DAGBLAD VOOR1 ALKMAAR EN OMSTREKEN. MMïïMannielL No. 67 Honderd oon. ©n twfntfpt© Jaargiyitg 1919 flbonnemeutiprJis bli fosroltbitsllni 1.1 inilii f Lli, ff» 8. ml! L10 levfisusflirs I it AdisrlMtisoriis 15 et 0. rocel. froatere feiten Biir plaitsnlits. Br0 Ir» IU. Bosk- en flaoÉUMkerij Banna. Coster k, ÏBordani C 9» Tel. J BONDEBD VIi 20 MAART. R^ogiieemraodschap Hollands Noorderkwartier. Binnen land. HH Provinciaal Nieuws. taUsseoi. Lloyd George, Wilson en Clemenceau heb ben een samenkomst gehouden waarvan het resultaat geheim gehouden wordt maar die hoogstwaarschijnlijk heeft geloopen over de vraag of het volkerenbondplan in het voorloo pige vredesverdrag zou voorkomen E :en particulier telegram uit Londen deelt mede, dat Engeland en Amerika thans samen gaan en dat het punt in behandeling is om aan de Duitschers de voorloopige vmiesvoor waarden tegelijk met de definitieve wapen stilstandsvoorwaarden voor te leggen. De kwestie van het Kiel-kan aal is nu naar een bijzondere commissie verwezen. Lord Robert Cecil heeft zich, naar eeni Reu- ter-telegram meldt, voor een spoedige inwer kingtreding van het volkerenverboad ver klaard. Hij geloofde niet dat de opneming van het ontwerpstatuut van het 'verbond) in de voorloopige vredesvoorwaarden vertraging zou veroorzaken. De arbeidsgeschillen in Engeland nemen buitengewonen omvang aan. Volgens de Times zijn ongeveer 60 pet. van de werklieden in de katoenspinnerijen in Lancashire buiten werk, wat toegeschreven wordt aan de groote stijging van de loon®. Daarbij ijveren de werklieden (thans voor ver korting van werktijd. De Daily News ziet geen' teekenen1, dat de partijen tot elkaar genaderd zijn De kolen mijn-eigenaars, de spoorwegbesturen of de regeering wenschen nog geen concessies ie doen die gelijk staan met inwilliging van de volledige eischen,der mijnwerkers of spoor wegbeambten. De stemming onder de mijnwerkers tegen een schikking is sterker geworden. Ook de spoorwegbeambten toon® geen neiging om eischen té laten vallen welke het bestuur van' de verecaiging van spoorwegpersoneel zelf niet voor inwilliging vatbaar acht Volgens ear Renter-telegram vergadert de door de industrieele conferentie aangewen® gemengde commissie voortdurend en heeft- men alle hoop, dat haar rapport in het begin der volgende maand gereed sal zijn. De internationale commissie voor de lucht vaart heeft de Engelsche voorstellen over de hichtvaartregeling goedgekeurd. Het beginsel van de soevereiniteit van elk land in de lucht boven zijn grondgebied ia vastgesteld en de vrijheid van doortocht door de lucht is onder zekere voorwaarden aange nomen. Een permanente hichtvaarfcraad zat zitting houden op de plaats waar de volkerenbona zijn zetel zal hebben Zooals wij in een deel der oplage van ons vorig nummer konden mededeelt», wijdt, vol eis de Petit Parisien, de Fransdie regeering re aandacht aan het hostel van officieure betrekkingen met Oostenrijk en Duitschland. Allizé, de Haagsche gezant die voor den oor log te München gezant was, zou te Ween» benoemd worden. De Amerikaansche regeering hecht alle be perkingen ingetrokken betreffende de vrijheid van beweging der vijandelijke onderdaken in de^Vereenigde Staten. Uit Hamburg wordt aan de Lokal An zager geseind dat in een- groote veigadering van zeelieden -ie het circus Busch een belangrijk besluit is aangenomen. De vergadering vaa zeelieden vau alle takken weigert de door de entente geëteehte uitlevering der Duitedie handelsvloot en legt alle® Duïtedten zireteeéssst en arbeiders c, verplichting op het werk op deze schepen te weigeren. Dit besluit werd gemotiveerd met de opmer king dat Duitschland, behalve de door de en tente gewaarborgde eerste leverantie van 350.000 ton levensmiddelen, na het uitleveren van de handelsvloot geen waarborgen bezit ook nog vrije levensmiddelen; te krijgen. Als gevolg van dit besluit, Zijn gisteren reeds 2 schepen verhinderd te vertrekken, die vol gens de Brusselsche overeenkomst moesten uitvaren. Volgens de bladen vertegenwoordigt de Duitsche Zeeliedenbond slechts een klein ge deelte der Duitsche zeelieden, voornamelijk de communisten. De andere zeelieden protes teeren reeds tegeri dit besluit. De vereeniging der Hamburgsche reeders zouden heden ver gaderen om stelling te nemen. Aan deze ver gadering zou Noske deel nemen. KORTE BERldiTEN. Een zoon van den hertog van Aosta is op een vliegtocht van Venetië naar Triest met zijn vliegtuig omlaag gestort en zwaar gewond. a&a» In het Lagerhuis legde Dudley Ward, in het Hoogerhuis Lord Curzon, verklaringen af omtren/ de nationalistische beweging in Egyptev Bij een verkiezing te Hamburg behaal den de meerderheidssocialisten de overwin ning. De wet op het transportwezen is in Engeland in tweedie lezing aangenomen De Intern. Volkenbondsconfermtie .te Bern stelde amendementen voor op het ont werp voor den Volkenbond. De Zuid-Slavische soc.-democratie er kende geen enkel besluit der vredesconferen tie. Zij dscht Triest, Görz, Fiume, Istrië en Dalmatië. De Oostenriiksche pers protesteerde krachtig tegen de ltaliaansche aanspraken op Duitsch Z. Tirol. Velgsna de New-York World bhyjkt uit de hoofdartikelen, ia de pers, dat kei geheete land wnor den Volkeremwmf h Weer worden van Roemegagche rijde berichten over onlusten in Zevenburgen, Boe- kowiruA en Roemenië tegen gesproken. De Tsj echo-Slowaaksche regeering spréékt, Berichten over Tsfeeho-Slowaaksche troepenconcentraties oen de grens van O let, tegen - Oénerml Alienby is te Marseille gekomen. L De heer A. W. Michels schrijft in de Hel- derschc Courant: De Provinciale Staten zuilen den 25etse van deze maand een belangrijke voordracht te behandelen krijgen, belangrijk genoeg ook, om er iets over te zeggen, omdat er een ge heel veranderde Waterstaatkundige toestand van Noord-Holland door zal word® geboren. De Waterschappen, zooals die ia ons land historisch zijn gegroeid tot de publiekrechtelij ke lichamen met hun zelfstandig bij de Wet gewaarborgd recht, om eigen verordeningen te makpn en eigen belastingen te heffen, zul len thans in Noord-Holland althans moeten wijken' voor één groot Waterschap bwm iet IJ, behalve de eilanden, tot één nieuw Hoog heemraadschap: Hollands Noorderkwartier. Dit is niet het gevolg van «en gril van een of ander bestuurscollege, in dit geval de Pro vinciale State» van Noord-Holland, dfe vol gens 138 der Provinciale Wet bevoegd zijn, „waterschappen, veenschappm en! veen»- polders op te heffen, nieuwe op te ridutesa enz." Maar het is em natuurlijk gevolg van- de ontwikkeling onzer Watersiaate-weSgsviag en vaa het beheer onzer zeeweringen. Het oud-Hollandsehe spreekwoord ,yDte wa ter deert, die water keerr', is reeds lang niet meer gangbaar m de- toeefMdL Mj onze wos- ouders ia zwamg, dat elk Itadelgmaaff, N mi (tuk va® de zeewateriroering Jkreg te ©ader- houden 'zoo groot als 't zijn eigendom er doof sited begrensd'® beschermd, het z.gM. „ver-» hoefslagen" kan read® lang niet meer diten®. Meer meer is het beheer onzer zeedijken, en voor zoover die door verdere indijkingen m inpolderingen! fekmmdijkeoi werd®, ook vap deze, gecentraliseerd. Meri zag meer m meer in,'dat bij ®m goe den' toestand vaa® de dijken niet alleen gebaat zijn, du® belang hebben! de menschen, die daar vlak bij wonen of hun eigendommen) hebben „liggen, nfcaar dat .ia ee» polderland als het onze die belangen ve»i verder strékken. Nu wm 'de toestand! tot dusver zoo, dat elk Waterschap voor zijn eigen dijken zorgde, en. voor eventueete bijzondere kosten, zooais Mj' doorbraak, elk voor zidt verantwoordelijk was. Ue.watersnoiodi .an 1916 heeft scherp oe- Jicht, hoe weinig volkomen deze toestand m niet alleen,' maar ook, voor welke haast on draaglijke lasten sommige waterschappen. ko men' te staan, terwijl de gronden achter die gebieden liggende iegelijk bemerkten, dat zij in sommige opzichten slechts door r«j niet al tijd goed onderhouden binnendijk van den watervloed' gescheiden tfaren. Gelukkig zijn die binnendijken, wijl ze in heel veel ge-vallen1 vroeger ak zeedijken zijn gelegd, sterk genoeg gebleken,, maar aan den anderen kant is deze wetenschap dikwijls weer aanleiding aan 't onderhoud niet veel ie doen. Maar hoe oak, ieder wist, dat een ramp, zooate oow provincie in 1§1§ trof, sriht op «e oude wijze te herateHcn was. De Provincie zelf gaf direct een lofwaardig 2e, Wórdt dat Waterschap belast met de inning' der rente 01 aflossing der voorge schoten watefsnoodkogtm. Wat nu punt 1 betreft, zeggen Ged, St. in hun Nota van Toelichting, dat in 1916 duide lijk gebleken is „dat de tegenwoordige verdeeling der provincie in waterschappen geen juist beeld geeft van de belangensferen, die bij de ver schillende gedeelten dier zeewering betrok ken zijn." Oed. St. wijzen op de Maden binnen den West-Friesehen omringdijk, die groot belang hebben bij de dijisgédeelteii heei voor zijn rekening feett®® itadeat slechts >en bij van HoofdmgeJ voorbeeld, door den waterschappen, die getto! fen, waren. de gelden jp verstrekten, noodig om spoedig de gaten te dichten en, tegelijk den geheelen dijk te versterken:. Aan de verwerkte sommen zien wij meteen, dat dergelijke bedragen door die waterschap pen1 zelf niet zouden zijn op te brengen ge- weest m ook, dat dit niet billijk gracht kon Anna Paulowna Wieringerwaard Waard en Groet Vier Noorderkoggen Drech ter land Schardam en Keukendijk Polder de Zeevang Zuidpolder bij Edam Katwoude Nieuwendam Waterland 2.116.000. 201.000.— 700.000. 100.000.—- 7.265.000- 364.000.— 1.092.000.— 1.4070.00.— 1.277.000.— 228.000.— 5.250.000.— eelt®, aan het toezicht en van den Noorder IJ- en zeedijk onderworpai, doch evenzeer bij de zeeweringen van de polders Waard eb Groet en1 tie Wieringerwaard. Nochtans bezitten zij over die dijk® geen medezeggenschap m drag® zij in de kosten daaivan niet bij. Wij zijn het hier volkomen mede eens, maar vragen ons toch af, waarom, als dit zoo is, worden de landen benoorden den W -F. om- ringdijk bij het nieuwe Waterschap ingelijfd, 'terwij i moeilijk kan worden aangetoond, dat deze belang hebben bij de Zuiderzeedijk® b zuiden di® dijk liggende.* Wel beweren Ged. St., dat .de Sdseraerboe- zem het water tot in het Noordelijkste punt v.® de provincie kan br® gen doch Mj den watersnood in 1916 had dan toch op c® of andere wijze moet® blijk®, dat er door d< e omsiasidigheid gevaar hier in *t Noord® was. Historisch eindigt hei Noorderkwartier Mj dra West-Friesdi® zeedijk, al» mm dus op grond van zóó weinig klemmend argument als Schermerboezem deze Noordelijke land® tot één belangragemeenschap rekrat dan mag gevraagd, of een stid ais Amsterdam ge® grooter gevaar heeffc geloopen door de door braak van den Watfriandschm zeedijk, dan het Noordelijke 'gebkgi van alle doorbrak® te gelijk.. (Wordt vervolgd.) Staten ©eqeraal. EERSTE KAMER, In de zittinfi: vaa gisteren was aan de orde Hoofdstak Hf Staatsbegrootiag (Buitmland- ache Zak®.) De heer Kuyper drong aaa op uitbrei ding van het diplomatieke korps m op het gev® vaa meer mlkhtingesi aan de peral' De Minister, de heer V a K a r n e b e e I ■verkiaarde we! het belang to te zi® van een go* voc-gelicb'.' par. Fr .r. re*, evoicwel gevall® voor, dat gedeeltelijke geheimhou ding noodzakelijk is. Wat het diplomatiek personeel betten, wees apt op de meerdere aantrekkelijkheid, die er voor de diplomatieke carrière blijkt te bestaan De itijdsomstandig- hed® oef®® hier 'invloed, Het wetsontwerp werd hierna zonder stem» m:ng aangenomen Hierna werd behandeld hoofdstuk V a. (Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.) De heer D e W a a i M a 1 e f ij t drong aan op spoedige uitvoering van art. 192 der Grondwet en wees op het gevaar, dat ontstaat, wanneer de financieele gelijkstelling als eind doel werd genomen, inplaats van middel te zijn. De heer Polak vroeg spoedige reorgani- satie van het vakonderwijs, ver«®voudiging der e^amras M. O. De invoering van d< Mo- n urnen tenwet. De heer Bosch van Oud-Amelis- w e e r d b treed het ontgro®® het in sta'1® vaa «a leerstoel voor löndbov w-oudcr» wijs aan de Uaiversiteit te Orpsiug® De heer DGïjse aer juichte de ver- hooging van het subsidie voor het instituut \.m Tropische Hygiëne v I tui® toe, De heer B.1 gsm a bepleit/te maatregel® legen de schending van het natuurschoon, nu de nood-Bosch wet eerlang zal word® opgi he ven. Crijsinalitdt onder de jeugd moet z. i. word® Htwrd door z,g .^Irenge schol®" met emvtueel internaat. Nndai de hrcr F' n k k e r zifne volde® in, te sti ne voldoraing tgesproken over de te dichten H. B. S tbufg, drong de heer Van Embden Totaal 20.000.000. Hier is door overschrijding r®te noj 1 Vi millio® bij gekomen. De provincie heeft n.l. die geld® geleénd aan de waterechap- p® voorgeschot®, doch omdat voor de terug betaling van r®te m aflossing e® nadere regeling moest word® gezocht, die wel e®ige jar® op zich zou lat® wacht® m d,e provin cie zelf die jar® ge® r®te en aflossing op haar budget kon br®gm, is het bedrag voor 2 jaar rente (nog in de Winterzitting van 1918 tot 3 jaar verlengd) er bij gele®d. Van 1916 af zijn Gedeputeerd® dus bezig e® financieele regeling te mak®, die nu met het voorstel, om dus al de kleinere waterschap- pa op te heff® er één groot Hoogheem raadschap van te mak®, tegelijkertijd is in- gedtend. De voordracht van Gedeputeerde Stat® is dus tweeledig. Ie. Wordt voor e®' beter toekomstig be heer billijker verdeeling detr lasten één groei Waterschap gesüdu- had uitj te Oos aan op spoedige reorganisatie der ezamens Gymnasia en hij vroeg een onpartijdig onder zoek naar de uitgebrachte beschuldiging® 'ogen de commissie voor het exam® M. O. Hoogduitsch. De heer Geerisema verdedigde de in stelling van e® landbouw-doctoraat te Gro- ning®: De heer B i n n e r t s wilde de kost® van de stichting en exploitatie van scholen ook t® laste van het Rijk breng®. De he® v. d. Berg ontk®de de door d® heer Polak ge maakte opmerking®, dat de geme®;teraad van Delft tot d®iping der fraaie gracht®) wilde overgaan. Nadat de heer d'A umale v. Hard en- broek de oprichting van „strenge scholen" bestreed1, was het woord aan Minister D e Visser, die verklaarde de financieele ge lijkstelling tusschen bijzonder op®baar onderwijs te apprecieer® te motiveer® op grond van haar belang voor het onderwijs in net algeme®. Particufi®e legaten derge lijke zullen aan de bijzondere onderwijs-in- richting® kunn® blijv® gegev®. Spr. achtte door den he® de Waal Malefijt aangeduide gevaar niet v®ontrustend, waar het partim- li® initiatief nog alle kracht® kan wijden aan het bijzond® m. 0. het voorb®eidend hoog® onderwijs. Hoewel spr. voorzichtig wilde zijn met be palingen teg® het ontgro®®, wilde hij het besluit van den s®aat vhn het Utr®hsch Studauiemcorps in de bakende kwestie niet ge nem® Dat dén be- één week dispensatie van hei recht tot ontgroenen, is gegev® noem de de Minister laf. Spr. vreesde ge® concur rentie wat landbouwonderwijs aangaat tus schen Wag® mg® Groningen. R®rgani- satie der eindexam® gymnasia hangt sam® m® reorganisatie van het leerplan, doch dit kost tijd. De Minister wsnachte de L. O. wet zoodanig te herzi®, dat ook strenge sqho- 1®" daaropd® zuil®) vaII®. Aan de com missie voor monum®i®zorg i» opgedrag® hei ontwerpwet samm te steil®. In de in te steil® Staatscommissie ov® de vraag of de dramatische kunst dient gestrand zullen zoo wel de principieele ais de technische zijde der zaal word®) onderzocht. Hierna repliek® van de he®® B®gsina, De Gijselaar, Polak, v. Embden, Bosch v. Oud Amelisweerd. Na dubliek van den Mi nister werd de v®gad®ing geschorst tot he- d® 11 uur. TWEEDE KAMER. In de zitting van gister® w®d de marine- begrooting verder behandeld. De motie-Hugraholtz (opheffing d® vloot) werd verworp® met 58 teg® 23 stemm®de motie-Oud (staking aan- m afbouw her stelling®) w®d v®worpm met 56 teg® 26 stemm® De heer® Oud, Hdadingen, Van de Bilt m Gh. P. Staalman droog® aan op positie-v®- k^cring voor het personeel d® Rijkswerf. De Minister zeide overweging toe, Het ameademmt-Hugmhöltz tot strap ping van d® post voor de nieuwe marineka zerne te Rott®dam werd ingetrokk®, nadat de minist® dra post had teruggenomen, tel» einde de beslissing nit te stelten tot na de be- noeming van een nieuw® minist®. Ev®e®s w®é t®ugg®om® de post voor den bouw van e® marine-hospitaai te Mid delburg, nadat de he® Hugenholtz be toogd had, dat Vlissing® raeer geschikt is. De he® Van Rap p ar t diaide e® motie in inzake de verhooging von penaio®® van yéér 1911 gep®sionae®de officier® m vóór li ©13 gep®si©imeerde onderaffici®® min- der® bij, zee- m landraadit. Deze zal op e® nad® te bepalen dag word® behandeld. De keer» O u d, v. d. 'B U t m Huge n- h o 11 z bepleit® positieverbetering voor loodsen. De M in tstet sssi hu» wewsrik® nagaan. De marinebegrootiag weid aaagenom® met 46 êeg® 24 stemmea. Teg® de sociaal democraten, vrijzinnig-democraten., revolutU onnaire socialisten de hm v. d. Laar. Aan de orde was de wijziging der wet op d' ,r <v::f w op de vennograsbelaiting, de va lengtog der vCTdedigiagaw isting- 'i de motie J7 ter I-aan betredende de ai teasing van cris sschui- d® door hefflngwn-t«i». De ne® Van d:e Tem pél Jbetoogde de noodzakelijkheid van hèffinaHn-esrasf ter on middellijke aflosing van d< aisisschuld® M tr«d de pl, nneni vtrhflb| ing der ino? retóe belasting®. De he® 011 d had onoverkomelijke bezwa ren leg® de ontwerp®, omdat hij de grenz® der directe belas! ingen nog lang niet bereikt achtte. ,Spr. wilde minstens e® half milliard delgen uit de heffing ineens, het ov®blijv®de milliard van de crisisachuld! in 20 jaar aflos sen m de daarvoor noodige 65 millio® per jaar verkrijg® uit de verhooging van de suo cesaiebelastmg in verband met het staatserf- recht. Terwijl hij v®d® nog 10 millio® me® wilde haten uit de inkomsten- en dé vermo- gensbefastiuji Da.' lunn® indirecte heffin- g® achterwege blijven, evenals mhooging- van de grciUibelmring. T®, 5 uur werden de beraadslagingen ver daagd tot heden 1 rur te lat®. E® nieuwe leerkracht zal daa noo dig zijn. De voorzitter dralde mede dat de verplaat sing van de schutting bij' de pastorie het daarvoor in de plaats zetters vaa e® nieuw hek ruim 500 zou kosten. Spr. wilde daar om daarmede wacht® tot het ijz® goedkoop® w®d[. De he® Gort® wilde daar e® heg met har- monikagaas plaats® en later e® bék. De kosten zuil® dan cm 200 bedrag®. De voorzitter zal informeer® of het k®k- bestuur van de Ned. Herv Aterk daarmee!» genoeg® neemt. De raad voteerde reed® bij) voorbaat het daarvoor benoodigde bedrag. Voor de verbreeding van dm weg te Oost dorp zal 62 M2 grond a 2.06 p® M2 van d® heer Maschmeij® word® 'overgenomen, De voorzitf® deelde nog mede, dat de greppel bij Han® dicht gemaakt éal wor den dat op het aanbod van den Nachtveilig- heidsdimst om d® lieer Witte bij. hun m dienst te doen overgaan m hun dan de Nachtv eiligheidsdienst op te drag® niet was ingegaan, zoodat de heer Witte in dienst van de gememte blijft. Spr. deelde verd® mede, dat het Bestuur van de Brandweer thans bestaat uit de hee- r® C, Meij® Sr., P. Bij post, C. Berkhouw u, J. Smit en Noort; dat de stemmiag Raad is veaigesteld op 15 Mei es.' De voorzitter deelde mede dat dt* heer Vaa Eijk vral grond voor d® weg aan de gemeen te had nf>; sta ',n m nu >im>g Ms vtigcioiiteg em liegustohef van de gemeente had, die met een afscheiding ongeveer 250 zal to- t®, In comité zal dit behandeld worden. Tot het aankoop® van 100 elcctriciteitóme- ters werd besloten. De voorzitter deelde nog mede, dat B. m W Donderdag beslat® om B. W. van Alkmaar te vrag®, de huurcommlssier die daar w®kt, ook voor B®gm beschikbaar te steil®. Op e® vraag van dm heer Oort® zeide spr., UIT BERGEN. (Vervolg gemcrateraad.) Van Ged. Sta was terzake 't rapport betref fende den invloed «ter Allmianrsche waterlei ding op dm cultuurtaestand in de omgeving em senrijv® Ingekomen, waarin wordt voor gesteld een. commissie van drie deskundigen te benoem®, één aan te wijren door de gemeen te, één door 'Oedep. St. m e® d®de dóór de beidé and®en, welke commissie zal hebben na te gaan, in hoeverre de te mak® waterlei ding van de provincie van invloed zal zijn op de cultuur van de land®ij® aan dm voet van de duin®; en de conclusie van de commissie voor de partij® bindend te mak®. Uitvoerig wmd hi®over gesproken. Het voorstel van Ged. St. w®d ten slotte aangenom® met dé stem van den he® Apeldoorn teg®. Tot leden van de schattingscommissie voor de Rijksinkomst®belasting werd® hierop benoemd de heer® Oldenuurg, Zwaan, Gor ter, Baltus en Barnaart, De voorzitter bracht hi®op ter tafel het voorstel van B. en W. om de rioleering van het Beemsterpark van de St. Anthonieweg tot dé Schoolstraat t® hand te nemm, JDe kost® daarvoor worden geraamd op 1724. Met de bestraling will® B. W. wacht® dat, na goedkeuring van Gedep. Staten, die commiatié dan voor Berg® inzake de huurop- drijving kan werk®, terwijl zij voorhe® slechta mcr het uitwijmi uil de woning® kon De hc® Gort® begreep niet waarom in de gemeente zelf ge® afrandcrlijka rammissie werd ingesteld De voorzitter tdde, dat dit gemakshalve g<vxhi< »id<:, daar het nog at noeiupu-d® op< 'levert om daarvoor to de gememte vijf copar- tijdigc mmschm te Vind®. De heer Gorter wbes op, dat dé heer® uit Alkmaar Ie Berg® de plaatselijke bckmd- heid mbsea. De voorzitf® deelde medf;, dal de getnaea- ilkmaar Alle® Castticum heeft e® ei missie. t® uit de omgeving ook alle' naar gaan. Alleen Castticum heeft e® eig® con> De heer Baltua betreurde het, dat hat eer der gedane v®zoek van Bergens Belang niet wat bet® gemotiveerd was geweest. Wanneer spr. gewet® had, dat do Alk\ maarsche commissie elke bevoegdheid miste om het opdrijv® van de huren teg® te gaan, dan was spr. wel eerd® voorstander van e® huur commissie in B®g® geweest De voorzitter zegde nog toe, dat B est W., wanne® B én W van Alkmaar ket v®zoek van B®gen in dez® afwijz®, te B®g®i e® afzonderlijke huurcommissie zuil®) instel 1® Het verzoek van het electriciteirtsbcdrijf, om de K. W. U. prijs te verhoog® w®d aange houden, totdat het advies van de commissie voor de gemeenten is ingekomen. De heer Baltus wees bij de rondvraag op, dat in de gememte stemm® opgaan, die vreez® dat cue nieuw te bouw® school een wangedrocht zal word®. Spr. vroeg of de school e® dorpskarakter zal krijg® of op e® stadsschool zal moet® gaan gelijk®. P3 roorzitter loon daarop ge® antwoord gev®. De heer Baltus was r voor om e®i prijs vraag uit te ichrijveti die te lat® beoor- ded® door 3 deskundigen. Het gebouw zal wel een ton kosten m ia dus wel c® prljs- tot goedkoopere tijd® Het voorstel werd aang®omm. Beslot® werd e® paar le®ling® tot de Ambachtsschool toe te lat®. De ouders zul ten het schoolgeld geheel vergoeden. Beslot® werd om aan de school e® tijde lijk hout® lokaal te bouwen, om te voorko- m® dat e® 15-tal kinderen, die anders pas met September konden word® toegelaten, (e® opschuif-systeem was daar bovendien noodig, daar er anders e® 15 leerling® in de 6e klas te veel kwam®) ook met Mei toe vraag waard. De voorzitter zegde overweging toe. De heer Gorter deed uitkomen, dat in de Septembei vergadering was beslot», te bepa len, dat te bouwen perceel® e® zoodanig uiterlijk moeien hebben, dat zij noch op zich zelf, noch in verband met de omgeving uit e® oogpunt van welstand, aanstoot kunn® ge ven dat B. W. na overleg met de provin ciale commissie van advies t® dim aanzim andere eischen kunnen stellen. Spr. betreurde het, dat dit raadsbesluit noch in het Raads- verslag, noch in de notuten voldoende tot zijn recht was gekom®. De voorzitter, noch de andere heer®) her innerd® zich, dat beslot® was, om gebruik te mak® Van de advies-commissie: wel had de heer Gorter daarvan de wenschelijkheid be toogd. B. en W. hebbm voor eenige dag® aan' die commissie gevraagd, onder welke voorwaarde zij advies wil uitbreng® en spr. stelt zich voor, om op de zaak terug te kom®, wanneer het antwoord van die commissie is ingekomen. De heer Barnaart had vernomen, dat de put van het pension van de Dames Hekket steeds overloopt t® nadeele van dm Russm- weg. De heer Zwaan deelde mede, dat dit vérbe- terd was. De voorzitter: zegde e® onderzoek toe m zeide nog, dat het pension anders verplicht zal word® tot aansluiting bij de rioleering. Hierop ging de Raad om kwart voor 4 in comité ter behandeling van reclames teg® d® H. O. ALKMAARSCHE COURANT,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1