DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. OM Na. 69 1919 Dit nummnr be«ta«t uit 3 btadan. HoM©fd ©611 CU Hftiltlgst© JaargSHg Abonnementsprijs bij vooruitbetaling p. 3 maanden tLBS. tr. p. post! L3Ö- Bewiisnummers 5 ct AdTertentleorisi 1b ct. p. regel, grootere letters naar plaatsrnlmte. Br. tr. N.V. Boek- en Handelsdrnkkerli Herms. Coster d Zn.. Voordam C 9. Iel. 3 ZATEB I) r, 22 MAART. De succes'volk strijd tegen schurft en onreinheid] in onze gemeente. li tun en land. Het is nog niet zoo heel lang geleden dat de deur van onze Redactie-kamer openging en een zwijgende bode ons een groezelige en veloppe overhandigde. Uit den daarin vervatten brief de jammer klacht van een huismoeder die hare kinderen achtereenvolgens door de verschrikkelijke achurftziekte zag aangetast namen, wij voor het gerst kennis van het gevaar, dat onze gemeente bedreigde en wij besloten zoo spoe dig mogelijk te onderzoeken wat van medi sche zijde en van gemeentewege in het werk gesteld wordt om de verbreiding der besmet telijke huidziekte zoo krachtig mogelijk te kunnen tegen gaan. Verscheidene dokters, waaronder eaa twee tal gemeente-artsen, gaven als hun overtui ging te kennen, dat onverwijld moest worries overgegaan tot barakverpleging der aange taste personen en. des infecteer Lag hunner wo ningen. Wij namen de jammerklacht vaa de door schurft aangetaste vrouw in onze courant op, deelden den volgenden dag onze bevindingen en het resultaat van onze gesprekke# met de dokters mede en inmiddels bleék ons dat B. W. alsmede de gezondheidscommissie, het achurftgevaar reeds ernstig onder de ©ogen gezien hadden. Er werd nu haast «et de saak gemaakt es den dag nadat de kwestie in onze courant wss besproken, konden wij reeds medededmg dogs van het besluit ia de vergadering vaa B en W. genomen, dat n.m.l. zoo spoedig mogelijk tot barakverpleging en grondige desinfedie van onzuivere woningen zou worden overge gaan. 0 De secretaris der gezondheidscommissie heeft kort geleden yi een advertentie in onze courant de sctourftlijders in onze gemeente ge wezen op hun plicht om zich ten spoedigste aan een snelle en afdoende ontlumng van gemeentewege te onderwerpen'. Dat wees er reeds op dat tot e® doeltreffen de besnijding van het schurit,gevaar zou wor den' overgegaan en de gemeente had' dan ook na zich tot den gezondheidsraad gewend .te hebben, de tijdelijke beschikking gekregen over een zeer doelmatig ingerichte barak waarin thans het hoofd van een goed bekend staandeq, ontsmettingsdienst,. met hulp vaa twee verpleegsters en twee verplegers, ijverig bezig is de besmettelijke huidziekte in onze gemeente zoo grondig mogelijk uit te roeien. De personen, die uit verschillende gezinnat in de barak behandeld worden, zijn in vele gevallen door sbhurft aangetast, een ziekte, die veroorzaakt wordt door de zgn. schurft- mijt, een diertje dat zich in de bwgvlakte der ledematen of in het weefsel der huid nestelt en daar een ondragelijke jeuk veroorzaakt. Het is onjuist, dat die schurft in het bijzonder de hoofdhuid aantast, meestal vertoonen de verschijnselen roode puistjes en bultjes zich niet hooger dan de borst maar waar de ziekte in vele huishoudens voorkomt waar allesbehalve hygiënische toestanden heer- schen, is het duidelijk, dat de lijders aan schurft meestal tegelijkertijd een kuur tegen hoofdonreinheid hebben door te maken; Uitgaande van de veronderstelling, dat e*ze lezers waarschijnlijk wel eens iets meer wijten vernemen van de wijze waarop onze ftüëente thans „ontluisd" wordt, hebben wij de gelegenheid: aangegrepen dezer dagen eens nader kennis te nemen tm bet werk d«t thans door den ontsmstdngsdiaiwst ap doel treffende wijze verricht wordt. Even buiten de Schermerpoort, tegenover den ontsmettingsoven is nu tijdelijk een flinke, ruime barak verrezen, die in verbinding staat met een bijgebouwtje waarin heet water gefa briceerd wordt, dat evenals koud water door buizen naar' de verschillende badkuipen in de barakken wordt geleid. Voor wij onze indrukken over het werk is deze barak weergeven, willen Wij nagaan, welk omvangrijk maar nuttig werk in de afge- loopen week door den thans hier gevestigdm ontsmettingsdienat in de gemeente zelf ver richt is, n.ml. De ontsmetting d,er volkslogementen. Wij zijn met het hoofd van den ontsmet tingsdienst op stap gegaan en waren zoo doende in de gelegenheid een goed' overzicht over den thans reeds verrichten arbeid te ver krijgen. Allereerst hebben wij een bezoek gebracht aan verschillende volkslogemoat®.. Waar het hier slechts om een bespreking van den hier ter stede bestaanden toestand en niet om nadere aanduiding van bijzondere slaapsteden gaat, zullen wij mis van het noe men van de namen der verschillende loge menten, welke wij: bezochten onthouden. Er zijn menschen, die voor hun verblijf in hotels over een ruime beurs kunnen beschik ken, maar er zijn er nog veel meer, die ternau wernood het noodige kunnen missen om zich voor den nacht een onderkomen te verschaf fen. Hoe vele schamelgekleede mannen en vrou wen, zwerven langs den grooten wég, bedelen van huis tot huis hun karig daggeld bijeen en hoeveel van die oude en jonge stakkerds hebben geen eigen huis, geen vaste woon plaats waarop zij 's avonds, na uren loopens in weer en wind, het afgetobde lichaam ter ruste kunnen leggAh. De slaapsteden of volkslogementen nemen deze gasten tot zich. Voor een bedrag van ongeveer dertig centen' wordt hun een nacht- vnrbbyjf «et 's «orgasm «la «tra traetetie em kop „koffie" aangeboden. Mogen de hotels menigmaal overvuld zajn, de volkslogementen kunnen zich eveneens in een druk bezoek verheugen en zijn daarop trouwens ook berekend., Wij hebben volkslogementen bezocht die aan minstens dertig logees een nachtverblijf kunnen bieden en daarvoor toch zoo weinig ruimte noodig hébben, dat men zich bij de» bescheiden omvang van het pand verwonderd afvraagt waar al de gaston toch geborgen moeten worden. Het geheim, err daarmede het groote ver schil met de hotels, zit natuurlijk hierin, dat de gasten der volkslogementen geen aparte kamertjes betrekken maar meer „en familie" leven. In den regel wordt de lange en met een enkele gunstige uitzoaderiag slecht geventi leerde zolder van een volkslogement als alge meene slaapzaal gebruikt. De bedden staan er als in een kazerne zaal dicht op elkaar zoodat er ternauwer nood een gangetje tussehen blijft waar de vrouwelijke en mannelijke logeergastea gele genheid hebben zich van de meestal niet overtollige bovenkkedisg te ontdoen. Bijna overal troffen wij ijzeren ledikanten aan, met stroozakken gevuld en gedekt met een goedkoop soort gewatteerde deken en soms ook wel met zate dek soons tecgoed of andere be- >g< king. Hier m daar verbreekt een twee per ns bed de eentonigheid der gelijksoortige rijen en bij alle bedden is een nachtspiegel van geëmailleerd blik of in veie gevalles eea bruin- of roodaard» test of schotel gedepo neerd. In deze beddsn slapfl* ©ver dan gekeelm zolder mannen en vrouwen, ©md m jesaa, d«@r elkander. Een afscheiding tussehea de bedden der verschillende geslachten bestaat hier niet. Boven den zolder leidt in vele gevallen een laddertje naar een vliering waar eveneens met de ruimte gewoekerd is en dtder de lage bal ken de bedden meer als scheepbkooien tegen den dakwand aangebracht zijn. Vooral op deze hoogste verdieping laat de logeergelegenhdd menigmaal nog heel wat te wenschen over. Wij zagen volkslogementen waar tegen dm schuinen dakwand onmiddellijk onder de biecht sluitende pannen in em kisivoraige ruimte, het korte onsmakelijke bedje op zijn beslaper wachtte. Eu in deze ruimten, waar gemiddeld eiken nacht een 15 tot 20-tal gasten verbleven, ko men alle zwervers vaa den weg te namat. Tégen bedtijd verdwijn® zij een voor een uit de „conversatietaal klimmen' de zolder- trapjes op en. kruipen in de vmr hen bestem de kooien. De „eoffvmatiezaaF is in des regel een groot vertrek, het eigenlijke café, ofeen daar achter gelegen ruime kamer, waar de gasten zich om de kachel vereenigen wat knutselen of prutsen, wat schoenlappen, een pruimpje tabak verschalken en' elkaar bezig houden met h^t' verhaal hunner dagelijksdie avonturen. Hier troffen wij: oude. stakkerds aan, half- zieke mannetjes met gnjze koppen, die maar zaten te soezen achter de kachelpijp, maar ook jongere kerels, schijnbaar weikeloozen, en vrouwen, die in iederen bezoeker een wel kome afleiding zien. Het waren er nog maar weinigen, want eerst tegen den avond komen zij opzetten en vullen de dubbele beddenrije» op de lange slaapzolders. Er huizen ondere deze komende en gaande ééndagsgasten natuurlijk heel wat minder aantrekkelijke elementen en het is begrijpelijk, dat de zoozeer gevreesde ©afeLobeld m iafee- tie in vele gevallen, ia 4e sbwpsiieticA km oorsprong vinden. De zeep is al zoo lang schaars geweest, het linnengoed was niet meer te betalen m van verachosmm was dus in de meeste gevallet geen sprake meer. Men kroop des avonds on der de dekens zooals men er 's morgens was uitgekomen en de eene gast volgde ia hetzelf de bed den andere. Wilde men de onreinheid en het sehurftge- vaar in onze gemeente beperken, wilde met! het spreekwoord toepassing doen vinden, dat voorkomen in vele gevallen beter ia dan ge nezen, dan moest, begonnen worden met de ontluizing en grondige desinfectie dezer volks logementen. Het gemeentebestuur heeft dat begrepen en de leider van den ontsmettingsdienat heeft dan ook allereerst voor een grondige zuivering dezer slaapgelegenheden zorg gedragen. Maar daarnaast moest, zooveel mogelijk, tegen een herhalir.g van het kwaad gewaakt worden en om dit te berpiken, is den slaap steehouders verboden, gasten op te nemen die niet voorzien zijn van een bewijs, dat zij in de barak buit® de Schermerpoort in alle op zichten een reinigingskuur ondergaan heb ben Niet alleen tot de volkSlogementen heeft zich de zorg van den ontsmettingsdienst uit gestrekt, maar ook werd overgegaan tot reini ging van de vervuilde en verwaarloosde particuliere woningen. Wij' bezoditen een van deze woningen, waar een tweetal reinigers met behulp van warm water en lysol een duchtige schoon maak hielden. Vloerbedekking, gordijnen en beddegoed waren des morgens reeds weggehaald om naar den gemeentelijken ontsmettingsoven gebracht te worden. Hier wordt dit, terwijl het huis duchtig ge reinigd wordt, evenals de kleeren der bewo ners in weinige uren ontsmet en weer thuis bezorgd. De bewoners zdf ondergaan inmid dels *ea reiaigingteiiiir ia de barak.' «oadni wanneer zij de» avond® thuis konten, alles frisch, helder m gedesinfecteerd is. Bij huisgezinnen waar huidziekte gecon stateerd is, worden in het bijzonder de deur knoppen en W. C.'a ontsmet. Is er van een al gemeen e vervuiling geen sprake dan beperkt men zich tot een oven-ontsmetting van het beddegoed en in den re,gel wordt de zaak zoo aangepakt, dat nieuwsgierige buren «ra an dere ongewenschtc belangstellende® niets van deze reinigiagskuren bemerken. Wij. komen thans terug op de behandeling ut de barak. Hier heeft natuurlijk de „ontluizing" en reiniging der daarvoor in aanmerking ko mende inwoners onzer gemeente plaats. De barak is practise!* en geriefelijk inge richt. Een door een portaal afgeslote deur geeft toegang tot am wachtlokaal waar de lijders aan huidziekten of de zwervende gasten der volkslogementen op hun ontsmetting wachten. Daar tegenover is een afgescheiden ruimte met badkuipen^ waar de vrouwen door ver pleegsters en daarnaast weer een waar de mannen door verplegers gereinigd, gekamd of geknipt wenden Na em goed heet bad en flinke reiniging en desinfectie worden de schurfthuid en het hoofdzeer behandélti. Biji de vrouwen wordt het haar goed uitge kamd, de mannen moeten zich een „millimgte- rimg" laten welgevallen. Tegenover de badraimte is het, wij zouden bijna zoggen, prive-kanioor van ém ontsmet ter. Hier wordep de bezoekers otóvsraggn en sioa'd bij onze binnenkomst em geurig kopje thee met alle daarbij: behooreode ingrediënten gereed. Een kleine zaai met een zestal zindelijke bedden is daarnaast voor eventueels reflec tanten in gereedheid gébracht. Terwijl em drietal mannen en een vrouw op „behandeling" wachtten, had een der zusters een jong meisje onderhanden en stopte de an dere een kleine kleuter ia henbad, dk bij dé onbekende aanraking met warm water eea geduchte keel qpaette, Haar anderhalf jarig broertje, die de be handeling reeds ondergaan had, zat met het dikke buikje in een wollen dekentje gerold met zijn schoongemaakt .zwerend-hoofdje heel pfiiloscphisch naar het schreeuwende en spartelende zusjp te li, ken. Maar al dai gdhreewen m spartelen hiejp niets. Het warme water deed zijn werk, de zeep'werd niet gespaard, de hoofdhuid werd terdege gerenigd en ook de kleine philasoof moest zijn rugje duchtig in de zalf gezet Over de geheele naakte lichaampjes der kleintjes zagèn wiji de schurftsporen, de roode bobbels en puistjes, die den ondragelijken jeuk veroorzaken. Komen de kleinen na, de kuur in het huisge zin terug dan is in weinige dagen de- ziekte tot staan gebracht en genezen Zoo gaat^de strijd tegen het vuil, tegen de verwaarloozlng door zeep- en linnengebrek. In en buiten de barak worden thai© door den ontsmettingsdienst de infectiehaarden op- *oord en uitgeroeid. oo wordt Alkmaar gezuiverd ©i een uit breiding van het schurftgevaar voorkomen. Jammer blijft het slechts, dat de barak met haar vakkundig personeel over een tweetal weken onze gemeente weer zal verlaten om hare goede diensten in andere deden de» lands te bewijzen ge gereniga en ook ae Kieine pmnsoui t zich weer laten welgevallen, dat hij op rugje werd gelegd en zijn dikke btukjs tig in de zalf gezet .werd» Met een vaste barak, met geschoold perso- osta pectie van de acb« kinderen, en een goede hygiëne-leer op de aeel inenten, etn ea geregelde controle op de trelkiiloge anehtige inspectie van de schoei de hygii volksschol®! zou onze gemeente zeer zeker ge baat zijn. Maar in alle gevalle kan gezegd worden, dat met de hulpmiddelen waarover de ge meente thans beschikt em grondige zuivering van alle daarvoor in. aanmerking komende woningen en personen is verkregen, waardoor het gevaar van uitbreiding der schut ftziekte momenteel althans niet meer gevreesd behoeft te worden. Daarvoor komt het gemeentebestuur voor zijn krachtig ingrijpen oti doeltreffende maat regelen ongetwijfeld een woord van lof toe En hiermede besluiten wij onze mededeelin- gen over de ontsmetting in onze gemeente in de hoop, dat de filrni „Reinheid5' die wij thans onzen lezers lieten aanschouwen, dit maal de onverdeelde goedkeuring zal mogen vinden van allen die haar hunne belangstel ling gaven. nen betalen. Eu het moeilijkste punt is daarbij de verdee ling van het betaalde onder de bondgenooten. Duitschland zou zich onmachtig kunnen verklaren om te betalen, wat voor de gealli eerden zeer lastig zoü zijn. Eenige finandëele specialiteiten stellen een betalingstermijn van 30 of 50 jaar voor. De vertegenwoordigers der neutrale staten hebben thans te Parijs vergaderd en Neder land was daarbij vertegenwoordigd door den gezant te Parijs De Steura, den oud-minister Loudoa en den Leidschen hoogleeraar jhr. Van Eijsinga. De eegste vijftien artikelen van het volke renbond-ontwerp zijn besproken en de verte- iwoordigers der verschillende staten heb- amendementen voorgesteld. De commissie van den volkerenbond zou hedenochtend vergaderen om de voorgestelde amendementen te onderzoeken. Lord Robert Cecil heeft in verband met ver schillende opmerkingen medegedeeld, dat als het aantal vertegenwoordigde groote mo gendheden van vijf op zeven werd gebracht, dan wellicht dat van de kleine van vier tot zes zou kunnen worden verhoogd. Gisteren heeft de opperste oorlogsraad de verschillende gezichtspunten der Poolsche kwestie overwogen en eveneens die betreffen de het transport van de Poolsche troepen, die onder leiding van generaal Halier van Frankrijk naar hun land zullen terugkeeren. De entente heeft het Duitsche voorstel verworpen ©m deze teoepm in plaats van te Dantzig in een andere haven asa land te la ten stappea, Van Duitsche zijde meent men, dat em landing der Poolsche troepen bij de bevol king ten Oosten van den Weichsel onrust zou wekken. Uit Berlijn wordt gemeld, dat de thans ont hulde bedoeling der Entente om Dantzig en West-Pruisen door de troepen van generaal Halier te laten bezetten, benevens oud- Duitsch beschavingsgebied met drie millioen Duitschers aan Polen uit te leveren, alge meen tegenkanting in de Duitsdie volksknn- gen vindt. De Duitsche regeering zal dan ook de landing der Poolsche troepen te Dantzig niet goedkeuren. Zooals bekend bestaat er verschil van mee ning tusschen Lloyd George ea de commissie die belast is met net afbakeneffder i'iusch- Poolsche grens. De Poolsche staat zooals de commissie die beschouwt, zou nu zijn geheel 25 millioen inwoners hebben, w.o. ongeveer 3 millioen Duitschers. Uit Hamburg wordt gemeld, dat bij een nieuwe stemming in een door ongeveer 6000 zeelieden bezochte vergadering 1770 stem men vóór en 804 stemmen tegen de uitvaart der Tevensmiddelenschepen werden uitge bracht De dienstweigering der Hamburgsdie zeelieden is thans ten einde. Een Wolff-telegram uit Bremen meldt dat in een door den zeeliedenbond belegde verga dering besloten werd de schepen in geen ge val aan Engeland uit te leveren en ze alleen te laten uitvaren als de bemanning de ver zekering krijgt, dat zij aan boord kan blijveh commissie wenscht confiscatie van het Saat- bekken ter gedeeltelijke delging. Naar de bladen vernemen, is Minister Ernstj die «deel uitmaakte van de Pruisische regeering definitief tot politiepresident van Berlijn benoemd. Admiraal Tirpitz is naar Duitschland teruggekeerd en vertoeft thans, evenals Lu- dendorff, te Berlijn. In tegenstelling met Lu- Zooals kolonel House heeft medegedeeld, zal waarschijnlijk de definitieve tekst der vre- des-preliminairen over drie weken te Versail les aan de Duitsche afvaardiging worden aangeboden. De volkerenbond zal er in opge nomen worden en er zullen waarschijnlijk vier verschillende tractaten zijn, nml. een voor elk der vijandelijke landen. Het is moeilijk het eens te worden ten op zichte van de volledige neutralisatie van den linker Rijnoever. Waarschijnlijk zou aan Duitschland verboden worden versterkingen te bóuwen en soldaten te houden op een ter- reinstrook aan den linker Rijnoever ter breed te van 100 K.M. Ook de kwestie hoe Duitschland betalen moet is buitengewoon moeilijk. Helpt men Duitschland in commercieelen zin dan bena deelt men den handel en de industrie der bondgenooten en beperkt men de Duitsche welvaart, dan zal Duiuchland niet veel kua- dendorff, die dagelijks door de stad wand lingen maakt, leeft de trokken admiraal zeer terugge- Dat het in Hamburg tot het reeds gemelde besluit kwam is hoofdzakelijk te danken aan den leider van het Hamburgsche levensmid delenbureau, die betoogde, dat Duitschland de schepen moet uitleveren omdat het anders moet verhongeren, daar de levensmiddelen- voorraad in Duitschland niet langer duren kan dan tot het begin van de volgende la Engeland dreigt een staking van het verbond van spoorwegpersoneel, transport arbeiders en mijnwerkers. De regeeringsvooretellen zijn door het spoorwegpersoneel verworpen en de mijn werkers nebben hun beslissing tot 26 Maart verdaagd, om het dagelijksch bestuur in de gelegenheid te stellen met de regeering te onderhandelen over wijzigingen m het rap port van de onderzoekingscommissie, dat door de regeering aanvaard is. De commissie Ton niet tot overeenstem ming komen. De mijnwerkersleden handhaaf den hun eischen, de mijneigenaars-leden wil den gedeeltelijk waaraan tegemoet komen en velen in de commissie bepleitten een tusschen- voorstel inzake loonen en arbeidstijd. De werknemers eischten nationalisatie der mijnen, de mijneigenaars vóelden daarvoor niets en vele commissieleden stelden een uni ficatie-voorstel voor. De regeering had voorgesteld, dat de loonen met inbegrip van den oorlogstoeslag tot ein de 1919 op het huidige peil zouden worden gehouden. Het regeeringsaanbod behelsde verder gewaarborgden werktijd per week, betaling van overwerk mét l1/,, van Zondags- arbeid met 1H maal het gewone loon, bizon- dere betaling van 1 shilling 6 pence per nacht voor nachtarbeid, 12 uur rust tusschen de arbeidstijden, efen week vacantie met be houd van loon na twaalf maanden, alsmede instelling van een gemengde commissie uit de spoorwegbesturen en dé vakvereenigingen der spoorwegarbeiders, ten einde de loon- kwesties enz. te behandelen. De zoogenaamde „tripple alliantie" besloot zich tot de Britsche regeering te wenden om de onderhandelingen tusschen spoorwegdi recties en personeel over het doode punt heen te brengen. Het personeel blijft voorloopig aan den arbeid. KORTE BERICHTEN. De eisch tot schadevergoeding aan Duitschland is door deskundigen op 5 milli- qrd pond steling geraamdDe desbetreffende Het Engelsche oorlogskabinet heeft be sloten, de' vereeniging van politie-beambten niet te erkennen. Dit besluit heeft gisteren on tevredenheid gewekt onder de Engelsche poli tiemannen en gevangenisbewakera, van wie 98 procent bij de vereeniging zijn aangeslo ten. Er wordt reeds van staking gesproken. Door de commissie voor de grondwet t« Weimar, werd het wetsontwerp voor de aam. sluiting van Duitsch-Oostenrijk aan Duitsch land aangenomen. De Entente-troepen bezetten nog meer gebied in Hongarije. De Duitsche regeering heeft commis sies ingesteld voor de uitvoering van de over eenkomst van Brussel De onlusten in Korea zijn door de Ja panners onderdrukt. De afbreking van de onderhandelingen te Posen wordt te Panja zeer ernstig geacht; ge geallieerden zullen daartegen met strenge maatregelen, wellicht met beëindiging van den wapenstilstand, moeten antwoorden. Etocr de Duitschers is de kerkklok en een der meesterwerken uit het Miiamm mm Rijssel teruggezonden In Egypte wordt de toestand ernstig. In de Oosizee-gebieden worden de boL- jewiki meer en meer teruggedrongen. De Italiadnsche delegatie besloot nut algemeene stemmen zich terug te frekken van de vredesconferentie, tenzij Fiume bij het slui ten van den vrede aan Italië wordt toegewe zen. De .Poolsche troepen hebben Lemberg bezet, Zwitserland en België hebben de onaf hankelijkheid van Polen erkend. De Entente besluit tot opheffing der blokkade over het voormalige Oostenrijk- Hongarije. Amerika eischt 1100 millioen pond sterling voor verloren gegane menschenle vens 1 Staten Generaal. TWEEDE KAMER. Na regeling der werkzaamheden' en goed keuring van het arbitrageverdrag tusschen Nederland en de Vereenigde Staten werden voortgezet de algemeene beschouwingen over de belasting-ontwerpen. De heer De MontéVc*-Loren, die slecht verstaanbaar was, kon zich over hét al gemeen njet de plannen van den minister ver eenigen, zou echter liever wat langzamer af lossen en de belasting op koffie en thee zien prijs gegeven. De heer D p W ij k e r s 1 o o t h verdedigde indirecte 'belastingen. Echter moest men hier mede niet te ver gaan, daarom niet koffie en thee tegelijk belasten. Het best zou zijn, thee en tabak te treffen. Spr. was".niet tegen mati ge heffing 'ineens van bijv. 4 pet. der vermo gens. Hij verklaarde zich tegen verhooging van grondbelasting en de verinogensaaawas- belasting die onbillijke heffingen-ineens zijn, evenals de stok achter de deur bij leeningen. De heer J. ter Laan betoogde, dat de grens der directe belastingen nog lang niet is bereikt. De groote vermogens en groote inko mens zijn de "laatste jaren aanzienlijk toege nomen. Vervolgens kwam spr. tot de delging van de crisisschuld. Door een heffing in eens tot een aanzienlijk bedrag vervalt de noodzake; lijkheid vanVndirecte belastingen. Spr. wenschte een heffing van de vermo gens boven het millioen vrin niet meer dan 12 pet. niji trad hierna in. een weerlegging der be zwaren fegen een heffing in eens aangevoerd, dat zij nl. de kapitaalvorming zou aantasten, de energie der ondernemers en kapitalisten zou verlammen en hun spaarzaamheid zou verminderen. Spr. ontkende dat ten stelligste en wees er op, flat ook van rechts stemmen voor een heffing in eels gehoord zijn, zij het tot een matig bedrag. Tegen uitstel totdat de crisisreikening zal zijn .opgemaakt gelijk de heer De Geer wenschte had spr. bezwaar; dat beteekent uitstel voor onbepaalden tijd. Spr. had zich de heffing voorgesteld b.v. verdeeld over 3 jaar, waarbijl men telkens 1/3 heft. In zijn motie staat dat de hoofdzaak der crisisr schulden, 1000 h 1100 millioen door een hef fing in eens moet gedelgd worden. De duur ste leeningen, die aer 5 percenisStukikeni zou den aldus kunnen' worden afgelost. Komende tot het normale tekort zeide spr geen bezwaar te hebben tegen een technische, maar wel tegen een fiscale herziening van het tarief. Belasting op thee, koffie, cognossemen ten en de wegen achtte hij: verderfelijk. De grens der directe belastingen is trouwens nog niet bereikt. Spr. verdedigde verschillende monopolies, m. n. van de mijnen, zout, suiker en tabak. De vergadering werd verdaagd tot Dins dag a.s. 1 uur. EEN TELEGRAM AAN WILSON. De heer M. Laemoes, wethouder van Vlis- singen, die verleden week op de nationale be tooging tegen de annexatie, te Utrecht gehou den, ook tegenwoordig was, doch toen niet ALIMAA1S6IE CII1AIT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1