HUIZEN. 2 Arbeiden I, I Alpmeene Vergadering 5 1 nip ui tegen Beieerlngsprlls II Solaris SOTTIER lts diturs Landbouwgsrsgdschap, JOH. GOES ZOON, 11 raise, Landboawgergodschappon, Flütien: Lsat 0 Ha. 148 sa Achterstraat B 58. KAASHANDEL. PAKHU8RIIIM TE „The City Follies" In ds Schouwburgzaal yan ds „HARM ON IE". Huishoudzeep ar. ^UULes, Groote versche I jjg 4 BOEL HUIS. P j. LlLRMAJiB Gebr. BISKANTER, Laat D No 63. H. SCHOONHOVEN, KINDERWAGEN, HOOGLAND SMIT. DKSEM. Kapitaal en Reserren f 7,200,000 CREDIETEN, DEPOSITO'S, Weggeloopen Te koop. Te koop. T© i^oop. eearentenkrswoniag Vereeniging de Ambanhtuchooi vqö? Alkmaar ög Omstrek RUND-, KALFS' en VA KKENS SLAGERIJ zaak zal heropenen K. BRANDS. 13 cent per stuk, bij LIGTHART, "illili) Él Sareêdsclulfasf 'to iiMareliliftg Meubelen, n a pr" Kalfsvlees ch Lappen en Gehakt 60 ct. per 5 ons. Yarkensvleesch. JOH. KOR VER, SI. Annastraat. Vijz. Democratische KiesYereeniging Openbaro Vergadering de heer D. Kooiman Provinciale- en Gemeente-politiek. ZEVENHUIZEN» HEIL81 Ook bij ons RundKalis- en Yarkensvleesch Jn. Blaaoboer Gzn., Kaasgereedschap, Mr. A. P. H de Lange, Notaris. Notaris Gottmer beslag VEE, rersch gebakken, Süjjöüüï VarkensYieesch tegen sonsarreereode prijzen. H gi'ooto Voorj&arsuitTdrkoüp «%iurt atOK sleedf» vnort Alle soorten. örooto keuze. f 5 50 f 6.50 r Klim en hoorei f 7.50 f H .50 m kleedmg voor alle vakken. te geven door kot Caberet-Gezelschap THE ÜAJVSAKTT; KANTOOR ALKMAAR, voorheen J. DE LANGE C.Jzn. COUPONS, EFFECTEN. Te koop aangeboden TE KOOP TE KOOP GEVRAAGD eén Aangeboden een Promenadewag»n, een Badkuip. P. SPRONK, Halfweg. J. LANSER Jh.zn., Hoofddorp. NEDERKOORN SCHOUTENSTRAAT. HEILÓO. des aBorgdn* 'Jt uur, ft,, indztws j hier DiRK VFRDU2N Ritsevoort A 42. Telef. 562. URSEM e«n pulk bent Prijscourant Ossenvleasch. Kalfsvlesscb. f 0.65 0.70 ALLES PER 5 ONS. Gevraagd een bekwaam good met hst inkoopsn bekend. Opgave van vorlangd salaris en ref Tevens gevraagd or.dcr opgave van grestte cn huurprijs. Brievan aan het tuireau van dit blad. -üwi-, ta—i sr f If i¥1 op Zaterdag 5 April a s., 's avonds half acht op Zondag 6 April a.s., half twee, *""r"".T -• •-** V* n **.«r ?>.-r O-, l 4 W.. 4 'W -a „"tV-IA* v f I- - W i tfu*. W LmtJi - fccNIGiiNfci wea. Aid. Centr. Alkmaar, N5D. ??,CTESTaNTEN BOND Afd. Alkmaar. REMONSTR. GEMEENTE, EVANO. LUTHERSCliE GEMEENTE; DOüPSOÉZINDE KRING „HANS DE RIES". GECOMBINEERDE VERGADERING 039 Donderdag 3 April HALr ACHT in de EVANG. LÜTHERSCHE KERK. Spreker! Da. J, D. BIERENS DE HAAN AeidcnuOüt. Onderwerp„HET BEGIN DER WIJSHEID". Toegangsprijs voor lede* 10 cent, voor nlet-Ieden 50 cent. Kaarten zijn verkrijgbaar voor leden Protest. Sond, Remonstr. Gera, en Hans de Ries bij fa. Zwaan en Zn. Nieuweslooi, en de andere bij W. Nederkoorn, Schoutenstraat, tot en met 31 Maart. Voor niet-leden na dien datum bij die adressen. Aan buitenleden worden ze na aanvraag toegezonden door den secretaris „De Middaghoogte", Vogelenzang 20a. !f ->«!<•* f» i{*'a*t*u De aandacht wordt gevestigd Dp de afgifte van Blnnenlandgchn Credietbrlavan. waardoor In ruim 80 plaatten In Nederland gelden franco kunnen worden opgenomen. Tegen belooning terug te bezor gen bij S. DE JONO, gem Ursem. 2 beste Kozijnen met schuiframen glasdicht. 2 Dakranjen, glasdicht. 5 stal- 01 gevelramen, glasdicht. I sterke huisirap, geschikt voor pakhuis, beste greenen gebruikte planken, 9, 10 en II d.m. breed, 21 vt. lang, IJ d.m. dik, greenen schrooten, 1 kippenhok en geschikt voor varkenshok, 1 handmeelmolen om granen te malen, sterke schoon- makerstrappen 8 en 9 tree f 5 50, stoelzittings, nieuwe ouderwetsche mandenwiegen, 3 mooie solkdt mahometafds, 1 prachtpendule enz. e*z. Voorts te koop zaaiiuinboa- j «jen 05 ct. p. kilo, zuiver boerea- kcolzaad 10 ct. O"*. Adres: J. J. KU Ij PEK, Varne broek 29. staande aan den Lindelaan. Brieven onder no. K 810 bureau v. d. blad. liggende aan groot vaarwater. Te bevragen bijj. KOELEMLIJ, Ursem Door omstandigheden een mooi HTiitJ TE kOOf, bij den Wes- terweg. Koopsom f 6Ö0Q vrij op !aam, beslist 1 Mei 1919 ontruimd. Te bevragen Straatweg 43, Alkmaar. RITSEVOORT 26. TE KOOV met voor» en Achtertuin, voor t 3000.—. Te at*vaarden 1 Mei a.s Sr. Ir. ander A 823 bur. v. d. blad. op besten atand, yooi- alle doel einden geschikt. Priemt onder lett. B 824, bur. v. d, biad. op DINSDAG S 1P1.IL 1919, de» atondi 3 uur, in u4 Besta urskauier. Fnidsen IOI. - Telefoon 218. De omiergeteekende bericht hiermede zijne geachte cliëntèle, dat hij WOENSDAG a.s. zijn en hoopt weer hetzelfde ver- troüweu te genieten voorheen, neleefri aanbevelend, voor de wasch 25 eens per groot stuk. Voorts DtLTA en SUL TANE ZEEPEN. Van Houten'a RÖNA CACAO per ons 40 cent, per kilo f SM. TOILETZEEP 85 cent per sUik. Verkrijgbaai bij Winkelier, Forestusstra-it 26,. ALKMAAR, Zij, die land'of acheurland disponibel hebben, zijn volgens Ministers besluit vrij om suikerbieten te verbouwen. De prijs der bieten met een suikergehalte van115 is bepaald op f 30.per 1000 K.G., netto, geleverd aan vaarwater, terwijl voor elk meer of minder een bedrag van f 2.— zal worden berekend per 1000 K.GL met een voorschot van f 100.per H.A. Ondergeteekendcn, Agenten der Suikerfabriek .HOLLAND" te Halfweg, zyn gaarne bereid alle gewenschte inlichtingen te verstrekken, terwijl daarvoor Zaterdag 29 Maart t» Alkmaar, van 9—1 uur, bij SCHERMEKHORN, Caié .de Tabakshandei" Vrijdag 28 Maart te Avenhorn, van 9—1 uur in Hotel FEENSTRA Vrijdagmiddag 28 Maart In De Rijp, van 8--6J uur bij BLOKDIJK zitting zal worden gehouden, waar tevens contracten kun nen worden afgesloten. Onder aanbeveling, «hl I voer winketiers zninéer, ACHTBRIfKO. bi TELEF. 642. LA AT ill. zal ïMnsdag SJAprlI 1919,'smor gens 10 unr, ten sterfhuize vj'! dsn heer O. A. F, SCHOUTEN it UVsem|& conUhttfvcrkoopen (alles in besten staat verkm-cud), «as g«©d «nderii»uii«n aisdive: to tafcis en stoelen, as-he! met tecbahoore*. spiegel, dstn- spiegei, pendule met kandelabrès, theetafel, penantkastje, iianenkast, barometer, naaimachine mei en tafeltje, ledikantje, w schtafel met garnituur, eenig beddegoed, tapijt, vlcsrkkeden, zeil, gerdijien, diverse beelden, glas-, porecu.a-, aarde- en nikkelwerk, brandkast, fornuis, keuken- en waschgt:«Ccl- SChap. 1 Bestellingen worden aangenomen 1 B tl U P V Ft li AGENDA: 1. Vaststelling van het verslag over 1918. 2. Vaststelling der rekenjr.g en ver antwoording over 19io. 3. Uitloting van 2 obligaties der 3 o/0 geldleening. Het Bestuur: Mr. W. C. BOSMAN, Voorzitter. Mr. P. A. OFFERS, Secretaris. I en tïili'S ÜV.Ur>;ü, Aan hetzelfda adres 8 vkxïl» verkrUgbHstr li f3,20 per Litfcr. •p WOENSDAG 2« HAAKT, in het lokaal v. Mej. de wed. Ruiter. SPREKER: Burgemeester van Wormer, Lid van de Prov. Staten. ONDERWERP: Aanvang 7 unr precies, Entree Vrij. Voor het Bestnur der V. D. Klesv. BUIS, Secr, van: is va» heden af verkrijgbaar 16 cent per pakje van 8 stuks. Aanbevelend, Brood- en Beschuitbakker, Tel. 531 Huigbrouwerstr. 14. Ondergeteekende maakt bekend, dat vanaf Dinsdag a.s. wederom dagelijks verkrijgbaar is. Beleefd aanbevelend, al»: 3 Tijcjkalver», 4 /.otnerialvcra beate Sctiotters, gelald hebbende ci op kalven staande, 2 Vaarzen, 1 Pink, 1 Piokstier, 1 Blauw Ruin- paard (12 j.) zeer mak, nieuwe jachtwagen met Collings-Patentas- ?en, 1 ftakwdgen, 1 Boerenwagen met toebchoorea, 1 Driewieldekar niet Ierbak, zoo goed als nieuw, 1 Mclkwagentje, 1 Hooischudder, 1 Maaimac/bine (beide Merk Bamford) Maaimadnue i paarde, compleet Kartuig, zoo goea als nieuw, Kar- tuig, Werkhamen, Leidsels, Tiemtui- gen en Binten, als: Kaastobbe voor 12 kazen,voor 4 Kazen, Boteimouf met stelling, Karn, Gaarvat, Melkbakken, Makers en Zetters voor Commissiekaas, Kienders, Teemsen, Zoutkist, Jukken m Emmers, Graven, Harken, Schoppen', Hand- hooihark, Zennissen, Spatschutten, Ganglooper, Looperzeil, Stalschel- Etü, Buneketting, Stuit Mest, Takke- osschen en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. Op de plaats geen gelegenheid tot stalling, wel in de onmiddellijke na bijheid te Obdam, zal W©en?4ag s« Mmart 1919, 's morgens 9 irar, ten ^«rfViuize van den heer C A P. SCHOUTEN te ütseiti, con tant verkoopen als: 4 geldckoeien, 7 kal «koele», 7 hokkeUnguj.l hokke!s»g Stun,«enige kuikalvereu, een .u» zwarte witvoetmerrje oud 6 jaar, mak in alle tuigen en beste draver,een 1-jarige zwarte wiivoeitnertie, 3 varkens, 8 r>Ci«pan met lammeren, Ikippeu mei haan en noa. VouL een her- dmt-and met hok, een goed onder* bQ':iden tilbury, b.«kw4gen met hekken en lengssok( jasr gebruikt) maafmachine, hooischudder, hooi bal k (alle korten tijd takgebruik) nieuwe v:u> met ^i-wichtan, twee schuitjes, praam, jrreslede, hort, schapenruif, veerbak, 12 voer bakken voor koeien, groo^a vOer- kisi, 2 dricwielige karren met hooiraam, ponder e» ierbakke* (éém zo3 goed ais nieuw), varkensboel, w.o. gareel, pl.m. Wi a%rd- aj-.yte.^akken waarvan pl.sn. 40 ge- vula met poolers, pl.m. 80 onge bruikte zakken enz. Ds vei koop van landboaw- an zUivelgereedschap en hef huisraad, zal op nader bekend ta naken dag plaats hebben. Gelegenheid tot stalling in het café van K. ZUURBIER aaast de boerderij. mtum is SJï..:;Uua», xal ca WOENSDA.C 2-j MAART des W9MQiddag?. 3 uur, feuiz.: t«i .«en verzoJte vau dm hwr Ja. DE GROOT te Koedijk om coa- tsnl geld, publiek verkaopfia: J, bruine ruin (0 jaar oud), 1 zwarte ruin (8 jaar oud), 1 zware Belg. mervie (6 jaar oud;, 1 versche melkkoe, 1 kuikalf, eenige Lippen mei hok eu loop. Voorts: Utrechtsche jachtwagen met geslepen zijportieren voor 1 en 2 paarden (zoo goed al® nieuw), 1 tilburij met lecren strijkende kap (nieuw model), 1 landauer op gum mibanden voor 1 en 2 paarden merk „Berlin", 1 Viötonerijtuig, nieuwe heerenfiets, gebruikte dito, evenaara en spoorstokken. Tuigen: volledig kartuig mei nik keien gril, Engelsch kartuig, nog 2 kartuigte, spantuig, 2 wagentuigen, 2 pioeggrillen, 1 ploegtuig, paar dendekken (nieuw), paardendekens, rijtuigiantaarns, k ba'des. keren voerbakken, Landbouwgereedschappenharken, vorken, handhooihark, haverkisten, 200 linnen zandzakken, bascule met gewichten, peenenmachine, «gge, 2 aardtroggen, koolmanden, aardap pelenmanden, 2 koolberries, graven, wieders, 21 Va kilo kopervitriool enz, 64 bakken Sehotsche muizen, planters, eenige bakjes Schoolmees ters, blauwe planters, enz. Vaartuigen 3/4 praam en 1 schuitje HUISRAAD: Karpet, zoo goed als nieuw, wa- terfiher, 2 trappen waarvan 1 met 18 treden, enz. Op de plaats geen gelegenheid tot uitspanning, D«a» wij T«jAil3üB©SSïï onze zaken r»«d«r hopen wïj, evenals voorheen, een Ieders gunst waardig te blijvers, LAPPEW POLET Of GEHAKT. ROLLADE. ROASTBIEF ef LENDEN BIEFSTUK OSSENHAAS f 1.50 GEHAKT 1.S0 LAPPEN 1.60 STfeKJES 0.70 1.60 FRICANDO of S6HIJF 6.75 „1.70 OESTERS of BL. VINKEN 0.75 „1.80 KALFS- EN VARKENS GEHAKT 0.90 Minzaam aanbevelend, Inwf ajqaj, teiniu. van alle OOUDLN- CN ZILVERWERKEN. HORLQQES, KLOKKEN. BAROMETERS, enz. Alles gaat weg voer d> a ®nd«B prfjs, met bsver.dle* a*g 20 pCt. korting. SWT Tijdens «en Uitverkoop wordt oud Goud. Zllvef, Platina, Bloedkoralen enz., tegen «stra hqfegea prijs gekacht ®f !- bcisl'ng asa^enomen. '«•rl»gai»4*k«r. IT1WOSMTR» «T Bfr«r»n D. J. LEVERT, Geu4- ta tl'TVSRKOOE met 2O*/» V.Tt'r.g. (en bate van El.VDLKVOEDIVO. EN In de Pauze en na de Voorstelling zal's avonds o. a. Thee worden ge*chonhen en gelegenheid v.ijn om te Grabbelen enz. TOEGANGbKAAKTÉN voor 's avonds I 1.verkrijgbaar bij de Fa. P. DE FRENNE, LangestraatFa. P. BLAAUW, Ritsevoon en LangstraatMej. M. MOUJN, Nmiwesloot 38 en bij den Heer J. DE JAGER, Steijnstraat 27. TOEGANGSKAARTEN t 1.S5, die zoowei voor 's avonds 5 Ap. «1 als 's middags 6 April geldig zijn, alleen verkrijgbaar na introductie bij Mej. M. MOL1JN en den Heer J. DE JAGER. Plaatsen kunnen besproken worden Vrijdag 4 en Zaterdag 5 April van 10—1 en van 3—6 uur aan de „Harmonie".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4