Botarkaartsn. Geconserveerd vleesch. Maximumprijs Maizena. Uitbetaling vergoedingen wegens kostwinnerschap. Stadsnieuws. Provinciaal Nieuws. Dt WAARN. DIRECTEUR van hei DIS- TRuJv r?FT*EDR!JF medt, «fei de BO- Mg? WW YAH 34 MaHt »- x^v'AJLEN, ssseM H.H. $R&C£} «r aai Op gel,. :-i? -<si SdïiH 5»WKMlK»®IjB5* rine, no-. Supra-MargarilMi noch Mél&ege B kan worder. verstrekt. De Waarn. Directeur van het Distributiebedrijf voornoemd, C. H. SCHNEIDERS De WAARN. DIRECTEUR van het DIS TRIBUTIEBEDRIJF maakt bekend, dat het verbod van VERDUURZAMEN van VLEESCH, alsmede van het vervoer of afle veren van verduurzaamd vleesch (of verduur zaamde vleesctiwaren) NIET van toepassing is op KALFSTONGEN. _De Waarn. Directeur voornoemd, C. H. SCHNEIDERS. De WAARN. DIRECTEUR van het DIS TRIBUTIEBEDRIJF maakt bekend, dat de volgende Maximumprijs voor MAÏZENA is vastgesteld In den kleinhandel 30 cent per pakje van J» K.G. De Waarn. Directeur voornoemd, C. H. SCHNEIDERS. De BURGEMEESTER van ALKMAAR brengt ter kennis van belanghebbenden, dat ut- UUKEERING DER VERGOEDING, loo- pende over het tijdvak van 16 MAART TOT EN MET 25 MAART, zal plaats hebben ten STADHUIZE op WOENSDAG '26 MAART a.s., voor zooveel de LANDWEER en den LANDSTORM aangaat van des namiddags 2 tot 2 Vt uur, en voor zooveel de MILITIE be treft van 2% tot 3uur. Alkmaar, 24 Maart 1919. De Burgemeester voornoemd, G. RIFPING. Het aanvaardt echter de gevolgen dier ver antwoordelijkheid slechts tegen betaling; bet stelt slechts schadeloos, op voorwaarde dat het voor die schadeloosstelling- op zijn beurt wordtschadeloos gesteld. De aansprakelijkheid van DuitschJand zou in billijkheid hebben moeten leiden tot de overweging of de assurantie-penningen aan de verzekering-maatschappijen dienden te worden terugbetaald. Maar die gelden kwamen door Duitsch- land's voorwaarde, om betaling voor zijn schepen, zeer van pas en werden dan ook aan Duitschland, den bedrijver van de vernielen de daad, afgedragen. Duitschland is dus door de schadeloosstel ling, waartoe het zich bereid heeft ver klaard, bij voorbaat schadeloos gesteld. En nu blijkt het zijn belofte, om de in In- dië liggende schepen af te leveren, niet te kunnen gestand doen! Men vraagt zich af, hoe het mogelijk heeft kunnen zijn, de assurantie-penningen af te staan vóór de levering werkelijk plaats had. Wat onmogelijk schijnt, is toch gebeurd, a.l.c Onze schepen zijn door Duitschland ver nield. Om deze te vervangen, betaalden wij Duitschland met de assurantiegelden voor andere schepen. De levering waarvan' komt niet tot sland. Dus: onze schepen weg, ons geld Duitschland zag, volgens zijn opvatting over oorlogvoering, een voordejel in het for- pedeeren onzer schepen. Het nadeel, ons onrechtmatig toegebracht, was dus zijn voordeel. Het krijgt van ons, de beroofden, nog geld toe, het wordt beloond in plaats van beboet. De uitbetaling der assurantie-penningen is als een premie, die wij stellen op de vernie ling van onze schepen. Dat de definitieve overdracht der schepen in Indië nog geen beslag heeft gekregen, is niet de schuld van Duitschland, doch dit ver andert niets aan den voorafgaanden feiten loop. Bovenal het vooraf betalen zonder zeker heid van levering, schijnt onverklaarbaar." SLEEPERSSTAKING. De besturen der Federatie van Transport arbeiders en der R. K. en Christelijke Organi saties in het Transportbedrijf te Rotterdam hebben gisteren de staking voor de sleepers te Rotterdam geproclameerd, met ingang van Maandag 2<i Maart.* In een strooibiljet worden de sleepers op geroepen tot een vergadering, Maandagmor gen C uur in het vereenigingsgebouw uoud- schewcg. GOED AFGELOOPEN. Zaterdagmiddag had op het IJ een ongeval plaats, dat bijzonder goed is afgeloopen. Een roeiboot, waarin zich acht personen bevon den, waaronder eenige kinderen, sloeg om tegenover' het Noord-Hollandsche Kanaal. Al le' inzittenden geraakten te water. Eenige voorbijgangers sprongen hen na en het ge lukte om met behulp van eenige toegeschoten roeibooten allen te redden. DE SUIKEROOGST 1919 VRIJGELATEN De minister van landbouw brengt ter ken nis, dat hij den suikerfabrikanten vrijheid heeft gelaten in het contraeteeren van suiker bieten van den oogst 1919, ook wat den prijs betreft. Verder is aan de fabrikanten medegedeeld, dat de regeering niet voornemens is de te pro duceerden suiker over te nemen. Dit beteekent dat suiker van den oogst 1919 in het binnen land vrij zal mogen worden verhandeld. Voor alsnog kan ech ter geen onbeperkte uitvoer van suiker in uitzicht worden gesteld. HET SPOORWEGPERSONEEL EN 'DE SPOORWEGTARIEVEN. De Minister van Waterstaat deelt in zijn memorie va.n antwoord aan de Eerste Kamer mede, dat de verbetering der loonen van het spoorwegpersoneel, vervat in de onlangs vastgestelde nieuwe loonregeling, met 1 A.prB fa wsrtfag zal teedea, "Serimg zal d* minister ook verbetering aanhangig maken j ten aanzien van den arbeidsduur. Het H te wrwachten schrijft de minister dat de kannwerhrywng zal blijken een der voorname oorzaken tr aJin welke tot verhoo- gihg vi?.-» eK&teo leiden. RIJKSCOMMISSIE VOOR DE DRAMATISCHE KUNST. Bij kon. besluit is ingesteld een „Rijkscom missie voor de Dramatische Kunst", waaraan is na te gaan of en zoo ja, op welke wijze en onder welke voorwaarden van overheidswe- fe steun zou kunnen worden verleend aan de rami.tische kunst en van hare werkzaamhe den en bevindingen aan de Koningin rapport uit te brengen en voorstellen te doem EEN KERKELIJKE VERKIEZING. Te Enkhuizen, hebben de vrijzinnigen der herv. gemeente voor de diakenverkiezing 3 rechtzinnigeu cannidaat gesteld met de be doeling hierdoor te handelen in de richting van evenredige vertegenwoordiging. Wijl de vrijzinnigen de meerderheid hadden in het kiescollege, werden genoemde rechtzinnigen ook gei.ozeu. Dezen hebben thans evenwel la ten weten, dat zij hun benoeming niet wei- schen aan te nemen. DREIGEND CONFLICT TE ENSCHEDé. De Fabrikantenvereeniging te Enschedé heeft aan de besturen der arbeiders-organisa ties een schrijven gezonden, waarin betreurd wordt, dat arbeiders in hun eischen vol harden. De fabrikanten kunnen niet verder gaan dan de bij hun verskillende conferent ies aan de arbeiders gedane voorstellen. Mochten de arbeiders hun standpunt handha ven, dan rest den fabrikanten niet anders dan te ccms'ateer-u, dat, hoe gaarne zij een min nelijke oplossing tot stand zouden zien ko men, deze blijkbaar onmogelijk is. WERING VAN GROOTE GEZINNEN. Door het bestuur der afd. Gouda van den „Ned R.-K. Bond van groote gezinnen" is aan den raad dier gemeente een adres gezon den, waarin wordt gewezen op het voorge steld betreffende het verhuren dei- gemeente- woningen. De afdceling vraagt ophdfing der bepaling, waarbij het wordt verboden de ge- meenfewoningen te doen betrekken door ge winnen met'meer dan 4 kinderen beneden 12 jaar of met meer dan 2 kinderen hoven 12 j jaar. De afdeoling acht deze bepaling niet in 3 het algemeen belang en in strijd met den eer-1 bied verschuldigd aan het Christelijk huwe- ij lijksleven in het algemeen en met dc geloofs-1 overtuiging der Roomsch-Katholieken betref-J fende deze zaak in het bijzonder. STAATSLOTERIJ. Hoofdprijzen. Trekking van heden. Ns 899 en 8270 1000. No. 17313 400. No. 6080 200. Ns. 1898, 14541 en 15779 100. ben, ïaaga voortgaan, wel ii waar g©«d vcer- bereid, maar daarom niet minder beslist, op den weg, die voor hen ligt, op het gebied van den electrischen stroom. De prijs moet zoo danig wordtB dat jbo.t gebruik wan Eacbris, van strijkijzer, wan kookapparaten, ;n den meest verscheiden vorm, en «an al-er Ie', huis houdelijke toestellen, ook voor de beschei den beurzen, tot de mogelijkheden behoort niet alleen, doch ook tot bezuiniging voert. Bedenke men wat een electrisch gevoerde keu ken voor de huisvrouw waard is: reinheid in de eerste plaats, stted® gereed met de volle verdschte waixuw, ook gelijkmatig, zoodat toezicht tot een minimum kan worden beperkt. Wie die er niet naar zou snakken, als zij haar gesukkel met dienstboden betaien moet met het verlies van haar beste lichame lijke en dikwijls geestelijke krachten! Het is mij steeds onbegrijpelijk, dat de vrouw zich iu deze niet meer en sterker gelden doet: het is een der middelen, om haar moeilijk, schier onhoudbaar bestaan als huisvrouw, te ver lichten. De geest van vooruitzien, die zich uitte in dejongste raadszitting, bij de beslissing over den verhoogden gemeentelijken steun aan het Vreemdelingenverkeer, en, naar wij hopen en verwachten, zich ook zal blijven doen gelden bij dc Vaartbeweging en den overgang van den spoorweg bij Alkmaar in den Berger- weg, niet zich bepalende tot lijdelijk te "en en het werk aan anderen overlatende, doch ieeds tot aansporen en ingrijpen vaardig, de ze vooruitziende geest, die een gemeente als Bergen noodig heeft als brood moge ook vooral gelden'bij het elecIxiciteitsbecTrijf, op dat dit zoo spoedig mogelijk worde tot een steeds tot aansporen en ingrijpen vaardig, de- dat niet met alle middelen bevordert, begaat naar onze stellige meenirig, een onrecht te genover de ploeterende huisvrouw in de eer ste plaats. Dat de Staten medewerken zullen en willen, zoodra er weer normale toestanden heerschen, is aan geen twijfel onderhevig. Doch het kan geen kwaad, als stemmen van buiten hun telkens doen kennen, dat zij daar mede op den eenigen goeden weg zijn: Men geve als gemeente op allerlei wijzen aan. hen te kennenj hoe zeer men de belangrijkheid van het Vraagstuk op den voorgrond wenscht ge steld te zien. UIT BERGEN. De sergeanten Reitsma en Rempt, van het bewakingsdetachement alhier, zijn overge plaatst bij het le bataljon 21e regiment in fanterie te legerplaats bij Laren. XXX Nu de verkiezingen naderen voor Prov. ciale Staten en Gemeenteraad, trekken de stemmencijfers, bij de jongste Kamerverkie zingen uitgebracht, natuurlijk weder de aan dacht, vooral in eene gemeente als deze, die bezig is, het platteiandskleed meer en meer uit te trekken en steedsche allures aan te nemen. In de meeste andere kleine gemeenten zal men niet zulk een verscheidenheid van stem men aantreffen. Letten wij in de eerste plaats op de sterkste der partijen hier, dan vinden wij, dat de Katholieken 303 van de 676 uitge brachte geldige stemmen op zich vereenig- den. Daartegenover vinden wij, dat niet min der dan achttien, zegge 18, politieke meeiiin- gen, in de overige 373 stemmen tot uiting kwamen. De Sociaal-Democratische Arbei derspartij maakt daaronder geen slecht fi guur met haar 113 stemmen, en voegt men daarbij de 15 stemmen, gezamenlijk uitge bracht op de candidaten van Christen-Socia listen, Cnristen-Democraten, Sociaal-Demo craten en Socialistische Partij, dan komt men tot een cijfer van 128 van voor den klassen strijd gezinden. Liberale Unie met 90, Vrije Liberalen met 51, Vrijzinnig-Democraten mei 29, Economische Bond met 30 stemmen, brachten het tezamen tot 200. Christelijk-His- torischen met 7, Auti-Revolutionnaircu met 11, Christelijk-Historische Unie met 2, kon den niet meer dan 20 op zich vereenigen. De rest der stemmen, 25, was ten slotte ver deeld over zes partijen. Nu moeten er zeven raadsleden b.v. hier in Mei gekozen worden en zouden, veranderen deze cijfers niet noemens waardig, wat waarschijnlijk is, aanspraak kunnen maken op een zetel: Katholieken 3, Sociaal-Democraten 1, Liberalen van allerlei gading 2. De zevende zetel zweeft dan in de lucht. Brengen de Katholieken 't niet verder dan 303, dan is het uitgesloten, da't zij even tueel van het stelsel der grootste resten profi- teeren. De stemmen van Christelijke partijen en die van de zes overige geven nu den door slag naar Sociaal-Democraat of Liberaal. In het eerste geval zou de rest van 28 stemmen, die deze partij reeds had, kunnen aangroeien tot de grootste rest, en haar aanspraak kunnen doen maken op twee zetels. Het mag wel belangwekkend heeten, den komenden uitslag eens te vergelijken met deze üiteenge- sponnen cijfers der Kamerverkiezing. Nu uw XXX-corresp. toch bij uitzonde ring aan het schrijven is, kan hij niet nalaten, nog eens in het bijzonder de aandacht te ves tigen op ons electriciteitsbedrijf, dat, aange vangen in het midden van 1913, het jaar vóór den oorlog, en eerst verkregen na lan gen, vaak moeilijken strijd, in den boezem der gemeente, nu, wanneer men Zanegeest uitzondert, en ver afgelegen boeren- en an dere woningen, alle woningen, op zeven na omvat. Welk een zegen dat kan genoemd worden, beseffen zij eerst goed, die in de oor logsjaren van iedere verlichting verstoken waren. Ik weet wel, de toestanden zijn nog niet normaal op technisch gebied, maar ook die zullen komen. Daarom alles in het werk gesteld, om zoodra mogelijk den electrischen stroom dienstbaar te maken aan, in den ruim- sten zin, het gemak van den mensch. Men be denke goed, men zette eerst op dit wijde ge bied een allercersten stap; ons gemeentebe stuur, met zijn kundigen en ijverigen admi nistrateur, den heer Nennstiehl, voor wiens keurige administratie wij niets dan lof heb- HET KOHIER HCOFDELIJKEN OMSLAG. De heer J. Westerhof, lid van den gemeen- eraad, heeft bij dat college een voorstel in- gediend om te besluiten, dat het kohier van 1 jen hoofdelijken omslag dezer gemeente openbaar zal zijn, EEN MOTIE INZAKE DEN WONINGNOOD. De heer j. Westerhof, lid via den gemeen teraad, heeft de olgende motie bij dat colle ge ingediend: „De Raad der Gemeente Alkmaar; gehoord de uiteenzetting van zijn lid J. Westerhof, van den nog altijd grooten wo ningnood te dezer stede; kennis genomen hebbende van het feit, dat meermalen woonruimte aan haar bestemming wordt onttrokken noodigt B. en W, uit een verordening voor te stellen, waarin verboden wordt een perceel of perceelsgedeeite, hetwelk vdor bewoning is bestemd, aan die bestemming te onttrekken; eq, gaat over tot de orde van den dag". ACHT-URIGE WERKDAG. Door den heer O. J. Verkerk is het vol gende schrijven aan den Raad dezer gemeen te verzonden Ondergeteekende vraagt uwen Raad verlof om in de eerstvolgende vergadering onder staande vragen aan Burgemeester en Wethou ders te mogen stellen: lo. Wanneer mag de Raad voorstellen van uw college tegemoet zien, waarin de 8-uren-dag voor het gemeentepersoneel gere geld wordt? 2o. In welk stad torn verkeert de voorbe reiding van het nieuwe werkliedenreglement? EERVOL ONTSLAG, i Met ingang var. 1 Mei is aan mej. A. Keu len, alhier, op haar verzoek, eervol ontslag verleend als tijdelijk Icrrares bij net land- bouwhuishoudondcrwijs. BOND VAN MANUFACTUURS. In een te Amsterdam gehouden algemeene vergadering van den Nederlandschen Bond van Winkeliers in Manufacturen is als be stuurslid benoemd o. a. de heer Ter Maat te Alkmaar. Als voorzitter werd benoemd de heer Ernst Heimans te Groenlo. Hel mcrotariaat blijft gevestigd bij den hee; Wilh. Kobus te Bor- culo. BENOEMD.1 De heer A. H. Biileveld, eerste onderwij zer aan de Burgerschool alhier, is benoemd tot deskundige in het vak „Kennis der Na tuur" bij de onderwijzers-examens te Haar lem. AANGEHOUDEN. Op verzoek van de recherche alhier is Za terdag te Schoten aangehouden een jong- nensch, wonende te Haarlem, en beschuldigd van diefstal van 2 rijwielen hier ter stede en een portefeuille, inhoudende een belangrijk >edrag aan geldswaarde. Hij blijft in verze- mrdë bewaring tot het onderzoek geëindigd is. BENOEMD. Tot redacteur-veerslaggevet van „Ons Blad" is benoemd de heer Th. Mudde te Goes. CORRESPONDENTIE. Mej. A. van der G., alhier. Uw oproep tot dienstboden en schoonmaaksters, om, ter be spreking van gemeenschappelijke belangen, in vergadering bijeen te komen, is een adver- entie. Wij kunnen u voor dezen oproep geen gratis plaatsruimte in de rubriek ingezonden stukken afstaan. Red. Alkm. Crt. VERGOEDING VOOR HET BEZIT VAN VAKDIPLOMA'S. Bij den raad is ingekomen een adres van den eersten schilder bij den dienst der ge meentewerken C. Kooij, houdende het verzoek om bij het vaststellen der. loonen van de werklieden, rekening te willen houden met het bezit van diploma's, uitgereikt door de Vereeniging tot veredeling van het ambacht en door den Bond van directeuren van am bachtsscholen. Bil aèm i« é.sa firn Novemb*? LL, Wi gelegenheid der herziening der loonen van de gemeentewerklieden, Ier tafel gebracht van deu raad, als wanneer daaraan toen niet de aandacht is geschonken, welke het verdient. Vandaar, dat B. en W. het thans andermaal ter tafel brengen, vergezeld van hun advies, om zoovel mogelijk aan het daarin gedaan verzoek tegemoet te komen. Inderdaad is het bezit van diploma's als door adressant bedoeld, voor de gemeente van waarde. De bezitter daarvan mag, vol gens B. en W., aanspraak m.rkcn,op een hoo- ger belooning dan zijn ongediplomeerde vak genoot. Zij stellen den raad daarom voor te beslui ten: aan de werklieden dezer gemeente, in het bezit zan een diploma, afgegeven door de Vereeniging tot veredeling van 't ambacht en dooi den Boud van directeuren van am bachtsscholen, zal, voor zoover bedoeld di ploma in rechtstreeks verband staat met het door hen uitgeoefende vak in gemeentedienst en voor zoover zij de noodige practische ge schiktheid voor hun werk aan den dag leg gen, een exira-beloouing worden toegekend ais volgt: voor het diploma van gezel van 26,'s jaar°voor het diploma van mees ier van 52— 's jaars, een en ander met dien verstande, dat wanneer een werkman in het bezit is van beide diploma's, alleen voor het diploma van meester wrhooging wordt toe gekend. VOORDRACHT Dr. J. D.'BIERENS DE HAAN. In een gecombineerde vergadering van „De Middaghoogte", Theosofische Vereeniging, Protestantenbond, Remonst. Gemeente, Evang. Luthersche Gemeente en Doopsgezin de Kring „Hans de Ries" zal Donderdag 3 Aoril, te half acht, in de Evang. Luthersche Kerk de bekende litterator en wijsgeer Dr. J. D. Bierens de Haan, van Aerdenhout, een voordracht geven over „Het begin der Wijs heid". Zijn boek „De weg tot het inzicht" geeft ons de zekerheid, dat spreker zijn on derwerp met groote bekwaamhei zal behan delen.- Voor bijzonderheden zie men de adverten tie. DE ETALAGE-VERLICHTING. Namens de Alkmaarsche vereeniging van den handeidrijvenden en industrieelen mid denstand is het volgende schrijven aan den Raad verzonden: Ondergeteekenden, W. van Vuure en T. Wolzak, respectievelijk voorzitter en 2e secre taris der Alkmaarsche vereeniging van den handeldrijvenden en industrieelen midden stand, geven met verschuldigden eerbied te kennen, dat zij uit enkele nieuwsbladen heb ben vernomen, dat weder gas van betere kwaliteit geleverd akn worden, en zij daar uit vermoeden, dat de koienpositie is verbe terd dat zij naar aanleiding hiervan en in op dracht van hun bestuur beleefd verzoeken, den winkeliers een ruimer kwantum licht voor de étalages toe ie staan, en het verbod hiervan te doen opheffen." SPECIALITEITEN-VOORSTELLING. De groote Harmoniezaal was gisteravond stampvol. i Het programma had echter wel wat beter verzorgd kunnen zijn. Zonderen we het werk van den jongleur Henri de Vera, die hier ook bij de worstelwedstrijden optrad,.en de toe ren van Buffalo Bill uit, dan was 't overige heel dunnetjes. Buffalo Bill, inderdaad een Amerikaan, had tristeren op den dag reeds veel reclame ge maakt, door in ziin cowboycostuum de stad door te wandelen. Hij was niet geheel in or de, hij voelde zich ziek, maar toch liet hij eenige" sterke toeren zien, als b.v. het schieten, het buigen van een draadnagel, het breken van een hoefijzer en van een cent, het zich losmaken uit boeien enz. Van de „tour de for- ce", waan/oor na de pauze twee paarden op het tooneel waren, kwam weinig terecht. Tot slot werd de oude „revue artistique' met Flipje opgevoerd. Er waren er onder de aanwezigen nog velen, die konden lachen om wat daar op 't .tooneel werd gegeven. Een eerste-ldas gezelschap, zooals de heer B Velleman dat samen weet te stellen, had een volle zaal als gisteravond zeker verdiend. TOEN 'T LICHT VERDWEEN. Maurits H. Binger, de regisseur van de Hollandia film-fabriek te Haarlem, heeft van het tooneelwerk „De Sphinx" van Jhr. A. W. G. van Riemsdijk een scenario gemaakt voor de film, dat het in zijn uitwerking wint van het drama zelf, al zijn ook nu enkele drama tische conflicten niet van het edelste en zui verste gehalte. Maar toch het werk maakt op de toeschou wers grooten indruk. Men voelt diep medelij den met de arme Sylvia, eerst zoo gelukkig met haar man, den componist, Pietro Gigno- ni, en haar kind, daarna diep rampzalig als een oogziekte haar blind maakt en Lyda, de jaloersche zuster, haar de liefde en hartelijke toegenegenheid van haar man ontsteelt. En zonder die liefde kon de arme blinde niet le ven. Ete oprechte liefde van den armen, mis- maakten organist Rosni, kan haar niet van den dood terughouden Wat spel en ensceneering betreft, een knap stuk werk van de „Hollandia". Annie Bos ontroerend in haar spel als blinde Sylvia, Adelqui Migliar een echte Piëtro. Lola Cor ner© blijkt als film-actrice meer en meer voor uit te gaan. De rol van de hartelooze coquet te Lyda werd dpor haar zeer juist vertolkt. Frits. Bouwmeester was de ongelukkige Or ganist Rosni. Zijn sprekende Bouwmeesters- kop maakt hem voor filmwerk en ook voor deze rol zeer geschikt. De stemming werd ten zeerste verhoogd door de muzikale begeleiding en het soms zoo treffende orgelspel. Met nog eenige kleine films vormt dit Hollandia-werk het programma voor deze week in het Alkmaarsch Bioscoop-Théater. VISCHDISTRIBUTIE. Heden is aan de vischmarkt visch verkrijg baar zonder bon. DE ONTSMETTINGSOVEN. De secretaris van de afd. Alkmaar van „het Witte Kruis" deelt ons mede, dat de oven, waarin de goederen ontsmet worden, toebe- i boort aan de Noord-Hollandsche Vereeni- gtog „H«t Witte KnFa", gezeteld te Amster dam, De Vereeniging „Het Witte Kruis" heeft een drietal van dezé ovens, welke geplaatst zijn te Alkmaar, Hilversum en Haarlemmer meer. EÉN ERNSTIG ONGELUK. Hedenmorgen 11 uur overkwam den gla- zenwasscher G. J. Evers, wonende Geest al hier, een ernstig ongeluk. Bezig zijnde schoonmaakwerk te verrichten aan huize „Alcmaria", aan den Kennemerstraatweg, had de man het ongeluk, waarschijnlijk door gladheid, uit de goot te vallen. Dr. Hoek stra, uit Heiloo, was spoedig ter plaatse, maar kon niet anders doen dan de politie, die inmiddels met een brancard gekomen was, te belasten met het overbrengen van den bewus- teloozen man naar een zieken-inrichting. Hij is opgenomen in hri St. Elisabethsgesticht en is tot dusver nog niet tot bewustzijn geko men. THE CITY FOLLIES. Zaterdagavond 5 April zal het cabaret-ge zelschap ,jThe City Follies" in de Harmonie een liefdadigheidsvoorstelling geven, ten bate van „Kindervoeding" en Zondagmiddag 6 April zai in 't zelfde gebouw „Thé dansant Voor nadere bijzonderheden verwijzeD we naar de advertentie in dit blad. BOND VAN ZUIVELFABRIEKEN IN NOORD-HOLLAND. Hedenmorgen half tien venjaderde in de Unie de Bond van Zuivelfabrieken in Noord- Holland. De vergadering was niet zoo druk bezocht als gewoonlijk, daar ook de Provinciale Rundvee- en Varkeüsfokvereenigingen verga derden. De voorzitter, de heer H.'K. Koster, heette speciaal den heer Geluk welkom. Spr. oordeelde, dat men thans een nieuw tijdperk was genaderd. Voor de naaste toe komst verwacht spr. instelling van de export. Spr. hoopte dat dé samenwerking tijdens den oorlog betoond, ook dan getoond zal wor den, in het belang van den landbouw, tot het nut van 't algemeen. De secretaris deelde mede, dat besprekin gen met den heer de Boer, ingenieur van den F. N. Z., er toe hebben geleid, dat hij als in- feriieur aan het technisch bureau van den F. i. Z. zal blijven. Het bestuur zal een onderzoek naar de loo nen aan d'e kaasfabrieken instellen. Dr. Scheij deed mededeeling over een on derzoek naar het terugloopen van het vetge halte der kaas in de droge stof. Het onderzoek had uitgemaakt, dat deze na eenige maanden 1 a U/2 terugloopt. In verband hiermede zal getracht worden terugbetaling van gelden ie verkrijgen van de regeering, die betaald zijn voor kaas, die daardoor in een lagere klasse werden ge plaatst. De voorzitter deJde mede, dat de regeering na de in de vorige vergadering aangenomen motie, degenen die zich onttrokken aan de melklevering, had beboet, waardoor de melk- levering goed was geweest. De heer Bus, Wormerveer, drong aan op het instellen van een commissie, om in over leg te treden met den bond van melkveehou ders. Spr. oordeelde het noodig, dat er centrali satie komt in de melkvoorziening voor de groote steden. Spr. wees op het gevaar van de speculatieve fabrieken. De commissie moet den lijn aange ven, opdat de melk niet zonder organisatie verkocht wordt. De voorzitter deelde medé, dat de commis sie van landbouw-coöjjeraties hierover reeds besprekingen houdt met den bond van melk veehouders. t De heer D. de Boer oordeelde, dat hetgeen de heer Bus wil, juist ingaat tegen de rich ting, die de regeering thans volgt, n.l. om alle dwangmaatregelen op .te ruimen. Spr. meende dat algeheele vrijheid van be drijf, waarbij de prijzen door vraag en aan bod worden geregeld, het meest gewenscht is. Spr. deelde mede, dat de regeering nog wel maatregelen overweegt om er voor te zorgen, dat er a.s. winter bij melkschaarschte in de groote steden voldoende melk is. Spr. ontraadde daarom het instellen van een commissie, daar men nu niet in de toe komst kan zien. De secretaris deelde mede, dat de regee ring d'e uitvoer van de zuivelproducten over weegt, maar geen uitvoer zonder rijksmerken zal toestaan. In Juni stelt de regeering de mekken dispo nibel. Een kaascontrolestation is dus noodig. Op voorstel van het bestuur werden tot le den van een oommissie voor het kaascontrolg- station benoemd de heeren H. K. Koster, O. Nobel, Dr. Scheij, Best en Davelaar. Een merk voor 40 plus zal voor N.-H. wor den aangevraagd'. Besloten werd de 250 bussen van den Bond te verkoopen, waardoor het saldo van den Bond 11.000,-r zal bedragen. Hierop werden dè prijzen voor de kaaskeu- ringen in 1918 uitgereikt. le prijs de kaasmaker van de fabriek te Warden, 2e prijs die van de fabriek te Hoog- karspel, 2e prijs d'e van de Unie te Beemster, terwijl dc vrijwillige keuringen werden toege kend met respectievelijk 71, 70.8, 69.6 en 70.25 punt. De heer J. Dokter, directeur van de Zuivel- bank, hield hierop xen inleiding over Land bouwcoöperatie. De heer Visser, Berkhout, wees op de be zwaren aan de wet op de coöperatie en hoopte het beste van de verbeteringen door de com missie, welke de minister heeft ingesteld, aan te geven. Zoolang d'e wet niet is veranderd, wil spr. de aansprakelijkheid van de leden beperken door het storten van een bedrag. Spr. wilde over de wenschelijkheid van de Zuivelbank of het Administratiekantoor een uitspraak van mr. Vissering, directeur van den Nederlandschen bank en las een schrijven van dezen voor, waaruit bleek, dat deze oor deelde, dat de coöperatie was misbruikt door de te ver doorgevoerde aansprakelijkheid, om dat men uit dc coöperatie alles wilde trekken. Daartegen heeft de Ned. Bank sterke posi tie genomen. De voorzitter achtte mr. Vissering ten zeer ste competent, maar wilde geen uitspraak van iemand, die reeds stelling tegen de coöperatie in zijn tegenwoordig en vorm had genomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2