Ill 1 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. ism I X No. 75 .ZATER-I) 29 MAART DM nummer be»««il «II 3 bladen. Honderd ©OH ©Tl tWÜltigSt© Jaargang Abonnemsntsnrlis bil Toomltbetallir p. 3 maanden 11.65. fr. p. nostf 1.90. Bewiisnnmmers 5 ct ftdTertentlenrlis 15 ct. p. rere!. Altera naar plaatsruimte. Br. !r. N.Y. Bosk- en Bandelsdrakkerii Herms. CosterZn„ Voordam 1, Ie!. 3 üit den.Alkmaarschen Raad» Binnenland. Het nieuwe raadslid, de heer Bres, zal zich bij het ^anhooren der verschillende discus sies, menigmaal met verwondering afge vraagd hebben hoe uit vele verwarde debat ten ten slotte toch nog een wijs besluit kan geboren worden. Wanneer het op het houden van algemee- ne beschouwingen aankomt, weet de Alk- maarsche Raad zelfs de Parijsehe conferen tie in breedsprakigheid te overtrefen en het groote verschil iimehen beide vergaderingen zit in hoofdzaak hierin, dat in Parijs een kwestie, na van alle kanten bekeken te zijn, gewoonlijk weer naar een commissie van on derzoek Wordt verwezen, terwijl in den Alk- maarsehea Raad, na breedsprakige debatten, ten slotte toch nog het ei van Columbus ter tafel gebracht wordt. Er zijn raadsleden, die zelden of nooit het woord vragen, er zijn er, die zelden of nooit kunnen zwijgen en er zijn er ook, die zich spe cialiteit voor bijzondere vraagstukken geyoe- len en op wien de geheele, Raad dan ook vol verwachting het oog vestigt, zoo spoedig der gelijke kwesties aan de orde gebracht worden. Een gemeenteraad is nu eenmaal een ver zameling van vogels van zeer diverse plui mage. En de raadszaal is menigmaal de kamp plaats om de volksgunst, de expositiezaal van de nooden der arbeiders en tegelijkertijd de publieke markt, waar men tegen elkaar op biedt en waar de eene politieke partij steeds meer wil geven dan de andere, ter meerdere glorie van hare vertegenwoordigers in de vroedschap. De raadszitting van Donderdag heeft over het algemeen weinig belangrijks voor een overzicht geleverd. De agenda werd in drie kwartier afgehan deld, dank zij' het besluit om het vraagstun der 8-uur winkelsluiting tot een volgende vergadering aan te houden, maar over de ingekomen Stukken en de daarbij behoorenae vragen van den heer Westerhoi is men niet minder dan twee uren aan het debatteeren gebleven. De heer Westerhof wenscht maatregelen, opdat leeg staande of leeg komende huizen niet aan hun bestemming kunnen onttrokken worden, Inderdaad een goed voorstel, dat wel de rechten der huiseigenaren zal beperken, maar dat in deze tijden van den nijpendsten wo ningnood slechts aller goedkeuring zal kun nen wegdragen. Trouwens de vroeger zoo machtige huis eigenaren zijn door de rijksmaatregèlen reeds aan handen en voeten gebonden. Zij zijn naar het hoekje gedrongen, waar de meeste crisis slagen gevallen zijn en zullen er zich niet hard meer over verwonderen, dat de gemeen te de touwtjes ten slotte nog wat sterker aan haalt. Een pand mag niet aan zijn bestemm ing onttrokken worden, een woonhuis mag dus, zoolang het nog bewoonbaar is, niet voor pakhuis worden ingericht en leeg komende wóningen mogen, met het oog op een' moge lijken verkoop, niet onverhüurd worden gela ten. Zoo wil althans de heer Westerhof het m een verordening vastleggen, maar of d® com missie voor de strafverordeningen daartoe adviseeren zal, is een tweede vraag Zij krijgt thans dit voorstel ter overwe ging' en zal zich waarschijnlijk met eerste Hooi .zon ta Uaorgu Westerhofs betoog volko- Mr. Prins, die menigmaal zoo scherpzin nig uit den hoek kan komen, maakte thans in zijn betoog den indruk dat hij een be klaagde verdedigen moest, die alle schuld be kend had en voor wiens daad geen enkele ver zachtende omstandigheid was aan te voeren. Hij beriep zich eerst op het onprettige voor menschen, die volgens hun levenswijze hooger aanzien genieten dan waarop zij na raadpleging van hun inkomen volgens bet het tweede detl betreft, zal zij beden igenaar ten slotte toch ;er vau de beste soort is en het alge ken, dat een huisd misdadi sa kunnen vereenigen Wat il lig' meen belang het nog niet drihgend noodza kelijk maakt, dat zijn bezittingen ten bate van daklooze ingezetenen min of meer gecon- fisceerd worden. Interessanter was zeker het debat over de vraag of het nuttig is het kohier der gemeen tebelastingen al dan niet openbaar te maken. Artikel 264 der gemeentewet bepaalt wel, dat binnen véértien dagen na de goedkeuring de kohieren in afschrift gedurende vijf kohier eigenlijk recht zouden hebben. Maar daartegenover staat en dit zeide mr. Prips niet - dat ook velen niet voor vol aangezien worden, voor wien men na raad pleging van het kohier onmiddellijk zijn pet je een beetje dieper zou kunnen afnemen. Maar was voor de eertse categorie de openbaarmaking van het kohier pijnlijk, om een anderè reden achtte mr. Prins het zelfs verderfelijk. Want wanneer het kohier van algemeene bekendheid zou zijn, zou ook de jeugd weten hoeveel vader verdiende en als men dan tegen zijn zoon zegt: „je moet ook vooruit zien te komen, net als je vader," dan zou die zoon zeggen: „ik behoef mij heusch niet zoo in te spannen, want volgens het kohier heeft mijn vader een inkomen, dat mij de weelde veroor looft nog een paar jaartjes te luieren." Daar kwam het verderfelijkheidsbetoog van den heer Prins op neer en wij vragen ons met verbazing af of dit nu een argument tegen openbaarmaking van het kohier mag ge noemd worden. Zullen er ook nu weer niet vele zoons en dochters zijn, die bespeuren, dat papa toch niet zoo'n vermogend man is als zij ge dacht hadden en juist daarom wat fImker aanpakken? En bovendien weet immers reeds iedere zoon van een ambtenaar met vast inko men hoeveel zijn vader met baantjes en bij baantjes bij elkaar weet te brengen. En moeten dan noodwendig, alle zoons zoo zwak en karakterloos zijn, dat de meer dere of mindere verdienste van hun vader on middellijk een luier leven of een krachtiger aanval op de studie ten gevolge heeft? Het betoog van mr. Prins was ditmaal wel zeer zwak en zijn aanhaling van een rechts» zaak voor het Haagsche Hof maakte het er zeker niet sterker op, Toch waren er blijkbaar geen betere argu mentcn tegen openbaarmaking van het ko hier aan te voeren en met groote verwonde ring zal men dan ook kennis genomen heb ben van het fc;t, dat de motie Westerhoi, om het kohier voortaan openbaar te doen zijn, ten slotte met 10 tegen 7 stemmen werd ver worpen. Dit wekt onwillekeurig de gedachte, dat vele raadsleden niet overtuigd willen worden van het groote voordeel der controle van burgers op burgers en dat zij hun eigene niet uitgesproken redenen hebben, om de rang schikking der ingezetenen naar hun finaa- cieele draagkracht zoo verborgen mogelijk te laten blijven. Een andere vraa •- niet eert principieHe kwestie was, of nu, het drukken van het kohier dit jaar op niet minder dan 900 zou komen, de raadsleden niet eens een enkele keer vat» liet voorrecht vat» het ontvangen van een gedrukt exemplaar zopden willen afzien. Wat de drukkosten betreft, gelooven wij wel, dat het bedrag van 900 op een vergissing berust en dat blijken zal, dat dit bedrag be langrijk minder zal zijn dan de voorzitter thans mededeelde. Er waren blijkbaar eenige raadsleden, die de hen daardoor veroorzaakte moeite van raadplbging van het kohier ter secretarie zeer onaangenaam vonden,, maar niemand durfde ten «lotte dit offer aan de gemeentekas te wei geren. De agenda zelf leverde ditmaal weinig be sluiten van beteekenis op. Het premievrij pensioen der gemeente-amb tenaren zal er op den duur wel komen, maar kon thans, met het oog op de gemeentelijke schatkist,nog niet voldoende voorstandera vinden. Dat een willekeurige loongrens van 1500 voor premievrij pensioen niet aannemelijk is, en daar hierdoor DuiiscMaad wellens voor het feit kon gesteld worden, dat een belang rijk Duitsch gebied' aan Polen wordt toegewe zen, vindt de Duitsche regeering het wel zoo voorzichtig om generaal Hal Ier met zijn Poolsche troepen liever in een andere haven zooals b.v. Koningsbergen te ontvangen Zij beroept er zich óp, dat zij wel Geallieerde troepen moet doorlaten maar geen Poolsche De Entente heeft evenwel te kénnen gegeven, dat zij een Duitsche weigering als een ver breking van het wapenstilstandscontract zal beschouwen. Maar de Duitscbera zijn niet genegen nog langer toe te geven aan eischen, die zij voor de eenheid en zelfstandigheid van hun land nadeelig achten Als de landing,, aldus de Duitsdsera, tot een bloedigen strijd in. het gebied van Dantzig leidt, dan loopt het Duitsche Oostelijke front tegen het Russische bolsjewisme gevaar. Dat is dus een bedreiging, dat Duitschlarid den dam dien het .bolsjewisme nu nog van West Europa scheidt wel eens zou kunnen doorste ken' en dus het Hongaarsche voorbede, zou kunnen volgen wanneer het al te zeer in het nauw wordt gedreven. De Entente mag dit in haar ooren knoopen en kan er zeker op rekenen, dat Duitschland dezelfde bedreiging zal uiten als het er op aankomt vredesvoorwaarden te iteekuien welke het met zijn levensbelangen onvereeaigbaar acht. 4LLEEN «EDVBKNDE 12 Tip-Top Foto's ééu 12 Ansichten twee DGZFj week bij Cabinet-portret eadean. LAN GESTRA AT 90, tegenover het STADHUIS. overtrekken 4er 'Karpauien en den boven- Dnjestr met aanzienlijke moeilijkheden te kampen hebben. Een particulier telegram uit Londen meldt, dat de regeeringsvoorstellen door de meerder heid van de gedelegeerden van den Nat. Vak bond van spoorwegmannen zijn aanvaard. De resolutie ten gunste eener algemeen^ staking *is ingetrokken. Er zijn nog een of twee belangrijke kwes ties, waarvan de regeling wordt overgelaten aan commissies, iDit bréngt ook het laatste geschil tot op lossing met ae drie groote groepen (transport arbeiders, spoorwegmannen, mijnwerkers), wier leiders hebben ingestemd met de regee ringsvoorstellen. Er blijft nu nog enkel te doen over, dat de transportarbeiders en de spoorweginaooen rich op den raad van hun leidep neer leggen bij de vrijgevige voorwaarden, die de regeering heeft aangeboden, en vei trouwen toonen in hun leiders, door den raad dier lei ders op ie wigm. KORTE BERICHTEN. Tot nu toe heeft de Entente van de Duitsche regeering heel wat gedaan gekregen. Oast zij in hare eischen te ver dèn heeft Duitetiiland het machtige middel der bolSjiwistisdiÊ be- dreiging. De secretaris van dea Transchen bond Het mag wel als zekjer worden aangenomen van spoorwegpersoneel heeft aan een man dat men in Duitschland over het algemeen van de „Matin" verklaard, dat de Ffgnscns het bolsjewistische regime niet wenschi, maar spoorwegmannen slechts in staking zullen men zou noodgedwongen van twee kwaden gaan voor den acht-urigen werkdag en de het minste kiezen i nationalisatie der spoorwegen, indien zij En met de bedreiging dat ze de zijde der j daartoe gedwongen worden. Bolsjewiki zal kiezen denkt de Duitsche re 1 De neutralen, die aan Duitschland geering haar Westersehe vijanden in toom te grenzen, zullen met vertegenwoordigers dsr houden. 1 geallieerden beraadslagen >mr de fmmdëele Zal haar dit gelukken? i kwesties in verband mi de voedulvoorzii- Met belangstelling mag zeker afgewacht jj ning van Duitschland. deb: worden welke houding de Entente in hei diana ontstane conflict tèn opzichte van dé landing van Halter's troepen zal innemen. Vrijwel alle Duitsche bladen zien den ernst van den toestand in, maar tarea de houding De vredesverdragen met en Oostenrijk «dien get eke maanden op de secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing worden uedergdegd, maar het is duidelijk, dat op deze wiize van openlijke kennisname door ae gemeen tenoren eigenlijk geen sprake kan zijn. Dat "verkrijgt men eerst door vereenvoudig de gedrukte kohieren in circulatie te brengen, een voorrecht waarvan tot dusverre Blechts de heeren raadsleden geprofiteerd hebben. Waar het nu toch allerminst de bedoeling van den wetgever kan geweest zijn bij de ken nisneming van het kohier den raadsleden bij zondere voorrechten te verschaffen, was het voorstel Westerhof niet onlogisch om, wan neer deze kohieren toch gedrukt moeten wor den, wat meerdere exemplaren te bestellen en deze tot billijken prijs voor alle belangstel- lende ingezetenen beschikbaar te stellen. Men vraagt zich met eenige verwondering af waarom tot dusverre eenige honderden guldens aan drukkosten werden uitgegeven om een boekwerkje te doen verschijnen, dat uitsluitend bestemd was voor een klein colle ge van mannen, aie, juist door hun raadslid maatschap, beter in de gelegenheid waren van de ter secretarie ter visie liggende schrifturen kennis te nemen dan alle andere belanghebbende en belangstellende ingezete nen. Waarom doet men in Alkmaar zijn uiterste best om het kohier der gemeentebelastingen zoo verborgen mogelijk te houden, terwijl b.v. in Hoorn en Schagen het kohier reeds jaren lang in druk verkrijgbaar werd gesteld? Het antwoord daarop wist blijkbaar geen itx «saweuge raadslede» te geve». zal de heer Cloeck bij de bespreking van zijn blijkbaar plotseling opgekomen gedachte wel ingezien hebben. Voorstellen betreffende de 45-urige ar beidsweek zijn wellicht tegen de volgende raadszitting tegemoet te zien en ook de her ziening van het werkliedenreglement zal niet lang meer op zich laten wachten. Duurtetoeslagen aan tijdelijke gemeente ambtenaren worden niet gebruikelijk geacht. Een lichtpunt in deze donkere tijden is ze ker de mededeeling, dat het gasrantsoen niet zooveel moeilijkheden meer oplevert dan eenige maanden geleden. Ook de winkeliers behoeven hun étalages niet meer zoo spaarzaam te verlichten, mi zij hun rantsoen niet overschrijden. Maa,r wij vrcezen, dat juist die laatste be perkende bepaling vele étalages nog geruimen tijd in het (luister zal doen blijven. De Geallieerden hebben Duitschland niets meer of minder dan een ultimatum gesteld. Zij hebben volgens het wapenstilstandsver drag vrijen toegang tot het Oostelijke Duit sche gebied' en willen daar thans gebruik van maken om de Poolsche troepen uit Frankrijk in Dantzig te laten landen. Maar de Duitschers zijn op de komst der Poolsche troepen in Dantzig absoluut niet gesteld. De bevolking daar heeft maar hee weinig noodig om tot wanordelijkheden en Poolsche sympathie betuigingen over te gam Dülisdilaod sad worden zonder af te wachten, dat de overige regelingen ge troffen zijn. In zake Turkije is mg ia hel ge heel niets gedaan - a In Engeland irde vorige week een aan- van de Duitsche regeering goed j gig^ij^g vermindering gecomMteerd van de Het Berliner Tageblatt wijst erop, dat Po- i ■-"■erfgevallen i&tgevc.ge der mfcumxa.Het len niet tot de geallieerden behoort, wien. totaal aantal sterfgevallen door influenza be pen met 48 tegen 32 stemmen (die van de soc.- democraten, yrijz.-democoten, unie-liberalen, revol. socialisten, Wijk en A. P. Staalman). Het amendement-Oud, om de hoogere inko mens zwaarder te treffen aan worat voorge steld, werd door den voorsteller nader toege licht. De heer N i e m e y e r bestreed het amen dement. De Minister kon het amendement ni?I aanvaarden, daar het de directe heffing Van de inkomens te hoog zou maken. De heer T e e n s t r d'ende 'n motie in be treffende afschaffing van den suikeraccijns Deze zou op een nader te bepalen dag wor den behandeld. Het amendement werd verworpen met 41 tegen 34 stemmen. HeEontwerp tot wijziging der inkomsten belasting werd aangenomen met 73 tegen 2 stemmen. De, heer v. d. Tempel lichtte een amen dement toe tot wijziging der vermogensbelas ting om progessie in te voeren en daardoor de opbrengst te verhoogen. De heer d lichtte een am: eiuent toe Van dezelfde strekking, doch waarbij de pro gessie later begint en verder doorgaat dan biji het amendemeut-v. d. Tempel. De Minister kon ook deze amende menten niet aanvaarden. v Het amend.-v. d. Tempel werd daarojr ver worpen met 52 tegen 17, dat van den heer Oud mét 40 tegen 27 stemmen. Het ontwerp is zonder stemming aangeno men. Daarna kwam aan de orde het omweip tot verlenging van den duur der verdedi gingsbelastingen met 4 jaar. De heer Van Den Tempel lichtte een amendement toe om de inkomens beneden 2000 vrij te stellen. Hd amendement weid na bestrijding door dén minister die erop wees dat het 7 ton per jaar zfln kosten, ver worpen met 39 tegen 29 stemmen. Het ontwerp werd aangenomeh met 54 te- duitschland den doortocht heeft vergund en dat de entente de haar toegekende rechte niet willekeurig'ieder barer beschermelingen kan afstaan. Het plan dhr entente is, «e Danzig voor goed een Poolsche bezetting ite leggen. Wil de enterite met verkrachting van het recht de landing van Haller's leger te Danzig af dwingen, dan is het heele Duitsche volk het met de regeering eens, die zich tegen deze daad van geweld verzet Inzake het gevaar uit het Oosten raadt de DaHy Chronicle aan, Polen, ïsjedio Slowa rije en Roemenië krachtig te voeden en weer overeind te zetten. Het betwijfelt of de ver- eenigde mogendheden onbepaald lang een beslissing ten opzichte van Rusland kunnen verschuiven. Het eerste punt, dat uitgemaakt moet worden, is, in hoever zij met'munitie en levensmiddelen anti-bolsjewistische re geeringen zullen steiinen. In Hongarije blijft men bijzondere maatre gelen treffen." Alle woonhuizen met den daarbij behooren den grond wordéri het eigendom der Hon gaarsche radenrepubliek. Zij, die tot nu toe een huur betaalden, omdat het huis, dat zij' ^ftonden hun eigendom was, moeten thans huishuur betalen. De verordening betreffende de huur kan niet worden aangewend op de arbeMershuizen, die de arbeiders zelf verwor ven hebben. In deze woningen behoeft geen huur betaald te worden. Dc comittisaris van onderwijs heeft bevolen in alle schoten aanstond^ het godsdienston derwijs te staken en' de vrijkomende uren te besteden aan de bespreking van de huidige so ciale toestanden ep van andere onderwerpen van algemeen belang. Met de macht van het Huis Habsburg is het in Oostenrijk voorgoed gedaan. Een wetsontwerp op de regeering verklaart alle rechten aan het oude keizerlijke Huis op de regeering voor vervallen. Alle voorrechten aan leden van het Huis Habsburg—'Lotharingen worden opgeheven en de leden van dit Huis zoowel als van het Huis Bourbon Parma worden voorgoed uit het land verbannen. De republiek Duitsch-Oostenrijk verklaart zich eigenares van alle roerend en onroerend vérmogen van het vroegere Keizerlijk Huis of een zijlinie daarvan, voor zoover dat op haar gebied ligt. Het zal worden gebruikt ten be hoeve van lieden, die door den oorlog gebrek- liere bezit van zijn gen 9 stemmen Vervolgens werd behande'd het voorstel De Canadeesche regeering zal een wets- tot tehoogirig_ van dtri gtTistilleerden accijns voopstel indienen met strengen maatregelen °P -O F,1 hectoliter an A) pCt. droeg 1350. kig zij,n geworden. Het particulie: den vroegeren Keizer en de leden van Huis blijft onaangetast. Een Reuter-telegram meldt, dat de Hon gaarsche regeering Servië den bolsjewisti- schen oorlog verklaard heeft en de Russische grens heeft open gesteld. Tenzij zich onvoorziene omstandigheden voordoen, zullen de geallieerden in staat zijn af te rekenen met het leger der nieuwe regee- dat einde Febr. nog geen 60.000 man De bolsjewistische troepen in de Oekraine. die in Z, W. richting oprukken zullen by het voort im dx en (je uo.&iU u mgc- wenschte i -lit De Duitsche financiëele delegatie sa al leen opgeroepen om tc spreken over de finan ciëele voor -iarden der voedselvoorziening van Duitschland. De Entente neemt maatregelen óm Roe menië snel van voedsel ie vóórzien. Ia het nieuwe ontwern voor den Volke renbond ,is een nieuwe bepaling opgenomen, waardoor vrouwen betrekkingen in den Vol kerenbond kunnen aanvaard'.«t, Lenin heeft san Bela Kun doen weten f dat hij de Hongaarsche revolutie een foul acht, waarvoor hij moet waarschuwen. Hij vraagt ook of de nieuwe Hongaarsche regee ring mderdaad communistisch is. Aan den Poolschen Landdag is voorge steld een bondgenootschap met de Entente te sluiten en de inlijving te vragen van de ge bieden met een Poolsche meerderheid of ave?- heenchende Poolsche cultuur De Duitsch-Oostenrijksche regeering knoopt geregelde betrekkingen aan met a? Hongaarsche radenrepubliek De nieuwe Hongaarsche regeering beeft een aahtal vérstrekkende financiëele be sluiten genomen. Op bevel van de regeering is in Beie ren een centraal ministerie voor economie op gericht. Genoemd ministerie heeft de taak het socialisme en communisme voor te bereiden ente'verwezenlijken De hiHsb'.udeli ke commissie v?n de nationale vergadering te W -mar heeft voor den rijkspresident een jaaïlijksch tradement van 100.000 Mark uitgetrokken Dezelfde iaaiwedde had tot dusver de rijkskanselier Voor de kosten van den presidént trok zij voorloopig 500.000 Mark uit. In ae Belgische Kamer is de kieswether- vormirig verder besproken. Het mililiare verdrag tusschen Japan en China is gepubliceerd. Het herziene verdrag voor den volke renbond is zop goed als gereed en wordt zeer binnenkort gepubliceerd. De Pruisische minister van Financiën heeft over de blokkade gesproken. De opheffing van den staat van beleg in België is nog uitgesteld. De spoorwegstaking in Oostenrijk is geëindigd. 'De heen.n Kruij t en J.' fer Laan wilden geacht worden tegen het ontwerp te zijn. De heer Van Dil k meende dat de groo- te verhoogmg, waarvan vermindering van het. gebruik wordt verwacht, vooruitloopt op de resultaten van'het onderzoek'der Staatscom missie inzake beperking van alcoholgebruik. Het amendement-AStaalman, om de ver hooging te bepalen tot 100, werd verwon m in 31 ti "en 21 temmen Bij stemming over het ontwerp was het vcreischte aantel leden niet aanwezig., Ten 4 45 werden de beraadslagingen vei r!,ia 'd tot Diusda" 1 uur. ZAAIHAVER Het Bureau yoor Mededeelingen inzake de Voedselvoorziening meldt Nu de haveropbrengst blijkt te zijn tegen gevallen,' zoowel wat de hoeveelheid als de kwaliteit betreft, is voorat om de laatste re den weinig zaaihaver beschikbaar. Daartegenover staat, dat het aantal aan vragen veel hooger is dan verwacht mocht worden Het is dan ook niet mogelijk overeen- kdmstig het aanvankelijk voornemen aan alle aanvragen te voldoen Dientengevolge zal van de aanvragen die tot en met 22 Maart tij ha Zaaizaadbureau te Groningen zijn binnengekomen zoo moge lijk 30 percent 'van het op dat tijdstip nog niet geleverde worden uitgevoerd. V MOBILISATIE-VRIJWILLIGERS. Van de z.g. mobilisatie-vrijwilligers in den rang van adjudant-onderofficier ij sergeant majoor is niemand tot eene definitieve verbin- l uw toegelaten, zulks waarschijnlijk :n ver band met het feit, dat daardoor anders de bevorderingskansen van het beroepskader aanmerkelijk zouden verminderen. Deze mö- bilisatie-vrijwilligers zullen dus op 1 April a.s. den militairen dienst moeten verlaten. (ipHHMttMl N <MI HS. Staten Generaal. TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren werd besloten de Indische begrooting in behandeling te nemen, na verwerping met 72 tegen 7 stemmen (die van de vrijzinnig-democraten en revol. socia listen) om het voorstel-Marchant inzake vrou wenkiesrecht aan de lndische begrooting te doen voorafgaan, De motie-J. ter Laan, tot delging der .crisis zaken en crisisschuld op korten termijn, in hoofdzaak door heffing ineens, werd verwor- VLEKTYPHUS. Een der vróuwen, die verpleegd werd in het ziekenhuis aan den Bergweg te Rotter dam als lijdende aan typhus, is overgebracht naar het hulpziekenhuis aan de Hjldengaar- denstraat, daar gebleken is, dat zij vlektyplius had. Bij de teraardebestelling van de aan vlek- typhus overleden verpleegster J. O. van Herwaarden te Rotterdam, hield de directeur van het noodziekenhuis, voor het vertrek .van het sterfhuis, een korte toespraak tot de fa milie, verpleegsters en verplegers^Hij troost te den vaaer en verdere familieleden., Zuster van Herwaarden is, zeide hij, gevallen als slachtoffer van haar plicht. Zij is met meer eer gevallen dan een soldaat op het slagveld, daar zij trachtte menschenlevens te redden en de soldaat ze te vernietigen. Het verplegend persQneal verliest in haar een lieve vriendin, die nooit morde en steeds bereid was anderen èen dienst te bewijzen. Spr. wees hen op het gewicht van de taak, die zij op zich genome» -- m t A ..V" ALIHAAISCIB COURANT. mi f'-i Ma.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1