DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. OW f No 71 Honderd een en twintigste Jaargang 1919. 25 MAART. I fi PM^sfe-se ^Sm AbMitmaitsurlls bil woriltbbtallif 1.5 ssaiiea ll.ii It. i. lastl 1.SB- Muwiers 5 M. MnrtuMb li et. I. reiel. paatere lattara aaar aliiliralita. Bt. It. fi.ï. Boek- att BaadalidtokkatH Bermi. Sorter 4 Ie.. ïootdam C 9. lal. 3 DINSDAG Berlynsehe brieven. 'De verbroedering tussehep. Hongarije en Rusland laat niets te wenschen over. De Hongaarsche sovjetrepubliek beeft zich officieel met de Russische sovjetrepubliek in verbinding gesteld. De Hongaarsche raden-republiek heeft een defensief en offensief verbond met de Rusai- sche sovjetregeering verzocht. Zooals wij reeds mededeelde» heeft dfc H»a- Ém m iraad m staat te laat. is, het :s een gebiedende noodzake lijkheid om Polen en Roemenië te redden en het ingestorte waterdichte schot te, herstellen. De conferentie moet Duitsehland den nieu- n springplank afnemen door maatregelen treffen om het Russische bolsjewisme tot wen te onmacht te brengen,. een en gaarsche rewlutieaMire regeenngsra de rangen en titels afgeschaft, kerk t slagingen in Parijs waardoor jnen' do macht over Midden-Europa verliest. De Daily News zegt dat zij gewaarschuwd heeft tegen dit gevaar, maanden geleden, as dat men het uitgelokt heeft door de wraak- In sake de actie van het Britsche spoor wegpersoneel wordt tm minnelijke schikking verwacht. Lenin verklaart in een rede, dat hot communisme niet met geweld verbreid kan worden. Zondgg hadden te Berlijn vele groote betoqgingén en vergaderingen plaats tegen eventueele plannen der Entente tot verbrokke ling van Duitsehland. Luxemburgsdse socialisten hebben in Brussel Belgische geestverwanten bezocht en in een Mjeeakomst met dezen de autonomie van Luxemburg gsëhéht. Volgens een Duitsch blad zal Beieren geschefden, I ^rige dw^shdd^ zooweïhet "gevaarals 1 oj^g^n tot ontwapening en «een soldaten 'kerkelijke en schaft, een commissie voor de verkiezingen de wreedheid1 niet te willen zien van een ver» voor het rijk leveren. .w im.nMaHM Ver- conferentie op verschillende punt» tekort is der gm In Italië dreigt een algemeene staking. lor seering der particuliere kunstschatten, schillende volkscommissarissen noemd. Alle couranten worden verplicht, de offi- cieele bekendmakingen van den revolntion- nairen regeeringsraad op een in het oogval lende plaats af te drukken. De raden-regeering heeft alle schouwbur gen en muziekinstellingen tot nationaal eigen dom .verklaard. De volksgemachtigde voor onderwijs had Zaterdagavond de directeuren en eigenaars van alll schouwburgen bij zich ontboden om hen daarvan in kennis te stellen. De opslagplaatsen van decors en andere mobilia zijn nog'denzelfden avond in beslag genomen. Een door de regeering benoemde commissie zal voortaan het repertoire van de schouwburgen vaststellen. Voor de volgende twee weken staan stukken van revolutionaire strekking en klassieke werken op het repertoi re. In de pauze zullen Hongaarsche schrijvers toespraken over de beteekenis der revolutie (houden. Naar uit Weenen aan de Voss. Ztg. ge-1 seind wordt werd het ultimatum van de En tente aan Hongarije veroorzaakt doordat men I te Parijs een mededeeling kreeg dat er een leger van de sovjetregeering van 70.000 man Bolsjewitische Hongaarsche krijgsgevangenen I op weg naar Boedapest was. Een Wolff-telegram uit Boedapest meldt dat het volkscommissariaat voor net leger tot de teruggekeerde Hongaarsche proletarische soldaten een oproep gericht heeft waarin hun medegedeeld wordt, dat zij zich kunnen aan melden voor het eerste internationale roode| regiment. De Russische volkscommissaris Tsjitejerin heeft te Boedapest laten weten, dat au de Oekrainsche sovjettroepen Galieië naderen zij dicht bij de Hongaarsche bondgenooten rijn, die in den ru Ver-1 conferentie'op verschillende punt» werd» fee- geschoten, o.a. bij het in gebreke blijven bij de boeren voorzif'"!s D~11 van Roemenië en Boheme met groote grondbesittinge, ■en vtrddtUL •n onder de kleine lening levensmiddelen, het niet terugbrengen van de Tsjecho-Slowaksche troepen naar hun land, de verwerping van Focfo'a plan om de Pool- sche troepen uit Frankrijk naar Polen te zenden. Verder heeft men toegelaten dat de Duitschers eindeloos chinanerden over het gebruik van de haven van Dantzig die den Polen bij den wapenstilstand beloofd was. Dan heeft men een verbazingwekkende beslui teloosheid en gebrek aan stelsel getoond door ondanks de duidelijkste aanbevelingen van de commissarissen der conferentie, die in Polen' ia een veiltoen corridor rum Pota toe te zen, aan te houden. kennen. Er rijn straatgevechten geleverd in het donker van den rjadn, die bij Arras niet (Van onzen Berlijnschen Correspondent). III. Staking eet Burgeroorlog. Berlijn, 12 Maart. Berlijn ontwaakt uit eep afschuwelijk» droom. Afgrijzelijke dagen Vier jaren lang is Duitsehland van den oorlog verschoond ge bleven. En nu? Dagenlang hebben mijnen en granaten het plaveisel, dè huizen en gebou wen der hoofdstad vernield. De verlieslijst van den burgeroorlog telde reeds na de eerste De Daily Chronicle besluit dat de twee I overtroffen rijn. Er rijn in den "verbitterden Iw!?n,-lafstevtoe resreliaiï I strijd natuurlijk ook fteedheden gebeuld. De groote mogendheden en san. g gc g I ontwttende heschuldnriniren van moorden od fvan den gemeenschappelijkea Poolsch Dantzig niet tot de hunnen kunnen egen de aanrukkende Tsjechen j terugkeeren. In den zomer, zegt hij, zou men en Polen worden nieuwe Bolsj ewistische troe pen samen getrokken Volgen® de Weenscfee Arbeitersmtung m het in Boedapest volkomen rustig m faeeradit er groote orde. De regeering heeft het stand recht laten afkondigen tegen plundering en gewapenden tegenstond tegenover dte rad» regeering. Alcohol is verboden, en «vaneen* is er een verbod van- het drag®» V®0 '«penen, behalve voor de arbeidóragarde, de «Jdató at de fabriekswacht. De burgerlijke bladen bevattea xmdn uit zonder in g artikelen, die hun sympathie sset de omwenteling uitdruk». Voor de stad rijn drie vol' benoemd. De burgmeester en de gemeente raad die hun ontslag hadden ingediend, wef-1 den verzocht hu» post» te bsheudittt. de De Weensche bladen geven uiting aan ontzettende beschuldigingen van moorden op politieagenten, door Spartadden, die de bur gerlijke pers den goedgeloovigen lezers opge- discht heeft, raken echter kant noch wail. Het was een onnoodige, domme gruwelpropagan da, die de regeeringszaak heiaas geen goed' zal doen. Ik heb op vele plaatsen aan het Fransche en Russische front vernielde steden gezien. En toch, aan de bekende Alexanderplatz het tor- getakelde politiegebouw te zi«, de resten van arricades, het goedige standbeeld van Bero- lina, neerziend öft een1 granaaterater, dat heeft me een schok gegeven Men krijgt zoo'n vaag begrip, dat wanneer zoo iet» mogelijk is, alle? mogelijk is. Wanneer de regeer: ngstroe- pen nu iedereen tegen dm muur stellen, die met de wapenen in de hand gevangen geno men wordt, dan zal de tegenpartij, wanneer ze de volgende keer revanche neemt, ook tot veel scherpere dadeni overgaan. We staan dan misschien voor onbegrensde bolschewistische Ieheel stilgestaan en dus de longerdood eveneens voor Midden-Europa, op zulk een schaal dat het Rusland» en Duitsehland onmogelijk zal zijn buiten het plan te blijven en eea militair tegenwicht er tegen te vormen. In de Observer heeft Garvin intuaschen de onrechtvaardigheid erkend van, het plan om Dantzig bij Polen in te tijvm. Uit Berlijn wordt gemeld', dat Theodor Wolff een beschouwing heeft gehouden over dk mogelijkheid, dat het vredesverdrag niet geteekend wordt.' Behalve uithongering blijft dan de Entente alleen het middel over om 'mg meer Duitsch gebied te bezetten, aldus Wolff, daar wij dat niet kunnen of zouden verdedigen, is de waarop de Entente bij zijn komst in het Bolsjewistisch moera® zou geraken voor haar vrij. ©Iff vraagt dan, hoe de Fransche soldaten het zullen opvatten, als ze ter wille van een voorbij Het is mogelijk dat mei nog kndere veracnrnueiq*e ramp. ue pro dwanowerriuüren bezit ®n dat de natuurlijk weer geheel stilgestaan «LwiS® strijd tegen den hongerdood evene op het stuk van duimschroeven beschikt. In-1 dat, wat we nu in Berlijn beleefd hebben, grootste deel van Hongarije Tsjechen. Roemeniërs en Zuid-Slaven afstaat en met de rust van alle volkeren speelt. De bladen stelten het gemartelde Duitsche volk voor als dir\ laatslen sterken dam tegen het opdringen der radicaalste omwen teling. Wel past het den overwonnenen slecht, de overwinnaars te dreigen, maar de gebeurte nissen in Hongarije moeten voor de Parijsche Entente-conferentie een laatste nadrukkelijke waarschuwing zijn, dat de eischen der over winnaars niet overdreven moeten1 worden, en de overwonnen volkeren niet tot wanhoop moeten worden gedreven. In de Entente-Staten heeft het gebeurde in Hongarije natuurlijk een pijnlijken indruk ge maakt. De Fransche pers legt er eenstemmig den nadruk op, dat de binnenjandsche moeilijk heden een toenemende detie der Bolsjewisti sche partij reeds sedert lang deden voorzien. Alle bladen wijzen op de opmerkelijke hou ding der Duitsche pers, die het toetreden der Hongaarsche regeering tot het bolsji beschouwt als een' goeden poets, welke 'den geallieerden is gebakken.. Zij zijn van oordeel dat de geallieerden het bolsjewisme uit Hon garije moeten verdrijven vóór het te laat is, in plaats van een gewaagde expeditie naar Rus land te ondernemen. Thans is er een dringen de noodzakelijkhied om Polen en Roemenië te redden en den dam weer op te werpen, die is ineengestort. In den Raad van Tien zal dit probleem on der de oogen worden gezien. De bladen meenen dat het gebeurde een voorbeeld voor Duitsehland zal zijn als dat de voorwaarden wil ontduiken. Er zijn slechts twee middelen oin den slag af te wenden. De geallieerden moeten' hei bolsjewisme uit Hongarije verdrijven voor hei op tuBsdien moet men bedenken, dat wij Wjna zoo ongevoelig geworden zijn al» fakir». Minister Erzberg» heeft in een protestver- gadëring o.a. betoogd, dat het Duitsche wik •een vrede kan hebben met een annexatie van lantzig, West-Pruisen en een gedeelte van Opper Silerië. Tevens wordt de onmiddellijke opheffing der hongerblokkade geëisdit. KORTE BERICHTEN door dep oppersten ecoaomisctiea geallieerden voorgestelde opheffing van de blokkade van het gebied van het vroe- Ooslenrifk-Hongarije hangt nog af van goedkeuring van den Oorlogsraad. De vredesconferentie zal haar arbeid (en zeerste bespoedigen door zich uitsluitend te bepalen tot de regeling der voorwaarden dien de beide oorlogvoerende partijen en iplossing van eeuwenoude kwesties over te n aan den Volkenbond of latere onderhan delingen tusschen de geallieerden. staking zor, moer. brengen weldoordacht, eweest om de de- repuftliefc ten val te Mm moe dat mikmamê beant- leiding lijk nistische aanvoarder» met overleg ingezet is. Zelfs het tegendeel is het geval. De onafhan kelijk», zoowel als de communisten hadden ditmaal de kans nog niet gunstig geacht. Het teeken, dat eens door Lenta en Trotzki gege ven zal worden, wa® aog aiet gegeven. Men was nog .uiet klaar en de leiders voelden nog niet in staat te rijn hun slag te slaan. Men kan zeggen, dat de leider* het oproer met ge organiseerd hebben. Hun misdaad is de sta king geweest, dat ze in de arbeidersraad van Berlijn, de meerderheidsm»nnen overrompeld hebben. Die staking was, objectief beschouwd, een dwaze zelfvernietiging, een hopeloozie ge schiedenis. De rijksregeermg heeft inderdaad eengsrin* verzuimd de sympathie van de Ber- lijtische arbeiders te winnen. Het radicalisme cus plotseling gezegevierd. Gelukkig wilden de communistische elementen weldra nog het onderste uit de kan hebben, door te eischen, dat gas en waterleiding ook aan de bevolking zou worden onttrokken Dat werd dan toen wat al te bont voor de meerderheidsmannen, die door de noodige concessies uit Weimar be vredigd, genoeg van de staking hadden. Het belangwekkendste in deze week is eigenlijk de houding der onafhankelijke sodaaTdemocra- tes geweest. Ze raken nu met hun politiek eigenlijk volkomen ia het kamp der Sparta ciden. Ook het program van hun partijdag bewijst, dat een compromis tusschen hen en de regeering op het gebied der socialiseering en op het gebied der macht van de arbeiders raden, niet meer dankbaar is. De gulden middenweg, tusschen de Spartacistische dicta tuur van het proletariaat en de democratische orde der regeering, hebben zij verlaten. Ze beschuldigen de regeering een politiek van verwarring te volgen, waarbij de rechten en belangen van het proletariaat worden priia gegeven. Ze willen het raden-syysteem hls strijdorganisatie, die het proletariaat het zelf beheer verzekert in de fabrieken, in de ge meenten en in den Staat. Dit raden-systeem moet in alle kapitalistische landen de drager der wereldrevolutie worden. Economische en politieke macht van deze raden moet dus ten slotte tot een dictatuur van' het proletariaat leiden, waardoor dan de gelegenheid komt de socialiseering zoover mogelijk door te voe ren De onafhankelijk» willen theoretisch de ze dictatuur door politieke, economische en parlementaire machtsmiddelen bereiken. Ze willen z.g. geen onverantwoordelijke straatda den Dat sluit natuurlijk niet uit, dat, wan neer ze de kan* schoon zien en bemerken dat de communisten militaire successen halen, ze zich direct zouden aansluiten. Men zal zich Eichhom nog wel herinneren, de „onaflian- kelijke" politiepresident, die zelf de arbeiders bewapende om de sociale revolutie in de straat te winnen. De gewapende opstand in Berlijn is dus niet een direct gevolg geweest van een actie der leiders der beide links-radi cale groepen. Ze was; een balloorigheid van een massa, die de honger voelt en die samen gesteld was uit deserteuren, werkeloozen, uit bevrijde militaire en civiele gevangenen, uit de gevreesde volksmarinedivisse an uit duizen den van de republikeinsche soldatenweer. Tij dens den oorlogstijd had Berlijn reeds dertig duizend deserteuren, waarvan er vele ter dood veroordeeld waren. Daar deze menseben geen levensmiddelenkaarten kregen, waren ze toen al op plundering aangewezen. De volksmari- nedlvisie wa# een verzameling van treurige elementen, die nooit behoorlijk matroos ge weest rijn, doch voornamelijk bestonden uit zg. „half-varenden" van d<- marine, minder waardige kellners der groote passagierssche pen, bordewassdiers etc. De goede dementen, voor zoover ze erbij geweest waren, hadden de divisie reed# lang verlaten. De andere daar entegen hadden zich versterkt door misdadi gers met valsche militaire papieren etc. De diefstallen van deze heer en in het keizerlijke slot zou men in een dik boekdeel kunnèn bt schrijven. Elf commandanten hebben te ver geef# gepoogd daaraan een einde te maken Ook de Marstall, hun late: verblijf, i» een youdig leeggeplunderd, vóór zoover daar te plunderen was. Deze divisie «1 duizenden der in het begin van de revolutie gevormde repu- blikeinsche soidatenweer, was dadelijk zeer Spartacistisch „angehaucht". Het „plan de campagne" van deze heeren wa» nu ongeveer zóó. Ze hadden het hoofdpolitiegebouw willen innemen, dan Rijksdag, Rijksbank en Rijks- drukkerij en dan de stations. Was dat gelukt, dan zou Zondag de sovjet-republiek uitgeroe pen zijn. De bestorming van het politiepresi dium was bijna gelukt. Daar hadden ze wape nen' en artillerie gevonden. Vooral aan net laatste hadden Ze gebrek. Door list hadden ze wel twee stukken geschut veroverd. Verder wa ren de opstandelingen tot aan de tanden ge wapsnd. Men moet echter al deze verschrikke lijke straatgevechten in Berlijn niet anders ~~"De voormalige ^Keizer Van Oostenrijk j hid verder en verder gewoekerd. De regeering en zijn gezin zijn per extratrpla naar Zwitser- in Weimar kwam met haar manifest op den vertrokken. I ««"sten Maart, nadat de algemeene stokings- verirouem. a v"--ymd lette men die uit Egypte ontvangen zijn, de toe-1 meer op de socialiaeeringspogingen, die de stand ongetwijfeld verbeterd is. Naar aanleiding van de te Boedapest slaat de „Temps" alarm en be mannen van Weimar brengen wilden. De het gebie der socialiseering, Naar aanleiding van de gebeurtenissen f eerste stappen op edapest slaat de „Temps" alarm en be-1 die de regeering doen wilde, waren ongetw: veelt aan om zonder verder tijdverlies de two- dige af wter maatregelen tegen het Bolsjewis tische gevaar te treffen. Dezer dagen deden 10 soldaten met handgranaten en revolver gewapend' een in val in een speelhol In de Posdammerstrasse te Berlijn. Aan den uitroep: handea omhoog! gaven d'e verschrikte spelers terstond gehoor en zij lieten hun portefeuilles onderzoeken. 30.000 Mark ia baar geld werd mede geno men. Op een van de spelers, ean Hollander, werden 13000 Mark gevonden. Baron Goto, de gewezen Japansche mi nister van buitenlandsche zaken, die eea stu diereis door de Ver. Staten onderneemt, heeft verklaard dat Japan krachtig voor hei begin sel van den volkerenbond is. feld groot genoeg geweest om de menigte tij- delijk te kalmeeren De overname van het ko- lensyndicaat door 't rijk, een behoorlijk ar- beidersredit, de constitutioneele fabriek etc., concessies aan de arbeidersraden1, rijn de goe de bewijzen van goede bedoelingen, door de regeering gekoesterd. Helaas, zelfs de meer derheidssocialisten schenen aan deze goede bedoelingen sterk getwijfeld te hebben. Ze wisten op den beslissenden begindag van de staking ten minste niet, wat ze doen moesten. Na verwarde debatten in de vergadering der arbeidersraden, namen ze aan de stemming niet deel. De communisten en de onafhanke- lijken brachten vierhonderd stemmen op, ter wijl de demoeraten met 126 stemmen tegen stemden. Het was dus een' zeer wrakke, alge- Een passagierstrein is tusschen Gent en 1 meene staking, wat later des te meer bleek Oostende met een goederentrein In botsing ge komen. Vier personen rijn gedood en ver scheidene anderen, meest militairen, gewond. Te Parijs is hei proces begonnen tegen Villain, den moordenaar van Jaurès. sa geen vaar zijn aarlagisvmi toen men de eischen ging opstellen, waarom er gestaakt werd. Een verwarde verzameling wenschen kwamen te voorschijn, waaroi communisten hun stempel gedrukt hadden o.a. door hun eisch, dat de betrekkingen to: Rusland weer opgenomen moesten worden Ook het naar huis zenden der vrijwillige re- geeringstroepen was natuurlijk een commu- aisüacEe wemeh Dan had natuurlijk Sparta- Zi), die zloh met I April a.e. op dit blad voor mlnetene 3 maan den abpnneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummer# franco en gr.atle. DE DIRECTIE. geven n.i. niet het recht volkomen op de troe pen zelf te vertrouwen. De regeering heeft natuurlijk nog de officieren achter de hand. Groote officierstroepen te vormen, zou natuur lijk olie op het vuur zijn. Wel is de z.g. mari nebrigade, niet te verwarren met de volksma rine, een élitecorpa, dat de Spartaciden één maal; wanneer het tot beslissende slagen mocht komen, een bittere pil te slikken zal geven. Ze bestaan uitsluitend uit dek- en zee officieren, ingenieurs etc. der marine. Ze ma ken een schitterenden indruk. Al deze dappe re menschen beletten echter niet, dat Berlijn ongemoedelijk is Vooral tijdens zoo'n staking. Geen krant, geen telefoon, geen tram, geen ondergrond, geen eten en in Berlijn zeil tijde lijk geen gas. Dat is een beetje veel op eens. e wijze, waarop men door de stad reed', was zeer ongemakkelijk, doch het had toch wel iet# aantrekkelijks. Vrachtwagens, groentekar ren .en verhuiswagens waren als voertuigen ingericht. En zoo toerde heel Berlijn en zijn „Vororts" in groote Jan-Pleziers en lachte el kander zuurzoet toe. Voorproefje van bolsje wisme. Gepelsde heeren en dames op mar- garinekisten, die zitplaatsen voorstelden. Een treurige scène beleefde ik bij de Spittelmarkt. Ik troonde boven op een vrachtwagen, waarop veel andere passagiers Opeens wordt er aan alle kanten geschoten. Een machinegeweer zet in van een ver dak. Een lastauto met regee- ringstroepen verschijnt, houdt halt. De solda ten vlieg in de deumissen der omstaande huizen. In drie sprongen zat ik ook van de omnibus in dekking Schoten. Op hetzelfde «ogenblik reeds het kermen van gewonden. Nu echter de situatie van mijn medepassa giers, die niet over zulke lange beenen be schikken. Alles sprong onder het moordend vuur, dat van alle kanten bezette, van de an derhalf meter hoogen wagen en vluchtte in de huizen Daar zag ik weer de angst, de angsit die ik zoo vaak aan het front kon waar nemen, die daar weggehuicheld werd, die bij zwaar vuur op aller gezichten ligt. Nu zag ik ze op de gezichten van ongelukkige vrouwen en kinderen. Handgranaten epsidoeerden met bijtenden knal. Mitrailleurs knetterden. Scherpe infanterieschotan En dan voortdu rend gillen en kennen van gewonden. Rood» Kruissoldaten traden in actie. Ik stak mijn hoofd buiten de nis om te zien of ze de gewon den meenamen. Ze droegen ze kalm op rij, een vrouw én een soldaat Wouderlp iet». In de eerste Spartacusweel kwam. ik eens doodwer schrikt naar huis Ik had twee vrouwen op korten afstand zien neerschieten Men krijgt dan zoo het gevoel, dat men in die donkerste middeleeuwen verzeild raakt, waar moorden nog iets heel gewoon zijn. En nu, een tweede maal had men reeds het gevoel dat er Iets ge beurde dat overal en te allen tijde gebeuren kon. Vandaag rij, morgen ean ander, over morgen ik. Hier in Berlijn hebban menschen evens werkelijk gem waarde meer, omdat het even de menschen niet* meer te bieden heeft, longer, zorgen, ziekte. Zelfc de daospret is van nooger hand stop gezet. Een vroofijk ge zelschap wa# gemaskeerd op e« lijkwagen naar het bal in de Zoölogische Garten gere den. Daaraan hadden de vroede vaderen van Berlijn-West aanstoot genomen. En nu is het uit Geen bals in négligé, geen Kaviar- Mbuschenbal, waarop een groote prijs voor de mooiste daraetbeenen uitgeloofd was. Ber- dlgers, baloorige deserteurs en onrijpe jon gens. Niemand kan nu echter zeggen; dat de olgende, roode golven van staking en verzet, iet zoo hoog zullen loopen, dat ook Nóske'a zien, dan wat ze rijn. Ze riiti slechts uiterlijke gistingsverschijnseltje». Daaronder echter lijdt de kokende lavastroom der onvol danen, Je de groote, sociale revolutie willen Noske met al zijn successen treft niet de kern der be weging. Hij houdt opruiming tusschen miada- -s, bah gens vo" macht te kort zal kunnen schieten. Berlijn heeft rijn uitstel van executie aan Noske's vrij- scharen te danken. Doch overal woekert de bolsjewistische pest. Het is begrijpelijk, dat men hier optimist is. Men heeft nu de gevaar lijke matroosjes, de gevaarlijke elementen uit de republikeinsdie soldatenweer en ook uit de z.g. garderegimenten; uitgestooten. Mijns in ziens helpt dat slechts tijdelijk. Het Sparta- cisme vreet verder. De weinige populariteit der regeeringstroepen wordt minder en min der. De moord op Liëbknecht en Rosa Lu xemburg, het standrecht leveren weer vee propagandastof tegen de regeering. „Weg met de bloedhonden Ebert, Scheidemann en Nos ke," brult de radicale pers. Niet éénmaal, dóch honderden malen. „De witte terror beerscht in Berlijn." „De regeeringstroepen woedden er op los," dat zijn zoo de o radicale pers. Levensmiddelen, een sluwe en te gelijk ver standige politiek der regeering met zoovee mogelijk concessies, voor zoover ze die kan doen zonder het zieke Duitsehland nog meer te schaden en dan verder steunen op de mate riaal-overmacht der regeeringsrtoepen. De betrouwbaarheid der oudere manschappen en és eajreeefsadJheid dar vale brave jangelisgea, opschriften in de zeggen teute. Arm Berlijn! Aim goed Dultechlandl Ean beter lot haa het toch verdiend ui mgm land. SPOORWEGVERKEER MET DUITSCHLAND. Men meldt, dat de verbinding met Duitseh land in zooverre hersteld worat, dat de trei nen der Nederlandsche spoorwegen via 01- denzaal doorrijden tot Rheine. Er worden on derhandelingen gevoerd om dezen dienst uit te strekken tot Löhne; zeer waarschijnlijk zul len de Nederlandsche treinen tot die stad door Nederlandsche locomotieven getrokken worden, daar voldoende zware Duitsche ma chines niet beschikbaar zijn. CALCIUM-CARBID EN KAARSEN. De minister van landbouw heeft met 1 April ingetrokken de verbodsbepalingen op de afle vering en het vervoer van calcium-carbid, de distributieregelingen en de maximumprijzen van dit artikel. Voorts zijn met dien datum opgeheven de beperkende bepalingen ten aanzien van den verkoop en de aflevering, het vervoer en den prijs van kaarsen en de grondstoffen tot het vervaardigen van deze artikelen. DE BROODRANTSOENEERING BLIJFT VOORLOOPIG. 'De minister van landbouw heeft aan de meentebesturen medegedeeld, dat van bet eindigen der broodrantsoeneering voorals nog geen sprake is. Al mogen de verwachtin gen ten aanzien van den graana,invoer zich gunstiger laten aanzien, hieruit mag nog geenszins worden opgemaakt, dat de rant- hoeneering van brood en beschuit binnen zeer korten tijd tot het verledene »al behoo- ren. Zoolang die rantsoeneering niet is opge heven, zal het den bakker ten strengste ver boden zijn brood of beschuit te verkoop» zonder bons in ontvangst te naman. ALKMAARSCIE COURANT. jii I Jaom Aa oicrtiPfi rrinnc AnafpUpn waarAfll ■MM ni'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1