Pendules, Regulateurs, Staande Klokken, Wekkers bh levert zeer fijne en witte Stuifkalk. Verlens- enUsvleescli I- DlfflMm eerste kwaliteit fs-, Wyberf verkrijgbaar i 110,- per rel r Piet Oudes Dr. J. D. SIRE! DE HAAR. Jet Degls Der SïjsWf. Fa. E. J. Houwing TEGEN GRIJS HAAR Ui Inline kantoorbediende Heerenhuis. f Fa. P. KOOL Jcz., Prijsvermindering. J. MET Jr, Vierstaten, Alkmaar. Smederij en Herstelplaats ran Landbonw-wsrktuip. DE LANGE DE MORAAZ, Alkmaar. Enorme PRIJSVERLAGING bij JAC. M. BOOM, Ontbijtkoek. Lekkerbekjes Fa. DE WIJS 4 BROERS, Verlaagde prijzen f^enHoest Heesdiheid, Keelpijn zijn weder overal verkrijgbaar J. L. TBÏJBETZ Waschmachines, Mangels en „Haller" Petroleumstellen en Kannen. Rentevergoeding voor gelden in rekening-conrant ten bate van Kindervoeding. Uit de hand te koop: Adres: IDE BAKKER, Verhuren Safeloketten. Tan Marmeren en Koperen Horlogemaker, Ritsevoort 21, Alkmaar. den bouw m een KERKGE BOUW Toor 300 zitplaatsen met CONSISTORIE enz. op het ter rein achter de Oude Kerk. bij y. d. ZWAN, Steeds verkrijgbaar bij H. v. d. Kamer, 21 cent. Linoleums, Vloerzeilen, Karpetten, Vitrages, All-over-netts DaUetfen DRAADNAGELS 60 ct. per pond. Achterstraat. Voor het Buitenland I. A. M. V. Bergen. te Schoorl op Zaterdag 5 April a s. d de zaal m den heer TIMMERMAN. door J. BROMMERT Ex-Dienstweigoraar. MIENT C 7, ALKMAAR, de ontvangst van een REUZEN PARTIJ Huishoudelijke artikelen, Landbouw gereedschappen en Ijzerwaren. Ten kantor© der N0 ORBHOLL JlNDSCH LEYEN S VERZEKERING - MAATSCHAPPIJ kan een flinke (mann. of vrouw.) geplaatst worden. Goed kunnende rekenen en mooi schrift yereischt. komen 5 APKIL, 9s avonds HALF ACHT, in de Harmonie, Kaarten verkrijgbaar aan de zaal. Vanaf heden extra 45 cent per half ons. G. GEUS, Magdalenenstraat 14. .Weldra zal de handel in kaas weder vr\j zijn ®n ligt het op uw weg om van deze vryheid zooveel mogelijk voordeel te trekken, door nw product, evenals vroeger, op de markt te brengen. Ver bindt U niet want [dan zflt ge uw vrijheid kwijt. Alkmaar. S. D. A. P. afdeeling Alkmaar, S. D. V. C. Internationale Vrouwendag. O P EJN B|A R E VERGADERING RECLAME-AMEUBLEMENT SOO gulden. „DE NIEUWE MEUBEL WINKEL", Snaarmanslaan 112. WILLEM ANSINK. Sigaren. St. Axmastraat II, hoek Fnidsen. Melotte-, Sacks- en Balansploegén 4- en 5-balks Eggen. Spijker-Eggen. Zaaimachines en Hand-zaaimachines Cultivators, 7 en 9 tanden. 2- en 3-paards Evenaars. Gierpompen, Weide-Eggen, enz. Breedstraat A 10. Telefoon 120- met en zonder WESTMINSTER CARILLON, alles mef garantie, UITVERKOOP met 20% kortin& ®p DINSDAG 15 APRIL, "smorg. 12 UUR, zal ondergetee- kcnde namens den Kerkeraad der Geref. Keik te DIRKSHORN (Westeinde) Jianbeeteden Inlichting 10, 11 en 14 APRIL van 10 tot 12 uur aan het bureau van ondergeteekeude, bij wien te vens bestek en teekeningen ver krijgbaar zijn tegen betaling van f 7.50, restitutie aan de inschrijvers f TJEERD KUIPERS, Architect. Amsterdam, Muntplein 2 (lift op). Do Stulfkalkfabrlok van W. F. STOEL ZOON te Alkmaar SPOORSTRAAT, 04. Verkrijgbaar Varkenavleesch Kalfslappen Kalfsgehakt Paarden Varkensslagerij Laat 183. Tel. 342 HUIQBE.STB. Telef. 2415. Telef. 245. Bakkers en Slijters bij elke hoe veelheid fabrieksprijs. Ritsovoort 35 van ENZ. ENZ. Nieuwste dessins. Prima kwaliteit. Zoekt uw voordeel. Vergelijkt mijne prijzen, beneden alle concurrentie. Uitsluitend rt contant. J. ZANDBERGEN. IrfUU lie, b/d B. JBL KEBK. NV. GABA-BAZEL (ElUAAL HILVERSUM) M W. NEDERKOORN. SCHOUTENSTRAAT, koop Ik tegen de hoogste waarde. op de LAAT 185 Alkmaar, over de R. K. berk. des avonds hall aebt Onderwerp 3e toekomstige strijd tegen het militarisme, Entree 10 eent. Heden avond hall aeht, Untheroehe Kerk. gebruikt men FÉDORA's| Haarklenrael Perfect. Gega randeerd onaobadelUk. Overal verkrügbaar 41 O.SS j en 1 1.25 per flacon. Verkrijgbaar te Alkmaar: P. A- VAN DAM, Coiffeur, j bij de BERGBRPOOBT A 5. J. BROUWER, KOORSTRAAT. J. SNOEK,fa. BIJLOOS, LABTGÏSTRAAT. BESLIST het GOEDKOOPSTE fADRES voor alia Zij, die land disponibel hebben voor den Suikerbieten- bonw, kunnen inlichtingen bekomen bij ondergeteekende Agenten der Suikerfabriek „HOLLAND" te Hairweg.. De pr(Ja der bleten is bepaald op I 80,por 1000 K.G. van 15% suikergehalte, terwijl voor eiken meer of minder 2,— zal worden berekend. Tanal heden eiken Zaterdag sitting b« Sehermerhern, Alkmaar, van O 1 unr. Onder aanbeveling, P. PRONK, Halfweg. J. LANSER Jhzn., Hoofddorp (Haarlemmermeer). Schriftelijks sollicitaties met opgave van referentiën en verlangd salaris aan do Directie der Maatschappij, Hofplein 4, Alkmaar. Kennemerstraatweg, nabij Nieüwpoortslaan. Gas, Waterleiding, Electrfsch, nieuw behangen, gewit, enz Vrije steeg,, voor- en achtertuin. Koopsom f 8100. Aanvaarding direct. Te bevragen i V. o. MEIJSTRAAT 14. 1 Flink HEERENHUIS, Oudegracht, leeg. 2 PERCEELEN, Kennemerstraatweg, leeg. 1 Groot WINKELHUIS, aan de Laat, leeg. 1 mooi WINKELHUIS, fijne Woning met 2 PAKHUIZEN er achter. Aanvaarding bij overeenkomst, voor diverse zakan geschikt. I prachtig HEERENHUIS, Kennemerstraatweg, uiterlijk 1 Augustus leeg. Koop f 12000, zeldzaam mooi uitzicht. 1 BUROERWOONHUIS, Stationsstraat, komt leeg. Bouwkundig Makelaar. op ZONDAG 6 APRIL 1919, des avonds 77i uur, In het „GULDEN VLIES" van den heer MOOIJ, Koorstraat. Spreeksterlferronw EROM—D£ VRIES, van Wormermeer. Onderwerp„MOEDERSCHAPSZORG". SprekerJ. WESTKRHOF, van Alkmaar. Onderwerp: „ALGEM£EH VROUWENKIESRECHT". W Zaag van „DE STEM »E8 VOLKS» (Dir. G. ANDERSON). DC Entree 15 cent. -m per 5 ons 28 ot. WITTE SUIKER ERWTEN BOONIN NATUURBOTER (ROOMBOTER) B MELANOE A MELANGE JAM CACAO (zuivere) BISQUITS* PUDDING ZOUT (geraffineerd) 5 ,ona 7 ItagelUka hoeren en bexorgsn aan hnls, lOBdsr verhsreglng ran pr4J*eu, ons pak 10 10 sie 102 64 50 8» 21 6 Geen oud, alles splinternieuw. 2 bekleede Fauteuils en 4 Stoelen, een eiken Tafel, een Buffet, 1 prima Tapis-Belge Karpet (12 sis), een Theetafel, samen Ook afzonderlijk t® leveren. Weer ©ntvangen een partij vas 50000 tyne VOKSTEXE SDE» ■IGARRK die ik weer ga verknopen voor UITERST LAGE PRIJZEN, zooals fijne Vorstenlanden voor 6* eent, per 100 stuks f 6,25 prima prima|merk Armas 6 cent, per 10O 5,75 uiterst fijn merk Diploma 5i ct., per 10O 5,25 GEEN ZAND- OF SURROGAAT-SIGAREN. Dn® niet geed, geld terug. AANBEVELEND, Zaterdag ep het Hof, met den' stal net gekleurd zeil! Uit voorraad leverbaar; voor een en twee paarden. merk PLANET Jr. I D. I, LEVERT, Hofjuwelier Mlent 22 Alkmaar. .1 fï FOLLIES" 5 5 5 S 5 5 ff

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4