HondBid Een sn Tilnsflgsta Jaargang. Woensdag 19 Maart. Stadsnieuws. Provinciaal Nienm Tol. J Ho. oo, m®, VEREENIG INO VAN MELKVEE» HOUDERS. In het G-uldea Vlies werdl gisterenavond een vergadering gehouden van de vereeniging van me Ik verbouwers. Ongeveer 50 heeren wa ren aagwezig, onder wie een aantal genoodig- den. De voorzitter, de heer J. Borst, van Hei- loo, opende de vergadering, wijzende op het feit, dat tegenwooidig vele crisis-maatregelen doo de regeering worden ingetrokken', zoodat het kan zijn, dat ook de melk binnen niet te der melkventers moeten wij respect i spr., zij hebben een melkcentrale die, naar men zegt, reeds geheel bel zn: langen tijd wordt vrij gegeven. Daarom is het goed de belangen van de melkveehouders eens ter dege te bespreken. De vereeniging van melkveehouders bestaat al jaren, zei spr., reeds vóór den oorlog, maar zij was met krachtig, zoodat dikwijls de draak er mee werd gestoken. De leden kwamen slecht ter vergadering, en toch was spr. vast ovfcrtuigd van het nut van een vereeniging als deze. Want als b.v. morgen de melk wordt vrij ge- even, zal bijna geen enkele boer weten wat e melk moet kosten. Dit achtte spr. een' be wijs, dat de boer niet kan beocrdeelen wat de eenheidsprijs van de melk is. Maar boven dien is een vereeniging van melkveehouders noodzakelijk, omdat zij, die de melk betrek ken, zich ook vereenigen. Voor de organisatie der melkventers moeten wii respect hebben, zei opgericht, inane vereeniging zij een voorbeeld voor ons. En dan hebben de melkfabrieken zich ver- ocnigd. om de melk ?oo goedkoop mogelijk in handen te krijgen. Met. het uitspreken v^n de hoop, dat hetgeen in deze vergadering bespro ken wordt mag zijn in het belang der veehou ders en na mededeeling, dat de spreker, de heer van Meerveld, van Zunderdorp, voorzit' ter van den Bond van Melkveehouders, nog niet was aangekomen, opende de heser Borst de vergadering. Daarna las de nieuwe secretaris, de heer C Zeeman, de notujf n, die met dank aan den vorigen functionnaris werden goedgekeurd. Het volgende punt der agenda was de be noeming van een' commissie tot nazien van de rekening van den penningmeester, den heer Jb. C. Morsch. Daarvoor„werden aangewezen de heeren I5. Roskam, M. Smit en S. Broer- Hierna zou de heer van Meerveld het woord voeren, maar wijl deze nog altijd niet was ge arriveerd, deelde de voorzitter mee, dat de heeren E. Dz. Govers en Mosch 10 diens plaats zouden spreken. De heer Borst opende de besprekingen over de belangen van de melkveehouders met de mededeeling, dat hem de vorige week door een reiziger was verteld, dat een boer in Schagen de melk wou verkoo- peni voor TA cent en iemand te Heiion 8 cent had genoemd. Spr. meende dat deze prijzen beslist te laag zijn, met het oog op de productiekosten. Een verblijdend teeken noemde spr. het, dat de fa briek Hollandia 14^ cent had geboden, als de melk vrij zou komen.-Spr. deelde mede, dat een combinatie van zuivelfabrieken een voor- loopigen prijs had bepaald van 10 cent per liter, ingang 1 Mei, maar zou die prijs niet te laag zijn? vroeg spr. Een der aanwezigen, de heer Sengers, mednde, dat de melk niet goedkoopef kon wor- den geleverd dan thans geschiedt. De voorzitter was eveneens overtuigd, dat de melk niet kan geleverd worden tegen oude prijzen, om'dat het veevoeder te duur zal zijn. De heer E. Dz. Govers, die hierop hek woord kreeg, deelde mede dat hij onaangenaam was verrast, toen hem verzocht was de spreekbeurt te vervullen. Spr. stelde het nut van vcreenigen in het licht met te wijzen op de macht, die de arbei ders door hunne organisaties ontwikkelen. En moeten de melkveehouders, met dat voor beeld voor oogen, zich niet schamen1 dat zij nog niet of slecht vereenigd zijn? Tot dusver loerden de boeren altijd er naar of niet de een 1/4 cent lager verkocht. Dat kan zijn geschied aoor de zucht naar vrijheid bij de boeren. Spr. herinnerde er aan, dat in Alkmaar eens een melkoorlog is gevoerd om den prijs wat hooger te.krijgen. Aanstonds zullen de regeeringsmaatregelen to vrijheid /roe- ger stonüen ae meiKveenouaers tegenover twee machten, de slijters en de fabrieken. Thans hebben de metkslijters zich ver eenigd in een melkcentrale. Er zal niet meer zijn een opbieden van den een tegen den an der, om zoo dicht mogelijk bij de stad te blij ven. Daarnaast is een andere groote macht, die der melkfabrieken Bij het inwerkingtreden sier maatregelen inzake de melkleverantie werd bepaald, dat alle industriemelk ook in- dustriemelk moet blijven. De fabrieken hebben weten te houden wat zij hadden'. Door hunne fabrikatie van gecondenseerde melk hebben zij zeer veel verdiend. Duizenden bij duizen den wagons zijn de grenzen overgegaan, en spr. herinnerde er aan, dat gezegd! werd, dat het Duitsche leger voor een deel gevoed) werd met deze melk. Door de groote winsten der fa brieken stegen b.v. de aandeelen van „Hollan dia" van 105 tot 235 pet. Veei hebben die fa brieken gereserveérd. Spr. meende dat zij thans beschikken over een bedrag van 32 mil- lioen gulden, om den melkhandel in handen ie krijgen. Wanneer we hooreni hoe de melk fabrieken thans spreken van prijzen van 7% cent, schijn het of we staan aan den vooravond van een tactiek om den melkhandel te verove ren. Spr. waarschuwde hiertegen Het is hier niet een gunst om de melkboeren een deel van de kas der fabrieken te doen genieten. Door het overbieden van de coöp. zuivelfabrieken zuilen deze geen melk genoeg krijgen en moe ten worden opgeheven, zooals die in de Scher mer. Als de meeste dezer kleinere fabrieken zijn opgedacht, zullen de gecondenseerde melkfabrieken niet meer zulke hooge prijzen betalen. Daarom zou het, meende spr., zoo goed zijn, als we ons nu reeds krachtig ver' ecnigden, opdat wij dan sterk staan op ons terrein en een woord kunnen meespreken. Als <ie melkprijzen eenmaal ontwricht zijn, waar op kunnen wij ons dan nog beroepen? Op de Aikmaarache melkceafrak? Spr. «weadfl dal j SjEel WH ftlSfia® 1 De Bood vaa melkvoebmnfera kan tot richtsnoer zijn hoe in N.-Hollandi de tftelk kan worden1 verhandeld. Wanneer dfl melk veehouders aüec verses'gd rijn, sulfe rij iet» te zeggen hebben over hun eigeai predust, De voorzitter bracht den heer Govers dank voor zijne uiteenzetting en gaf het woord aan den heer Mosch, van Warmenhuizen, die wan gekomen om den heer v Mesrveld te boosm Spr. zei een kaasboer te zijn, die em gloo ien hekel had aan de industrie-melkfabrieken. iHij zette uiteen, dat Bond van Melkveeh.ou- dets zich he^ft georganiseerd om den heer v. d. Bosch tc nopen, den eerste toeslag, die de Hollandia geeft, ook te betalen, op s&affe, dat hij anders geen melk krijgt uit het noor den. Organisatie 1)3 een der belangrijkste zaken voor de boeren. De maatregel van den mims- terinzake de melk, wal zear ondoordacht, eveneens het feit dat vele boeren-zich voor 25 jaren hebben verbonden aan een coöp. fabriek. Deze contracte nzullen alleen door organisa tie kunnen' worden verbroken. De heer Mulder (Heiloo) dankte voor de ultnoodiging tot bijwoning dezer vergadering. Hij had efchter niet veel voldoening gevonden in de woorden, der vorige sprekers. Wat moe ten wij met onze melk doen is zeker al een bijzondere vraag. Waar wij binnenkort als vrije boeresi bijeenkomen, wilde spr. voorstel» len dat de melkveehouders zelve een fabriek stichten), ouden den rock vaa Alkmaar, om zelve de winsten van de melk ia êm zak te De voorzitter hertanerda a«a de epriebtinl van een zoetfabriek in de Schermeer. waar voor spr. en de beer Govers zich hadueö ^ge spannen en) vele lieden in Egmondermegr be zocht. Egmondeïmeer trok zich terug, met Tiet gevolg dat de fabriek te Stompetoren vrerd opgericht, zeer tot spijt van de A Heinaardere. Toch hopen wij, zei spr., dat ook hier nog een* een fabriek zal komen, waar plannen daar voor moeten uit den boezem der boeren zelve komen. De heer Govers gaf te kennen, dat, ls het eenmaal mocht komen tot oprichting van een fabriek en hij dan nog vrij was, hij een der eersten zou zijn die zich aanmeldde. Spr. be- geling van den verkoop is 9 uur tot des avonds &A ti «ra 'a morgen® uur. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar de adver tentie in dit blad. UIT BERGER De Raad vergaderde Dinsdagmorgen, Afwezig wegens ziekte de heer Veeahujf- sen. De voorzitter deelde mede, dat de gezond heidstoestand van den heer Veenhuijsen steeds ernstiger wordt, zoodat hij zich reeds genoodzaakt had gezien, als lid van de com missie voor het electriciteitsbedrijf te bedan ken. Spr. uitte den wensch, dat de heer Veenhuijsen spoedig mocht herstellen. De uitvoerige correcte notulen werden on der dankzegging vastgesteld. Hierna werd tot behandeling van de agenda, die 18 punten bevajte, overgegaan. Ingekomen stukken: Van de wed. Zwakman een dankbetuiging voor het toegekende pensioen en dea toeslag. Van den heer Groet, dat hij dn bediening van het raadhuis aanvaardt goedkeuring va looning voor het geven van ondfirwi Fransen. P jammerde het niet. gelijk de heer Mosch, dat vele veehouders zich hebben verbonden voor 25 b 30 jaar aan coöp.-zjiivelfabneken. Hij wou, dat alle boeren zich zoodanig hadden' verbonden. 1 De heer Mosch bracht naar «ore*, dat hij het alleen betreudle voor die boeren, die zich eigenlijk niet hadden willen verbinden, maar daartoe overgipgen onder drang. Spr. meende dat er veel te zeggen' is voor een stichting als de heer Mulder bedoelde. De 'heer Mulder wilde, dat er gebroken werd «et alle boerenbedrog e* zette nogmaals uiten», dat het a let moet zijn «et de knechting der boeren, Wat er aan de melk verdiend kan worden, moeten de boeren zelf ia dea zak steken. De heer Sengers achtte het weuschelIjV,, dat nu reeds in Heiloo een afd. van den Bond van Melkveehouders werd gesticht. Als er een fabriek wordt gebouwd, is het toch aan te be velen, dat alle veehouders lid worden. Spr. wilde het voorster-Mjildfif ia stemming ge bracht zien. De voorzitter wltée zitfi hier niet aan wa- ;eö, omdat dè vergadering hiervoor niet was iijéen geroepen. Wel Zon bij1 zulk CTO Stich ting met blijdschap zien. Wat betreft het lidmaatschap van den Bond, de Heilooërs kunnen zich ook aanslui ten bij Alkmaar, omdat velen hunner leveren aan de melkcentrale aldaar. De heer Govers sloot zich hierbij aan. Daarom kon zich nog wel een commissie vor men' voor de oprichting van een' fabriek. Spr. wees voorts nog op de fabriek en melk- cetirale te Wormerveer, een stichting van boe ren, die thans op twee na alle slijters aan zich getrokken heeft. Dergelijke stichting al hier zóu spr. ten zeerste toejuichen. De heer Mulder hoopte dat het zal komen tot oprichting van een fabriek als die te Wormerveer. De voorzitter wees er óp, dat, hetgeen de melkveehouders alhier ontbreekt, in een cen trale met kaaafahriek, waar de overtollige melk wordt verwerkt. Hij steunde het idee om de commissie te benoemen om de mogelijkheid van een dergelijke stichting te onderzoeken. De heer Mulder wilde dat allereerst alle aanwezigen lid werden van den Bond. De voorzitter gaf hierna gelegenheid tot opgave voor dat iidmaatschap. De heer J. Morsch deed opgave van de daaraan verbonden kosten. Verschillende hee ren spraken hierover nog. De heer C. Zeeman vertelde van een boe- renfabriek te Nijkerk, die uitstekend floreer de, ondanks dó concurrentie van Floris Vos. Zij badden een oude fabriek van dezen over genomen, niet wetende dat hij nog een andere Fabriek te Nijkerk had. In dit voorbeeld zag de heer Zeeman een' aansporing tot stichting van een fabriek alhier. Eenige heeren gaven zich op als leden van den Bond. De heer Frans meende, dat een fabriek te Heiloo geen levensvatbaarheid zou hebben. De heeren' Kooii (Boekelermeer) en de Wit vreesden zulks ook. De heer Bakker (Heiloo) meende dal de boeren zich moeilijk over deze zaak konden uitspreken', omdat de vergadering daarvoor niet was belegd. De voorzitter constateerde dat er slechts weinig belangstelling was voor de zaak. De boeren kunnen er nu onderling nog wel over spreken en mocht'er iemand lid willen worden, van de Vereeniging, dan zal hij welkom zijn. Bij de rondvraag werd een klacht geuit over slecht meten door de Hollandia. Op eèni opmerking om de melklevering te staken als geen voldoende prijs wordt be taald, deelde de voorzitter mede, dat de Bond adviseert geen contract aan te gaan vóór een prijs is vastgesteld. Zoodra zulks is geschied, ontvangen de bondsleden daarvan bericht. E>e heer Zeeman deelde nog een geval mede, waaruit bleek, dat het van belang is voor de boeren, dat de melk goed wordt gemeten door dc fabrieken.. De voorzitter drukte zijn spijt er over uit, dat de heer van Meerveld was weggebleven. Hij zou zijn best doen hem nog te Heiloo te krijgen. Daarna sloot spr. de vergadering. BAZAR „ALCMARIA". Daar de' inventaris van de zaak „Alcmaria", Langestraat 911, aangekocht is door de Haarlemsche kooplieden, zal er uitverkoop zip tot uitedjjk hrii einde deern- week. De te- Van de gemeente-begrooting voor 1919. Van het raadshesluit om aan de bouwver- eeniging Roomsche Actie voor het beuwen Van 16 arbeider-woningen ton voorschot te verleenen van 87000. Van de derde suppletoirs bcffroottafr 191» Van het besluit tot het doen vin betoliagm uit den post onvoorziene over 1918. Deze mededeelingen werden voor kennis geving aangenomen. De vóorzitter deelde mede, dat de heer Boersuna als deurwaarder zijn eed heeft afge legd en dat het hem al getokt was om iemand, die 5 jaar lang zijn gemeentelasten niet be taald had., tot betaling van die lasten over 5 jaar te bewegen. Spr. deed voorts mededeeling vaa den pen sioengrondslag voor den secretaris en de ambtenaren ter secretarie. Van de besturen van de Centrale BöüW1- vakarbeidersvereenlging in Nederland, van de Landelijke Federatie van Bouwvakrbei- ders van den Grondwerkersbond ea van den Stucadoorsbond was het verzoek ingeko men om maatregelen te nemen, dat bij wer ken in eigen beheer of In de bestekken bij uit te besteden werkea bepaald werd» dat er *i*t langer d*n 8 uur gewerkt mocht worde*. dat de werkdag Zaterdags om 12 uur eindigde en dat er voor elke groep een zoodanig stan daard loon bepaald werd, dat zij bij een 45- urige werkweek niet minder verdienden dan arbeiders flit die groege*, die bij particulie re» werkte» e» eventueel ea» langere werk week «laakte». De voorzitter stelde voor, om dat schrijve* in handen va* B. en W. te stellen voor ad vies. j De heer Gorter wilde evenzoo hendelen met het ingekomen schrijven van de afdeding Bergen van den Nederl. Timmerliedenbond en van de afd. Bergen van de R. K. Timmer liedenbond, waarin mededeeling Werd ge daan van het met de patroons overeengeko men contract, waarbij de werkdag op 10 uren gesteld was. Spr. gaf B. en W. to overweging om de beide anken dan tegelijkertijd te overwegen. Dienovereenkomstig werd besloten. Van de Ned. Registrateursvereeniging was het verzoek ingekomen om meerdere subsidie. Dit werd in handen van B. en W. gesteld. Van de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer was een schrijven ingekomen, waarin de wenschelijkheid werd uitgesproken, dat de bouw van dè nieuwe schoof zoo zou worden uitgevoerd, dat het gebouw een sieraad voor de gemeente zou worden. De voorzitter zeidie, dat ook B. en/W. de meening zijn toegedaan, dat het gebouw, ook wat het aanzien betreft, aan behoorlijke ei- schen zal 'moeten voldoen. Van dezelfde vereeniging was voorts inge komen de in de laatste algem. vergadering aangenomen motie inzake de noodzakelijk heid van het tot stand komen van een vrijen verkeersweg bij het rangeerterrein aan de Wognumscfie Buurt te Alkmaar en het spoe dig bevorderen van de vaar (verbetering oaao Bergen. De heer Apeldoorn oordeelde den toestond bij het rangeerterrein inderdaad onhoudbaar, Die heer Bamaart vroeg of het niet moge lijk was, dat de Holl. Spoor een ander ran geerterrein aanlegde. De voorzitter betreurde het, dat de Holl. Spoor destijds hei plan van den heer C. Bosr man niet had uitgevoerd, daar dit afdoende verbetering had gegeven. De heer Apeldoorn wilde actie van ge meentewege om tot verbetering te komen. De heer Baltus wilde een gemeenschappe lijke actie van de verschillende ggneenten. De voorzitter zegde onderzoek toe, wat gedaan kan worden. Hierop kwam het voorstel tot het vaststel len van de 1ste suppl. gemeente-begrooting, dienst 1919, ter tafel. Tot vaststelling over eenkomstig het voorstel werd besloten, in ver band hiermede werd ook besloten tot bet aan gaan van een tijdelijke leening ter betaling van het voorschot aan de Wowingbouwver- eeniging Roomsche Actie voor den bouw van 16 arbeiderswoningen. De voorzitter deelde hierop tnede. dat Ged. Staten de salarisverordening voor net onder wijzend personeel hadden terug gezonden, omdat zij willen^ dat voor het handwerkon- derwijs buiten de Bchooluren 50 per lesuur werd betaald. Op advies van den districtsschoolopziener hadden B. en W. aanvankelijk gemeend, dat het onderwijs in de handwerken in verband met de verhooging wel onder de schooluren gebracht kon worden. De heer Baltus constateerde Hat dó school- opz ener B. en W. op den verkeerden weg had geleid. De voorzitter zeide, dat B. «1 W. thans de regeling overeenkomstig de wenschen van Gedeputeerden willen. De heer Gorter gaf de voorkeur aan de re dactie van den schoolopziener. Spr. betoogde de noodzÉkelijkheid om de grens van de verplichte schooluren scherp te trekken. Spr. wilae echter wel het handwerk- onderwiis, dat boven het gewone getal lesuren per week gegeven werd, betalen. Dien over- eenkodstig werd besloten'. Nog werd in de verordening, op voorstel nan bmar Gorter, bepaald, dnt hij overig den ven een onderwijzer, diens salaris in toeter j geval nog 6 weken na overlijden uitbetaald wordt. De balans, winst- m verliesrekening vaa het Electrisch bedrijf, dienst 1918, werd hier op vastgesteld Een zuivere winst was gemaakt van 1558.785. Afgeschreven was 4330.57, In de loop van de jaren was 18386.af geschreven, Het bedrijf, zeide de voorzitter, ss aus gezond, De heer Apeldoorn .wil in de verschillende ceelen-Zoo gauw mogelijk maters plaatsen, van lieden branden nu zelfs over dag. De lieer Gorter bad bijzondere waardeering voor de administratie van den hr. Nensthiell. B. en W. stelden, mede namens de commis sie van het electrisch bedrijf, voor, het salaris van de* administrateur van bet eleclrisch be drijf met ingang van 1919 van 1250 pp 1800 te stellen. De heer Baltus deelde mede dat z. L de verhooging in overeenstemming met het werk was. De heer Gorter deed uitkomen dat een goed ambtenaar ia deze veel geld voor de gemeente verdient. Spr. oordeelde dat deze goed be taald moest worden. Met algemeene stemmen werd het voorstel aangenomen. Tot lid van de commissie voor het electrici teitsbedrijf werd hierop in plaats van dea heer Veenhuizen met 5 stemmen gekozen de heer Gorter. De heer Gorter verklaarde de functie voor het halfjaar te zulks vemillaa. De voorzitter en de hser Baltus uitten d*n wcnsch dat de hear Gorter niet gedurende een half jaar, maar nog vood vele jaren de fuuetie zou kunnen vervullen. Hierop werd beslot» om dea doodgraver een toelage over. 1918 te geven, van 100. De heer Baltos wilde 200 in plaat* van 100 geven. De voorzitter deed uitkome», dat het in de bedoeling ligt om met voorstellen tot salaris- verhooging te komen, als het begraven op.de nieuwe begraafplaats geregeld is. De heer Gorter gaf in overweging om dan te overwegen per begraving to betalm en een traktesaentje te geven voor het toezicht. Spr. zegde toe een desbetreffende verorde ning aan te vragen. iHet Voorstel van den heer Baltus oa in plaats va» 100 200 te geve®, verkreeg slechts de stem va* ét* heer Baltus. B. w W stelde* hicraa voor oa aa» de vroedvrouw em toeslag te geven van 100. Door haar was 200 salarisverhooging ge- vrafgd. De heer BaTtas oordeelde dat het gebillijkt moest worden dat da verpleegster iets meer verdiende, daar deze aan tof van gevaren bloot stond. Spr. wilde echter t* plaats va* 100 toe slag, 100 verhooging geven. Het voorstel van B. en W. werd, met de stem van den heer Baltus tegen, aangenomen. De voorzitter las hierop het adre? van de Vereeniging tot bevordering van het Vreem delingenverkeer, waarin verzocht werd de sub sidie van 250 op 800 te stellen. B. en W. adviseerden het verzoek in te wil ligen, daar zij zich met de aangevoerde gron den van adressanten kunnen vereenigen. Zij willen dit echter ieder jaar opnieuw toekennen). De heer Apeldoorn oordeelde dat B. en W wel wat royaal waren geweest. De heer Bamaart meende, dat de gemeente zeer veel belang bij het Vreemdelingen Ver keer had. Flinke reclame oordeelde spr. ge- wenscht en1 van niets kan men die niet maken Spr. was daarom vóór het voorstel. De heer Gorter Was van meening, dat een groot deel van het geld der Vereeniging wordt uitgegeven ten behoeve van de pension houders. Het gevolg is, dat, wanneer de gas ten er zijn, de vereeniging voor hen niets kan doen. De pensionhouders hebben) zoo'n groot belang bij het werk der Vereeniging, dat zi; de Vereeniging steun moesten verleenen, om wat meer voor de gasten te kunnen doen. De Vereeniging zal dan ook wat meer populair worden bjj degenen, die geen pensionhouders zijn. Spr. wilde daarom 500 subsidie geven, De voorzitter oordeelde, dat het grootste deel van de uitgaven der vereeniging bestaat in het adverteeren en bef bekend maken van de gemeente. Spr. oordeelde dat'noodzakelijk. Spr. las de begrooting voori Z. i. moest de heer Górter, wanneer hij wilde, dat de veree niging ook wat voor de gasten deed, juist vóór de hoogere subsidie zijn. De heer Gorter meende, dat op de be grooting pl.m. 300 voorkomen als uitga ven, die uitsluitend de pensionhouders ten goede komen. Spr. oordeelde, dat de vereeni ging zich meer los moet maken van die groep belanghebbenden. De voorzitter betwistte, dat de begrooting van de vereeniging toeliet, er 300 af te knib belen. De heer Baltus wilde allereerst dank bren gen aan den voorzitter van het Vreemdelin genverkeer voor het inwilligen van het ver zoek om ook in „De Tijd" en „De Maasbo de" te adverteeren. Met voldoening kon spreker het vorige jaar constateeren, aat hel; aantal katholieke vreemdelingen zoovéél rooter was. Met den beer Gorter was spr iet niet eens, dakhet werk van de vereeni ging voor het grootste deel ten goede kwam aan de pensionhouders. De geheele plaats heeft er belang bij, niet het minst de exploi tanten in bouwgrond en de menscheg, die hier al voor duizenden aan grond verkocht hebben. Spr. wilde nog opmerken, dat ta van pensionhouders hun bijdrage aan de ver een j^ing belangrijk hebben verhoogd. De heer Gorter wilde niet betwisten, dat de vereeniging veel goeds doet. Spr. blee:; echter bij zijn meening. Na verdere bespreking werd het voorstel van B. en W. met de'stemmen van de heeren Gorter en Apeldoorn, die vóór 500 subs? die waren, tégen, aangenomen. De heer Baltus wilde nog.opmerken, dat de gemeente, die duizenden guldens uit de forcnsenbelasting trekt, wel in de allereerste plaats wat moest doen voor de vreemdelin gen en nu de auto's weer in grooten getale op de wegen komen, wilde spr. in de eerste piaato het stuiven van de wegen bestrijden. De voorzitter was het hiermede eens en aegde overweging toe. Op voorstel van B. en W., na overleg me den heer Hoksbergen, werd bedloten met het geven van toeslag op de brandstoffen te WAchè» tol dm komênriai winter, omdat nel tegenwoordige seieoe» met April raeda ein digt. In de maanden November, December, Januari en Februari zal alsdan S&n gezins- ïoofden met minder dan 1200 inkomen eea toeslagbon van 62V» cent op een mud kolen reven worden. [>e verzekering van het brandweer-perso neel tegen ongevallen kwam hierop in-behan deling. Voor een uifkeering van 2000 bij overlij den tengevolge van eer. ongeluk bij brand 4000, bij levenslange ongeschiktheid en 3.50 per werkdag bij tijdelijke ongeschikt- ïeid, berekende de Eerste Nederlandsch<? 20 cent per man voor eiken keer uitrukken, met een minimum van 40 per jaar »Van andere maatschappijen waren verschillende aanbie dingen igekomen, varieerende van 1,20 tof 98 cent premie per man per jaar. Besloten werd de verzekering bij de Eerste Rotterdamsche b 98 eent premie per man «n per jaar te sluiten. (Wordt vervolgd.) UIT AKERSLOOT. Door burgemeester en wethouders dezer gemeente is de stemming voor den gemeen teraad bepaald op Woensdag 21 Mei a.s. De heer P. Kraakman, sedert vele jaren wethouder en lid van den raad dezer gemeen te, heeft als aoodznig bedankt, wanneer zijn opvolger zitting zal nemen, zoodat zijn zetel ter beschikking komt met de an. verkiezin gen- Bij de alhier tusschen 5 es 12 Maart j.l. gehouden veetelling waren in deze ge meente aanwezig 198 paarden, 2316 runde ren, 1475 schapen en 140 varkens. Op de vastgestelde kiezerslijst 1919— 1920 komen voor: 416 kiezers voor den ge meenteraad, 431 voor de Provinciale Staten e i 434 voor de Tweede Kamer. UIT OUDE NIEDORP. I» deze gemeente waren volgens de laatste veetelling aanwezig: 160 paarden 1002 run- Beren, yi9 schapen ea 81 varkens. Van Zaterdag op Zondagnacht vergat mej. T. M. haar rijwiel in huis te halen. Zon dagsmorgens was zulks niet meer noodig de fiets was verdwenen. Rp)chts*ab»n. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE ALKMAAR. Zitting va» Dinsdag 18 Ma«rt. DIEFSTAL. Emanuel de V., een gedetineerde slager, had op 17 December een rijwiel te Avenhom v estolen, toebehoorende aan zekeren A. Vet te .venhom. Deze werd gewaarschuwd, dal men zijn karretje wegnam ea «et apderer hulp werd de dader achterna gezeten en ge vat. Thans werd tegen hem 12 maanden ge vangenisstraf geëischt. Mr. Offers, pleiter, vroeg lichtere straf en aftrek van preventieve hechtenis. ONEERLIJK. George S., uit Alkmaar, had zijn bonnetje voor H.L. Engelsche kolen zoodanig ver anderd, dat hij er in plaats van y, H.L., 4 H.L. kolen op kon krijgen. Maar die knoeie- -»■ rijkwam uit en het O. M. eischte deswege 5 maanden gevangenisstraf. De pleiter, Mr. Fockcma, vroeg lichtere straf en invrijheidstelling totdat de straf voor beklaagde zal ingaan. SCHAPEN DIEFSTAL. Willem D., een 19-jarjge slagersknecht uit Hoorn, heeft zich op 9 December te Hoog- karspel op het land van A. Schouten, van Zwaagdijk, begeven en daar drie schapen ge- si oleh, terwijl een vierde schaap te water ge- r; akte en daar verdronk. Van J. Wagenaar te Hoögkarspel heeft be klaagde 4 schapen gestolen. Dat gebeurde in Januari. De schapen van Wagenaar werden op 90 waarde per stuk aangegeven terwijl Schouten's schaapjes een waarde van 50 per stuk hadden. Het O. M. eischte na getuigenverhoor te gen D. 12 maanden voorwaardelijke gevange- n sstraf met 3 proefjaren. Mr. Prins wees op verschillende lichtpun- ten en concludeerde eveneens tot voorwaar delijke straf. OVERTREDING. Beklaagde Pieter G., landbouwer te Alk maar, had overtreding van de eteltregeling :pleegd op landerijen onder de gemeente kersloot. De kantonrechter had 500 boete opge legd, subsidiair 90 dagen hechtenis. Beklaagde stond nu in appèl terecht. Enkele g%uigen werden gehoord, waarna de Officier van Justitie uitstel der zaak vroeg, waar niet vgststond, of het land waarop de overtreding plaats vond,, te Oterleek 01 te Akersloot ligt. De pleiter, Mr. Leesberg, concludeerde tot lichtere straf. DIEFSTAL. Wietse T. de Boer en Martin J., werklie den, te Oudkarspel, waren in den avond van 11 Januari dronken en hebben toen 2 vaten ingemaakte groenten gestolen van den fabri kant P. Verburg. Per vaartuig werden- de va ten, die ingemaakte witte boonen bevatten, naar Oudkarspel vervoerd, maar de heer Ver burg en de machinist M. Sin van Oudkarspel betrapten beklaagden. De Officier van Justitie eischte tegen elk der beklaagden 5 maanden gevangenisstraf. OVERTREDING. Laurens K. te Uitgeest heeft de teeltrege ling overtreden op landerijen te Akersloot en werd gestraft met 200 of 50 dagen hechte nis. Thans werd deze zaak opnieuw behan deld. De Officier van Justitie vroeg bekrachti ging van»het vonnis. De verdediger, Mr. Leesberg, concludeerde tot vrijspraak subsidiair een lichtere straf. BELEMMERING. Willem Jacobus H., van den Helder, heeft in den nacht van 31 December op 1 Januari de politie belemmerd, toen die een deserteur zou overbrengen. De deserteur R. Slump bevond zich in een verloflokaal en toen de politie Slump zou meenemen, belemmerde beklaagde de "politie zoodanig, dat Slump gelegenheid vond tot ontvluchting. De Officier van Justitif eischte tegen be klaagde wegens belemmering 14 dagen ge vangenisstraf. Mr. Prins, verdediger, ovre gontslag van rechtsvervolging of anders vrijspraak öf geld boete of voorwaardelijke atxaf. li noo plaat- 1 het nieaw daar- ooper t kar- De kerk- mede t het Oost- l van nen. it de wor- eilig- 1 in 1 de was t van stuur faee- iwer, Vaa ace®- die koa- en van die r te spr., die rojp- heen kon st de jsaïe alve t op- ■par- arm «ud» een- iaat jotn- eer- aiet Alk* ritte aan, e» zoek een Hen. om ige- saie aag ac f de e» »ord rijs- oor- zal rij*- de 'pa- nig ieh- een (to /in den rde ids- zijn ier- •uik ('de be- die rde zich eer ten. de .ket en- be en cht g- in ï«n n h to

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 5