DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN 1919 Y H IJ O A O 21 MAART. NO. 68 Dit nummor b*stwi1 *M 1 bladon. ïtaètrd ©OH m twill^git© laarg^Bg. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon° en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per maanden voor Alkmaar f 1.115, frameo door het g©° heele Rijk f 1.90. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Per regel f 0.15. Bjj groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte, Brieven franco aan de PLY. Boek- en Handelsdrukkerij v/la. HIRMs. COSTIB ZOON, Vöordam C 9. Binnmlaiul. (nMiM'iHul iNimw*- VAN ANDERMANS LEER. fdcf r 1. Prijs der gewone Advertentiën Te Parijs wordea de besprekingen «sver- rnoeid voortgezet. Het offensief van Oekrainers tegen d® Polei in Galicië is ter sprake gekomen m de Raad heeft besloten de oorlogvoerenden te .ge lasten den strijd te staken. De bepalingen der Poolsdi-Duittóie gres» zijn niet zoo gemakkelijk te treffen. Mm, wil groot-Polen herstellen, met eea uitgang naar zee te Dantrig langs de Weischsei met twee spoorwegen. De moeilijkheden betreffen voornamelijk de grens aan den kant van Oost Pruisen waar het door de commissie ontwor pen tracé bijna twee mi!hoen Duitschers bij Polen.zou inlijven wat tot een etnografisch conflict zou kunnen leiden. Tardieu.weea op de verdeelingen van Po len in 1772, 1793 m 1795Hsjj geide, dat hst niet verwonderlijk is, dat vtrtegeawoordigeri van den overfaeersehenden staat daar geves tigd zijn en het eenigszins onrechtvaardig zou wezen, daar eer. argument tegen te vorm' opgeofferde naties uit is sneden. Lloyd George msende,, dal. asm &a dfe Streek geaa voorwendsel voor e® s©«t Duitsck irredentisme snoet verschafte». De commissie besloot heden een rapport ga- men te stellen op den grfendsilag van inge diende opmerkingen. Tevens heeft de Raad van den huldigen toestand in de Levant ka nis genomen. Wat het vraagstuk van den voorloopigea vrede betreft kan medegedeeld woMen, dat lord Robert Cecil verkiaaró heeft dat de wer- eenkomst over het volkerenbondontwerp in de voortoopige vredesvoorwaarden kan opgenc^ men worden zooals zij gereed ligt, maat au er overleg wordt gepleegd, krijgt men den ra- druk, dat de overeenkomst nog atevigd zal gemaakt worden. De Amerikaansche vredesmissie dedde me de, dat een aanvullingsverslag opgesteld zal worden en dat men rekening tail Iqtidea unset die amendementen, die ia allen vorm aan feet secretariaat van de toonfermtie aja voorge legd. Zeer waarschijnlijk zal de gewijzigde overeenkomst ook betrekking lebben op omrij- dige mogendheden. Volgens de Daily News hébbm de onzijdige mogendheden nu belangrijke memoranda bij het secretariaat ingediend. Zij aanvaarden het ontwerp zooals het daar ligt en het Zwitser- sche stuk bevat een belangrijk pleidooi voor de altoos durende onzijdigheid vaa Zwitserland. De neutralen verzoeken erkend te wond®» als leden van het verbond volgens hei oorspron kelijke charter. In de inforaeelè bijeenkomst met de neutralen die gisteren te Parijs werd gehouden, zouden, volgens de Daily News, de Hollanders voorstellen om Den Haag tot ze telplaats van het verbond te maken. De voorzitter der Duitsche wapenstilstands- commissie heeft er op gewezen, dat er teeke nen zijn dat de Duitschers den voorloopigen vrede slechts kunnen aannemer: of wrigereü, zonder <jat over het concept gedebatteerd mag worden. De Duiisehe vertegenwoordigers verzoeken' een spoedige opheldering of de berichte-u der Engélsche en Fraascfae per* als juist aaoetea beschouwd worden en of de geallieerde en geassocieerde mogendheden volgens deze be richten denken te handelen. Inmiddels is in de besprekingen met de Duitsche vredesafgevaardigden te Berlijn, onder vermelding van alle gevolgen, vastge steld bij welke voorwaarden de Duitsche cm- derteekening van het vredesverdrag geweigerd moet worden. De Duitsche afgevaardigden ontvingen dienovereenkomstige instructie*. De Luxemburgsche Kamer heeft met alg®- meene stemmen een' motie aangenomen waarin het. verlangen wordt uitgedrukt, dat de zelf standigheid en de autonomie van het laad' gehandhaafd blijft. De minister van staat deelde mede, dat de regeering niet uitgenoodigd ia tot de conferen tie der neutralen betreffende den wlkeraa- bond, Naar een te Posen uitgegeven communiqué medededt hebben nu de onderhandelingen zijn afgebroken de Geallieerde missie en de Duitsche delegatie aan Erzberger gevraagd, één lid, door de onzijdige mogendheden aan te wijzen, aan de commissie te Posen toe te voegen, welke commissie de geschillen ta- schen Duitschers en Polen tracht te beslech- ten. KORTE BERICHTEN. In het Britsche Lagerhuis verzekerde Austen Chamberlain, dat de regeering voor nemens was zoo spoedig mogelijk de uitmtr- beperkingen óp te heffen. De commissie inzake de internationale verkeerswegen heeft haar arbeid betreffende den Rijn beëindigd. Frankrijk herneemt zijn plaats en rechten als oeverstaat. De burgerraad te Hamburg verwierp met 85 tegen 65 stemmen het voordel om Ie Hamburg een universiteit op te rlehteri. De wet op de afschaffing vm den nacht arbeid vmr bakkers ia ia den Frsasdji» se naat in behandeling genomen. De senaat keurde in beginsel de wet goed, maar bracht eene wijziging aan, luidende, dat het verbod niet betrekking heeft op die bakkers, die des nachts willen werken. Zij mogen echter geen werklieden gebruiken van 10 uur 's avonds tot 4 uur 's morgens. De Badensche minister van bmneui. zaken heeft ia de Nat. Vergader mg gepro- testéfrd tegen het plm om dé streek, vm KM van DuiischktnA af tg scheuren. Duilschlamt vraagt mm de geallieerden toestemming vier kleine kruisers in dienst te stellen voor de bescherming der uitvarende levensmidéetermhppeft. Een Silezische delegatie komt bij de vredesconferentie aandringen op de vereeni- ging van Sitexii met polen. IJoyd üforgt blijft vermoedelijk te Pa rijs tot (k voortoopige nkdesvoorwaarden zijn vastge "held. EESSTE KAMER In de vergadering van gister®» war®» ver schillende wetsontwerp©» aan de orde. 1Aanvulling en wijziging vara de wet mm 11 Januari 1904 betreffende aanleg exploita tie en gebruik van telegrafen en telefonen. 2. Wijziging van art. 374 der Invaliditeits wet. 3. Wijziging en verhoogiag der begroeting van uitgaven van Nederlahdsch-Indié voor 1918. (Diverse onderwerpern). De wetsontwerpen werden zittet ssmgeno» men. De Kamer ging daarna in de sfdeeliagso eri zal 1 April 's middags om 2% uur weder in openbare vergadering btjeenfcrenret, TWEEDE KAMER. In de zitting van 20 Maart werde» de be- lastlngontwerpen behandeld. De he"r W ij n Ik oo'p wi 'de 'km deze re&oti- oanaure regeering eigenlijk geer. belasting toestaan. Hij was voor heffing kseeffis v®« de crisiaarïmld, voor sociale wetgeving m onder wijs Spr, wensdite wder sledjti één belas ting a.l. de imkomstenWastkig'» Voort® beval hij annuleeriog vara de staaéssdmldi aan. Spr. wilde voorts Masting op grondrente, con iscatie van goederen in de doode hand, schrapping van budgetten van oorlog en ma rine verfecMjrdwriclarjag van oorlogswinst. De fet-e; O e G e e s giag met de ontwerpen mee. Hij bestreed de denkiwelden vaat dm hwr Oud. Zijn plannen1 zouden veel minder op brengen dan deze afgevaardigde denkt, omdat het belang bij een groot inkomen goeddeels zou verdwijnen De amendementen -Oud zou den het economisch leven schaden. Spr. was voorstander van gedeeltelijke aflossing van crisisschald door heffmg-in-eens, evenwel eerst na afsluiting van de crisisrekening. Spr. was voorstander van eer. progressieve verteringsbelasting met grooten kinderaftrek. Hij drong aan op bezuiniging, vooral op Oor log en Marine. Hij achtte de koffie- en tfeeebé- Iasting zoo ver naar achter geschoven dat zij alleen dienst kunnen doen ak verkteriagsats- tcria&I. De heer Van de Laar betoogde dat de minister niet voldoende rekening hield met groote gezinnen' en kleine luiden., Spr «chtte de gross der directe belastingen nog allerminst bereikt De henr Visser van IJ zen doorn betoogde dat heffing ineen/: ïot een bedrag als de heer Ter Laan wil, de draagkracht van het volk zou verzwakken, wat hei geyaar van een te wachten economische crisis zeer zou vergrooten., wijl de redding daaruit moet ko men van kiaditigp ondernemers Spr, meende dat uit directe heffingen niet meer kan worden gehaald dan wordt voorgesteld. Hij zal even- Bel alk voorstellen, inzake indirece-belastin- gen afzonderlijk bezien. Ten 5 uur werden de beraadslagingen ver daagd tot heden 1 uur. TERUG NAAR NORMALE TOESTANDEN. Een wetsontwerp is ingediend (ot aanvul ling en verhooging der landbouw-begroo- ting voor 1919, voor beschikbaarstelling van levensmiddelen. Naar de meening van den minister van landbouw verdient het alle aanbeveling in de periode van den overgang van abnormale naar normale verhoudingen behoedzaam voorwaarts te gaan, allereerst lettende op de eischen van het oogenblik, om, daarna, zoo- dra een eenigszins meer stabiele toesfand is ingetreden, vast te stellen langs welke lijn de levensmiddelenvoorziening in de toekomst zich zal moeten bewegen. De minister is nu van oordeel, dat de eer ste vier maanden dezes jaars zich, wat de al- gemeene verhouding aangaat, nog geheel aansluiten bij die van het vorige jaar; tijdens deze periode acht hij mitsdien eene verande ring van distributiebeleid ongewenscht. Zoowel systeem als prijzen zullen tijdens deze periode geen wijziging ondergaan en zoo is de minister dan ook bijv. in afwij king vaa hte lm" gelegeoheid vaa de interpel latie Schaper verklaarde niet voornemen* gedurende de aangegeven periode verande ring te brengen in de prijzen van het witte brood, ook al is intus -.hen reeds lang het saldo van het njksgra mbureau, waaruit de kosten van de goedkoope wittebroodsvoorzie ning zouden worden bestreden, uitgeput. Te eer is de minister tot hel nemen van deze be slissing overgegaan, omdat uit den aard der zaak de winter voor tte mingegocdeo een moeilijk tijdperk vormt,' waarin elke prijsver- hooging onevenredig zwaar drukt. Eerst met ingang van Mei zal, naar de mcening van den minister, mogelijk zijn vast te stellen, langs welke i .men de levetismidde- lenvoorziening zich in de toekomst zal heb ben te bewegen; dan toch zal, naar het zich laat inzien, van tal artikelen een groote voor raad aanwezig kunnen rijn, die het mogelijk maakt1 met het rantsoeneeringsatateel te draal- génalsdan zal ook bij het proces, der law»- middelenvoomemng voor tal van ariüeks de handel in al zijne ge!«dingen weer Imam®» worden ingeschakeld, terwijl' de ruimere werkgelegenheid hei mogelijk zal maken de loonen allengs jjprieidelljl aam de rids o«4- wi'kkejende bedrijbomstandlghedm te do®» aanpassen. Uit deze hoofde bezit de post, waarbij gel den voor de levcnsmiddriénvooréiénfng ^ma rende de eerste vier maanden dezes jaar» worden aangevraagd, bovenal het karakter van een stelpostvoor hei m&km van gevolg trekkingen in verband met de algemeene le- vensmiadeienpolittek var de minister biedt zij mitsdien gem gelegenheid. 'De kosten'der ïwenfejiiddeienvooraecisig gedurende de aangegeven periode op d®s huldigen voet bedragen naar raming onge veer IIOOOOOOO, waarvan 9/10 of circa f 100.000 000 voor rekening van het Rijk ko men welke som bijgevolg bij het nu inge diende wetsonswerp wordt aangevraagd. DE AANVOER UIT AMERIKA. Naar «aniridia# iiruhét bericht, dat de Nederlandsche regeering beslag zou fedAen gelegd- op alk scheepsmiaate ia Amerika era het vervoer van' packwghouse-productas (ai® vleeschwaren, spek, reuzel en verten) naar ons land, kortweg zou hebtam verboden, ver neemt het Haagsche Corfespondentiebureau van bevoegde zijde, dat van regreri®®w"ege aan de Holland-Amenka-lijo verzocht is, voorloopig geen Amerikaansch spek voor (verscheping aan te nemen op grond, dat Ihier te lande voor de consumptie than» dringend vereischt is, aangezien hiervaa voorloopig voldoende voor binnenlandsds verbruik aanwezig is. Bij de verdeeling van de zeer beperkte schetpsruimte. welke voor vervoer naar ons land van goederen uit de Vereenigde Staten te New York beschikbaar is, moet in de eerste plaats rekening worden gehouden met ne, wat voor ons land inderdaad dringend noodig is. Vandaar het verzoek van regee- ringswege, om dergelijke goederen bij ver scheping te laten voorgaan. Men heeft hier dus geenszins te doen met een soort van pro tectie van het spek, dat hier reeds uit Enge land is aangevoerd, boven het Amerikaaii&che apek. Op het oogenblik liggen er te New-York tienduizenden tonnen goederen op veradic ping te wachten, welke voor ojpue ndustrié (o a voor de manufactu renfabricagc) drift* gend benoodigd zijn. Dergelijke goeden», waaronder ijzer, staal, smeerolie, katoeuzaad- olie, katoen, enz., moeten allereerst worden verscheept, doch voor die verscheping zijn slechts drie passagiersschepen en een paar vrachtschepen beschikbaar, terwijl het naair schatting nog minstens twee maanden zal duren eer de onderhand-'inrjen met Amerika over de voorwaarden, waaronder onze des tijds door dat land in beslag genomen sche pen zullen worden teruggegeven, tot ecu be vredigend resultaat zullen hebben geleid. Met het oog op een en ander moest het vervoer van het bedoelde spek, dat hier te lande, gelijk gezegd, niet dringend noodig is, eenigen tijd worden uitgesteld. Hetzelfde geldt 'ook voor de meeste andere packinghou- se-produoten, met uitzondering wellicht van reuzel, waarvan vermoedelijk binnenkort we der eenigen aanvoer zal noodig zijn, omdat dit dient als bak- en braadvet voor de bevol king. Overigens zijn juist van de bedoelde packinghouse-producten enorme kwantiteiten in Amerikaansche zeilende, zoodat er geen sprake kan zijn van een eventueel tekort aan dergelijke varkensproducten. Voor de voedselvoorziening van Neder land zijn deze niet noodig en ook niet be stemd, daar zij naar Duitschland, België, enz., zullen worden vervoerd. Eerst in Juni zullen er, naar ter zake deskundigen, weder aanvoeren van packinghouse-producten voor onze volksvoeding noodig zijn. Vandaar dat de verscheping daarvan met Nederlandsche scheepsgelegenheid tegen Mei weder zal kun nen worden tegemoet gezien. Inmiddels is intusschen de mogelijkheid1 niet uitgesloten, dat verscheping zal worden toegestaan van kleine partijtjes Amerikaan sche hammen en dergelijke vleeschwaren ten behoeve vaa kteiaefe importeurs. STEUNREGELING VOOR O EDE MOBI LISEERDEN. Binnenkort zal worden iugesteld een cm- missie, waarbij belanghebbenden schriftelijk in beroep kunnen komen van beslissingen, genomen naai aanleiding van een der punten 3 tot en met i 2 der Steuregeling van 27 Dec. 1918, afd. Dienstplicht. Deze commissie zhl heetea „Beroepscom missie ondersteuning gedeinobiliseei den" en zal gevestigd' rijn te s-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 12. Bezwaarschrjften kunnen reeds thans worden ingediend. Het Koninklijk Nationaal Steuncomité zal voor deze commissie één lid aanwijzen Voorts zijn tot het aanwijzen iéder van een lid aange zocht: de Min. v. Arb. en de min. v. Mar. en 'v. Oorlog; de Koninklijke Nationale Vereeai- ging tot steun aan Miliciens; de Bond van Ned Dienstplichtigen; en de R. K. Bond van Ltensipïidatiifm. - LUCHTPOSTVERKEER. Begin April »al zich ia opdracht van de re- geenng een naar Engeland bege ven, imieinde aldaar gegevaas te wrsmeim betreffende de vraag, welke plaats Nederland en Nederlaradsdï-IadiÉ zoudfera kunnen inne men in het internationaal luttópostverkeer, VERHOOGDE RANTSOENEN. De Intergeallieerde Commissie te 's-Gra venhage heeft de N. O. T. kennis gegeven van de volgende verhooging van rantsoenen van artikelen, welke door bemiddeling van de N. O. T. hier te lande worden aangevoeld: Het jaarranteoen van graan, voor broodbé- reïding, is verhoogd tot ,1,050,000 ton; (dat van rijst (met inbegrip van mout, sago, tapi oca arrowroot, maniocs en stijfsel) tot 200,000 ton; dat van koffie tot 45,000ton; en dat van honig tot 2750 ton. Bovendien is de rantsoeneering opgeheven van gedroogde vruchten, zoodat de aanvoer daarvan kan geschieden tot zoodanige hoe veelheid, dat hierdoor aan de behoefte voor binnenlaadsch gebruik kan worden' tegemoet gekomen. EEN NEDERLANDSCH SCHIP VERGAAR Reuter seint uit Londen: Een Nederlandsch raaituig van Grimsby aaar de Tyne bestemd met een lading meel, is tusschen Sunderland a South Shields op het strand geloopen. De bemanning, vijf koppen, is gered. Her schip dreigt volkomen wrak te worden. DF. DOOR AMERIKA GEREQUIREERDE SCHEPEN. Omtrent de onderhandelingen inzake de te ruggave der door Am/rika ge-equireerde schepen wordt gemeld, dat het in Nederland gedane voorstel door Amerika niet is aan vaard, zoodat er een tegenvoorstel naar Ame rika is geseind en de commissie van Neder landsche reeders, welke voor deze aangele genheid te Londen met Amerikaansche gede legeerden heeft onderhandeld, zich than* vermoedelijk naai Amerika zal moeten bege ven tei afdoening dezer aangelegenheid. Voor de Amsterdamsche rechtbank heeft terechtgestaan een matje, dat in verschillende winkels goederen had gestellen en deze aan haren aanstaande ten geschenke had gegeven. Zij werd veroordeeld tot een half jaar gevan genisstraf (eisch 7 maanden). De aanstaande kreeg overeenkomstig den eisch een jaar we gens het voordeel trekken uit gestolen goed. PSEUDO-KOMMIEZEN Te Nijmegen is weer iemand het slachtoffer geworden van oplichters, die zich voordoen als kommiezen. zooals onlangs bij een ouden man aldaar. Tlians kwamen bij een melklian- delaarster in de Burgliardt van den Bergh straat een militair en een burger, die voorga ven, als hulpkommiezen opdracht te hebben huiszoeking te doen naar opgeslagen choco lade. Zij vertoonden een bewijs van den com mandant. De vrouw gaf hun gelegenheid tot het in stellen van een onderzoek. De chocolade werd natuurlijk niet gevonden, maai later bleek, dat zij uit een kabinet in de huiskamer ongeveer 400 hadden medegenomen. DE VOLKENBOND. Naar de correspondent te Parijs van de N. R. Ct. seint, heeft Dinsdag lord Robert Cecil aan een delegatie van de Engelsch-Ameri- kaansche pers een belangrijke verklaring ge daan. Volgens hem zal de overeenkomst over den volkerenbond niet alleen in de vredes- preliminariën opgenomen worden, maar zul len de onzijdigen zoo spoedig mogelijk toe gelaten worden deel uit te maken, van den volkerenbond en reeds thans kunnen ze hun standpunt doen kennefl. Dit is zoo waar, dat de Nederlandsche gedelegeerde gisteren, bij aankomst, dadelijk door de conferentie ont vangen zou worden. TEGENSPRAAK. Naar het Hbld. van bevoegde zijde verneemt ia het berieht, volgent» 't welk te Lobith eea monitor en vier torpedojagers gestationneerd zijn om op eventueel komende gebeurteniaaea voorbereid te zijn, uit do lucht gegrepen. Tot de Nederlandsche marine behoor» geen monitors meer en torpedojagers liggen niet te Lobith EEN DIEF MET NATUURLIJKEN AANLEO, De geïllustreerde Engelache bladen geven het portret van Gerado Giscbiano, dio dezer dagen voor diefstal gearresteerd is. Op het portret houdt de man de handen vopr de borst en zoo ziet men dat hij aan dim hand niet vijl maar zea vingers heeft. Waar zou je 't met twaalf vingers al aar ders kunnen toe brengen dan tot aea aransfo- tie als gauwdief? STREMMING SCHEEPVAART NOORDZEEKANAAL. j Met behulp van een groote drifvmda telt der Amsterdasnscba Droogdols-Maaitsdbiappi| wordt thama getracht de door aanvaring van het stoomschip „Rijnstroom" beschadigde d> deur der nieuwe sluis te IJmuidsn te lichten en te verwijderen. De scheepvaart moet nu geheel door dn oude sluizen plaats hébben. Dit gaat ook ®iai al te vlug, aangezien deze niet Volkomen in orde blijken te zijn; er kan namelijk alléén over den vloed worden geschut. VOOR ZIJN LEVEN VERMINKT. Naar het gesticht „Calvariëaberg" te Maas tricht is overgebracht een eledromonteur der Stroomverkoop-Maatschappij, die in de dec- trischc buis te Grarihdde met een hoogspan ningskabel in aanraking was gekomen. Dr. Quaedvlieg, die daar juist passeerde, vond den man bewusteloos op den grond'liggen. De kunstmatige ademhaling werd toegepast, doch de man was aan armen en beeaan vrefe- selijk verbrand, zoodat armen en boejMi zul len moeten wordea geamputeerd. DE BOTSING MET DE E. S, M. De Amsterdamsche rechtbank heeft uit spraak gedaan in de zaak van F. van E., dié als wagenbestuurder op de E. 9. M. op 2E October 1918 een trambotsing op d« Admi raal de Ruyterwcg had veoorzaakt tengevolge waarvan een passagier om het leven kwam. Hij werd veroordeeld tot een gevangenis straf van 1 maand. Het O. M. had drie maanden geëischt. TEGEN DE HUISINDUSTRIE. De vijf landelijke vakbonden in de kleeding- industrie hebben aan den Minister van Ar beid ?en adres gezonden, waarin gevraagd wordt ,,in een wetsontwerp op de Huisindu strie eene bepaling op te nemen, waardoor na een overgangstijd aan werkgevers in de klee- dingindustrie verboden wordt, arbeid in huisindustrie te laten-verrichten." DIEFSTAL AUTOBANDEN. De politie te IJmuiden meent in de aan houding van een chauffeur der Industrieel# Maatschappij „Hera"- aldaar, waar autoban den ter waarde van ruim 3000 zijn ont vreemd, den dader van dezen diefstal in han den te hébben. Een uitgebreid onderzoek ia deze zaak is echj^r nog gaande. EEN MOOIE GIFT. Door de eantine-commisêie van de opgehe ven cantine van het dépót Grenadier» en Ja gers is besloten om van de gemaakte winst ren bedrag van 1500 af te staan aan het Sa- natoriumfond» van de Onderofficiersvereeoi- &iog der landmacht „Ons Belansf'. KORTE BERICHTEN. Uit Wierutn wordt bericht, dat bijna de geheele visschersvloot weer is uitgevaren. Een daar binnengekomen schuit h«lt gees enkele mijn waargenomen. Zaterdagavond is aan 't station Staats spoor te Enschedé een 49-jarige gehuwde timmerman uit Lonneker, die uit Hengelo kwam, gevallen, waardoor hij een bloeduit storting in de hersenen kreeg, aan de gevol gen waarvan hij Woensdag is overleden. Op den stoomtreiler IJ.M. 137 „SI Ni- colaas" heeft op de Noordzee eene carbid^ ontploffing plaats gehad. Eén der opvaren den werd ernstig gewond. De treiter moest naar de haven van IJmuiden terugkeeren. De kellner D. F. is in zijn woning aas het Noordplein te Rotterdam van de trap ge vallen en dood opgenomen. Met Staatscourant 67 zijn verzonden de statuten van „Door Eendracht tot Vooruit gang" te Wieringen. De broodkaart van het 90ste tijdvak loopt van 23 tot en met 31 Maart. Bons dezer kaart zullen evenwel reeds op 22 dezer gel dig zijn. Uit het rapport van de gezondheidscom missie in het district Purmerend blijkt, dat in 1918 in die gemeente 76 typhusgevallen voor gekomen zijn, en in het gebeete district 139 gevallen. ALKMAARSCHE COURANT m Staten Generaal.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1