Yrjjziimig Democratische Kiesvereeüiging „Vooruitgang". ff B onderwerp: De aanstaande Statenverkiezing. Egrsta p. Zit-cn Slaapkamer SPREKERS No. 2 van Candidatenlijst II. Lid van Gedeputeerde Staten. Motorknecht bbiï knecht voor motorsctitp. FLINKE 7ÖMËF Toegang 10 cents. -> Debat toegestaan. Imsterdamsche Beurs. hX"') 24 M"" 'm DILJNSTB0DE Werkster gevraagd. Tweede Meisje, Dagmeisje gevraagd, een flinke 'jongen? Een flinke loopjongen TïënW 0 0 IS H UIS te koop, IHegmnnne» vu» heden Ingezonden Stukken. Marktberichten Noordliöllandscli Laii d b o u wcred i et. Openingskoersen van heden. ri v ertfii'ticu. Huwelijk. Huisgenoot©. BURGERMEISJE Winkelnaaister. f200 t© leen Ziekenmoeder. De heer Dokter bracht in herinnering, dat niemand minder dan mr. Pierson destijds na een onderzoek in een rapport verklaarde, dat de Darlehenskassen in Nederland geen in gang zouden vinden door de ongelijkheid van aansprakelijkheid en ondanks dat kwa- oien de boerenleenbanken tot stand cn hadden zij zegenrijke gevolgen. Hierop werd, nadat de heer Davelaar al» lid van de bouwcommissie was herkozen, ge» OESLAAOD. De hear P. J. Greidanus slaagde te Soera- baia voor het examen voor 1ste stuurman Groote Vaart. HET BOLSJEWISME IN HONGARIJE. WEENEN, 24 Maart. In Hongarije is een leger gevallen groot 70.000 man, be staande uit uit Rusland teruggekeerde krijgsgevangenen. De regeering van Rus land heeft Hongarije militaire hulp aange boden. De Russische troepen staan bij Brody. DE EX-KEIZER VAN HONGARIJE. WEENEN, 24 Maart. De ex-keizer £s met zijn familie naar Zwitserland vertrok ken. KONINKLIJKE ONDERSCHEI DINGEN. DEN HAAG, 24 Maart. H. M. de Ko ningin heeft benoemd tot officier der Huis orde van Oranje den kunstschilder O. Ee- reiman te Groningen en verleende de zilve ren eeremedaille voor kunsten en weten schappen, verbonden aan Huisorde van Oranje, aan de tooneelspeelster Mevrouw M. van Eysden-Vink te Rotterdam, die he den haar veertigja'rig tooneeljubileum viert CASSATIEBEROEP VERWORPEN. DEN HAAG, 24 Maart. De Hooge Raad verwierp heden het cassatie-toeroep van A. J. v. B.. voorzitter van de coöperatieve veevoederfabriek en olieslagerij „de Boe renbond" te Alkmaar, wegens verduiste ring van een som van ongeveer 13000. Door het Hof te Amsterdam was beklaagde veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest. GEEN LEVENSMIDDELEN. BERLIJN, 24 Maart. In een te Bremen gehouden vergadering werd besloten de le- vensmiddelenschepen niet te laten uitvaren zonder voldoende waarborgen. Daar wer den betoogingen gehouden voor 't gebouw van de V. D. Lloyd. DE TOESTAND IN HONGARIJE. WEENEN, 24 Maart. In Hongarije heerscht rustt. Gevreesd wordt, dat de re volutie naar Duitsch-Oostenrijk zal over- slaan BOEDAPEST, 24 Maart. Zaterdag werd de eerste zitting gehouden van den revolutionnairen regecringsraad. Besloten werd tot afschaffing van alle rangen en ti tels, scheiding van kerk en staat, afschaf fing van alle belastingen voor kerkelijke en confessioneele doeleinden. Alle regeerinr~ commissies worden van hun functie onthe ven. Een eerste revolutionnair gerechtshof te Boedapest wordt ingesteld. Men gaat over tot socialisatie van alle kunstschatten die zich in het bezit bevinden van alle par ticulieren. NOG GEEN VREDE. BERLIJN, 24' Maart. Erzberger ver klaarde zich op de protestvergadering te gen de verbrokkeling van Duitschland en zeide, dat het Duitsche volk een vrede, waarbij de annexatie van Dantzig, West- Pruisen en een deel van Silezië wordt op gelegd niet kan en zal onderteekenen. PROF. KAN t UTRECHT, 24 Maart. Alhier is op 82-fa- rigen leeftijd overleden prof. Kan, oud- hoog leeraar in de aardrijkskunde aan de Hoogeschool te Amsterdam. HOTEL TE HEERLEN. AMSTERDAM, 24 Maart. Een Amster- damsche combinatie heeft een groot com plex terreinen in' 't centrum van Heerlen aangekocht, alwaar een groot 1ste klasse hotel gebouwd zal worden. Tevens zal er een intiem schouwburgje komen. Een en ander zal klaar zijn in 1920. (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie De opname in deze rubriek bewijst geenszins, dat de Redactie er mede instemt.) Geachte Redactie. Vergunt u mij plaatsruimte voor het vol gende? Bij voorbaat mijn dank. De verdachtmakingen in woord en geschrift, te Alkmaar geuit de vorige week-, tegen de re volutionnairen in het algemeen, en die in het binnenland in het bijzonder, nopen wij tot een woord van protest. Ten eerste: met de verklaring van Bijbel- sche Profetian, dient men uiterst voorzichtig te zijn. Rev. Thiessen, de man welke eerst vol gens eigen woorden in de rijen liep der Rus sische revolutionnairen, doch later zich tegen hen keerden, (het ware beter andersom, zoo als Maxim Gorki) meent: dat het beeld van de lecmen voeten volgens Daniël 2 43, het Monarchaal en Socialistisch beginsel faetee- kent, die niet verbonden kunnen blijven ik laat in het midden of dit de ware uitleg ging is, alleen weet ik, d-at onze Gereformeer de voorvaderen, in hun strijd' tegen Rome, en later ten tijde van Napoleon, een geheel an- dire vsrklanng van dit beeld gaven. Wist de spr»kw ook wel, wat fey zeide, tow hij uitriep, dat de knoet van den Czaar hon derdmaal beter was, dan de bajonet der Bol- jewisten? De karakteristiek van het czarisme is niet de knoet; maar de galg enSibe rië, waaruit de revolutie duizenden ellendi- gen heeft bevrijd, en aan hun familie heeft v.* er gegeven, wie „de berichten van de Rus sische gevangenen" geregeld las, weet: dat Siberië een h e 1 was. Men doet de waarheid te kort, door over den czaar en zijn trawanten ook maar eenigszins zaeht te oordeelen. Dc christelijke 'kerk neemt toch niet iit be scherming de steden Jericho en Ai, met hare inwoners en koningen de koningen der Amo- rieten, van Jeruzalem, Hebron, Jarmuth, Ladis, Eglon? en vallen, Jozua en de Israëlie-1 ten af? Ook de heer Snéllen in zijn pleidooi voor de Burgerwacht, acht zich geroepen, over de Russische-sovjet republiek den staf te breken. Alften had- deze heer moeten zorgen, dat de waarheid niet in het gedrang kwam. Het is niet waar dat in Rusland de socialiseering der vrouw is "ingevoerdHoe komt hij er aan zulks te durven schrijven! De heer Snellen distel- leert dit uit een simpel berichtje omtrent de stad Saratov, buiten de sovjet-republiek gele gen, een berichtje van een jaar geleden dat nimmer bevestigd is geworden. Hoe zou de heer Snellen het vinden als over Hollandsche toestanden en' vrouwen zoo licht vaardig gelasterd werd? Ten slotte iets over de Burgerwacht, het be gin van het betoog van den heer Snellen over eventueele overmachtige revolutionnaire aan vallen van de Zaankant of den Helder, zal menigeen een vroolijk oogenblik bezorgd heb ben nota bene, heeft Holland trouwer vaderlanders dan Duis c.s., die de bolsjewis ten niet genoeg smalen' kunnen. Vervolgens doet heer Snellen alsof moord, brand, plunderingen hongersnood uitsluitend den nasleep zijn van revolutie. Integendeel zitten deze schrikkelijke dingen niet alleen aan eiken oorlog, maar ook aan het kapitalis tisch stelsel vast, dat de heer Snellen met zijn burgerwacht -tracht in stand te houden. Wij waarschuwen dan ook alle middenstanders, en in het bijzonder alle proletaren, zich tot dit gevaarlijk spel van den heer Snellen niet te teenen, het is letterlijk en figuurlijk een spelen met vuur. Een nieuwe wereld is komende, het zal den heer Snellen, zelfs met geen Alkmaarsche Burgerwacht gelukken dit -groote nieuwe we reld omvattende leven tegen te houden. Hoogachtend C. J. TJADEN. (Wij willen de vrije meeningsuiting niet be lemmeren en zullen, waar de schrijver zijn stuk met vollen naam onderteekent, hem geen plaatsruimte weigeren. Dat wij het met hem op alle punten on eens zijn, behoeft geen betoog. De knoet van den Czaar, de galg en Siberië waren zeker niet aantrekkelijk maar het bewind der Bc-ls- jewiki lijkt ons naar wat wij tot dusverre uit Rusland vernemen, nog honderdmaal ver schrikkelijker. Red. Alkm. Crt.) f 1 riRAFlSC 1Wf F.RBt RICHT 24 Maart. '(dfgcdn d do het Kon. Nedalandsch M.i oyisrli Instituut ie De Biklt. Geldig- tot den avond van 25 Maart, ib van dc w aarneming is df hoogste stadn van den barometer 758.8 te Thorshavn. De laagste stand van den barometer 745.1 te Lahague. VERWACHTING. Zwakke tot matige oostelijke tot zuid-oos telijken wind, zwaar tot half bewolkt, kans op regen, vooral in het zuiden, wellicht nog nachtvorst in het noorden, zachter overdag BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: 21 Maart. Cornelia, d. van Jan Tuinman en Guurtje Biesboer, 22 Maart. Jurriaan Cornelis, z. van Fran- ciscus Smit en Immetje Grootjes. 23 Maart. Bertha, d. van Harm Gedes Baints en Gijsberta Wilhelmina Maria Oostwal. CornelisnE- van Corne lis van Leijen en Grietje de Jager. 24 Maart. Hendricus, z. van Hendricus Hof man en Dieuwertje Wijte. OVERLEDEN: 23 Maart. Nicolaaa Zervas, 19 jaar. Christiaan Bakker, 65 jaar. ALKMAAR, 24 Mrt. Aangev. paar den f 0 8 0, 4 koeiH f 350 a 650, 131 nucht. kalveren f 15 a 30.— m. schapen f a 95 v. varkens f 160 a 225, - biggen f a -, 0 bokken f a - kipeieren a ct. N< rORDSC.H AR WOUDE 22 Mrt. Wortelen f 6 50 a 0. per 1 iHl bos Roode kool f 13.— a 0 0, Gele kool 12.75 100 K.O Roodekool buit. 0 a 0, gele f grove uien f 11,05 Detnscht witte f 6.a 7.- neutraal er. overzee f 0.— a 0.—. Bloemkool le s. f 0.— a 0.—, roode le soort f 13.—, 2e soort f 0.— a 0.stort f 0.a 0-—, gele lc soort t 12.75, 2e soort f 0.— a 0.stort f 0.— a0.—, witte I 6.2e soort f 0.a 0 Rammenas f 0.— u; '00 Kg., Uien f 6.30 a 10.53, breekpetn f 6.50 WARMENHUIZEN, 22 Aftri, Aardappe len f 0 drielingen f 0, krle f' - Nep (buitenlandt 0.a 0. Roods kool f 0— a 13.—, Gele f 0,— a 12.75, Witte f 0Rnabarber f 0,Wortelen f 0,— Deensc'ne wittekool f 6.uitschot id. f 0.— a 0.—, id. roode f 0.— a 0.id. gele f 0.a 0uien f 4 60 a 6. van 22 Maart 1919. Opgave van WA, 267r» liavw Mi/* 95 V, 29U/„ 1361/* 2941/* 6731/8 90 1641/» 271»/* 1551/* 122 447»/* !69 237V* 1061/, 111»/* 4101/jj 392 V, 207% 316 173 233 2227/, 246«ü 2591/, 285 306 V, 256 515 238 321 -495 7V, 13 V* 29% •38 88 90 29% 137 272 645 83 151 184 109 405 291 308 170 230 220 255 280 303 238 320 494 Mededrelingen van Maandag 24 Maart. De markt opende voor alles in een flauwe stemming, vooral waren het de voornaamste Oliewaarden, die een 30 20 pci. in koers verloren. Amerika onveranderd. Tabakken weinig affaire. De heer en Mevrouw BAINTS Oostwal geven U kennis van de geboorte van een flinke Dochter. Heden overleed, na een lang durig lijden, in den ouderdom van ruim 79 jaren, onze geliefde vader, behuwd- en grootvader, de Heer Uit aller naam, WIEBE VANSLOOTEN. Heerhugowaard, 21 Mrt, 1919. Hiermede vervullen wij den treurigen plicht u mede te dee- len, dat heden onze geliefde NU in den ouderdom van 8 jaar is overleden. Verzoeke om stille deelname. A. MALF. T. HALF—Hopman, K. HALF. Koedijk, 23 Maart 1919. Tot onze diepe droefheid over leed heden na een kort, doch smartelijk lijden, onze geliefde Echtgenoot en Vader, Zoon, Be huwdzoon, Broeder en Behuwd- broeder H. ZeRVAS-Penn.nkkof en kind. j. ZERVAS. PETER LOUISA. OEERTRUIDA. K. PENN1NKHOF G. PENNINKHOF— Koniko BEREND. DIRK. Alkmaar, 23 Maart 1919. Tot onze droefheid overleed heden onze beste Vader, Be huwd- en Grootvader, P1ETER G VRIJBURG Oud-Hoofd der School, Ridder in de Orde van Oranje- Nassau. Heiloo. O. VRIJBURG. F. VRIJBURO-Züp. A. VRIJBURG. Zwolié. A. VRIjrtURO. E. VRIJBURG—Bertlino. Deventer, M. VRljBURQ. Utrecht. L. A. VRIJBURG. Heiloe, 24 Maart '19. ■mmitgv'tmmw mamm Heden overleed, na een kort stondig lijden, onze geliefde Echtgenoot, Vader en Behuwd vader in den ouderdom van ruim 66 jaar. D. BAKKER—Bakker P. C. BAKKER. N. BAKKER Hoqf.rwerf. C. BAKKER. Alkmaar, 23 Maart 1919 Qeesierweg 5. Bezodken kunnen niet worde» afgewacht. Heden overleed, na kortstondig lijde», mijn geliefde broer Glir. BAKKES. Alkmaar, 23 Mrt. 1919. A. M, BAKKER. 3 De Heer eu Mevrouw B. WIJL.ACKER—PUTT zeggen dank voor de bewezen attentie op 16 dezer. Door deze brengen wij onzen hartelijke!» dank aan hen, die ge durende de ziekte, bij het overlijden en de teraardebestelling van opzei» onvergetelijken e* geliefden Zoon, Broeder en Behuwdbroeder PIET, hunne belangstelling t*onden. De familie VEEN. Landbouwer, P. G., 35 jaar, eigen bedrijf, wenschtkennism. met meisje uit dm boeren- of burgerstand of jonge wed. Vermogen gewen&cht, toch niet vereischt. Geh. verz. en ver*..Br. fr, bur, de*. Cour onder letter W 820- Mevr. FRANSSEN, Keetgracht 1 (naast de Stadswerf) vraagt een voor *»e en nacht. H W. M. R IJ K S, Ritsevoort, vraagt een vrouw om af *te w«s- schen, van elf tot twee uur. Mevrouw WINKELMAN, Metius- graoht 11, vraagt met 1 Mei a.s. Hotel 't Wapen van Munster, Verdronkenoord 94, vraagt net niet beneden de 18 jaar, als dag meisje. Hevr. met 1 Mei 1* klein stfl gerin, «n net senvondig als huisgenoote, tevens voor hst huishouden, met dagmeisje. Adres: Straatweg 142. van 8 tot 4 uur, Zaterdags den ge- heelen dag, in een gertn zonder kinderen j wasch buitenshuis. Aanbiedingen Metiusgracht 7. Gevraagd een E. W. VET, Langestraat 36. NET-PERSOON vraagt ter uit breiding zijner zaak tegen 10 pet. Brieven onder no. D 826 bureau van dit bUd, gevr»*i*g:d! in het DIACONIE HUI? «-an d Nfd: Herv. Qem. f« Af* -'-jnbscdi-.gea sch «Ïteïijk Veerstraat No. 1 te Alkmaar. In een eerste klas Kruideniers- en Comestibleszaak in een kleine provincieplaats 'jrordt gevraagd een volkomen met het vak op de hoogte en geheel zelfstandig kunnende werken, Brieven met uitv. inlich- tingen, verlangd salaris enz. onder E 827, bureau van dit blad. Brieven lett. C 825, bureau v.d. blaaL SPOEDIG GEVRAAGD die in het rijtuigvak werscht opgeleid te word«n. Tevens een MEDELEZER ge vraagd Nieuws van den Dag. DIJK C 24, Alkmaar, fd ter drukkerij van Firma Zn., Nieuwesloot 77. gevraagd, om tevens als Opticien te worden opgeleid, bij M. KATER, Mient 24. j Mri Penilon. Brieven met vol ledige opgave onder Z 822 bureau v»n dit blad. j nabij het Station. Koopsom f 4500. Aanv.imling 1 Mei. Te bevragen bii C. ZOMER, Nieuwpoortslaan g 17<X Alkmaar. miE nu. Diisii Ft 's avoids 8 uur, in is Hifii. AM i D i K I b <1U tNII V111 I 22 Mrt 4K 4 3K 3 2H 5 5 4K 4 4 4 4 4 5 5 4 H #1»/* 70«/* 63 53%, 93*,'8 88% 37% 34 24% 26% 27%, STAATSLENINGEN. NEDERLAND. pCt. Oblie. ,NW.S. v. f 1000 1918 5 Oblig. N.W.S. van 500/1000 1917 dito van f 1000 Oblig. dito dito dito dito dito Ned. Ind. 1915 f 1000 dito 1916 1006 BUITENLAN». OOSTENRIJK. Bel.vrije Krenenr. Jan.«Juli RUSLAND. Dbl. 1906 fr». 2500—5000 fwaagorad Dombr. CR. 415 Nicalai Spw. 160 Gec.sjel 1580 GR <25 Rotbschild (ceasals) GR <25 Hope ea Co. 1889.90 GR <25 6e Emissie, 1894. GR 625 TURKIJE. Bagdad Saw le serie 1904 4 BRAZILIË. Funding Ln. 1898 20/100 5 Provinciale en Gemeentel. Leeningen. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bank, en Credietdnstelllngen. Amsterdamsche Bank A Nederlandsche Bank C. v. A. Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen. Holl. Uier. Spoorw. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. Premieleeningen. NEDERLAND. A'dam Stad 1174 100) 3 BELG1E. Antwerpen 1887 -j' Prolongatie pCt- Vorige' koers Atcbis. Top. ft S Fé C. v. g. A 94%. j - Denv R. Grande Spw. C. v. A. 8%, 9 Erie Spw. Mij. Gewone Aand. 217/, 211/s Kans. City South. Railw. Cy. g. dito Pref. A Missouri Kans. Tex. C. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac, Comp. Couth. R!w. Vot. Tr. Gew A. Vorige koert 87 81%, 701/* 63»/, 53»/u 93»/* 93»/» 27»»/,, 91% 28»,'i 35 25t% 26Vm 27 59»/, 86»» 971/8 98»/, 189 191 143 99 97 V, 90 lOSVt» 72%, 41/* 142»/» 97i/4 8971, 41/* Uni >n Pac. Railr. Cy. C. a. A. Anaconda Copper'C. v. A. Am. Cari Foundry Co. C. v. A. Amer. Hide Lesther Coinp". Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Merc. Marine Cy. afg. A. Int. Merc. Marine afg. pr. A. Gee. Hall. Petr. Cert v. A. ken. Ned. Mij t e. v. Petr b* Orion Petrol. Mij. Steaua Roman* Petr. Mij. A. Compania Mercantil Argentina Cult. Mij. der Vorstenlanden id. Id. id Winataand. Hundelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Nederl. Ind. HandcLbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult My. Aand Nederl. Rubber f 1 oil. Amerika Lijn A. Id. Gem. Eigendom A. Holi. Stoomb. MS- A»nd. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mij. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kan. Paketyaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. Deli'Maatschappg Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senembah Teb*k«Mij. Aand 2IU/i, 2U/* 52»/s 7>i/„ 137/i, 99 28*/, 13 i Via 83»;* WILLEM TAN SLOOTKÏf, weduwnaar van TEUNTJE PEE REBOOM. NICOLA A8 ZERVAS, op den leeftijd van bijna 20 jaar. O. ZERVASAppet. CHR B4HKKR, GEVRAAGD. ROODERS, Geest 47. BIEDT .XICH AAN HEE& zoekt teget; j *ki S

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3