DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. OYerzi V lïo. 77 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 DINSDAO 1 A P RIL. Deze Courant wordt eiken* avond, behalve op Zon- en FeestdagenJuitgegeven."Abonnementsprijs by vooruitbetaling per 3 maanden voor Alkmaar f 1.65," franco door het ge- heele Rijk f 1.90. Afzonderlijke^en bewijsnummers 5 Cents. Prijs der gewone Advertentiên Per regel f O 15. Bd groote contracten rabat. (Jroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Yoordam C$9. Provinciaal Nieuws. Dit nttmmor best««f wil 2 bladen. Telefoonnummer 3. -|llfT De Geallieerden zelf schijnen ite hegrijpen dat de Duitsch-Poolsche kwestie in dit stadi um der onderhandelingen zeer onaangenaam is, temeer nu het proefballonnetje of Duitsch land werkelijk in een conditie verkeert, dat het bereid is alle eischen in te willigen niet opgegaan is. Immers, de Duitsche regeering blijft hard nekkig weigeren de Poolsche troepen te Dan zig te laten landen en vindt daarbij den steun van alle partijen. - Naar de Daily Chronicle uit Parijs ver neemt, vindt men het hinderlijk, dat op het oogenblik waarop de beraadslagingen van den raad van vieren hun einde naderen er een. wolkgwer komt te hangen door het mis verstand ten aanzien van Dantzig. Generaal Nudant, zoo zegt men, schijnt verder te zijn gegaan dan de letter van den wapenstilstand van November door te eischen dat Duitschland deze troepen zou vergunnen te Dantzig te landen op straffe dat anders de wapenstilstand als geschonden, zou worden beschouwd. In den Raad! van' vieren ziet mem in, dat het voor de toekomst een ernstig gevaar zou opleveren als men zoodoende een Poolschen corridor naar zee maakte waardoor meer dan 2 millioen Duitschers van bun land afge scheiden zouden worden en een oorzaak voor oorlog geschapen, zou worden, die toekomsti ge geslachten van de Entente weinig naar den zin zou zijn. Er wordt, aldus de Daily Chronicle, moeite gedaan, om deze moeilijkheid te overwinnen. Hieruit blijkt wel, dat niet Duitschland, maar de Entente in deze kwesties zal toege ven. Trouwens wanneer het er op aangelegd was, dat Duitschland onverbiddelijk zou moe ten gehoorzamen dan waren er van Entente zijde nu reeds lang maatregelen genomen om de verbreking van het wapenstilstandeverdrag een feit te doen zijn. Men schijnt nu de schuld op generaal Nu dant te willen: werpen, die in zijn eischen te- gen over Duitschland te ver zou zijn gegaan. Tevens heeft de weigering van Duitschland om generaal Huilers troepen te Dantzig te laten landen getoond', dat Duitschland er niet in zal toestemmen, dat het gebied bij Dantzig Poolsch gebied zal worden. De Geallieerden hebben; dit Polen, wel be loofd: en op de vredesconferentie is er wel op aangedrongen maar wij deelden reeds vroeger mede, dat met name Lloydi George zich niet met de nieuwe Duitsch-Poolsche grens ver eenigen kan, dat hij geen 3 mill tem Duit schers onder Poolsch bestuur wenscht 'te bren gen om daardoor een soort Duiisch irreden- tisme in het leven te roepen. Het schijnt wel of na de Duitsche pertinente weigering om generaal Hollers troepen; te Dantzig te laten landen de Entente begrepen heeft dat zij de door Lloyd' George aangewe zen weg zal moeten volgen. Reeds weet de Daily Chronicle mede te dee- len, dat er moeite wordt gedaan, de moeilijk heid te overwinnen en de oplossing welke men thans zoekt zal ongetwijfeld niet m het voor deel der Polen zijn. Naar uit Parijs wordt gemeld, wordt reed9 de mogelijkheid van een voorstel onderzocht om rondom Dantzig een neutralen staat te scheppen om de noodzaak te ontgaan het aan Duitschland te laten of aan Polen te geven. De correspondent van de New-York Times ter vredesconferentie meldt, dat Amerika zich van de vredesconferentie zou kunnen te- 'olgens dezen correspondent zijn de zit- tingen in den Raad van vier op een dood punt gekomen en. verergert de toestand' inplaats vgn beter te worden. De beraadslagingen te Parijs schijnen eenigszins van karakter te zijn veranderd. Buiten den kleinen raad heeft Clemenceau er op aangedrongen dat het vergelijk over het herstel der territoriale kwestie ten op zichte van het Saardal afhankelijk wordt ge maakt. De Franschen stonden op het stand punt dat "het heele dal van de Saar aan 'Frankrijk moet worden afgestaan als een deel der schadeloosstelling voor de vernielde Fransche kolenvelden. Wilson en Lloyd George schijnen daar tegen' geproteseerd te/hebben. Het Amerikaan- sche standpunt is, dat de 'Geallieerden het be- ginsel aanvaard hebben dat de volken niet moeten verdeeld worden en: niet zonder hun goedkeuring, van hun nationaal gezag naar een ander moeten overgebracht worden. Volgens de Daily Chronicle zou het niet te verwonderen zijn indien president Wilson zich zou beginnen; af te vragen of de belangen van zijn land bij zijn langer blijven gediend worden nu het grootste deel van zijn tijd in beslag wordt genomen om de obstructietaktiek te overwinnen, welke het sluiten van den vrede vertraagt. De belangrijke factor van vertraging is aan dé Franschen te wijten en: tusscnen" die bedrijven is de toestand in Oost Europa zoo slacht gfiamifn, dai menig valk twijfelt of de Geallieerden dien meester kunnen worden. Wanneer, aldus de Daily Chronicle, er niet spoedig verandering ten goede intreedt, kun nen er opzienbarende dingen gebeuren. Het is niet na te gaan of het de bedoeling van het blad is den Franschen het vuur wat aan de schenen te leggen dan wel of er werkelijk een ernstig conflict door de Fransche obstructie- politiek is te vreezen. In allen gevalle begrijpt men heel goed, dat de toestand in Oost Europa geen vrucht bare oderhandelingen in Parijs meer toe laat. KORTE BERICHTEN. Graaf Karolyi, de vroegere president van de Hongaarsdie republiek is te Weenen aangekoma,, De arbeiders der Britscke scheepswer ven, welke voor de Admiraliteit werken, zijn ontevreden over de vertraging ia den scheeps bouw vqpr de marine Officieel 'as er op ge antwoord dat de aanbouw van schepen voor de koopvaardijvloot arbeid genoeg verschaft. Te Stuttgart is de algemene staking uitgebroken gevolgd door de tegemtaking der burgerij De Berlijnsëhe Volkagssrst eischi de onmiddellijke vrijlating vm D&tmig ander bedreiging met algemeene staking. De vrijspraak van Villam wordt te Pa rijs algemen afgekeurd, ook door de tegen standers vm het socialism* - Naar de Roemeensche gezant te Praag mededeelt, zijn alle berichten over een ontrui ming van Bessarabië door Af Roemeensche troepen, absoluut onjuist, Een te Women aangejfoaj.es. po'iticus vertelaarde dai een groot deel vm het Hon- gaarsche wik tegen het mmmmistèsche stel sel is, :De ömseegche reaeering heeft 1800 Duitsche onderdanen m hei kind geut. Zij zijn den 13en Maart te Shanghai scheep ge gaan naar 'Rotterdam. De Engelsche Ugetwet is im derde le zing aangenomen. - Woensdag zal Erzberger te Spa maar schalk Foeh ontmoeten tor regeling mm de kwestie vm Dantzig, Eea Poolsch blad' gewaagt van toene mende tweedracht lasschen 1 sjechen en Slo- waken. De mijnwerkers in Zuid-Wales schijnen over het geheel te wille® sfcoanea vóór de re- geeringsi orstelien in Saokey's i rapport neergelegd. I)e Italianen hebben uit vrees voor revo lutie Triest in staat van verdediging ge bracht Volgens de Berl Lok. Anz. zouden er plannen ghnaakt worden om Wurtemberg en Baden té vereenigen. Er werden door de vrouwelijke Ameri- kaansche vertegenwoordigsters te Parijs gingen gedaan om het mogelijk te maken öoor vrouwen officinale ambten in den Volke renbond ri éden bekleeden, Shortt, de Britsche minister voor Bin- nenlandsrhe Zaken, heeft een wetsontwerp bij het Lagerhuis ingediend, waarin de bestaan de belemmeringen voor de immigratie worden uitgebreid, In Hongarije moeten alle werkgeversor ganisaties worden ontbonden, De mijnwerkers in het Ruhrgebied drei gen met algemeene staking. De geallieerden schaffen de zwarte lijs ten gedeeltelijk af. Kolonel Vix en de Fransche missie fijn te Belgrado aangekomen, Frankrijk m België eischen van Duitschland de Indertijd gerequireerde paar den en landbouwwerktuigen terug. Hongarije zou aan de Tsjechische repu bliek een ultimatum hebben gezonden. De Entente staat aan Duitschland toe in beperkte mate de kustvaart te hervatten. —r De zetel van den Volkenbond wordt, zoo goed als zeker, Genève. Buiiieiiiaiiti. DE KOSTEN DER KRUISERS. Naar de minister van binnenlandsche za ken, ad int. minister van marine, mededeelt in de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer,' betreffende de Marine-begrooting 1919, is voor den romp van de „Celebes" on geveer 30 ton materiaal verwerkt. Het totaalbedrag van oktsen voor aanbouw wordt voor de „Java" en „Sumhtra" op 17 millioen geschat en voor de „Celebes" op 19.3 millioen. DE KAAS VRIJ. Naar „De Tijd" verneemt, zullen de maxi mumprijzen voor kaas na 25 Mei worden op geheven en zal de binnenlandsche handel in kaas dan geheel vrij worden. Ook zal dan voor een beperkte hoeveelheid aan exporteurs gelegenheid worden gegeven kaas uit te voe ren, onder voorwaarde echter, dat de expor teurs zorg dragen, dat voldoende voorraad voor het binnenland aanwezig blijft. DE NEDERLANDSCHE AMBULANCE TE PARIJS. Zendag is de Nedexlandsche ambulance in Frankrijk, die gedurende den Üeelen oorlog in het Pré Catalan te Parijs geweest is en se dert 6 weken naar Valenciennes verhfaifd is, officieel gehuldigd in het „Hospke-G&iera!", waarvan het een groot gedeelte in be&'ag heeft genomen. Bij deze huldiging warm alle leden van de ambulance tegenwoordig «sa, ver scheidene autoriteiten, o.a. de Nerterlandsche consul te Rijssel, de heer Roozendanl, m ver scheidene officieren. De ctief van de ambulance, dr. Van ïienho- ven, sprak een redevoering uit, waarin hij een beschrijving gaf van de groote moeilijkheden-, ondervonden bij de installatie, waaroó hij nu echter met trotsch kan wijzen. De Duitschers hadden het „Hospice" in een treurigen, ver vuilden toestond achtergelaten, zoodat men zich afvraagt of het menschelijke wezens of zwijnen zijn, die hier geleefd hebben. Ten slotte verklaarde hij in naam van het ambu lance-comité en van den grooteu weidoener Detering, de geheele inrichting in bezit te ge ven aan de commissie van de hospitalen te Valenciennes. Hij deelde mede, dat het perso neel gaarne nog twee weken blijven wil, om de opvolgers bij te staan, alvorens het naar Nederland terugkeert 01 hij sprak de hoop uit, dat het werk van de amtwlaffice ml heb ben bijgedragen tot de FransehNedarlaad- sche vnendscnapsbetrefadngöa» Tauchon, maire van Valenciennes, die de rede beantwoordde, verklaarde bezit te nemen van de inrichting, die van schitterende en vlugge organisatie en bekwaamheid getuigt, waaraan hij hulde bracht De maire bracht hulde aan de weldadig heid van Detering -en betuigde zijn leedwezen over het op handen zijnde vertrek der Neder landers. Maurice Gaudolphe bracht namens dm Franschen minister van buitesslandsche zaten, den dank van. de Fransche regeering Hij sprak een lofrede uit op Nederland, hcridtie* rende aan de Nederlandsdie houding tegen- over de krijgsgevangenen en vluchteling;® m aan de 1300 Nederlanders, die Frankrijk in het leger ondersteunden. Hij Verzocht de am bulance de FransehNederlandsdie toenade ring te blijven onderhouden door in Neder land van haar ondervindingen gedurende den oorlog, waarin zij zoo duidelijk getuigenis aflegde van haar sympathie voor Frankrijk te verhalen, een sympathie, waarvan het Neder- landsche volk zooveel bewijzen heeft gegeven. .NEDERLANDSCHE EN BELGISCHE SOCIALISTEN BIJEEN. Zondag kwamen te Brussel de Nederland- sche socialistische gedelegeerden met de afge vaardigden der Belgische Arbeiderspartij ter gedachten wisseling omtrent de Hollandsch- Btïgische vraagstukken bijeen. Na afloop der conferentie werd het vol gende communiqué aan de per» verstrekt: Het bestuur van den Algafieenen Raad der Belgische Arbeiderspartij, waaraan zich de kameraden Coppicters, Gools, Trolet en Vinck hadden toegevoegd, heeft een confe rentie gehad met een deputatie der Neder- iandsche S. D. A. P., samengesteld uit Suze Groeneweg en de heeren Vliegen, Wibaut en De Roode. Zij hebben een vriendelijke ge- dachtenwisseling gehad. Ten slotte heeft de Belgische deputatie eenstemmig op de meest formeele wijze eiken territorialen eisch van België afgewezen. De Holtondsche deputatie was eenparig van oordeel, dat het vraagstuk van de rivieren en het kanaal van vitaal be lang voor België is en dat het alle scheep vaartfaciliteiten moet verkrijgen welke noo dig zijn voor de economische ontwikkeling. De twee delegaties, overwegend dat België het geheel der vraagstukken die voor zijn sta tus van belang zijn bij de vredesconferentie aanhangig heeft gemaakt, verklaren eenstem mig dat een gedaehtenwisseling moet' plaats vinden tusschen de Ncderlandsche en Belgi sche regeering, voor dat de vredesconferentie een beslissing neemt aangaagde de verzoeken welke door België aan de garandeerende mo gendheden zijn voorgelegd. DE VERKEERSTOESTANDEN AAN OVERZIJDE VAN AMSTERDAM Bij de Tweede Kamer is ingekomen de Me morie van Antwoord van den minister van Waterstaat nopens het ontwerp tot verkla ring van het algemeen nut der onteigening ten behoeve van het verbeteren van verkeers- toestanden aan de Oostzijde van Amsterdam en voor het maken van een goederenstatino met haven in de Watergraafsmeer. HOLLANDS NOORDERKWARTIER. Gister vergaderde te Uitgeest in de too- neelzaal van het café „de Ooievaar" de Ver- eeniging tot Ontwikkeling van den Land bouw in Hollands Noorderkwartier. De vergadering was niet zoo druk bezocht als wij van deze vereeniging gewoon zijn. De heer D. de Boer heette als voorzitter de aanwezigen welkom. Spr. wees er op, dat de oprichting van de vereeniging dateert van 1871 en wees op de groote tegenstelling van den landbouw van toen en nu. De jonge land bouwers, die het landbouwonderwijs hadden gevolgd, -waren van deze vergadering, van menschen, die bij de oprichting dat onder wijs misten, maar gevoeld' haddén, dat ont wikkeling noodig was, weggebleven. Spreker schreef dit toe aan het toenemend zakenleven en bracht hulde aan de oprichters. Tot de afwezige jongeren wilde spreker zeggen, dat dè ouderen hebben voorbereid het vereeniging»- en het landbouwonderwijs enz. Zij hebben reden tot dankbaarheid voor de ouderen. Zij worden misschien wegens de kosten of uit bescheidenheid weerhouden lid te worden. Spr. wilde hen er op wijzen, dat de landbouwers tot nog toe hadden gegolden voor een minderwaardigen groep in de maat schappij en spr. wilde laten uitkomen, dat de gebruikers van den Nederlandschen bodem tot de meer ontwikkelden moeten behooren. Staathuishoudkunde, schei- en natuurkunde en handel zijn zaken, waarvoor de aandacht van den landbouwer gevraagd wordt De landbouwer-veehouder moet dus gaan be hooren tot de meest ontwikkelde groepen. In het bedrijf zit muziek Naast het behartigen van de individucele belangen ntoat het behar tigen van de idieele belangen, apr. had daarom aan het verzoek om oe voorzittemha- mer mg em «te aanvaarden) gehoor gegewd. (Applaus). De secre secretaris deelde mede, dat een 7-tal nieuwe leden waren toegetreden. De voorzitter hoopte, dat de oogst spoedig nog grooter zou worden. Van Dr v. d. Zande en de heeren van Hoek en Krusemaa was bericht van verhindering ingekomen. De voorzitter heette speciaal welkom Dr. Molhuizen secretaris van het Landbouw- comité, en de heeren Dr. Scheij, Nobel en Smeding, zuivelconsulent, en leeraren Ingekomen was voorts een snededeeling over den cursus van zaaMeidera. Van het Productiekantoor in Noord-Hol land was een uitvoerig schrijven ingekomen, waarin de noodzakelijkheid betoogd wordt om de Steuncomité's op te heffen. ^Erkend werd, dat de in 1914 opgerichte comité's ze genrijk hadden gewerkt om onverdiend leed te verzachten. Zeker diende iedere werkelooze die passend Werk weigert, voor steun te wor den afgewezen Verzocht werd adhaesie te betuigen met een adres aan het K. N. S en den minister om op heffing onder de oogen te zien. Zij, die dart steun behoeven, moet men verwijzen waar zij thuis behooren: de diaconiën en annbestu ren. De heer C. Nobel oordeelde, dat er dan spoedig tfcn werkeloosheidsverzekering moet komen. Op de een of andere manier zal er bij op heffing een steunregeling voor de arbeiders, die buiten hun schuld werkeloos zijn gewór den moet komen Zonder er iets voor in de plaats te stellen wil spr het Steuncomité niet opheffen. De heer Avis oordeelde het te' kras om menscii.-n die onverdiend werkeloos zijn, naar de diaconiën en de armbesturen te ver wijzen Spr. wilde adhaesiebetuiging met al- wijking van deze bepaling. "Op voorstel van den voorzitter werd beslo ten adhrcsic te betuigen met uitzondering van het verwijzen van de onverdiend werkeloozen naar de armenkassen te verwijzen. Daartoe wil men de arbeidsregeling van minister Aal- berse afwachten. De heer G. Nobel hield hierop een inlei ding over het bestuursvoorstel om gedurende 5 jaar 150 contributie per jaar bij te dragen in de kosten van het Landbouwhuis. Dit voorstel werd bij'acclamatie aangeno men. De heer Dr Smeering verduidelijkte het bestuursvoorstel om zien als vereeniging aan te sluiten bij de vereeniging „de Nederland sche Landbouw-Handelska/ieri Spr. deed uitkomen, dat prof. Blink het ook zeer ge- wenscht oordeelt, dat de handel zelf aanpakt, er moet een bureau voor voorlichting van binnen- en buitenland komen. De uitvoer be droeg in 1913 al 306.000.000. Spr. zette de werking van zoo'n bureau uiteen. Landbouw kundigen zullen naar het buitenland gezon den moeten worden, evenals consulaire ambte naren. Subsidie van den Staat is noodig. In beginsel is reeds tot oprichting besloten en de statuten zijn reeds goedgekeurd. De defini tieve oprichting zal plaats hebben als er vol doenden steun komt. Het doel, zooals dit in de statuten wordt aangegeven, las spr. voor. Lid kunnen alleen rechtsgeldigheid bezitten- Alkmaar te houden. Hierop kwam de agenda voor de cp I April te houden vergadering van. het Land- bouwhuis te Schagen in bespreking. De secretaris deed mededeel ing van het schrijven van B. en W. van Alkmaar, waarin wordt medegedeeld, dat B. en W. door den raad gemachtigd werden hun medewerking te verleenen als Alkmaar de plaats van vesti ging wordt en wel fn den vorm van het af staan van grond en een bijdrage in de bouw kosten of een bijdrage in de huur voor een tijdelijk te betrekken gebouw of een deelname in een eventueel aandeelenkapitoaL Spreker deed verder mededeel ing van de voorloopigë commissie, ook reeds in andere vergaderingen gedaan. Bij de bespreking van de vraag of ook de tuinbouw zal worden uitgenoodigd, verde digde de heer Avis het denkbeeld ons alle vereenigingen die zich met de bewerking van den grond bezighouden, aan te sluiten. Spr. was voor het uitnoodigen vam den tuinbouw en deelde mede, dat de tuinbouw in de omgeving van Hoorn daarvoor vee! na voelt. Nu hij gepasseerd ia bij den opzet, be sloot hij editor om niet deel te mams-; ete gpr. de vereenigingen zijn die landbouwbelangen behartigen en minstens 50 per jaar betelen. Het aantal afgevaardigden voor de algemeene vergaderingen is afhankelijk van de contribu tie, doch mag voor één vereeniging niet hoo- ger zijn dan 6. Spr. somde het aantal aange sloten vereenigingen op 21 bedragende, die reeds 7500 per jaar toezegden Het benoo- digde geld is er daarom nog lang niet en spr. verdedigde daarom het voorstel om zich aan te sluiten. De voorzitter zeide, dat het bestuur aan sluiting of een contributie van 50 per jaar voorstelt. Bij acclamatie aangenomen. Besloten werd de volgende vergadering te adviseert au om de eefste vraag ontkenewd te beantwoorden, daar anders de wergad te Hoon: nooddoos wordt uitgesteld. Ons practische reden jn wil spr. daarom de vraag ontkennend beantwoorden. De heer G. Nobel oordeelde het onjuist, dat de tuinbouw gepasseerd is. Spr. moti veerde deze meening door medcdeeling te. doen van de wijze van oprichting. De L. T. B. berichtte niet te willen deeln« men en de heer Nobel, tdtobouwteerasr te Hoorn, verklaarde dat men goed deed' met die tuinbouw niet uit te nöodigen. Toen het verzoek van de Hoomadhe «om- missie kwam, was de zaak noovar gmmterd, dat de commissie het noodig oordeelde om da beslissing aan de vereenigingen over te laten De liefde van den tuinbouw blijkt, ook al is er verschil over het al ol nM gepasseerd zijn, nu niet zóo groot. De heer C. Nobel wees er op, dat zijn broe der destijds in een vergadering, die geen of ficieel karakter droeg, zijn zienswijze naar voren gebracht. Men had daarop echter niet mogen afgaan. De heer F. Govern Dz. was van meaning, dat de krachten, die zich bepalen tot de bo demcultuur, geheel georganiseerd moesten worden, Spr s meen ag was den laalsten tijd gewijzigd en hij stelde daarom voor, da tuin bouw alsnog wel tot deelname uit te noodi- gen. De voorzitter gaf nog een uiteenzetting van den gang van zaken Spr. achtte het wel mo gelijk, dat te veei waarde aan een uitlating van den heer Nobel wa& gehecht en daar om kwam men er nu op terug en was men voor de uitnoodigmg van den Tuinbouw Na de toelichting van den, heer Avis is spr. er echter niet tegen om thans een andere oe- s;ng te nemen De heer Smecding oordeelde het advies van den heer Avis inconsequent. Dr Scheij, was overtuigd, dat de commissie als zij het nog eens moest doen, voorzichtiger zou handden. Het doet er echter niet toe, want men kan nu de Tuinbouw nog uitnoo- digen en wanneer die op grond van het ver leden niet toetreedt, dan telt zij zich op een zeer klein standpunt. Spr. meende, dat" men den Tuinbouw in geen geval moest uitnoodi- gen. De voorzitter oordeelde ook, dait men te veel waarde had gehecht aan de uitlating van den heer N. Nobel dan hij zelve bedoeld had. Men wilde de vergissing goedmaken en kan het doen door den Tuinbouw uit te noodigen. De heer D. Govers deelde mede, dat de af- deeling Alkmaar van de Hollandsche Maat schappij van Landbouw besloot om den Tuinbouw niet uit te noodigen. Gehoord de besprekingen wil spr. ook namens de afdee- ling ook wel voor toelating stemmen. Met 32 stemmen vóór werd hierop besloten den Tuinbouw alsnog uit te noodigen. Slechts de heeren Avis en Blauwboer stem den tegen. De heer Avis propageerde als plaats van vestiging de gemeente Hoorn. Spr. deed dit uif overtuiging, dat dit inderdaad de meest gewenschte plaats was, ook met betrekking tot de toekomst. De heer D. Govers oordeelde Alkmaar meer het centrum dan Hoorn. De heer Blauboer betwijfelde ook of in de toekomst in verband met de droogmaking van de Zuiderze Hoorn het meest gewenscht. Ook dan gaat het verkeer over Alkmaar. Dr. Scheij had over de kwestie veei nage dacht. Z. i. waren beide plaatsen- geschikt en daarom zou spr. blanco stemmen. Met 23 stemmen werd besloten als plaats van vestiging Alkmaar te bestemmen. 9 Stem men werden vóór Hoorn en 2 blanco uitge bracht. Als afgevaardigde van de vereeniging voor de vergadering werd bij acclamatie ae heer D. de Boer te Stompetoren gekozen. De heer J Best Nz. hield hierop een inlei ding over de wenschelijkheid van de oplei ding van vceverloskundigen in Noord-Miol- ALKMAARSCHE COURANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1