Niews, l* f w spdacttp van „hft vaix* Provinciaal Nieuws. ieiegraninien van lieden. Stadsnieuws. BURGEMEESTER an WETHOUDERS vtn ALKMAAR brengen xer cLgeasecne ten- nia. dei HE1LÜOS2 rJSJ wfe%ia»J te s» a. aJgeh&aM wï «Ss FLüïqo w 0.70 per IOC state, sa b. thuisbezorgd 1.15 per 100 shiks. De bonnetjes kunnen gehaald worden op ZATERDAG en MAANDAG as. aan de werkkeet aan den WESTERWEG, 's morgens van 10 tot 12 uur en 's middags van 2 tot 4 uur. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis dat in het Gemeenteblad van Alkmaar, No. 621, is opgenomen het besluit van den Raad dier gemeente van 26 September 1918 en 20 Februari 1919, waarbij is vastgesteld eene VERORDENING TOT REOE- LING DER JAARWEDDEN VAN DE ONDERWIJZERS AAN DE OPENBARE LAGERE SCHOLEN IN DE GEMEENTE ALKMAAR. Welke verordening, heden afgekondigd, ge durende drie maanden ter gemeente-secretarie ter lezing is nedergdegd en aldaar tegen be taling van 0.17^2 in afdruk is verkrijgbaar gesteld. Alkmaar, 27 Maart 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, O. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. GEVONDEN VOORWERPEN welke te bevragen zijn aan Bureau van Po litie alhier uitsluitend tusschen 9 en 1 uur. Een armband, een zilverbon, een bontje, •en broche, een rfjwielketting, een lorgnet, een horlogeketting, een kam, een vrouwenzak, een Üuk zeep, een beu» met inhoud, twee taschjes net inhoud, een hangslot, twee portemonnaies met geld, een baad van een mantel, een gou den ring, een' huissleutel, een handwagen, een koperen gewicht, een fluit met hondenpen ning, een muis, een haarspeld, een zak, een kinderportret en een rijwiel. De aandacht van het publiek wordt er op gevestigd, dat op andere uren dan boven staande, geen inlichtingen betreffende gevon den voorwerpen kunnen worden verstrekt. Alkmaar, 27 Maart 1919. De Commissaris van Politie, W. Th. VAN GRIETHUIJSÈN. Met eenige voorbeelden uit dc practijk van bet maatschappelijk leven toonde spreker aan, dat op den werkgever de plicht rust voor dc in zijn dienst vergrijsde werknemers te zorgen. Dc pensioenverzekering van den werknemer zal den werkgever rust geven, zoowel in moreel als in materieel opzicht. Spreker onderscheidt drie soorten pensi- oenverzclceringende verzekering voor het ouderdomspensioen, het invaliditeitspensioen en het weduwen- en weezenpensiocn. Men moet beginnen met de ouderdoms- verzekerlng, Over de volgorde kan men rede twisten al -naarmate men den zorgvollen ou derdom, na een leven van handenarbeid, het invalide worden of het nalaten zonder mid delen van vrouw en kinder erger vindt. Vast staat echter, dat daar, waar men een verzeke ring sloot, men de ouderdomsverzelcering nam. Daarna volgden pas dc andere verzeke ringen Langs v/elke wegen kan verkregen worden, dat iemand, die in de daarvoor ver- eischte positie verkeert, pensioen ontvangt? Uitkeering van pensioen door den Staat zou. met het oog op de financicele draagkracht van den Staat, zeer zAlcer aanvulling behoe ven, welke zou kunnen worden verkregen Coor het aangaan van een verzekering bij een verzekerinnmaatsehannij, doch het liet voor de hand, dat de werkgevers in een bedrijf als de tuinbouw, die op zoo velerlei gebied de zegenrijke gevolgen van het zichzelf helpen reeds ondervonden, in groote meerderheid bepluitcn om tot een pensioenverzekering over te gaan, zij dit gezamenlijk zullen doen op onderlingen grondslag. Er is geen enkele reden om te veronderstellen, dat de tuinbou wers* bii voldoende deelneming niet in staat zouden z n, nensioenverzekeringen voor hun personeel zelf tot stand te brengen. Samen werking met werkgevers uit andere bedrijven is hier bovendien gemakkelijk mogelijk In dit verband herinnert spreker aan de Tuinbouw- Onderlin"T. de Landbouw-Onderlinge en de Centrale Werkgevers-Risieo-Bank. welke ver- eenigingen alle drie worden geadministreerd door de bekende vereeniging „Centraal Be heer". Men kan een beteren vorm van pen sioenverzekering bedenken, maar de vraag is steedswat zal het kosten En deze vraag dient men ernstig onder de oogen te zien. Spreker geeft een groot aantal voorbeelden van deze kosten. Een dier voorbeelden is dat voor iemand, die op 20-jarigen leeftijd bij een patroon in dienst komt, met dc bedoeling bij hem 'te blij ven, die trouwt en die drie kinderen krijgt, een volledige verzekering van ouderdoms-, invaliditcits-, weduwe- en weezenpensiocn i.m. 137 per jaar of 2.65 per week zal osten. Voor iemand die op 30-jnrigcn leeftijd bij een patroon in dienst treedt, zal voor een volledige verzekering een premie noodig zijn van pl m. 184 ,voor een van 40-jarigen leeftijd een premie van 289 cn voor een van 50-jarigcn leeftijd een premie van 533. Spreker geeft deze cijfers niet om af te schrikken. Blijken de kosten om aan al de werknemers een volledige verzekering te ge ven, dan doe men een keuze onder de ver schillende soorten van verzekeringen en be ginne met het ouderdomspensioen. Blijkt daarna, dat de kosten voor een ecnigszins re delijk ouderdomspensioen van al de bij dc werkgevers in dienst zijnde personen te hoog worden, dan kunnen zij twee wegen uit, öi voor de ouderen verlagen Zij het bedrag dat zij als pensioen voor ieder van de werk nemers zich hadden voorgesteld te geven öf zij verhoogen den leeftijd waarop bet zal in gaan. Met nadruk zegt spreker: Als ge eenmaal voor uw werknemers een pensioenverzeke- ning hebt gesloten, tora daaraan dan niet tenzij de oneerlijkheid van den werknemer u daartoe dwingt Gij, werkgevers, zult deze verzekeringen zelf tot stand kunnen bren gen en dat zal u gelukken, zoo goed als het u affile is #i. eofe verzekering,sgebied, door onderlinge samen werking uw tank te vervullen E INDEX A MEN F. B. S. NOORD- HOLLAND. De Commissaris der Koningin te de Prov. Noord-Holland, heeft bepaald, dat de eind examens der Hoogere Burgerscholen met 5 j. c., zoowel als dc vergaderingen der commis- siën voor het afnemen dier examens, in deze provincie in 1919 zullen worden gehouden te Amsterdam, Bussum en Zaandam. II Te bepalen, dat de candidaten, die geen leerlingen zijn van de tot de bovengenoemde commissiën behocrende Hoogere Burgerscho len, de extranei, en wel alleen die uit de pro vincie Noord-Holland, zich hebben aan te melden bij den voorzitter der „tweede com missie" die aan hen, in overleg met en onder goedkeuring van den aan het hoofd dezer ge noemden inspecteur van het Middelbaar On derwijs, de scholen zal aanwijzen, waaraan zij het schriftelijk examen hebben af te leggen. In de derde commissie te Zaandam zijn benoemd1: a. tot voorzitter, tevens lid der commissie dr. C. L. Van den Broek, directeur der G. H. B. S. met 5-.j. c. te Zaandam: b. tot onder-voorzitter, tevens lid der com missie W. G. Van der Meer, directeur der R. H B. S. met'5-j. c. te Helder; c. tot leder der commissie, dr, A. C. An- tusch, directeur van en J. Timmer, C. de Bruijn, F. H. Maschhaupt? A. Jonk, leeraren aan de R. H. B. S. met 5-j. c. te Alkmaar; dr. H. H. Niesen, dr. J. J. Haa'k, mr. J. J. M. Noback, M. F. Van Goor, D. Hulshoff, P. F. De Haan, j. j. Bauer, leeraren aan de G. H. B. S. met 5-j. c. te Haarlem; dr. B. M. Van Dalfsea, dr. J. Chr. JReeders, C. W. Pape, H. L. Bouwman, M. Van Maa- nen, leeraren aan de R. H. B. S. met 5-j. c. te Helder dr. W. C. I. Bronsveld, directeur van en dr. J De Vries, G. M. De Jongh Schiffer, F. M. Holzmüller, dr. H. Bouwman, leeraren aan de R. H. B. S. met 5-j. c. te Hoorn; dr. P. C. E. Meerum Terwogt, M. L. Po lak, C. A. De Ridder, A. J. Römeijn, H. J. Minderhout, A. Beerends, leeraren aan de G. H. B. S. met 5-i, c. te Zaandam; W. N. Francken, leeraar aan ae R. H. B. S. nende te Helder, DE NEDERLANDSCHE OPERA. Het is thans zoo goed als zeker, dat Nederl. Opera te 's-Gravenhage wordt vestigd. Evenwel is het waarschijnlijk, deze vestiging nitt van blijvenden aard' Naar men mededeelt, staat wethouder Vlie gen No. 1 op de voordracht, wrlke het Par tijbestuur der S O. A, P aan het Paaschcon- gres zal voorleggen. benoowlng v?" aire^teyr-hceAdrcdfèteur ven „Hst Vo!k". Het Partij!**kvr ra! voorstellen «aas* besi als politiek hoofdredacteur te benoemen den heer J. J. de Roode. ONBEVOEGD UITOEFENEN DER GENEESKUNST. Verschenen is het rappe" Staats commissie, aan wie ,B«i een onder zoek in te stellen naar ue doeltreffendheid van de door niet-weftelijk toegelaten beoefe naren van de geneeskunst toegepaste genees wijze en naar de door dezen verkregen resul taten Op grond van de uitkomsften van een zeer uitgebereid onderzoek komt de commissie tot de conclusie, dat de resultaten geenszins steun geven aan hen, die mecnen, dat uitoefe- ing der geneeskunst, zonder wetenschappelij ke voorbereiding, in het belang der mensch- heid mag worden aangeraden HET NED. VAKVERBOND Maandag 31 Maart en Dinsdag 1 April a s. zal een buitengewone algemeene vergadering van het N. V. V. worden gehouden. De beschrijvingsbrief bevat o m. benoe ming van een bezoldigd bestuurder, rnntri- butieverhocging van 30 op 40 cent per lid per jaar, salarisrcgeling van de bezoldigde pestuuraers en statutenwijziging. ZWENDEL MET BROODBONS In den laatstcn tijd kreeg men aan het Dis tributiebureau te Amsterdam gegevens, die er op wezen, dat een uitgebreide handel gedre ven werd in opgeplakte statetn met brood bons, meldt de Tel. Uit een onderzoek bleek, dat de oorsprong van dezen handel te Boxtel te vinden was. Twee beambten te Boxtel wisten daar her haaldelijk een aantal opgeplakte staten weg te nemen. Zij verkochten die aan een caféhou der, die ze te Amsterdam van dc hand deed. Zoo kwamen dc staten in handen van eenige rlépöthouders van een broodfabriek, die ze weer aan andere dépöthouders verkochten. Laatstgenoemden knipten de gedrukte hoof den er af en plakten ze op blanco formulie ren Daarna werden ze opgcplaat aan het distributiebureau te Amstercdam ingeleverd k W ,7' In het totaal waren er negen man bij be- nendat HNdcr a H°0m' W°" trokken, die alle gearresteerd zijn en bekend hebben. Eenige zijn op vrije voeten gesteld. 1 Aan elke periode werd door de ambtenaren de 150 a 200 verdiend. Er zijn ongeveer 700 e- statep verduisterd. at DE OPGEBRACHTE DUIKBOOT. -9 zal Men meldt uit I Tmuiden zijn. Immers is eene Amsterdamsche combi-i De door den stoomtreiler Peter alhier natie, tot wier samenstelling indertijd het binnengebrachte duikboot is vermoedelijk een initiatief weggenomen door mevrouw Kap- nog in aanboc v zijnde boot; het nummer 653 1 Viewing ta Ca., dis ét «plaïteSe êee rept* ringsdrogerijen drijft, Dit heeft ten gevolga dat vloed van aardappelen vloed droogd. s ondanks een over ate* meer wordt ge- peijne van de GoppelloWijgers, bezig plan-1 oen uit te werken voor de stichting van eenen opera-schouwburg met de bedoeling, dat, zoo- dra dit gebouw gereed zal zijn, de Nederland- sche Opera zich daarin voor goed zal vesti- i gen. Tevens zal dat gebouw een zaal bevatten voor kamermuziek-uitvoeringen. DE RAAD VAN EM'MEN. Gistermiddag werd te Emmen een gecom bineerde vergadering gehouden van de kies verenigingen in die gemeente, daartoe opge roepen door den Raad. Na een uiteenzetting van de financieele positte der gemeente door den wethouder van financiën en het overleg, dienaangaande zonder succes met de regee ring gehouden, ontspon zich een, langdurige discussie, waarvan het resultaat was, dat de linker is dan ook niet het marinenumnijpr van de boot, maar het nummer dat elk in aanbouw zijnd vaartuig op de werf van aanbouw heeft i vóór de aflevering. 1 j De boot, die ongeveer 70 Meter lang en 7 j Meter breed is, zal ongeveer een waterver- 1 plaatsing van 1000 ton hebben; binnen in j de boot schijnen nagenoeg alle machinerieën j nog aanwezig te zijn. Boven 5p de boot staat een zeer groote toren met aan de voorzijde den grooten vasten beschermkap, zooals op alle Duitsche duikbooten, ter bescherming 1 van het zich op den toren (brug) bevindend j personeel. Op hef dek is een opstelling voor één kanon, dart echter niet aanwezig is. Deze boot is vermoedelijk, evenals de reeds te voren te IJmuiden en den Hoek van Hol land binnengebrachte Duitsche duikbooten, partijen het raadsbesluit om collectief te op weg naaf Engeland, door de sleepbooten bedanken, hetgeen is geschied op 20 Maart, ten gevolge van slecht weer verloren, wilden sanctionneeren door geen candidaten j Voorloopig zijn al deze booten onder milt- te stellen op 8 April. De rechtsche partijen tair toezicht gebracht in afwachting wat er deden dit niet; vooral uit een religieus oog- mee zal moeten gebeuren. Volgens het wa- punt. Hoewel zij den noodtoestand erkennen,penstilstandsverdrag tusschen de Entente en aqjiten zij wel verbetering mogelijk buiten rijkssteun. Onder deze omstandigheden moest de algemeene candidaatstelling wel doorgaan en besloot de Raad te blijven, de verantwoor delijkheid voor het te zwaar aandraaien van de belastingschroef overlatende aan hen, die meenden het besluit van den Raad niet te moe ten sanctioneeren. Duitschland moester dlle duikbooten, ook de nog in aanbouw zijnde booten, uitgeleverd worden. Nu is alleen de kwestie, moest Duitschland de boo,en in Engeland afleve ren, indat geval is de Duitsdie staat ver plicht bergingsloon te betalen. Zijn zij echter reeds in Duitsche havens aan de Entente-mo- gendheden overgedragen, dan rust die ver plichting op de Entente. het EEN BOYCOT VAN NOTARISSEN? Nu en dan komen in de Fricsche pers arti- kalen voor, die critiek leveren op de heffing van de notarissen in die provincie bij publie- keHctkFr°PwSlad zegt als naschrift bij een I plegen heeft! moest door DmtSch personeel 1 iJ naar Engeland overgevoerd worcteu en werd eerst daar overgegeven. Vermoedelijk echter waren de booten op ooggnblik van verloren gaan nog Duitsch eigendom, want ook de hier geïnterneerde duikboot U B 6, die langen tijd te Alkmaar zg. notarisvraagstuk is ook reeds her- dergelijk artikel ,.Hct zg. notarisvraags maalde malen in de Friesche Mij. v. Land bouw aan de orde geweest. Gewoonlijk ech ter zonder resultaat. Het middel, dat hierin verbetering zou kunnen brengen, indien hee- ren notarissen niet goedschiks willen, is de aanstelling van een of méér deskundige amb tenaren in dienst der Fr. Mij v. Landbouw, die ter beschikking van de leden gesteld kon den worden, waarna notarisen. die volharden bij de thans bestaande onbillijke toestanden, konden worden geboycot. Een en nnder zal nader bij het werkplan der Maatschappij in dit najaar aan de orde komen. De voorbereidingen daartoe worden leeds door het bestuur getroffen." ZUURKOOL EN SNIJBOONEN. Den vorigen herfst is in de provincie Gro ningen een niet te begrooten hoeveelheid snij- boonen en kool ingezouten, om in tijd van voedselschaarschte of aan ons leger of aan het Duitsche te kunnen leveren Voor zeer liooge prijzen ingekocht (de va ten vertegenwoordigen alleen een kapitaal) wordt er niets afgeleverd, naar het heet, om dat niemand snijboonen of kool vraagt. Ge weldige verliezen staan te wachten. DE JAARBEURS NATIONAAL OF INTERNATIONAAL? Gisteren werd te den Haag het congres ge houden van Ncderlandsche Fabrikanienveree- nigingen. De heer W. Graadt van Roggen, secretaris- eneraal der Nederlandsche Jaarbeurs te trecht, leidde de vraag in„Moet de Neder landsche Jaarbeurs nationaal blijven of inter nationaal worden?" Op verschillende gronden verdedigde hij het internationaal worden, maar de vraag, op welk tijdstip dit moet gebeuren, achtte spreker voor definitieve beantwoording nog niet vatbaar. Een beslissing omtrent deze vraag werd door het congres nog niet genomen ge D VLEKTYPHUS. Te Rotterdam deden zich de laatste paar dagen geen gevallen van vlektyphus voor. Een zwerver is ter observatie in bet ziekenhuis op genomen. Zuster Van Herwaarden, als verpleegster werkzaam in het als observatie-inrichting ui gebruik zijnde Uranumhotel, is aan de ziekle overleden. ERNSTIG ONGFLUK BIJ HET SLOOPEN. Gistermiddag stortte bij het sloopen van de gebouwen der Haarlemsche Katoen Maat schappij aan dén Kinderhuissingel aldaar, door het breken van verbindt igsijzers, het ge welf in van een droogkamer. Bovendien violen drie der vier muren bijna geheel om. Tien sloopers waren op het gewelf aan het werk. Een hunner kwam geheel onder 'het vallende puin terecht. Na bevrijd te zijn gaf hij nog eenige teekenen van leven, doch spoedig trad de doo din. Vier andere werklieden bekwa men verwondingen, evenwel niet van ernstigen aard. De andere werklieden wisten zich door weg te springen te redden. HET LUCHTVERKEER LONDEN' AMSTERDAM. De Haagsche corr. van de Tel. deelt mede dat thans vier combinaties plannen in be werking hebben voor de oprichting van een maatschappij voor het luchtverkeer tusschen Londen en Amsterdam. De Engelsche autori teiten hebben dezen combinaties echter in over weging gegeven, te trachten tot overeenstem ming te geraken en te zamen slechts één maatschappij op te richten. Men is thans doende om te trachten de verschillende groe pen tot elkahder te brengen. CONFLICT IN HET DROGERIJ- BEDRIJF. Er is een ernstig conflict uitgebroken tus schen den minister van landbouw en de firma ZEESTERREN, GARNALEN EN GAJfNALENDOPPEN ALS VEEVOEDER. In het jongste Pharmaceutisch Weekblad bespreekt de heer C. J. Kole (R. L. Proefsta tion te Wageningen) de samenstelling en herkenningsmiddelen van bovengenoemde veevoeders. Het bleek, dat garnaiendonnen een waardevol veevoeder is, in tegenstelling met de meeste plantaardige doppen. Welis waar is de chitmehuid van het garnalenske- let onverteerbaar, maar daarnaast is nog veel eiwitrijke spiermassa aanwezig, aan kop, borststuk, zwempooten etc. Ook de mas sa eieren, die tusschen de zepooten hangen, zijn zeer voedzaam. Zoodoende ontstaat bij malen een meel, dat voor de helft uit eiwit bestaat. Aangezien bij het pellen pl.m. 70 pet. dop ontstaat, kan meu begrijpen, hoe veel van dii meel aan de groote garnaleupel- lerijen bereid kan worden. Om de aanwezig heid van dit meel op te sporen, laat men in een zware vloeistof de deeltjes van het garna- lenskelet bezir' en. Onder het microscoop kan men deze dan herkennen. x Ook zeesterrenmeel bleek als veevoedermeel geschikt. Vroeger werd het alleen als mest gebruikt. Het bleek voor één derde uit eiwit te bestaan. INBRAAK. Dinsdagavond omstreeks elf uur werd de dienstbode der familie V., die een bovenhuis aan den Koninginneweg te Amsterdam be woont, bij haar thuiskomst aangevallen door een inbreker, die van.de afwezigheid van het gezin gebruik had gemaakt met een valschen sieutel binnen te komen. Bij de worsteling rolden .inbreker en dienst bode samen de tiap af Op het hulpgeroep van het meisje telefoneerde de bewoner van het benedenhuis de politie, die den intusschen naar boven gevluchteu dief in het cabinet ont dekte. Do inbreker had zich reeds meester ge maakt van den spaarpot der dienstbode, als mede van eenige byouterieën HET HOLLA NDSCH-BELGISCH 100NEEL. Zondag geeft dit gezelschap zijn laatste op voering in dit seizoen, van „De Lijdensweg5', van Felix Philippi. Het succes, behaald met „Blank cn Bruin", is bekend en als bizonder- heid deelt men ons mede, dat dit gezelschap is aangezocht om met den schrijver, den heer Mai esco Morizini, zijn stuk in den lande te willen opvoeren BETOOGING DEVENTER Een uiterst geestdriftige bctooging voor de een- en ondeelbaarheid van Nederland is teravond alhier gehouden. De afdeeling venter en omstreken van het Algemeen Ne- derlandsch Verbond had het initiatief geno men, doch deze demonstratie gold geenszins als uitsluitend plaatselijk, maar was veeleer le beschouwen als een betoogmg van het ge- heele Oosten. Aanwezig waren 4 verbondsafdeeiin- gen, eenige Statenleden van Overijsel en Gel derland, de burgemeesters van Deventer, Gorssel, Bathmen, Olst, Voorst en Diepen veen. In zijn korte 'openingsrede wees de afdee- iingsvoorzitter van Deventer, de heer Lu- gard, er op, dat dc dreiging der annexatie nog niet voorbij is. Daarna spraken de hoeren ds. J. H Pat- tist, uit Aardenburg, en dr. Rutten. De rede van laatstgenoemde werd herhaal delijk door luid applaus onderbroken, aan 't einde overgaande tot een persoonlijke ovatie. Strijkorkest en solozang luisterden de bijeen komst op, die geestdriftig met het „Wilhel mus" gesloten werd. KORTE BERICHTEN. De diamantclub „Concordia" te Amster dam heeft haar eerste vrouwelijk lid, de make laarster mevrouw MotBrandon, ingeschre ven en officieel op 't handelslokaal ontvangen. Haar werd een fraai welkomst-bouquet ge offreerd'. De op 8 Maart j.l. van IJmuiden ver- hokken zeillogger IJ. M. 401 Hendrik Wil lem is nog met van deze reis teruggekeerd en men vreest dat het schip met alle opvarenden in de Noordzee is gebleven. Aan den heer W. Biesheuvel Azn. te Houtrakpolder is op zijn verzoek met 1 April eervol ontslag verleend als secretaris der commissie van beroep inzake uitvoering der Scheurwet 1918 voor de provincie Noord- Holland. Te 's Hertogenbosch is de verplichte 8- uur-winkelsluiting ingevoerd, ook geldend voor kapperssalons. Deze moeten bovendien op Zondag den heelen dag en op R.-K. feest dagen na 12 uur 's middags gesloten zijn. Te Rotterdam is aangehouden een Duit- scher, die aan de Maashaven onder Amerika nen comunistische pamfletten rondstrooide. Aan boord van Hr. Ms. Schorpioen te Vlissingen is een zeeofficier, die aan een col- lpga de werking van een revolver wilde ver klaren door liet plotseling afgaan van het schot gedood. In De Tribune wordt medegedeeld, dat bet 10de jaarcongres dei» Communistische Partij' zal worden gehouden op 28 en 29 Juni, waarschijnlijk te Groningen Te Schoonhoven zijn drie Rotterdamers aangehouden, die bekenden een aantal inbra ken in eerstgenoemde stad te hebben bedreven. Eenige andere Rotterdammers zouden nog medeplichtig zijn. Het conflict in de textielnijverheid te Enschede is geëindigd met de aanvaarding door de werklieden van de voorwaarden der Fabrikanten-Vereeniging. De centrale keuken der gemeenten En schede cn Lonnekcr worat met ingang van 1 April opgeheven, wegens de voortdurende afneming van het gebruik. Te Bussum is op initiatief van het Plaatselijk Comité voor dc Katholieke Sociale Actie een plaatselijk comité van actie opge richt tegen revolutie en rcvolutionnaire woe lingen. Te Meppel is door 25 dames en heeren het initiatief genomen een vrouwenarbeids- school voor die gemeente en omstreken op te richten. Het voorloopig op 50 percent vastge stelde suikerrantsoen voor fabrieken van sui kerhoudende goederen is bepaald op 75 per- test vaa hef wbralk voor het SMaaeshasS van het vorige campagnejaar Bij het departement van buitenlandsche zaken is bericht ontvangen van den consul- generaal der Nederlanden te Boedapest, dat de Ncderlandsche kolonie aldaar het goed maakt, Dc telefonische verbinding Amsterdam —Den Haag— Rotterdam wordt binnenkort veel verbeterd. Dc zendingen levensmiddelen naar Ne derlanders in/Duitschland is van 4 K.G. in de weken voor elk gezin verhoogd tot 5 K.G in de maand per hoofd. UIT BERGEN. Door burgemeester en wethouders is voor deze gemeente een Huur-commissie ingesteld. Verscnillende inwoners zijn uitgenoodigd detl uit' te maken van deze commissie. Blijkens ontvangen bericht heeft luitenant van Rees, die Maandagavond in de „Rustende jager" eene lezing zou houden over de op- ricnting van eene vrijwillige landstorm m deze gemeente, zijn reis naar Bergen wegens autodeiect. moeten opgeven. Bij de pont te Velsen weigerde de mo-tor verderen dienst. Het feit dat het telegraaf-kantoor alhier gesloten was, is oorzaak dat van de onverwachte stoor nis niet tijdig genoeg bericht kon worden ge zonden om aen talrijk opgekomen en een uur or langer wachten te besparen, (Het bericht hierover in ons nummer van Dinsdag was een eigen bericht UIT WIJDEN/ES De schooljeugd' zag gistermorgen iets vreemds in een hoogen boom. Er even heen was 't werk van een oogenblik. Het bleek een ballonnetje te zijn. Er was een brieije aan be vestigd, waarop in het Franscfa: Verzoeke aan aengene, die dit briefje vindt, een goede btloomng te geven. Mr. Juiien Dumonlin Rue Minckeler Ne. 81, Louvain. De heer P. Boot werd niet als ambte naar ter secretarie maar als ambtenaar van den Burgerlijken Stand benoemd. VERGIFTIGING? BREDA, 27 Maart. De Bredasche Justitie heeft gelast dat het lijk zal worüeu o{%cgraven van den veekoopman J. M., die ruim één jaar geleden gestorven is aan bloedvergiftiging zooals de doktoren meenden. Het vermoeden is gerezen dat zijn vrouw hem vergiftigd heeft om in het bezit te komen van een levensverzekering. De Belg, met wien zij na zijn dood samen woonde, is voortvluchtig., MOORD. ZEVENBERGEN, 27 Maart. Op het lijkje van het kind j. v. d. B. te Langeweg heeft de justitie beslag laten leggen. Men vermoedt, dat het kind een gcweiddadigen dood is gestorven. TABAK BRUSSEL, 27 Maart. De invoerbewij- zen zoowel voor ruwe als voor bewerkte tabak zijn afgeschaft. UITSPRAAK. AMSTERDAM, 27 Maart. De 4e Ka mer der rechtbank deed heden uitspraak in de zaak van een 5-tal personen, betrokken bij de geruchtmakende spionnage tegen de Geallieerden ten behoeve der Centrale mo gendheden. Veroordeeld werden de telegra fisten D. van R. tot 8 maanden gevange nisstraf, J. G. F. L., J. A. O. en H. J. V. igder tot 6 maanden gevangenisstraf en de schilder J. E. tot 10 maanden gevangenis straf. KAROLYI GEEN ZELFMOORD GEPLEEGD. LONDEN, 27 Maart. Een bericht uit Boedapest meldt, dat het in dc buitenland sche bladen verspreide bericht, volgens het welk Karolyi zelfmoord zou hebben ge pleegd, volkomen onjuist is. OVERPLAATSING. De sergeant W. Boerema; van de Cadetten school te Alkmaar, is gedirigeerd op de Xe infanterie-brigade te Haarleme teneinde al daar een cursus te volgen ter opleiding van sergeant-majoor-administrateur. BLAUWE WEEK. Dezer dagen vergaderden 7 Gcheelonthou- dersvereenigingen hier tef plaatse in het Mi litair Tehuis, aan de Langestraat. Er werd besloten een „blauwe weck"-actie te houden, van 29 Mei tot 9 Juni, in aansluiting met de landelijke actie. Een commissie en een sub commissie werden benoemd De navolgende vereenigingen nemen deel aan de actie: Alg. Ned. Gcn.-Onth. Bond, Nederlandsche Vereeniging tot afsch van alc. dranken, Vrije Gch. Onthouders, Kwcekelin- gert Geh. Onth. Bond, Adspirantcn-Bond afd. Alkmaar, Spoorweg Onth.-Vereenigingen en de Intern. Orde Goede Tempelieren Als secretaris-penningmeester treedt op de heer H. Besan?on, Lindenlaan. LEZING WIJNKOOP. In een door de Communistische Partij be legde vergadering spreken morgenavond 8 uur in de „Harmonie" de heeren D. Wijn koop, lid der Tweede Kamer en J. Brommert jr., candidaat voor de Pov. Staten, over ".Het Bolsjewisme in Europa" (Rusland, Duitschland, Hongarije) en de a.s. verkiezin gen. BILDERDIXK Gisteravond werd de laatste concoursuit voering gegeven. De vereeniging „Jacob van Lehnep" uit Haarlem verschafte met de op voering van „Z'n Weledelgestrenge", militair blijspel van Henri 't Sas, de talrijke aanwezi gen een zeer genoeglijken avond De slotvoorstelling in dit seisoen wordt 23 April gegeven door de Kon. Red. kamer „Bildcrdijk" zelf. STATUTEN GOEDGEKEURD. Met „St.-Ct." 72 zijn verzonden de statuten van: Ver.'v. handel in groenten en fruit „Steunt Elkander" te Alkmaar. INGEKOMEN PERSONEN. K. Veeaman, N.H., Stationstraat 41, Scha»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2