DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. MMuM lYurzicht. UT Zaterdag 5 April BOOR. im HET BAL ia» l tan No. 78 Honderd een en twintigste Jaargang. WOENSDAG 2 APRIL* w ja m Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 8 maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het ge- heele Rijk f 1.90. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Per regel f 0.15. Bjj groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Binnenland. Gemengd Nieuws, Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone Advertentiën tfe Poolsche kwestie haagt eog altijd als een dreigeh.de onweerswolk aan den poktieken hemel. Een oplossing is nog niet gevonden maar de Entente schijnt niet ongenegen, eenige con cessies te doen. Een particulier telegram uit Parijs meldt, dlat het niet de bedoeling van de bondgemoo» ten zou zijn, dat Dantzig met alle gewekt Poolsch moet worden. De bondgenooten zouden ia deze kwestie evenals in die betreffende het Saarbekken ia de eerste plaats door het beginsel geleid wor den. Men erkent, dat die Polen den uitweg over Dantzig en de Franschen de mijnen ia het Saargebiedi noodig hebben. Maar wat de kwestie der nationaliteit be treft overheerecht in beide gevallen het Duit sdie element. Dit particulier telegram, waarin er op ge wezen wordt, dat er geen nieuwe Elzas-Lo- tharisgBche kwestie weer mag géachapea worden!, deelt tevens mede, dat er een midden weg gevonden is, die alle partip» ml bevredi gen. Een Reuter-telegram meldt, dat wat de Dantziger kwestie betreft, vermoedelijk de op lossing noch in een hiternationaliseering van de stad en den spoorweg die haar met het Poolsche net verbindt, noch door toepassing van het mandaatstólsel zal gevonden worden. Welke oplossing in dit uiterst netelig con flict wel gevonden wordt is jammer genoeg nog niet bekend eni evenmin of men van I Duitsche en Poolsche zijde met deze oplossing genoegen neemt, waar net ten slotte maar op neerkomt. Volgens de Temps sch ijnen, volgens de ver klaringen van Foch, de beraadslagingen over de Pijnkwestie in een beslissen stadium te zijn gekomen.. Men1 schijnt besloten te hebben, dat Duitschland niet het recht zal hebben garnizoenen op de been te houden en verster kingen of oorlogsfabrieken in stand te houden op den linker Rijnoever eni op een minstens 50 K.M. breede strook op den rechteroever. Wat het Saarbekken betreft, zou Frankrijk recht hebben het geheele kolenbekken te ex- ploiteeren bij wijze van schadevergoeding. Ook zou het mogelijk zijn dat het geheele mijn- en industriegebied van de Saar tot oen op zichzelf staande eenheid zal worden ge vormd, waarvan de status zou moete® gere geld' worden. De Fransche bladen bepleiten natuurlijk ijverig de noodzakelijkheid om de verliezen inzake de Fransche mijnen te vergoeden door daaraan de exploitatie van het Saarbekken te verzekeren. Tevens zou Frankrijk een bepaal de hoeveelheid steenkolen uit het Ruhrgebied moeten krijgen. Volgens een particulier telegram uit Parijs zou de Raad van Vieren er evenwel niet aan denken de bewoners van die streken ia te lij ven. Het Saar-vraagituk zal zeer zeker niet minder lastig blijken dan de Poolsche kwestie. En ten «lotte zal de goedkeuring vaa alle getroffen maetregelaa toch ma Buitsehe zijde moetan komen. hi Duitschland! blijft de toestand uiterst gespannen eo breken op verscheidene plaatse® onlusten uit. Te Frankfort zijn ongeregeldheden veroor zaakt door het verlagen van het aardappel rantsoen tot drie pond per week. De socialisten!, onafhankelijken en Sparta- eiërs hebben allen een verklaring tot de ar beiders gericht om voor herhaling der onge regeldheden te waarschuwen. öij de ongeregeldheden zijn 5 personen ge dood en 25 gekwetst. Vierhonderd personen: werden gearresteerd en bij de bestorming van de gevangenissen $jn ook zware misdadigers vrij gekomen. De overheid is den toestand thans meester mi treft afdoende maatregelen. Toch zijn er gistermiddag nieuwe uitspattingen voorgeko men, en trachtte het gepeupel voedselwinkels en bakkerijen binnen te dringen. De laatste berichten maken melding van verwoede ge vechten tusschen politie ten oproerlingen. Te Stuttgart is de algemeene staking uitge broken en staan die meeste fabrieken stil, ter wijl ook de kranten niet verschijnen. Als tegenmaatregel tegen de staking wer ken post, telegraaf en spoor niet, en ook de arbeiders van de gas- en electriclteltsfabrieken hebben het werk neergelegd. Dokters en apothekers hebben zich reeds voor een burgerstaking verklaard. De regeering heeft voorloopig den staat van beleg afgekondigd en buitengewone krijgsraden ingesteld. Gisteren is het tot een treffen tusschen sta kers en troepen gekomen waarbij vele burgers ewond en een drietal gedood) zijn. Ten slotte even de regeeringstroepen de betoogers uiteen. De leiding van de staking In Stuttgart heeft nu de algemeene staking voor geheel Wuxtetnberg, afgekondigd en als gevolg daai- uc* heeft Wutamburgscta burgerij beslo ten, de tegenstaking der burgers over geheel Wurtemberg uit te breiden. Daar noch ga®, «och electridteit geleverd worden, wordt de toestand steeds eritieker. Alle bakkers- en slagerswinkels zijn uit verkocht daar de burgers, die het betalen kun nen, uit vrees voor komende gebeurtenissen, zich gehaast hebben, voorraden op te doei'. Ruhrgebied aantal stakers De mijnwerkersataking in het breidt zich steeds uit en het bedraagt nu reeds 52100. De Duitsche rijksregeering heeft een op roep tot de mijnwerkers gericht om zich niet bij de stakers aan te sluiten. De rijksregeering heeft samen met de Prui sische besloten den staat van beleg in het Ruhrgebied af te kondigen en er regeerings troepen te laten binnenrukken ten einde de ar beiders en de bedrijfsinrichtingen tegen terro risme te beschermen. In het stakmgsgebied-zullen: geen ingevoer de levensmiddelen afgeleverd1 worden. De rijksminister van arbeid kal geenerlei betaling aan stakende ploegen gedongen. Aan' de arbeiders in de mijnen waar reet 7 uura ploegen wordt gewerkt, ml een bü- zondere bijslag voor zware» arbeid met de productie toenemende zijn toegestaan. De rijksregeering mag <te republiek niet aan een moorddadig schrikbewind in één provin cie en één stand uitlevers®. Alles, aldlus de proclamatie, voor hem die werkt, niets voor hem, die thans staakt, want anders is er voor Duitschland! gem redding meer. Na etst verdedigisg door .Churchill is de wet op dm leger-, vloot- m luchtdienst in het Engelsche parlement met 252 tegen 64 stem- mum aamgmomen. KDR7E BERICHTEN. Te Korea hebben in de hoofdstad Smoel opstootjes plaats gehad. In Praag zouden socialistische masaa- vergaderingen' hebben plaats gehad, waar be sloten werd' voor de dictatuur van het prole tariaat te gaan. strijden. Essad pasja is te Parijs aangekomen. Het N eeterlandsehe hospitaal in Noord- Frankrijk is naar Valenciennes overgebracht. Te Ungvér, ten oosten van de Hon- gaarsche demarcatielijn, bwam het tot bot singen tusschen Tsjechische militairen en de Hongaarsche bevolking,, waarbij deoden en gewonden vallen:. De nieuwe tekst voor het volkerenbond verdrag is gereed. Hei schijnt dat de Franschen ter vre desconferentie in de territoriale en financieels kwesties Megcven. Genethal Mangi» gaat naar Boekarest in verband rrtrt de aan Roemenië te verkenen hulp tegen de bolsjewisten. De Duitsche Rijksbwrgerraad dreigde met algemeene staking, zoo aan de burgerij niet dezelfde rechten als aan de arbeiders worden toegestaan. Fm delegatie uit eht congres der V. S. is te Parijs aangekomen. In Fransche arbeiderskringen wordt een protestbeweging voorheffid tegen de vrijspraak van den moordenaar van Janrès. Het voornemen bestaat in Augustus in Zwitserland een nieuw Internationaal socia listisch congres bijeen te roepen. Te Boedapest wordt hel internationale Roode kger gehuldigd. De blokkade van Daikeh-Oostenrijk- Turklje en Bulgarije is opgeheven. Te Berlijn is ée revisie van de mak- Pryatt begonnen. De Canadeesche troepen zullen Siberië verlaten. In Spanje verbetert e toestand m wordt in de provincies a!l®rwege bei werk hervat. Staten ©eneraal. EERSTE KAMER. In de vergadering van gisteravond stelde de voorzitter voor, heden om 11 uur v.m. in openbare vergadering bijeen te komen, tot verdere behandeling der begrootingen sa daarmede Donderdag verder te gaan. Verder om Vrijdag voor den middag in die afdeelin- gen te gaan m. des namiddags om 2 uur we der in 't openbaar te vergaderen. De heeren de Vos van Steenwijk, v. Nierop en Fokker wilden wegfens de Statenverkiesan gen op a.s. Donderdag niet vergaderen De heeren Stork en v. d. Feltz zagen' daar in geen' bezwaar. Het deelnemen aan de be raadslagingen in de volksvertegenwoordiging was voldoende excuus voor den strafrechter. Het wetsontwerp betreffende verhooging van het gedistilleerd! moet zoo spoedig moge lijk worden afgedaan. Door uitstel zou de Ka mer haar plicht verwaarloozen. Ten slotte werd een voorstel van den heer de Vos v. Steenwijk, om #u». Domdwdag aisi te deren, verworpen met 25 tegen 8> stamms». De openbare vergadering werd hierna ver daagd tot heden i 1 our TWEEDE KAMER. La de zitting van 1 April wad de veritoo- ging van den accijns op gedistilleerd aange nomen met 41 tegm 20 stemmen sociaal-democraten, aeuteale^revoktiouinaisre socialisten en den heer Van Dijk, (r.-k.). Biji de bespreking van dof toestand v«a hot Spoorwegpersoneel betoogde de heer K1 e fi re k o p e r dat door de voorgestelde herzie ning der arbeidsvoorwaarden de positie van het personeel met name de redhtsposiüe ach- vakver- ,eid om te ooit- beroep daartegen is echter beperkt. De régeling der scheidsgerechten is slechter geworden, ar- beids- en rusttijden zijn in het reglement niet geregeld". Het personeel ekebte onmsddeiiijk invoering van den 8-urendag, De heer Oud vroeg spoed met de uitvoe ring van de motie-Hermans. Hij achtte even eens de erkenning der organisatie® van de scheidsgerechten a® dienst voldoende geregeld. De heer Ouaegeest klaagde over dfi wijze waarop de raad van toezicht zijn taak opvat en uitvoert. Ook de regeling van verloven en pensioe nen is onvoldoende te achten, evenals die van enkele andere minder belangrijke punten. Spr. kwam vooral op voor het tramperso neel. Hij vroeg opheffing der' stakingsweéteo. vendien wordt op dien dag tegoed gedaan het bedrag van een maand jaarwedde, naar den maatstaf van die, welke hij op den dag van overlijden genoot. BUITENGEWOON CONGRES NED. VAKVERBOND. Het congres werd gisteren voortgezet, onder leiding van den heer Edo Fimmen. De heer Oudegeest moest de vergadering der Tweede Kamer bijwonen. Aan de orde kwam een reglement voor het verzamelen en verleenen van steun bij staking en uitsluiting. Door den Timmeriiedenbond werd voorgesteld dit voorstel hedm niet te behandelen. Bij meerderheid van stemmen werd aldus besloten. In behandeling kwam nu. Bespreking van de aansporing tot broodroof in het jongste amendement van den aartsbisschop van Utrecht. Door den heer Kuipers werd) uiteen gezet, dat de moderne vakbeweging van de zijde der R.-K. geestelijkheid steeds wordt te gengewerkt. Tegen Paschen wordt altijd het zwaarst ga- schut tegen ons gebruikt, zei spr. Mm ve®- rast&fe ©wp 1 biedt dan aan de bij oma «angeilotaa Satto- 11 lieken hun godsdienstplichten' uit te oefen®. IN DE ZAAL HARMONIE ne vakbeweging blijven, waar zij feitelijk thuis behooren. De positieve verliezen mogen gering zijn, de negatieve zijn des te grooter. Aan de orde kwam ten slotte de benoeming van een bezoldigd bestuurder. De heer Brau- tigam had zijn sollicitatie ingetrokken, omchü de Transport-arbeidersbond verklaard had, hem niet als voorzitter te kunen missen,. Da tweede candidaat, de heer Smit, trok zich in verband hiermede ook terug. Op een volgend congres zal de benoeming van een nieuwen bezoldigden bestuurder plaats hebben. Ook de bespreking van den 9- urendag, waaromtrent de regeering zoo tela®, werd uitgesteld, wasraa de vergadering ge sloten werd. Dat kwam echter tot nu toe Heeds plaatselijk voor, maar na de Novemberdagen, is cp 10 Dec. door het Episcopaat van de arbeiders ge ëischt, zich af te scheiden vaa de moderne vakbeweging. De zwaarste kerkelijke straf zou dan worden uitgeoefend. Er zou niet mogen gebiecht worden en met Paschen zouden de kerkelijke plichten niet vervuld mogen wor- De heer S me enk wenachte verbetering den. Ook de vrouwen dier arbeiders zoudan der scheidsgerechten, regeling van dii«st en rusttijden, meer Zondagsrust, langer verlo ven, beter regeling ten aanzien vam ddenstwo» mmgen. Hij verlangde dat géleidsip naar dan 8-ureedag zal wwrdm gestreefd. Hij ont kende dlat het spoorwegpersoneel redtt zou hebben1 om te stake» pe heer H. G. Herman# vroeg gelglk- stelling der arbeidsvwrwaaideffl va® 't tram wegpersoneel met die van het spoorwegper soneel, betere loonregeling voor hot personeel van de centrale werkplaatsen en verbetering van de ontwerp-dienstvoorwaaden, vooraï ten aanzien van rust- en diensttijden ©a er kenning der vakorganisaties. De heer Van d)e Laar onderschreef de wenschen van de voorgaande sprekers, drong vooral aan op meer Zondagsrust Hij vroeg of naasting van alle tramwegen niet gewenscht is met het oog op verbetering van,' den toe stand van het personeel. De heer K r u ij t vroeg- opheffing der sta- kingswetten. De Minister zou trachten eenige verbe teringen te verkrijgen. Ten half 6 werden de beraadslagingen verdaagd' tot hedbii 1 uur. KOFFIE. De aanvoer van nieuwe koffievoorraden vindt niet zoo spoedig plaats als aanvankelijk gehoopt is; de mogelijicheid is daarom niet uitgesloten, dat de rantsoeneering ook noj gedurende de maand Mei zal moeten geham haafd blijven. Aangezien voor het April-rantsoen de laat ste bon der thee- en koffiekaan wordt §aage>- wezen en uit den aard da zaak voor de be schikbaarstelling van nog slechte één rant soen geen nieuwe kaarten zullen worden uit gereikt, ligt het in het voornemen het rant soen voor de maand Mei eventueel verkrijg baar te stellen tegen overgifte van 't lichaam der thans nog geldige thee- en koffiekaart. De bijzondere aandacht van het publiek wordt er derhalve op gevestigd, voorloopig en koffiekaart met de dat lichaam der thee- en nog bon» ■g te bcwan bevestigd. KORTINGEN OF TRACTEMENTEN. Bij kon. besluit is bepaald, dat een officier in werkelijken dienst of met bezwaar der schatkist op non-activiteit, alsmede een mili tair beneden den rang van officier, wiens be zoldiging per jaar geregeld is, die in eene zieken-inrichtfng, in een gesticht voor krank zinnigen of in een sanatorium voor longlij ders. buiten kosten voor het Rijk, verpleegd wordt, tijdens die verpleging in het genot blijft van de volle activiteits- of non-activi- teitsjaarwedde. Wordt een zoodanig militair in één dier inrichtingen verpleegd op Rijks kosten, daa wordt van en met eten dag van opneming in de inrichting tot en met dien vóór het verlaten daarvan of tot en met dien van overlijden van de jaarwedde een bedrag gekort, bedragende per dag voor officieren in werkelijken dienst in den rang van opper- offirier, kolonel, luitenant-kolonel of majoor, kapitein, eerste- of tweede-luitenant, resp. 5, 3, 2, 1.50 en 1 en voor officieren op non-activiteit het tweederde van die be dragen. Voor militairen beneden den rang van officier, wier bezoldiging per jaar is be paald, doch alleen wanneer de voeding van rijkswege geschiedt, het bedrag van de ver goeding wegens gemis van levensmiddelen. Bij het overlijden van een militair in wer kelijken dienst of met bezwaar der schatkist op non-activiteit, wordt jaarwedde tegoed ge daan tot en met den dag van overlijden niet toegelaten worden. Spr. heette het een leugen, dat het lid worden van de moderne vakbeweging beteekende partij kiezen tegen Christus en tegen het katholiek geloot. Spr. gaf verschillende staaltjes hóe de R,- Kath, geestelijkheid tegen de leden optreedt. Nog erger is het, wanneer door de geefsw- lijikheid! de kinderen tegen1 dim vader, die Md' is van de moderne vakbeweging, worden opge zet De geestelijkheid zegt ronduit, dat deze kinderen hun vader nirt behoeven te erkennen. Dat gebeurd onder den Moerdijk, maar ook boven den Moerdijk zit men niet stil. Ook daarvan bracht spr. cenige staaltje» naar vo ren. De aartsbisschop van IJtrecht, zoo vervolg de de heer Kuipers, heeft in zijn vasten-amen dement de patroons aangespoord de roode werklieden te ontslaan. Het is niet de eerste maal, dat de patroons in het geweer worden geroepen, maar spr. gelooft, niet, dat een massa-ontslag zal volgen. De R. K. werkge vers weten heel goed de macht van de „Mo dernen" maar bovendien zijn dezen de beste arbeiders zoowel in het zuiden, als in het noorden. Toch zulen er nog wel enkelf patroon# zijn, die asn het verzoek van den aartsbis schop zullen voldoen. Spr vroeg vervolgens, wat tegen dat terro ristisch optreden gedaan' moet worden. Spr. meant in de alleeerste plaats publica tie. f Dan moet cr aan de R. K. vakbeweging ge vraagd worden of zij meegaat met dit optre den maar bovendien is het de vraag of wij ia het vervolg bij loonacties nog met de Katho lieken moeten samengaan, zooals tot dusverre wel is geschied Ook is er nog wel een ander middel De 200 000 leden van het N. V. V. zijn niet alleen Erodueenten, maar ook consumenten. Er ?n zoo noodig met kracht worden opgetre den tegen de R. KK. winkeliers. Spoeaig zul len we er niet toe overgaan, maar als het moet zal de strijd tegen alle werkgevers en alle R. K. winkeliers worden gevoerd. Het debiet van die fabriekanten en winkeliers zou wel eens bedenkelijk kunnen afnemen als de moderne vakbeweging niet meer bij hen koopt. Al het mogelijke moet gedaan worden om de moder ne vakbeweging zooveel mogelijk te verster ken, aldus besloot spr. Er volgde op deze inleiding een levendig debat, waarbij de voorbeelden, door den in leider gegeven, met nog andere aangevuld worde». Bovendien werd als het beste mid del tegen de R. K. „hetze" genoemd propa ganda Het middel om te gaan boycotten werd niet onverdeeld goedgekeurd. De heer Noordhof, van den Ambtenaars- bond, wilde naast de middelen, door den in leider genoemd, nog een ander volgen, nl. een adres zenden aan de Tweede Kamer, ge volgd door een interpellatie van den heer Ou- degeest, waarin gewezen werd op den thans ontstanen toestand. Wanneer men dan offici eel weet, wat zal gaan gebeuren, als men de moderne vakvereenigingen tegen zich in het harnas jaagt, is er kans dat de heeren nog wel wat zullen inbinden. De heer Muller van de Fabrieksarbeiders, wenschte dat alvast begonnen zal worden met een boycot voor een deel van het land. Dan kan men daar reeds ondervinden, wat dat zal beteeken en. Nog verschillende andere sprekers voerden het woord. Deze beantwoordende, zeide de heer Kui pers, dat heele scharen arbeiders uit vrees voor de R.-K. geestelijkheid buiten de moder- AU3. VERG. YOO0 iBLafitoaOLÏ» CULTUUR Gister-werd te 'Haarlem d3. 138a meene vergadering gehouden, De voorzitter, de heer E. H. Krelage, nerdaéht in zijn ope ningsrede de nagedachteniB der teeereo O. H. van Waveran, die bijkans een kwart eeuw dteal uitmaakte van bet hoofdbestuur C. G. van Tubergen, die door de zee bijzondere en voorname wijze, waarop hij' bet vak beoefen- "uigfter - - dealing Alkmaar, en G de Groot, secretaris de, daaraan grooten luister verleend heeft, M. Smorenberg, vele jaren secretaris der a: der aftiteling EgteflidUBinnen. Uit iet verslag van dam secretaris ewsr 1918 Medk dat de veramMng op 31 Deo. 1918 telda 12 eereladen, 34 donateurs te do natrices, 2572 leden, 4o lid-leerlingen of te zamen 2652 contribuesmuten tegen 2718 coatrsbueerenden op 31 Dec. 1017. Het aantal afdeelingm bedraagt 36. De afd. Harlingm en ömstrekdo werd im den loop van dit jaar ontbonden Het aantal beursbezoekers bedroeg 6255 tegen 6066 in 1017. Am bet aanzegs huis werden) 2135 cal!;» behandeld, tegen 4120 in 1917. Het jaarverslag werd goedgdreuri. De voorstellen van bet hoofdbestuur tot wij ziging van het huishoudelijk reglement wer den aangenomen. Deze voorstellen] betroffen de jaarlijkscbe bijdrage en de afdracht van gelden aan dfi afdieelmgen. De voorstellen tot wijziging van het regle ment van het scheidsgerecht werden, ten eiudle nog overleg te plegen met het scheidsgerecht, aangehouden. Eeni voorstel der afd. VoorschotenVeur om te laten drukken! en voor de leden beschikbaar' te stellen een register van al datgene, wat aan de bloemenkeuringen is aangeboden van het begin diier instelling af tot einde 1918, wad aangenomen, alleen voor wat betreft de bekroningen. K Na een zitting met gesloten deuren wad de vergadering gesloten. SCHERPER BEWAKING AAN DE GRENS. Te Dinxpedlö wordt de grens thans scher per bewaakt, uit vrees voor de bolsjewiki, die op verschilleridje punten ons land willen bin nenkomen. De grenspoorttei worden bewaakt en personen die naar Pruisen gaan worden alleen toegelaten wanneer ze hun naam aan de grenswacht opgeven. Ze moeten wanneer ze op Nederlandsen gebied komen weer hun te rugkomst melden. Deze maatregel geldt zoo wel voor vreemdelingen als inwoners. Zaterdag poogden bij Gendringen (Geld.) tién bolsjewiki, die uit Pruisen kwamen, onze grengen over te komea. Zij waden door de grenswacht tot den terugtocht gedwongen. ALS NEDERLAND DROOG IS. Wat de gevolgen zijn van een verbod' op den verkoop van alcohol, kan men in Zweden en Noorwegen zien. In Kristiania wad on langs een arts tot veatig dagen gevangenis straf veroordeeld, omdat hij voor lederen' pa tiënt alcohol op recept voorschreef. De gevol gen bleven niet uit: de „zieken" stonden voor zijn huis in de rij, om een „bonnetje voor een borrel" te bemachtigen. In Zweden is men a zelfs toe overgegaan te bepalen, dat alle haarwaters met een braak middel vergiftigd moeten worden. Te Enkhuizen, waar tegenwoordig groote hoeveelheden Ztiidazeeharing uit zee en uit andere vissehersplaataen aan den gemeentelij ken afslag worden vakocht, is tusschen de vereenigde vischhandelaars en het gemeente bestuur eene eigenaardige kwestie ontstaan. De visschers zijn verplicht 2 pet. van de vischopbrengst aan den afslag te voldoende koopas betalen de registratiekosten, die op Vz pet. zijn vastgesteld Nadat de handelaars zich verleden week te vageefs tot den raad hadden gewend om van net betalen vaa ge- ALKNAAKSm COURANT - I ■Mil ti§

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1