DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN i No. 70 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 MAANDAG 2é MAART. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven.' Abonnementsprijs by vooruitbetaling per 3 maanden voor Alkmaar f 1.65, franeo door het ge heele Rijk f 1.90, Afzonderlijke en tawijsnuHmtrs 5 Cents. Per regel f 0.T5. BJJ groote contraeten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franeo aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerjjj v h. HIBMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Dit nttmmer bt&ta«t oft 2 bladon. i"* 3T Telefoonnummer 3. Prijs der gewone Advertentièn De groote gebeurtenis van den dag is na tuurlijk dat in Hongarije de sovjetrepubliek uitgeroepen is. De Entente had een nieuwe demarcatielijn vastgesteld waardoor Tsjecho-Slowaksche en Roemeensche troepen uitgestrekte streken met zuiver Hongaarsche bevolking zouden bezet ten. Hongarije heeft daarop het antwoord van een wanhopige gegeven en zich ia de armen van het Bolsjewisme geworpen. President Karolyi heeft een proclamatie het licht doen- zien waarin wordt medegedeeld dat de regeering is afgetreden. De productie, al dus de proclamatie, kan slechts dan geregeld voortgang hebben als het proletariaat het ge zag in handen neemt. De bezetting door de Entente heeft klaar blijkelijk ten doel Hongarije tot opmarsch- en operatiegebied tegen het aan den Roemeen sche grens vechtende Russische sovjetleger te maken. Ik, aldus Karolyi, wend mij tegenover de Parijsche vredesconferentie tot het proleta riaat der wereld om recht en steun te verkrij gen Ik treed' af e« geef het gezag aan het proletariaat der volken van Hongarije over. Onmiddellijk hebben de Hongaarsche socia listenpartij! en de revolutionnaire regeerings- raad een oproep aan het volk gepubliceerd. Het proletariaat, aldüs deze oproep, wil niet langer het hoofd buigen, onder het juk der groot kapitalisten en groote grondbezitters en beseft, dat het land alleen door het verwezen lijken van socialisme en communisme voor anarchie en ineenstorting behoed kan worden. Voor de Hongaarsche regeering blijft slechts de dictatuur van het proletariaat over. De wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht wórdt door de dictatuur der arbeiders-, boeren- en soldatenraden uitgeoefend. De re volutionnaire regeeringsraad kondigt de soci alisatie van het groote grondbezit, de mijnen, groote bedrijven, banken en verkeersonderne mingen af. De regeeringsraad zal een machtig proletariërs leger op de been brengen, ver klaart zich solidair met de Russische sovjet- regeering en biedt Ruslands proletariërs een militair bondgenootschap aan. De arbeiders van Engeland, Frankrijk, Ita lië en Amerika worden opgeroepen, den snoo- den veldtocht hunner kapitalistische regeerin gen tegen de Hongaarsche. raden-republiek niet langer te gedoogen. De arbeiders van Bdhemen, Roemenië, Servië en Kroahe wor den opgeroepen tot een bondgenootschap en die van Duitsch-Oostenrijk en Duitschland uitgenoodigd eveneens het tafellakei met Fa- rijs door te snijden, zich met Moskou tot een bondgenootschappelijke radenrepubliek te eonstiueeren en den veroveraars gewapender hand het hoofd te bieden. Volgens het Berliner Tageblatt is het gis teren in Boedapest, de Hongaarsche hoofd stad rustig gebleven, hoewel het telefonisch verkeer nog^ verstoord is. Volgens het blad hebben de berichten, die de Hongaarsche socialisten mede terug brachten van de internationale conferentie te Bern mede tot het besluit der Hongaarsche re geering aanleiding gegeven. Te Bern zou dui delijk gebleken zijn, dat de overwegende meerderheid der socialistische paritijen van al le landen wantrouwend staat «tegenover de conferentie te Parijs, voornamelijk tegenover de imperialistische politiek der Entente ten opzichte van dte Duitsche, Oostenrijksche en Hongaarsche volksrepublieken!. Het is nu de groote vraag welke houding Duitsch-Oostenrijk en Duitschland zullen in nemen. Een telegram uit Weenen meldt, dat het „Reichsvollzugs"-comité? der arbeidersraden van Duitsch-Oostenrijk in een Zaterdagavond gehouden vergadering besloten heeft om, ge zien de afhankelijkheid van D. O. inzake de levensmiddelen-voorziening' door de Entente, aan het'verlangen der Hongaarsche partijge- nootem, dat Duitsch-Oostenrijk zich met de Russische sovjetregeeripg zou verbinden, voorloopig geen gevolg te geven, doch wel zich op alle mogelijkheden voorbereid te hou den en de reeds begonnen organisatie der ra den zoo snel mogelijk te voltooien. Reeds in de eerstkomende dagen zal de centrale raad der arbeidersraden van D.-Oostenrijk vergaderen. Het besluit van bovengenoemd comité is is een oproep aan het Hongaarsche proletariaat nader toegelicht. In deze toelichting wordt gezegd: Met u zijn wij van meening dat na de in eenstorting van het Duitsche en O. H. impe rialisme de hoofdvijand het imperialisme der overwinnaars is. De conferentie te Parijs, waar de overwinnaars geheele volken geweld aan doen en het zelfbeschikkingsrecht der na ties willen vertreden zal op den vast besloten tegenstand van de arbeiders stuiten. I)och wanneer wij heden iiw raad zouden opvolgen zou het Entente kapitalisme ons vernietigen. Wij zijn volkomen van de Entente afhanke lijk. Wel echter is het onze .heilige plicht om op alle mogelijkheden te zijn voorbereid. Al onze wewriiea, zijn mei u, mei spanning val- gen wij de gebeurtenissen m wij hopen dat de zaak van het socialisme zal overwinnen. Be- i reid tot den strijd zullen ook wij vervullen wat de historische noodzakelijkheid van ons zal eischea. Het gebeurde in Oost Europa moet voor de Parijsche conferentie wel een ernstige waar schuwing zijn. Terwijl men daar nog maar steeds zit uit te rekenen hoeveel en hoe de verslagen vijand zal moeten betalen, hoe men de beste maatre gelen kan treffen om het voortaan machteloos en van den overwinnaar afhankelijk te ma ken, steekt het Bolsjewisme in Oost-Europa steeds hooger het hoofd op. Door de overwin- naarspolitiek op Hongarije toe te passen heeft de Entente dezen staat reeds in de armen van het Bolsjewisme gedreven. Duitschland wist zich tot nu toe nog staande te houden maar wat zal naar gebeuren ais de voorwaarden der Entente onaannemelijk blijken? Luider en luider klinken reeds de stemmen van hen, die er in Duitschland op aandringen geen vredesvoorwaarden te teekenen, die het Duitsche volk onteeren. Reeds heeft de Frankfurter Ztg, de Duitsche regeering gewaarschuwd, Duitschland niet door de Entente te laten gebruiken als een voorpost tegen het Bolsjewisme. Als het, zegt het blad, niet mogelijk is met de entente een rechtvaardigen vrede te sluiten dan is de eenige mogelijkheid voor Duitschland, zich solidair met de Russische sovjetrepubliek -te verklaren De Berliner Lokal Anzeiger schrijft in een hooidartikelMoge de entente er zich bewust van worden dat zij ook in het Dujtsche oosten door haar politiek den dam neerhaalt, die den vloed van het Bolsjewisme in den weg staat, wanneer zri door het uitleveren van gebieden, welke de Duitsche cultuur heeft ontsloten, millioenm Duitschers tot vertwijieling brengt. Het Bolsjewisme in Hongarije bewijst met dui delijkheid het ontzettende van het gevaar, dat hun maatregelen van geweld voor geheel Eu ropa met zich voeren» En de Vorwarts schrijft: Als de entente niet nog te elfder ure zich voorneemt, met wie tot nu toe haar tegenstanders waren in eerlijk ge meende onderhandelingen te treden, waarvan het eenige doel handhaving van een bestendi gen vrede naar de beginselen van Wilson en de internationale sociaal-democratie moet zijn, is niet te overzien, hoe het noodlot kan worden atgewend. De heilloze geheime diplomatie der Entente bedreigt gansch Europa met de ern stigste katastrophe en het is een schrale troost, dat Frankrijk en Engeland' daardoor even reddeloos zouden worden verzwolgen als de overblijfselen van het oude verbond der middelmogendheden. Hongarije is een waar schuwend voorbeeld, dat den emente-imperia lis len duidelijk behoorde te maken! dat het zoó niet 1 wger gaat.'Als er nog tijd is om tot bezinning te komen, is hef in elk geval de hoogste tijd. De ltaliaansche delegatie te Parijs is in Sinking gegaan en heeft besloten, zich buiten de conferentie te houden tenzij. Fiume aan Italië wordt -toegewezen. Ook in de kringen der overwinnaars dus oneenigheid, die het treffen van krachtige ge meenschappelijke maatregelen niet bevorderen zal. - Uit Parijs wordt geseind, dat de ltali aansche socialisten besloten hebben, zich af te scheiden. De „Humanité" publiceert den tekst van een besluit der ltaliaansche socialistische om zich terug te trekken uit het internationaal socialistisch bureau en deel uit te maken van de derde internationale, gesticht door dé Rus sische communisten. De „Humanité" betreurt het besluit der ltaliaansche partij en spreekt de ovei uit, dat de veroordeeling uitgebracht tegen de tweede internationale onrechtvaardig is. Het blad hoopt, dat de beslissing niet onherroepe lijk is en dat de internationale eenheid weldra hersteld zal zijn op de grondslagen van het traditioneele socialisme. KORTE BERICHTEN. De Noorsdie gezant te Parijs drong bij de beraadslagingen in de commissie voor den Volkerenbond aan op een nauwkeurige om schrijving van het oorlogsfeit als in art. 16 is aangeduid en verlangde, dat slechts in het uiterste geval militaire dwang zou worden toegepast. De Fransche soc. boeren en arbeiders verzetten zich tegen alle actie tegen het revo lutionnaire Rusland. De Duitsche medische faculteiten ver zoeken een neutrale commissie naar Duitsch land te zenden om verslag uit te brengen over den invloed der blokkade. Reuter spreekt tegen, dat koning OeOrge den ex-keizer van Oostenrijk heeft uit genoodigd naar Engeland te komen. De commissie voor buitenlandsche zaken in den Landdag te Warschau heeft met alge- meene stemmen een voorstel aangenomen tot kei sluiten van een bsadg/watschap mei de Entente. Een extra bulletin van den generalen staf maakte melding van het ontzet van Lem- herg. De Qekranièrs zijn op de vlucht en worden krachtig achtervolgd. In Lithauen hebben de Polen het spoorwegknooppunt Be- ranowiczi bezet Uit Hamburg zijn 6 schepen naar de Duim en 4 schepen nmr de Firth vertrokken. De Duitsch-Oostenrijksche Nationale Vergadering bereidt een Wet voor om. den vrckgeren keizer Karl m zijn dynastie van de kroon vervallen te verklaren en hem uit Oos tenrijk te verbannen» Heden heeft 6e Breslau een vergadering plaats van spoorwegarbeiders, waar beslist zal worden of de arbeiders van heden af het werk zullen neerleggen. De districtcommandant van Kiel deelt officieel mede, dat de blokkade gewijzigd is, zoodat alle beperkingen voor de visscherij voor Diuische vischvaartuigen in de Oostzee opgeheven zijn. De toestand in Egypte wordt beter. De bevolking van West-Pruisen zal zich gewapenderhand verzetten tegen de in lijving bij Polen. Estland wemcht zijn onafhankelijkheid internationaal erkend m gewaarborgd te zien. Volgens een bericht uit Lugano zijn de diplomatieke betrekkingen tusscnen Italië en Servië verbroken. De Engelsche pers toont zich zeer tevre den met den toestand in de arbeidsquaesties en acht het ergste gevaar voorbij. Zij prijst de houding van alle betrokken partijen, De groote mogendheden hebben beslo ten een enquête-commissie te zenden naar Turksch-Aziê, de mandaten zullen niet wor den toegewezen vóór de terugkeer van die commissie. Het Marokkaansdie stamhoofd Raissoeli treedt in openlijk verzet tegen de Spanjaar den. Uit een brief van Hijmans, hoofd der Belgische missie te Parijs, blijkt dat Wilson zijn bezoek aan België opnieuw uitgesteld heejt en vermoedelijk pas na de onderfeeke- ning van den vrede komen zal. Wilson kan thans Parijs niet verlaten. De troepen van admiraal Koltsjek heb ben den bolsfewiki in Siberië em groote ne derlaag toegebracht. Veel Greld voor metalen, meubelen, gedragen kleeding en andere op te ruimen artikelen, alleen bij K. VAN I HUN, Urewl leut*IhimI 34. Binnenland. DE 1ICHTI Q~ In het tijdvak van 7 -10 April 1910 zullen, voor zoover zij zulks wensohen en behoudens de bepaling van het slot van deze mededeel ing met onbepaald (klein) verlof worden gezon den de volgende categorieën van dienstplich tigen: 1. Van de lichtingen 1918 en 1919 de dienstplichtigen zoowel van de onbereden als van de bereden korpsen, wier vrü&telliag op een nader te bepalen datum zou ingaandeze datum is bij Koninklijk besluit vastgesteld op 20 Maart 1919. 2. Van de Hchting 4918 de mil-itiepliditi- gen, die werden ingelijfd: a. bij de infanterie, (hieronder begrepen de hospitaalsoldaten) in de tijdvakken van 16 2 Juli 1917 en 22—26 October 1917; b» bij de genie tn het tijdvak van 22 26 October 1917; c. bij de wielrijders en bij den motor dienst in het tijdvak van 2—5 Januari 19-18. Van de vorenvermelde categorieën worden op den aangewezen tijd met verlof gezonden de dienstplichtigen, die kunnen worden ge mist; de overige tot die ploegen, behoorendc dienstplichtigen zullen volgen, zoodra de dienst het toelaat. ALGEMEENE PERIODIEKE VERLOVEN. Door de gedeeltelijke demobilisatie zijn tal van militairen in hunne vredesstandplaatsen teruggekeerd en heeft daardoor de. bestaande regeling der periodieke verloven voor een groot deel haar beteeken is verloren. In vervanging van de terzake door den waam. Opperbevelhebber van Land- en Zee macht gegeven order, regelende bedoelde ver loven, is thans door den Minister van Oorlog bepaald Verlof kan worden verleend, voor zooveel de eischen van den dienst zulks toelaten en de betrokkene niet onder straf verkeert en zich overigens deze gunst door gedrag waardig toont, aan buiten hun vredesstandplaats ver blijf houdende gezinshoofden of die als zoo danig kunnen worden beschouwd, en hoof den van zaken, ondernemingen of bedrijven: 7 dagen per 6 weken; overige militairen: 6 dager, per 6 weken. Het vastgestelde verlof, waaraan vervoer voor Rijksrekening is ver bonden, kan desgewenscht in twee gedeelten, beide met vrij vervoer worden genoten. Niet- beroepsmilitairen, die langer dan "8% maand onder de wapenen zijp en in de vredesstand plaats vertoeven, echter alleen voor zoover die standplaats niet tevens de plaats is, waar zij als burger wonen; a. voor zoover zij ge zinshoofden zijn i'f als zoodanig kunnen worden beschouwd, dan wel hoofden van za ken, ondernemingen of bedrijven zijn, vier da gen per maand met vrij vervoer; b. voor zoo ver zij niet als zoodanig kunnen worden be schouwd zes dagen per kwartaal, met vrij vervoer. Wanneer gehuwde beroepsmilitairen in de nieuw aangewezen vredesstandplaats of in de nabijheid daarvan wegens heerschende woningnood, geene woning voor hun gezin kunnen bekomen en daardoor verplicht zijn gescheiden van hun gezin te léven, kan, één maal per 2 weken, een verlof van twee dagen met vrij vervoer verleend worden naar de' woonplaats van hun gezin. - Aan administratief personeel, zoomede aan werklieden, die volgens vorenstaande rege ling aanspraak kunnen doen gelden op perio diek verlof, kan, zoo zij gehuwd zijn, vier maal per maand vrij vervoer worden ver leend en anders twee maan per maand, Aan niet-beroepspersoneel kan, naar het oordeel van den betrokken Commandant, uitzonde ringsverlof met vrij vervoer worden ver leend, indien zulks noodig is voor aanmel ding bij de arbeidsbeurs of bij een aannemer. Overigens kan uitzonderingsverlof verleend worden in zeer dringende gevallen. DE HANDEL IN MARGARINE. Aan het antwoord, dat de minister van -landbouw heeft gegeven op schriftelijke vra gen van het Kamerlid mr De Wilde, ontke nen wij, dat het de bedoeling van den minis ter is de margarine in de thans bestaande sa menstelling en op voet van het huidige rant soen te blijven distribueeren tot 2 Mei Even als nu reeds voor boter het geval is, zal met ingang van 2 Mei de rantsoeneering van supra-margafme worden opgehewen, alleen voor de normaal-margarine blijft ook daarna nog het rantsoen pp den huldigen voet ge handhaafd. Verbruikers van normaal-marga rine zullen boven hun rantsoen van dit artikel supra-margarine of boter kunnen betrekken, alsmede reuzel en rundvet, voor welke het in de bedoeling ligt eveneens den vrijen handel tir herstellen de vrije handel in bumenland- sciie oliezaden en oliën zal reeds aanstonds worden hersteld. Bij de distributie van normaal-margarine na 2 Mei e.k. zal de tusschenhandel weder worden ingeschakeld. li« HM IlJiti iNlCIIV^ GEEN- UITBREIDING VAN DEN TREINDIENST. - Aangezien de huidige dienstregeling een maandelüksch verbruik van niet rniuder dan ruim 60,000 ton brandstof vergt eti de kolen- voorraden der spoorwegmaatschappijen zijn geslonken tot beneden het minimum, dat naar de spoorwegovereenkomsten in voorraad moest zijn, zal, zoolang in de kolmpositie van ons land niet een aanmerkelijke verbetering komt, voorshands van uitbreiding van den treindienst dienen te worden afgezien. DE ELECT R1CITEITSVOORZIEN ING In zijn memorie van antwoord aan de Eer ste Kamer schrijft de minister van Waterstaat dat hij, wat de voortbrenging der electrische energie betreft, van oordeel is, dat het Rijk het aangewezen lichaam is om deze voor het geheele (and in handen te nemen. Nu hierom trent geen voorlichting zal behoeven te wor den gevraagd, meent de minister dat de in te stellen commissie in haar samenstelling be perkt kan zijn. De benoeming der commissie is (hans zeer spoedig te wacnteu.Haar sa menstelling zal zoodanig Üjn, dat de leden, die bij stedelijke en provinciale electriclteits- bcdrijven zijn betrokken, daarin niet de meer derheid hebben. HERSTEL VAN DEN PLUIMVEE- STAPEL. Een begin wordt er hier en daar in ons land mee gemaakt. In een der lokalen van de V. P. N. te Leeuwarden zijn 17 bröedmachiners in werking gesteld. Uitgebroed worden eieren van zware rassen. Daarna zullen de machi nes worden gevuld met eieren van -lichter ge bouwde kinpen. Het ligt in de bedoeling de kuikens als één- daagsche aan de leden van de V. P. N. te le veren voor 50 cent per stuk. PREDIKANTSTRAKTEMENTEN. Voorz. en seer, van den Bond van Nederl. Predikanten, die een audiëntie bij den minis ter van financiën aanvroegen, mochten verne men dat de minister er over dacht drie ton uit te trekken, om uit dit bedrag aan predi kanten en pastoors, die rijkstraktement genie ten, eén toelage te verstrekken van honderd gulden. Volgens 's ministers oordeel ontbreekt elke rechtsgrond om em dergelijke toelage te verstrekken aan hm, die gem rijkstraktement genieten. BINNENSCHEEPVAART-UNre. Te Utrecht is Donderdag em algemeene vergadering gehouden van de Binnen- ZQ, die zleh met I April a.e. ep dit blad voor minstens 8 maan den aboanoeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummer» franeo en gratie. DE DIRECTIE. scheepvaart-Unie onder voorzitterschap van dm heer M. J. van Löben Seis uit Nijmegen. De voorzitter wees er op, dat de toestand nog ongunstig is, ondanks de binnenscheep vaart. Deze toestand mag niet geconsolideerd worden daar dit em ramp voor ons laad zou worden. Aan dm minister is gevraagd om de vrije bevrachting weer in te voeren, doch er is nog gem antwoord op dit verzoek ingeko men. Ook op de vragen van het Kamerlid van Beresteijn werd em onvoldoend antwoord van den minister ontvangen. Met den Verladersbond ia mm het ems ge worden over den te voeren strijd voor (Sm handel. De secretaris, mr. Van dm Boom, wees er op, dat het proces, te Groningen gevoerd, da Unie volkomen in het gelijk heeft gesteld. De minister wilde van de Unie em ontwerp-wet hebben om weer tot em gezonden toestand te geraken. Daaraan is voldaan, dcdi het inge zonden ontwerp is aan het ministerie zoek ge raakt. Spr. hoopte, dat de minister het ^rap port zal afwachten van de Staatscommissie alvorens beslissingen te nemen. Mr. Van dm Boom oordeelde, dat door ds evperde actie preventief door de Unie veel is ereikt m dat, wanneer binnenkort de zaak in de Tweede Kamer aan de orde komt, zij vol komen is ingelicht. De penningmeester, de heer P. A. van Don gen, bracht net fiuanciëel verslag uit, de ont vangsten bedroegen 17098, de uitgaven 16638, zoodat er em saldo was van 460. Spreker deelde mede, dat voor de komende actie 20.000 noodig is en drong daarom op steun aan. Em der aanwezigen meende, dat de Schip- rsbond de schippersbeur/en en de beurt ijstea zal trachten te handhaven, ook al zal de regeering tot opheffing er vgn besluiten. Mm bedenke, dat er em aantal personen bij betrokken zijn, die er em goed salaris aan verdienen, m er dus belang bij hebben. De heer Van Har denbroek oeeldi pc: lijs ie o m me- 2 y. sa on de, dat bij het stcenmvervoer ongeveer millioen aanvracht te veel betaald is a geveer 5 millioen te 'eel bij de bouwmateria len in 't algemem. Ei zijn vrachten met 3 en zelfs met 5 vermenigvuldigd Voor bouwwer ken zijn dus, miUioenen verknoeid, eveneen» wordt veel te veel vracht betaald voor vervoer van brandstoffen. Mm kan veilig aannemen, dat 10 millioen gulden is weggeworpen aan te veel vrachten. Zijn er te veel schipper», zei #pr., dan sture men ze naar het steuncomité, doch kunstma tig de vrachten er voor opdrijven is ongeoor loofd Men wil nu weer em rueuw tarief invoeren, dat ons nog em verzwaring van de tarieven zal brengen Daartegen moeten we on» krachtig verzetten De vergadering besloot ten Slotte ter ken nis van de rcgeering te brengen, dat het ge duld van den handel uitgeput is en dat wan neer de regeering niet binnen zeer korten ter mijn een vrije regeling zal invoeren, de han del zichzelf helpen zal op nader te bepalen wijze De heer Van Harderbroek wees er no, dat de Unie-leden persoonlijk gem op, belang hebben bij de hooge vrachten, omdat de afne- ni'-cs betalen, doch Hp gaat hier om het algemeen belang bestuur zal zich zoo spoedig mogelijk tot den minister wenden, om aan de, bcurtbé- vraehting em einde te maken DE METAALBt 1 De besturen der vijf samenwerkende orga nisaties hebbm Zaterdagmorgen voorloopigé besprekingen gevoerd over de door liet R.-K. Kamerlid, dm heer Van Dijk, aangeboden ar bitrage. Van de zijde der katholieke organisatie werd medegedeeld, dat, al bestaan er verschil punten tusschen de samenwerkende organi saties, er tm opzichte van de staking zelve geen verdeeldheid heerscht. Alle stakers staan eendrachtig achter de stakingsleiding en houden vast aan hun bekende voorstellen. DE DUrrSCHE VERVANGINGS SCHEPEN. Over de in Ned.-Indië liggende Duitsche schepen, die bij Falmouth indertijd getorpe deerde Nederlandsche vaartuigen zouden ver vangen; maar waartegen, zooals men weet, bezwaren zijn gerezen, schrijft men aan de Haagsche N. Ct., onder het hoofd: „Buur man 's gek in het kwadraat", het volgende: Em aantal Nederlandsche koopvaardij schepen wordt door Duitsche torpedo-aan vallen vernield. De assuradeur, de bekende goedige Sijmen, betaalt de schade. Ook Duitschland heeft óngetwijfeld zijn verantwoordelijkheid voor die schade erkmd, door t otee stemmen in het zoogenaamde „in ruil afstaan" van zijn in Nederlandsch-Indië liggende schepen. ALKMAARSCHE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1