II Hoerenhuis kinderwagen C. SPRUIT - TejËendel - Alkmaar. Waarschuwing LAK. Sneldood Itl-mulKltriiif een woning Groots Plantenveilini Vet- en^Voedselnood, zal niet plaats hebban. Attentie. 58. LAATSTE WAARSCHUWING. URSEM. „Alcmaria", Ziet de étalageZiet de étalage I [2 Te koop Uit de hand te koop. ""HEI Ossen- en Varkensvleesch Onde bekende firma In huishou delijke artikelen en ijzerwaren, Schoenen Brabantsehe Schoenmakerij Fabriek „EIK EN LINDEN". Burgerwacht. li f 25,Belooning ro< HANDEL en INDUSTRIE JOH. PRINS - BERGEN. Te koop TE KOOP pl.m. 50 voer JAIN DE VRIES, Drogist- Lnttikoudorp- Yoorloopig bericht. Notaris NINABER Vee- en Landbouw gereedschappen stam-, struik- en klim rozen, groene-ven bloeiende heesters. J. Van der Veen C VAN 't HOF, Laat. BROM MEK, Houttil Cent de versche Kipeieren. ft.K. MEIJRÖOS, Laat 123. .,n0.n..r.m.k.nd. L e v e rt r a a n ^aal „Harmonie". Groot© Specialiteiten Voorstelling op Zondag 23 Maart a.s. te Sint-Pancras, Berictit. Hotel en Café solied en goedkoop, Dekker en Janson. gevraagd. LINDEGRACHT 10-16. M. RENTENAAR, Honderden in Uwe omgeving Langestraat 9-11, Alkmaar. Alles geschiedt contant, geen zicht- zending en niets kan geruild worden. Vrij entrée. Vrij entrée. IB NNS6KWETTSN. Nu volgde een zaakje met gesloten deuren (.Kinderwetten). EENIGE OORZAKEN VAN DE ONRUST ONDER FABRIEKSARBEIDERS. Zoowel The Economist als The Nation van I Februari j.l. bespreken de oorzaken van de industriëele onrust, die thans ook in Enge land heerseht.J) De schrijvers van beide ar tikelen zijn er van overtuigd dat het Bolsje wisme of Socialisme van de uiterste linksche zijde slechts voor eest onbeteekend deel tot de agitatie meewerken. Als gevolg van den oorlog was groote schaamchte aan werkkracht ontstaan. De loo- nen stegen. De vrouwelijke leden van het huisgezin van den fabrieksarbeider verdien den veel geld op de ipunitiewerkplaats. Er be gon een tot dusver ongekende voorspoed te heerschen. Thans is deze voorspoed aan het verminderen. De munitiewerksters krijgen gedaan. Dagelijks keeren er grootere getalen fedemobiliseerden naar huis. De fabrieksar- eider wordt bevreesd. Dit is wederom een conclusie van de beide weekbladen. In de mo tieven van deze vrees komt echter verschil van opvatting. The Economist is van meening dat er voor namelijk vrees voor werkeloosheid bestaat. Dit laat zich ook zeer goed denken. Immers tal van bedrijven der oorlogsindustrie wor den .stopgezet, terwijl de vredesindustneën nog niet goed op gang zijn. Daarbij de bo vengenoemde demobilisatie. Wat is natuuslij ker, das dat de werkman gaat agceren voor minder werkuren Aldus zal er ia plaats van voor iedere twee mannen werk zijn voor drie, want minder werkuren moet ook betiekenen mindere arbeidspraestatie. De actie voor hoo- gere loonen dient niet alleen om de bestaande fiooge levensstandaard te kunnen ophouden, maar ook om de gedemobiliseerde een goed inkomen te versohaffen. Ihe Economist is van meening, dat natuurlijk naast egoïstische motieven, hier wel degelijk altruïstische r zorg voor de gedemobiliseerdcn in het spel zijn. Waarom juist nü deze actie en stakin gen? Omdat thans nog het oogenblik gun stig is. De soldaten zijn lang nog niet allee naar huis. lederen dag wachten beteekent meer gedemobiliseerden, daarom meer aan bod van werkkrachten en dus minder kans van slagen. The Economist geeft als genees middel tegen deze vrees: Geen staatsinmen ging meer in hanael en nijverheid, aan deze vrijheid van beweging. Dan is er voor alle handen werk te over en de arbeider zilt de ongegrondheid van zijn angst in. The Nation is van meening, dat de ar bei ders de hoogere levensstandaard verdienen te behouden. Wat meer comfort, wat meer ont spanning, wat minder werkuren, dat komt hun toe. Hun te vertellen dat er op het oogen blik niet genoeg welvaart geproduceerd wordt, om hun tegenwoordige levenswijze te laten Voortbestaan, werkt op de arbeiders klasse hoogst prikkelend. Dat kan dus niet wie mjl helpt aan een woning, huurprijs f 3,— a 3,50, klein gezin. Br. fr. Nr. 25 boekh. W. A. AN- TONIJSEN, Beverwijk. Te koop gevraagd: (Suite, Serre, boven 3 kamers zol der en dienstbodenkamertje), Ken nemerstraatweg 116 te Alkmaar. Voor en achter tuia, vrije steeg, tuinhuisje, gas, electrische installa tie, waterleiding enz. 1 Mei of eerder te aanvaarden. Te bevragen Kennemerstraatweg 116. een Heerenhuis, Verdr, oord C 74 Woonhuis, C 401 Woonhuis, Koningsweg 59 Woonhuis, Keizerstraat 11 Woonhuis, Veerstraat 18 S. FRAYMAN. TE KOOP Snaarmanslaan 4 perceelen Everdingenstraat 2 Steinstraat 2 Westerweg 2 Kennemerstraatweg 5 Alle 1 Mei ontruimd. C. OVDKR, Qashouderstr. Alkm. TE KOOi* AANOEBODEN een goed onderhouden (nieuw Model) voor f 37,50. Adres te bevr. Bur. v. d. blad. waarvan 700 M2. bebouwd, gelegen aan den Ka naaldijk, hoek Oudorperdijk, te Alkmaar, groot scheepsvaarwater. Te bevragen In 't algemeen belang waarschuwen wij een ieder, de bekende „Erdal Schoencrême" te koopen tegen een mindertfn prijs dan 45 cent de groote doos, zooals door de fabriek is vastgesteld, daar goedkoopere „Erdal", zooals gebleken is, minderwaardige of dikwijls schade lijke bestanddeelen fcevat of zelfs een geheel waardeloos namaaksel is. WEIGER DUS DeIoEDKOOPE GREME! v KOOPT „ERDAL" VOOR 45 CENT DE GROOTE f^ÓOS-I U HEBT DAN WAAR VOOR UW GELD 1 ERDALFABRIEK, AMSTERDAM. HEERENHUIS, eerste stand, groote tuin, Juni ontruimd f 18000.— HEERENHUIS, 800 meter moestuin, Mei ontruimd HEERENHUIS, voor-, zij- en achtertuin, Juni ontruimd HEERENHUIS met voor- en achtertuin, Mei ontruimd HEERENHUIS, daarachter Burgerwoning, Mei ontruimd HEERENHUIS met vrij Bovenhuis, Mei ontruimd RENTENIERSWONINÓ met vrij Bovenhuis, Mei ontruimd RENTENIERSWON1NG met grooten tuin, Mei ontruimd RENTENIERS WONING met tuin, eerste stand, Mei ontr. RENTENIERSWONING, zoo goed als nieuw, Mei ontruimd BURGERWOONHUIS nabij het Station, Mei ontruimd BURGERWOONHUIS centrum van de stad, direct aanv. BURGERWOONHUIS nabij het Station, Mei ontruimd BURGERWOONHUIS met tuin, bij bosch, Mei ontruimd BURGER WOONHUIS nabij de stad, Mei ontruimd BURGERWOONHUIS, Kanaalgezicht, Mei ontruimd Oroot PAND met ERF voor industrie, Mei ontruimd Nieuw PAND, modern Bovenhuis, v. industrie, Juni ontr WINKELHUIS met vrij Bovenhuis, direct aanvaarden WINKELHUIS daarnaast woonhuis, aanvaarding ®vereenk. Groot PAKHUIS met inrijpoort, gsdeelte direct aanv. uwu- Voorts te Bergen, Schoort, Heiloo en elders HOTELS, PEN SIONS, HEEREN- en BURGERWOONHUIZEN, BOERDERIJEN, HUIZEN en bloc. Voor geldbelegging ZAKEN en TUIN- en BOUWGRONDEN. Alleen ta bevragen aan het Woning- en Zakenbureau KEJfNEMEB- STRAATWEG' 93. (Niet op Zondag). 15000.— 15000.— i4ooo: 4000. &500.— 65Ó0. 5500.— 5300:— 4500.- 4000.— 4000.— 3600.- 3400.— 3000.— 2750.— 20000.— 10000.— 9500. 8500.— 6250.— W. NEDERKOORN. SCHOU-TENSTRAAT. een eenig reukeloos, Jacht- waier, onmisbaar bi] schoolgaande kinderen. TELEFOON 324. te Stompetoren zal ap "D O N- BEKDAQ 24 APRIL 1019, 's margens 19 uur, op de hel stede beweend daar de Wed. JA COB SPAAN te Greot-Scbermer, Menningsweer, gem. Z. en M. SCHERMER verknepen: het middel zijn. Daarom: de productie moet dusdanig opgevoerd worden, dat er wèl gC- noe& voor alien is. Dat kan ook wel, is e opinie van Massingham s blad. Intensiever gebruik van electriciteit, practischer machi- nes,meer samenwerking, uitschakeling van kostbare concurrentie, dat alles moet het zij ne daartoe doen. Bovendien behoort de vergiftige atmosfeer van wantrouwen tusschen werkgever en werk nemer te verdwijnen en het door den oorlog toegenomen geloof in ruwgeweld alsmiddel tot lotsverbetering. Medezeggingschap in de fabrieken voor de arbeiders is daartoe noodig Ook geve men een grootere invloed aan den werkman in de wetgeving voor zoo ver het ar beid en industrie betreft. Het ingrijpen van dc Regeering in het oorlogstijdperk heeft de macht van de Trade-Unions op hun leden verzwakt. Daarom zoo spoedig mogelijk af schaffing van alle staatsbemoeiing, wat de tails aangaat. De Staat geve de groote lijnen aan, bijv. wettelijke achturige werkdag, maar de uitwerking geschiede door werkgevers en werknemers te samen. Bij deze economische oorzaken zou ik nog een willen voegen, die niet altijd voldoende gereleveerd wordt: het geestdoodende van den arbeid in de fabrieken. De mensch is nu eenmaal geen machine en heeft zich nog niet voldoende aan de machine aangepast. Den ganschen dag niets anders dan een enkele handgreep te verrichten is verbazend eento nig. De fabrieksarbeider ziet nimmer resul taat van zijn werk. Vóór de machine bestond, kon de meubelmaker liefde in zijn werk leg gen. Hij maakte een stoel, die al naar zija ijver en kunde mooi of leelijk werd. Den ge- heelen dag stoelpooten draaien van een be paald type wordt tot obsessie voor ieder die geestelijk niet geheel afgestompd is. Veel kans op positie-verbetering bestaat^uet. ten en ander leidt tt een latente ontevredenheid, die in tijden van oorlog toeneemt, wanneer daarbij nog broodsgebrek of -schaarschte komt. Verkorting van arbeidstijd helpt tegen deze kwaal niet voldoende. De ijverigen zooais de heer Stork voor kort opmerkte zoeken elders werk, de tragen hebben tijd om zich te verbitteren. Komt daarbij een flinke werkeloozen-ondersteuning zooals in Duitsch- land (M. 8 per dag), dan is alle reden om niet te staken en niet te ageeren verdwenen. Zoolang de machine bestaan moet en er is geen denken aan haar weder uit te scha kelen zal deze kwaal wel blijven. Maar men kan toch trachten het arbeidersvraagstuk van uit dit oogpunt te bezien en pogen eeni- ge verlichting te verkrijgen. Zou bijv. niet eenige afwisseling in de aard van bezigheden gebracht kunnen worden, zonder bedrijf en productie al te zeer te schaden Zoudeu geen cursussen gehouden kunnen worden, waar door de arbeider leerde begrijpen hoe zija werk als deel van het geheel nuttig is, welk verband er bestaat tusschen de verschillende stadia van'voortbrenging? De door The Na tion gewenschte medezeggingschap p het bedrijf en tevens aandeel in de winst kunnen voor het hier bedoelde euvel Ook heilzaam, immers belangstelling wekkend, werken. De mannen van de praktijk zullen ra deze riem- ring beter raad weten te schaffen dan ae theeoretici j DE LANGE. er wèl gC-1 bij A. VAN DER NEER, Molen- we<r Oterleek. TE HUUR gevraagd met 1 April of gedeelte daarvan. TB ALKMAAR mt BBBGBX. Britven aan het bureau v/d blad ouder letttr V 797. op ZATERDAG 32 MAART 1919, v.m. 10 uur, a. d. KORTE NIEUWESLOOT t© ALKMAAR, als: De aangekon digde Veiling in „het Sulden Vlies" te Alk maar, op Donderdagen 20 en 27 Maart 1919, zal aan- vangen 's avonds 7 uur. Notaris GOTTMER, Obdam. te ALKMAAR, is voornemens op Domderdag 10 April' 1919, des voormiddags 11 uur, in het Noordhollandsch Koffiehuis van den heer L. ZWAAG te Schagen, ia het openbaar te verkoepep eenige perceelen samen groot 16.46.30 H.A., gelegen aan den Bellemeerweg bij de Stol- penvlotbrug in de Zijpe, begrensd aan de boerderij van den heer G.LIST. Alle perceelen zijn met voldoende hulpmeststoffen bemest en met rogge bezaaid. De bemaling I geschiedt met Hercules windmoter. Aanvaarding bij de betaling. Inlichtingen en situatiekaarten verkrijgbaar bij genoemden Notaris Oudegracht Alkmaar. Inmiddels uit de hand te koop. verkrijgbaar bi) De winkels zijn vad 12J gesloten. GEZ. SLAGERS. Wilt [Gij ondervoeding van Uwe Kinderen voorkomen, geeft hun dan dagelijks een tablet GADUROL, In vasten vorm. Een tablet la gelijkwaardig aan een grooten eetlepel zuivere medicinale Lever traan, ongerekend de groote voedingswaarde van,de stoffen welke bovendien nog in het GADUROL zijn bijgemengd. De zuiverheid van de gebezigde stoffen worden gegarandeerd door den Heer Dr.J. BLOMBERG Jr. - Apotheker - 's-GRAVENHAGE. Verkrijgbaar bij alle Apothekers en Drogisten. met BAL, Zie morgenavond advertentie en aanplakbiljetten. Schriftelijke aanbiedingen onder C 780 bur. van ditJjIad. i). The fear of unemployment blz. 127, en What does Labour want? blz. 505. UIT NOORDSCHARWOUOt Heden vernamen we, dat de van ouds be kende koperslagerij van den heer C. Swa- srer C C: Gz. onderhands is verkocht aan •dm heer Th. Leijea te Oudkarspel. op VRIJDAG 21 MAAKT 1919, nam. 1 snr, van een groote partij AFBRAAK, afkomstig van de Boerderij vroeger I bewoond door nu wijlen den heer |j. Kloosterboer aldaar, waaronder een Vierkant, Werkhout en Brandhout/ H. J. HAASBROEK, Deurwaarder, Alkmaar. De tegen 20 en 27 Maart 1919 aangekondigde verkooping van het Het Wapen van Munster I te Alkmaar aan het Verdronkenoord No. 94 en van de daarbij gelegen pakhuizen, een en ander eigendom van den Heer H. DE GROOT Hzn., Vermits het Hotel en Café uit de hand verkocht is. P. J. C. VAN TOORNENBURGH. Notaris te Alkmaar. DE LANDBOUWCOMMISSIE te LIMMEN vestigt de aandacht van belanghebbenden op de be schikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, d. d. 17 Maart 1919, waarbij de teeltregeling voor 1919 is opgehe ven voor land- en tuinbouwgewas- sen met inbegrip van die voor tuinbouwzaden, zoodat de verbouw van alle gewassen thans vrij kan geschieden. De aandacht wordt er intosschen op gevestigd dat da Minister gee nerlei toezegging ten aanzien van den uitvoer van eenig product kan doen. De Commissie voornoemd, J. J. NIEU WENHÜIZEN, Voorzitter. N. VAN MIDDENDORP, Secretaris. Wil men de naar de eisshen des tijds gerepa reerd hebben, dan brengt men ze bij de ipas gevestigde Beleefd aanbevelend, Bestelhuizen JONKER, Linden- laan 87, DEKKER, Heilooerdijk 96. 40 cent por ons, verkrijgbaar bij SNAARMANSLAAN 71. Alle weerbare mannelijke ingeze tenen worden uitgenoodigd tot bij woning eener Lezing, te houden door den WelEd. heer G. BOS, Res. Is Luitenant der Inf., op Vrij dag '21 Maart a.s. nam. 7 uur, in het Café van den heer OUDE- JANS alhier met het doel, te komen tot oprichting eener Vrljw. Burger wacht. Niemand verzuime deze lezing tyj te wonen. HET VOORL. BESTUUR. lijden, doordat zij te zwakke zenuwen hebben, en te arm bloed. Maar ook honderden in ons land en daarbuiten verklaren dat de SANGUINOSE (VinumSanguinosum; in vacuo) hen heeft genezen; hunne bloed armoede en zenuwzwakte over wonnen een verkwikkenden slaap, gezonde eetlust, levenslust en energie teruggegeven. Neemt ook eens eene proef met de San- guinosel WACHT U VOOR NAMAAK 1 Prijs per flacon f 2.25, 6 fl. f 12.50', 12 fl. f 24.-. VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Te verkrijgen bij apothekers en Drogisten. Te Alkmaar bij NIEROP en SLOT- HOUBER, Langestr. en ANS1NGH en MESMAN, Magdalenenstr. hebben aangekocht de welbekend staande zaak De goederen die zich daarin bevinden moeten beslist deze week uitverkocht zijn, daar het huis door de firma MEIJER ZOON den 1 April be trokken moet worden. Door de te verwachten groote drukte raden wij een Ieder aan om zoo vroeg mogelijk te komen, wil men verzekerd zijn goed bediend te worden. De regeling van den verkoop is van 's mor gens 9 uur tot des namiddags 8'/j uur. DE DIRECTIE. a lil i L 1 t 1 T AAn ftlAPt 1 i «i ..ILln.I InlnnOICVAf Reiziger. ragt a prima duig Reiziger. AIM-leis 9 IE BEL a -f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6