DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. I No. n Honderd een en twintigste Jaargang 1919 VRIJDAG 28 MAART FEUILLETON. abonnemsiitsiirlis bil Yoornitbetalinf p. 3 maanden fl.BS. fr. p. post! 1.90. Bewiisumnmers 5 ut- AdYertentieoriis 15 ct.'p. reisl. frootsrs letters naar olaatsruimte. Sr. ïr, M. Boek- en Handelsdrnkkerii Herns. CosterZn.. Voordair C l Te!. 3 Binnenland. SSiJn idee. iSSsSBT' dle Z-ioh met Aprli a,s den de Italianen bereid zijn (te haten mn E®a telegram uit Parijs meldt, dat de Raad van Tien, die nu eigenlijk in een Raad van Vier is veranderd momenteel zeer huiselijk vergadertoffl de beraadslagingen zooveel mogelijk te bespoedigen. De yier heeren nemen ieder in een ieunatoel plaats waardoor de bijeenkomst op zich zelf reeds een eenvoudig! en huiselijk karakter krijgt, tk secretarissen vaa iedter der vier heeren toeven in het naburige vertrek en worden tel kens ontboden wanneer ze geraadpleegd die nen te worden. Dat ziet er alles heel huiselijk uit, en het is te hopen, dat men werkelijk op deze wijze vlugger tot doeltreffende resultaten zal ko men. De vloedgolf van het Bolsjewisme in Oost- europa nadert meer en meer. Nog houdt de 'Duitsche dam een overstrooming van geheel Europa tégen en het belangrijke van de be sprekingen te Parijs is juist, dat daar vastge steld wordt of men dien darn al dan niet zal ondermijnen. Dragen de vredesvoorwaarden een voor Duitschland onaannemelijk karakter dan be staat de groote kans, dat het 'Duitsche volk, wanneer het toch van levensmiddelen verstoken moet blijven,-zich met de Russische enHongaarsphe Bolsjewiki zal verstaan eu het Europeesch gebied waar de Bolsjewisti sche staatsregeling wordt ingevoerd bedui dend- zal vergrooten. Wordt ook Duitschland in dè armen van het Bolsjewisme gedreven dan is West Euro pa van de roode infectie moeilijk meer'vrij te houden. De vergeefsehe pogingen welke de Entente tot nu toe gedaan heeft om het Bolsjewistisch regime in Rusland uit te roeien zijn wel het beste bewijs, dat de Geallieerden tegen een geheel Bolsjewistisch Oost Europa vrijwel machteloos zullen staan. In Duitschland zelf zijn den laatsten tijd meer to meer stemmen opgegaan van verant woordelijke leiders, die de schuldkwestie voor den wereldoorlog door een staatsgerechtshof willen uitgemaakt zien;. De regeering te Weimar zou zich gisteren met de samenstelling van een staatsgerechts hof bezig houden en men dacht er zelfs aan, bekende neutrale geleerden op het gebied van het staatsrecht-uit te noodigea, er deel va» 'uit te maken. Het Berliner Tageblatt wijst er op dat, hoe groot ook het aandeel in de Duitsche schuld' is, de kwestie toch een internationale blijft en dat slechts als men alle internationa le politieke draden- bloot legt, de volle histo rische waarheid kan vastgesteld worden. De Entente-mogradheden wdgeren echter aan een dergelijk onderzoek deel te nemen en ook hun documenten aan een onpartijdig ge recht voor te leggen. v ■>- Uit Berlijn wordt gemeld, dat de conum- nistiacfee partij na het eindh van dte laatste al- gemeene staking onder de arbeiders van Groot-Berlijn levendig gewerkt heeft voor een hernieuwde algememe staking die Woensdag zou beginnen. Het opmerkenswaardige is evenwel, dat er nergens gestaakt is en het dus den arbeiden duidelijk schijnt te zijn geworden dat een- po litieke staking op het oogenblik niet het min ste effect zou sorteer en. KORTE BERICHTEN. ,Te Konstantinopel zijn 50.000 Fran* sche soldaten aangekomen voor Roemenië Uit Kofno wordt gemeld, dat, tenge volge van het voortdurend terugtrekken der bolsjewistische troepen op het geheele front zeer spoedig de val van Wilna verwacht wordt De Duitsch-Oostenrjjksche sociaal-de mocraten waarschuwen ernstig voor het Hon- gaarsche voorbeeld. Volgens de „Manch. Guardian" tow- militaire het front van ZuidrSlavti het vrije gebruik van de havin van Fiume toe te staan en het te steunen bij dén aanleg van een nieuwe haven elders Een correspondent van de Daily News geeft eenige bijzonderheden over het werk van de commissie voor internationale arbeids wetgeving, welke haar taak geëindigd heeft. Barna» en em Aperilaansehe gedelegeerde waren zijn zegsmannen. De Zuid-Slaven bereiden maatregelen voor tegen Hongarije Servië heeft, volgens een V. D. bericht, aan de Entente om militairen steun gevraagd daar het in de eigen troepen geen vertrouwen meer stelt.- De staat van beleg is in het land afgekondigd Het Brltsche spoorwegpersoneel heeft het aanbod der regeering aanvaard F och heeft aan den voorzitter vaa de Duitsche commissie voor den wapenstilstand doen, weten dat Lloyd Gporge en Pichon niet hebben gezegd dat de Duitschers het vredes verdrag hadden te aanvaarden of te weigeren. De Fransche Kamer heeft een wet tot verbod van den bakkersnachiarbeid aangeno men. De Beierscke Landdag waaraclfawde tegen te vergaand streven van de Nat. Verg. tot centraliseering. De Polen deden een aanval op em Duitschen trein in het station Zuluny, welke werd afgeslagen. Aanvallen der Polen wor den van verschillende deelen van het f Posen gemeld De Amerikaansche staatssecretaris vaa Marine Daniéls heeft te Parijs voor journalis ten het doel van zijn komst naar Frankrijk uiteengezet Von Eckhardt de vroegere Duitsche ge zant in de Ver. Staten, is met de Nieuw Am sterdam uit Amerika vertrokken, Dertien Amerikaansche bladen hebben hun lezers de vraag gesteld, of de V. S. lid van den Volkenbond moeten worden. 49.515 hunner hebben bevestigend,, 67280 ontken nend geantwoord In Engeland zullen, socialistische verga deringen tegen het bolsjewismeworden ge houden. De geallieerde missie te Danzig xoa door de Duitschers zijn geïnterneerd Op 9 en 10 April zullen de Brltsche mijnwerkers stemmen over hei regeeringsvoor- stel. In Nooró-Mantejmite wordt de staat van beleg afgekondigdom bolsjewistische pro paganda te onderdrukken. De Belgische Kamer besloot tot het in overweging nemen van den achturendag. In Hongarije zullen de groote bedrijven onder controle der arbeiders worden gesteld, In Maagdenburg zijn bij Spurlakisti- sche qnlusten ddpden en gewonden gevallen. Naast het roode leger wordt m Honga rije een roode -volksweer Ingesteld In Bessarabu is de republiek uitgeroe pen. Pinsk is door de Polen genomen. Naar hot Fransch van Victor Cherbuliez. 25) De baron hield steeds de hand om den arm,van zijn fauteuil geslagen; zéker al tien maal had- hij willen opstaan, maar nog altijd was hij gezeten. AI tienmaal had hij heen w'llen gaan en nog was hij er. Hij had de ooren wel willen toestoppen en toch had hij- aandachtig geluisterd. „Mijnheer Têterol," riep hij, „toen ik hier kwam, kon ik immers zoo weinig bedacht zijn op de voorstellen, die u mij wel heeft wil len doen, dat u mij niet ten kwade zult duiden, als ik zeg, hoe ik er mij, nog altijd niet goed in verplaatsen kan. Het zou mij een waar ge noegen rijn, het oude en het nieuwe Frankrijk met elkaar te mogen verzoenen. Maar mag ik even in uw herinnering brengen, dat onze kinderen elkaar nooit gezien hebben? Wie kan er u voor instaan, dat mijn dochter in den smaak zal vallen van mijnheer uw zoon?" Die vraag scheen, den heef êterol dan al zoo ongerijmd-, dat hij .een schaterlach niet bedwingen kon. „Wel, wat zegt li daar, mijnheer de baron," antwoordde hij. „Mijn zoon zou iets durven ondernemen Maar mijn zoon is van mij, zou ik toch ineen en! En hij zal altijd doen wat ik wil. Voordat hij Mademoiselle de Salij «eu* gezien heeft zeg ik tegen hem: „Ik wi OVER DEN ATLANTISCHEN OCEAAN. Reuter meldt, dat 4e „Moraingpoat" eon bericht bevat, dat de luditscheepvaartafdee- liug van de Engeische luchtmarine niet zal deelnemen aan eenigen wedstrijd om over den Atlant. Oceaan te vliegen. Echter zullen twee der nieuwste marine-luchtschepen (be doeld zijn waarschijnlijk de R. 33 en 34) de reis over den Oceaan bij wijze van proef ondernemen, Denkelijk zal het eeae luefiisefaip oversteken van Schotland, naar New-Found- land en daar, indien de weersgesteldheid zulks toelaat ecu man der bemanning door middel van een parachute doen landen, om daarna zonder tuas^henlanding naar Enge land' terug te keeren. Kan dat niet, dan zal het schip naar het Amerikaansche vasteland varen om daar te landen", Het andere luchtschip zal vermoedelijk langs de Zuidelijke route worden1 gedirigeerd, dat ze ie bevalt." En wat drommel: ze >k zal hem ook bevallen!" „Ik wensch u geluk, mijnheer Têterol, met de opvoeding, die u uw zoon hebt weten te geven," hernam de baron. „Ik voor mij, dat wil ik u wel bekennen, heb 't bij mijn dochter niet tot dien graad van volkomenheid ge bracht. En, als ik iets ondernam, wat niet overeenkomstig was met haar smaak „O, maar ze zou toch al heel moeilijk te voldoen1 moeten wezen, als ze iets vond aan te merken op mijn „prins van Wales"! U heeft intusschen den brief van Pointal ook nog niet gelezen. Waar heb ik 't ding? O ja, net een paar regels voor het éind; hoe zegt hij daar pok weer? „Het is een knappe jongen en ik ken tal van jonge dames, die 't met mij eens zijn." Hoort u wel? Maar hoe kom ik zoo dom? Ik kan u immers mijn „prins van Wa les" laten zien?" En hij nam uit één van de laden van rijn secretaire een portret, dat hij den baron voor hield. Die bekeek het, met goedkeurende hoofdknikjes, zooals hij een onderzoekenden blik zou hebben geslagen op een rijpaard of een wolscbaap, dat hem te koop aangeprezen werd. Hij moest echter voor richzelven beken nen, dat die erfgenaam van den heer Jean Têterol er innemend uitzaghij had een open, zacht, ernstig, ja bijna diepzinnig gelaat en leek net zoo weinig op zijn vader, als een sier lijke berk met zijn zilver-blanken stam maar lijken kan op een ouden olm, die ergens open en bloot aan den weg allerlei baldadig heid van het publiek te verduren heeft gehad. over Zuid-Afrika naar Florida. Vast staat, dat deze proeven ia <geen geval voor Mei zullen worden ondernomen. DE MELKVOORZIENING. Naar de Tel. verneemt, bestaat het voorne men, om na 1 Mei e k. alle maximi voor melk op te heffen. Niet alleen prijs zou worden vrijgelaten, maar ook de [arantieprijs, aan.de boeren ie berekenen, zou omen te vervallen. Aan de beirofcker; afda ling van het departement van landbouw beerscht een zeer sterke neiging om de vee houders te dezen opriehte geheel en ai vnj te laten, óók wat de verwerking der verinegen melk tot boter en kaas betreft In verband met de opheffing van prijsgren- zen zou het voornemen bestaan ook den la- geren melkprijs voor zieken en kinderen op te heffen. MAXIMUMPRIJZEN VERMICELLI EN MACARONI. De Minister, van Landbouw heeft de vol gende maximumprijzen Vastgesteldvoor vennicelli-figureni, verpakt of onverpakt in den kleinhandel 0.80 per 1 K.G., ihOS' per 0.1 K.G.: voor macaroni en macaroni-horens en coquilles: onverpakt: in den kleinhandel 1.41 per 1 K.G. of 0.16 per 0.1 K O., in origineel verpakking, in den kleinhandel ƒ0.83 per V; "K.G. DALENDE PRIJZEN VAN LEES. In de Staniscon.ant 'va.-; Pms&auav is gemeld, dat de maximumprijzen vooi hui den en leder rijn opgeheven. In verband hier mede verneemt het Corr.-Bureau van welinge lichte zijde, dat die opheffing mogelijk ss ge maakt door de gevvijz de omstandigheden in het algemeen, welke medebrengen, dat thans elke lederhqndéfaar en'schoenmaker slechts inkoopt, wat hij strikt noodzakelijk behoeft, terwijl bovendien met de opheffing gewacht is, totdat- eindelijk weer een partij looistoffen hier te lande was aangevoerd. De markt voor huiden en leder beweegt zich op 't c. genbiik in dalende richting, i*n al waren de maxi mum-prijzen zoodani gesteld,' dat daarvan weinig af kon, thans M toch de mogelijkheid geopend, beneden dié prijzen te verkoopen. De concurentie zal ten gevolge hebt dat het slecht bewerkte* leder slechts tegen lagere prijzen verkoopbaar zal blijken Met het vervalleh van de maximum-prijzen voor leder in 't algen-ven, zijn ook die voor zoolleer opgeheven. Na 1 April zullen voorloopig geen nieuwe toewijzingen van goedkoop repaifctidtJer meer aan de gemeentebesturen geschieden.- Dit was, nu meer normale tijden in het voor uitzicht, zijn ook niet gewenscht Inancra door het goedkoope reparatielcder zou, in verband met den lagen1 prijs waartoe de looi ers genoodzaakt waren dit crouporileder af te leveren, het overige zooileder voor reparatie lcder en voor de schoenindusti ongunstig worden beïnvloed'. En dientengevolge zou én de lederindustrie én de schoenindustrie zich niet kunnen aanpassen aan de internationale ledermarkt. De prijs van het zooileder (prima croupon-, leder) komt voor de schoenmakers op 8 per K.G. Maar omstreeks den wapenstilstand was de behoefte aan reparatieleder zoo groot en de voorraad daarvan zoo gering, dal er groot gebrek aan zoolleer bestond en de schoenma lers toen ver boven den maximumprijs be taald hebben om maar zoolleer te krijgen. Dit was T* gevoegd bij de schreeuwend hoo- cn prijzen voor" fournituren, als spijkertjes, houten pennen ed. de hoofdoorzaak dat voor korten tiid de prijs voor een paar zolen en hakken was cpgeloopen tot fok 6.50, ofschoon aan een middelmatig paar mans schoenen niet meer dan 200 250 gram zool leer wordt verwerkt. Aangenomen dat de prijs van het zoolleer bedraagt 8 pei K.G.. zat aan een paar zo len en nakken voor 2 aan leder,»en wanneer men daarbij dan een behoorlijk arbeidsloon rekent en bedenkt dat de prijs der fournituren door den ruimen aanvoer slerk adiieniitloo- pende is, dan kan men rekenen dat in de Als baron de Saligneux het oude Frankrijk vertegenwoordigde en Jean Têterol het nieu- vye, dan hoorde diens zoon misschien tot een dérde, nog nieuwer Fraokrijk, met tal van geheimen en beloften voor de toekomst. Intusschen had1 de heer Teterol een van de laden van rijn secretaire opengetrokken, waar hij twee papieren, uithaalde, waarvan hij den irdioud opgesteld had in zijn ledige oogenblikken. De een was een ontwerp van een acte, waarin de heer de 'Saligneux erken de hem een som van twee-honderd-achttien- duizend vijf-honderd-vier-en-twihtig francs schuldig te zijn, tegen een rente van vijf pro cent er, waarvan de terugbetaling niet ver eis cht werd, dan na verloop van vier jaar. De andere was een herroeping van latere dagtee- kening en opgesteld in de volgende termen „Naar aanleiding van de overeenkomst, ge sloten tusschen baron Patricks de Saligneux en den heer Je'an Têterol, waarbij bepaald werd, dat de baron zijn dochter Mademoiselle Claire de Saligneux, len huwelijk zou geven aan den heer Lionel Têterol, zoon van ge noemden Jean Têterol, volgt, dat ingeval dit huwelijk niet doorgaat, wegens herroeping van zijn kant, of weigering van Mademoiselle de Saligneux, de baron dan binnen acht da gen na intrekking van het voorgenomen hu welijk, het totale bedrag van tweehonderd» achttien-duizend-vijf-honaerd- vier-en-twintig francs moet terugbetalen, hetgeen echter ver valt, als aan bovengenoemde voorwaarde vol daan wordt." heer Têterol overhandigde beide mimi» AEEEEJI UI-.DVBf&lSD' 13 Tip l'op foto's één 13 Ansichten twee DEZE WEEK BW Cablnet-portret cadean. LANHESTHAAT 90, tegenover bet STADHUIS. naaste toekomst een paar zolen en hakken met 3,76 4 ruim betaald zal rijn. HET BEVROREN VLEESCH. Zooals gemeld, zal zoo spoedig mogelijk een aanvang worden gemaakt met de distri butie van bevroren vleesch voor die gemeen ten, die dit wenschen te ontvangen, berekend naar een rantsoen van een half pond per1 per soon per week. „De Ver en yieeschharidel", d ;zo distri butie besprekend, merkt op: De. situatie is zeer lastig. Het rijk stelt het vleesch beschikbaar voor 2,per K.G. aan bouten, wat belangrijk beneden kostprijs is. Toch zal het bevroren-vleesch nog niet kun nen cöncurreeren tegen de goedkoopere .soor ten vrij vjeesch, hetwelk .in de volkswinkels verkrijgbaar is voor om en bij de 1,— per pond. De burgmeesters'ritten voor het lastige geval, dat indien ze Jiet volle rantsoen be vroren vleesch bestellen en cr dus niets ge slacht wordt, er geen vleesch beschikbaar ia voor de minder gegoeden a 1,—per pond, zoo. middeld. 1.60 per pond snoeten Jlh. Bestellen ze een gedeelte.'bevroren vleesch en willen zij het distribueeren, dan staat men voor de moeilijke Vraag, wie het in verkoop moet hebben en hie te voorkomen, dat het niet voor versch vleesch tot hoogeren prijs wordt verkocht. Met deze yleeschdistributie kan weer al de distributie-misère in het slagersbedrijf ge haald worden indien de burgemeesters vroegere manier gaan ritmeereo mro- mumprijzen stellen enz. Oploop voor slagers winkels, onbillijke prijsstelling en verdee ling, ontduiking maximumprijzen, onge- wenSclite concurrentie vaji buiten igcrs, die versch vleesch zullen leveren in de stad na 1 Mei met vet bovendien dat alles bl-j.x niet uit, als de burgemeesters niet den prac- Tischen weg bewandelen ca deze a>, het be vroren vleesch in den v/ijen handd brengen. Door den vrijen handd én «le vrije concur- itotie zijn de vlefschpriji'ai in ver houd.ng tot den kostprijs laag geworden. De ir g - ring laat den weg voor de burgemeesters open, het bevrorfen vleesch vrij tc verkoQjien aan de slagers met vrije vlceschpi ijzen.Ver der kunnen de burgemeesters slachtvergun ning geven tot het tótaal rantsoen van K pond per ween per f-o.wi -i is v \t Of» deze wijze beschikbaar gesteld, kan hef bc- pen voorzien, kan het de vleeschprijzen o - laag brengen, kdn het de guste koeien meer voor de weide sparen. BEHANDEI ING VAN BEVROREN VLEESCH. Wij lezen in de „Vee- en Vleesclihandel" Wc hebi -e, nadat het bevroren paarden vtueecii reeds in consumptie is gebracht, i out land nog een voorraad van bij de 9 mil- lioen K.G. bevroren rund-, varkens en scha- penvleesch, welke binnenkort in distributie komt; het rundvleesch ceiit. Over het bevriezingsproces' hebben we vroe ger al meermalen het em en ander medege deeld. We wenschen ons nu te bepalen tot enkele mededeelingen en wenken, nuttig in verband met dén aanstaanden verkoop van een artikel, dat in de meeste slagerswinkels voor het eerst zijn intrede' doet. Immers het vroeger wel geimporteerde - Argentijnsche vle ach is lang niet algemeen bekend gewor den. dn hoofdzaak ontleenen we fiet volgende aan de,In druk verschenen voordracht van den heer J. F. H. Koopman, eerst directeuren ten aan den baron, terwijl hij «prakt „Kijk, hier heeft u een bekentenis, die u zeker wél zoo goed wilt zijn te copieeren en te onderteekencn, dan zal ik er ook mijn handtee- kening onder zotten." De heer de Saligneux las het eerste deel en was da«r zeer mee ingenomen. Een uitstel van vier jaar leèik hem eéh eeuwigheid. „Als u wilt,"- zei hij opgewekt „zal ik er twee afschriften van maken, want het is een contract, dat een wederzijdsche verplichting onderschrijft en van1 dergelijke Stukken moet een duplicaat gemaakt worden. Als het waar is, dat ik u heb doen oud worden vóór uw tijd, mijnheer Têterol, dan is het even zeer waar, dat u mij genoodzaakt heeft, het wetboek te bestudeeren, wat precies dezelfde uitwerking heeft op het gestel. Maar wat behelst dat tweede papier?" „Een tegenbekentenis, die u ook onderteeke- nen moet en die dan onder mijn berusting blijft." Dit tweede document beviel den baron veel minder. Hij maakte een gebaar van afkeer en, terwijl hij zich weer achterover wierp in x zijn stoel sprak hij „Weet u wel, mijnheer Têterol, dat u dan1 al verbazend' voortvarend is in zaken? Sta mij tenminste vier-en-twintig uren bedenktijd toe." „Met genoegen, mijnbeer de baron," ant woordde Têterol met wel wat spottenden glim lach. „In uw plaats echter zou ik dadelijk be slissen. Onlangs heeft Mademoiselle de Sa ligneux mij met haar lieflijke stem een paar woorden toegesproken, die ik'mij nog hed op dit blad 'voor minstens 3 maan den abonneerdn, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers franco en gratis DE DIRECTIE. later adviseur van het Rijkskantoor voor Vries- en Koelruimten. Over de veranderingen to het bevroren vleesch zegt o.a. de heer Koopman De veranderingen, die door het invriezen van het vleesch en het bewaren daarvan ont staan zijn le. van physischen aard. Deze bestaan uit: a. verdamping van hét water, waarmee bij een ecnigs/ins langdurige bewaring een niet onaanzienlijk gewichtsverlies gepaard gaat en het vleesch in dé buitenste laag some zeer sterk uitdroogt, ken; droge en de cere buiten kant is een typisch kenmerk van lang be- b. vervluchtiging van de aromatische be- dere tm.r v en geur v Dit n vooral n; rkba" tk vle. nJ miiLi r Q.nujd* vleesch. ik ra. a schrijft men hét ook.toe, dat soep van bevroren vleesch soms minder geurig is aan van versch vleesch. Verder rijn die ver anderingen: 2e. van chcmischen aard en wel: J a iodr de werking van liet'vocht, die een splitsing der vetten to vetzuren en glycerine b. door de werking van de zuurstof uit d'e lucht, die 't vet eeu ranzigen smaak doet krijh gen. Met het oog hierop is vaikensvleesch niet langer dan 9 maanden te bewaren; ter wijl rund vleesch tot. 2 jaar goed blijft; c.' oxydatie van de ^pierkleurstot. die een donken verkleuring van vla ca aan de oppervlakte te weeg brengt; "en slotte krijgt men veranderingen-door: e. >-or, inisn-ai. D^ze doen schimmel oo het vl srb ont staan, wat dit geheel ougenieteüjk kan mar Enkele schimmel afzettingen op de opper- 1 v, u h v- i lal» i zich door aiwas- <hri v dijk verwijderen; aan de kwaliteit van ;t vleesch- doen rij geen 'v. a hoe agers het vleesch voor het or dooien moeten behandte- *n, zegt d lieer Kr pmanNiver de hoedanig heid van het bevroren vleesch het volgendei Ik was den laatsten tijd to de gelegenheid v seh -e nut tigen, o.a. zulk vlccsdi, dat 6 maanden en langer bevroren waa geweest Na hu in hms op dc koelste plaats, die ik kon vinden, én op de gewone wijze als versch vleesch toebereid, heeft het mij altijd uitste kend gesmaakt zon der er ooit iets abnormaals aan te proeven. :i I it proevfen in Duitschland genomen, lees ik, dat het bevroren1 vleesch zich beter tot braden dfn tot koken leent. Een proef, die ik zwarte siHTetiéleesch, gaf bij koken ook een gqnstig resultaat. De voedingswaarde is van goed' bevroren en ontdooid vleesch relatief hooger dan van het versche, omdat alle voedende bestonddee- len in het vleesch behouden zijn, terwijl het een gedeelte van het v iter verloren heeft. Df BINNEN» JU kPVAART-REGELING Aan een antwoord van den minister van Landbouw, Nijverheid en Handel op schrif telijke vragen van het Kamerlid mr. Van Be- resteyn ontleenen wij, dat de miiiiste? het niet der Binnenschecpvaarfregeling over te gaan, oed> herinner: „Men moet zijn verdrietelijk» ieden zien op te slikken, dan proeft men ze niet langer." En nu vraag ik u in gemoede: al heeft u to uw besluiteloosheid de zon nu -al tweemaal op en onder zien gaan, wat zal dat in waarheid nog veranderd hebben in den staat van zaken? In haar geheel" niets im mers- Overmorgen, bij uw ontwaken, zoocjra u de luiken openzet, is de eerste, dien u al weer riet, vriend Teterol, die in zijn tuin loopt en met schrik zult u zich dan herinne ren: „O ja, nu moet hij mijn antwoord heb ben!" -Dat zal een onaangenaam oogenblik zijn, en to uw eigen bestwil raad ik u dus, u dft te besparen 1 Want hoe graag ik u nu ook in alles jp nog wat ter wille ben, kan ik u toch niet veel uitzicht geven, dat ik in acht-en- veertig uur uit den weg geruimd zou zijn, want de kast is stevig!" Dit laatste met een kloppen op de borst, dat meer van bombar deeren had. „En ik kan toch ook niet aanne-. men, dat dit nu precies uw verlangen zou zijn?" ,De Hemel beware!" antwoordde de baron. „U is dan wel de grootste origineel, dien ik ooit ontmoet heb: een waar typt, en het zou jammer zijn, als uw geslacht verloren ging." Toen overlegde de baron eelis even bij zich- zelven en de slotsom van zijn overdenking was, dat, als men de eerste helft van zijn leven- dwaasheden heeft begaan, men dan gedurende de tweede helft al heel politiek moet zijn! (Wordt vervolgd.) f ALKMAARSGIE COURANT. 'V 1 - .1 1"f z.g.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1