FETJILLET0N. 25 ijm. idee. Provinciaal Nieuws. Sport ren saner tbsSasöng op ope&Bsre TOTnsfceSjii- heden. i Gelet op de vele kwesties die in verband met de bestaande verordening en de wijzi ging daarop in uwe vergadering zijn ter ^sprake gebracht, hebben zij gemeend een ge heel nieuwe verordening op het heffen en een op het invorderen te moeten samenstellen De bestaande verordeningen zijn daarbij geheel op zij gezet; echter is rekening gehou den met den plaatselijken toestand en ae aan merkingen en wenschen die in den raad tot uiting zijn gekomen en welke vroeger uitvoe rig zijn besproken en toegelicht. Het lijkt B. en W. niet dienstig op elk arti-* kei een afzonderlijke -toelichting te geven, maar zij meenen te mogen volstaan met een algemeene beschouwing der verordening. De heffingsverordening is aanmerkelijk in gekort. Art. 1 zegt, dat er eene belasting wordt ge heven op openbare vermakelijkheden en te vens wat hieronder moet worden verstaan: Art. 2, door wien de belasting verschuldigd is; Art. 3, hoeveel de belasting bedraagt; en Art. 4, de vrijstellingen. De overige bepalingen zijn alle administra tieve bepalingen en behooren dus thans in de invorderingsverordening. Art. 1, 2e lid, is zoo ruim gesteld, dat elke vermakelijkheid, onder één der termen zal zijn te brengen. Speciaal opgenoemd zijn die, waarover kwestie heeft bestaan-met name wedstrijden, tentoonstellingen en voordrach ten. In art. 4 vinden we dan de hierop gemaakte uitzonderingen. De kwestie bij een lezing met muziek of lichtbeelden, over de vraag wat hoofdzaak 1», wordt opgelost in verband met d<m tijd die voor de muziek of lichtbeelden wordt gebruikt. Art. 3 onderscheidt voor de tarieven drie Categoriën a toegankelijk tegen betaling; b. toeganke lijk zonder betaling, en c. enkel het hebben van een muziekinstrument. Losgelaten is het systeem van schatting en voorgesteld wordt de belasting van de bruto- opbrengstj naar .het aantal verkochte toe gangsbewijzen. Het percentage is gebracht óp 10 pet. van de bruto-opbrengst. Hierbij zij opgemerkt, dat er voor de bioscopen mis schien wel aanleiding bestaat een hooger percentage te heffen, b.v 15 pet. De bepaling sub 2 geeft een halfjaarlijksch tarief aan voor het maken van muziek in ge lagkamers etc. Die van sub 3 eene berekening naar de op pervlakte voor alle andere vermakelijkheden. De vrijstellingen in art. 4 zijn overeenkom stig die opgenomen in de verordeningen van de gemeenten Amsterdam en 's-Gravenhage. Ofschoon deze vrijstellingen in 1916 tot ver- schilleftde vragen aanleiding hebben gege ven, meenen we toch ze thans te moeten voor stellen, te meer daar de redactie van art. 1 (oud art. 2) is gewijzigd. De vrijstelling sub 1 wordt slechts verleend op voorwaarde, dat het bewijs der bestemming door overlegging van de rekening en verantwoftrding en de kwitantie voor het afgedragen bedrag wordt geleverd en de belasting niet boven den toe gangsprijs van het publiek is geïnd. De contróle op de invordering wordt door de verordening opgedragen aan de gem ren te-controleur. Bij geschillen beslist deze, met beroep op Burgemeester en Wethouders. Het kosteloosverstrekken van registers is voor deze gemeente niet dienstig gevonden, op grond van de zeer uiteenloopende toe gangsprijzen en in verband daarmede benoo- aigde groote verscheidenheid van registers. Wél echter de voorafgaande goedkeuring der ter stempeling aangeboden toegjjjgsbewijzen wat formaat etc. betreft. De betaling en terugbetaling geschieden ten kantore van den gemeente-ontvanger, op bewijzen door de contróle afgegeven en leve ren voor den gemeente-ontvanger geen moei lijkheden op. De tarieven zijn evenredig verhoogd, waar door wij meenen tot een opbrengst van het in de begrooting geraamde bedrag te zullen ko men. Ontwerp-besluit der verordening op het hef fen en invorderen eener belasting op open bare vermakelijkheden. De Raad der gemeente Alkmaar Overwegende, dat het wenschelijk is geble ken- de verordeningen op het heffen en invor deren eener be'asting op openbare vermake lijkheden Besluit: J[o. onder intrekking der boVenaangeduide verordeningen vast te stellen de navol gende VERORDENING op het heffen eener belasting op openbare vermakelijkheden. Artikel 1. Op openbare vermakelijkheden wordt in deze gemeente een belasting gehe ven. Onder vermakelijkheden worden voor de toepassing dezer verordening verstaantoo- nosï-, tóosccop- eo aacare -ntrtDctóbgen, zang- en muziekuitvoeringen, het hebben yan piano's, orchestrions, granxaphons en andere muziekinstrumenten, bals en danspartijen, caroussels, hippodromes, luchtschommels, paardenspellen en dergelijke tot vermaak strekkende inrichtingen of toestellen, feesten, wedstrijden. Spelen, tentoontellingen en voor drachten. Artikel 2. De belasting is hoofdelijk ver schuldigd door den ondernemeer (de onder nemers der openbare vermakelijkheden en den exploitant (de exploitanten) van het ge bouw of terrein, waar zij wordt gegeven. Artikel 3. De belasting bedraagt: lo. voor openbare vermakelijkheden, an dere dan gelegenheden tot dansen, welke toe gankelijk zijn tegen betaling of op' vertoon van toegangsbewijzen, 10* pet. van de bruto opbrengst. Onder de bruto opbrengst wordt verstaan het aan entréegeld ontvangene, vermeerderd inet de waarde der zonder machtiging van Burgemeester en Wethouders'afgegeven vrij- biljetten, welke, indien zij geen aanwijzing van rang inhouden, wordeen geacht tot den duurs ten rang toegang te geven. Worden tie openbare vermakelijkheden door vereenigingen gegeven en zijn voor haar leden toegankelijk zonder betaling van entreegelden, of tegen betaling van lagere en- tréegelden, of tegen betaling van lagere en- tréegelden, dan die welke van niet-leden wor den geheveen, dan wordt onder dc bruto op brengst berekend de volle waarde van de aan de leden verstrekte toegangsbewijzen, Voor caroussels en andere openbare verma kelijkheden, - voor gebruikmaking waarvan, boven het entréegeld, betaling wordt gevor derd, is boven de belasting, berekend over het entréegeld daartoe, verschuldigd, een be drag in verband met de oppervlakte, berekend overeenkomstig' het sub 3 bepaalde. 2o. Voor het hebben van piano's, or chestrions, gramaphoons en andere muziek instrumenten of van een strijkje in gebouwen, indien geen toegangsgelden worden geheven, voor het eerste kalender halfjaar, ol gedeelte daarvan, voor lokalen met een oppervlakte van bene den 30 c.A. ƒ4; voor lokalen met een oppervlakte van 30 tot 50 c.A. ƒ8; x ><-; iok.lcn niet een oppervlakte van 50 tot 100 c.A. 12; voor lokalen met een oppervlakte van 100 tot 200 c.A. 20; voor lokalen met een oppervlakte van 200 c.A. en daarboven, voor elke 50 c.A. of ge deelte daarvan 5; En voor het tweede kalender halfjaar of ge deelte daarvan, het dubbele dezer bedragen. 3o. Voor andere openbare vermakelijkhe den: a. indien zij worden gehouden in gebou wen: voor lokalen met een oppervlakte Van bene den 30 c.A. per voorstelling ƒ1; voor lokalen met eefl oppervlakte van 30 tot 50 c.A. per voorstelling 2; voor lokalen met een oppervlakte van 50 tot 100 c.A. per voorstelling 5; voor lokalen met een oppervlakte van 100 toit 200 c.A. per voorstelling 8 voor lokalen met een oppervlakte van 200 c.A. en daarboven voor elke 50 c.A. of ge deelte daarvan 2 per vobrstelling; b. indien zij worden gehouden in tuinen of op andere plaatsen per voorstelling en per Are of gedeelte Daarvan 1, met een minimum van 2.50 en een maximum van 20. 4o. het 20 voud der belasting, berekend volgens de tarieven sub 3o., indien een open bare vermakelijkheid wordt pf is gegeven, zonder dat afgifte is gedaan conform de in vorderingsverordening. Artikel 4. De belasting Wordt niet gehe ven van: lo. openbare vermakelijkheden, waarvan minstens de helft der bruto-opbrengst be stemd is voor een weldadig doel; 2o. tentoonstellingen, welke niet gewins- halve worden gehouden, tenzij de toegangs bewijzen tevens toegang geven tot eenige an dere daaraan verbonden vermakelijkheid; 3o. voordrachten, welke een uitsluitend godsdienstig, wetenschappelijk, sociaal of po litiek karakter dragen, noch van vermakelijk- bare vermakelijkheid wordt of is gegeven, zonder dat aangifte is gedaan conform de in- 4o. het 20-voud der Masting, berekend heden, voor zoover die als toelichting of als bijkomstige opluistering daarvan zijn te be schouwen. Als toelichting of als bijkomstige opluiste ring wordt een vermakelijkheid beschouwd, indien zij niet langer duurt dan 1/1 van. den geheelen duur der voordracht met inbegrip der vermakelijkheid. i v4o. wedstrijden, gegeven aoor vereenigin gen, voor zoover het entréegeld voor niet- leden der vereeniging niet meer dan 10 cents per persoon bedraagt. Artikel 5. De verordening treedt in wer- Naar het Fransch van Victor Cherbuïïes. .22) „Mijnheer de baron. Ik heb de eer u te mel- iden, dat de heeren Cobec en Margriffe op mij overgedragen Rebben hun schuldvorderingen aan u, die, zooals u natuurlijk bekend is, twee honderd-achttien duizend francs bedragen. Het zal u evenzeer bekend wezen, dat de da gen van t rugbetaling vervallen zijn, de een sinds een week; de ander sinds een maand. Met ongeduld wacht ik af wat u mij naar aan leiding hiervan heeft mee te deelen. Met de maeete hoogachting heb ik de eer t< zijn Uw onderdanige dienaar, 4 Jean Têterol." De heer de Saligneux voelde zich een ril ling over den rug gaan. Tot twee, drie keer las hij het briefje over, maar zijn oogen. had den1 hem niet bedrogende inhoud bleef de zelfde. Hij scheurde het papier in vieren maar op die manier ontdoen we ons toch niet van een onaangename gewaarwording. De baron boog het hoofd onder dien slag van het noodlot, die hem zoozeer getroffen had hij dacht er eens goed over na en kwam al heel gauw tot-de slotsom, dat de heer Cn'pin *via- tuurlijk de hand had gehad in 't gebeurde. De aperwcr boven zijn hoofd schreeuwde weer, naar de baron voelde nu niets geen lust, om op het dier te mikken, in vergelijk met dien ander was deze roofvogel immers al heel on- schuldig- Daar zag hij op het eind van de laan zijn zuster, Gravin de Juines, aankomen, in haar eeuwigdurenden lichten rouw. Sinds de dood van haar man, die haar anders niet veel reden tot treuren gaf, was ze altijd in 't zwart; slechts op hooge heiligendagen droeg ze een enkele lila lint-versiering. De baron trad haar tegemoet en deelde haar mee, dat een' dringende zaak hem naar Parijs riep. Ze vroeg hem waarpm en hij ver zon maar wat. Ze vatte ook alles even zwaar op en hield dan heele klaagredenen, zoodat de baron haar nooit op de hoogte van zijn za ken' placht te houden, te meer daar zij .-zeer hardnoorend was en mij zijn intieme zakeh nu -éénmaal niet graag zoo met luider stemme verkondigt. Bovendien kon ze hem tocK niet helpen, i laar zoon had juist een zeer goed hu- welijik gedaan en bij die gelegenheid had ze zich al bijzonder uitgesloofd, zoodat ze net genoeg had om te leven, maar meer ook niet. De heer de Saligneux maakte nu eenige toe bereidselen tot zijn vertrék. Voordat hij zich op weg begaf nam hij nog even een pen en schreef deze paar regels: „Mijnheer! wees zoo goed mij1 een uitstel van eenige dagen toe te staan. Vóór het einde vau de week zal ik mij van mijn verplichtin gen g'ekwsten hebben. Steeds met veel hoogachting, enz." Den volgenden dag was de baron te Parijs. king op den dag- na dier. fearer afkondiging. Overgangsbepaling. De, volgens art. 4' der vorige verordening, verleende abonne menten, blijven van kracht gedurende het loo- pende halfjaar. Tevens wordt vastgesteld eene VERORDENING op het invorderen eener belasting op openbare vermakelijk heden. i De commissie voor belastingzaken enz. deelt mede, dat zij zich, wat inhoud cn opzet betreft, geheel met het ontwerp kan vereeni gen. Alleen bij het ter sprake komen van het in de toelichting opgemetkte, om de tarieven .voor de bioscopen hooger te stellen, dat voor andere vermakelijkheden, kon in de com missie geen meerderheid worden verkregen. Voor een algemeene verhooging van 10 pet. tot 15 pet. sprak de meerderheid zich echter uit. Zij stelt daarom voor om het ontwerp in dien zin te wijzigen. B. en W. vereenigen zich met dit voorstel en verzoeken den Raad dus in art. 3 sub 1 te lezen „15 pet" in plaats van „10 pet." UIT BROEK OP LANGENDIJK. (Vervolg Raadsverslag). Ingekomen was een adres vau dó dijkbe woners om betere straatverlichting. Destijds is een lantaarn stukgereden en nooit meer ge- plaatst. Dit adres zal in de gascommissie ter tafel worden gebracht. In het stembureau voor de raadsverkiezing zuilen zitting nemen de heeren Kostelijk, Glas en R. blot; de overigen plaatsvervan gend. De voorzitter deed eenige mededeelingen inzake de g&rantiebepalingen voor de uitbrei ding van de toevoerlijn. Daar we deze in het laatste raadsverslag van St. Pan eras terug, vinden meenen we daarnaar, te kunnen verwijzen. Een garantie van 75 'ajaara werd nog voor rekening van deze gemeente genomen. i2 Maart was een adres ingekomen van de Woningbouwvereeniging, welke reeds in 1913 koninklijk is goedgekeurd, doch spoedig bij gebrek aan levenskracht geen actief werk kon verrichten. Nu vroegen ze een voorschot van 101.660, voor den bouw van 18 arbei derswoningen, grondaankoop inbegrepen. De voorzitter zei, dat het de bedoeling is het beier voor elkaar te krijgen dan „Patrimo nium". Het' raadsbesluit, zooals dit door den heer v4n der Graaf is opgemaakt; werd voorgele zen. De heeren bestudeerden hierna de exploita tierekening en werden de volgende opmer kingen gemaakt: De huuropbrengst wordt gerekend op 3,75 per week. Dit kan nu, doch zal dit na 50 of 75 jaar, als het contract afloopt nog gaan? 35 per jaar onderhoud voor elke woning lijkt niets. Voorts werd aanmerking gemaakt op de posten: Kosten voor overdracht 23450, renteverlies 800 en nótariskosten 521. Ook B. cq W. waren van oordeel, dat er veel op de exploitatierekening valt aan te mer ken, doch meenden in het raadsbesluit een clausule te moeten opnemen, dat het aanwij zen van een paar kapitaalkrachtige personen, die de eventueele stroppen voor hun. reke ning nemen, noodzakelijk is. Als daaraan wordt voldaan, zal er niets tegen zijn, de ex ploitatie-rekening goed te keuren, zooals deze is aangeboden. De kosten voor de gemeente worden bere kend op jaarlijks 661,77 Yi. (De heer R. Slot merkte op, dat het niet ge makkelijk zal gaan, personen te vinden, die op deze ntanier waarborg geven. De voorzitter zeide, dat zij beweren, dat er niet het minste gevaar is, dat de exeploitatie- rekening voldoende waarborgen geeft en dan zal het hun ook niet moeielijk vallen. Besloten werd het raadsbesluit door den heer van de Graaf te aanvaarden met een door B. en W. gewenschte toevoeging. De explóitatierekening werd in verband met dit besluit goedgekeurd. De voorzitter bracht hierna ter sprake een voorstel in' de gascommissie gedaan om de gasfabriek uit te breiden, wat als oorzaak zal hebben, dat de directeurswoning verplaatst moet worden, waaraan noodzakelijk verbon den is de demping van een slootje en de op bouwing van de directeurswoning op de vol gende akker. De kosten werden hiervoor be groot op 110,000. De voorzitter zeide: Je zit daar met 16 le den en dan wordt zonder medeweten, noch van den voorzitter, noch van den secretaris, zoo maar klakkeloos bij de rondvraag zoo'n ingrijpend voorstel ter tafel gebracht. Toen ik, aldus de voorzitter, eenigszins van den schrik bekomen was, heb ik maar voorge steld dit punt tot pe volgende vergadering uit te stellen en we hebben ons om voorlichting gewend tot het bedrijf te Harderwijk en tot de Vereeniging van Kleine Gemeenten. We hebbed met de burgemeesters een conferentie Hij zou-maar geen poging meer aanwenden bij den1 markies de Viervielle. Tot dien had hij zich al eens meer gewend in een benard oogenblik, maar de ontvangst, die hem dan ten deel was gevallen, had niet veel aanmoédi- gends gehad. Bovehdien. was zijn dochtertje op het oogenblik immers bij den markies gelo geerd en haar wilde hij nu niet zien. Hij duchtte haar argeloozen, maar 'doordringen den blik. Als de baron iets te verbergen had, was hij altijd bang voor dè oogen van Claire. Eenige dagen achtereen ging hij van deur tot deur; diegenen onder zijn vrienden, waar hij 't meest op gerekend' haa, waren afwezig anderen konden hem niet helpen. Sommige eldschieters, die hem vroeger nog wel eens ijgestaan hadden, verklaarden, dat zijn kre diet dan wel zeer geleden had en stelden hem zulke onaannemelijke voorwaarden dat hij daar nie: op in kon gaan. Toen hij dmdelijk dus overal nul op het rekest kreeg, nam hij maar weer zijn toevlucht tot -zijn ouden vriend: het baccarat-spel. In éénen nacht won hij vijftien-hónderd louis en den volgen den nacht verloor hh ze weer. Zoo zag de ba ron maar af van alle verdere pogingen, be sloot1 den bitteren kelk te slikken en naar Sa ligneux terug te keuren. Nadat hij hier al eenige uren vertoefd had, begaf hij zich rechtstreeks naar het Witte Huis. De dog, die hem al brommende tege moet gesprongen was, hield opeens stil, toen hij den baron eens in de oogen gekeken had. Het dier zag en merkte zeker aan alles, dat gejoude» fcter tea asrtQnfcn we tw&Sea ivast besloten de vergadering van 18 Maart niet te laten doorgaan. We waren geen van alien met eenig plan van uitbreiding bekend. Wethouder Kostelijk zeide, dat er wel eens over eenige uitbreiding gesproken is, doch niet in deze mate. De voorzitter zeide: Wij voelden geen van allen 'voor deze uitbreiding, temeer waar het groote verbruik van gas tegenwoordig in hoofdzaak te wijten is aan het gebruik van slechte cokes. Ook vonden we het niet ge- wenscht bij de te verwachten zware belasting druk dezen druk nog meer te verzwaren. We besloten óm voor te stellen, dat de gasverga- deringen voortaan om beurte op de raadhui zen gehouden zuilen worden en dat dat den directeur eventueele voorstellen een week te voren zal hebben in te dienen. Ook werd door den penningmeester mede gedeeld, dat hij zijn arbeid vrijwel overbodig achtte bij een tegenwoordige gang van za ken. De heer G Slot zei volkomen met het oordeel der burgemeesters te kunnen mede gaan. Vóór 2 jaar,, zoo merkte spreker op, kwam er ook een groot plan'ter tafel, doch toen kon de directeurswoning blijven staan. De heer R. Slot verwonderde zich over de noodzakelijkheid van zoo'n groote uitbrei ding, te meer waar de directeur het vorig jaar nog vreesde voor vermindering van ver bruik door het electrisch bedrijf. Wethouder Kostelijk zeide daarop: De di recteur verklaarde nu dat het een vrij alge meen verschijsnel is, dat in gemeenten waar naasi. het gasbedrijf een electrisch bedrijf tot stand komt, het gasverbruik nog toeneemt. De héér R. Slot zeide: Dit is natuurlijk te zot in normale tijden. De voorzitter: Neemt de raad op zich met de adviezen der burgemeesters-mede te gaan? De heer Kostelijk: 't Motief van den direc teur zal natuurlijk zijn: dan sta ik er niet voor in, in den komenden winter voldoende gas te kunnen leveren. Dan nemen wij natuur lijk die risico op ons, waar niets tegen zal zijn. Ik begrijp nog niet de bedoeling van den penningmeester. De vooAitter: Er was bezwaar op de con tróle. Dezè is niets waard. De heer Kostelijk: Hoe denken jullie dat dan in te richten? De heer de Does (ambtenaar): 't Gaat in hoofdzaak om de ontvangst en aflevering van kolen. Daarop' is geen contróle. De voorzitter: Ook werd nog aangevoerd, dat de'directeur b.v. uit uitbestedingen voor deden geniet Op deze vergadering kwam nog 'eens ter sprake wat in de gewone vergaderingen niet ter sprake komt. We waren allen bij de rondvraag ten zeer ste verrast UIT SCHOORL. Zaterdagavond j.l. hield de afdeeling Schoorl van den Bond van Staatspeasionnee- ring haar elfde jaarvergadering ten huize van 'den heer K. Peijs te Hargen. De afdeding telt 279 leden. De rekening en -verantwoording van den penningmeester toonde aan: ontvangsten 194,38, uittgaven 188,66, saldo 5,72. Door de gehouden verkiezing van 2 bestuursleden, wegens be danken van de voorzitter den heer J. Bakker en wegens het periodiek aftreden van den heer J. Hoogvorst, werden gekozen de hee- re® G. Duin en H. Kootstra. Er werd beslo ten aan het hoofdbestuur 2.50 af te dragen als strijdpenning voor het Bondsblad. De heer J. Bakker nam met een hartelijk woord afscheid van het bestuur en met de beste wenschen aan de afdeeling, die hij zich zag toevertrouwd als kind en onder zijne leiding is opgegroeid tot eene jonge dame. Zaterdagavond waren verschillende per sonen door dè Vrijzinnige Kiesvereeniging alhier uitgenoodigd in de zaal van den heer Timmerman tot eene bijeenkomst, om te spre ken over het samenstellen van ten groslijst van candidaten voor het lidmaatschap van den gemeenteraad. Een 60-tal had aan de uit- nooaiging gevolg gegeven, en werd de lijst als volgt samengesteld, de heeren: 1. R. Wog- num2. A. van Lienetv. Sr.3. D. Duin Wz. 4. R. Hoogvorst; 5. F. Schermer; 6. D. van Essen7. J. Breed Pz. en 8. F. Luhra. Te 12 uur ging dte bijeenkomst uiteen. UIT WIJDENES. Wegens de vereeniging van de polders Venhuizen, Hem en Wijdenes-Oosterleek moest het geheele polderbestuur aftreden. Vrijdag werd een nieuw bestuur gekozen. Als leden van het dagelijksch bestuur werden herkozen de heeren L. Schekkerman, voorzit ter, J. Oud en P. Houten en als hoofdinge landen de heeren D. Haringhuizen, J. Pere boom en J. Bakker Jr. Niet herkozen werd de heer J. Bennemeer. Voor deze plaats her stemming tusschen de heeren A. Groot en C. Duin. Vrijdag hield de vereeniging „Floralia" huishoudelijke vergadering. Uit de rekening hij, die zich hier bij zijn heer aanmeldde, on gelukkig was en dit gevoelend ging hij eerbie dig uit den weg. VIIL Op di oogenblik was de heer Têterol dan wel in een zeer opgewekte gemoedsstemming Hij was bezig een brief te lezen,, dien hij zoo even ontvangen had van zijn ouden vriend, notaris Pointal. Hij genoot er van, met lang zame teugen, zooals hij ook dien wijn van Frontignan proefde, het eenige merk, dat Sn zijn smaak viel. Het epistel luidde als volgt: „Waarde vriend. Gisteren heb ik Lionel ge zien, die vandaag over drie maanden1 naar Duitschland vertrekt, gelijk dat zoo de af spraak was tusschen u beiden. Ik wil het niet aan dat bescheiden jongmensch zelf overlaten, om ü- mee te deelen, dat hij met onvergelijke- lijkken lof zijn doctoraal heeft gehaald. Het was een van de mooiste examens, die men zich herinneren kan aan de rechtskundige faculteit. Zij, die er over oórdeelen kunnen,, zijn liet er eenparig over eens, dat uw zoon een schitte rende toekomst wacht. En zijn succes wordt hem zoo van harte gegund, want hij is alge meen bemind. Mijn oude cliënt, dé zegelbe waarder, voelt zooveel vriendschap voor ons jongmensch, dat hij hem graag aan zijn kabi net verbinden wil. Maar Lionel heeft daar geen ooren naar. Hij beweert, dat zijn opvoe ding nog niet voltooid is. Hij heeft Engelsch van den penningmeester Bleek, dat de ont vangsten hadden bedragen 169,08ya, de uitgaven 123,40, zoodat een batig solda aanwezig was van 45,6214. Als bestuursle den werden herkozen de heeren D. Haring huizen en Jb. de Vries. De heer P. Butter bedankte als zoodanig. In diens plaats werd gekozen de beer E. J. Westhoeq, wien ook het secretariaat werd opgedragen. UIT KOEDIJK. Zaterdagavond, bij het te water laten van een praam, kwam de schuitenmaker Jb. L. zoo ernstig te vallen, dat hij zijn rechterbeen brak. De heeren Visser en Beets, van een ver gadering van B. en W. huiswaarts keerende, hoorden zijn hulpgeroep en boden de eerste hulp. Dr. Bennik, terstond aanwezig, kon zijn welk alleen niet af, zoodat overbrenging naar een ziekeninrichting te Alkmaar noodza kelijk bleek. De gehouden stemming der leden van de Vrijz.-Dem. Kiesvereeniging tot vaststel ling der volgorde van de candidatenlijst voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing, is als volgt: 1. C. Beets; 2. Jb. Visser; 3. G. Slotemaker Wz.; 4. W. de Geus; 5. P. Stam Mz. VOETBAL. Alcmaria Victrix—Cadetten F. C. 1—2. In deze voor de Alkmaarsche sportliefheb bers altijd zoo interessante ontmoeting hebben gisteren de Cadetten de overwinning behaald, ofschoon elk onpartijdig toeschouwer zat moe ten toegeven, dat deze niet verdiend was. Driekwart van den tijd was Alcmaria beslist sterker en kreeg zij prachtige kansen, waarvan zij er zeker een aantal door slecht spel ver knoeide, maar ook eenige op zeer onfortuinlij ke wijze fiste. Enkele goede schoten gingen over of naast. Toch zouden de Cadetten niet voor een nederlaag gespaard zijn, als hun keeper niet zoo uitstekend hun doel had verde digd. Hij heeft inderdaad den Cadetten de overwinning bezorgd. De beide backs, speciaal de rechtachier dienen direct na hem genoemd. Zij verdedigden uitmuntend. Van de andere spelers bleek de middenvoor over een zeer hard en zuiver schot te beschikken. Alcmaria verrastte door goed combinatie spel, vooral in de voorhoede. Rechtsbuiten, -binnen en middenvoor bleken er een juister kijk op te hebben. Meermalen werd mooi opge bracht, waarna de rechtbuiten op de juirte wijze voorzette. De linkervleugel kreeg minder gelegenheid tot uitblinken. De rechtsbinnen zette meermalen handig en flink door, doch had niet het verdiende succes. Middenlinie goed. Backs lang niet zeker en doortastend als we van hen gewend zijn. Vooral den bal in eens weg trappen. Keeper heeft weinig te doen gehad. Het eerste schot verraste hem blijkbaar. Het begin van den wedstrijd was verras send. Direct na den aftrad gingen de Cadet ten tot den aanval over. Alcmaria miste toen' nog één van haar backs. Een hard schot van den middenvoor op t do'el en t 'wa.s 10 voor de Cadetten. Alcmaria kou er maar niet in slagen, dezen achterstand in te halui van een misverstand in de verdediging wisten de Ca detten zelfs gebruik te maken om hun voor sprong te vergroot en. Een aantal goed opge zette aanvallen van Alcmaria bleven zonder resultaat of stuitten op backs en keeper der Cadetten. Rust 20 voor de C. F. C. Na de pauze kon Alcmaria er slecht eenmael in sla gen te doelpunten. Uit een mooi opgezetten aanval scoorde de middenvoor onhoudbaar. Einde 21 voor de Cadetten. De scheidsrechter leidde dezen zwaren wed strijd tot aller genoegen. In den wedstrijd Quick IAlcmaria II was Quick zeker niet gelukkig. Tot kort voor tijd had zij de leiding met 1—0 en in een paar mi nuten veranderde deze overwinningsstand in een 2—1 nederlaag. Wel zette Alcmaria en speciaal de rechtervleugel in die periode duch tig op om gelijk te maken, maar aan een ne derlaag voor Quick hadden wij toch niet ge dacht. De rechtsbuiten maakte echter met een pracht schot via de paal gelijk, en even daar na glipte de handige linksbinnen.door de wat onzekere verdediging en was 't 21 voor Alcmaria II. Direct daarop was 't tijd. Het combineeren van Quick was heel aardig. In de voorhoede merkten* wij eenige goede krachten op, zooals middenvoor en rechtsbin nen. Bij Alcmaria werd goed verdedigd en ook voor soms heel aardig gewerkt. De links half van vorige week speelde nu middenvoor en schoot eenige malen uitstekend. Door deze overwinning staat Alcmaria II bovenaan in de O. A. C. Andere uitslagen. Z. V. V.—D. E. C. 1—1. E. D. O.—Schoten 0—1. AjaxHaarlem 32. H. B. S— BI. Wit 22. SpartaHercules 22. H. F. G— Quick 2—1. U. V. V.—V. O. G 2—2. D. F. C. H. V. V. 1—1. geleerd- in Engeland, het Duitsch wl hij nu ook bestudeeren in het land zelf, maar zijn belofte zal hij houden en begin September komt hij u opzoeken in dat bewuste Witte Huis, dat hij nog niet ként. Weet u wel, dat u daar eigenlijk heel copuet mee is geweest? U hebt het niet willen toonen, eer het geheel af was, en' als ik mij niet vergis, dan hebt u op die manier Lionel nü al n geen dre jaar ge zien. U zult hem wel wat veranderd en vooral wat vermagerd vinden; hij werkt hard en eischt dus wat te veel van zijn krachten. Maar u zult hem gauw weer opgeknapt krijgendat is u immers he beste toevertrouwd. Het is een knappe jongen en1 ik ken wel tal van jonge da mes, die het met mij eens zijn. En maak u niet ongerust, beste heer Tête rol: advocaat zal hij niet worden. U heeft im mers zoo'n heiligen afschuw gekregen van dat ambt, na het'verlies van uw processen? Lionel blijft steeds bij zijn idee: hij Wil carri ère maken in de politiek, terwijl hij, om te be ginnen, zich aan het administratief recht wij den zal. Niet lang zal het duren, of hij wordt auditeur aan den staatsraaden, heeft hij zoo eenmaal den voet in den stijgbeugel, dan zal hij gauw genoeg vooruit komen, want hij heeft alles vóór, is verbazend goed onderlegd, bezit van nature dan al een zeer levendigen, schranderen geest, kent geen onverdraag zaamheid of vooroordeelen en heeft daarbij een dichterlijke verbeelding. Maar dat alles hoefde ik u immers niet te zeggen I Dit is zeker: u is een gelukkige vader; waar deert ge uw geluk wel genoeg? (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6