DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 76 Honderd een en twintigste Jaargang 1919. MAANDAG 1 >- AbonnementsDrlis bil vooruitbetaling p. 3 maanden f 1.65. Ir. p. postf 1.90. Bewiisnnminers 5 et- Advertentieprijs 15 ct. p. regel, groptre etters naar plaatsruimte. Br. (r. O. Boek- en 11 Herms. Coster 4 Zn.. Voordeiü 11 Iel. 3 BI MAART» Binueulanda Provinciaal Nieuws. Het conflict tusschen Duitschland en de Entente is nog steeds niet opgelost, maar het ziet er wel naar uit, dat de Entente haar eischen niet tot het uiterste zal doordrijven, Naar aanleiding van1 de antwoordnota der Duitsche regeering inzake de landing van Poolsche troepen in Danzig heeft maarschalk Foch een antwoord1 doen overhandigen, vol gens 't welk hij persoonlijk den 3en April te Spa een Duitsch gedelegeerde die van de noo- dige volmachten voorzien is om binnen 48 uren te kunnen antwoorden, alle inlichtingen en alle verlangde waarborgen zal geven. De Duitsche regeering heeft besloten, rijks minister Erzberger als gevolmachtigde naar Spa te zenden. Dat wijst al op een toenadering, die wel tot een gunstige oplossing van het conflict zal leiden. Wat den strijd tegen de Bolsjewiki betreft heeft de Fransche onderstaatssecretaris van Oorlog in de 'Kamer verklaard, dat de regee ring niet gunstig gestemd is voor een expedi tie naar Rusland en dat daarheen dan ook geen man meer gezonden zal worden. De politiek dér Geallieerden tegenover Rusland bestaat hierin, dat indirecte hulp tegen het bolsjewisme verleend wordt door het zenden van voedsel en kleeren naar Polen, Roemenië en de Oostzee-staten. De Entente denkt dus ook hier weer van haar mhchtig strijdwapen, de voedselvoorzie ning, gebruik te maken. Volgens een telegram uit Bern hebben de Roemeensche troepen, die in samenwerking met de Fransche op den linker Dnjester-oever in de Oekraïne opereeren, in de streek van Maja Blaska sterke bolsjewistische strijd krachten vernietigd. De Fransche bevelhebber heeft om de tus- schenkomst van Roemeensche troepen in de streek ten Oosten van de Dn jester verzocht en een) Roemeensche strijdkracht trekt 'nu op in de richting van Tiraspol en Rosdeluaja. Men weet, dat er in Amerika nog heel wat tegenstanders van Wilson's Volkerenbond zijn, mannen die om politieke redenen of wel ter wille van de Monroe-leer het optreden van den president te Parijs afkeuren. De voorstanders van den Volkerenbond Ia Amerika docpN thans hun best deze onwilli- gen tot andere gedachten te brengen en gaan daarbij na welke wijzigingen in het ontwerp 'gebracht zouden moeten worden om het voor vele ontevredenen aannemelijk te maken. Uit Washington wordt bericht, dat de oud president Taft zich beijvert om de wijzigingen in het volkenbondsverdrag te doen opnemen, welke het voor de republikeinsche oppositie in den Senaat aannemelijk zullen maken. Taft heeft telegrafisch aan Wilson een viertal amendementen' doen toekomen welke betrek king hebben op de integriteit der Any*nkaan- sche rechten onder de Monroe-leer, op de vol strekte souvereiniteit der volken in zuiver binnenlandsche aangelegenheden op de een stemmigheid bij van kracht wordende beslis singen van den Uitvoerenden Raad en op het recht om zich uit den bond terug te trekken. In Duitschland! bereidt men zich langza merhand op de vredesonderhandelingen voor. In het bureau van het departement van Bui tenlandsche Zaken voor de vredesonderhande lingen had een zitting plaats' waarin overwo gen wordt of en in hoeverre eventueele schade, vergoedingsdschen met Wilsons veertien pun ten ia overeenstemming gebracht kunnen worden daar de Duitsche regeering zich slechts op het standpunt van Wilsons pro gram kan stellsn. Medegedeeld werd, dat de naar Parijs ge zonden financieele commissie volmacht had, den vijand1 een nauwkeurige schildering van Duitschlands finandeden toestand te geven. Dat deze commissie geen schitterend beeld van Duitschlands financieele draagkracht zal geven, laat zich begrijpen. Of de Entente zich door haar sombere me dedeel ingen zal laten overtuigen is minder waarschijnlijk. In Hongarije worden de nieuwe maatrege len krachtig doorgezet. Voor het Roode Leger melden zich ook tal rijke vrouwen en' meisjes aan. lost, woningscommissariaat sies samenstelt, die alle groote huizen door zoeken. Tegenover haar besluiten is een be roep op het woningconunissariaat mogelijk. De nieuw intrekkende bewoners hebben het recht alle overvloedige meubelstukken te ge bruiken en: enkele personen hebben slechts recht op één kamer met nevenvertrekken. In de schouwburgen van Boedapest rijn de meeste plaatskaarten aan arbeiders verkocht. In de Nationale opera zaten bij de eerste voor stelling in de hoilöge een {abrieksbeambte met zijn vrouw. In alle schouwburgen werdén vóór de voor stelling inleidende toespraken gehouden en de door de orkesten ten gehoore gebrachte Mar- se'llaise werd' overal staande aangehoord. De raden-republiek beschouw^ het onder wijs als een taak van den staat en neemt der halve alle onderwijs- en opvoedingsinstituten onder haar bestuur. Alle roerende en onroe rende goederen van genoemde inrichtingen worden staatseigendom. Het onderwijspersoneel krijgt een vaste aan stelling op grond van bevredigende resulta ten van een oderzoek naar hun sociale opvat- tiageo. Er is een verordening in het leven geroepen betreffende het verbod Van uitvoer van gouden voorwerpen en juweelen. Gouden voorwerpen en juweelen worden in beslag genomen en ten bate der bezitters een rekening-courant aangelegd'. Sedert de uitroeping van de Hongaarsche raden-republiek hebben alle I longaarsche bladen het zoogenaamde impressum met den naam van uitgever, hoofö-redaeteur en druk. ker weggelaten. De leiding van bet blad werd aan nieuwe Hoofdredacteuren toevertrouwd, die door de redactieleden, werden gekozen. Bij de meeste bladen zijn de nieuwe hoofdredac teuren tegelyk de vertrouwenslieden van de redactie. Er werden sovjets van schrijvers en journa listen gevormd, aan wie de regeering heeft toegezegd, dat tot de definitieve afschaffing van het kapitalistische stelsel aas. schrijvers en journalisten belangrijk hoogere inkomsten zouden worden verzekerd. Na de invoering van het communistisch stelselwordsn de journalisten als politici van den eersten rang behandeld, d.w.z. als arbeiders, die zwaar werk verrichten m alle levensmiddelen, verbruiksartikelen, woning enz. gratis van den staat krijgen, KORTE BERICHTEN. De „Daily Mail" meldt, dat <y Raad van Vier belangrijke vorderingen maakte inzake de kwesties betreffende den linker Rijnoever welke weldra gunstig Voor Frankrijk zullen worden geregeld, Naar gemeld wordt heeft de Raad van Vier besloten: om met geweld der wapenen de door de conferentie vastgestelde grenzen van Hongarije werkelijkheid ie doen worden op dat het voorbeeld van Boedapest niet door Berlijn zal worden gevolgd. De „Echo de Paris" en de Matin" blijven nadruk leggen op de noodzakelijkheid, dat Frankrijk het Saar-bekken zal bezitten. De bladen verklaren, dat geen enkele com- pensatie in Klein-Azii deze terugvordering zou kunnen vervangen. In de Oostzee-provineies blijven de bdsjewifd verliezen Ujden, ze zijn tof Olai, halverwege Riga teruggetrokken. Volgens gegevens in geheime correspon dentie van Czemin zm aartshertog Fram Ferdinand niet hei slachtoffer mji% geworden vm mn Servische émh vm een DwkdfeM®- gyetprsche rnmesszwerisg. De moordenaar vm Jmcris, Villain, is. vrijgesproken. De Fransche, sche en Italiaansdte mi den Ramt vèn Vier ie itemiea, dat de drijtfté gen hei bolsjewisme omerwiM moet worden opgevat De Kamer van Koophandel te Antwer pen verklaart dat de toestand van de haven en van de vaargeul der Schelde de verwach tingen overtreft De .Rijn zal vermoedelijk de militaire m voorioopk,ook de politieke grem vm Duitschland worden Frankrijk zal waar schijnlijk de annexatie'van het Saarbekken eischen e De Duitsdi-Öostenrijksche grondwets commissie heeft hmr wetsontwerp over de Hahsburgers geformuleerd. De opperbevelhebber ven Egypte mi, daar de orde nog steeds niet is hersteld, tot krachtige maatregelen gijn toevlucht nemen, De Belgen hebben de haven van Dussel- dorf op den rechter Rijnoever bezet. De geallieerden zullen waarschijnlijk materiaal en uitrustingstukken naar Roeme nië zenden mor dm strijd tegen de Hongaar sche bolsjewisten, Lloyd George noemt in des „Manches» ter Guardian" ontwapening een essentieele voorwaarde voor hei Welslagen van den vol kerenbond. De ex-aartshertog losef Front ts door de socialisten in Hongarije gearresteerd Zwitserland heeft de economische over eenkomst met Frankrijk hernieuwd Aan de Hongaarsche regeering zullen waarborgen worden gevraagd voor fut veilig Vertrekken van de neutrale onderdanen. In de Fransche Kamer wordt scherpe crltiek geoefend' op de buitenlafldsche politiek van Pichon en Ciemenceau. De Amerikaanscbe minister van Oorlog Baker, komt naar Europa. EngeSsche, iisiawe overheid Amerikaan- BELANGRIJKE AANVOEREN. Het stoomschip „Dardanus" van de Neder- landsche Stoomvaart-Maatschappij „Oce aan", dat Zaterdag te Amsterdam van Java arriveerde, is t eerste Nederlandsche stoom schip, dat wederom de uitreis via de gewone route naar Nederlandsch-Indië, dat is door het Suez-kanaal, gemaakt heeft. De geheele rondreis met inbegrip van een verblijf van circa zes weken in Indië is bin nen den tijd van vier maanden volbracht. Het stoomschip „Dardanus" heeft een kost bare lading koloniale producten aangehracht, o. a. 12000 kisten thee. 2000 ton tapioca, 12000 balen koffie enz, NEDERLAND EN POLEN. De minister van buitenlandsche zaken heeft Zaterdag bezoek ontvangen van den heer J. Wlodek ter bespreking van het verlangen der Poolsche regeéring om officieuse betrekkingen miet die van Nederland aan te knoopen. HET PARIJSCHE ONTWERP VAN DEN VOLKERENBOND. De minister van buitenlandsche zaken heeft aan de Tweede Kamer doen toekomen den Franschen en Engelschen tekst van het Pa- rijsche ontwerp betreffende den Volkeren bond, waarnaar in het aan de Kamer overge legde rapport van de commissie van voorbe reiding naar de lilde vredesconferentie ver wezen wordt. VERLICHTING VAN EXAMFN- EISCHEN. Het Kamérlid Bulten heeft de volgénde vraag tot den minister van Onderwijl, ge richt: Is de minister bereid in overemstemmiag met den voor de eind-examens der H B S. getroffen maatregel, aan de voor de eerst volgende, hoofdakte-examens te benoemen commissies in ernstige overweging te geven, hetzij de examen-eischen eenigszins mild toe te passen, hetzij het algemeen criterium voor al of niet toelating gunstiger te stellen, om dat tengevolge van 't heersdien der Spaan- sche griep hoofdakte-cursussen moesten wor den onderbroken en omdat de studie der on derwijzers door ongunstige brandstof- en lichtvoorziening zeer bemoeilijkt en bena deeld is? SCHERPE PATRONEN. Het legerbestuur heeft bepaald, dat in afwachting van de aanmaak van een betere soort wacht-patronen, het leger en de vrijwil lige landstorm bij het verleenen van militai ren bijstand, v'oorzien zullen worden van scherpe patronen No. 1 De thans in gebruik zijnde wachtpatronen worden uitsluitend aan de burgerwachten uitgereikt. FOLTERING VAN EEN ARREST AN 1 De heer Kleerekoper heeft de volger ie vraag aan den minister van Justitie gericht: Wil de minister van Justitie onderaoekea of hét juist is, dat de heer Mees, burgemee» ter van Leerdam, in zijn hoedanigheid van hulpofficier van justitie, een arrestant uil Heukelom, verdacht van medeplichtigheid aan inbraak in een glasfabriek, door middel van folteringen, als langdurig vasten, met eten m drinken in de onmiddellijke nabijheid, terwijl een inspecteur van politie daarvan nuttigde, tot een bekentenis heeft willen brengen, ter wijl de arrestant ook in de boeien werd ge klonken met de handen gekruïsd over de borst en verhinderd werd, naar het privaat te gaan? Is de minister bereid, wanneer' deze dwang, om een buitengerechtelijke bekentenis gedu rende het vooronderzoek af te persen inder daad geoefend blijkt, hiertegen gestreng op te treden, opdat aan dit vee! besproken euvel paal en perk gesteld worde? HUWEN VAN ONDEROFFICIEREN. In de regeling van de bezoldigingen voor het militaire personeel der Landmacht is be paald, dat de vergunning tot het aangaan van een huwelijk aan onderofficieren niet wordt verleend, vóórdat de belanghebbende den leeftijd 'van 24 jaar heeft bereikt en voor zoover de sergeanten en fouriers betreft voor zooveel zij vooi de berekening hunner jaarwedde geacht worden 4 dienstjaren als onderofficier te tellen. Tot mdienststelling van gehuwden, die den leeftijd avn 24 jaar nog niet hebben bereikt, zal geen toestem ming worden verleepd. De bevoegdheid om de vergunning tot het aangaan van een hu welijk te verleenen aan de hiervoren vermelde militairen berust bij de autoriteit, die over hen het gezag als korpscominandant uitoe fent. Die vergunning zal slechts mogen wor den verleend indien de overtuiging bestaat, dat de betrokken militair zulks door gedrag en geschiktheid ten volle Verdient Weigering dier vergunning mag alleen plaats hebben na bekomen machtiging van den Minister van Oorlog, Aan de hiervoren genoemde militai ren kan, voor zoover zij niet gehuwd zijn, door den korpscommaudant of de autoriteit, die als zoodanig moet worden beschouwd, indien belanghebbenden desgevraagd toe stemming tot het aangaan van een huwelijk zou worden verleend, vergunning worden ge geven om buiten de kazerne te wonen, indien belanghebbenden zulks door gedrag en ge schiktheid ten volle verdienen. Wordt die toestemming verleend, dan zullen zij daarvan ten minste gedurende één jaar gebruik moe ten maken: Bij terugkeer in de kazerne zal de toestemming om daarbuiten te wonen niet eerder dan na één jaar na dien terugkeer op nieuw mogen worden verleend. In geval van berispelijk gedrag buiten dienst kan de korps commandant de verleende vergunning, intrek ken. Alsdan geldt het bepaalde in den laat- sten volzin hierboven genoemd. HOOGHEEMRAADSCHAP NOORDHOLLANDS NOORDER KWARTIER. x Van de hand van den heer M. F. Visser te Wageningen lezen wij het volgende in het Handelsblad: In de dezer dagen te houden buitengewone zitting van de Provinciale Staten komt onder meer in behandeling het ontwerp-reglement van het bestuur voor het Hoogheemraad schap Noordhollands Noorderkwartier. De hoofdzaak daarin is wel, dat het beheer over de zeewering in één hand zal komen en dat de gebouwde eigendom in 't vervolg zal medebetalén, maar dan ook medebesturen. Den lezers van mijn vroegere watersnood artikelen zal het duidelijk zijn, dat ik dit ont werp als een grooten stap in de goede rich ting beschouw. toch zijn er tegen de uitwerking nog ver schillende bezwaren in te brengen, welke in het „Rapport van de commissie, ingesteld door de Vereeniging tot ontwikkeling van den Landbouw in Hollands Noorderkwar tier", zijn neergelegd. Op eèn voorstel dier bezwaren wil ik hier uitdrukkelijk de aan dacht vestigen. I. Binnenwaterkeeringen. Ged. Staten gaan uit van het denkbeeld, dat de binnenwaterkeeringen, waaronder zij een twintigtal met name genoemde oude zee dijken verstaan, aan het beheer der bestaande colleges moeten worden onttrokken en onder dat van het op te richten Hoogheemraad schap moeten worden gebracht (art. 1, 21b). Zij verplichten het Hoogheemraadschap Idaartoe in art. 2 den-eigendom, desnoods langs den weg van gerechtelijke onteigening, van die binnenwaterkeeringen te verwerven Dat Ged. Staten ten opzichte van de zeewe ring dergelijke voorschriften geven, acht ik volmaakt duidelijk. Dat echter in de artikelen 12-3.4 enz. zeewering en binnenwaterkee ring als iets volkomen gelijksoortigs over dezelfde kam worden geschoren, schijnt mij ten opzichte van de binnenwaterkeeringen schromelijk overdreven. Deze oude zeedijken toch zijn van een dergelijken zware: bouw en hoogte, dat ze de diensten, welke van hen gevergd kunnen worden als tweede waterkee- ring piterst gemakkelijk kunnen bewijzen. Daarvoor is geen beheer in eigen hand noo- dig en kan het enkele inzicht ruimschoots volstaan. Ieder, die gezien heeft, hoe de aan nemer Blankevoort den uit elkander geram- meiden Waterlandschen zeedijk, van buiten bespoeld door de zee-en van binnen door het overstroomingswater, toch sterk genoeg acht te voor het aanbrengers van den spoorweg tót aanvoer van het voor de dichting der gaten benoodigde zand, moet todi begrijpen, dat dergelijke dijken spotten r.efc leieren aam"1 van overstroomingswater alleen. Een enteï toezicht ter1 voorkoming v, a mccdwül! verwaarloozing is hier ruim voldoeiG-. Het voorschrift van Ged. Staten, dat het Hoogheemraadschap den eigendom dier dij-# ken moet verwerven, legt op dat Hoogheem raadschap een enormen last, aangezien vele dier binnendijken met particuliere eigendom men bebouwd zijn en zelfs voor groote ge deelten aan particulieren toebehocren. Voor één dier dijken, namelijk den Noor der IJdijk, loopende van de hooge gronden bij Santpoort tot de Zuiderzee bij Schelling- woude, wil ik mijn bezwaren nader uiteen zet ten. (Wordt vervolgd). UIT ZUIDSCHARWOUDE De raad' dezer gemeente vergaderde Don derdagavond, De heer Zeeman m de Boer waren door ambtsbezigheden verhinderd. - Bij de laatste kasopname bij den gcm„»ontv. bleken de ontvangsten over 1918 m 1919 92414,89, de uitgaven 8275179%, ia kas 9663,09%. Goedkeuring was ingekomenle. op dé suppl. begrooting betreffende de lijdelijke kasgeldleening; 2e. op de gemeentfbegroo- tteg voor 1919; 3e, op de gen»- rrueuing 1917; 4e. op de laaifete kasgéldleeni ug. Op voorstel van B. en W. werd besloten .adhaesié te betuigen met de motie die door het gemeentebestuur van N.-Niedorp aan de re geering zal worden: toegezonden om te komen tot een andere regeling betreffende salariee- ring van onderwijzend personeel De klaasificeenag, zooals die in hot wets voorstel is aangegeven, is in het nadeel van het platte land'. De voorzitter deelde hierbij mede, dat Z.- Scharwoude in de 4e klasse is geplaatst. Van de vereeniging Nut en Genoegen was een adres ingekomen waarin instemming werd betuigd met het adres van de afd. Heer-Hu- gowaardi van den R, v. N1. O. betreffende het oprichten van een M. U. L. O. school. B. en W. stelden voor dit adres voor ken nisgeving aan te nemen omdat geen adres be treffende het instellen van een M. U. L O. school is ingekomen De heer Berkhout merkte op dat deze zaak voor twee jaar terug besproken was en toen was medegedeeld dat een onderzoek zou wor den ingesteld naar de mogelijkheid'. Het was toen nog onder burgemeester Kroon. Nadien hebben we er niets meer van gehoord. Zou bet niet op de weg Hoeren nu een onderzoek in te stellen. 'I Is in 't belang van de geheele Lan» genijk. Misschien: kan het door de gedeeltelijke ontvolking van de school in een der locale plaat» hebben. De voorzitter: iB. en W. hebben er reeds en kele malen over gesproken. Persoonlijk ben ik bij de arrondissementsschoolopziener ge weest om over deze zaak te spreken, doch de tijd is nog niet daar om er nog meer van mee te deelen. 't Heeft echter geregeld de aan dacht van B. en W. Besloten- werd' het schrijven van Nut en Ge noegen voor kennisgeving aan te nemen Van de gemeenteveldwachter was een dank betuiging ingekomen voor rijn verhooging van kleedinggeld. Hierna kwam aan de orde een voorstel van B. en W. om de 'kosten veroorzaakt door de inrichting van een burgerwacht voor rekening van de gemeente te nemen. Door het Rijk worden vergoed de kosten van wapenen; kleeding en onderricht en mis schien ook de overige kosten, doch dit is nog niet zeker. De burgerwacht is er om zoo noodig. de orde in de gemeente te bewaren* en dan diént óok de gemeente de kosten te nemen. De heer Berkhout: Ik ga daarmee niet ac- coord. Als het Rijk de verplichting oplegt, die nen ze ook de kosten geheel te dragen De burgerwacht heeft niet de onvoordeelde svm- pathie van de burgers, daarom gaat het niet aan de kosten uit de gemeentekas te betalen. De voorzitter: Elk die van orde houdt, is er toch voor alles te doen wat het bewaren ontvolking van de school in een der localen van orde kan bevorderen. De heer BekkerDe burgerwacht heeft de verplichting op zich genomen om klaar te staan als het noodig is. Nu gaat het toch niet aan ze ook nog finantieel te belasten. Met alleen de stem van de heer Berkhout tegen werd het voorstel van B, en W. aange nomen. Als leden' in de schutterscommissie werden herkozen dé heeren van Spengler, Kostelijk, de Goede, en de Boer. Als lid in de commissie tot wering van schoolverzuim werd ter voorziening in de var cature ontstaan door het overlijden van den heer G„ Kramer gekozen de heer C. Kramer. Als leden van het stembureau voor de Prov. Staten werden* gekozen de heeren Kroon, Berkhout en Bekker en voor de raadsverkie zing de heeren Kramer, Kostelijk en dè Boer. De stemming voor de gemeenteraad heeft plaats op 16 Mei. Goedgekeurd werden de wijzigingen in de g eiist ijk ng voo cl chtb'- drijven zon,ris deze door Ged. Staten rijn voorgesteld, alsmede om de aflossing in 30 in plaats van 40 jaar te doen. Op verzoek werd'aan den oud-gemeente- ontvaagcr Greidanus wederom over 1918 25 pet. toeslag op zijn pensioen toegekend. Verder was ingekomen een verzoek van de heeren A. en D. Kist, om evenals het vorig jaar, weer toeslag op hel loon. De heer Bekker merkte op dat 10 pet. zoo als het vorig jaar ,-egeven werdE stji te tong ts en 'de vóór 1" j>< t x >r os. h-'eslareo De heer 'Bre- Uout i de tecdag tril- •let»; toekennen teaedten een nader te bepalen bedrag aar. salaris. J)e voorzitter: Aia men aan b-.perking be- t, dient met veel meer punten rekening te worden gehouden. De heer Berkhout zeide dit denkbeeld te op per enomdat de gemeentebelasting steeds hoo- fer wordt en het ook door hen moet worden etaald dit minder salaris hebben dan ean ge- meén te-ambtenaar. De heer Bekker zou deze zaak liever nader in comité willen bespreken. De voorzitter: We dienen zooveel mogelijk in het openbaar te haadelen. De heer Berkhout: De een oppert dit denk beeld; de ander dat. Alles komt m, de krant en men wordt soms belachelijk voorgesteld. De heer Bcrhout aesde: We moeten- hier doen wat ons zelf goeddunkt en niet .vragen wat een ander er van denkt.Ik zie niet in waarom comité noodig is. Bij stemming bleek adeen dé beer Bekker voor comité, D'eheer Kramer wilde 10 pet. voor allen. Als wc uitzondering m 'ken' verslechten we de positie van ben d m 1917 wel en in 1918 geen dunrtetoeslag zouden krijgen, De voorzitter: De salarissen van-het onder wijzend personeel t van secretaris en ont vanger zij n in dien itijd verhoogd. De heer Bekker merkte op dat ook de le vensomstandigheden beter' worden, - T enslotte w ei D notens dit punt in handen te stellen van B. én W om prae-advies, om dan in de vergadering die de volgende week wordt gehouden met voorstellen te komen. De heer Berkhout besprak nog een Onbil lijkheid bij het uitkeeren van de vorige duurte- toeslag De notulen zullen er op worden nageslagen en daarvan zal in de volgende vergadering mededeeling worden gedaan. Rondvraag. I- heer Bekker heeft gehoord dat Goncor- dia 75 mud cokes ontvangen heeft en dat daarvan Oudkarspei de dupe was. Kan niet worden onderzocht hoe ze er aan gekomen zijn. De voorzitter: Hierover kan ik niets medé- deelen Dit is een zaak van»de brandstoffen- commissie. De heer Bekker: Hoe staat het met het padje en wet de teren? I)e heer Kroon'i Is moetelhk m het padje kleine stukjes in te lasschen. Het houdt niet De gemeen leopzichter zeide, het houdt niet. De voorzitter: Wat de toren betreft heb ik me gewend tot de commissie voor monumen ten. Als de toren daarvoor in aanmerking komt. kan misschien' de reparatie voor hun re kening geschieden. Er is nog geen antwoord ingekomen De afüeehng Langendijk der Noordhol- fcndsf lie Vei inging „Hel Witte Kruis" ven gaderde Vrijdagavond in het lokaal van den heer P. Kramer. De agenda dezer vergadering bevatte al- 1 en„Bespreking contributieverhooging", waarover men in de vorige vergadering moei lijk kon besluiten, aangezién er toen ie wei nig bezoekers waren. Ditmaal was de op komst flink te noemen, waarover de voorzit ter, dr. Vogelenzang, zich verheugde. De be handeling van genoemd punt vermodht eene uitgebreide gedachtcnwisseling en was mem over het heffen van contributie naar draag kracht algetoeen eens. Uit de besprekingen distilleerde de lieer Dr. O. Staal, secretaris, deze conclusie, dat 't wenschelijk was de heffing over te laten aan het bestuur, bijgestaan door 2 3 leden uit' elk der vier gemeenten. In overleg met deze léden kan dan eene regeling getroffen wor den. De bedoeling is dan zoo goed mogelijk de draagkracht mede in overleg met den bode te bepalen. De financieele moeilijkheden der afdeel ing maken een dergelijk besluit wel noodzakelijk. Een destends genomen besluit, om vrijwillig de contributie teverhoogen, heeft niet het gewenschte resultaat gehad. De begrooting eischt eene verhooging van 2400 op 3000. ALKMAARSCIE COURANT I W

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1