Déposito-Rente. ■u. Fa. R. J. Houwing, Uil Must ii fl. REPKO, Langestraat 2, lioak Mient. J. LIND Hz. Mient 1. Stiicadoor- IC. A. LEIIPEN, Stucadoor, XTieuwe aanvoer. KEG's THEEHANDEL, ZAAHDAM - ALSMAAR, Langestraat. Luttik-Oudorp C 92, De Nieuwe Nleubejwinkel Haast II. VERKADE's ei PflïRIfl BISCUITS Moeljss 15 cent. Beschuit 25 cent per pak. Spaarboekjes le rente feit In den da; ?nl;ende op dien derlnlafe. 1.1. linlt lilMMs-Mittak. „de MAGNEET" GOEDKOOP, ALS LUXE GEBAKKEN BROOD. SMAKELIJK EN' ZINDELIJK BEREID. OMDAT m HET ALLERGOEDKOOPSTE IS. Balk-eggen Weide- ggen Sack's ZAAIMACHINES MEST- en SLECHT VO RK EN Rallastsehoppen Graden Landbouw-Werktirigen. Goud, Zilver en Horloges, A. MEIBOOM, t 2.— 1 Speciaal hard en knapperig gebakken Fransch brood: van best Noord-Brabantsch voorh. J. DE LANGE C.Jzn. 8 dagen opzegging 3 '|2 jaar vast .3 1 jaar vast .4 °|o MIENTC7 telephoon 644. ALKMAAR IMieuwe Aanvoer. tegen zeer belangrijks korting opgeruimd bij 6 a. prima zijde voor Blouses en Costuums Toor alle voorkomende T- d. Woudestraat 36, Alkmaar. CARBOLINEUM, Zweedsche Teer, Beuken- en Koolteer, SCHEEPSPEK, Asphalt-Dakpapier, MASTIEK, Asphalt-nagels, enz. Fransch. Engelsch. wederom verls.rij gbaar. Beltend© liwallteiten. Wederverkoopers genieten flinke provisie. Mej. W. S. Schilling Piano-Leerares. #Vraagt uw winkelier 0.40 Prijs per pejul '|2 pond ons 'la ons 0.20 Hoofdkantoor Goenoeng-Thee-Onderneming Alltmaar. BERGEN. i Duifjes7\ ets. Omdat Bij het zelf maakt. Fraenkol en Kimmel, Het oudste en beste adres •C. LEBBINK, Oyerdiepad 35, ALKMAAR. per ons 25 cent. G. GROET, Ovxn la ij jp o 1 ij lx. in dezen daren tij cl is het, dat niet alle verbruikers van brood zich opgeven als afnemers der deze le klas luxe broodbakkerij met hare volledig machinale inriéhting, waardoor het deeg geheel machinaal bereid wordt en dus verontreiniging hiervan door vuile of trhnspireerende handen geheel is uitgesloten, verdient daardoor alleen niet Uw aller aandacht, m aar bovendien Knip-, Snijders-, Weener-, en Engolseh brood, zijn: Regeerings ongebuild Bruinbrood: |^F" Waar O dus ii het algemeen 6 cent per K.G. meer betaalt dan bij ons, is het Uw eigen belang U zoo spoedig mogelijk te laten inschrijven als vaste verbruiker van onze fabriek. Gij bevoordeelt IJ zelf daardoor enorm. Iedere dag uitstel beteekent voor U eene belangrijke schade. in den winkel van S. DIK, LAfjGESTRAAT 93, Alkmaar. Wied-, Schoffel- en Handzaaimaehines Kantoor Alkmaar Breedstraat 8. 3'Ij tot f 5000.-, daarbeven 21]a °|0. TÖÜSSAINTSTRAAT Ifi. Alkmaar. Kapitaal f 100000,-. Kapitaal en Reserven f 7,200,000. Kantoor ALKMAAR, HOOFDAGENT' Wegens aanvoer van zeer vele nieuwe artikelen, werdt 4e vee r- kaudva lijnde Voorraad Regulateurs en Pendules met koperen werken. Reparation van uurwerken. Speciaalzaak In Japongarneering en Fournituren. tegen NIEUWE STERK VERLAAGDE PRIJZEN. beveelt ondergeteekende zich be leefd aan. Speciaal adres voor het bewerken van vochtige muren en roetsteenen. Verkrijgbaar bij: Kantoor: Oudegr. D 26-40. TELEFOON 84. Schriftelijke Cursussen, ook voor pasbeginfienden. Aangen. methode. Per taal f0.80 per maaad. Gratis prospectus en proefles. J. Th. y. d. KANT, ■annimHi (DIPLOMA N. T. V. Paardenmarkt No/3 F- Waar niet bij Uw winkelier verkrijgbaar, zenden wij U france per post 1 K.O. i f 4.per verrekenpakket of na ontvangst van postwissel. Bcsteikaarten worden vergoed. Beleefd aanbevelend. Spoedt U naar Belangrijke Prijsverlaging. WAAAROM? kan Willem Ansink goedkoo- par leveren dan ieder ander Snaarmanslaan 112, b.d. Heldersche weg. wenscht te ruilen mei woning van Heiloo (liefst omtrek Kcrklaan) voor Alkmaar, den huurprijs van f3 niet te bovengaande. Brieven onder S 795 bur. van dit blad. Tandarts uit Amsterdam, houden iederen Dinsdag en Vrij dag spreekuur te ALKMAAR, Hnigbronwerstraat D Sb. Pijnloos trekken van TAND of* KIES f/1.— GEBITTEN goed en billijk. voor het matten en repareeren va* alle soorten MTOXXESr is Zendt brlei «i briefkaart. MolenHtraat Bergen. In De prijzen van het^VITTEBROOD, gebakken als: 800 gram bonnen 25 cent; 600 gram bonnen 191/» cent; 400 gram bonnen 13 Kadetjes 50 gram bonnen 3 cent; Andere luxe broodjes 50 gram bonnen 3 cent; Zeer fijne Beschuit 150 gram bonnen IS cent per pak. 400 gram Oude Fransehe 141/, ct.; 400 gram Fransche Stokken 141/» ct. SOO gram 9 cent. Aanbevelend, DE DIRECTIE. DIJK. jéXILx inGLGLjr. DIJK. py Vraagt prfj soon run ten en inlichtingen, "jma UITVERKOOP met 20% korting. Het kantoor is alléén geopend van 's morgens 9 tot 12 uur op DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG* Crodieten 6 a 6V, °/0. Depositorente 3 a 31/, H. W. PISART, Directeur. itiï "JTnmm"nr roo HSITRHCErnk éis i v Amsterdam, Romeinsarmsteeg 0 -TICS. JJ \l\ NI tóe UjfiisÉ Abuis MÉ; DAT ZEG IK PLOEGEN OHMSTEDE DJ. LEVERT, Ootid- en Zilversmid, Mient 22.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4