DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. BiiteÉÉÉ overzicM. 1919 WOENSDAG 26 M A A R T FEUILLETON 72 Dit nummer bestaat uit 2 bladen. HOüdord 6611 6H twintigste JaargEllg. Deze Courant** wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, nitgegeven. Abonnementsprijs bij voornitbetaling perj'3 maanden voor'Alkmaar f 1.65, franco door het ge il eel ef Rijkfff 1.90, Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Per regel f 0.15. BJj groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij vdh HIRMs. COSTER ZOON, Yoordam C 9. 2iijn idee. BmiHMilanri. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone Advertentiën Naar uit Parijs wordt gemeld, hebben de groote mogendheden blijkbaar onder den indruk van het Bolsjewistische gevaar be sloten, alle krachten in te spannen om het vredesverdrag binnen een week gereed' te heb ben. In de Duitsche pers wordt evenwel van be voegde zijde gemeld, dat een mededeeling van het gereed komen van het definitieve vre desverdrag binnen een paar weken volstrekt onwaarschijnlijk is. Het vredesverdrag moet zooveel gecompli ceerde vraagstukken regelen, dat het sluiten van den vrede binnen korten tijd buitengeslo ten schijnt. Dit neemt niet weg, dat de vertegenwoordi gers der groote mogendheden te Parijs heel goed1 inzien, dat zelfs de lastigste vraagstuk ken, zooals de schadevergoeding door Duitschland te betalen, het verdeel en van dezes buit en de regeling der grenzen' tus- schen Duitschland en Polen, zoo spoedig mogelijk moeten opgelost worden. Men begrijpt te Parijs ook, dat mes niet voort moet gaan met het publiceeren van alle debatten over deze kwesties daar deze bekend makingen steeds weer de grootste protesten van belanghebbende zijde uitlokken. Volgens de Temps zullen de hoofden der regeeringen te Parijs elkaar in de eerstvol gende dagen niet in 't ministerie aan de Quai d: Orsay ontmoeien, doch nu eens bij een van hen en: dan weer bij een ander. Men meent door zoodoende minder officieel te vergaderen sneller tot resultaten te zullen geraken. Tevens is besloten het onderzoek van de bijzonderheden van elk aan de orde komend vraagstuk aan het geheel ondergeschikt te maken Elk hoofd eener regeering zal in zekeren zin een of meer conceptverdragen voorleggen welke alle territoriale en finand- eele bepalingen moeten bevatten, die er in laatste instantie in vervat moeten zijn. Over het geheel van elk dier concepten zal worden beraadslaagd. Op deze wijze hoopt men, dat het mogelijk zal zijn binnen enkele dagen een- gemeen schappelijk plan in elkaar te zetten. Eindelijk is te Hamburg het eerste schip met levensmiddelen voor Duitschland aange komen. Het bevat 6000 ton meel en 1500 ton andere levensmiddelen. De Entente heeft tot dusverre wel allerlei maatregelen getroffen om den honger der Duitschers spoedig te kunnen stillen maar tot een aflevering der levensmiddelen kwam het oog niet. Volgens de Daily Telegraph zal de blokka de binnenkort op dusdanige wijze worden verzacht, dat men goederen zal kunnen koo- pen van Duitschland dat daardoor in staat zal worden gesteld voor de levensmiddelen der Geallieerden te betalen. Indien Duitschland de voorloopige vredes voorwaarden niet mocht nakomen zou het mo- geüitc 7iji de blokkade te hervatten om on derwerping te kunnen afdwingen. De Entente begint de noodzakelijkheid van een snelle voeding van bet Duitsche volk blijkbaar te begrijpen. Vanuit Hamburg en Bremen zijn reedis tal rijke levenamiddelenvaartuigen naar Enge land vertrokken. De Hongaarsche revolutionnaire regee- ringsraad beveelt het op de beeni brengen Naar het Fransch van Victor Cherbuliez 23) „Die is onbetaalbaar, die Pointal!" dacht de heer Têterol. „Hij schijnt het noodig te vinden, om mij nog eens te vertellen, al wat mijn iongen waard is. Op een goeden dag gaat hij zich nog verbeelden, dat het alles zijn werk is!" Ondanks die kleine ergernis wilde de heer Têterol den brief juist nog eens overlezen, toen zijn lijfknecht, Joseph, hem een kaartje overhandigde. Nauwelijks had hij hier even een blik op geworpen, of hij sprong op en riep: „Laat dien heer binnenkomen!" Zelf was hij op 't punt zijn prooi fggemoet te gaan, want hij brandde van verlangen om die te zien. Hij bedwong echter zijn ongeduld, en, daar hij voelde, dat zijn blik veel te vurig was, toomde hij zich aan alle kanten in. De heer de Saligneux verscheen. Terwijl de baron de trap opging, had hij zijn gelaat weer de gewone uitdrukking van voorname onverschilligheid gegeven, als wilde hij daar mee doen blijken een hooghartig zicb-verhe- ven-voelen boven de omstandigheden. Hij trad naderbij met elegante tred, het hoofd wat op de borst gebogen, een glimlach op de lippen en over het geheel zoo zelfbe wust van houding, dat de beer Têterol er een ©Ogenblik door van de wijs werd gebracht. „Hij heeft zich zeker op de eau of andere van een z.g.n. rood leger aan, in de eerste plaats door werving uit de georganiseerde ar beiders en uit de thans onder de wapens staande proletariërssoldatenEr .zijn in dit leger geen graden; en onderscheidingen van rang. Slechts de bevelhebbers worden door dm commissaris voor den oorlogsdienst be noemd. De volkscommissaris voor sociale productie heeft bepaald, dat de eigenaars van fabrieken enz. verplicht zijn, het bedrijf zooveel mogelijk op gang te houden. Uit Praag Wordt gemeld, dat de bevelheb ber der Tsjecho Slowaksche strijdkrachten be volen heeft de grenzen naar den kant van Hongarije te sluiten om te verhinderen dat er iets bolsjewistisch Tsjecho-Slowakije binnen dringt. Het Tsjecho-Slowaksche gezantschap te Boedapest is door de communisten bezet. Ook in Spanje is het onrustig. in Barcelona is de algemeene staking be gonnen en men verwacht een politieke crisis. De bolsjewistische elementen schijnen ach ter de arbeidersongeregeldheden te staan. KORTE BERICHTEN: Uit een particulier schrijven van een Ne- derlander te Heidelberg blijkt, dat zich in die stad niet minder dan 20 gevallen van zwarte pokken hebben voorgedaan. De regeering te Boedapest heeft den vroegeren minister Wekerle gearresteerd.. De inwoners van Danzig en Zoppot protestteren met kracht tegen de afscheiding van de Danziger kust. Zij wijzen er op, dat bij landing van Poolsche troepen gevaar voor een bloedïgen burgeroorlog dreigt. Bij de Duitsche Nat. Verg. is een ont werp ingediend voor de vorming van een voorloopige ifrksmarihp, op democratische grondslag en' bemand met vrijwilligers. Zwitserland erkent, als eerste buiten landsdie mogendheid, de nieuwe Duitsche rifksregeering De Times bespreekt het gebruik van zeemacht in den Volkerenbond. Ex-keizer Karl is in Zwitserland aange komen. Churchill heeft in het Lagerhuis zijn wetsontwerp op den dienstplicht verdedigd tegen het verzet vaa de liberalen. Harmsworth, onder-staatssecretaris voor Buiten landsche Zaken, zeide in het Lagerhuis over Egypte, dat de toestand van verbetering voortduurde. Volgens Wolff komt nog dagelijks een groot aantal telegrammen uit Süezië en West-Pruisen bij de rijksregeering in, waarin de bevolking van deze streken verklaart, dat zij onder alle omstandigheden Duitsch wil blijven. Het Pruisische spoorwegbeatuur heeft voor 1,6 milliard locomotieven en spoorweg wagons besteld. 3300 locomotieven en 71.000 wagons zijn thans in bewerking. Er is sprake van een compromis in zake de Adriatische kwestie. Volgens de Werner „Arbeiterztg." is het in Boedapest en geheel Hongarije rustig. Be richten va namfcre zijde echter zeggen, dat de nieuwe revolutie volstrekt niet zoo kalm en bloedeloos verloopt. De staat van beleg in België is opge heven. De Entente heeft een Duitsche finan- cieele commissie uitgenoodigd naar Versail les te komen. De Engelsthe bladen gelooven dat het manier weten te redden", meende hij, „en zich ergens geld verschaft." De baron scheen die gedachte in het brein van zijn kwelduivel te raden en sprak op na- drukkelijken toon: „Stel u gerust, mijnheer Têterol, ik ben nog aan uw genade overgeleverd!" Ondanks zichzelven straalde het gelaat van Jean Têterol; maar met een voor zijn doen allerhoffelijkste buiging leidde hij zijn gast tot achter in zijn werkkamer, waar hij den zachtsten, makkelijksten leunstoel voor hem naderbij trok en hem bijna een kussen 'achter het hoofd en een trapied onder de voe ten geschoven had. De heer de Saligneux nam plaats. Hij hield het oog gericht op een van de boogvensters van zijn kasteel. De heer Têterol zelf was maar op een een- voudigen rieten stoel gaan zitten; en, terwijl hij den blik van den baron volgde, sprak hij: „Een mooi uitzicht, nietwaar, mijnheer de baron Kijk, daar heeft u dat bewuste bosch dat geen konijnenberg is en daar die rivier, die mijn land vrij mag afspoelen, zon der dat de hceren der wet het noodig achten, er paal en perk aan te stellenEen vreemd iets, die rechtspraak tochEn dat kasteel hoe sierlijk, hoe bevallig rijst het daar op! Zóó weet men tegenwoordig niet te bou wen. In de architectuur is ook alles even bur gerlijk, omdat we heelemaal in zoo'n burger lijken tijd leven Dat woord „burgerlijk", daar was hij wat van vervuld. En, terwijl hij het uitsprak, voel de hij een eerbied voor zichzelven, die wel bijna eueniard noet hebben hat gevoel, dat ergste gevaar voor êm staking der arbeiders „triple" alliantie geweken is. - Generaal vort Leiiow Vorbeck heeft een vrijwilligerscorps opgericht, dat als de von Lettow-Vorbeck-drmie bij de garde-cavalerie zal ingedeeld worden. De generaal heeft aan officieren en manschappen een oproep ge richt om tot deze divisie toe te treden. Een nituw Pruisisch ministerie is vormé. Stalen Generaal. TWEEDE KAMER. In de zitting van 25 Maart werd zonder stemming aangenomen de onteigeningswetten voor verharding en verbreeding van den Woestijgerweg te Amersfoort en voor vuilver branding te Hilversum en de suppleïoire landbouwbegrooting 1918. 't Laatste ontwerp na verwerping met 36 tegen 25 stemmen van het amendement-Feenstra, om den onderwij- zeis aan landbouwcursussen reeds over 1918, 2 per lesuur te geven in plaats van 1.50. Belastmg-eniwerpstk De heer T r e u b drong met het oog op bezui niging aan op spoed met de demobilisatie en op het eindigen met de steunregeling, dit laat ste ook ter voorkoming van rïè arbeidssdiuw- heid. Spreker zou gedeeltelijk heffing-in-eens willen van 200 250 millioen doch eerst als over 2 a 3 jaar de toestanden beter zijn ge worden. Accijnzen zouden onevenredig zwaar drukken op arbeiders- en middenstand en groote bezwaren meebrengen voor handel en industrie. Hij erkende evenwel, dat indirecte belastingen niet geheel zullen zijn te missen. Spreker was tegen belasting op vermogensver meerdering, wilde editer wel heffing voor eenmaal van waardevermeerdering vaa on roerend1 goed' en schepen. Voorts beval hij het staatserfrecht aan. De heer Kooien betoogde, dat nog steeds niet genoeg wordt rekening gehouden met de draagkracht. Hij achtte indirecte belastingen niet onbillijk, wilde de crisisehuid aflossen en in 40 jaar in plaats van in 25 jaar, daar jaarlijks 82 in plaats van 97 millioen noodig zijn. In verband, daarmede kunnen de op centen op den suikeraccijns, de vermogensver- meerderingsbelasting en de verhoogde succes siebelasting worden prijsgegeven. Voor del ging van de crisisschuld kunnen leeningsop- centen, verdedigmgbelasting en weeldebelas ting, benevens een fonds uit de oorlogswinst belasting, daartoe worden aangewend. Hef fingen ineens achtte spr. jnog niet noodig. De heer Kolkman kon zidh in 't alge meen met de plannen van den minister ver eenigen. Hij had echter onoverkomelijke be Kolkman verklaarde de minister dat leenen van 2 milüeen aan Zaandam nog in overwe ging is. Het betreffende wetsvoorstel is wel licht spoedig te wachten. Ten 5 uur werden de beraadslagingen ver daagd tot heden één uur. PROVINCIALE STATEN VAN NOORD-HOLLAND. Gistermorgen kwamen de Staten van Noord-Holland in buitengewone zitting bij een Besloten wérd om in de af dee ling en te doen behandelen le. het voorstel tot oprich ting van het hoogheemraadschap Noord-Hol lands Noorderkwartier en tot vaststelling van een bestuursreglement voor dat hoogheem raadschap; 2e. het voorstel tot opheffing van een aantal waterschappen en tot wijziging van de bestuursreglementen van een aantal andere waterschappen, in verband met de op richting van het hoogheemraadschap Noord- Hollands Noorderkwartier; 3e. het voorstel om de kosten van een aantal na den waters nood van 1916 genomen maatregelen ter voorkoming of beperking van ovestroomin- gen en ter drooglegging van ©veraf roomde gebieden, behoudens een eventueel toe te ken nen rijksbijdrage definitief voor rekening der provincie te nemen! 4e. het voorstel tot vast stelling van de provinciale inkomsten en uit gaven voor den dienst van 1918 en tot het aangaan eener geldleening. Het afdeelingsonderzoek werd bepaald op Dinsdag 1 April, des morgens te half 11. spoediger kan piaatë belastingen zouden we er nieit kunnen; komen. Tegen een behoorlijke heffing ineens had spr. geen bezwaar als het bedrag van de crisis schuld vaststaat. Spr. vroeg voor de gemeen ten 40 millioen in plaats van 20 millioen uit de Oorlogswinstbelasting. De heer Ou degeest betoogde, dat het beste middel tegtn arbddssehuwheid is, be vordering van arbeidsbemiddeling. De heer Marchant hield' vol, dat thans het oogenblik is om te beslissen over een hef fing ineens. Minister De Vries was niet ongeneigd de uitkeering van de gemeenten te verhoogen. Naar aanleiding van een vraag van den neer Lodewijk XIV doorstroomde, toen die sprak: ,.De Staat, dat ben ik!" De heer Saligneux riep hem echter tot de werkelijkheid terug: „Mijnheer Têterol, laten we nu over zaken spreken Ik ben hier gekomen, om u te verzoe ken, het mij verleende crediet te verlengen. U kunt dé interest vragen, die u maar ver langt." De heer Têterol haalde eens diep adem, knipte met het rechter oog, schoof zijn zwart fluweelen kalotje achter op het hoofd en ant woordde eerst na een pauze, die den baron wel zéér lang voorkwam „Ik zie met leedwezen-, mijnheer de baron, dat.u mij nog niet kent. Voor wien houdt u mij Voor een woekeraar, geloof ik, de Hemel beware! En dat, terwijl ik altijd een afschuw heb gehad van alle oneerlijke manieren van geld verdienen'! Ik heb mijn fortuin bijeen ge gaard, al werkende, en ik heb mij nooit afge geven met speculeeren aan de Beurs. Vraag dat maar aan Pointal. Als ik u de sleutels gaf van mijn kast, dan zoudt u daar geen Iouis, geen tienstuiverstukje vinden, dat er niet rechtmatig gekomen was. Ik zelf ben een vondeling, dat is waar, maar mijn daal ders kennen hun vaders en ze weten, dat diens goede naam onbesmet is; dat hij met opgeheven hoofde in het volle licht kan loo- pen. Ook heb ik nooit met woekerloon geleend en dat denk ik nu ook niet te beginnen. Doet u mij dus een ander voorstel." „Neem hypotheek op hetgeen mij rest van mijn bezit", antwoordde de baron met harten en «tooien De heer Têterol haal/te weer «sas diep Besloten werd om de óverige agendapunten commissoriaal te maken De laatste agenda punten, benevens de voorstellen, in zake ver hooging van de wedden van Gedeputeerde Staten en tot invoering van eigen pensioen voor Gedep. Staten, zullen behandeld wor den in de zitting van Ehnsdag 8 April, des voormiddags 10 uur. In zake de voorstellen tot aankoop van rond voor het electriciteitsbedrijf en van de ezittingen van de Maatschappij tot Expl. van Waterleidingen in Nederland en tot vast stelling eener suppletoire begrooting van het prov. electriciteitsbedrijf, dienst 1919, werd een commissie benoemd, bestaande uit de hee- ren mr. M. Slingenberg, B. W. Binnendijk, jhr. mr. J. W, G. Bored van Hogclanden, K. Breebaart Jzrf., H. J. Calkoen, N Dekker, mr. D. P. D. Fabius, J. N. Hendrix, mr. L. M. de Jong Schouwenburg, D. Kooiman, C Tho massen, Jb. de Vries Jbzn., dr Th van der Waerden en J. Winken. De commissie tot onderzoek van de stukken, in zake de suppletoire begrooting voor het prov. ziekenhuis bij Santpoort, in zake pre sentiegeld der Statenleden, in zakè de wo- ningbouwvereeniging „Goed wonen" te Caa- tricuni en de tweede suppletoire prov. begroo ting, bestaat uit de heeren jhr. mr. D. E. van Lennep, dr. G. Bellaar Spruyt, jhr. mr. P. Teding van Berkhout, N. Glinderman mr. J. N f. E Heerkens Thyssen, F. Lieftinck Jbzn. A W. Michels, H. R. du Mosch, E. Polak, S. J Pothuis, mr. P Jt Reymer, mr. dr. H. J. C van Tienen, H Wertheim en B. C. E. Zwart. Met 49 tegen 19 stemmen werd verworpen een voorstel van den heer Wertheim om an dermaal commissoriaal te maken de voorstel len van de Staten-comqiissie, in, zake de wed- deverhoogingen voor Ged. Staten en instel ling van eigen pensioen voor Ged. Staten. De heer Wertheim had daaraan willen toevoe gen dat ook weduwpensioen zou worden in gevoerd. adem, knipte ditmaal met het linker oog, schoof zijn kalotje naar voren en sprak aan matigend: „Ik heb mij nooit anders dan met eerste, hypotheken opgehouden." De heer de Saligneux boog het hoofd. „In zoo'n gevallaat u zich dan met landerijen betalen: Neem dan Saligneux!" sprak hij met bewogen stem. „Geheel Saligneux?" riep Têterol, met een mond zoo wijd als zijn dog, als die naar een stuk hapte. „Een oogenblik, waarde heer! Me dunkt, u die zoo goed1 op de hoogte is van al mijn za ken, u zult wel weten, dat onbezwaard Sa ligneux meer waard1 is dan tweehonderddui zend francs. U zult nog met anderen te deelen hebben." De heer Têterol bewaarde een oogenblik het stilzwijgen. „Mijnheer de baron," hernam hij, „wat ik u nu zeggen zal, zal u misschien zeer verwonde ren. Ik weet, dat het een verschrikkelijk ding voor u zou zijn, om het kasteel van uw vade ren te moeten' verkoopenen toch zou dat het einde wezen. Wat beteekenï nu een kasteel, als er niets meer dan een moestuin om heen is? Dat is een vorst zonder hofhoudingeen gene raal zonder leger. Maar hoort u eens: Sa ligneux wil ik u niet ontnemen. Wel heb ik geen reden, om u té ontzienwant u hebt me tal van verdrietelijkheden' bezorgd; me op allerlei wijzen het leven verbitterd; me oud doen worden vóór den tijd; mij processen aan gedaan „Neem mij' niet kwalijk, mijnheer Têterol, ik dacht, dat u het was, die gtgf8§g** ZIJ, die zich met I April a.s IrV op dit blad voor minstens 3 maan den abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschonende nummers franoo en gratia. DE DIRECTIE. De vergadering werd verdaagd tot 22 April voorm. half 12. VOLKERENBOND. De minister van buitenlandsche zaken heeft aan den voorzitter der Tweede Kamer, ter kennisneming van de leden, doen toekomen een door hem ontvangen rapport van de com missie van voorbereiding voor de derde Vre desconferentie, waarin zij, ingevolge zijn ver zoek, ii-ar oordeel hedi neergelegd nopens het Parijsche ontwerp betreffende den Völke- renbond. HET ONTWERP-ARBEIDSWET Het door de regeering aangekondigde ont- werp-arbeidswet is door den ministerraad goedgekeurd en heeft het departement van ar beid verlaten. Het wetsonswerp heeft in hoofdzaak ten doel den 8-urendag, met een maximum- arbeidsduur van 45 uren -per week in fabrie ken, werkplaatsen en kantoren in te voeren m verder den arbeidsduur ook buiten die inrich tingen (o.a. ook in winkels, apotheken, koffie huizen, hotels en verplegingsinrichtingen) te beperken. Het ontwerp bevat een bijzondere regeling voor den arbeid in broodbakkerijen, maar betreft niet den landarbèid. Het ontwerp van eene nieuwe gezondheids wet en daarmede verband houdend ontwerp tot reorganisatie van het College van Bij stand, bedoeld bij art. 35 der woningwet, zijn gisteren aan den Raad van State gezon den. GAS EN ELECTRICITEIT. Het Bureau voor Mededeelingen inzake de Voedselvoorziening meldt f De Rijkskolendistributie heeft met ingang van 1 April e.k. al haar circulaires inzake de gasrantsoeneering en inzake de eleetrieiteits- rantsoeneering voor particulieren (verlich ting, koken en bij koken) vervallen verklaard. Voor het komende tijdvak zal geen alge meene gas- en dectriciteitsranisoeneering worden vastgesteld. Aan elke gasfabriek zal worden medegedeeld, welke hoeveelheid ko len als maximum kan worden verwerkt gedu rende de periode van 1 April 1919 tot 30 tember 1919; aan de centrales zal maan delijks opgave worden verstrekt.van de te ver werken hoeveelheid. Elke gemeente heeft te zorgen dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden, doch is overigens vrij in het nemen van die maatre gelen, welke naar hare meening noodig mocht zijn voor eene billijke verdeeling van de beschikbare hoeveelheid gas en eleetri- -chen stroom. Voor de bepaling van het maximum kolen- verbruik der gasfabrieken zal worden aange houden het rantsoen, zooals dit voor elke gasfabriek oer 1 November j 1 is vastgesteld,, na aPrek van het gas toegekend voor ver warming. met dien verstande, dat de bruin kolen worden vervangen door zwarte kolen. Aangezien dit op zichzelve reeds eene verrui ming van het rantsoen beteekent, kan met uit breiding van het bedrijf sedert 1 November veen rekening worden gehouden. De heer Têterol riep met donderende stem: „Hoe nu, mijnheer de baron? Durft u nog volhouden, dat uw konijnen „Beware, laat ons daar nu niet meer van spreken," zuchtte de heer de Saligneux. „Laat mijn konijnen nu rusten!" In ieder -geval had die 'korte aanmaning het voordeel, dat de heer Têterol den tijd had. weer wat tot zich zeiven te komenen veel bedaarder sprak hij dus ook nu „Ik heb u immers al gezegd, mijnheer de baron, dat ik geen enkele reden had, om u te ontzienen toch ben ik niét van plan, u Sa ligneux te ontnemen. En weet u waarom? Dat komt enkel, omdat u een dochter heeftU zet groote oogen op? En tóch is het zoo! Ik heb Mademoiselle de Saligneux maar itwee minuten gezien. Ze heeft niet veel meer dan twee minuten met mij gesproken, maar het is voldoende, de menschen eens te zien, om hun onmiddellijk gunstig of ongunstig gestemd te wezen; aan den klank van hun stem weet ik' al, hoe ik over hen denken moet. Nu, Made- moiselle de Saligneux heeft mij in alle opzich ten zéér voldaan. En weet u, wat er van ko men zou, als ik Saligneux van u kocht? Tien maanden laterIk wil geen woord zeggen, dat u kwetsen zou, maar laat mij vrij uit met u mogen spreken. Ik ben een oud manik heb u al eens gezegd, da-t u mij- oud hebt doen worden, vóór mijn tijdNu, tien maanden later, of misschien een jaar danMaar dat is uw schuld niet. Er zijn menschen, of liever handen, waar het geld- in smelt als in een smeltkroes. Men is jong, nietwaar En Parijsen de vrouwenkortom, als u Saligneux verkocht, zou tien maanden la ter uw dochter op straat staan en ik wil niet, dat Mademoiselle de Saligneux zoo iets overkomen zou (Wordt vervolgd.) 1 ALKMAARSCHE COURANT gg-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1