DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. MsêécIi overziclit. No. 73 Honderd een en twintigste Jaargang 1919 DOKDER1) FEUILLETON, 27 MAART, AbonnemeiitwiiJ bil Toomitbetallns p. 3 maanden f 1.65. Ir. p. postf 1.90» Bewiisnnmmers 5 cl. AdYertentieurili 15 et. n. rejsl. froatere letters naar Diaatarplmtn. Br. fr. R.V. Boek- en Bandelsdrnkkerll Berms. Cnster 4 Zn.. Voordam C l Tel. 3 Binnenland. |n idee. Het is begrijpelijk dat de nieuwe bewind hebbers in Hongarije onmiddellijk maatrege len hebben' betroffen en bun gezag te doen eerbiedigen. Uit Boedapest wordt gemeld, dat de revo- lutionnaire regeermgsraad besloten beeft tot de instelling van revolutie-rechtbanken, die door de radenregeering benoemd worden. Beklaagden moeten onmiddellijk na arrestatie voor de revolutie-rechtbank worden gebracht doch mogen zelf hun verdedigers kiezen. Het vonnis der rechtbank wordt geveld na een niet-openbare beraadslaging en de doodstraf kan slechts met algemeene stemmen worden opgelegd. Van elk vonnis staat hooger beroep open. Evenwel kan een verzoek om gratie niet tot uitstel van straf leiden en moet de opgelegde straf dadelijk na de afkondiging worden on dergaan. Wie dus ter dood veroordeeld is moet, naar wij uit dit telegram uit Boedapest lezen, eens zijn vonnis ondergaan en kan na zijn dood in hooger beroep gaan of gratie aanvragen. Erg duidelijk is het nog niet. Het Hongaarsche burgerlijk wetboek zal ook heel wat veranderingen ondergaan. Alle buitenechtelijke kinderen worden volkomen gelijk gesteld met die, welke uit den echt ge boren zijn. Daarbij wordt bepaald dat de naam de#va- ders achter in het geboorteregister kan wor den ingevuld. Een man en een vrouw, die minstens één jaar in vrij huwelijk hebben sa mengeleefd' kunnen, zonder dat er op eenig huwelijks beletsel zal worden gelet een huwe lijk aangaan door alleen aan den ambtenaar van den burgerlij ken stand waar'zij wonen te verklaren, dat zij hun samenwerking als een huwelijk beschouwen, s In Parijs wordt inmiddels de nieuwe metho de, van beraadslaging voortgezet. Er is nog steeds ge enovereenstemming verkregen inza ke de door Duitschland te betalen schadever goeding. Er werd over de gebeurtenissen in Honga rije en het over het vootschrijden van het bols jewisme gesproken. Gemeld wordt, dat de re- geeringschefs deze kwestie op een speciaal daarvoor opgemaakte kaart bestudeefen en zagen dat het bolsjewisme vrijwel de helft van Europa in beslag neemt. Er kwam tevens een vrij ernstig rapport in over de toenemende wanorde in Zuid-Europa aan den kant van Odessa. Gemeld wordt dat de regeeringschefs, die blijkbaar den ernst van den toestand' beginnen in te zien, zoo gauw mogelijk vrede willen maken. Een' particulier telegram uit Parijs meldt, dat gisteren een nieuwe bijeenkomst werd ge houden waarbij gedichtige besluiten zijn ge nomen. Men zou in beginsel tot overeenstem ming zijn gekomen over de schadevergoeding, de Rijn en de Adriatische zee. Medegedeeld wordt dat spoed noodzakelijk werd geacht en dat men tot eiken prijs tot een einde wenscht te komen. Savinkof, minister in de regeering van Ke renski heeft het een en ander medegedeeld over den strijd der Russische patrollen tegen het Bolsjewisme. Hij verklaarde, dat de Bols- jewiki over een leger van 600 000 man niet veel artillerie beschikken. De Russische patri otten! beschikken over 300.000 man van groo- ter militaire waarde maar minder goed bewa pend. Deze bewapening zou dus vermeerderd moeten worden. Savinkof waarschuwde de en tente voor een te lange werkeloosheid waar door Duitschland zich met Rusland zou kun nen verbinden. Hij wees er ten slotte op, dat de Tsjecho-Slowaken en de Zuid-Slaven de Entente zullen helpen w Rusland te redden mits de Entente slechts steunt met haar poli tiek, kanonnen en levensmiddelen. Meer en meer dringt het gevaar van de na derende Bolsjewistisme vloedgolf tot de Wes telijke staten door. In her Britsche Lagerhuis heeft dé afge vaardigde Croft gevraagd of de aandacht der regeenng gevestigd is op de berichten, dat agenten bolsjewistisch geld voor het verwek ken van een wereldrevolutie verspreiden. Bonar Inw bevestigde dit en deelde tevens mede, dat maatregelen worden getroffen ons alle bekende Russische BolsjewiM uit Brittao- je te zetten De Russische sovjetregeermg heeft uit Mos kou bekend gemaakt, dat Gahcië in volle re- volutieonaire beweging is. De opstand is be gonnen in het petroleumgebied van Drohoby c.s. De looker socialisten organiseerden zich in vele plaatsen en eischten in vergaderingen alle gezag voor de sovjets op. De beweging slaat over op door Poolsche troepen bezette gebieden. Te Lemberg kondigde een in het geheim ge vormde sovjet den arbeidsvertegenwoordigera de algemeene staking af. De afgezonden troe pen verklaarden zich in het district van Ha- nisiau tot medestrijders der opstandelingen tegen de nationale garde. Uit Londen wordt officieel gemeld, dat de conferentie der mijnwerkers besloten heeft, haar leden aan te bevelen om het rapport van den voorzitter der Kolencommissie aan te nemen. De conferentie heeft de mijnwerkers aange raden, het aanbod der regeeriug te aanvaar den, welk aanbod de aanbevelingen dekt van den voorzitter der kolencommissie. KORTE BERICHTEN. De militair emissie der geallieerden heeft aan de Hongaarsche regeering ter pu blicatie een verklaring doen toekomen, waarin de door den president der republiek gedane mededeeiing dat de door de Entente verlang de nieuwe democratïelijn voortaan als poli tieke grens zou worden beschouwd wordt te gen gesproken. Bij de bespreking dezer kwes tie is tegen den Hoagaarschen president over vroegere minhter-pffvJdsnt H. WekerU op bevel der radenregeering in hechtenis geno men Volgens een bericht uit Boedapest via Praag zou de Framche kolonel Vix gewond en gevangen genomen zijn, - Aan d ewerkloozeh in België werd in de /natste maand 30 m'tlltoen francs uitbe taaldL Volgens een mededeeiing van Romano- nes heersekt rust in Barcelona. Naar hst Fransch van Viator Ckarbuliea. 24) De baron was te» prooi aan de meest tegen strijdige gevoelens. De vermaningen, die de heer Têterol hem had' durven toevoegen, had den bijna ergernis bij hem gewekt; maar zijn verontwaardiging had) plaats gemaakt voor de grootste verbazing, toen hij het eind' van het gesprek gehoord hadZijn ooren be- drogen hem dus niet; de lieftalligheid van zijn dochter had zelfs het hart veroverd van dien oudfen rhinoceros. Een meteoor zou naast hem uit de lucht hebben kunnen vallen, of zijn voorvaderlijk slot, dat hij steeds in het oog hield, had een sarabanda kunnen dan sen1, dan was zijn verrassing nog niet grooter geweest. Hij was nu toch geneigd', recht te doen wedervaren aan dien menschenvriend, miskend als hij hem tot nog toe 'had. Toch achtte hij het raadzaam daar nog wat mee,te wachten. „Mijnheer," begon hij, „ik zeg u dank voor de gunstige gevoelens, die u voor mijn dochter koestert; ik zal ze haar meedeelen, zoodra ik haar terugzie, en zij zal er zeker ook door ge troffen wezen. Maar, daar u dus weigert mijn krediet te verlengen of een hypotheek te ne men op mijn bezit en de betaling in landerijen te aanvaarden, vraag i'k u op mijn beurt: „Wat heeft u_mij dan voor te stellefi?" De heer Têterol, die nu ineens was opge vlogen, antwoordde: „Ik neb een ideeEn hij voe, of hij meer in zich zeiven j voegde er nog bij, sprak: „Niet het oude, maar een ander idee, dat, gelooi ik, he ter aai spj" een politieke grens niet gerept. De „Deutsche Allgem. Ztg," verneemt uit Keulen, dat duizenden vertrouwenslieden der vrije vakvereenigingen met nadruk den eisch gesteld hebben, dat Rijnland Duitsch gebied en met de Duitsche republiek vereenigd zal blijven Een deputatie van 117 stamhoofden uit Kameroen heeft den koning van Spanje een verzoekschrift overhandigd om voor de te ruggave van Kameroen aan Duitschland op te komen. De man, die den stoot heeft gegeven tot het uitbreken van den wereldoorlogzal binnenkort een standbeeld krijgen. De „Slo- venec" meldt n.ldat te Serajewo op het voet stuk, waarop de borstbeelden van den ver moorden Oostenrijkschen troonopvolger, aartshertog Franz Ferdinand en zijn gemalin geslaan hebben, een borstbeeld' van den moordenaar, den Serviër Prinzip, zal worden geplaatst. Het heet dat te Berlijn een staatsge- rechtshof zal worden ingesteld waarvoor de Duitsche oorlogsleiders zullen terechtstaan. Ladendorff zou réeds gedagvaard zijn. Churchill heeft van den militairen toe stand in Rusland een exposé gegeven. Scheidemamt hield in de Nat. Vergade ring een rede, waarin hij protesteert tegen de voornemens der Entente ten opzichte van Duitschland. De blokkade-bepalingen ten opzichte der neutralen zullen binnenkort verzacht worden. Volgens berichten uit Boedapest is de Daarop begon hij met rwaren tred de ka mer op en neer te stappen, met de handen in de zakken, de oogleden half gesloten. De ba ron volgde hem met den blik, bleek, gejaagd, als een beschuldigde, die de uitspraak van de jury tegemoet ziet. Hij vroeg zich af, wat er wel kon omgaan in dat groote hoofd, waar hij met genoegen de kuit had willen laten af springen, otn dadelijk heit geheim opgelost te hebben. De heer Têterol maakte hier evenwel geen haast mee. Hij zette zijn wandeling voort en het Ieefc hem, clat hij niet alleen op baron Patricius, maar ook op zijn vader, baron Adhémar, op zijn grootvader, den zegelbe waarder en> op zijn overgrootvader, enz., enz., trapte, met zijn centenaarsgewicht; hij hoorde ze als 't ware kraken onder zijn schoenzolen. Ineens hield hij op, bleef bij den schoonsteen staan, en, nadat hij, zooals dat immens zijn f ewoontc was, met zijn vingers gespeeld en die geteld had, vouwde hij zijn handen beker vormig en in dien beker zag hij een kerk van binnen, waar een vijftigtal kaarsen brandden voor een bruidsaltaar; en daarvoor geknield lagen een jong meisje met donkerbruin haar en een jonge man met blonden knevel. Onder de aanwezigen waren er, die zeiden „Ja, ze hadden 't mij wel verteld, maar ik zou het niet hebben durven gelooven." En daarop klonk dan weer het antwoord van andere zijde: ,,'t Is een bijzonder man: als hij zich eenmaal iets in het hoofd gesteld heeft, dan gebeurt het odk." Die kerk, dat altaar, de kaarsen en al de menschen, die er om en bij waren, hield de heer Têterol in beide handen nu konden die ook heel wat torsen, want ze waren heel groot. Nog steeds met dit visioen voor oogen, keer de bjj gfcfc tot dsn hoer de Saljgaeux m Staten Generaal. TWEEDE KAMER In de zitting van 26 Maart was aan de or de de benoeming mier commissie voor buiten- landsdie aangelegenheden. De motie-Wijnkoop werd verworpen met 59 tegen 3 stemmm (vóór de heer en Wijnkoop, Duijs en de voorzitter) De voorzitter benoemde nu tot leden der commissie de heeren Lohman, Loefl, Nolens, Troelstra, Rutgers en Dresselhuijs (de voor zitter is ambtshalve voorzitter.) Belastingvoorstellen. Minister De Vries zette zijn rede voort. Hij herhaalde dat hij niet afkeerig is van ge deeltelijke heffing-ineens als de eindafreke ning moet worden afgesloten. De Minister was het eens met hen die de steunregeling spoedig willen doen verdwijnen, evenwel is maandelijks nog 2 milliotn noodig alleen voor steun aan weriloezen wier aantal toeneemt evenals de arbeidsdrawheid Aan drang bij den minister van oorlog tot sjloed met de demobilisatie is overbodig. De bmten- landsche en de binnenlandsche toestand ma nen echter tot voorzichtigheid. Heffing-iifeens achtte de minister thans een sprong in het duister. Tegen de motie-Ter Laan had dfe minister daarom onoverkomelij ke bezwaren. Op het oogenblik wenschte hij geen heffing-ineens; hij biéef echter bereid, ieder concreet nader voorstel dienaangaande c nstig te overwegen. De minister bleef bij zija voornemen, den oorlogswinstbelasting af te schaffendie zou toch vrijwel niets'meer opbrengen. Spr. hield vol, dat met de regeeri jler duurtebelastingen opbrengen igsvoorstel bereikt is. ten de grens lies zouden geen ander gevolg jesfelde Monoppl hebben dan de door den.'minister voorgestel indirecte belastingen. Thee.©» koffie komen daarbij geheel achteraan en koffie weer later dan thee. De minister was in principe bereid1 tot verhooging van kinderaftrek, evenals tot extra-belasting voor ongehuwden. Hij zou een uitspraak kunnen wenschen over het loslaten van de opcenten op den suikeraccijns in ruil voor een langer aflossingstermijn van de crisisschuld. De Minister wees er op, dat de heer Van den Tempel, toen hij op grond van een citaat uit de memorie van antwoord volhied dat .do minister een heffing ineens toezegde, verkeerd citeerde. De bedoelde aanhaling sloeg op de vertnogensaanwas-be lasting doen werd door uitlating van een paar zinnen in verband gebracht met de heffing-ineens. (Verontwaardiging.) Het voorstel van den voorzitter, om den duur van de redevoeringen in tweeden termijn te beperken tot 20 minuten werd' aangenomen met 65 tegen 4 stemmen. De heer V "a n d e n T e m p e 1 erkende de fout «a bood verontschuldigingen aan Er was echter geen gedachte aan kwade trouw. Hierna volgden replieken van de heeren Oud, Van de Laar, J. ter Laan, de Monté Verloren, De Wijkerslooth, De Geer en. Wijn koop. Nadat de minister nog het woord had gevoerd werden de algemeene beraadslagin gen gesloten. De stemming over de motie-Ter zal morgenmiddag 1 uur plaats hebben. sprak „Ik houd niet van halfheden: zijn we vrien den of zijn we vijanden Het een of het ander. Of de oorlog met al zijn gevolgen, óf de vre de en vriendschap, zelfs gegrond op een' goe de overeenkomst. Dit is mijn laatste woord." „En wat zijn de voorwaarden van dat ver drag?" vroeg de baron, terwijl hij' naar adem *"'igde. De heer Têterol aarzelde een oogenblik, eer hij antwoordde; wat hij te zeggen had, was niet makkelijk onder woorden te brengen. „Mijnheer de baron," begon hij, „ia heeft slechts één dochter En wel wat stotte rend, en wel zéér blozende, voegde hij er bij: „En ik heb één zoon Bij die woorden sprong de heer de Salig- neux een heel eind' op van zijn stoel. Er zijn van die omstandigheden, die immers te ver rassend werken, Jifelfs op iemand, die gewoon is aan zelfbeheersching, „Uw dochter is allerliefst,'' ging Têterol voort, ook met lieflijk-kweelende stem. „Mijn zoon is eveneens een alleraardigste, knappe jongen en hem wacht een schitterende toe komst. Leest u diaar maar eens op na, wat een notarjs er mij' van schrijft, en' een, die heusch niet ac eerste de beste is! Hij hield den baron den brief van den heer Pointal voor. Dé eerste ingeving van den heer de Saligneux was, het epistel den heer Têterol in het gezicht te gooien toen meende hij er zich eens vroolijk over te maken.Maar toch gaf hij aan geen van die beide ingevingen ge volg, want hij dacht aan de twee-honderd duizend francs, die hij schuldig was en aan zijn kasteel, dat hij als t ware door 'n wonder behouden hadZijn bloed kookte, zijn vingers jeukten, maar hij. bedwong zich. Het was hem echter onmogelijk, een woord te spréken en in süite mi bjj verdiept ia de beschouwing vsa STEENKOLEN UIT BELGIë. België zal ons 100.000 ton steenkool leve ren, zonder compensatie onzerzijds. De steen kolen zullen in Ned^rlandsche schepen wor den gehaald en kunnen einde April of begin Mei hier te lande worden verwacht GRAANINVOER Reuter seint uit LondenDe Kon. Commis sie van tarwevoorziening deelt mede, dat in getrokken zijn alle beperkende bepalingen be treffende den uitvoer van graan en graanr producten naar Nederland, Denemarken, Finland, Zwitserland, Spanje en' Portugal. AANVOER VAN VEEVOEDER. Naar het Rijksgraanbureau mededeelt, is er op het oogenblik scheepsruimte beschikbaar gesteld om 60.000 ton gerst uit Noord-Ameri- ka aan te voeren, welke gerst naar gehoopt wordt binnen de eerstvolgende twee maanden in Nederland zal kunnen zijn aangekomen. Voorts kan worden verwacht, dat van het einde van April af verscheidene ladingen co- cos-koeken ons land zullen bereiken, welke producten direct na aankomst in de con sumptie zullen worden gebracht. INGETROKKEN BESCHIKKINGEN. De minister van Landbouw heeft met I April ingetrokken de maximumprijzen voor oude en nieuwe rijwielbanden, benevens voor losse bruikbare staaldraden voor rijwielban den en oude nog bruikbare ventiels. De Minister heeft ingetrokken het, verbod tot maaien van groene rogge, tarwe en gerst en bet gebruik van deze ais veevoeder. De Minister heeft voorts o.a. ingetrokken de vastgestelde maximumprijzen' voor wijting, kleine poon en pieterman, hyrsmakreel, ma kreel en kleine schol, benevens voor gebakken regeeringsvisch. Ook is ingetrokken het verbod' van ver koop en aflevering van ruwe glycerine, gvceri- water en zeepziedersonderloog, zoomede de verbodsbepalingen op de aflevering en ver voer van hars. Met ingang van heden is voorts de han del in grid (gries) zemelen vrijgegeven en aan geenerlei beperkende BepaUiigea onder worpen. DE DISTRIBUTIE VAN BEVROREN VLEESCH. De directie van het R. V. K. heeft een circu laire aan de burgemeesters gericht, waarin o.m. wordt medegedeeld, dat de groothandel prijs van vleesch op 2 per K.Ü. is bepaald. Hiermede krijgen de burgemeesters de be voegdheid, tijdens de distributie van het be vroren vleesch de slachtvergunningen te be perken en zoo noodig, geheel in te trekken. DE LEENING,VAN 20 MILLIOEN. Gedeputeerde Staten' van Noord-Holland hebben in hun vergadering van gistermiddag het besluit van den Amsterdamschen gemeen teraad tot het aangaan van een leering van 20 millioea goedgekeurd. IN BESLAG GENOMEN SCHEPEN. 4 Nader is gebleken, dat het nog geenszins zeker is, dat de commissie uit de reeders, wel kt te Londen onderhandeld heeft over de te ruggaaf van de door Amerika in beslag geno men schepen, daartoe ook naar de Vereenigde Staten zal gaan. Wel zal de heer Van Omme ren, die vat deze commissie deel heeft uitge maakt. dezer dagen naar Amerika vertrekken, doch deze reis betreft louter particuliere aan gelegenheden. Imtussdien staat vast, dat de onderhandelingen over de regeling van de te ruggaaf der schepen geenszins vlotten, het- ver- de destijds gepubliceerde verklaring van Ame rika, volgens welke de schepen onvoorwaar delijk zouden worden teruggegeven. Inmid dels blijven deze op zeer enkele na, welke; zooals gemeld, zijn vrijgelaten voor Ame- ZIJ, die zloh met I April a.» op dit blad voor minstens 3 maan den abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummer» franco en gratis. 0E DIRECTIE. rikaansche belangen varen, Naar werd ver nomen, waren kort geledén enkele dezer sche pen in Noorsche havens en koesterden dé eigenaars hoop, dat zij daar zouden worden vrijgegeven, doch zij moesten weder naar de Vereenigde Staten terugkeeren. STORMTROEPEN. Bij ministeriëele beschikking is bepaald, dat het onderscheidingsteeken voor de zg stormtroepen ook gedragen mag worden door de militairen, die niet bij de stormtroepen zijn ingedeeld, dóch wel aan de eischen hebben geen in scheepvaartkringen wel eenige ver wondering heeft gebaard, met hét oog op d' destijds gepubliceerde verklaring van Am tapijt, raen t zijn toon van spreken, dat hij een bloem in het tapijt. De heer Têterol begon ongeduldig te worden en1 het was niet zonder bitterheid in zij; vroeg: „Vooroordeelen, mijnheer de baron, leveren niets op, maar wel kosten ze soms duur I Heb ik u bcleedigd?" „Beleedigd? O, volstrekt niet. Maar wel ten zeerste verbaasd, dat kan ik niet ontken nen. U kunt mij gelooven, mijnheer Têterol, dat ik zeer gevoeligja zéér gevoelig ben Voor uw goeden wil en de voordeelen, verboe- den aan een dergelijke schikking, maar „Nu geen „maren", viel de neer Têterol hem in de rede, -met groote levendigheid, want hij had zijn zelfvertrouwen weer geheel herwonnen. „U heeft nog den tijd niet gehad, de grootte van de voordeelen te overwegen. Wat die schuld van u betreft, die zullen we wel zoo onder ons eens bespreken en daar zult u mij ook zoo makkelijk in vinden, als maar mogelijk is! Maar denk aan uw dochter: Een bruidschat bezit ze niet en ook heeft ze niets te wachten Wat zult u beginnen met dat arme kind? Als de een of andere markies het zich ia 't hoofd stelt haar te willen trouwen, enkel en alleen om haar mooie oogen, dan is het tien tegen één, dat dit een onwaardige zal zijn, niet in staat haar gelukkig te maken. En bovendien weet u niet, wat een opoffering, wat een dwaasheden ik allemaal van plan ben voor mijn zoon. Hij is van mijn bloed, mijn vleeschhij is mijn afgod. Ik noem hem mijn „prins van Wales". Ik heb al lang besloten, dat ik hem bij zijn huwelijk een goed1 millioen ter hand stel, een niet onaardige som, niet waar? En dan, mijnheer de baron, wat zouden we niet een' goed voorbeeld geven aan ons land, en men moet toen iets over hebben voor zijn vaderland'. Men heeft de gelijkheid wel verkondigd tegenover de wet, maar de oude voldaan Zij moeten echter elke drie maanden door het afleggen van de vereischte proef doen blijken, dat zij nog aan de gestelde eischen' voldoen en komen niet in aanmerking voor vergoeding van kleedïng of voor ver strekking van exitra-kleeding. DE GRAANHANDEL MET ENGELAND. De heer Gerhard Polak schrijft aan de Tel.: Het Reuter-telegram, meldende, dat de Ko ninklijke commissie voor de tarwevoorziening alle belemmerende bepalingen voor den han del in graan en graanproducten tu&srfiea En- eland en Nederland, Denemarken, Finland, 'witserland, Spanje en Portugal heeft opge heven, kan aanleiding tot verwarring geven. Behalve de Koninklijke commissie voor de tarwevoorziening moet ook nog hat War De partment verlof tot uitvoer geven, en voorts moeten in de importeerende landen, de N. O. T. en overeenkomstige lichatnen nog invoer- permits uitzenden. Tot heden is door Enge land nog niets van alle verkochte graan en graanproducten verladene hoewel reeds sta pels NL O. T.-permits verzonden zijn. De prijzen van verschillende graanproduc ten zijn in Engeland' thans veel lager dan in de andere genoemde landen, zooals wij in ons a.s. weekbericht ader zulten uiteenzetten. Bij geheel vrijen uitvoer uit Engeland zou dan ook in een minimunl van tijd alles uitge voerd zip. BOEKONDERZOEK BIJ BELASTINGPLICHTIGEN. De heer Otto heeft dc volgende vraag tot den minister van financiën gericht: Is de minister bereid te bevorderen, dat aan belastingplichtigen op gemotiveerd ver zoek inzage kan worden verleend van het verslag, opgemaakt door de deskundigen (accountant), op verzoek van den inspecteur aangewezen door den directeur der directe belastingen, omtrent hun onderzoek van de boeken en andere bescheiden der belasting plichtigen? Het antwoord van den minister was, dat l ij het in het algemeen niet wenschelijk acht, c'en belastingplichtige gelegenheid te geven, kennis te nemen van het verslag betreffende een bij hem ingesteld boekonderzoek. Alleen indien een accountantsvcrslag naar het oor- ueel van den inspecteur niets bevat, dat niet ter kennis van den belastingplichtige mag komen, wordt deze desgevraagd inzage van het rapport verstrekt. Aan hem, die biet af wijking van zijn aangifte is aangeslagen, dt i v mvel op zijn verzoek mededeeiing gcaaan van de berekening, waarop de aan slag steunt. PENSIOENVERZEKERINGEN. De oud min ster van landbouw, nijverheid cn handel, dr. F. E Posthum?, heeft in de al cmeene vergadering van dén Ncd. Tuin- ouwraad, welke hedenmiddag te Utrecht is gehouden, op uitnoodiging van het bestuur t-en réde gehouden over het belang dat den werkgever bij een pensioenveraekering van zivn arbeiders heeft Clachten en de nieuwe, dat gaat toch niet t samen ze dragen elkaar haat en nijd toe. Frankrijk is vol van die burgerlui als ik, die den adél met sdieeven blik aankijken ei omgekeerd beschouwt die ons als een ata-in- den weg. Jla, de strijd tusscben de Têterols en de Saligneux' is de geesel van Frankrijk. En, mijn hemel, zou er nu geen plaats zijn voor iedereen? Tot het beste onderling verstaan kan men komen, als er huwelijken worden gesloten over en weer. Mijnheer de baron, la ten wij op die manier het oude en het nieuwe Frankrijk mételkaar vereenigen. Er zijn hier ia het kanton enkele van die lomperas, die maar roekeloos onzen twist hebben aan- estookt, zonder zelf te weten waarom. En Ie eene helft daarvan houdt u voor een schurk, de andere beschouwt mij als een boos doener. Maar, als nu op een goeden dag onze kinderen zich op den weg van Saligneux ver- toonen arm in arm, dan zouden al de lom perds er niets meer van begrijpen, elkaar met open mond aanstaren; en vindt u ook niet, mijnheer de baron, dat het een genoegen is voor hen, die mèer verstand' bezitten, om de domme menigte zich zoo te zien vergapen Op die manier praatte Jean Têterol en hij fraatte veel en hij praatte lang! Want, toen ij eenmaal over dat eerste moeilijke begin heen was, liet hij' zich maar gaan en schetste in grove trekken den gelukkigen omkeer, die het huwelijk van Lionel Têterol en Mademoi selle Claire de Saligneux niet alleen zou te weeg brengen in het particuliere leven van den baron, maar vooral ook in de algemem menschelijke opvattingen. Het was de gouden eeuw, die weer op aarde zou terugkeeren1; kortom een tijd van vrede, geluk en voorspoed, alom ki dm lande (Wordt varvolgd.) ALIIAARSCII COURANT. UV'UI wf VA 416 UU ^UIUIVU AlV-121/VJJ

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1