DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. TO Honderd ©en ©n twintigste Jaargang 1919 MAANDAG honnementspriis bij vooruitbetaling p. 3 naaodei f 1.85. Ir. p. post! 19D. Bswilsusinmers 5 et. Rdvartestleurlis 15 ct. p. regel, graotere letters naar olaetsrvlmto. Br. !r. t.Y. Boek- es Hernis. Costsr 5 Zn.. Yoordnm C 9. Tel. 3 24 MAART. 3Vt\l itie- KLiezerslij st. Kalkoen en plumpudding. mmrjs-, 5.- 5-— 10.— 15.- 20.— 25.- 30.— 35.— 40.— 45.- De BURGEMEESTER van ALKMAAR brengt te ralgemcene kennis, dat het register icr in 1918 en 1919 voor de militie, lichting 1920, ingeschrevenen cn'hct alphabctisch re- ter, ter cmeeutcijsccretarie ter lezing zijn ledergekgd van 2:' tot' en met 31 Maart i.s., van des voorm. 9 tot des nam. 2 uur, binnen welken tijd bezwaren daartegen' kun nen worden ingebracht bij den neer Commis- aris der Koningin in deze provincie, door middel yan .cn daartoe strekkend verzoek schrift, dat behoorlijk met redenen omkleed noet zijn, op straffe van niet-ontvan'kelijk- he'd. Het bezwaarschrift wordt tegen bewijs van ontvangst ingebracht bij den Burgemeester der gemeente, waar de ingeschrevene voor de militie is ingeschreven. Alkmaar, 22 Maart 1919. - De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemecne ken nis, dat in het Gemeenteblad vau Alkmaar, No. 620, is opgenomen het besluit van den •ad Ui' i Gemeente van 30 anuari 1919, waarbij is vastgesteld cene VERORDENING TOT AAN VULLING DER BOUW- EN WO NINGVERORDENING. Welke varordening, heden afgekondigd, ge urende drie maanden ter gemeente-secretarie ter lezing is nedergclegd en aldaar, tegen be taling van 0.05, in afdruk is verkrijgbaar gesteld. Alkmaar, 22 Maart 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUpERS van ALKMAAR breftgen ter algemecne ken nis, dat de KIEZERSLIJST en de ALPHA- BETISCHE LIJSTEN der namen en voorna men van hen, die van de Kiezerslijst zijn af gevoerd en van hen, die daarop zijn gebracht, door hun College zijn VASTGESTELD en T OT EN ME T 21 APRIL e.k. op de Secreta rie der Gemeente voor een ieder TER IN ZAGE ZIJN NEDERGELEGD en legen be taling der kosten, in afs&hrift of afdruk ver krijgbaar zijn. Tot en met den 15en April a.s, is een ieder bevo bij het Gemeentebestuur verbetering der Kiezerslijst te vragen, op grond, dat hij zelf of ecu ander, in strijd met de Wet, daar op voorkomt, niet voorkomt of niet behoor lijk voorkomt. Alkmaar, 22 Maart 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Naar het Engclsch van A. L. HARRIS. Nadruk verboden. De vrachtwagen hield stil voor een groot», étagewoniug, twee manden werden eruit ge tild en vele trappen $>p naar boven gedragen tot op het portaaltje, waar twee deuren van i gelijken vorm en grootte als zwijgende wach- tt rs zich tegenover elkaar bevondqp. Op de groote mand stond: „mr. Edward Meekin," op de kleine: „Miss Tiffen De man gaf een stevigcir klop op elk der deuren, onderwijl een vroolijk deuntje flui tend met het restantje adem dat over was, na den langen klauter. Van achter de deur rechts weerklonk het getik eener type-machine, dat direct bij liet kloppen ophield; een stoel werd verschoven en meteen de deur geopend door een niet on aardig, net jongmeisje, dat echter de aller eerste jeugd gepasseerd was. Miss Tiffen vroeg dc man. Voor mij klonk het blij en meteen werd de kaart afgeteekend en den man een „prettig Kerstfeest" ge'wenscht. De deur zou "direct weer zijn toegegaan, had dc man met een knikje naar de andere deur haar daarin niet verhinderd. Daar schijnt niemand thuis? vroeg hij. Miss Tiffen bloosde flauwtjes, hoewel er geen reden voor scheen. O, o, je bedoelt bij meneer Meekin? Is die andere mand voor hem? Neen, niet eerder dan over oen uurtje komt hij, geloof ik, thuis. Bij mij laten? Miss Tiffen scheen even on zeker over dat voorstel, doch direct liet zij haar toestemming volgen, Moet ik nu voor hem teekenen? O, jél Haar hand trilde even. Doch de zaak was in een oogwenk in orde cn haar deur ging toe. Maar het typen lukte niet vlot meer, telkens dwaalden haar oogen af naar die andere groote mand. Zij wist wat de hare bevatte: een plumpudding, die haar nicht uit Devon» hire haar elk jaar toezond, tegelijk met een blik zeete room. Zou de andere mand van denzelfden in houd zijn en als dat zoo was, zou hij kans zien een en ander op te warmen? Mannen wa ren soms zoo stumperig in huishoudelijke aangelegenheden. Meneer Meekin gebruikte zijn maaltijden bijna altijd buitenshuis, hoewel zij wel ge loofde dat hij eenige blikjes in zijn buffetje had staan. Ja, zij nad weieens eventjes naar -binnen gegluurd, als de werkvrouw zijn ka mers deed Eens zou zij het ooit vergeten had zij den durf gehad bij hem aan te kloppen om hem te vragen naar een blikjes- owaje. In zijn hsmdamouwoi w*a hij ajm is deur verschenen, zijn gezicht vol zeep, den kende dat hij den jongen met bet Zondags blad voor zich zou zien. Beiden hadden sterk gebloosd. Meneer Meekin, bewust van 't onmogelijke figuur dat hij sloeg, doch iegelijk wetend dat hij in een onberispelijk-schoon Zondagach overhemd stond, was teruggeijld en had met céne handbeweging én gezicht ontmaskerd en een jas aangeschoten en naar 't verlangde voorwerp gegrepen en was terug, nog voor dat miss liften tijd had gevonden haar ge bedje „om te magen vergaan" geheel had uit gezucht. Sedert dat voorvalletje had zij altijd ge bloosd bij het hooren van zijn nhaui en me neer Meekin had onwillekeurig iersluiks langs zijn kin geveegd, steeds wanneer bij, bij wijze van spreken, het blikjes-opeomakertje in 't oog kreeg. Beiden hadden, elk voor zich, gelegenheid gevonden wat meer van elkander te weten te komen. Meneer Meekin was een ouderwetsche klerk op een ouderwetsch koopmanskantoor; hij wist dat miss luien ccri typr was en van het typen van manuscripten moest leven Een zeer bekend schrijver gebruikte haar voor dat doel. Zij beznt geen andere familie dan dc nicht buiten en lueld haar slaap- cn zitkamer alléén in orde. Miss Tiffen van haar kant was op de hoogte van mr. Meekin, in zooverre, dat hij evenals zij alleen op de wereld was, dat hij een étage prefereerde boven kamers, omdat hij een afkeer van „huisjuffrouwen had en dat -lij, hoewel hij zorgde voor eigen koffie en eigen gekookte eitjes bij zijn ontbijt, met anders dan een werkster bad, die zijn kamera netjes hield. Zij vermoedde, dat hij ongeveer vijltig jaar oud zou zijn; hoewel met direct mooi, was hij in haar oogen „een heer". Zij was nieuwsgierig wat hij over haAr dacht. Of hij ha§r jonger dan haar jareu dacht twee-en-veertig komende Paschen? Of hij ge zien had, dat beur haar een natuurlijke golf had. wat een begin van grijs-worden verborg. L'itgezondei d hei voorvalletje dien Zon dagmorgen, bestond hun omgang in het wis selen van kleine, oabt duidende zinnetjes, als zij toevallig op het portaal of de trap elkaar ontmoetten. Maar nu hadt je daar de korfl Miss Tiifen hoorde zijn stap, precies om half zeven en opende nu met een klem kudye de buitenste deur harer woning. Meneer Meekin vóór de zijne, keerde zich om en zei „goeicn-av.ond'' ia de donkere ruimte Er is, hm, hm, tt staat hier een mand voor U, dat wil zeggen, de besteller liet naar Dij mij, daar U met thuis was. Een mand? vroeg meneer Meekin verbaasd. Ik zou weieens willen weten wie in de wereld mij een' mand zou zenden 1 Dank U ten zeerste miss Tiffen, ik kom haar dadelijk bh U weg halen Hij haastte zich naar haar kamer eu de mand opbeurend, zei hij: Een zwaar vrachtje, waarachies, ik zou weieens willen weten wie Heel zwaar, beaamde miss Tiffen, terwijl ze het andere handvat opnam. Een echte Kerstmand, ik zelve had er ook een met een plumpudding. Misschien zoud iemand mij ook wel een plumpudding. Wacht, mak ik? mag ik direct maar eens kijken? Ja, ja, doet U dat! juichte miss Tiffen op gewonden, wat haar heel goed stond, draai ende om meneer Meekin, terwijl hij zijn zak mes voor den dag haalde. Hij sneed de touwtjes door en, het deksel openend, haalde hij van onder het slroo een lekkeren, vetten kalkoen te voorschijn. Er hing een kaartje aan zijn nek, waarop iets geschreven stond, wat mr. Meekin een bril te voorschijn deed brengen. Van mijn neef James uit Cornwall, met wenscben voor een goeie Kerstmis! Ileeft een boerderij, weet U, voegde hij ter opheldering er bij, maar heelt mij tot dusver nog nooit iets gezonden. Allemachtig aardig. Maar 't diertje weegt zeker wel twaalf pond; wat moet een man als ik, wiens hoed zijn geheele familie dekt, met zoo'n kalkoen uitvoeren! Ik dineer meestal de Kerstdagen ook buitens huis. En U, U hebt een plumpudding uit Devonshire, zei U dat niet, miss Tiffen?- En een blik met room echte room uit Devonshire. VerrukkelijKU, U zal ik er wat van laten proeven. Op voorwaarde, dat U wat van mijn kaK koen meeëet, zei mr. Meekin galant. Een kalkoen uit Cornwall en een plumpudding uit Devonshire, nou, nou het heeft er allen schijn van dat zij bij elkaar behooren Miss Tiffen wist niet, wat hierop te ant woorden. Sedert haar jeugd, toen Sam Tonkin haar de helft van zijn parapluie op een regenachti- gen Zondagavond had aangeboden ai haar bij 't heengaan extra stevig de hand had ge drukt, had zij zich niet zoo verward gevoeld. Het is nu maar de vraag, hoe krijgen wij het diertje gebraden, ging meneer Meekin voort Misschien bij den bakker hier tegen over. Toen deed miss Tiffen plotseling een ge durfd ding. Mijn gas-fornuisje, merkte ze op, is er prachtig voor. En dat geeft niets geen last. niets, heelemaal niets. En, en ik ben dól op koken, en ik krijg maar zoo zelüen een kansje om dat te toonen Heusch, heusch waar? U bent te goed. miss Tiffen, stamelde hij. Ik weet heusch niet hoe U te danken.En ik maak nu al zoo'n rommelEn hij raapte eenig stroo op dat uit de mand was ontsnapt Dus afgestreken? weeg mi» Tjüla* zeer gedecideerd (hoewel zij later zichzelf bekennen moest, niet te weten waar zij dien moed vandaan had gehaald), en en hoe nu met de sauéijsjes? Meneer Meekin had blijkbaar zeer liberale opvattingen over caucijzen. Tot twee pond werd besloten, hij zou zelf ze uit de stad mee nemen, van een zeer goede comestibleswin- kel. Miss Tiffen zou voor het vulsel en de saus zorgen eu nam alle verantwoordelijk heid op zich Eindelijk trek meneer Meekin met de mand zich terug naar de tegenovergelegen d«uf, door zijn dank betuigend voor al het goede dat miss Tiffen hem, ouden vrijgezel, wilde aandoen, en dat vooral op een tijdstip als Kerstmis, waarin men zijn eigen eenzaam heid zoo heel duidelijk gevoelt Mis» Tiffen stemde dat toe. Zij had erhter al zoovele Kerstmis-feestdagen alléén moe ten doorleven, dat zij er al aan wende, zei ze met zachten glimlach en een zuchtje Hij ook zuchtte met sympathieke instem ming; toen boog hij en verdween. Op den schoorsteenmantel bij miss Tiffen stond een rudeiwetsch spiegeltje; haar eerste impuls wa9 daar in te kijken. Wat een kleur, mompelde Zc, maar wat opwindend ook cm alles! Toes nam zij den kalkoen ia haar han den, kuste het dier even heel snel en stamelde tegen zijn borstje: „Edward." Doch de type machine wachtte m tot diep ia data nacht duurde het getik. Meneer Meeki* los lei is ilji kamers het typen hoeren en toes hij zijn «achtliuit had uitgeblazen en zich in zijn dekens had terug getrokken, mompelde hij medelijdend: Wat een schande, wat eec over werk, en dan zeker sog kleine verdienste. Een aardig meisje, en zoo keurig en zoo huishoudelijk. Waarom ze nooit trouwde? Hé, wat verve lend is dat voortdurend getik! Miss Tiffen1 vroeg zich zelf af waarom zij zoo gelukkig wakker werd dien Kerstmis morgen. Op eens herinnerde zij zichden kalkoen! Na een zeer sober ontbijtje deed ztj een groote schort voor en begon met opge stroopte mouwen aan de voorbereidselen aer kokerij. Daarna werd de zitkamer onder han den genomen, overal werd wat hulst aange bracht, werden de kussens in den leuningstoel opgepoft, onderwijl zong de kalkom mét de ne bovenverdiepinkje en meneer Meekin her innerde zich met sedert zijn jeugd, toen hij bij moeder thuis was, zulke heerlijke geuren ooit meer geroken te hebben;. De kalkoen in een rijk bruin jasje, lag in al zijn dikte precies om half twee op schotel miss Tiffen knipte een dankbaarheidstraantje weg, voordat zij hei portaaltje overliep naar de tegenover haar gelegen deur. Wilt u maar even overstappen1 en het beest je ophalen, meneer Meekin, alles is klaar, ook de pudding, voegde ziji er aan toe. Meneer Mekin vatte allen moed bijeen. Miss Tiffen, zei hij, terwijl hij purperrood werd, mijn kalkoen' eu uw pudding waren min of meer buurlui. Devonshire en Cornwall lijgen immers vlak bij elkaar, zij zijn tegelijk geprepareerd, dua waarom zouden wij ze nu niet samen eten? O. meneer Meekin, vvindt U, vindt U dat t góAtheusch Absoluut, hoor! waarom zou U mij niet op Kerstdag ten eten1 kunnen vragen? t Is im mers aangewezen. Laten wij, U en ik, en de kalkoen en de plumpudding gezellig als bu ren vereenigd zijn. Ik heb nog wat aardappelpurée era wat Brusselsche spruitjes, mompelde miss Tiffen verlegen, de saus is in de sauskom en er is ook nog de room 'Het wordt een1 banket! riep meneer Meekin uit, zijn handen wrijvende. Droomde ze of waakte zij? Miss Tiffen vroeg het steeds zichzelve af. Was zij het, die daar zat aan het eigen ronde tafeltje, ge dekt met het allermooiste tafellinnen, waarop middenin de „kalkoen'' troonde en met mr. Meekin erbij, die hoor hielp met het aansnij den, en haar bediende, haar de lekkerste hap jes toeschoof, tefwijl zij hem de spruitjes toe diende? En de pudding, zoo donker als je hoed, met een klein takje hulst erin gestoken, was een nieuwe triomf. En de room erbij! Het was het allerliefste dineetje, het heerlijk ste Kerstfeest, dat ze sinds jaren had gehad. En mr. Meekin, die maar niet ophield haar te bewonderen om haar goede koök-gaven, om de gezelligheid, die zij hem bereidde Wat zou zijHij hield zijn bijna indis- creeten gedachtengang terug, doch steeds was die er weer en hield maar 'koppig aan. Een roekelooze'gedachte greep mr. Meekin vast. Wat zou ze ervan zeggen, overwoog hij, als hij Ja, hoorde hij zichzelve zeggen, ja, Londen is een verlaten oord. Alléén, in de massa al léén is Dat juist heb ik zoo vaak gevoeld, viel zij hem in de rede. Eerj kat zou je tenminste nog wat gezelligheid kunnen; geven, maar een kat op een bovenwoning is te lastig. Miss Tiffen schoof haar bord terug, terwijl zij sprak, het diner was afgeloopen. Hij zou aanstonds terugkeeren naar zijn eigen kamers en zij zou opnieuw het leventje van eiken dag beginnen. Ja, ja, miss Tiffen, het leven alleen1 is een stommigheid, als ik het zoo noemen mag. Door den kalkoen en. alles erbij, voel ik mij met U als onder oude vrienden, hoewel wij vroeger maar weinig woorden gewisseld heb ben. Ik geloof niet, dat ik ooit zoo'n prettig Kerstfeest vierde als dit. En, enneii hoop mé U «wj te trïi risdk, wum ik mmi niet hoe ik 't zal zeggen, het is een gedachte en ik verwacht nut van U-dat U ine direct zult antwoorden maar U kunt me toch even laten voelen, hoe U erover denkt. Hij1 hield op, agitatie bracht pareltjes op zijn gezicht, termiji miss Tiff en's handen zich wrongen onder het tafellaken, zich afvragend binnen-in, waf Ilij nu eigenlijk van plan was haar te zeggen. Eigenlijk, begon opeens mr. Meekin weer met onverwachten moed, eigenlijk... ten slot te komt alles hierop heer: IJ bent alleen en. ik ben alleen, Waarom zouden wij niet samen dat alléén-zijn dragen? De hemel boven haar scheen in te storten en omgeven van roze-roode wolkjes, waarin een klein Itefdegodje met kalkoenenvleugel- tjee: fladderde, zat zij, miss Tiffen F.tnigc tijd verliep. Het kleine, ronde ta feltje was bij het vuur geschoven en meneer Meekin had juist een derde kop thee gedron ken uit het huiselijke bruine theepotje van miss Tiffen. A propos, van kalkoen, zei hij zullen we deden wat er over is? Volgende Kerst mis zal het, hoop ik, niet meer noodig zijn, is 't wel Miss Tiffea sloot haar oogen; dat vooruit zicht maakte tiaar heelemaal van 9treek. Wat een dag, wat een dag I mompelde zij zielsgelukkig. o f AU jNILU WS SCHOOLGELDEN EN SALARISSEN' PERSONEEL GEM. AVONDSCHOOL VOOR AMBACHTSLIEDEN EN OPL. SCHOOL VOOR MIDD. TECHN. ON- Ia de vergadering van 20 Februari M. wer den vastgesteld verordeningen, regelende het heffen vag schoolgelden voor het onderwijs op de gemeentelijke avondschool voor am- bachtslicdea en op dc oftkulir.gssciiocl voor middelbaar techaic/sh ondejwni en regelende dg salarissen van het personeel dier scholen. UÊÊÊ !g 03= raadslid, den heer J. Cloeok, de wenschelijk- Bij dc behandeling daarvan werd door het held betoogd om de schoolgclflheffing niet" te berekenen alleen ia verband met het inkomen, doch ook rekening te houden met de samen- stalling van het gezjn, ai om de salarisrege- Ibig te doen ingaan op 1 September 1918. B. en; W. hebben omtrent beide punten na dere overweging toegezegd. Daaraan voldoende deelen zij mede dat zij zich met den wensch betreffende de schoolgel den kunnen vereen'génae inwerkingtreding dei salarisverdbdening, zal, zooals toen reeds door B. en W. is betoogd, op véle moeilijkhe den stuiten; met het oog op de salarisherzie ning vbor ae andere gemeente-ambtenaren komt het B. en W. echter billijk vyor aan het personeel dezer scholen bij wijze van duurte- toeslag uit te kecren een' bedrag, aangevende het verschil in salaris, hetwelk over den cur sus 1918/1919 genoten wordt volgens de thans geldende, cn hetgeen genoten zou wor den volgens de nieuwe verordening, berekend naar het aantal lesuren, in genoemden cursus gegeven, te meer, waar de bclooningen van dit personeel sinds 1 September 1913 niet zi.n herzien. 'De financieele gevolgen van de schoolgeld- regeling zullen volgens den Directeur niet belangrijk zijn; immers bij zijn outwerp-reor- ganisatk is gerekend op een schoolgeld van onderscheidenlijk 450.en 33.50, welke bedragen thans iets lager beljooren te worden gesteldhet verschil zal nog voor de helft ten laste van het Rijk kunnen worden gebracht, wijl bij de begroeting is gerekend op een sub sidie, ten bedrage van de helft vau het begroo- tingsbèdrag, verminderd met de opbrengst der schoolgelden, Wordt het besluit sub C door den raad vast gesteld, dan zal daarmede gemoeid zijn een bedrag voor eens van 29Ï 9.80, volgens een door den Directeur opgemaakten staat, die ter visie zal worden gelegd. Kan de raad zich met het vorenstaande ver eenigen, dan stellen B. en W. voor te nemen de volgende besluiten: A De Raad der gemeente Alkmaar; Overwegende, dat het wenschelijk moet worden geacht over te gaan tot eene wijziging dtr Verordening, regelende het heffen van schoolgelden voor het onderwijs op de Ge meentelijke avondschool voor ambachtslieden te Alkmaar, zooals die is vastgesteld bij raadsbesluit van 20 Februari 1.1., No. 7 C; Besluit: de bedoelde Verordening tè wijzigen als vclgt: Artikel 2 w&rdt ingetrokken en vervangen dnor een nieuw artikel van den. volgenden in- hcud: Artikel 2. Het schoolgeld wordt berekend naar het belastbaar inkomen, 't welk de ouders geacht worden te bezitten en voor ouderlooze leer lingen naar het belastbaar inkomen, 't welk zij zeiven geacht worden te bezitten, volgens dVerordening op het heffen van een hoofde lijken omslag in deze gemeente. Artikel 3 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw artikel van den volgenden in houd: Art. 3. Het belastbaar inkomen, waarnaar het schoolgeld wordt berekend, wordt gesteld: a. voor hen, die voorkomen op het kohier van den hoofdelijken omslag dezer gemeente, op het bedrag, 't welk tot grondslag voor den aanslag op dat kohier heeft gestrekt over het 1 yistafg loopen ,;nslj uir; b. voor hen, aie te Alkmaar wonen en uiet op het sub a bedoelde kohier voorkomen, op tai étm dm «give®, na gegeven bedrag, welk bedrag evenwel wprdt verhoogd, indien het kohier van den hoofdelijken omslag over het loopende dienstjaar een belastbaar inkomen aan geeft, 'f welk tot plaatsing in een1 hoogere klasse van schoolgeld aanleiding geeft; c. voor elders gevest igden op een bedrag, be rekend op dezelfde wijze als voor hen, die te Alkmaar wonen. De le alinea van artikel 4 wordt ingetrok ken en vervangen door een nieuwe ahoea van den volgenden inhoud; Het schoolgeld bedraagt per leerling es per mr, bij eoi belastbaar Inkomi 150. tot' en met 350.- omen van: 351.tot en met 6.50.10. 651.of meer f 15. De 4e alinea van artikel 4 wordt ingetrok ken en vervaugen door «en1 nieuwe alinea van den volgenden inhoud: Bedraagt het belastbaar inkomen minder dan 10.-—, dan is geen schoolg-cld verschul digd. Afschrift van dit besluit (in viervoud) te zenden aan heeren Gedeputeerde Staten van Noordholland, ter voldoening aan het bepaal de bij art. -233 der Gemeentewet. B, De Raad der gemeente Alkmaar; Overwegende, dat het wenschelijk moet wor den geacht over te gaan tot eene wijziging der Verordening, regelende het heffen van school gelden voor het onderwijs op de opleidings school voor Middelbaar Technisch onderwijs te Alkmaar, zooals die is vastgesteld^ bij raadsbesluit van 20 Februari li., No. 7 E; Besluit: de bedoelde Verordening te wijzigen als vojgt: Artikel 2 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw artikel van. den volgenden in houd: Artikel 2. 'Het schoolgeld wordt berekend naar het be lastbaar inkomen, 't welk de ouders geacht worden te bezitten en voor ouderlooze leer lingen naar het belastbaar inkomen, 't wélk zij zeiven geacht worden te bezitten, volgens de Verordening op het heffen van een hoofde lijken omslag in deze gemeente. Artikel 3 wordt ingetrokken en1 vervangen doof een nieuw artikel van den volgenden in- hcud: Artikel 3. Het belastbaar inkomen, waarnaar het schoolgeld wordt berekend, wordt gesteld a. voor lien, die voorkomen-op het kohier van den hoofdelijken omslag dezer gemeente, op het bedrag, 't welk tot grondslag voor den aanslag op dat kohier heeft gestrekt over het jjjatstafgeloopen dienstjaar; b. voor hen, die te Alkmaar wonen en niet op het sub a bedoelde kóhier voorkomen, op het door den belastingplichtige zeiven op gegeven bedrag, welk bedrag evenwel woi i vc hpogd, indien het kohier van den hoofdelijken omslag over het loopende dienstjaar een belastbaar inkomen aan geeft, 't welk tot plaatsing in een hoogere klasse van schoolgel aanleiding geeft; c. voor elders gevestigden op een bedrag, be rekend op dezelfde wijze als voor hen, die te Alkmaar wonen. De le alinea van artikel 4 wordt ingetrok ken en vervangen door een nieuwe alinea vaü den volgenden inhoud: Het schoolgeld bedraagt per leerling en per jaar, bij een belastbaar inkomen van: 150.tot en met 350<—1 351.tot en; met 650.1 651.tot en met 950. 951.tot en met 1250. 1251.— tot en met 1550.— 1551.tot en met 1850. 1851.— tot en met 2150.— 2151.— tot en met 2450.^- 2451,.of meer De 4e alinea van artikel 4 wordt ingetrok ken en vervangen door oen nieuwe alinea van den volgenden inhoud: Bedraagt het belastbaar inkomen minder dan 150.dan is ge enschoolgeld' ver schuldigd. C. De Raad der gemeente Alkmaar: Overwegende, dat het wenschelijk moet worden geacht aan het personeel der Burger avondschool en Avondschool voor handwerks lieden een duurtetoeslag te verkenen Besluit I. aan den Directeur en de leeraren der Bur- geravondschool en Avondschool voor hands- werkslieden een duurtetoeslag te verkenen tot een bedrag, aangevende het vefschil tusschen de belooning, die zij, te rékenen naar het aan tal lesuren gedurende den cursus 1918/1919, volgens de thans geldende regelingen zullen gemeten, en de bdooning, die zij voor bedoeld aantal lesuren zouden hebben genoten in dien de Verordening tot regeling der neloo- ningen van het onderwijzend personeel aan de Gemeentelijke Avondschool vooiyfmbachtslie- den en aan de Opleidingsschool voor Middel baar Technisch Onderwijs te Alki^iar, vast gesteld bij; raadsbesluit van 20 Februari 1919, No. 7 O, op 1 September 1918 in wer king zou zijn getreden II. aan den concierge dier scholen een duurtetoeslag te verkenen tot een bedrag, aangevende het verschil tusschen de beloo ning, die thans door hem wordt genoten; en de belooning, die hij over den cursus 1918/ 1919 zou hebben genoten, indien het raads besluit van 20 Februari 1919, No. 7 H, op 1 September 1918 zou zijn in werking ge treden. VERORDENINGEN OP HET HEFFEN I N INVORDEREN EENER BELASTING OP OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. B. eu W. bieden cea ontwerp-basluit des mm) oi fesi knikt t m fanaal* ALKMAARSCIE COURANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 5