Honderd Een en Twlnstlgste Jaargang. Donderdag 27 Maart. VEEG ADERING van den Gemeenteraad 9 Ho» T&. rtlt. op Donderdag 27 Maart 's nam. 1 uur. Voorzitter: de Burgemeester G. Ripping. Secretaris: dt' heer C. D. Donath. Tegenwoordig 16 leden. Afwezig de faeeren Luiting en Mr. Leesberg. Aan de orde was allereerst de beëediging van ..et nicuwgekozen lid de heer Brest, die, door den secretaris binnengeleid, in handen van tien burgemeester de vereischte eeden af legde De Voorzitter feliciteerde den heer Brest hierop met zijne benoeming en ver zocht hem naast den heer Zaadnoordijk plaats te nemen. Aan de vergadering wordt medegedeeld, dat is ingekomen a. Een schrijven d d. 19 Fcbr. 11., No. 77, van de Gedeputeerde Staten, ten geleide van het Goedgekeurde raadsbesluit van 30 Ja nuari 1.1., No. 7, tot verkoop van een eiult grond aan de Ramen. Voor kennisgeving aangenomen b. Een schrijven dd. 19 Februari 1.1., No. 77, van hetzelfde college, ten geleide van het goedgekeurde raadsbesluit van 30 Januari 1.1., No. 11, tot aankoop van stukken grond aan de Costerstraat. Als voren. c. Een schrijven alsvoren d d. 5 Maart 1.1., No. 59, ten geleide van een tweetal beschik kingen op reclame's in hooger beroep tegen aanslagen in den hoofdelijken omslag. Als voren. d. Een schrijven alsvoren dd. 12 Maart 1.1., Nb. 86, houdende bericht van ontvangst en goedkeuring der Verordening tot wijziging van de Bouw- en Woningverordening. Als voren. e. Een schrijven alsvoren dd. 12 Maart 1.1., No. 89, ten geleide van de goedgekeurde Ver ordening tol regeling der onderwijzers-jaar- wedden. Als voren A f. Brieven van- de heeren H. W. Hannivoort en A. Ohlen, houdende bericht der aanne ming van hunne benoeming tot leden der om missie van toezicht over het Stedelijk Muziekkorps. Als voren g. Een schrijven dd. 8 Maart 1.1., va» Mej, A. Weeslioff, houdende dankbetuiging voor li iig benoeming tot onderwijzeres aan de 6e Gi meen li si hooi. Als voren h. Een schrijven dd. 10 Maart 1.1., van het bestuur der Alkmaarsche Huishoud- en Industrieschool, houdende dankbetuiging voor de verleende subsidie-verhooging. Als voren i. Het proces-verbaal der opneming van kas en boeken van den Gemeente-ontvanger, op 3 Maart 1.1, Als voren. j. Een adres dd. 15 Maart 1.1., van „de Hanze", R. K. Middenstandsvereeniging, houdende het verzoek om opheffing dei- be- erkende bepalingen betreffende de winkel- en talagerverlichting. De Voorzitter had de zaak gebracht in de commissie voor de lichtbcdrijven, die van meeuing is, dat het kan worden goedge keurd. Hierop werd conform besloten, k. Een adres dd. 21 Februari 1.1., van di verse vereenigingen, inzake opneming van verschillende bepalingen omtrent arbeidsduur en loonstandaard in bestekken voor gemeente werken. In handen gesteld van B. en W, om bericht cn raad. 1. Een adres dd. Februari 1919, van de Vereenigitjg voor Landbouwhuishoudonder- v/iis ie Wmkel daarbij eene jaarlijksche sub sidie van 350.verzoekende voor de alhier gegeven wordende landbouwbuishoudcur- sussen. Als voren. m. Een adres dd. 3 Maart 1.1., van de kaas- dragersvereeniging „Door Eendracht Verbe tering", houdende het verzoek voor het jaar 1919 wederom 200.beschikbaar te stel len, ter bestrijding van te maken onkosten. Als voren. n. Een adres d.d 17 Maart 11van de Alk maarsche T inunerliedenpatroonsvereeniging, daarbij verzoekende bij het maken van blok ken huizen de aanbesteding in gedeelten te doen plaats hebben. In handen gesteld van B. en W. ter afdoe ning o Een adres d.d 25 Februari 1.1., van di verse Alkmaarsche stucadoorspatroons, hou dende bericht, dat zij niet zullen deelnemen aan de op 26 Februari 1919 te houden aanbe steding van stucadoors- en wiiwcrken. De beer Verkerk wilde dit adres in handen van de commissie voor het Karenhuis gesteld zien Dienovereenkomstig werd besloten, p. Een adres d d. Maart 1919, van de Alk maarsche Verceniging voor den Handeldrij- j, venden en Industrieclen Middenstand, daarbij verzoekende eene ruimere hoeveelheid gas voor étalage-verlichting toe te staan en liet verbod van étalage-verlichting op te heffen. De voorzitter oordeelde net eenzelfde adres als van de Hanze en stelde gunstige beschikking voor. Hiertoe werd besloten, q. Een schrijven d.d. 24 Maart 1.1van het lid dezer vergadering, den heer O. J. Verkerk, daarbij verzoekende aan B. en W. vragen te mógen stellen betreffende den 8-urendag en het werkliedenreglement. De beer Verkerk zeide, dat het hem be kend was, dat de heeren van Hinte c.s. een onderhoud met den, minister hadden ge vraagd en van dezen schriftelijk toezegging hadden ontvangen, dat het zijn wensch is dat deze zaak met spoed behandeld wordt. De Voorzitter deelde mede, dat B. en W. daarover Dinsdag de laatste vergadering nebben gehouden. In de volgende raadszit ting zal dc Raad een desheirrfiende bijlage IromiEn BeftffiSelea, Naar aanleiding van de tweede vraag zeidc de heer V e r k e r k, dat de zaak al 1K jaar oud is. Spr herinnerde aan verschillende con ferenties. Spr, oordoeld® hst hoog tijd, dat 't reglement herzien wordt, te s,. .g wm 3, sa WT sympathiek daartegenover staan. De heer d e W i t zei de, dat dit gelijk me dc invoering van de 45-urige werkweek zal behandeld worden. Als er nog bezWarcn zijn, dan zal dit zeker in een daaropvolgende ver gadering kunnen gebeuren De Voorzitter zegde nog toe, dat B- en W. zullen doen wat zij kunnen. r. Een motie van het lid dezer vergadering, den heer J Westerhof, inzake het aan hunne bestemming onttrekken van voor bewoning bestemde perceelcn of perceclsgedeelten. De heer Westerhof wees er op, dat 22 Maart in de bladen stond, dat B. en W. van Amsterdam een dergelijke verordening voor stelden. De woningen worden dikwijls tot pakhuizen bestemd. Het woninggebrek is groot en men moest daartoe komen. Het is spr. bekend, dat zich ook hier telkens geval len voordoen dat woningen aan hun bestem ming worden onttrokken. Er staan huizen leeg. die niet meer verhuurd worden en men tracht huizen leeg te krijgen om ze te verkoo- pen of ze tot pakhuizen te bestemmen Spr, oordeelde het een belang van de ge meente als ook hier een dergelijke verorde ning als in Amsterdam is voorgesteld, ge maakt wordt. Spr. besprak nog de gemeente wet, waardoor dit z- 1 mogelijk ia. Spr, drong cr met klem op tan, ési zu'i e&a veror dening er spoedig komt. DeVoorzitter oordeelde, dat de heer Westerhof zich te veel van een dergelijke ver ordening voorstelt. Wat het veranderen van woningen in pakhuizen betreft, dat is door een verordening tegen te gaan. Het beletten vnrt het leeg laten staan van een woning oor deelde spreker echter niet wel mogelijk. De heer Ringers oordeelde het ingrij pen in de rechten, van derden om te beletten dat huizen leeg staan, niet wenschellik. Spr. kan zich in den geest van den voor zitter wel met de motie vereenigen. De motie van den heer Westerhaf w'lde de V o o rz i tt er zonder hoofdelijke stemmen aannemen. Mr. Sluis wilde evengoed vrij blijven. Hierop werd conform besloten. s. Een voorstel van het lid dezer vergade ring, den heer J. Westerhof, om het kohier van den hoofdelijken omslag openbaar tc doen zijn.' De voorzitter wilde toelichten waar om hij van front veranderd is. Spr, deelde mede dat het drukken van het kolner 1919 minstens 900 zal "kosten. Bij het college rees de vraag of het nu niet gewenscht was het kohier niet meer te laten drukken, maar het te behandelen zooala Am sterdam het doet. Spr. wilde daarmede voor 1919 een proef netnen. De heer Westerhof zeide daï hij afdrukken voor iedereen verKrijgbaar wil doen stellen in verkorte afdrukken, zooals de raadsleden het ook krijgen. DU is in de helft van het formaat van thans wel mogelijk. De prijs van het kohier kan nu hoogstens 275 zijn. 900 oordeelde spr. fabelachtig. De te genwoordige is nu bovendien een luxe uitga ve. De voorzitter zeide dat het in de praktijk geen bezwaar bleek te hebben om het kohier eenvoudiger uit te geven. Prijsopgave is daarvan reeds gevraagd. Spr heeft den bond van drukkerspatroons bij zich gehad en de prijs moet 900 zijn. Dat het zoo fout niet is, blijkt uit de kiezerslijst, die nu 1400 zal moeten kosten. De heer Westerhof deelde mede dat het vorig jaar de drukkersprijzen met 30 pet. waren gestegen. Thans komt er 20 pet. Dij, dus vanaf 1 Jan. 1918 een verhoogmg van 50 pet. Spr. was dus met zijn raming van 275 aan den beogen kant. Gesteld dat 900 betaald moet worden, dan mag dit voor een voorstander nog niet het zwaartepunt blijven. De controle van bur gers op burgers zal meer geld in de gemeen tekas brengen cn waar men hier het geld zoo dringend noodig heeft, daar moet men dit middel aangrijpen. Destijds was het ecoige 'bezwaar, dat de heer Udo dan geen inhditm gen meer wilde geven. Nu is dat argument vervallen en spr. oor deelde de controle van de burgerij zeer ge- wenscht. Spr. is er voor althans een proef te neigen. De meerdere drukkosten zullen er ze ker uitkomen. Mr. Prins vroeg of B. en W. het al of niet afdrukken nu willen behandelen. De voorzitter oordeelde uitstel over bodig. Wanneer de raad toch tot drukken besluit, dan staat spr. aan den kant van den heer Westerhof en wil hij meerdere exempla ren drukken. Spr. heeft thans echter bezwaar tegen de uitgave van de 900. Hij is vast overtuigd dat de kosten zoo hoog zuil a ziin. Men moet niet vergeten, dat tnans de drukkerspatroons in een bond zitten Zij hebben nu een tarief en zij geven nu aan wie het zal drukken. De prijzen worden gecon troleerd door het bestuur van den drukkers- bond. Mr. Prins vroeg of het wel gewenscht was afdrukken te verstrekken? Spr. oordeelde dit in geen enkel opzicht gewenscht. Men heeft nu een gemeente-controleur, die zijn licht nog bij den rijkscontroleur kan opsteken. Spr. geeft niets voor de onderlinge controle. Een geloop naar den controleur, dat niets zal geven, zal daarvan het gevolg zijn. Voor menigeen is het openbaar maken niet gewenscht en zelfs pijnlijk. Spr. deed dit uit komen. Spr. had een hoogst ernstig bezwaar. Hij achtte het verderfelijk met het oog op de jeugd. Deze zal gebruik maken van den in houd. Niet ieder heeft brave kinderen. De kiu deren zullen tegen beperking opkomen op grond van het inkomen hunner ouders. Spr. las in verband hiermede een verslag voor, voorkomende in het Handelsblad van 13 Ju ni 1918, inzake een aangifte voor de "O. W. belasting 9000 te laag. Beklaagde had (lit gedaan omdat hij niet wilde weten voor zijn kinderen hoe hoog zijn inkomen was. In Gouda is het kohier in druk. De heer Wèsterhof wees er op, dat de kinderen van leeraren en onderwijzers enz. het inkomen van hun ouders wel kennen. Al leen van handelaars en winkeliers moet het geschat worden. Spr. herinnerde aan de in den raad gevoer de besprekingen, waardoor velen op Eet ko- fêer «rmEóog gtogss, aï nrnfes velsa wwr verlaagd worden. Spr. bleef er bij, dat de controle van burgers zeer gewenscht is en herinnerde aan hetgeen de heer Mulder, rijks ontvanger, in deze schreef, Spr. stelde dfeafl oerdeel op hosgsr waards afs dat vm Mr. Prins. De voorzitter vroeg of het drukken nu 900 waard is. De urgentie van vroeger bestaat niet meer zoo. Er bestaat au een systeem van navordering. Spr. wil dit jaar een proef met het niet drukken. Mr. Prins wilde eerst uitmaken of het in het algemeen gewenscht is afdrukken be schikbaar te stellen. Mr. Sluis is voor de motie Westerhof, maar is er ook voor opi jdit jaar niet te druk ken. Spr. lichtte deze zienswijze toe. De mo gelijkheid van zuivere aangifte zal daardoor verhoogd worden. Spi. gaf bezwaren toe, doch oordeelde dat lAr. Prins zijn laatste bezwaar maar in het „Handelsblad" had moeten laten. Worden de prijzen normaal, dan is spr. voor verkriigbaarstelling. De heer Westerhof oordeelde nog dat de ouders, juist uit schaamte voor hun kinderen, bij hun aangifte niet te laag zullen zijn. Wanneer het kohier van drukken het vo rig jaar 200 kostte, dan kan de prijs nu geen 900 zijn. Spr. verwachtte in ieder ge val dat door openbaarmaking zelfs de 900 wel naar voren zullen komen Het voorstel van den beer Westerhof werd door verschillende heeren gesteund. De heer v, d- Bosch wa* tegen het voorstel, emdat hjj.vreesde, dat ver«3t4H«sd<5 ouders uit valsck schaamte zich te hoog - geven De motie werd hierop met 10 «temmen te gen verworpen. Er voor sieraden de heeren Lubbe, Verkerk, Gevers, Ringers, Mr. Sluis, Cloeck en W'-stcrhof Het voorstel van B. <m W. om dit jear bet kohier niet te late» drukken, kwam hierop Ja behandeling. De heer Cloeck betwijfelde of de raads leden zich dan de moeite wel zouden getroos ten, de berg papieren na te gaan, Spr vrees de dat er dan weinig van de behandeling van het kohier terecht zal komen. De voorzitter was het hiermede niet eens. De heer de Wi t deelde giede destijds den heer Mulder het maken va» een afschrift te hebben belet. De heer G o v e r s bleef het niet drukken voor de raadsleden bezwarend achten. De raadsleden worden i. beknot in hun rechten wanneer het niet gedrukt wordt. De voorzitter zegde toe voldoende tijd voor de ter visie legging te zullen geven De heer G o v e r s need uitkomen oat het kohier daardoor niet vroeg genoeg kan wor den vastgesteld. De heer v. d. B o s'c h meende dat aanne ming vau het voorstel van B. en W. een be «poedigir-g van de zaak zal ge^eu. De tijd vnn drukken woidt daardoor gewonnen. Met algemeene stemmen wérd hierop be sloten het kohier du jaar niet te laten druk ken. t Een schrijven d.d. 4 Maart 1.1., van het heatuur van het Burgerweeshuis, daarbij in overweging gevende eenige wijzigingen aan te brengen in de verordening op het bestuur dier instelling. In handen va» B. ea W. gesteld om bericht en raad1. u. Een schrijven d.d. 18 Maart 1.1., 3de af- dïeling, No. 36/2346, van de Gedeputeerde Staten, houdende eenige opmerkingen ten aanzien der onlangs vastgestelde wijziging van de Verordening op den Hoofdelijken Omslag. De secretaris las de bemerkingen voor. Be sloten werd de door Ged. Staten gewenschte veranderingen aan te brengen. v. Een adres d d. 26 Maart 1.1., van de afd. Alkmaar van den Centralen Ned Ambtenaars hond, inzake het toekennen van premievrij pensioen aan ambtenaren en beambten en te vens aandringende op spoedige invoering van den 8-ürendag en de nieuwe salariarcge- liug. Te behandelen bij bet betreffende punt op d j agenda. Voorts wordt medegedeeld, dat bij B. en W. is ingekomen een afschrift-testament van Mevrouw M tan der Oord, den 19 Maart 1,1. a'hier overleden, krachtens hetwelk de ge- n cente Alkmaar, onder den last tot ütlkeering van dc daarin genoemde legaten, is benoemd tot eenige erfgenaam, met de verplichting het zuiver overschot dezer nalatenschap te gele gener tijd aan te wenden tot stichting of in richting van een algemeen gemeentelijk zie kenhuis met klassc-verpleging De v o o r z i 11 e r zeide dat B. en W. voor een volgende vergadering een voorstel zullen doen. Devoorzitter deelde mede dat de na latenschap bestaat i» een boerenplaats in de Schagerwaard, groot 25 H.A., 16 A., 20 cA., verhuurd voor 4000 per jaar. Een weiland aldaar groot 3 H A., 70 A. en 30 c.A., verhuurd voor 600 per jaar. Een strookje land aldaar 2 H A,, verhuurd voor 160 per jaar. Bovendien een woonhuis, No. 89, Straatweg. De lasten zijn legaten en de kosten voor de executeur 12000 en lijftrenten tot een be drag van 1700. De huur van het perceel Schagerwaard is ai betaald tot Kerstmis 1919. Op het huis aan den Straatweg rust levens lang recht van gebruik voor den heer en mevr. Blomv. d. Oord en na hun overlijden door mej. Geertje v. d. Oord. De successierechten zullen wel vrij zijn. De leeftijden voor de personen met lijfrenten varieeren tusschen 42 en 69 jaar, 6 personen boven 60 jaar, een boven de 50 en 3 onder de 50 jaar In de volgende vergadering zullen B. en W. voorstellen doen. Hierop werd de mededeeling voor kennis geving aangenomen. De heer D e W i t stelde voor het kantoor lokaal voor de inspectie van de directe-belas- tingen te vergrooten voor een hoogere huur. De kosten zijn 2000. De heeren Verkerk en G overs wa ren tegen een dergelijke wijze van behande ling. De heeren v. Bosch, Rin&ers en Thomsen jepleitten aanneming van het voorstel, al valt de aannemingssom tegen, dan is nog de huur- som goed. De heer Cloeck herinnerde aan de ge schiedenis die men, daarover vroeger gehad heeft. Spr. zal in het algemeen de heer Verkerk gelijk moeten geven, maar er toch ditmaal vóór stemmen. 'De heer Gevers kon. rich feaas met «iet mastel, veoral m de verzekering va® deo heer Ringers, die verklaarde dat de raming juist is, wel vereenigen De heer Westerhof had bezwaren tegen directe behandeling. De voorzitter motiveerde de urgentie hierop door den brief van den inspecteur van de directe-belastingen. De heer Westerhof bleef het verkeert vinden om een zaak te behandelen die niet op de agenda had gestaan. De voorzitter meende dat het met deze eenvoudige zaak, door publieke werken1 van alle kanten bekeken, wel ging. Tegen het voorstel stemde hierop de heer Westerhof. De heer Verkerk bleef buiten stemming. Hierop kwam het verzoek van d'e architec ten in behandeling om bouwwerken aan ar chitecten in de gemeente op te dragen. In handen van B. en W. om beridit en raad w. Een adres dd. 26 Maart 1.1,, van het Be stuur van den Bond van Exploitanten1 van Ncderlandsche Bioscooptheaters, gevestigd te Amsterdam, ten deze domicilie 'kiezende ten kantore van den secretaris, den heer R. Min- cten, ran dr Kerkstraat No. 441 aldaar, met uitvoerig schrijven, waarin zij motiveeren, dat h. i. de voorgestelde yttordeoliig belemme rend zal moeten* werken op de ontwikkeling der ware kunst op bioscoopgebied, waaróm verzocht wordt dc voorgestelde verordening niet goed te keuren, althans dc bioscoopon dernemingen niet zwaarder tc belasten dan c*2 andere openbare vermakdijidicden Ook te behandelen bij het betreffende punt. x. Een adres dd. 26 Maart 1.1., van de Alk tnaarsche Sigarenwinkeliersvereeniging, hou dende het verzoek dc 8-uur winkelsluiting niet m te voeren, of eene uitzondering te maken voor de Sigarenwinkeliers. Alsvoren. ij. Een- adres dd. 26 Maart 1.1. van A Doets, inzake achturige winkelsluiting. Alsvoren. HOODFSTEMBUREAUX: le kieskring "thngslokaal Besognekamer Stadhuis): voorzitter; de Burgemeester (ambtshalve); leden: D. A. Luiting. F Bak, H. Schuurman en J, Houtsmuller,jdaateverv leden: A. Waiboer Dz.} J. F» M, Bedel en P. N. Leguit 2e kieskring (zittingslokaal in de 6e Gem. school a. d. Snaönnanslaanlvoorzitter: Mr A. J. M. Leesberg, leden: J. dc Lange CJz., J. Westerhof, O. I M. van dcu Bosch cn J. F Lubbe, plaatsverv leden: G. A- dc Braai, J. Bres cn r. H. Ringers Sr. 3e kieskring (zittingslokaal ifl de 2de Gem school a d. (ju gracht tigcs ver het Wilde- manshofje)voorzitterA. r Thomsen. leden J Cloeck, D. Covers Jz., O. J. Verkerk cn H. Wolzak Oz., plaateverv. leden: H. W. Frcse, G. Cloeck cn C. W. Visser. Alle voorgedragencu hebben bericht eene S benoeming te zullen aanvaarden. Zonder hoofdelijke stemming conform be sloten. BENOEMING STEMBURFAUX EN HOOFDSTEMBUREAUX. Op Donderdag 3 April a. s. en Donderdag 15 Mei d. a v. zullen stemmingen plaats heb ben over de lijsten van candidate» reap, voor "dc Provinciale Staten en- voor den Gemeente raad, in verband waarmede het noodzakelijk is voor de 9 stemdistricten, waarin deze ge meente is verdeeld, stembureaux te benoemen Aangezien voor elk bureau moeten worden aangewezen vier leden (waarvan één als Voorzitter fungeert) en drie plaatsvervangen de leden, te zamen alzoo (buiten den Burge meester, die ambtshalve Voorzitter van één der bureaux is) 62 personen, zal gebruik die nen' te worden gemaakt van het bepaalde bij a tikel 58, 2de fid, der Kieswet, inhoudende, dat de Raad eener gemeente, welke meer dan étn stemdistrict bevat, buiten zijn midden in woners der gemeente, tevens kiezers, telkens voor den tijd van twaalf maanden tot leden en plaatsvervangende leden der stembureaux kan benoemen. Voorts zullen- voor elk der 3 kieskringen, waarin de gemeente voor dc verkiezing van leden van den Gemeenteraad is verdeeld, hoofdstembureaux moeten worden benoemd voor den lijdi van vier jaren, elk bestaande uit een voorzitter, vier leden en drie plaats vervangende leden. STEMBUREAUX: le stemdistrict Prov. Staten, tevens le stern- district van den len kieskring Gem.raad .{stemlokaal Besognekamer Stadhuis): Voor zitter: de Burgemeester, (ambtshalve), leden: B. Kuijper, J. F. M. Endel en A. Waiboer Dz plaatsverv. leden: H. G. Preijer, A. Winkel man en C. de Boer. 2e stemdistrict Prov. Staten, tevens 2e stem district van den len kieskring Gem raad (stemlokaal in dc 3de Gemachool a. d. Ko ningsweg, hoek Lombardsteeg)voorzitter: Va. A. J. M. Leesberg, leden: W. Kerkmeer, H. Schuurman en J. Bres, plaatsverv. leden: V. S. Ohmstedé JCz., C. Berkhouwer en M. I. Lewijt. 3e stemdistrict Prov Staten, tevens 3e stem district van den len kieskring Gem.raad (stemlokaal in de voormalige Handelsdag- school in het Victoriepark)voorzitter: J. de Wit Dz-, leden-: H. Wolzak Gz., D. A. Lui- thg en Th. va-n der Klei, plaatsverv. leden: P H. Krekelberg, W. van Vuure en- A. Hen» neman. 4e stenWistrict Prov. Staten, itevens le stem district van den 2en kieskring Gem.raad (stemlokaal in de 6de Gem. school a/d Snaar- manslaan): voorzitter: D. Govers Jz.. leden: P. E. C. Melchior, B. Keizer en H. Rol, plaatsverv. leden: J. T. dc Wit, P. Blom en C Schoorl 5e stemdistrict Prov. Staten, tevens 2e stemdistrict van den 2en kieskring Gem.raad (stemlokaal in de Ambachtsschool a. d. Ber- gerweg)voorzitter: G. T. M. van den Bosch, leden: C. A. de Braai, K. Govers en D. de Boer, plaatsverv leden: P. N. Leguit, P. Kuijs en J. Blom. 6e stemdistrict Prov. Staten, tevens 3e stemdistrict van den- 2en kieskring Gem.raad (stemlokaal inde Cadettenschool): voorzitter: J de Lange C.Jz., ledenJ. Westerhof, W. R. H Wakker en J. C. Boijenga, plaatsverv. le den: W. G„ Visser, J. Rolff en L C Qudt 7« sfemtïïefrief IProv, Sêsfew, tevens le sste* district van den 3en kieskring Gem.ra&4 (stemlokaal in de 2de Gem. school a. d. Ou degracht tegenover het Wildemanshofje) voorzitterJ. Cloeck, leden: F. Bak, O. J, Verkerft en K- Yock, pJaateysrv. texka; K Dekker, A, Toaoeman en H. P. ihink Melen- brink. 8e stemdistrict Prov Stater, tevens 2e stem- district van den 3eni kieskring' Gem.raad (stemlokaal in de 4de Gom. school a. d. Keet- kolk) voorzitter: A. F. Thomsen, leden: J. F. Lubbe, C. W. Visser ent G Cloeck, plaatsverv. leden-: C. Bosman Gz. J. iN1. Looach ea P. Claij. 9e stemdistrict Prov. Staten,-stevens 3e stem district van den 3eni kieskring Gem.raad (stemlokaal in de Huishoud» en Industries- school): voorzitter: C G. Zaadnoordijk, le d-en: J|. Houtsmuller, J. Kuilman en H. W Frese, plaatsverv. ledenW. AL fi Pflla, J. Stammes en E. Kalverboer. Als voren. DUURTETOESLAG GEMEENTE» AMBTENAREN. Bij adres d.d. 28 Januari li. hebben de tij delijke opzichter-teekcnaars P. J. van Well en P. J. v. d. List, alsmede de tijdelijke teeke- naars P. Vcnnik eu A. J. Kloos zich tot B. cn W. gew.etid met het verzoi-ic evenals de vaste ambtenaren in aanmerking te komen voor een duurtetoeslag. B. en W. stellen na een uitvoerige moti» veering voor: a. aan P. J. van Well c.s., als beschikking op haar adres d.d 26 Februari 1,1. waarbij dat hun verzoek om een duurtetoeslag te er- teugen, overeenkomstig de regelen van het raadsbesluit van 20 Februari 1.1., niet voor inwilliging vatbaar is: b. aan mej. G. H. woiffel, als beschikking op haar adres d.d. 26 Februari 11.1., waarbjj- Zij als flaaijuffrouw aan het Burgerweeshuis, salarisvcrhooging vroeg, te berichten, dat di'z«r vergadering niet bevoegd is daarop te beschikken, wijt zij wofdt bezoldigd uit de fondsen vak het Burgerweeshuis. Dc heer Verkerk herinnerde aan den brief van den heer Looman bij de stukken. 5pr. voelde meer voor dat advits. De heer de Wit zeide,.dat het de bedoe ling van den heer Looman niet is duurtetoe slag te geven, maar zoo noodig salarisver- hooging Zijn advies slaat niet op de duur tetoeslag. De Voorzitter oordeelde, dat dit ook bleek u't de voorlaatste zin van het schrijven van den heer Looman. De salarissen van het losse jiersoneel worden steeds geregeld. Het voorstel werd hierop zonder hoofdelij ke stemming aangenomen. WINKELSLUITING DES AVONDS TE 8 UUR. De afd. Alkmaar van den Nederlandschen R.-K. Bond voor. Handels- en Kantoorbe dienden heeft zich bij adres d.d. 9 December 1.1. tot den Raad gewend met het verzoek, eene verordening op het sluiten van winkels, des avonds te 8 uur, te willen vaststellen. Bedoeld adres werd in de vergadering van den raad van 27 December 1.1. om bericht en «.ad in handen van B. en W. gesteld. Daaraan voldoende, hebben B. en W. de et r te berichten, dat zij ter zake het advies hebben ingewonnen van de beide in deze ge meente bestaande winkeliersvereenigingen, welke adressen voor de vergadering ter le zing zullen worden nedergelegd. De bedoelde adviezen geven B. en W. aanleiding voor 'te stellen: In. beginsel te besluiten tot algeme&ie win kelsluiting des avonds te 8 uur en de com- miesié voor het ontwerpen van verordtnin- g .n tegen welker overtreding straf ib be* a rigd, uit te noodigen tot het doen van de noodigc voorstellen tot aanvulling van de Algemeene Politieverordening in den aange geven zin, ter vervanging van de thans be st lande verordening (Gemeenteblad No. 526). De Voorzitter zeide, dat B en W na bet geschrevene het wcnschelijk vinden om de run!, nog ecus met belanghebbenden te be- «I reken en daarna opnieuw in den Raad te brengen. De lieer Verkerk zag gaarne, dat dan ook de winkelbedienden gehoord werden. De V o o r z it>e r zegde dit toe, waarop c'/enovereenkomstig werd besloten. PREMIEVRIJ PENSIOEN VQOR DE AMBTENAREN. B. en W. zeggen in bijlage 36: Het Comité ter behartiging van de alge meene belangen van overheidspersoneel uit de bonden van óverheidspersoneelt aangeslo ten bjj het Nederlandsch Verbond van Vak verenigingen te Amsterdam (Reguliersgracht 78) heelt zich bij adres d.d. 21 December l.L tot uwe vergadering gewend met het verzoek tc besluiten, dat aan het personeel dezer ge meente en aan de weduwen en weezen vaa dat personeel pensioen worde verleend, zon der dat de betrokkenen daarvoor bijdragen of premies hebben te storten. Bedoeld adres werd in uwe vergadering van 16 Januari l.L om bericht en raad in onze handen gesteld. Daaraan voldoende, stellen B. en W. voor na berekend te hebben, dat de uitgave van de gemeente voor pensioenbijdrage van amb tenaren, dié reeds ruim 23000 bedragen, met ruim 18000 zauden vermeerderen, te besluiten: Aan het Comité ter behartiging Van de al gemeene belangen van overheidspersoneel, Reguliersgracht 78, Amsterdam ,als beschik king op zijn adres d.d. 21 December 1.1. te berichten, dat de beantwoording van de vraag of aan de ambtenaren en beambten een premievrij pensioen behoort te worden ver leend, naar 's Raads meening tot meer nor male tijden nloet worden uitgesteld, met het oog op de te drukkende lasten waaronder de gemeente thans gebukt gaat. De beer Westerhof was teleurgesteld, dat B. en W. het verzoek, d'at democratisch is, niét wilden inwilligen. Het idee staatspensioen, zonder verplichte premiebetaling, wint veld. Hieraan zit vast dat ook de gemeenten: hun personeel een premievrij pensioen moeten ver schaffen;. B. en W. zijn thans in het gezelschap van iet rijk om de-zaak af te wijzen. Bij premiebetaling voor het pensioen beta len de zwakkeren voor de sterkeren en spr. oordeelde-dit moreel niet verdedigbaar. B. en W. willen trouwens niet meer uitge ven dan; noodig is en spr. wil dit ook. Maar iet gaat hier om belangen van een groote groep en spr. wil het daarom inwilligen, om dat de billijkheid dit medebrengt,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 5