DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. iltsnl ora No. 79 Honderd een en twintigste tergang 1819 DONDERDAG S APRIL. Abonnementspriis bil Yoomitbetillng p. 3 maanden f 1.65. fr. p. post! 190° Beviisnammers 5 et- Adurtsntleorlis 15 ct. p. regs!. leKsri naar olaatsrnimte. Br. Ir. H.Ï. Baak- en Bandelsdrnkkarlj Bancs. Coster ln„ Voorin i Te!. - Stadsnieuws. Volgens een telegram1 aft Parijs heeft da Raad van Vieren besloten, dat de divisies van generaal Haller toch over Damtsrig naar Po len zullen gezonden worden c. Ten aanzien van het Rijnland, schijnt men het eens te zullen worden1 over een beslissing krachtens welke het Duitsche Rijnland ontwa pend zal worden terwijl Frankrijk het Saar- dal zou ontginnen! en besturen, zonder i« het volledig bezit daarvan gesteld te worden. Ten aanzien van de Dantziger kwestie ver wacht men, dat Foch te Spa den Duitschen af gevaardigde Erzberger spoedig zal overtui gen dat de Geallieerden spijlkers met koppen willen slaan terwijl zij tegelijk willen trachten voor de blijvende kwestie een rechtvaardige regeling te treffen. Toch zouden de Geallieerden genegen zijn, den Duitschers alle waarborgen te geven, dat de te Dantzig gelande troepen op geenerlei wijze de orde zullen verstoren. Oeneraal Foch zou waarborgen gegeven hebben dat in de streek van Dantzig geen1 burgeroorlog uitge lokt of gedoogd zal worden. Wat er precies ten opzichte van de door Duitschers en Polen betwiste landstreek bij Dantzig besloten zal worden is nog niet vast te stellen. Het Engelsche voorstel 'zou een goede kans hebben1 aangenomen te worden. Hel omvat de neutraliseering van een door gang van Dantzig voor Polen om van Dant zig gebruik te maken. De tusschenzdne waar twee millioen Duitschers leven zou dan be stuurd moeten worden door een gemengde Duitsch Poolsche commissie met een onzijdig lid. Volgens de Times zal aan Duitscbland wor den belet garnizoenen of militaire inrichtin gen te hebben aan den linker Rijnoever en ook Fn een strook van minstens 30 Eng. mijl breed te aan1 den rechteroever Frankrijk zou boven dien de kolenmijnen van het Saarbekken ex- ploiteerea. Om de goede nakoming der versdiillearie voorwaarden te verzekeren zal het wellicht noodig zijn, den- een of anderen vorm van be zetting in de betrokken gebieden te handha ven-. Maar men moet dan nog uitmaken wie de controle op de Duitsche handelingen zal moe ten uitoefenen. Een groote stap in de goede richting is zeer zeker, aat de bedachtzame Franschen het ge vaar van het plaatsen eener groote Duitsche bevolking onder Fraasdh bestuur beginnen m te zien, Zelfs al zou dit slechts een .tijdelijke De mijnwerteistaking fa het Ruhrgebled breidt ztóh uit maar tot dusver ia de orde nergens verstoord Te Berlijn staakt het personeel in de me taalindustrie. Te Frankfort aan de Maia blijft het rustig hoofdzakelijk doordat de Fransdien maatre gelen trof fer een deel van de stad, wan neer nieuwe onlusten uitbreken, te bezetten. ,In jjéuttgart is de regeering den toestand meester. Buiten Stuttgart is in Wurtemberg alles rustig, KORTE, BERICHTEN. Te Brussel is een soldaat aangehouden omdat hij zijn bennen had verkocht voor 600 franc. In den oorlog had hij zijn beide „vleeschbeenen'^veiYorea en de staat had hem een paar kunstbeenen verschaft. Het is oog niet zeker of hij om deze reden kan worden aangehouden of vervolgd), De Fransche missie onder Allizi is te Weenen aangekomen, Sedert 30 Maart vallen de bolsjewiki op het front in Koerland van Saldalem tot Schlock aan, waartoe ze belangrijke verster kingen en veel artillerie in het vuur hebben gebracht. De gevechten werden den 31 sten voortge? i en duren bij Smlgen tea Z.O. vaa M'tau en KaTuzen ten Z, van Schlock nog voort. Elders zijn de bolsjewiki teruggesla gen. ■-< De bolsjewiki doen in Koerland krach tige aanvallen. De textielarbeiders te Kassei hdtbm den arbdê gestmét Lmtemmt-kuloml Vis iê te Belgrado aangekomen. De Schotsche mjnwerkersgedelegeer- den hebben besloten hun leden te adviseeren voor het voorstel van de kokneommkaie te stemmen, De Duitsche meerderheidspartijen) heb ben een besluit opgesteld' om het radenstelsel in de grondwet vast te leggen; het zal binnen kort in de grondwet worden opgenomen. De -Kamer van Luxemburg besloot tot invdering van het algeméén kiesrecht. De handel tusschen de V\ S* en Duitsch- Oostenrijk zal worden hervat. Tsjecho-SlowiêMje verklaart zich nisi te zullen mengen in de aangelegenheden van an dere landen. Telegrammen van Alleaby zeggen dat hij tevreden- over den voomftga ag van het maatregel gelden. Volgens het rapport der commissie voor de internationale arbeidswetgeving wordt voor gesteld, jaarlijks een1 internationale arbeid» conferentie te houden en een internationaal arbeidsbureau op te richten tot het versprei den van1 inlichtingen. De laatste telegrammen1 melden, dait er voor hedenmiddag geen definitieve beslissing in zake de kwestie van1 het Saarbekken zou ge nomen worden, daar de Raad' van Vier net noodig heeft geoordeeld, den status, welke dit geheele gebied zal worden opgelegd aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen De Raad van Vier heeft overwogen' welke rol België kan spelen bij de waarborging te gen een nieuwen Duitsche® aanval Koning Albert schijnt ova de aan België opgedragen taak niet heel gerust te zijn m is daarom plotseling per vliegtuig naar Ver sailles vertrokken. In Belgische kringen' verwacht men veel van deze koninklijke interventie ten' opzichte van de vraagstukken, die België in hoofdzaak betreffen, n.ml. den linker Rijnoever, de Luxemburgsche kwestie, de Bélgische aan spraken op de Schelde en den zetel van den volkerenbond. Wat de schadevergoeding betreft, laat men uitkomen, dat het bedrag, dat men van Duitschland1 zal eischen vermoedelijk tus schen1 de vier eni vijf milliard pond sterling zal zijn. De Franschen zullen over de genomen en oog te nemen besluiten niet erg voldaan zijn. Het is maar al te goed bekend, dat zij het Saarbekken volledig hadden willen inlijven. Zij hebben zich ten slotte moeten onderwer pen aan de opvatting, dat men ten slotte weer met den vijand' zal moeten samenwerken en deze niet dan ten koste van zeer groote op offeringen duurzaam onder de voet kan wor den gehouden. Men geeft als een weg om uit de moeilijk heid te raken in overweging, het Saarbekken voor eenige jaren in pand te geven, totdat de schadeloosstelling is betaald'. De opbrengst van1 de steenkolenmijnen' zou daartoe bijdra gen, terwijl intusschen de Fransche mijnm zich kunnen herstellen' van de schade. Een andere zijde van de kwestie, waar vooral de Amerikanen ook voor heboen, is deze, dat als men den eisch tot schadever goeding zoo hoog stelt, dat deze zou moeten worden betaald met den heelen Duitschen export gedurende eenige jaren de markten der geallieerden door die goederen zou wor den ovetstroomd. In Hongarije worden steeds nieuwe regee- ringsmaatregelem getroffen. Generaal Smuts is naar Hongarije ver trekken om een: nauwkeurig onderzoek in te ■stellen naar de problemen welke uit de ge beurtenissen voortspruiten en waaromtrent de Raadi van Vier verdere inlichtingen wenscht. Het is niet zeer waarschijnlijk dat hij als rm overtuigd Bolsjewiek te Parijs terug zal fceom herstel van wet ea orde ia Egypte. Hei Oekrajiensch Persbureau meldt, dat op het front in OalicU sedert twee dagen rust heerscht, als gevolg vaa besprekingen voor een wapénaiikimdh Al het personeel van de Berlijnsdve me taalnijverheid, 30,000 muensdien, heeft het werk gestaakt. Te Frankfort is mem -a toetend mees ter. De arbeidersorganisaties sn de fabrie ken hebben zich ter beschikking gesteld van de organen, betast met de handhaving van de orde. De Duitsche financieels commissie, wel ke als bemiddelaar'moet dienen tusschen de financieel*3 afdeeliog a den opperste» intec- geallieerden fïmAnriet-ten raad en Dtfitsch- land; om over fraaneieele vraagstukken te be raadslagen is per expres van Ketde» te Pont St. Maxerice aangekomen. Thans' bestaan te Parijs weer plannen om de Duitschers voor de beraadslagingen over het vredesverdrag niet te Versailles te la ten komen, doch dit ie Spa te doen geschieden. ALGEMEEN AFDEELINGS-ZIEKEN- FÖNPS VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. In het restaurant Proof hield bovengenoemd fonds zijn voortgezette algemeen* jaarverga dering gisterenavond ten 6 are, onder voor zitterschap van Dr. Sehröder, van hier. De opkomst was goed Dr. van Dam (bestuur) deelde mede dat hij had nagegaan het gebruik dat de leden der afdeeling buiten Alkmaar van de specialisten maken en die van Alkmaar zelve. Dit was voor de buitengemeen en wat zijn specialistische hulp betrof over de jaren 1915, 1916,1917 en 1918, 644 behandelingen tegen 381 voor de staid. Van de behandeling van de specialisten de heeren Dr. v. d. Heijde en Dr. Hoekstra maakte de stad overigens meer gebruik dan de buitengemeenten, terwijl, wat de verschaffing van breukbanden en brillen betrof de verstrekking voor buitengemeenten en stad ongeveer gelijk was. Tevens wees Dr. van Dam op de komende ziektewet, wier maatstaf van honoreering der medici zou afhangen van de vigeerende con tributie op het oogenblik dat de wet in wer king trad, zaak was dus, de contributie ook voor de buitengemeenten zoo vast te stellen dat deze loonend) was en1 deze niet te laag te stellen; De heer Fenijn deelde mede de vorige ver gadering tegen de verhooging der contributie te zijn geweest van1 0.15 óp 0.20 per lit en per week. Hij deed dit te meer ornaat de doctoren van buiten tegen verhooging waren. Na onderzoek is hem echter gebleken, dat in derdaad de leden in Alkmaar op gebied van medikamenten en in Alkmaar zelve beter en royaler worden bediend dan buiten, waar de doctoren zelve apotheker zijn. Daarom tteedi hij mat den anderen vertegenwoordiger der leden het voorstel de contribute;;, voor Atoiar gelijk te stelten met die van Amsterdam n.l. op «,17*4 per lid van 16 jaar en daarboven en voor kinderen ondes de 16 jaar 5 ct. per Week tot een maximum van 0.15 per week, zobdat dit voor een' groot gezin met kinderen onder de 16 jaar een verhooging wordt van 0.08 per week. Als voorwaarde stelde hij daarbij dat zoo spoedig de financieele toestand van het fonds het mocht toelaten, de contributie zou worden verlaagd. Wat de butteagememten aangaat liet hij de contributie over aan de respectievelijke doctoren, indien deze echter maar zorgden, dat zij hetzelfde aandeel in de kosten voor specialisten betaalden als Alkmasx Dr. Vogelzang, Oudkarspel, die de vorige vergadering tegen contributie verhooging voor de buitengemeenten was, zeide /thans ooi voor*de, Langedijken hetzelfde te willen als liet voorstel-renijn, dus uniforme contributie. Dr. Straver wilde eerst de contributie voor de buitengemeenten vaststellen. Dr. Heringa, Stompe/toren, heeft de in komsten van zijn eigen praktijk eens nage gaan en is tot de slotsom gekomen, dat voor zijn gemeente met een contributie van 0.16 voor volwassenen en 0.04 voor de kinderen tot een maximum van OM, vo*«taan kan worden, hij maakte daarvan een voorstel. Dr. Roos v. d. Berg, I mimen, wilde de con tributie voor buiien op deuzdfden voet stellen als het voar^l-Feniijla. Ook Dr. Hoekstra, Laagedifk; wm daar voor. Dr. Benrnk, Koedijk, handhaafde zijn me©* ning geuit in de vorige vergadering, dat de goede leden uit het fonds zullen toopén de slechten' blijven, hij is tegen verhooging. De heer Wolzak, (Alkmaar, had zijn oorm te luisteren1 gelegd bij de vrouwelijke leden van het ziekenfonds en vernomen1 dat tegen de verhooging van 0S)2 per week geen be zwaar was, Dr. Vogelzang vroeg aan Dr. Btunik of tój al eens geïnformeerd nad bij zijn fondslötea over de aanstaande verhooging, waarop Dr. Bennink antwoordde dat de spedalfatemulp) voor de ziefcenfoadsleden eigenlijk een1 botter was voor het armbestuur van Koedijk, dat vroeger deze ht 'p 1 staalde. De voorzitter zeïrie dat de tedea. van bet ziekenfonds dooi1 hulp van specialisten uit fcri fonds niiets van hun eg« waarde werlfeaai wat wd het geval wa® sla dit van ©en1 «robe- stuur uitging. De heer Greeuw meenitfc ook dat 'de arbei ders een hekél hebben aan armmz^g, dat kwetste hun fierheid, vroeger althans men op de dorpen als armbestuurde een man met een hart van gewapend beton, daar iemand mot een goed hart spoedig zonder geld was. Hij steunde het voorstel-Femijm Dr Bennik zeide van het armbestuur van Koedijk niets dam medewerking te hebben on dervonden. Nadat nog eenige heeren het woord hadden evoerd werd het voorstel van Dr Roo v. d. g, gelijkstelling yan de contributie voor buHcn als het voorstd-Fsmj» voor Alkmaar, aangenomen un-t Ï8r» srftiiimtn voor en 85 stemmen tegen. Uitspraak door het scheidsgerecht van dit. besluit werd niet verfamgd. Alsnu kwam in behandeling het vooanstel- Fenijn. Dr. Straver vroeg of het bestuursvoorstel (de contributie te stellen op 0.20 per Md) en per week) nog van kracht was. De voorzitter deelde meek dat het bestuur zijn voorstel introk en het voorst ,-F-eiüjn overnam. Dit voorstel werd thans in stemming ge bracht en aangenomen met 247 stemmen voor, 5 tegen erii 18 blanco, zoodat thans voor Alk maar en omstreken; de contributie gelijk is en bedraagt per week 0.17 H p«r persoon van 16 jaar «st daarixwra am OM per kind beneden de 16 jaar tot een maximum van 0.15 per weet. De contributóeverhooging gaat in 5 Mei 1019. Ook voor deze Btemiuing werd goed scheids gerecht aangevraagd. Ingekomen was bij het bestuur een schrijven van ae vereattgrag van' vrouwelijke verlos kundigen, die vröeg het honorarium van 7.50 per verlossing te brengen op 10. Dit werd zonder hoofdelijke stemming aan genomen, zoodat verzekerden die gebruik willen1 maken van verloskundige hulp van fondswege, thans 40 weken lang een extra bij drage van 0.25 hebben te betelen. Bij de rondvraag vroeg de heer Kansen of nu de contributie verhoogd was, ook kans was op specialistische hulp van Dr. Hoekstra o.a. met hoogtezon-stralen, hij had' daar prachtige resultaten van1 gezien. De voorzitter zeide dit toe. De heer Langedijk vroeg of de boden nu ook wat meer loon krijgen, waarop de voor zitter antwoordde dat waar deze in procenten van het op te halen geld betaald worden, dit thans vanzelf beschieat. De heer Termeulen wilde de jaarvergade ring in het vervolg inplaats van in Maart in Mei houden met het oog op de afgevaardig den van buiten1. Dit zal als voorstel op de agende voor het volgende jaar komen, zeide dè voorzitter toe. De heer Boonakker klaagde over het gemis in zijn buurt (St. Maartensbrug) van tand heelkundige hulp. Dr. Beker, bestuur, zeide toe met tandarts Helder uit Schagen besprekingen te zullen voeren om tot een goede oplossing te komen voor tandheelkundige hulp voor de omstre ken van.' Schagen voor leden van hei fonds. jaar zijn en in het fondi» tanen dubbel moe ten betelen. De voorzitter antwoordde dat dit niet schièdt, alleen heeft 't bestuur recht in paalde gevallen wanneer de oude menschen soms sukkelend in heit fonds komen, verhoo ging van contributie te eischen, dat dit wei nig geschiedt blijkt uit 't feit dat slechts 20 oude menschm verhoogde contributie betalen. De heef Greeuw vroeg of er nu weer leden' worden aangenomen, hetgeen toestemmend werd betantwoord Dr. Roos v. d. Berg vroeg flinke bekend making in de bladen van de 'verhoogde con tributie, ook dit zal geschillen in alle locale bladen welke verschijnen in plaatsen waarin het fonds werkt. Dr. Conijn informeerde of de welstands- grens nog werd gehandhaafd en hoe het daarmede staat. De voorzitter deelde mede dat als de wél standsgrens was gehandhaafd geworden er haast geen leden zouden over zijn. Het bestuur heeft steeds rekening gehouden met de ver houdingen waarónder wij leven, zoodat hoo- ger loon nog geen hoogeren welstand heeft gebracht waar alles zooveel duurder is dan vroeger. Wij zullen nu wachten pp normale tijden, om dan de welstansgrens opnieuw on der de oogen te zien, op out oogenblik geldt de reglementaire welstand&grens niet niëer. Hierna ploot de voorzitter de vergadering met dank voor de opkomst. DE LIBERALE UNIE. jGieteavond behandelde boor J. K«r5- hals Tltes, lid van de Provinciale' Staten» In een onder leiding van Mr. W. C, Bosman Staande, door de Liberale Unie in de Harmo nie belegde vergadering, het onderwerp: „Idealen en Politiek". Spreker besprak allereerst de door de vrij zinnigen bij de Kamerverkiezingen geleden nederlaag en schreef dit toe aan het met el kander strijden over zaken, die zeker niet zoo op den voorgrond gesteld hadden moeten worden. Spr. deed mede uitkomen, dat toen ©ok de sociaal-democraten niet bereikt hadden wat zij zich hadden voorgesteld; De R.-K. Staatspartij behaalde' és mes- winning. Rechts heeft de meerderheid in Eer ste en Tweede Kamer en ook in het door mgr Nolens gevormde mtoiateda Spr. deed uitkomen, hoe dat ministerie ztds dadelijk, omdat men stëéda gedacht had, dat Duitschland de overwinning sou behalen, voor groote moeilijkheden geplaatst zag m 1 stond stil bij de revolutie in Duitschland. daarbij latende uitkomen hoe wonderlijk het was, dat deze revolutie in Kiel, de residentie van de Hohmzollern Iletnrïch -i Pruista, het gepersamvio» de h >fd van Duitsche marine, uitbrak. Spr. oordeelde ons land niet rijp voor een revolutiÈ, omdat men daar pas de verkie zingen volgens een nieuw kiesstelsel achter den rug had. Spr. deed uitkomen hoe in de Kamer de Unie-liberaal Mr. Rink het eerst front mailde tegen het revolutionnaii optreden van Troel» stra, maar daarbij tevens met der meesten spoed de hervormingen eisriite. De regeeripg, die daarove- in de troonrede nita liet boo ren, sprak zich daarover zoo uit, dat er niet aan getwijfeld behoefde te worden en zelfs de Koningin verklaarde, dat rekening gehouden zou worden met den pols lag van oen tijd. e Libe- Het daarop volgende manifest van de rale Unie noemde spr. een document, waann werd aangetoond, dat de Kamér ich nu niet meer met veel praten moest bezighouden, in dat program werd de noodzakelijkheid be toogd van de uitvoering vaö her Vrouwen kiesrecht, opdat te wouw dengene kou kie zen, die ook zij gesteld heeft Ook de invoering van dm 8-urendag kernt in dat program van actie voor, al wil men voor de tuin- en landbouwbedrijven over gangsmaatregelen, opdat onze voed Rel voor- ziening niet in gevaar fcomt Hoe de Provinciale Staten van Noord- Holland met overgroot» meerderheid den 8-urendag reeds voor het personeel, werk zaam Jn de provinciale bedrijven, invoerde, deed spreker mede uitkomen. Ook op grondige n spoedige verbetering van de salarissen van ambtenaren en onder wijzers dringt het program aan. In het manifest wordt mede naar voren ge bracht dat men over deze zaken in de Kamer niet zoo lang meer moet praten. Aan jhr. de Muralt, U. L., die zijn motie waarbij het Staatspensioen van 2 op 3 en van 3 op 5 werd gebracht, zag aan nemen, bracht spreker een eeresaluut, al hoopte hij dat hij als pionier voor het Staatspensioen, het spoedig mocht beleven, dat het Staatspensioen zoodanig verhoogd werd, dat het voldoende genoemd Iran worden en dat het tevens aan allen die het noodig hebben, wordt uitgekeerd. Voor dit alles is geld noodig en men zal de offers daarvoor moeten willen brengen •De Liberale Un'e meent echter, dat de be lasting naar draagkracht geheven moet wor den, opdat de sterkste ook die zwaarste last te torsen krijgt. Dadelijke verandering van de uitgaven voor leger en vloot is gebiedend, ja geheele wegwerking van die uitgaven, die niets anders dan van barbaarschbeid getui gen. moet volgen. Spreker's partij zal daarvoor krachtig "wer ken. Spr. behandelde hierop den invloed van de Provinciale Staten. Zij verkiezen allereerst de leden van de Eerste Kamer, dan verkiezen zij de leden van Gedeputeerde Staten en lezfs nemen zij be- lissingeii, die diep ingrijpen in het levsa van het gewest, zooals voorstellen van handel ea verkeer; het toezicht op het krankzinnigen wezen in Noord-Holland; de zorg voor ie eiectriciteiisvoorzieaing voor ut geheele Pro vincie, alsmede die voor de driükwatemwv ziening. Pc beteeken,. van deze aangelegenheden stelde spreker sterk m het licht, daarbij dui delijk het verband tusschen de drinkwater voorziening en de volksgezondheid naar vo ren brengende. De beteeken is van ket uütwerp van Ged. Staten voor de invoering van het Hoogheem raadschap werd door spr. mede besproken. Met dat ontwerp kon spr. zich niet veree nigen, omdat het er gem rekening mede houdt, dat Noord-Holland is één geheel en de lasten, ontstaan door den watersnood, legt op'degenen, die in tie provincie benoorden het IJ wonen. Het groote belang van Amsterdam bij een goede zeewaterkeering stelde spr. duidelijk In net licht. De taak van de Provinciale Staten voor het vakonderwijs behandelde spr. mede uitvoe rig. Besprekende de toekomst van ona- land, oordeelde spr., dat er geen redenen waren om bij de pakken te gaan neerzitten. De of fer» die gebracht meóshiX worden» dfejdsa men te brengen Uit de manifesten vac de 8oc.-Dem.» dl Vrijz.-Dem. en de Unie-Liberaler' «mdssdeff de spreker, dat deze allen uitgingen'van hei denkbeeld, dal mm wat wil bereiken, Spr betreurde daarom den «Strijd vt» imusmrn die hetzelfde willen. De revolutietoon van de S. D. A. P. be treurde spr. ontzaggelijk. In de komende tijden, aldus spr., zullen wij van ons,zelve, maar ook van anderen1 uiterste plichtsbetrachting moeten eischen. Uit het Oosten kunnen wij ons niet gelukkig laten maken. De sociaal-democraten strijden daar nu reeds zelve mèt dï wapenen der barbaren en verdelgen hun broeders cn zusters vaa tevoren; Andere idealen zullen de maat schappij vooruit moeten brengen en dat Is het ideaal, dat wil. dat elk individu de gelegen- 'h *d k: 'gj .zien vit leven, dai elk individu krijgt hetzelfde onderwijs en zoo goed moge lijk onderlegd wordt, om den eeonomiscnen strijd te aanvaarden. Watther Ratina, de levensxniddelendictator van Duitschland, heeft ge;:egd, dat liet huidi ge geslacht zal blijven lijden onder datgene wat de oorlog bracht Wij kunnen, aldus spreker, als ïndividufca ontzaggelijk veel uom, ak wij blijven na streven de idealen van 'de Liberale Unie. Wij moeten geraken, tot de zedelijke, geestelijke cn heele Neder monische verhouding van individu tot indi vidu en groep in de maatschappij. Door zich geheel te geven aan den groep der gemeenschap, zal men komen tot de m- veauleering der groepen m de maatschappij Dit il ooit m<u' d.m door het beginsel der vrijheid mogelijk worden. Dat beginsel wenscht een ieder recht te doen wedervaren. Volgt men dat beginsel, dan zal men zijn naaste geen afbreuk doen, maar zullen de in dividuen voor en naast elkandet vtaaa tot ze gen van ons vaderland en geheel de wereld stoffelijke opheffing van het geheele landsche volk, om zoo te komen tot de Applaus). Voor de debat gaf niemand zich in de pauze op. De heer Bronke wenschte slechts een vragen te stellen Spr bracht den heep Kort hals Altes hulde voor diens bezadigde rede en ve/Tia-n gaarne hoe hij denkt over die libe- r;.len, die, toen bij dt grondwetsherziening er kans was het vrouwenkiesrecht te krijgen, tegen die kans hebben gestemd en in de 2de plaats vernam hij gaarne het oordeel van den spreker over de liberalen lie m C Provin ciale Staten van Noord-Holland stemden te gen het voorstel van den Vrijz.-Dem. prof. v. Embden, om de progressie in de opcenten op de nersoneele belasting mogelijk te maken. I> heer Korthals Altes, ter beantwoording het woord bekomende, verklaarde het lijstje, dat de heer Brpnjce voor zijn vragen ge bruikte al van tevoren te kennen Het was n 1 de gewoonte van de vrijz.-dem. deze vra gen volgens een lijstje te stellen. Op de eerste vraag wilde spreker antwoor den dat er onder de liberalen, evenals onder de vrij? -dem. lieden zijn, die streven naar het bereikbare. Spr. toonde uit een boekje van de vrijz -dem aan, dat deze tegenover de som den! betoogen, dat deze altija met hun dog ma's komen en dat men, als men niet kon be reiken wat men wilde, het bereikbare moest accepteeren De heer Bronke had echter ver geten om te zeggen wanneer de liberalen al dus hadden gehandeld en ten 2de verzuimd om mededeel ing te doen van de argumenten die hen1 daartoe hadden geleid. Spr. verzocht den voorzitter den heer Bronke daarvoor alsnog de gelegenheid te geven. De heer Bronke verklaarde aan de be stuurstafel mededeeling te hebben gedaan, dat hij geen debat wenk:hte te voeren, doch slechts de vragen had willen stellen. Het stond aan den spreker of hij ze al of niet wil de beantwoorden. De heer Korthals Altes' verklaarde hierop de wijze waarop dergelijke vragen door de vrije.-dem. gesteld worden; beneden peil te vinden. Zonder motieven komen zij altijd met verdachtmakingen. Spr. wilde wel verklaren, dat de liberalen altijd stemmen naar eer en geweten en daarbij steeds het bereikbare na streven. Zij stemmen niet volgens een dog ma, zooals de vrijz.-dem., die steeds pogen in het gevlei te komen van de S.D.A.P. E' even- ALKMAARSC1E COURANT a#SBlAKi*wS? „DE VEREEWIQDg ZANQERS" GON©lR- TEERT lONDACAVCNDjMET MEVROUW HOVTD KRAUSS-AD1MA ALS SOPRAAN DE ZAAL MAD AL UITVERKOCHT MOE TEN ZWN vroeg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1