DPEHIHE (IH HEI VBDRJHHRSEIÏBEl r1 - Onze afwerking .waarborgt goeden pasyorm tot het einde. Tan Hollands Noorderkwartier de grootste en meest moderne inrichting, speciaal Yoor||HEEREN- en KINDERKLEEDING gemaakt en op maat Kleedermakars, Alkmaar. Rechtszaken. X iirictbericiitoH. A.mstcrdamseU© Hours. Isuorüliolliimlscli Landbouwcrediet. Openingskoersen van heden. m ZIE ONZE ETALAGE! Billijks prijzen. Grooie verscheidenheid - gen, zakkenmaker. J. L. Jonker, N.H., Zuiderhoutlaan 12, Veenhuizen, gevangen bewaarder. R. T. Benten, R.C., Houttil 5, Oegstgeest, huishoudster. Wed. J. Groet, N H.. Kennemersingel 1, Helder. Wed. G. F. Holzel, N.H., Groot-Nieuwland 58, Oud karspel R. Bakker, N.H., Omval 7, Oter- leek, schoenmaker. C. Staasen, N.H., Raaksje 18, Bergen, grondwerker. H. W. Huising, R.C., Zijdam 6, Enschede, onder wijzer. D. W, A. Wijker, N H., Payglop 16, Hensbroek, huishoudster. J. Hart, N.H-, Nieuwlandersiflgel 15, Zuid- en Noord- Schermer, landbouwer. H. Mulder, N.H., van der Woudestraat 7, Krommenie, handels reiziger. G. H. Zorgman, N.H., 2e Ka naalstraat 8, Amsterdam, huishoudster. Wed M. A. Beudeker, R.C., Bierkade 8, Zut- phen. M. P. D. Verhoeven, R.C., Lange- straat 34, Strijp, dienstbode. J. van den Bosch, N.H., Stuartstraat 18, Abcoude-Baam- brugge, loodgieter. K- Kroon, N.H., Ken- nemerstraatweg 102, Hecrhugowaard, land man. H. H. Humekink, N.H., Wilhelmina- laan 28, Castricum, dienstbode. Wed. M. Mantel NH., Géestersingel 23, Heiloo, huishoudster. J. Alleman, R.C., Wester hofje 6. Heiloo, knecht waschfabriek. C. Vlaar, R.C., Oudegracht 229, Castricum, dienstbode H. Brans, N.H Oudegracht, 209, Scharwoude, typograaf. D L. Deterts, N H Oudegracht 283, Zwolle, huishoudster. T Hogendorf, R.C., Huigbroiiwerstraat 4, Heerhugowaard, dienstbode. H. Schouten, Baangracht 10, Amsterdam,, ijzerwerker. H Smit, N.H., Kanaaldijk 27, Buiksloot, brugknecht. C. Jansen, N.H., Lindenlaan 87,- Besoijen, schoenmaker. W. J. Sarink, N.H., Langcstraat 34, Deventer, kapper. D. van Zoonen, N.H., Houttil 50, Heiloo, dienstbode. W. Dekker, N.H., Stuartstraat 30 Rotterdam, schoenstikster. f. J. Prins, N.H., Westdijk 18, Purmerend. N. Blom, N.H., Nieuwlandersingel 28, Schoorl, dienst bode. J. J. Groot, N.H., Lamoraalstraat 4, Barsingerhom, houthandelaar. H. Brou wer, N.H., Bierkade 10, Callantsoog, dienst bode. J. C. Bregman, N.H., Schouten straat 7, Utrecht. VERTROKKEN PERSONEN. P. C. Tesselaar, N.H., Forestusstraaf 27, Amsterdam, kantoorbediende. J. E. F. Leeuwenkamp, R.C., Lindengracht 2, Haar lem, winkelbediende. J. H. Slooten, N.H., Emmastraat 75, Oterleek. C. Brouwer, R.C., Tuinstraat 17, Heerhugowaard. M. B. Femhout, N.H., Oudegracht 293, Zwart sluis, dienstbode. W. Zwaai, C.K., Fores- teisstraat 1. Edam, zakkenstopper. J. van der Kop, N.I., Verdronkenoord 9, Amstre- dam, kantoorbediende. H. Zwart, N.H.,, Klein Nieuwland 37, Krommenie, meubelma ker. A. M. H. C. van de Graaf, N.H., St. Jacobstraat 22, Oudkarspel. M. H. van 't Hof, N.H., St. Jacobstraat 22, Amsterdam, dienstbode. J. Tol, R.C., Druivenlaan 26, Zuid- en Noord-Schermer, kaasknecht. Wed. IJ. Verhagen, Klein Nieuwland 37, België, huishoudster. - N. Wognum, N.H., Prins Hendrikstraat 40, Heiloo, kinderjuf frouw. J. Ochque, N.H., Westerburgstraat 4, Oudkarspel, los werkman. P.* van der Glas l.ippe, N.H., Tuinstraat 56, Helder, huishoudster. D. van Randen, G.K., Breed- straat 31, Wormerveer, schilder. H. Kui per. R.C.. Luttik-Oudorp 7, Amsterdam. A. Beerepoot, R.C., Laat 37, Leiden. J. Do ves. N.H., le Kabelstraat 5, Nijmegen, sla gersknecht A. P. Over-Oostenrijk, H.A., Eikelenbergstraat 60, Enkhuizen. B. Schouten, N.H., Zeglis 22, Haarlemmermeer, barbier A. E. Koppens, R.C., Verdron kenoord 92, Amsterdam, winkeljuffrouw. Wed. J. H. Oundelach, N.H., Lombardsteeg 5, Amsterdam. J. J. Larsen, E.L., Noorder kade 69, Helder J. C. Schuurman, E.L., Spoorstraat 39, Delft. H. M F. Roosen, RC., Spoorstraat 56, Anna Paulowna. L Plomp, N H., Zuiderhoutlaan, ambtshalve. M. H. de Graaf, R.C., Geest 29, Egmond- Binnen, huishoudster. H. van Abs, N.H., Koningsweg 56, Haarlem. B. Brokken, N.H., Langcstraat 9/11, Groningen, koop man. C Thille, E.L., Cabcljaustraat 7, Heerde, boekhoudep A R. Zandbergen, G K., Verdronkenoord 78, Hoogeveen, stof feerder. G. Eshuis-Petter, N.H., Voormeer 31, Heerlen, ARRONDISSEMENTS-RF.CHTBANK. Zitting van Dinsdag 25 Maart De eerste beklaagde was een interessante persoonlijkheid: Wilhelmus Petrus E,, foto graaf, oud 20 jaar, wonende te Helder, gede tineerd in het huis van bewaring als verdacht van vcrvalsehing van eenige postwissels, Hij stuurde zichzelf van uit den Helder een post wissel in een andere plaats, onder een val- sch-cn naam. Dan voegde hij er ab hij de postwissel die hij adresseerde naar een hotel waar hij vooraf ging logecren, een cijfertje bij, plakte er ook een postzegeltje meer op en inae dan het belangrijk verhoogde bedrag op het postkantoor van aankomst. Zoo zona hij in November aan het adres van K. van Da len, logé van het hotel K Butter te Alkmaar, een postwissel van uit Heiloo, groot 5.25 Hij veranderde dit«bedrag in 205,25, en ont ving die valschelijk als gemachtigde van K van Dalen onder den naam Gomes. Ook pro beerde hij dit kunstje van uit Bergen te Hoorn, waar hij een postwissel uitbetaald kreeg onder valschen naam, groot 205 37, terwijl de postwissel in werkelijkheid slechts gold tot een bedrag van 5.37 Nog cenigc malen heeft beklaagde dezen truuc toegepast en zoodoende een bedrag van 1200 weten machtig te worden, Beklaagde erkent. Hij zegt onder tnuMQ, dat hij door de tijdsomstandigheden tot deze misdadige handelingen is gekomen. Hij heeft 2 zaken gehad als fotograaf. Een in den Hel der en een in Delft. Hij was ook geënga geerd. De verdediger, Mr. Leesberg, richt ver schillende vragen tot dc getuigen, postcom- miezen te Alkmaar en Hoorn Ze verklaren geen nadeel van de vervalsching te hebben ondervonden. De vader van beklaagde heeft ce schade vergoed. Op de onregelmatighe den d'e op dc postwissels voorkwamen, heb ben de ambtenaren geen acht geslagen. De bijgeplaatste postzegels ware» totaal niet ge- si empeld Onder meer had de postamhte- naar te Hoorn ook verzuimd om de lijst waarop de postwiss?fè boven 20 speciaal worden geboekt, na te zien. Had hij dit ge daan, dan was de fraude direct aan het licht gekomen, daar dc postwissel slechts 5.37 hoog was Liet O. M vorderde na oen uitvoerig re quisitoir tegen beklaagde een gevangenis straf Yoor den tijd Yan 8 maanden Mr. Leesberg hield een niet minder uitvoe rige verdediging en kwam tot de conclusie, dat, wanneer de voorschriften bij de poste rijen stipt waren nagevolgd, dat deze verval- schingen niet hadden kunnen plaats vinden. Het nadeel is niet ontstaan door de verval sching, doch door de slordige naleving der voorschriften Op rechtskundige grflnden meent pleiter dat beklaagde van het ten laste moet worden vrijgesproken. In het tweede deel van zijn pleidoo1' be handelde pleiter meer het particuliere leven van den beklaagde en kwam hier tot de con clusie, dat er alle reden is om beklaagde voor het geval dat hij mocht worden veroordeeld, alle mogelijke clementie op hem toe te pas sen. Zijn brave vader is van verdriet gedu rende de voorbehandeling van deze zaak storven. Beklaagde heeft hem niet levend rug mogen zien Pleiter dringt aan op een voorwaardelijke veroordeeling met de noodi- ge voorschriften, die een waarborg geven, dat beklaagde zich overeenkomstig de voor waarden kan gedragen. VERZET VONNIS RECHTBANK Adrianus de B., arbeider te Zuid-Schar- woude, veroordeeld wegens verboden ver voer van vleesch en vet tot 100 boete, was tegen dit vonnis in verzet gekomen. Hij be weerde, dat de tenlastelegging niet juist was en hij ook de hooge boete niet kon betalen. De officier vorderde uitstel der behande ling tot over 14 dagen, ook omdat de gedag vaarde getuigen niet zijn verschenen Aldus besloten. Op 8 Aprü is dus weer de zaak aan de orde. Beklaagde protesteert nog even, dat men van hem zegt, dat hij een geweldig smokke laar is. Ook de arbeider Com. Kwonende te Zuid-Schanvoude, veroordeeld tot 5 maanden wegens mishandeling van den veldwachter Prins, was tegen dit vonnis in verzet geko men. Getuige Prins, de veldwachter, was niet verschenen, men moest het dus alleen maar met zijn proces-verbaal doen. Het bleek, dat de veldwachter het bij een ordebewaking op' een uitvoering heel benauwd had gehad. De beklaagde had daartoe nog al tamelijk mede gewerkt. Beklaagde beweerde, dat hii onschuldig is en de veldwachter Prins lang niet nuchter was Hij heeft een jongen de deur uitgegooid, zoodat hij voor dood bleef liggen Beklaagde heeft hem alleen de revolver en de sabel afge nomen Hij heeft hem niet geslagen Tegen woordig waren ook C. Bergen en At. Kra mer De Officier vordert bekrachtiging van het gewezen vonnis De rechtbank besliste, dat a.s week de be handeling opnieuw zal plaats hebben MISHANDELINO DOOR EEN FABRIEKSCHEF Aan Arie C., chef op een meubelfabriek, wonende te Alkmaar, is ten laste gelegd, dat hij op 16 September op de fqbriek „Eik en Linde" den arbeider op die fabriek, Jacob Muelink, heeft mishandeld, door hem met een houten hamer verscheidene slagen in de zijde en op den arm toe te brengen Beklaagde erkende geslagen te hebben met een stoelpoot en een hamer. De stoelpoot had een valbreuk, wat beklaagde nader aan duidt op het voorwerp zelve. De getuige gaf door zijn houding en optre- aen aanleiding tot het gebeurde. Hij be moeide zich met de bedrijfsleiding van be klaagde. Bovendien was hij brutaal en lachte beklaagde uit. Beklaagde zegt getuige niet in de zijde te hebben geraakt, wel op zijn arm, Eisch 15 boete subs. 10 dagen hechtenis HOOOER BEROEP VONNIS TER ZAKE VERBODEN TEELT. De landbouwer Joh. A. C te Heiloo is door den kantonrechter veroordeeld tot 600 boete subs 60 dagen hechtenis ter zake verboden teelt van kool en keukenbiet De verdediger, mr. Leesberg, heeft twee ge- hiigen a décharge doen dagvaarden en het O M. den controleur der tecltcommissie, den heer Kaan. Beklaagde beweerde mondelinge vergunning te hebben gekregen. Eisch: Bekrachtiging van het gewezen von- tus een Mr. Leesberg pleitte vrijspraak suba. lichtere boete. VERBODEN VERVOER VAN TARWE EN HAVERSTROO. Eisch tegen den niet verschenen beklaagde Jan Zlandbouwer te Aartswoud, 50 boe te subs. 20 dagen hechtenis, met verbeurd verklaring of een boete van 80 subs. 40 da ten hechtenis. Voor een dergelijk feit vorderde het O. M zelfde straf. VERBODEN VERVOER VAN BOTER Wegens verboden vervoer van 6 K.G boter stond terecht Klaas V., koopman te Cal- iantsoog. Eisch 10 boete subs. 5 dagen hechtenis, met verbeurdverklaring. HUISVREDEBREUK EN MISHAN DELING. De Heldersche visscher Frederik B. be zocht 20 Januari de bijeenkomst van het Le ger des Heils, doeh gedroeg zich zoo onheb belijk. dat de vrouwelijke kapitein. Pietje v Gaberen, hem verzocht het lokaal te verla ten. Fredertk, die zich zelf zeker zeer geestig vond, weigerde aan die vordering te voldoen en mishandelde bovendien nog een anderea broeder, den huisschilder Gouke Jan Geus, die probeerde hem met geweid te verwijderen. Beklaagde was niet verschenen, wat door niemand werd betreurd. Eisch 14 dagen gevangenisstraf. VERBODEN VERVOER VAN AARDAPPELEN. Wegens bet plegen of doen plegen van dit staatsgevaarlijk misdrijf, eisch tegen den metselaar Gerrit V. te Zijpe 10 boete subs. 5 dagen hechtenis, met verbeurdverklaring der aardappelen, 'a- heele schuit vol, 'n duur possie, klaagde de beklaagae, die anders door niemand werd beklaagd. VERBODEN VERVOER VAN VERSGH SCHAPENVLEESCH. Hiervoor stond terecht J. B. L., wonende te Heiloo. De commies den Toom had hem gesnapt en proces-verbaal opgemaakt. De ambtenaar had het vleesch (20 K G in be slag genomen, maar ging hulp halea om de partij te vervoeren. Toen hij evenwel terug kwam, bleek het vleesch verdwenen te zijn. De president zeide, dat beklaagde bekend staat als frauduleus slachter. Eisch 15 boete subs. 10 dagen, plus bevel tot uitlevering van het vleesch of 100 boete subs. 50 dagen hechtenis. Ook stond terecht Laurens L. van Heiloo, die ook 20 K G. versch schapenvleesch door de gemeente Heiloo had vervoerd. Ook hier was de heer den Toom verbalisant. Eisch als voren. De slager Simon V. te Heiloo had even eens op 18 December aldaar 20 K.O. versch schapenvleesch vervoerd. Het vleesch was verdwenen Voor het in beslag kon worden genomen. De heer V. werd door den officier op dezelfde wijze behandeld, 15 boete subs. 10 dagen hechtenis, uitleveering van het vleesch of 100 gulden boete subs. 50 dagen hechtenis. STROOPERIJ VAN HOUT. Niet' verschenen waren P., J. en H. D., visschers te Egmond aan Zee. Ze werden op geroepen om zich te verantwoorden wegens diefstal van eenig hout, tocbehoorende aan C Roosloot, landbouwer te Egmond-binnen. Tegen hen werd 15 boete subs. 10 dagen hechtenis gevorderd. WEERSPANNIGHEID. In den Oudejaarsnacht hadden de agenten Noot, Dudink en Moltz den metselaar An dreas H., die in minder vredelievende stem ming scheen te zijn, aangepakt om hem naar het politiebureau te brengen, tegen welke overbrenging H. zich geweldig verzette. Een zijner vrienden, de werkman G. M. J., bemoeide zich ook niet deze arrestatie en be- moeielijkte ook in niet geringe mate de taa? der Heldersche ordebewaarders. H. mishan delde ook nog den winkelbediende G. Stom. Voor deze feiten moesten H. en J. thans terecht staan. Aangezien zij niet verschenen waren, werd tegen hen bij verstek voor ieder 1 maand gevangenisstraf geëischt. BEDELARIJ. Na een behandeling van '2 kinderzaken met gesloten deuren, stond terecht de 67-jari ge Jan de J., die in het openbaar had gebe deld te Spanbroek. Beklaagde zwierf daar rond zonder geld of logies. Hij verklaarde nog tot werken in staat te zijn. Hij is bar bier. Eisch 3 dagen hechtenis en 3 jaar ODzen- ding. Bekl. verzocht deze straf te veranderen in 2 jaar en 7 maanden, dan kon hij worden opgenomen in een armhuis. VERBODEN AFLEVERING VAN ERWTEN. Ter zake dit feit werd tegen Willem K-, landbouwer te Barsingerhom, 1000 boete subs. 90 dagen hechtenis gevorderd. De schipper Nan de Jong diende hier als getui ge. Hij had de groene erwten gekocht. Diezelfde Nan de J. van Wleringen nam daarop op het beklaagdenbankje plaats ter zake verboden vervoer van 320 K.G. tarwe en 740 K G. groene erwten. Nan werd aan- ehouden door militaire wielrijders, Eisch ■S DIEFSTAL. genoi 15 boete subs. 5 dagen hechtenis met ver beurdverklaring van al de erwten en tarwe. met verbeurdverklaring van 18.50. Bekl. is een bekend smokkelaar. Voor een geheel gelijksoortig distributie- misdrijf stond daarna terecht de slager Jan K. te Enkhuizen. Beklaagde bekende het feit coor te knikken met het hoofd, wat den pre sident aanleiding gaf om hem te vragen of hij stom is. Ook hij is een bekend vleesch- smokkeiaar. Eisch tegen dezen weldoener der Enkhuizer menschheid op vleeschlooze dagen 25 boete subs 10 dagen niet vcrbcurdver- klaring. Den stoker Bouke H. te Helder werd in zijn schoenen geschoven dat hij te Julianadorp bij een schoenmaker een konijn en een stuit zeildoek had weggenomen. Eisch tegen den niet aanwezigen konijnen liefhebber 30 boete of 15 dagen hechtenis. DIEFSTAL VAN ERWTEN EN TARWE. Alphons L. en René den V., 'n paar Zeeuwsche Belgen, hebben zich te Wieringen schuldig gemaakt aan diefstal van erwten en tarwe, ten nadeele van den landbouwer R. Lont aldaar. Beklaagden waren niet versche nen. Het feit is gepleegd, op 5 Dec. 1918. Vordering van het O. M. ieder 1 maand ge vangenisstraf. VERBODEN VERVOER. Eisch tegen Jb. B., slager te Enkhuizen, wegeu» verb, vervoer van versch paarden- 1ELEÜRAFISCH WEERBERICHT. 27 Maart. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 28 Maart. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 761.7 te Uedaix. De laagste stand van den barometer 734.# te Lerwick cm Shields. VERWACHTING. Stormachtige, later tijdelijk afnemende zuid westelijke tot westelijken wind, zwaar be wolkt met tijdelijke opklaring, waarschijnlijk rtog regenbuiën, stijging van temperatuur. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: 26 Maart. Hcndrikus Marinus, z. van An dreas Bemardus Meiman en Wil- helmina Kramer. 27 Maart. Anna, d. van Jan Vrceker en Aga tha Veul. OVERLEDEN: 26 Maart. Jacobus Gerardua Kcsselaar, 20 jaar 27 Maart. Grietje Winkel, 20 jaar STAATSLOTERIJ. Hoofdprijzen. Trekking van heden. No. 12639 400. No. 11702 200. No. 13054 100. Trekking van Woensdag 26 Maart. le klasse, 3e lijst. Prijzen van 20. 22 32 83 124 155 273 275 363 395 453 492 521 809 870 925 932 963 1052 1068 1178 1212 1216 1217 1223 1244 1455 1519 1559 1590 1670 1691 1701 1710 1737 1821 1832 1848 1886 1890 1938 1965 2013 2021 2032 2078 2082 2089 2102 2133 2141 2203 2241 2261 2287 2299 2322 2425 2427 2443 2592 2596 2730 2748 2758 2759 2778 2802 2883 2892 2901 2912 2968 2979 2994 3012 3015 3026 3080 3123 3191 3232 3283 3323 3417 3475 3483 3488 3508 3537 3599 3651 3667 3693 3706 3732 3833 3855 3912 3961 3978 4013 4064 4096 4119 4147 4245 4465 4488 4778 4789 4833 4995 5006 5020 5074 6123 5187 5204 5224 5335 5441 5444 5524 5527 5576 5780 5804 5871 5902 5924 5940 5945 5946 6022 6049 6063 6192 6196 6213 6268 6310 6344 6370 6381 6416 6422 6427 6499 6589 6600 6676 6772 6819 6868 687 5 6889 6924 7136 7265 7379 7420 7490 7573 7656 7699 7764 7915 7916 7920 7964 8025 8038 8042 8236 8239 8242 8243 8286 8377 8399 8448 8458 8472 8503 8517 8545 8646 8715 8731 8799 8828 8844 8845 8871 8917 9002 .9060 9083 9089 9194 9302 9309 9316 9396 9466 9488 9674 9698 9770 9795 9808 9824 9925 10014 10044 10053 10078 10097 10102 10119 10128 10149 10167 10209 10334 10354 10380 10417 10542 f0563 10593 10638 10644 10799 10880 10956 10965 10987 11232 11236 11244 11308 11331 11360 11547 11559 •11601 11650 11662 11709 11728 11770 11784 11846 li850 11874 11892 11908 11944 11977 12049 12069 12102 12116 12232 12237 12243 12279 12329 12374 12464 12509 12623.12633 12646 12689 12710 12754-12777 12811 12813 12826 12846 12863 12882 12959 12961 13049 13085 13295 13300 13482 13494 13515 13613 13631 13641 13680 13726 13783 13785 13802 13817 15846 13854 13894 13934 13937 13988 14035 14173 14228 14246 14252 14348 14378 14385 14403 14443 14502 14614 14616 14639 14674 14681 14714 14763 14765 14786 14808 14869 14873 14921 14935 14952 14975 14983 15034 15046 15058 15161 15207 15223 15238 15262 15274 15307 15342 15390 15476 15479 15516 15524 15575 15577 15584 15608 15628 15639 15708 15711 15782 15856 15859 15868 15871 15905 15930 15969 15994 16019 16020 16026 16179 16196 16212 16259 16295 16296 16311 16453 16470 16687 16711 16741 16855 16904 16964 16987 17050 17063 17094 17125 17126 17149 17150 17393 17445 17457 17476 17477 17490 17501 17504 17530 17531 17542 17593 17686 17695 17716 17741 17889 17907 17909 17923 17980 18056 18060 18062 18087 18171 18179 18212 18240 18274 18282 18308 18323 18326 18340 18381 19399 18436 18437 18531 18535 18547 18548 18589 18660 18738 18747 18851 18916 18979 18980 19074 19086 19149 19210 19218 19255 19295 1936» 19374 19391 19524 19558 19591 19602 19750 19861 -10913 19977 20091 20095 20121 20167 20212 20262 20294 20345 20388 20417 20539 2.0561 20591 2Q599 20627 20660 20682 20739 20766 20767 20777 20790 20833 20949 20979 NuORDSCHARWOUDE 26 Mrt. Wortelen f 6 50 a 0.per 100 bos Rood,e kool 1 13.— a 0.0, Gele kool 12.75 100 K.O. Roodekool buit. f 0 a 0, gele .f grove uien 1 11,05 Deensche witte f 6.aj7.— AV f D'lKt R UR' >fcN Vt tl |b 1 26 Mrt Bloemkool le s. I Q.— a Q.J-, roode le soort f 13.—, 2e soort f a Or—stort f 0.s 0.gele le soort f 12.75, 2e soort f 0.— a 0.—, stort f 0.— a 0.—, witte f 6.2e soort f a 0—, Rammenas *f 0.— Ier '00 Kg., Uien f 6.60 a 11.85, breekpeen f 6.50 'W ARM tN MUI ZEN, 26 Mrt. Aardappe len 0.— drielingen f kriel f 0. Nep (buitenland) f 0.a 0 Roods kool 0 j 13.—, Gele f 0,— a 12 75 Witte f 0Rhabarber f 0,Wortelen f 6,50 Deensche wittekool f 6.uitschot id. 0.— a 0.id. roode f 0.a 0,id, gele f 0.— a 0 uien f 11 05 a 0, - I AMLTERDAM, 300 vette koeien le kw. f 280 300, 2e kw„ f 240—260, 3e kw, f200 —220, 45 melk- en kalfkoeian f 500—100, 25 graskalveren f 35-0, 359 nucht. kal veren f 22—28, 7 schapen f 70—90, 380 varkens le kw. f 2.20, 2e kw. f 2.—2.50. van 26 Maart 1919. Opgave van 5 4K 4 4 4 .4 4 86ï/, 1917/, 1427/, 5 99 5 96 V, 897/, 3 107»/* 71 pCt. 4 2«ib Vorige koers 94 8»/i, 2U/8 20i/, 51»/i 71/, 13Vi, 98 89/w 21 20 en liepen Geconsolideerde op BlaWijlMS tot 630. aW»1m» fla uw gestamd. Heeren-, Jongeheeren-en Kinderkleeding. i 33. STAATSLEENINGEN. NEDERLAND. pCt. Öfelig. .NW.S. v. f 1000 1918 5 Oblig N.W.S. van 500/1000 1917 4y, dito van f 1000 4 Oblig. dito 3J4 dito dito 3 dito dito 254 Ned. Ind. 1915 f 1000 5 dito 1916 1000 5 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronenr. Jan.«JuR 4 RUSLAND. Dbl. 1906 fra. 2500—5000 Iwangorad Dotsabr. GR. 625 Nicelai Spw. 100 Geconso! 1880 GR 625 Rothsehild (cansals) GR 625 Hope en Co. 1889.90 GR 625 6e Emissie, 1594. GR 625 TURKIJE Bagdad Snw le serie 1904 .Z1LIE. 96>/i 97 189 BRA2 Funding Ln. 1898 20/100 Provinciale en Gemeentel. Leeningen. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bank> CredS«4<I»et«Ui8gSK. Amsierdamsche 3*r»k A Nederlandsche Bank C. v. A. Rotterd.Bankvet.Aand. 1427/, 141 i/j Spoorwegen. Holl. IJzer. Spoorw. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. 5 96Vj 97 Mij. t. Expl.'v. Staatssp. Obl. Premieleeningen. NEDERLAND. A dam Stad 1874 100) BELGIE. Antwerpen 1887 254 i 71 I 7#l/s Prolongatie Vorige koers 94 '/it 86Vi« 811/, 70 627/, 53 92»/, 921/, 26«/i, 33 2«»/s 30 21 20 241/, 203/4 59»/, 4 'A 2 y, 94 85»/w 811/, 70 62»/), 53 928/, 92»/, 33»/, 22 31 22i/, 24 22i/| Atchis. Top. S Fé C. v. g. A Denv R. Grande Spw. C. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. K ans. City South. Railw. Cy. g. dito Pref. A Missouri Kans. Tex. C. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comp. Couth. Rlw. Vot, Tr. Gew. A. Union Pac. Railr. Cy. C. g. A. Anaconda Copper C. v, A, Am. Car. Foundry Co. C. v. A. Amer. Ht ir Lesther Comp. Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Mdrc, Marine Cy. afg. A. Int. Merc, Marine afg. pr. A. Gee Holl. Petr. Cert. v. A. Ron. Ned. Mij. t e. v. Eetr. br. Orion Petrol. Mii. Steaua Romana Petr Mij. A. Compania Mercantil Argentina Cult. Mij. der Vorstenlanden id. id. id Winstaand. Ilandelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult. Mij. Aand Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. Id. Gem...Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij. Aand. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon, Ned. Stoomb, Mij. A»«d. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A Stoomv, Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. Deli'Maatschappij Aand. Medan fabak Aand. Rotterdam Deli Aand. "2 367 Senembah Tabak«MIJ. Aand. 477472 Mededeelingen van Donderdag 27 Maart. Opende de markt heden voor alle soorten en voornamelijk voor Oliewaarden erg flauw, toch herstelden de koersen zich spoedig wat 23'/» 137 1281/, 88'Vi, 907/, 941/), 28»/:, 134»/, 2711 645»/* 821/, 154 267 150»/* 124 i/j 133V, 188 2)0 1901/, 105 407 3891/, 192»/* 3091/* 169V, 230 V, 219»/* 2411/, 254 2811/* 104 2571/, 507 V, 2301/, 112 177»/, 71/, 131/, 23 337 128 871/, 881/, 28»/* 34 l/n 257 625 260 147»/, 426 187 227 187 104 403 385 190 305 168 227 217 240 249 276 296 250 500 a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3