeken des tijds is, dan zou 't toch aanbeveling verdienen dat de zaken van genot middelen, hierboven bedoeld, daarvan wer den vrijgesteld, en naar hun believen open te houden. Mijnheer de redacteur na mijh beaten dank voor het plaatsen van bovenstaande, heb ik de eer te zijn Een der velen die belang hebben bij den avondverkoop. S. Redactie Alkmaarsche Courant. Beleefd verzoek ik U eenige ruimte voor onderstaand naar aanleiding van het ingezon den stukje van een Winkelier. Het zal den schrijver waarschijnlijk niet jekend zijn, dat men in een algemraie leden vergadering van de Hanze, in het begin dea aars gehouden, het verzoek van B. en w. om advies uit te brengen omtrent 8 uur winkel sluiting, behandelde met nog geen vierde deel van het ledental, en dat van dat kwart, dat ter vergadering was, nog wel de helft te- 3 uur winktisluitoa waren, alxoo kan ds 'aarom, winkeliers weest paraat, even raat ala ln de Novemberdagen, toen gij u schikbaar stelde voor de belangen van de gemeente; toen heeft ook de winkelier ge toond bereid te zijn tot handhaving van orde en gezag en stelde den Burgemeester in het vertrouwen opdat hij voort kon gaan met de zaak der gemeenschap en thans hebt gij, win keliers, het recht te eischen dat men ook U beware voor die rampzalige besluiten, welke U het bestaan doen ondermijnen, voor zeer velen is dat laatste uur een zeer waardevol uur in overeenstemming met den verkoop overdag, want men kan niets missen als de Hoofdelijke Omslag telken jare zoo onrust barend verhoogd wordt Met dank voor de plaatsruimte, Hoogachtend, W. Alkmaar, 10 Maart 1919. Alkmaar. 19 Maart 1919 Mijnheer de Redacteur. Be'eefd verzoek Lk u plaatsing voor het na volgende. NI aar aanleiding van het bericht, in uw blad van 17 Maart, Winkelsluiting des avonds te 8 u,ur, zou ik u willfen vragen, hoe komt u daar aan Het is eenvoudig niet mogelijk dat B. en W :n het advies van de Alk. Vereen, v. d. handelde, en ind. middensit. aanleiding ge vonden kunne» hebben, in beginsel daarvoor te besluiten daar gemelde vereen, in haar vergadering van 12 Februari 1.1 op zeer dui delijke wijze heeft te keanen gegeven, dat zij met het adres van de R. K. Bond van Han dels-, Kantoor- en Winkelbedienden afd. Alk maar piet accoord ging en met meerderheid van stemmen verworpen heeft aan B. en W, te adviseeren, op het verzoek van genoemde afdeeling in te gaan. De Alkmaarsche vereeni ging van den Handeldrijvenden en Indusitri- eelen Middenstand heeft dan ook zoodanig geadviseerd. De winkelier die dan ook gisteren in uw blad schreef, schortte zijn oordeel op en on- derzoeke eerst en raad ik in eigen belang lid- te worden eener Middenstandsvereeniging, daar ln zijn schrijven de vrees niet oaduide-' lijk opgesloten ligt, dat regeeringen van stad m 'and meer aandacht schenken aan georga niseerde groepen der maatschannij dan aan op zichzelf staande personen, en die vrees i» niet ongegrond. Zoo hij lid ware geweest, had hij zijne be langen kunnen bepleiten, terwijl een besluit soms kan liggen aan één stem. 't Besluit van de Alkmaarsche Vereoiiging voor den Handeldrijvenden- en Industrieelen Midden stand U nu te zijnen gunste uitgevallen, 't Had ook anders kunnen zijn. U dankend voor de plaatsing, T. WOLZAK, 2de Secr. der Allan. Ver. v. d, Handeldr. en Indus tr. Middenat (Die vraag is heel gemakkelijk te be antwoorden. De inzender had in ons nummer van 17 Maart kunnen lezen, dat het hier een bijlage tot het verslag der handeling van den 0&u«<4ter»ad betreft. Red. Alton. Crt) tOUSEUS MAAETJE HEIJEB, echtgenoote^van P. KOSTELIJK Tz., in den ouderdom van ruim 53 jaren. Heden overleed te Arnhem mijn broeder Frederlk Chrlatlnnn Wilhelm Vlaanderen. Alkmaar, 17 Maart 1919. L. VLAANDEREN. voor hmlve doren. LANOESTRAAT 2. EEK If KT geplaatst werden. Froet- en Sc|««ltuin „KFANRMEKUH»» (ISaEBODSN per 5 ons RUNDVLEESCH vanaf/ 1.70 VARKENSVLEESCH 1.50 KALFSVLEESCH 0.60 VET SCHAFENVLEÉSCH 1.— GEDRAAID SFEK 1.5Q LEVERWORST en BLOEDWORST 0.60 Aanbevelend, A. MAASEN, v.h. Köhn». J. H. F MEIJER, Dorpair»at. L STAATSLEENINGEN. NEDERLAND. pCt. Oblig. .NW.S. v. f 1000 1918 Oblig. N.W.S. vaa 500/1000 1917 „dito vaa f 1900 Oblig, dito dito dito dito dito Ned. Ind. 1915 f 1000 dito 1916 1000 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel.vrije Kroactnr. Jan.-Juli RUSLAND. Obl. 1906 fra. 2500—5000 Iwancorod Dombr. GR. 625 Nicofal Spw. 100 Gecoosol. 1880 GR 625 Rothschild (consols) GR 625 Hope en Co. 1889.90 GR 625 6e Emissie, 1894. GR 625 TURKIJE. d Spw BRAZILJE. 4 K 4 3H 3 2H 5 S 5 4H 4 4 4 4 4 Bagdad le serie 1904 Funding Ln. 1898 20/100 Provinciale en Gemeentel Leenlngen. Amsterdam 1915 Rotterdam 1915 Bank- en Credlet-Inatefllafi Amaterdarosche Bank Nederltadtche Bank C. v. A. Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen. Moll. IJïer. Spoorw. Obl. Mij. t. Exp!. v. Staatsap. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatsap. Obl Preraieleeningen. NEDERLAND A dam Stad 1874 100) BELGIE. Antwerpen 1887 Prolongatie 2 y, pCt. Vorige koert 947/a 861/» 8i»/n 705/4 63»A4 53»/). 925/s 025/» 285/» 381/, 28»/, 37 26 Mi 27 30 27 591k 865/, 975L 99 189 101 1435/4 99 98 917', 94V. 865/, 8U/. 701/4 6315/,, 535/, 93 927/, 237/,, 33 261/, 27'1/m 29 "/i 267', 59V, 975/4 98»/, 143 971/, 1075,4 72U/J 4V* Vorige koers Atchis. Top. S Fé C. v. g. A 935/4 Denv R. Grande Spw. C. v. A. 9 Erie Spw. MiL Gewone Aand. 22*/, Kans. City South. Railw. Cy. g. 215/, dito Pref. A t 52Vu Missouri Kant. Tex. C. v. A. 77/, Mexican 2e Pref. A. 13U/ii Southern Pac. Comp. 987/, Couth. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. 287/„ Union Pac. Railr. Cy. G. fl. A. 1351/, Anaconda Copper C. v. A. 1317/, Am. Car. Foundry Co. C. v. A. 87Vu Amer. Hide Leather Comp. 901/, Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. 92'V,, Int. Merc. Marine Cv. afg. A. 38*/], Int. Merc. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. Mij. t. e. v. Petr. br. Orion Petrol. MU. Steaua Romana Petr. Mij. A. Compania Mercanti! Argentina Cult. Mjj. der Vorstenlanden id. id. id Winstaand. Handeliv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Vederl. Ind. Handclsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult. M»j. Aand. Netlerl. Rubber Holl. Amerika Hjn A. fd. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mjj. Aand. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mij. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. Deli.Maatschappij Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senembah Tabak-Mij. Aand. 22 Va 21V, 13»/, 281/4 135 132 89 89 921/, .285/, 1275/4*129 2675/4 263 657 648 801/4 160 2775/4 1371/, 1281/, 4505/4 198 2351/, 1941/, 113 405 387 2037/, 309 170 233 224 240 2507/, 2771/4 296 260 510 233 317 4861/, 2671/, 1575/4 443 191 236 196* 418 392 206 312 173 236 2241/, 242 257 280 3041/, :tS( 0

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3