hulp In kÉMIng oi „Nieuw leien met Orpheus". ol verporden!' LEERLING Groots Verzekering Maatscti. ZEILBOOT MET TUIG. Foto toestel ecu groot Burgerwoonhuts. 6 BOELHUIS Schoenwerk Houttil B 9. ran tiooge voedingswaarde. H. Bulthuis. Speciaal zaaMidergoederen Dienstbode, flink Pakhuis. Broodbezorger. nette DIENSTBODE. DADDIËN STBODE DIENSTBODE, Een NET MEISJE een Winkelhuis, DAGMEISJE. nett© wasschen Week end Cottage. een kleine ZAAK (kruidenierswaren). WINKELHUIS Uit de hand te koop Uit de hand te koop: Groote Opruiming JAN DE WAARD, AdYerteatiBn. Amsterdamsche Beurs. NoOrdliollandsch Landbouwcrediet. m}< Openingskoersen van lieden een werkster een dag dienstbode meisje JUFFROUW P.O. een stuk best Bouw- en Tuinland, Gevraagd een Heerenhuis |bij H jKATER, Mient. betalend Logé. Te koop isngebadei een TE KOOP. een PAKHUIS net BOYENWONING Door Verhuizing TE KOOP: AdresVarnebroek 29. 9 stüks uitmuntend HOORNVEE Firma JAC. AL. RundYleesch f 125, Yarkensyleescli f 1.45, Yet Schapeayieeselt f1.00, KalisYleesch 1Q 70, Magazijn „do Onnoozels Schaapjes", Hoogstraat 18. Opruiming ROKKEN. HEMDEN, BOEZEROENS Marktberichten. Via ée vfflmkuaé^ge, Sdiuiteate was beriëht mej, B Zomam* itjgfkcrew dat ze ais zoodanig te Noordseharwoude benoemd ia, verzoekt haar ook vooi deze gemeente te handhaven en haar toe te staan voor onbe- paalden tijd te Noordscharwoudè te mogen wonen. M,1 B. en W., die in overleg zijn getreden met rac(je na!nens wedmijdsche Noordscharwoudè, sltelden voor haar verzoek I 1 toe te taan. Zij zal dus in elk der gemeenten j familie, hartelijk dank zeggen voor een salaris genieten van 300. Aldus werd Qat rou wd; JAN O. OEERTSEMA en TINE M. SCHERMERHORN, besloten. Van den heer J. Valconet was een verzoek ingekomen, om voor zijn zoon, die hij de Ambachtsschool te Alkmaar zou,willen laten bezoeken, een gedeelte van de kosten te ver goeden. De voorziter zeide, dat B: en. W. genood zaakt waren daarop afwijzend te beschikken, omdat de Raad destijds het besluit nam om het volle bedrag weer terug te vorderen. Daar de Raad geen behoefte bleek te gevoelen om het besluit te herzien, werd het adres voor kennisgeving aangenomen. Van den telefoonhouder Heertjes was het verzoek ingekomen, om eervol ontslag als te lefoonhouder en telegrambesteller, wegen# drukke werkzaamheden, met ingang van 1 Juli of eerder. De voorzitter zeide, dat het vrij zeker wel een rijkszaak zal gorden, doch dat nu de ge meente er in zal hebben te voorzien. Moge lijk kan nog getracht worden voor Heertjes een jongen van 16 a 17 jaar te krijgen. Besloten werd het verzoek aan te houden, tot nader met den heer Heertjes gesproken is. Van den gemeente-opzichter was een ver zoek ingekomen om toeslag op zijn loon. Besloten werd eerst een onderzoek in te stellen hoe het in gelijke gemeenten staat, waarom het adres in handen ging van B. en W. voor nader advies. De voorzitter deelde hierna mede, dat bij de gehouden sluisverpachting laagste in schrijver was K. Wit te Schagerbmg voor f lOlli Besloten werd de sluis voor dat bedrag aan hem te gunnen voor 2 jaar. Van dezelfde was ingekomen een verzoek om verlof en plaatsing van een biljart. B. en W. stelden' voor daarop afwijzend te hesrhikken Er is het laatste jaar niet anders dan koffie thee en melk geschonken en dit heeft zeer goed voldaan. De heeren Kalverdijk en van Bouwens stel- van 2 April 1919. Opgave van 5 5 4'A 2 'A pCt. 35 Midcdeelingen van Dondcrd. 3 April 295 de vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. £00.f,ddo/p' 2 April 1919. St Maarten, v (In plaats van. kaarten) De Heer en Mevrouw KIRCH WANNA geven kennis van de ge boorte van hun Zoon JULIUS. Mauritsstraat 22. Utrecht. Geboren: JACOB, zoon van JACOB VET en ANNA VET- DE BOORDE!. Ursem, 1 April 1919. Voor direct gevraagd mm flinke tegen hoog loon, bjj C. H. SWITZER, Café „Noord-Holland", Friesche Brug, Alkmaar. Mevrouw VAN DER HEIJDE, Emmastr. 109, vraagt liefst spoedig, voor 1 a 2 dagen per week, of Inplaats van kaarten. O e b o r n ANNA HELENA, dochter van M. SCHEEPMAKER en A. SCHEEPMAKER— Gelder. Alkmaar, -3 April 1919. W, J. CREFELD en echtgen. betuigen bij deze hunnen hartelij- ken dank voor dj vele blijken van belangstelling, bij ie geboorte van hunnen ZOOI ondervonden. 3 April 1919. Voor de vele beVijzen van deel neming, bij het overlijden van on zen geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer WILLEM VAN SLOOTEN, betuigen wij onzen hartelijken dank. Heerhugowaard, 2 April 1919. Uit aller naam, WIEBE VAN SLOOTEN. Aan deALKMAARSCHE BROODFABRIEK kan TER STOND een net geplaatst worden voor lichte kan toorwerkzaamheden. OEVRAAOD met 1 MEI Mevr. MUS, Vier Staten 3. gevraagd, R. C. '*s Zondags na 3 uur vrij. 5 gld. per week en volle kost. Zich te vervoegen bureau v. d. Blad. V Mevrouw HALBERSTADT, Lan- gestraat 64. vraagt 1 Mei flinke met hulp van DAGMEISJE, netjes kunnende werken en koken. Aan te melden Vrijdag en Zater dagavond 79 uur. van goede getuigen voorzien biedt zich aan als DIENSTBODE Intarn. Brieven onder V 903 bur. v/d blad. 1 Mei eene nette gevraagd voor hulp in de huiskou- ding, Brieve* onder S 902 bureau van dit blad. Behoudens nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders, zal door den Opzichter over den Hout enz., te Alkmaar, ten kantore aan de Gemeente-Begraafplaats, op DIKSDAG S APKIL 1919. 's morgens 10 uur, bH pnblloke inschrijving worden verhuurd: gespit, liggende in den HUIS WAARDERPOLDER te Alkmaar en aldaar bekend sectie C no. 153, groot 2.26.Q0 H.A. De verhuring gaat in bij de gunning en eindigt 1 Februari 1920. Inlichtingen geeft de opzichter voornoemd, B. HOEK, Alkmaar. Alkmaar. 2 April 1919. Te huur ofte koop gevraagd goeden «tand, too ganw moge lijk te betrekken. Br. onder letter O aan Fa. P. VAN CITTERT ZONEN, Haarlem. Te huur GEVRAAGD te ALKMAAR of omstreken 2 of 3 (gemeubileerd of ongemeublleerd). Liefst voorzien van Electrisch licht. Br. lett. E. V. R aan N1JGH 6> van DITMAR, Den Haag. KOOP GEVRAAGD Docter om direct o! Ia- Flink PERSOON.I P.O. 29 jaar« uit den boerenstand, niet onver mogend, vreusckt kennlsm. met MEISJE of jonge 1WED., vermo gen gewenscht wegens omstandig heden, ook genegen om in te hu wen. Geh. verz. en verz. Br. bur. van dit blad onder lett. Z 906. In de plaats van^VRIJDAG is er MAANDAG a.s. Man- nenkoor=repetitie in Café Graanhandel, Zaadmarkt. Keu verznime uiet. To huur gevraagd oen Brieven onder A 907 bureau van dit blad. 47* 431 138 226 186 104 412 192 3121/, 171 222 213 248 2 $67» 284 319 240 490 De Coöperatieve Vereeniging „Ons Belang", Laat 219, vraagt ,een Zich in persoon aan te melden. OEVRAAGD een net Adres: Mej. LUITINO, Verdron- ketsQord D 67. Umzad zoekt eets pair a«n buis. Adres bureau visa dit Jklad. bij de COÖP. „VOORWAARTS", Lindenlaan 35, een tegen een nader «vereen te komen LOON. Brieven VERL. SNAARMANS- LAAN 80. TE door een ter te aanvaarden in het centrum der stad althans op eersten stand met minstens S A 4 kamera be neden. Br. fr. me# opgaaf vin prijs en wanneer te aanvaarden, osder P 900 bureau van dit blad. vraagt voor Alkmaar en andere plaatsen tegen ruime provisie actieve agenten voor het plaatsen van com binatiepolissen, met dezelfde winst kans ais in de staatsloterij, met uitkeerhig van het verzekerd bed: Jg na 10 jaar als bij overlijden. Brie ven onder no. H 897 bur. v. d. blad. Te Bergen wordt voor maan den in klein gezin }>laaUlng ge- xoxtbt voor een ,eenv. Jong meisje als Vrije slaapkamer. Brieven1 onder R 901 bureau van dit blad. KLEIN GEMEUBILEERD JAUEU8HUUJIK of COTTAGE te buur gevraagd. Moet buiten kom dar bebouwde gemeente liggen duinstreek tusscbeu Heem stede en Oastrieum geprefereerd. Aanbiedingen, liefst met photo, onder no '1544 B D Adv. Kant. J. H. DE BUSSY, Rükin 60/62, Amsterdam. WEDUWE vraagt TER O V £14.- KiHE Brieven met volledige inlichtin gen te adresseeren ond. lett. N 898, bureatt v. d. blad. Brieven onder T 903 bureau van dit blad. Wi# is genegen «en net per soon aan een to helpen van niet te groeten omvang? Brieven onder O899 bureau van dit blad. 13 X 18 met standaard. Te bevr. bur. van dit blad. bevattende twee kamers, alkoof, groote werkplaats voor alle doel einden geschikt met electr. licht, en mooi stukje GROND, te bevra gen bij den bewoner JAN MA1JER ,te Sehermerhorn. Mei te aanvaarden TE KOOP, nieuw, even voorbi de voormalige Tol, met kleine Voor- en groote Achtertuin. Prijs f 5500 Ontruimd Mei a.s. Te bevragen Woning- en Zaken-Bureau Kenne merstraatweg 93. TE KOOP Te bevragen Korte Nieuwesloot B 5. groote mahonie Linnenkast1 groote mahonie ronden Tafel, 1 groote mahonie Salontafel, 1 pracht Canapé, 6 prima bekleede Stoelen, bekleede Voltaire, 1 Ftendulen, 1 stel Chineesche Vazen, 2 geen groote Kachels, 1 gas- en 1 petr.- koperen Schuiflampen, 1 Kamer tapijt groot 330X240 c.M., 1 prima 16-els Karpet, 6 Fransche Stoelen, Tapijtlooper, 1 ronde Tuintafel met marmeren bladnieuwe sterke Schoonmaaktrappen 8 en 9 tree 5.50, losse ronde en vlerk. Stoel- zittings, enz. Nam. van 1 tot 7 uur gesloten. te BERGEN, in de BEROERMEER op de plaats bewoond door den heer J. BRUIN KIszn., op YrU«l*g 4 April 1919, voormiddags 10 uur van als: 5 koeien die gekalfd hebben of op kalven staan, 1 2-jarigen stier, 1 1-jarige stier, 2 hokkelingen, boerenwagens, 1 hooihark merlj Ramsome, 1 1-paards maaimachina merk Komres met 3 messen en eenige boeren- en bouwgereedschappen en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Kotarls L TOP. Op de plaats is geen gelegenheid tot uitspanning. De ondergeteekenden bevelen zich beleefd aan voor het Schoorsteenvegen en rook ver 4rU ven en voorko mende metselaarswerkzaam- heden* Vlugga sn nette bediening, Prijzen -zeer billijk. Ook buiten de stad te ontbieden. Beleefd aanbevelend, GEBR. v. d. SLUIS. Telefoon 111. Drebbelstraat 13. Alkmaar. Lindegracht 4. Mooi HEERENHUIS staande Spoorstraat met gezicht op den Sin gel. Aanvaarding Juni of Juli 1919 Mooi HEERENHUIS met daar aan verbdnden Boek- en Handels drukkerij, beste zaak. Deze beide perceelen met Drukkerij zijn naast elkander gelegen, dus voor vele groo te doeleinden geschikt. Deze percee len zijn afzonderlijk of bij sikander te koop, wegens vertrek. Te koop: HEERENHUIS met verschillende kamers en vrijen uit gang met mofti vrij gezicht op het Ïlantsoen. Aanvaarding direct, (oopsom billijk. Flink HEERENHUIS mei mooien Tuin, staande Verdronkenoord. Aan vaarding naar overeenkomst. HEERENHUIS gelegen Wester- weg. HEERENHUIS Geestereingel. Flink BURGERWOONHUIS staande Korte Stationstraat Heiloo met mooien Tuin. Aanvaarding di rect Hypotheek beschikbaar. En verdér verschillende perceelen hier niet in vermeld. Eenige kleine posten beschikbaar op eerste Hypotheek, direct beschik baar. Inlichtingen bij A. v. DIEPEN, Makelaar, Spoorstraat E 3, Alk maar. Tel. 574. Flink BURGERWOONHUIS met veel grond, staande Verdron kenoord, groet 1 A,, 70 c.A. Aan vaarding naar overeenkomst Bnjfleftgütedgrsn, divfreabTHfleftSiAT- dlgheden, vernieling hertüartikelen, voordrachten rn cabaretliedjes in groote keuze voorradig. Vraagt de cabaret liedjes van Barend Velleman. Beleefd aanb. KOENOT, Hekelstraat 8. BURGEMEESTER en WET HOUDERS van ALKMAAR zullen op Dinsdag 15 April an., des namiddags H/8 nnr, ten Stadhuize aldaar, in het OPENBAAR AAN BESTEDEN: Het verbouwen en uitbreiden van het kantoor voor de In spectie der Directe Belastingen aan de Doelenstraat alhier. De gezegelde inschrijvings-bil- jetten, door aannemer en twee solide borgen persoonlijk onder teekend, moeten crp den dag der besteding vóór des nam. 1 uur ter Gemeente-Secretarie bezorgd zijn. Aanwijzing zal plaats hebben op Maandag 7 Apriï a.sdes nam. 31/2 uur. terwijl bestekken en teeke- ning tegen betaling van t 1. ter Gemeente-Secretarie verkrijg baar zijn. Burgemeester en Wethouders voornoemd, O. RIPP1NO, Voorzitter. DONATH, Secretaris. van een reuzen partij van de firma GOOTJES RUITER Kerngezond. 130.- per 1000 Kijogr. Telef. Inferc. 545. Alkmaar, alles per 3 ons. DorpstraatBergen. TELEFOON 253. Gedurende eenige dagen ram RESTANTEN, iets ruil4 geworden goederen, iets be schadigde artikelen enz., ter wijl op vele goederen een EXTRA BELANGRIJKE KORTING zal gegeven worden. Alle Regeerings-artikelen, n.l. met 10 0/8 korting. De gevraagde goederen mogen uit de étalage weggenomen worden en mogen geruild worden. Op Kïijn ®ig©ngebr©idi® K«n«fcï» geef ik GEEN kortisg. Oliewsarden waren tets beter, Scheepvaart- asndcctefl in "'-«te stemming, Rubberwaar- dea ca Tabakken stil. De Amerikaaueche markt was vaat voor Gewone Steels. den voor het verzoek toe te staan, omdat hij er bij e>en inschrijving op gerekend zal heb ben, De voorzitter zeide, dat hij er niet op reke nen kon. Ten slotte werd met 3 tegen 2 stemmen op het adres afwijzend beschikt. Als lid ia de commissie tot wering van schoolverzuim heeft wegens vertrek bedankt de heer D. Borst, in zijn plaats» werd be noemd de heer j. Tuinman. Het besluit om de geldleening voor de lichtbedrijyen in 40 jaar af te lossen, werd ingevolge schrijven van Ged. Staten veran derd in 30 jaren. De heer van Exter wenschte terug te komen op het besluit in een der vorige vergaderin gen genomen en zou aan enkele ambtenaren over 1918 toeslag willen geven. De voorzitter zeide er vóór te zijn, als de Raad maar zegt waar het geld vandaan moet komen. De heer Bouwens vond het moeilijk er en kele uit te zoeken en zou behalve van de on derwijzers op een verzoek om toeslag wach ten. Besloten werd dit punt in gedachten te houden voor de volgende vergadering. De heer Kalverdijk vroeg of aan het land te Krabbcudam al iets gedaan is. De voorzitter zat hei onderzotten m xoo aoodig maatregfilaa nsmseu De beer Kalverdijk. merkte verder op\ dat, de rijksveldwachter geregeld eenigen tija van hier wordt weggehaald, la daaraan niets te doen? vroeg spreker. De voorzitter: Ik heb er ook al eens over gedacht, doch we kunnen het betreuren «n anders niet. De heer Bouwens: Is het noodigdat de strAtverlichting ook 's nachts geregeld door gaat. Kunnen we dit zoo noodig plaatelijk ^fchaftcn De voorzitter: Ik acht het in dezen tijd niet ongewenscht,, doch het kan in de gas- vergadering van hedenmiddag besproken worden. Over een week zal het echter toch afgeloopen zijn. Aldus werd besloten. Nadat de voorzitter nog had medegedeeld, dat D. en W. besloten hebben de brandweer zoodanig te reorganiseeren, dat voortaan alle mannen van 25 jaar en daarboven voor zoo ver het noodig is als pompers zullen dienst doen, werd de vergadering gesloten. UIT OBDAM. Zondag a.s., des namiddags 2 uur, hoopt Ds. Kruizinga uit Akersloot, hier zijn intrede te doen, na aes voormiddags bevestigd te zijn door den consulent Ds. Sdiolte te Spanbroek. UIT URSEM. Op drie verschillende boerenhoeven ln deze gemeente is mond- en klauwzeer gecon stateerd. Voor Urtem't veestapel ia het te hopen, dat dia Ziekte tot dc^d gevallsa be perkt blijft. Het jaar 1911, toen bijna iedere veestapel besmet wa$, ligt velen nog versch in 't geheugen. UIT HOOGWOUD. Herbenoemd is tot secretaris van de Banne Hoogwoud—Aartswoud de heer J. Breebaart Dzn., burgemeester dezer gemeente. urr EGMOND AAN ZEE" Geslaagd als stuurman op stooinzeevis- schersvaartuigénA. Blok, C. de Groot, W. Visser, E. Schol, allen van Egmond a/Zee. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: 3 April. Engelina Theodora Johanna, d. van Jakob Groothuizen en Engelina van der Vlugt OVERLEDEN: 2 April. Margaretha Koppes, 18 jaar. TELEGRAFISCH WEERBERICHT.- 3 April. Medegedeeld door liet Kon. Nederlandscb Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond' van 4 April. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 767.4 SciiTy. De laagste stand van den barometer 741.3 Haparanda. VERWACHTING. Zwmka totl miis* s»dw«»wlü« toé telijke wind, gedeeltelijk bewolkt, aanvanke lijk weinig of geen regen, iets zachter. LANQEDIJKEK GROENTEVEILING 2 Apr. Bloemkool le i 0.a 0.roode le soort f 13.—, 2e soort f 0.a 0—, stort f 0.— a 0.—, gele le soort f 12.75, 2e soort f 0.a 0.stort f 0..a0.witte f 6.2e soort f 0.a 0 Rammenas f 0.— ner '00 Kg., Uien f 9 20 a 11.05, breekpecn f 6. NOORDSCHARWOUDÈ 2 Arp. Wortelen f 6.50 a 0. per 100 bos Roode kool f 13.a 0.0, Gele kool 12.75 100 K.Q. Roodekool buit. f O s 0, gele f .grove uien f Deenseiu*. witte f 7.a 8. WARMENHUIZEN, 2 Apr. Aardappe- len f 0,drielingen I 0, kriel f 0. Nep (buitenland) f 0.a 0.—, Rood» kool f 0.— a 13.—, Gele f 0a 12.75, Witte f 0.Rhabarber f 0,Wortelen fft8,50 Deensche wittekool f 6.—, uitschot ld. f |0«a 0.—, id. roode f 0.— a 0.—, id. gele f 0.a 0.uien f 11.5 a AMSTERDAM. Veemarkt. 424 nucht. kalv. ,f 10-24. 277 varkens le kw. f 2.0é, ,2e era 3e kw. I 1.90 2.—. STAATSLEENINGEN. Vorige koers 921/s 787/3 697/, ÈHS/n SU/* 921/4 921/s 231/s 347/, 22 32 Vu 231/, 25 249/1, 217/8 59 861/, 95 95 925/4 831/4 79 617/, 51 s/s 921/4 92 235/1, 331/u 23 s 251/u 25'/ie 22 -1 861/, 95 1835/4 1425/4 NEDERLAND. pCt. Oblig. .NW.S. v. f 1000 1918 5 Oblig, N.W.S. van 500/1000 1917 4% dito van f 1000 4 Oblig. dito 3 Vi dito dito 3 dito dito VA Ned. Ind. 1915 f 1096 5 dito 1916 1000 5 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronear. Jan.«Juli 4 RUSLAND. Obl. 1906 frs. 2500—5000 5 Jwangorod Dombr. GR. 625 4A Nicolai Spw. 100 4 Geconsol. 1880 GR 625 4 Rothschild (consols) GR 625 4 Hope en Go. 1889*90 GR 625 4 6e Emissie, 1894. GR 625 4 TURKIJE. Bagdad Spw le sfrie 1904 4 BRAZILIË. Funding Ln. 1898 20/100 5 Provinciale en Gemeentel. Leeningen. Amsterdam 1915 5 Rottetdam 1915 5 Bank* en Crediebïnstellingen. Amsterdamsche Barik A 189 Nederlandsche Bank C. v. A. 189 Rotterd. Bankver- Aand. 1421/* Spoorwegen. Holl. IJzer. Spoorw. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. Premieleeningen. NEDERLAND. A dam Stad 1Ö74 100) BELGIE. Antwerpen 1887 Prolongatie Vorige koers Atcbis. Top. Sc S Fé C. v. g. A 94 Denv R. Grande 5pw. C. v. A. Eris Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. dito Pref. A Missouri Kans. Tex. C. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comp. Couth. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. Union Pac. Railr. Cy» C. S, A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Car. Foundry Co. C. v. A. Amer. Hide Leather Comp. Uni' Stat. Steel Corp. C. g A. Int. Mere. Marine Cy. afg. A. Int. Mere. Marine *fg, pr. A. Gee. Hall. Petr. Cert. v„ A. Kon. Ned. Mij. t. e. v. Petr. br. Orion Petrol. Mij. Steaua Romana Petr. Mij. A- Compania Mercactd Argentina "Cult. Mij. der Vorstenlanden ld. id. id Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand, Ned. Handel Mij. C. v. A. Nederl. Ind.1 Handeisbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult. Mij. Aaad. Nederl. Rubber Holl. Amerika Lija A. Id. Gem. Eigendom' A Holl. Stooa.k. Mij. Aar:", Java China J#pa» Lija A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb, Mij. Aand, Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. StQomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. Deli»Ma»tschappij Aaad Medan tabak Aand. Rotterdam Deii Aand. Senembah Tah«k«Mij. Aand. 99 96 86S/4 1075/4 7971» 4i/* 81/4 21 s/a 20 Va 51»/i« 7 Va 13 96 27H/i, 1361/4 1301/g 89 941Vi, 963/4 28'5/ia 137 278 ty, 6431/4 817/, 149 2125/, 1483/4 123 433*/4 lë| 225»/4 1861/t 104 4105/4 3831/, 190 3185/4 170 2331/* 224 2421b 'l 55 240 492 2231/, 299 4575/4 mmn 8»/* 21 20V* 71/* 13 23 136 132 90 955/4 981/, 291/* I3S 275 6441/jj 264 >495/4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3