eener f Steunverleening voor gecfemobiliseerden. Uitbetaling vergoedingen wegens kostwinnerschap. Binnenland. Telegrammen Tan lieden. Gemengd Nieuws. Provinciaal NieiiMs. 'eg 1 cnriften kunnen reeds thans war- De BURGEMEESTER van ALKMAAR brengt ter kennis van belanghebbenden, dat een dezer dagen zal worden ingesteld een commissie, waarbij zij schriftelijk in beroep kunnen komen van elke - beslissing, welke ook, genomen door den Burgemeester, het plaatselijk steuncomité, de demobilisatie- commissie. de afdeeling of den correspondent der Koninklijke Nationale Vereeniging tot steun aan miliciens of door het Koninklijk Nationaal Steuncomité, naar aanleiding van een aanvraag om steun ingevolge de steun regeling van 27 December 1918. Beroep bij die commissie kan ook worden ingesteld door officieren en onderofficieren der landmacht en door officieren, onderoffi cieren en reservisten der zeemacht van een- be slissing, door den Minister van Oorlog of dien van Marine genomen op hun verzoek om geheel of gedeeltelijk behoud, gedurende de eerste drie maanden na fauiswaartszending, van hun traktement. Bedoelde commissie zal heeten: Beroeps commissie ondersteuning gedemobiliseerden" en zal gevestigd zijn ie 's-Orpvenhage, Nieuwe uitleg 12 Bezwaarsci den ingediend. Het Koninklijk Nationaal Steuncomité zal voor deze commissie één lid aanwijzen. Voorts zijn tot het aanwijzen ieder van een lid aangezocht: de Minister van Arbeid; de Ministers van Marine en van Oorlog; de Koninklijke Nationale Vereeniging tot steun aan miliciens; de Bond van Nederlandsche Dienstplichti gen; en de Roomsch-Katholidke Bond van Dienst plichtigen. Alkmaar, 2 April 1919. De Burgemeester, G. RIPPING. UITBETALING VERGOEDINGEN WEGENS KOSTWINNERSCHAP. De BURGEMEESTER van ALKMAAR brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de UITKEERINGEN der VERGOEDING, loopende over het tijdvak van 26 MAART tot en met 5 APRIL, zal plaats hebben ten Stad- huize op MAANDAG 7 APRIL a.s., voor zooveel de LANDWEER en den LAND STORM aangaat van des vóormiddags 934 tot 10 uur, en voor zooveel de MILITIE aan gaat van 10 tot 11 uur. Alkmaar, 3 April 1919. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. steld ander de bevelen v. d. hoofding.-dir. idler J leg met de vakbonden N.-Brabaat, teneinde te worden belast m. d. dienst i, b, an. Breda, standplaats Breda; de ing, de heer C, L. Schalier tot Peursum, thans te Tilburg en de heer O. J. van den Broek, thans te Roermond, worden gestéld onder de bevelen v. d, hoofding.-dir. in de dir. N.-H., teneinde te worden belast m. d. dienst in de arr. Alkmaar en het Noordzeeka- naal, standplaats Alkmaar. EVANGELISCHE UNIE. De bevestiging van Edmaten van de ver eeniging van vrijz.-hervcrmden der Evange lische Unie, zal plaats hebben Zondag 6 April 's morgens ten tien ure in de herv. kerk te Heiloo door Ds. v. Dorp van Hoorn. OVERPLAATSING. De officier van gezondheid 2e klasse, de heer C. Hanedoes wordt 1 Mei verplaatst van Alkmaar naar Doesburg. GESLAAGD. Te Mittweida is geslaagd voor werktuig kundig ingenieur de heer.J. M. de L^nge, al hier. AANGEHOUDEN. In verband met de berooving, in ons vorig nummer gemeld, is door de politie hier ter stede nog een vierde verdachte aangehouden. BURGERWEESHUIS. Naar wij vernemen ié het huis van den heer mr. Dorbeck, aan het Luttik-Oudorp, voor 18000 overgegaan in eigendom van de gemeente. In dit perceel zal tijdelijk het burgerweeshuis gevestigd worden. NEDERLANDSCHE BOND VAN VRIJWILLIGE BURGERWACHTEN. Verschenen zijn de statuten van den Neder- landschen bond lan vrijwillige burgerwach ten. Staten Generaal. EERSTE KAMER. In de zitting van gisteren kwam aan de als de soc.-dem. en de R.-K. huldigen de vrijz.-dem .een dogma, De voorzitter gaf aan, waarom zij niet met de andere vrijzinnigen mogen samengaan, maar ook Mr. Marchant is maar een mensch.' Een dergelijke dogmatische methode dulden de kiezers ten slotte niet. Zij gevoelen, dat zij straks bij de gemeenteraadsverkiezingen geen vrijz.-dem. moeten stemman, omdat die is een dogma-wezen, die onder den partijpantoffel van Mr. Marchant staat en denkt, dat datgene in het belang is van de vrijzinnig-democratie, Het is verkeerd, dat een mijnheer in den Haag aangeeft hoe er elders gehandeld moet worden. De Unie-liberalen -stemden inzake vrouwenkiesrecht zoo, omdat zij wilden be reiken, dat voor de invoering van vrouwen kiesrecht een grondwetsherziening niet meer noodig was. Zij deden daardoor voor het vrouwenkiesrecht meer dan de tegenstanders, omdat nu het vrouwenkiesrecht volgens een gewone wet kan worden ingevoerd. Spreker stemde in de Staten voor de pro gressie in de opcenten, maar deed dit alleen volgens eer en geweten, maar neemt aan, dat ook de andere volgens eer en geweten anders stemden. Spr. oordeelde het uit den booze, dit in een vergadering uit te spelen. Ook in Amsterdam vielen de vrijz.-dem. in den raad bij het ambulantisme uiteen, maar de Unie- lioeralen denken er niet aan dit tegen hen uit te spelen. In het blad van de vrijz.-dem. wordt de kiezer steeds gelikt. Steeds vraagt men om zijn stem. De Unie-liberalen doen dit niet. Wat zij doen, doen zij volgefts eer en gewe ten. Eén zaak beheerscht hen en dat vrijheid van geweten. Zij zijn niet, zooals de vrijz.-dem., dogma-menschen. (Applaus). De voorzitter sloot hierop de vergadering. THE CITY FOLLIES. Op verzoek herinneren wij gaarne aan het a.s. optreden van de City Follies, die Zater dagavond half acht in de Harmonie een uit voering zullen geven. De opbrengst is ten bate van Kindervoe ding en de uitvoering, die geen woord van aanbeveling meer behoeft verdient dus zeer zeker iedere belangstelling. Een advertentie in dit nummer geeft nadere bijzonderheden. EEN HULDEBLIJK. Met een toepasselijk woord werd door den president, den heer W. Holsmuller, in de ver gadering van diakenen der Ned. Herv. Gem. alhier aan den heer J. Broek, vader van het Diaconiehuis, een gouden horloge met in scriptie overhandigd voor zijn krachtdadig optreden bij den brand in genoemd huis op 18 Maart j,l. LEZING DR. BIERENS DE HAAN. Men verzoekt ons nog even te willen her- irineren aan de lezing varied1'- J. D. Bierens de Haan. hedenavond half 8 in de luth. kerk, over het onderwerp: „Het begin der wijs heid." KAMER VAN KOOPHANDEL. De tegen gisterenavond uitgeschreven ver gadering van de Kamei; van Koophandel en Fabrieken kon niet doorgaan, omdat het ver- eischte aantal leden niet was opgekomen. EERVOL ONTSLAG. Met ingang van 1 April 1919 is aan dr. O. G. Kloeke, op zijn verzoek, eervol ontslag ver leend als burgerleeraar in de Hoogduitsche taal en letterkunde aan de Cadettenschool. BENOEMING WATERSTAAT. Bij beschikking van den minister van Wa terstaat is bepaald dat met 1 mei a.s. de heer A L, de Gelder, thans te Alkmaar, wordt ge erde de waterstaatsbegrooting. De heer V an S w a a y achtte electrificatie van het land noodig voor productievermeer dering en juichte toe dat de regeering zich met dit vraagstuk zij 't ook gedeeltelijk, daadwer kelijk wil bezighouden. Hij drong bij den mi nister aan, niet te schromen de noodige gelden aan- te vragen. De heer Van L a n s c h o t klaagde over slechte waterstaatstoestanden in Noord-Bra bant. ,r De heer Kraus wees er op dat de sluizen van 'het Noordzeekanaal onvoldoende zijn. Een tweede groote sluis moet onverwijld: ge bouwd worden:. De Minister van Waterstaat zei, dat binnenkort zal inkomen een wetsontwerp tot heffing van zegelrecht van facturen, cognos sementen en vrachtbrieven. De heer Stork vroeg den minister, toe te staan, dat bij de nieuwe staatsleening obliga tion zullen kunnen worden gebruikt ter beta ling van de buitengewone belastingen. Bij de behandeling van de financieele be grooting ried de heer N i e r o p den minister aan, bij de nieuwe staatsleening de inschrij vers aan te slaan en niet af te wachten voor hoeveel ze willen inschrijven. Minister D e V r i e s zegde toe, dat hij aan de wenken van den heer v. Nierop zijne aan dacht zal wijden. Hij vreesde dat hij binnen niet al langen tijd ten aanzien van de uitgifte eener nieuwe staatsleening een beslissing zal moeten nemen. De Minister onderschreef bij repliek hetgeen de heer Stork opmerkte en hoopte binnenkort dienaangaande mededeelingen te doen. Spr. achtte het nog mogelijk dat het tof een gedwongen leening zal moeten komen en wilde alle obligatiën aanwijzen, tot betaling van belasting, om geen onbillijkheid te sche pen, daarbij rekening houdend met den koers De heer S.tork zei, repliéeerend, daf daardoor het doel om 'de nieuwe leening te steunen niet wordt bereikt. De begrooting werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen evenals het ontwerp tot wijziging van art. 55 der Pensioenwei voor Gemeenteambtenaren. Ook het ontwerp tot verhooging der belas ting op gedistilleerd en houtgeest werd zon der hoofdelijke stemming aangenomen. Bij de behandeling van de landbouwbegro ting keurde de heer W e s t e r d ij k -vaststel ling van garantieprijzen voor producten van oogst 1919 door den minister goed, maar hij waarschuwde voor te hooge garantieprijzen Spr. wilde de aardappeldrogerijen zien ver dwijnen en drong aan op afkoop der contrac ten door schikking. De heer VanEmbden stelde reeds thans een motie voor, waarbij de Kamer, overwe gende dat het in de huidige omstandigheden niet wenschelijk is reeds thans eenige beslis sing te nemen inzake afbouw van de kruisers Java en Sumatra, de verwachting uitsprak 'dat de minister van marine aan kruisers nie; méérzal doen verwerken dan voor de te wa- tei lating is vereischt en hij, een verdere beslis sing slechts zal nemen in overleg met dc Staten-Qeneraal. De vergadering werd: verdaagd tot, heden 11 uur. Aan de orde is dan de Waterstaatsbe grooting. TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren over het spoor wegpersoneel wees de Minister Van W a t e r s t a a t er op, dat hij het ontworpen regfement-dienstvoorwaarden slechts kan aan nemen of afwijzen. Evenwel zal hij trachten, op enkele punten nadere verbeteringen te verkrijgen, met name ten aanzien van de sa menstelling der scheidsgerechten, het percen tage voor vuur en licht. De dienst- en rusttij den moeten geregeld worden hij algemeenen maatregel van bestuur. Voorbereidende maatregelen ter verdere be perking van de diensttijden tot gemiddeld 8 uur per dag, zijn reeds genomen. Een wets ontwerp om de helft der afloopende kortin- .en voor pensioen gedurende de laatste 5 'aar te brengen voor rekening van den staat is in voorbereiding. Hierna werd gerepliceerd. De heer Kleerekoper diende een motie in, waarin .de regeering werd uitgenoo- digd, in overleg met directeur en vakbonden stappen te doen tot grondige algemeene her ziening van het reglement van dienstvoor- waarden. De heer Oudegeest diende een motie in, waarin gevraagd werd om herziening van de regeling van dienst en rusttijden, na over- De heer Kleerekoper aam den in houd van de motie-Lely in zijn motie op. Waarna de motie Lely werd ingetrokken. Dé Minister nad geen bezwaar tegen de motie-Kleerekoper, welke zonder stemming werd aangenomen. Zonder stemming werden aangenomen de ontwerpen inzake het verbod van toelating van jeugdige personen tot het bijwonen van de openbare terechtzittingen in strafzaken en de wijziging van 't wetboek van strafvorde ring in verband met beperking van misbruik van verzet. Te 5.15 uur werden de beraadslagingen verdaagd tot heden 1 uur. VRAGEN AAN MINISTERS. Het Kamerlid K. ter Laan heeft tot den minister van Oorlog de volgende vragen ge richt: „Kan de minister aan de Kamer meedeelen waarom het zoo lang duurt, dat de 40 voor kleedinggekj aai gtdemobiiseerd- n i: ver schillende gemeenten wordt uitbetaald, en waarom ook. de gedemobiliseerde enderoffi cieren zoolang moeten wachten op de uitbeta ling van de hun toegekende jaarw 1de over de eerste maanden', nadat zij met klein verlof gingen? „Is er weldra eene beslissing te wachten, omtrent de uitbetaling van de schadevergoe ding van de eigendommen der militairen, wier oéderen verbrand zijn bij de ongeregeldhe- en in de Harskamp en elders?" TREINCOUPé'S VOOR VROUWEN. Het Kamerlid Deckers heeft aan den mi nister van Waterstaat gevraagd ofNiet juist is, dat met ingang van 1 Juli 1919 in den spoortrein wederom afdeel ingen 1ste en 2de klasse beschikbaar gesteld zullen worden, al léén toegankelijk voor vrouwen. Hij verzoekt voorts den minister te willen bevorderen, dat voor vrouwen ook afdeelingen 3de klasse voor behouden zullen worden. UITZETTING DUITSCHE DESERTERS. Op last van den minister van Justitie is een begin gemaakt met het treffen van maatrege len tot het uitzetten van die Duitsche deser teurs, welke niet voorzien zijn van de noodi ge papieren, geviseerd door de autoriteiten in Duitschland, welke de Nederlandsche belan gen behartigen. De uitzetting zelf zal over anderhalve maand een aanvang nemen. De Regeering is tot deze maatregelen, gerechtigd op grond van het vreemdelingenreglement, en meent er toe te moeten overgaan, omdat veel van deze deserteurs betrekkingen beklee- den die vroeger door Nederlanders, speciaal door gedemobiliseerden, vervuld werden en zij dus het een betrekking bezorgen aan gede mobiliseerden in den weg staan. Bij hun terugkeer in Duitschland zullen de deserteurs niet aan lijfsgevaar blootstaan. NEDERLANDSCHE GEDELEGEERDEN BIJ, DE VREDESCONFERENTIE. Het ministerie van buitenlandsche zaken- deelt mede dat de financieele sectie van den, oppersten economischen raad te Parijs van de regeering het verzoek heeft ontvangen een gedelegeerde aan te wijzen ten einde met die sectie semi officieel consultatief overleg te plegen nopens aanstaande betrekkingen tus- schen Duitschland en de neutralen. De regeering heeft de uiitnoodiging aange nomen en tot gedelegeerde benoemd den heer Ter Meulen lid van de firma Hope Co. te A'damals adviseurs zullen optreden de hee ren E. Heldring, lid van den Raad van Bij stand directie economische zaken aan het de partement van Buitenlandsche zaken, jhr. J. J. Rochussen, directeur van de Amsterdam- sche Bank en mr. P Van Tienhoven, directeur van de Rotterdamsche Bankvereeniging. Ge noemde heeren zijn reeds naar Parijs vertrok- Ken. HOOI EN STROO VAN OOGST 1919. De Min. v Landb. brengt ter kennis, dat het niet in zijn voornemen ligt, de maatrege- 1 welke genomen zijn met betreking tot de distributie van hooi en stroo van den oogst 1918, te bestendigen ten aanzien van deze producten van den oogst 1919. Vernomen hebben, dat op sommige hooi- landverpachtiingen reeds thans weder zeer hooge prijzen worden besteed, acht hij het ge- wenscht met nadruk te wijzen op het risico, dat de pachters loopen, doordat zij geenerlei zekerheid hebben dat deze hooge prijzen zul len kunnen worden verhaald op de prijzen /an vee en, zuivel in den volgenden winter. RANTSOEN VEENARBEIDERS. Het extra-rantsoen der veenarbeiders zal in dc komende campagne bedragen 0.7 K.G. spek, 4 K.G. aardappelen, 1 a 234 K.G. peul vruchten, 2 aanvullingsbrobdkaarten: en 0.1 K.G. koffie per maand. KIESGERECHTIGDE MILITAIREN. Aan kiesgerechtigde militairen moet tot na der order, voor zooveel dringende belangen van den dienst zich niet daartegen verzetten, gelegenheid worden gegeven, hun kiesrecht td vervullen, uitgezonderd de met provoost of' achot gestraften en de krijgsraad-arrestanten. Kunnen-niet alle kiesgerechtigden bij een on derdeel wordeu gemist, dan beslist het lot wie wel in de gelegenheid wordt gesteld om te stemmen. Aan kiesgerechtigde leden kan vrij vervoer per spoor worden verleend. CONFERENTIE VAN SOCIALISTEN. Het bestuur van de socialistische conferen tie te Bern, dat te Parijs heeft vergaderd, heeft besloten, dat op 26 April te Amsterdam -en vergadering zal worden gehouden van de algemeene permanente commissie, ten einde de vraagstukken te bespreken die te Bern niet meer aan de orde zijn gekomen. DE STATENVERKIEZINGEN IN LIMBURG. Te Maastricht is geloot, naar aanleidin, van de dubbele verkiezing van mr. F. I. Janssen. Ten gevolge daarvan is de heer Janssen voor M, MJ opkomst onder de wapenen, wanneer van den vrijwilllgen landstorm in verband met bu'tengewone omstandigheden in zijn geheel of gedeeltelijk een militair gebruik wordt ge maakt, de volgende toelagen verleend: aan officier 6.00 per dag en aan onderofficieren en minderen 2.00 per dag, UITBETALING DUURTETOESLAG. Aan de gehuwde vrijwillig dienende mili tairen, die vo :or duurtebijslag in aanmerking komen, kan desverlangd een voorschot worden verleend van 100. Voor de berekening van den duurtebiislag en den kindertoeslag gelden do bepalingen, zooals dezer dagen reeds door ons vermeld. Inmiddels heeft het hoofdbe stuur van de onderoffieiersvereeniging der landmacht „Ons Belang" aan den Raad van Ministers verzocht de ingediende voorstellen tot regeling van den duurtehjjslag 1919 ir dien zin te wijzigen, dat een minimum-hoofc bijslag wordt verzekerd, voor gehuwden van 300, voor ongehuwden van 225, of indien deze luaatsten va nRijkswege worden gehuis vest en: gevoed van 150, een en ander boven de salarissen zooals deze op 1 Januari 1919 zijn of worden vastgesteld. DE LINKER RIJNOEVER QlNEUTRA- LISEERD.— PARIJS, 3 April. Oe^Pet-it Jourrta meldt, dat de linker rijnoever geneutrali seerd1 zal worde». De bezetting zal blijven doorgaan totdat de schadeloosstelling door Duitschland betaald is. De eventueele rol die het Belgische leger zal spelen bij de bezetting zal niet vreemd zijn aan' het bezoek van koning Albert te Parijs. Ook schijnt de noodzakelijkheid1 te wor den ingezien om aan «Frankrijk het Saar- bekken toe te kennen als Compensatie voor de geleden schade. DE BEZETTING VAN HET DUITSCHE GEBIED, PARIJS, 3 April. V. D. Onze speciale correspondent verneemt dat het de bedoe ling van de Entente is het Duitsche bezette gebied door Fransche en Belgische troepen te blijven bezetten, totdat Duitschland' de schadevergoeding geheel betaald heeft. DE DOOR DUITSCHLANB TE BETA LEN SCHADELOOSSTELLING. LONDEN, 3 April. Uit Parijs wordt bericht inzake de schadeloosstelling door Duitschland te betalen, dat Duitschlanc voorgesteld heeft om het totaalbedrag vasi te stellen, alsmede he bedrag van de jaar- lijksche stortingen. Deze zullen dan onmid dellijk betaald' worden, terwijl omtrent de volgende betalingen een speciale commissie besluiten zal -nemen in verband met het on derzoek omtrent den loop van den Duit- schen handel. De commissie zal dan de bedragen tel kens opnieuw vaststellen en zoo ook de be talingswijze. Deze methode kan de kleinste schade toebrengen aan de geallieerde lan den. De geallieerden zullen blijven staan op het overbrengen van den Duitschen han del in verschillende landen, welke belang rijke sommen gdds vertegenwoordigen. MET PASCHEN VREDE! PARIJS, 3 April. Pichon verklaarde tij dens een diner van Republikeinsche journa listen, dat hij van meening was, dat 'Je pre- liminairen voor den vrede voor Paschen ge ëindigd zullen zijn. BEZOEK AAN ATRECHJ, PARIJS, 3 April. Gedeligeerdau van de vredesconferentie zullen Zond-ar' op verzoek van het Fransche gouvernement Atreehit Donai in Lens bezoeken. geen Kanselarijtaal meerT De politiepresident te Frankfort, dr. Sinz- heimer, heeft een rondschrijven gericht tot zijn ambtenaren, waarin hij hun op het hart drukt, zich voortaan in goed putsch u te drukken en geen kanselarijtaal meer te ge- bruiden. Verordeningen en aanschrijvingen moeten zóó gesteld worden, dat ieder redelijk denkend mensch ze kan begrijpen. Wij hopen, dat dit loffelijk voorbeeld1, ook zonder omwenteling, bij de ambtenarij in Ne derland navolging moge vinden. De „taal der wet" en de „wet der taal" wat zou daarover al niet gezegd kunnen worden JUWEELEN-OPLICHTING. De Arr.-Rechtbank te Maastricht heeft uit spraak gedaan in de zaak tegen: Rutten, te Kerkrade en Mershand en Wolper te Den Haag, beklaagd van poging tot oplichting van zekeren Cökemejjer te Kerkrade, wien zij voor twee pakjes 199 000 mark wilden laten aastricht gekozen verklaard en heeft het Hoofdstembureau alsnog als ge kozen in Heerlen aangewezen den heer J. G. Jl. Wiildershoven. PROF. VAN EYSIN'GA TERUG. Prof. jhr. mr. Van Eysinga, die te Parijs vertoefde in verband toet de officieuse be sprekingen met de neutralen over den Vol kenbond, is gisteravond' te Leiden terugge keerd en had gister een onderhoud met minis- er van Buitenlandsche Zaken. TOELAGEN VOOR DEN VRIJWILLL GEN LANDSTORM. Aan vrijwi-ligers bij den landstorm worden betalen, terwijl bedoelde pakjes in werkelijk heid slechts voor een waarde van ruim 700 aan juweelen inhielden. Rutten werd tot 7 maanden en Wolper en Mershand ieder tot 5 maanden gevangenis straf veroordeeld. De eisCh was voor ieder 1A jaar gevangenisstraf., BIJSLAO VOOR RENTETREKKERS. Het Kon. Nat. Steuncomité heeft in overleg met den minister van Arbeid besloten aan weduwen en weezen, trekkers en de definitieve rentetrekkers met 60 pet. en meer arbeidsonge schiktheid1 tot wederopzeggens toe een bijslag op hun rente toe te kennen voor zoover daar aan behoefte bestaat. In aanmerking voor tijdelijken bijslag ko men dus: lo. Rentetrekkers (getroffenen) met 60 pet. en meer arbeidsgeschikheid2o. ren tetrekkers (nagelaten betrekkingen van getrof fenen) a. weduwenb. weduwen en weezen c. ouders of schoonouders, dus niet her trouwde weduwen van overleden getroffenen of ouderlooze kinderen. KOLENGEBREK VOOR DE INDUSTRIE. De Enschedesche Fabrikantenvereeniging heeft- Maandag telegrammen verzonden aan de Ministers van Arbeid en van Landbouw, Handel en, Nijverheid, waarin met het oog op het uitblijven der toegewezen steenkolen voor de industrie in de maand Maart gewezen wordt op het gevaar, dat de met zooveel moei te verkregen overeenstemming met de arbei ders omtrent werktijd en loonen zonder het minste practisch nut zal worden, indien niet onmiddellijk de industrie in ruime mate /van steenkolen wordt voorzien. STRAF OPGESCHORT. De aan twee ambten area der Rijkswcr kio- rieMagm te VeenMzen opgelegde séhorr'ng, welke blijkbaar in verband moet werden ge bracht met de bekende circulaire van den mi nisterraad van 27 Maart 1919, is door den minister van Justitie opgeschort, in afwach ting van het resultaat der te voeren bespre kingen met het hoofdbestuur van den Centra- len Nederl. Ambtenaarsbond. Zooals -men weet is deze circulaire op het jongste congres van het'N V. V. ter sprake gebracht. DE AFSLAG-KWESTIE TE ENKHUIZEN. De kwestie over het betalen van den 34 pro cent registratiekosten, waardoor Dinsdag de haringhandel aan den gemeentelijken afslag werd geslaakt, is voorloopig althans opgelost. E)e visschers zullen, behalve den 2 procent dien ze aan de gemeente betalen, nog 34 pro cent ui-tkeeren aan de handelaars. Dezen beia len dan op hun beurt dien. 34 proeent aan hef rijk voor regisratierechten. Het verkoopeii en overladen van v-isch buiten de haven is al gestaakt. DE RELLETJES IN AMSTERDAM. Gisteren was 't vrij: rustig in de stad. Alleen in den namiddag heeft de politie handelend moeten optreden op den Dam, Nieuwendijk er. omgeving. Eenige personen werden geamb ieerd wegens weerspannigheid. TOCH TOEGELATEN ALS RAADS LID. In de raadszitting van 11 dezer bestor-de gemeenteraad van Bussum tot uieMoelattog van den heer Jl. B. G. Steur, op grond, dat ook op een vrouwelijk candidaat stemmen wa ren uitgebracht. De heer Steur is van dit besluit in beroep gegaan bij Gedeputeerde Staten. Deze nebben thans tot de toelating besloten, op grond, dat de raad niet heeft te beoordeelen of ten can didaat als zoodanig aan de veieischteu vol doet. Dit laatste is naar het oordeel van Gsd. Staten met den heer Steur wel het geval; dient dus als raadslid te worden toegelaten OP EEN MIJN GELOOPEN. De in de vorige week te IJmuidea aange komen sleepboottreiler Marie Cornelie rap porteerde een vermoedelijk daar tijuisbeh.. rende motorlo-gger op een- mijn te hebben- zien loopen, waardoor het schip verongelukte met de opvarenden. Met alle zekerheid meent men nu te mogen: aannenten dat het -hier den niG-tori'ogger Y M. 290 Johaflna van den heer Jan Visser Hzn. betrof, welke 15 Maart naar zee vertrok en nog niet terugkeerde. Behalve de schipper woonden vier matrozen te Egmond; de stuurman en een, matroos te Zandvoort en de machined,rijver te IJmuidea. 'KORTE BERICHTEN. Het suiikerrantsoeu zal m de zomer maanden indien mogelijk, nog vroeger met één ons per week per hoofd1 worden ver meerderd. De Centrale Keuken te Zwolle wordi. op geheven. Een commissie is benoemd om rapport uit -te brengen, in -hoever -de afgebrande Oranjekazerne 'kan worden herbouwd, of dat een geheele nieuwe kazerne doen te plaatsen of elders moet worden opgetrokken. De rechtbank Ite Dordrecht veroordeelde den commandant C. de Boon, lid van den ge meenteraad te Gorinchem, tot een maand ge- vangenisstrar wegens beleediging van de ko ningin. Naar de Limb. K. meedeelt zij in de gemeente Horst nog 275 aardappelen, welke men liefst zoo gauw mogeli'k, aan'de regee ring wil leveren. Goed geteld! Met ingang van. 1 Apr il is in het staats bedrijf van 's Rijks Munt te Utrecht de 8-uri- ge werkdag ingevoerd. Volgens het „Hbld." zo-u de distributie van gedistilleerd zijn opgeheven. De uitvoer van visch uit I jmuiden naar Duitschland is thans geheel vrij, zoodat zij niet meer aan de Algimex behoeft te worden geconsigneerd. Ofvan den handel op Duitschland voorloopig veel Rudw zal to- men, is een niet te beantwoorden vraag, UIT KOEDIJK. Zondag,, 13 April, des namiddags ten 2 uur zal de secretaris der afdeding Alkmaar van de Vereeniging voor Facultatieve Lijkver branding in het lokaal van den heer C. Man een lezing houden. UIT OUDKARSPEL. De Raad dezer gemeente vergaderde Dins dagmorgen. Afwezig waren met kennisgeving de heeren Goet en Eecen. Van Ged. Staten was bericht ingekomen, dat deze gemeente aanspraak maakt op een voorschot voor het onderwijs groot J 7275, en dat de vergoeding ingevolge de wet van 24 Mei 1897 377 per kwartaal is. Ingevolge een- wijziging door Ged. Staten aangegeven heeft de gemeenterekening een na- d-eelig saldo van 604,7734 in plaats van een voordeelig saldo groot 140,45. Ounstig werd beschikt op een verzoek van den heer Jn. Weel, om 9 maanden afschrij ving op den H. O. wegens vertrek. Aan den rijksontvanger is aan den gemeen te-ontvanger uitbetaald 1435,85 als opcen ten over 1918 op degrondbelasting. Ingekomen was het jaarverslag van de commissie tot wering van schoolverzuim, waaruit bleek, dat voor oproeping 6 vergade ringen zijn gehouden. 4 Voldeden aan den oproep en 2 bleven weg. Uit het ingekomen verslag van den hulp keurmeester bleek, dat 214 dieren zijn ge slacht; 5 daarvan moesten worden afgekeurd, benevens vele gedeelten. Tweemaal moest de hulp van den keurmeester worden ingeroe pen. Ter tafel kwam een -adres van 35 winke liers, met verzoek niet in te gaan op een even tueel ingekomen adres van de W: inkeliers- vereeniging, met verzoek om een verordening in het leven te roepen betreffende verplichte winkelsluiting op Zondag Waar een zoodanig adres niet was inge komen, wefd besloten dit adres in gedachten te houden en bij een eventueel inkomen van een zoodanig adres daarop afwijzend te be schikken, gezien het groote aantal' winke liers dat zich daartegen verklaard. De voorzitter zeide, evengoed tegen een dergelijke dwingende bepaling te zijn. Besloten werd adhaesie te betuigen op de oekende motie van het gemeentebestuur Nieuwe Niedorp. van is

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2