een erraren Keukenmeisje. IS 8 gOïïi Juffrouw ol Tweede Meisje, yersriigDaar Dij A, Zaaitijd. Sterke 24-tands llande® I Varkens- en KalfsTleescti I Scheurplicht. Rijwielhersteller gevraagd Magazijnmeester gevraagd. Bouwkundig Opzichter. Alkmaarsche Met- en Etiectenhank. Prurlflclale Overljss&lsche 16 Bediende, Administratieve Werkkring, pmeuh. oi onpsub. kamers nieuw model Kinderwagen 150 Diverse mobilaire GOEDEREN, mkEwaïïFgT J. MET Jr. fetatsn, Alkmaar. „ARDATT". Pruimtabak verkrijgbaar A110,- per rol lever! zeer fijne en witte Stuifkalk. J. L. TRIJBETZ Heeren Landbouwers" WestlandsühG GROENTEN, Firn Uil8IPPEL ETSEN Ontbijtkoek KORSTJES 5 ct. per stuk. i COVERS, a.d. Waag. Groots Afslag. DE LANGE DE MORAAZ, Alkmaar. Verstrakken voorschotten op rokooing-courant. Notaris WITTE Kalfsvleesch, 2 W A L U V\f L U O I F El R A*a8,*:to:=;3ao Ta?a**® wm&w^w>£rcsrss^s. 55L-, Advertentiën, "V"rij da§: s^Q Maart spreken Het Bolsjewisme in Europa (Rusland, Duitsch- land, Hongarije) en de a.s. verkiezingen. DAGMEISJE, flinks eenvoudige JUFFROUW. TE KOOP: Een Renteniershuis WASCHMA CHINE "Te koop een groot Winkelhuis Oudsgracht 0 28-40. Telefoon 84. V erbeterde verstelbar® Regelhaalder» aan de ..NIJVERHEID" te Hensbroek. een Smidsleerling of TorgeYorderd Leerling. Gezondheidscommissie te Alkmaar. OPENBAREÜGADERING IftadagsM Evangtiliscle Huls. DIENSTBODE. tweede WERKMEID Zwolsche Courant. een Tergatrnrdt bdOOD-, KSEK- n BANKETBAXKERSKHECHT. 100 gfd, ter leen, Een net Kosthuis, FOSTER'S 10 en 11 rijen. Spoorbreedte 1.75 en 2 Meter Melotte-ploegen met draaibaar voorstel. Zeeuwsche- en Eckertploegen. Haarlemmermeer-eggen 2- en 3-paards. Evenaars. Spijker-Eggen. Lan gedij ker Graven. Schoppen. Mestvorken enz. enz. zijn vgdsrei fsrkrjjglair Ifj Zomersproeten, JAN DE VRIES Dagelijks verkrijgbaar N. v. d. KAMER. LAAT 101. Bergen. Heden ontvangen Sifareimigaziia DE MEET. DRAADNAGELS 60 ct. per pond. Achterstraat. Een mooie. Yoile hairdos Is iets van groet gewicht; Het maakt het hoofdje mooier En liever bet gezicht! FÉDORA's haarherstelier Zorgt voor den groei m 't baar. Bestel er dus een flesch van; Gij züt Toor altijd klaar. die op voord eelige voorwaarden hun BIETEN- LAND willen contracteeren, vervoegen zich bij A. SMIT, Julianastraat F 217, Purmerend of bij den Sub-Agent JAN VISSER Sz., de Rijp; Zaterdags van 9—12 uur te spreken, Café KOETSVELD, Kaasmarkt, Alkmaar. Heeren Groenten- en Fruithaidelarenl Sinaasappelen en Citroenen. De pr|js der prima Is thans 70 en 30 ct. per stak Rundvleesch f 1.25 Varkensvleesch 1.45 Schapenvleesch - 1.— Kalfsvleesch 0.70 JAN DE WAARD, Dorpstraat - jjergen. Breedstraat A 10, Telefoon 120- KWALITEIT ALS VAN VOOR DEN OORLOG. «tóe vaa rv&i- «a s©;-;„0. ▼*a het re{eerio{ReUket,[TAit° gestold doer den Hlnlstor van L> V. A H., waarin de maximum rerkeopprUien x(|n aangegeven. 1 Op den 6den April hopen onze geliefde Oudere J. C. MOOIJ en M. HOOIJ-PRIK8 hunne 25-Jarlge Eclitvereenf- giag te herdenken. Hun dankbare kinderen FOKKH. LENA. PIET. JAN. ANDRIES. BETSY. Ecndrachtstraat 2. Heden herdenken NOL en ROOS hunne 19^-Jarlge ScUtrsree- nlglng. EENIOE VRIENDEN. Ondertrouwd: CORNELIA DE PEE en DIRK HAASBROEK. Huwelijksvoltrekking 9 April 1919. Dirkshorn, Bergen aan Zee, Getrouwd: P. VENNIK en MARIE C. Q. CUPIDO,, die, mede namens de familie, hun nen hartclijken dank betuigen voor de zeer vele blijken van belang stelling. bij hun] huwelijk onder vonden. Alkmaar, 26 Maart 1919. In de HARMONIE te ALKMAAR, 's avonds 8 uur, voor de Comm. Partij. Onderwerp: Entrée 10 «ent. DEBAT YRIJT. MEVROUW DE LANOE—WA GENMAKER, Langestraat no. 66, vraagt tegen. 1 Mei e.k. Tegen 1 April gevraagd een flink niet beneden 1T jaar. Adres Boekh. PLEMPER v. BALEN, Mient. voor dag of dag en nacht. Zondags L. C. BISKANTER, vrij. Mejuffr. Achterstraat. Pension „v. Altenburg", Egmond aan Zee, vraagt spoedig v met pension bekend.jjLeeftijd 22—40 jaar. Heden overleed onze geliefde Vrouw en Moeder E. WATER-K1KROP, in den ouderdom van 48 jaar Uit aller naam, A. WATER Jba. O. WATER en Verloofde. J. WATER Akersloot, Blokkerweg, U Maart 1919. Ücen bezoeken. De teraardebestelling zal plaats hebben te Driehuizen, op Zaterdag 29 Maart, des namiddags 2 uur. Mevrouw STAP, Nassaulaan 28, vraagt tegen 1 April of later een eenvoudige van 8 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds, voor buip bij «en kindje van D/i jaar en tevens v«or het immhl UIUI1.U. j verrichten van eenig verstelwerk, plotseling «net tnin, op mooien stand in Alkmaar bij den Moutdirect t« aanvaarden. T« bevragen bij C. MEIJER, Kennemerstraatweg E64, Alkmaar. wegens vertrek aangeboden voor f20, slechts een jaar gebruikt. Adres bureau de zer Courant. staand nabij dc Markt, voormalle doeleinden geschikt. Te bevragen bij J. S.JANSSEN,Stationsweg 190. 750 centen. 750 centen, SPOORSTRAAT 84. Verkrijgbaar I tegen concurreerendt prijzen. KL. BESSE, Paarden- en Varkensslagerij. Telef. 571. Heden overleed tot onze droef heid, na voorzien te zijn van de Sacramenten der stervenden, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Orootvader, N. APELDOORN, in den ouderdom vaa 65 jaar sis S maanden. Uit aller naam, Wed. N. APELDOORN— Dekker en kinderen en kleinkind. Heilo, 26 Maart 1919. hij W. HÖMAN te Warmenhuizen. OEVRAAGD Aanbiedingen liefst persoonlijk bij J. SWIDDE, Smederij Obdam. Alleen zij, die met ijzerwaren en gereedschappen bekend zija, komen in aanmerking. Sollicitaties met opgave van te- genwoordigen werkkring, leeftijd enz. onder Ictt. no. O 85 i. ter vaststelling van het Jaarverslag over 1918, op Maandag ai Maart aanstaande, des avonds 8 uur, in een der lokalen van het Stadhuis. De Secretaris, COHEN STUART. Vanaf Zondag 29 Meart zullen de lessen inplaats van 10—12 voor alï» klH9*«K zijn van !21 uur De Secretaresse, J BORRLGEEST. Voor hei houden van dagelijkse.*: toezicht, wordt voor direct ge zocht een ervaren Bonwkuudig Opzichter, voor dsn tijd van drie I vier maanden. Brieven aiet opgaven van vroe- geren werkkring, verlangd salaris, enz. u..n v! bureau var. dit blad ond&i no. t. 855. ALKMAAR. DÏVSDENDBEW1JS Nr. 6 is van af 26 Maart 1919 betaalbaar met f 25. - ten kantore der Vennoot schap. DE DIRECTIE. GEVRAAGD, om zoo spoedig mogelijk in dienst te ieders, een Dl km sTBOJUK, goed kunnende koken. Goed salaris. Hotel „Concordia" te Noord- Scharwoude. Gevraagd voor 1 Mei op een buiten bij Haarlem een van de P. G., goed kunnende wer ken. Brieven franco onder letter K aan fa. P. VAN CITTERT ZONEN Spekstraat 14 Haarlem en Hoewel er aan den inhoud kosten uoch moeite worden gespaard, is de abonnementsprijs slechts 12} Cento per week; ze is daardoor 'het meest gelezen dagblad in OverfjMel en omgeving. Prijs der advertentiën 22 cents per regel, bij verbinding, in een jaar tijds, voor 6 adv. van één firma 1» ets., 12 adv. 12 ets., of ook 250 regels 18 ets., 500 regels 215 ets., 1000 regels 12 ets. ER BIEDT ZICH AAN Te bevragen Sett. O adv.-bur. Wed. Jk 8, DL JONGE, Bergen N. H. gevrisMgil S*4| C. KOUI* ie Gevraagd bjj W. G. DE BRU1JN een nette om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden Jonge dame, 18 jaar, met ^-jarige H. B. S. opleiding, zoekt liefst in Alkmaar of Bergen. Brieven onder O 837, bureau van dit blad. NET PERSOON VRAAGT tegen flinke rente, voor den tijd van 5 maanden. Brieven onder I 853, bureau van dit blad. Gevraagd tegen 1 Mei a.s. te Alkmaar, Bergen of Heiloo, niet gebrnlk va» keuken. Brieven onder K 855 bur. v. d. blad. GEVRAAGD: liefst met vrij slaapkamertje. Brieven met prijsopgave onder No. H 852 bureau van dit blad. TE KOOP ftpem&tom&ê MO, ta ALKMAAR, zal Óp S*R»iïd.ig @1. Ma**4 181®, des voormiddags uur, bij W. MOOIJ aan het Ritscvoort te Alk maar, publiek verknopen i behoorendc tot de nalatenschap van Notaris M. GÜUVEKNE. Kijkdag ZONDAG 30 Maart a.s. van 10—S uur.' GEDEPUTEERDE STATEN v. NOORDHOLLAND, brengen ter kennis vaa belaag* hebbenden, dat door hen bfj be sluit san heden aan J. SCHERMER cn S. VERVER, beiden te LTmmen, ingevolge de wet van 13 Juli 1895 (Staatsblad «o. 113) voor «fca tijd van vijf jar!)*,, ingaande met de dagteekenmg dezer beschikking vergunning Is verleend tot het ver renen van kuune pereeelen, kadastraal bekend gemeente JLimmeu, «udersclreidenljlk Sectie A Xe*. 371 en «72 en seetle A, Re. 204. dat van de voorwaarden, waar onder die vergunning is verleend, kennis kan worden genomen ter Secretarie der gemeente LIMMEN en dat ingevolge artikel 5 der boven aangehaalde wet het aan ieder be langhebbende vrijstaat binnen der- tig dagen na de dagteekening van het nummer der courant, waarin deze bekendmaking is geplaatst, van die beschikking in beroep te komen bij Hare Majesteit de K® ningin, welk beroep moet worden ingediend bij den Commissaris der Koningin in deze provincie. Haarlem, 19 Maart 1919. Gedeputeerde Staten der provincie, Noordholland,.. A. ROëLLVoorzitter. MEINESZ, Griffier. Prijscourant van EEKEN's prima kwaliteiten OI8EHTLXE80H. Ossenhaas f 2, Biefstuk J.85 Roasbeaf of Lenden ï.7§ Rollade 1.70 Lappen 1.65 Poulet of Gehakt 1,65 K1LFITLSEIOH. Oesters of blinde» Vinken t 0.85 Biefstuk m 0.85 "ricadeau of Schijf 0.80 Lappen - 0.70 Gehakt 0.65 Aankcvdecd Tel. 108. C. EEKEN. LEVERING OP PROEF. AANBEVELEND, LANGESTRAAT 52. Tor voorkoming van gebruik® men vroegtijdig Volksdrogisterij. Zaadmsrkt Alkmaar. Beleefd aanbevelend. groot® lending S O 43. Zij, die land ol scheurland dispomuel hebben, zijn volgens Ministers besluit vrij om suikerbieten te verbouwen. De prijs der bieten met een suikergehalte van 15 is bepaald op f 30.per 1000 K.G., netto,' geleverd aan vaarwater, terwijl voor elk °/0 'meer of minder een bedrag van f 2.zal worden berekend per 1000 K.G. met een voorschot v*b f 100.— per Ü.A. Ondergeteekendcn, Agenten der Suikerfabriek .HOLLAND" te Halfweg, zijn gaarne bereid alle gewenschte inlichtingen te verstrekken, terwyl daarvoor Zaterdag 29 Maart te Alkmaar, van 9—1 uur, bij SCHERMERHORN, Café „de Tabakshandel"; Vrijdag 28 Maart t« Avenborn, van 8—1 uur in Hotel FEENSTRA Vrijdagmiddag 28 Maart in De Rijp, van 8—8} uur bij BLOKDIJK zitting zal werden gehouden, waar tevens contracten kun nen worden afgesloten. Onder aanbeveling, P. SPRONK, Halfweg. J. LANSER dh.zn., Hoofddorp. BIJ De Stuifkalkfabriek van W. F. STOEL ZOON te Alkmaar 1 Verkrijgbaar te Alkmaar bij J. BROUWER, Koorstraat, P. A. VAN DAM, b. d. Bergerpoort A 5, J. SNOEK fa. Bijloos. Langestraat. {Agent der Suikerfabriek „Hollandje", Oorinchem) Heden aanvoer van waaronder KROPSLA, Raap stelen en SPINAZIE. Tevens groote voorraad Tel. int. 601—606. W. NEDERKOORN. SCHOUTENSTRAAT. Wederverkoopers korting. Aanbevelend, Alles per 5 ons. o. TÏX. 224. PUN e

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4