DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. e No. 80 1919 V R IJ O V G 4 AFBIL Dit nummer bestaat uit 2 bladen. H 011 der d OOTl 611 twintigste Jaargang Uimsantnirllf 'II TMitltteltPu x 3 snuif»1.55. Ir.sostf 1.9Ö. tevHiNMsr( 5 et Slitrtiitlsirlll '5 et. x npt, 'etui! uir ttottrulsts. Sr, tr H.f. Bonk- en ttoddsiukkirll Bentti. Cüter S Zit., leordif 19, Til. 3 Firma HERMs. DE RAAT, Nu de Entente in de kwestie van de Dant- ziger troepen landing niet toe wil geven, is Duitschland besloten, dit-te doen. Maar (eigenlijk geven 'beide partijen toe, daar zij heel goed begrijpen, dat een conflict op dit oogenblik zeer onaangenaam zou zijn. Erzbexger, die met Foch te Spa onderhan deld heeft schijnt wel genegen de landing in Danizig noodgedwongen toe te aftaan maar de Entente is daartegenover bereid volledige waarborgen te geven, dat de landing van Haller's troepen tot geenerlei conflicten aan leiding zal geven. 'iKrijgt de kweét'e deze oplossing dan is de eer dus gered en kunnen beide partijen zich bevredigd achten. Evenwel heeft de Duitsebe tegenstand toch dit goede uitgewerkt, dat de Entente begrijpt, dat Duitschland' toen niet geheel en al de overwonnen tegenstander is, die men alles maar zonder morren kan.laten slikken. Duitschland heëflt de hulp der Entente noo- dig om er weer bovenop te komen en op den duur in den rij der z.g.n. beschaafde staten zijn plaats wéér te kunnen.' innemen. Maar wanneer mén de gelegenheid denkt te benutten om Duitschland momenteel al te krachtig het mes op de keel te zetten daa dreigt het gevaar dat Duitschland zich al» laatste redmiddel in de armen van het bolsje wisme werpt. Moet Duitschlasd toch tea ondergaan da» zou bét in zijn oogen het minst kwade wel eens kunnen kiezen Dit begrijpt de Entente heel goed en.het ge volg daarvan is dat door den Raad van Vie ren alle onvervulbare wecschen door ver schillende overwinnaars geuit niet meer in overweging worden genomen. Men, stelt op den voorgrond dat men voortaan i,n vréde en vriendschap wil leven en dait dit niet mogelijk is wanneer de overwin naars thans nieuwe Elzas-Lotharingsche kwesties in het leven roepen- Frankrijk schijnt nu van het gebied' ®p den linker Rijnoever af te zien wanneer Duitsch land dit geheel ontmanelt en wat heit Saar- bekken betreft schijnen de andere mogendhe den .Frankrijk overtuigd' te hebben dat het maar met de opbrengst der explottactie gedu rende zekeren tijd tevreden moet zijn. De Raad van Vieren is nu ia de Dantziger- kwestie voorzichtiger geworden. Dantzig zal niet aan' Polen toebedeeld worden1 maar ver moedelijk geiniternationaliseerd worden en de gemengde bevolking in het Weichselgebied zal door stemming maar moeten uitmaken tot welken staat zij voortaan behoor en wil. De linker Rijnoever wordt geneutraliseerd. Er zal een Fransch-Belgische bezetting op den linker Rijnoever Wijven 'Het vraagstuk der schadevergoeding blijft een van de moeilijkste. Men tracht het thans te ontwijken door tè bepalen, dait van Duitsch land' bij het vredesverdrag erkenning van de verplichting tot betalen zal worden geëisefet, terwijl het bedrag zplf nader zal worden vast gesteld. Frankrijk gaat langzamerhand begrijpen, dat de verslagen Dtntsche tegenstander met eenige égards moet behandeld woretea, uit vjees voor de besmettelijke bolsjewistische ziekte. Er schijnen, volgens een ander telegram, ieuwe moeilijkheden gerezen over de schade loosstelling. Niét over de aan Duitschland' te stellen eischen, doch over de wijze waarop de te ontvangen schadeloosstelling verdeeld moet worden. liet gaat bier tusschen Engeland' en Frankrijk, Amerika te toeschouwer, Zoolang er sprake was van werkelijke vergoeding van eledea oorlogsschade heeft Engeland aaa xankrijk den voorrang gelaten. Nu echter zullen ook de uilt te betalen pensioenen opge nomen; worde» in de catagone vani uitgaven waarvoor schadeloosstelling moet worden uit gekeerd. Hierbij wenecht Engeland met Frankrijk gelijkgerechtigd' te zijn. Er zal over de verdeeling d.er schadeloosstelling een over eenkomst gesloten worden. Wat betreft de wijze van betaling der scha deloosstelling, deze zal niet door een genera tie of binnen dertig jaar geschieden. Wanneer Duitschland blijken van verbetering geeft kunnen de eischen naderhand verzacht wor den, in het tegenovergesteld geval zullen' strenge maatregelen genomen worden. Zooals wij reeds meldden is generaal Smuts naar Hongardj vertrokken, wat er wel op wijst, dat men het met de huidige Hongaar- 6che regeering op een accoordje wil gooien'. Men zou Hongarije wil'len toestaan om zijn grondgebied niet te verdeelen en niet aan Polen en Roemeniërs Ite geven, waar Honga rije wel ooren naar schijnt te hebben. Zij wil len zich blijkbaar schikken in de wapenstil standsvoorwaarden en de Entente liever tot vriend d^n tot vijand houden. Te Parijs is bericht ontvangen dat dé Hon- gaarsche didtator door de erkenning van1 de Oekrainsche sovjetregeering en het sluiten van een'offensief en defensief verbond een nieuwen schakel wil vormen in de keten die het Bolsjewisme om het Oosten wil leggen. Door dergelijke militaire combinaties denkt de Hon'gaarsche regeering invloed te krijgen op den loop der gebeurtenissen te Parijs. De Weensche soldatenraad heeft zich met groote beslistheid uitgesproken tegen een Ra- aenregeering als in Hongarije, daar dit een breuk met de Entente en dus honger zou be kekenen. vu Naar gemeld wordt, zal het twesde ontwerp dei Volkareabofla 27 aridkel&a bevatten. Het geheel kan heden gereed zijn. Er zijn grondige wijzigingen aangebracht o.a. is de opiumkwestie, de handel in blanke slavinnen en het Roode Kruis in het ontwerp opgeno men, dit laatste wordt in art. 27 behandeld. KORTE BERICHTEN. •—De conclusies, waartoe de commissie voor de Internationale arbeidswetgeving geko men is, zip bekend gemaakt. In hét N. van Kansas us is een halsje uistiseh leger van 100.000 man beslissend verslagen; 50.000 feolsjewüki werden gevan gen genomen', Wladikawkas viel ia de handen van de overwinnaars. Volgens een; draadloos bericht uit Mos kou neemt de opstand in Poéoliï steeds grdo- ter omvang aan Men houdt te Parijn rekening met de mogelijkheid, dat DuUscmand weigert het vredesverdrag te teekenen, In Hongarije worden de engros-zakea en de detail-zaken met meer dan 10 bedienden gesodaliseend en nog andere «ociali&atie- maatregelen genomen De staking der Berlïjnsche metaalbe werkers is uitgebreid. Het aantal bedraagt reeds meer dan 30.000. De Italianen hebben Adalia Klein Azië) bezet. De Hongaarsche Revolutionnaire Re- geerende Raad publiceert een verordening be treffende de a.s. verkiezingen. Dié voor de landsvergadering zullenuiterlijk 17 April worden gehouden. De raad van vier heeft aan een com missie opgedragen em ontwerp Ite redigeer- a betreffende de toekenning van de economische exploitatie van het Saarbekken aan. Frankrijk en de militaire neatraliseering van het "Rijn land. I Spanje wenscht zich aan te sluiten bij den Volkerenbond Berichten uit Egypte maken gewag van aanvallen van rebellen op treinen, in het Noorden. In het Westen en ia Kaïro heerscht rust. De toestand der geallieerde troepen.' aan de Moermanakust geeft omleiding tot ernsti ge bezorgdheid. Volgens ©sa beridkf uit Parijs heeft ho ning Albert met president Wilsoa o.a. gespro ken over rectificatie vm de Neéerlanésch-Bel- gis'che. grem De regeering h den toestand m Wtsriem- berg meester De commissie mor ie intern, arbeids wetgeving stelt de ofsiemiag in het vredes verdrag voor van asn reeks bepalingen. De bolsiewiki staan voor Odessamaar de geallieerden vertrouwen de stad te kunnen houden. Volgens Pbchon zulten de vreéesprelimi- nairen gereed zijn voor Par. 'hen'. Duitechland heeft onderhandelaars aan gewezen voor de koloniale kwesties ter vrede»- conferentie, TCli onland. Staten Generaal. EERSTE KAMER. De Eerste Kamer heeft gisteren de Water- staatsbegtöoting en de Landbouvjbegrooting zonder hoofdelijke stemming aangenomen, evenals de begrooting voor de posterijen en telegrafie cn telefonie en goedgekeurd werd uk de verlenging van het arbitrageverdrag tusschen Nederland en Amerika in 1908 ge sloten. TWEEDE KAMER. J In de zitting van 3 April werd de Indische begrooïin g behandeld. wijlde voorzitter aan de beraad slagingen wilde deelnemen, gaf hij de leiding over aan den heer Kooien. De heer F o c k achtte den tijd voor de invoering van het parlementaire stelsel in In- dië nog niet gekomen. Hij wilde wel koloni ale afgevaardigden, liefst inlanders, m ona parlement opnemen, met alleen stem in de ko loniale aangelegenheden. Spr. betuigde zijne insteming met het voor nemen van den minister betreffende de instel ling van Dessa-raden. Regentschapsraden en Provinciale raden. Hij drong aan op beper king van administratie, betoogde, dat voor dé voedselvoorziening de belangen der suikerin dustrie zoo noodig niet mogen worden ont zien, en hij wil 'overigens de suikerindustrie bevorderen door de bevolking te doen deelen in de winst. De heer Lohtnan wenschte voorlich ting van ons parlement inzake Indië door af gevaardigden uit Indië, dié geen vertegen woordigers zijn en niet gekozen moeten wor den, doch aangewezen door daartoe bevoeg den. De heer van R a v e s t e ij n was tegen iedere vertegenwoordiging van Indië in ons parlement, omdat zij versterking zou beteeke- nen van den band tusschen Nederland en In dië welken spr. onmiddellijk geheel wilde zien losgemaakt. De heer Dresselhuys beval aan, dat steld' om Indië te bezoeken. Hij betoogde, dat steld om Indië te bezoeken. Hij, betoonde? dat Indië een mijnbouwland is van de eerste soort, doch dat de Indische regeering niet ge daan heeft wat redelijkerwijze van haar mocht worden verwacht om het mijnwezen tot ont wikkeling te brengen. Spr. verwachtte verbe tering door instelling van een afzonderlijk de partement voor het mijnwezen. Hij diende een motie in, waain daarom wordt gevraagd. Ten half 6 werden da beraadslaging*» verdaagd tot hedan 1 uur. SCHOENHANDEL - ^SCHOENMAKERIJ, HOOGSTRAAT 6, TELEFOON 491. PRACHTIG K COLLBCTIB VOOBIAIRiARTIKIILEI ZIETDE ETALAGES. REPARATIE. MAATWERK. PROV. STATENVERKIEZING GRONINGEN. Uitgebracht zij», volgens den aiet-ofidee- len uitslag 66.347 stemmen, verdeeld als volgt: 3666 Katholiek, 13956 Antj-revolution- nair, 2692 Communisten; 4417 Christelijk- Historisch, 1769 Vrii-liberaal; 6224 Unie-li beraal; 19788 S. D. A. P.; 13162 Vrijz.-De mocraat; 673 Drukker. Gekozen zijn9 antlrev,3 Kath.3 Christ. Hist.; 1 Vrij-tib.; 4 Unie-lib.; 9 Vrijz.t' craten14 S. D. A. p.; 2 Communisten. 4 Unie-lib.; 9 Vrijz.-demo- Tot dusver was de samenstelling: 3 Anti-- rev. 0 R;-Kath.; 1 Chr.-Hist.; 0 Comraun.; 11 Sociaal-Dem.22 Liberalen ea 8 Vrjjz.- Democraten In de sociaal-democratische fractie zitten voortaan twee echtparen, en wel die heer en mevrouw Mansholt en de heer en mevrouw De Vries. BELGISCHE STEENKOOL De eerste 20.000 ton van de 100.000, die ons ujt België zonder compensatie geleverd worden, zulen waarschijnlijk nog deze week aankomen. Ook de 530.000 tons-transactie begint thans feitelijke resultaten op te leveren. Daarnevens werkplaats nog niet rus- r is. Voor hem is verkor- sten, en zoo compensaties verlangd worden van Belgische zijde, moeten de Nederiandsche ^handelaars die zelve verschaffen. HET LICHAAM VAN DE KOFFIEKAART. Het Haagsche Correspondentie Bureau schrijft De dezer dagen gepubliceerde waarschu wing aan het publiek om het lichaam hunner thee- en koffiekaart te bewaren in afwachting of de trage aanvoeren van koffie het wellicht noodzakelijk zullen maken ook nog daarop een rantsoen beschikbaar te .stellen, behoeft eenige verbetering. De zaak is ais volgt: op bon 49 is het April-rantsoen verkrijgbaar, op bon 50 zal het Mei-rantsoen verkrijgbaar gesteld «ver- den, terwijl het van de aanvoeren zal afhae en of ook in Juni de rantsoeneering nog ge- andhaafd zal moeten blijven; zoo ja, dan zal tór verkrijging van het Juni-rantsoen het lichaam der kaart moeten worden ingele verd. Er was aanleiding op deze mogelijkheid reeds thans de aandacht te vestigen-, omdat de ^bons 49 en 50 zóódanig staan ten opzichte van het lichaam der kaart, dat door afschei ding van bon 49 ook nog bon 50 en daar mede d"us tevens het lichaam „los" komt en he te vreezen is dat men, niet wetende dat misschien het li haam nog waarde zal krijgen, dit reeds thans zou vernietigen. Sj ;l(1s|f ion w s DF. TOESTAND VAN DEN MIDDEN STAND. Het Centraal Bureau van Advies Voor den Middenstand hield WoensdagaVond in het lokaal ,,'t Gulden Vlies" een vergadering voor midenstanders, waarin als sprekei optrad dc heer M. Krop veld, ij ksnrdtten&taat '^advi seur te 's-Gravenhage, met het onderwerp: „De huidige toestand waarin de midden stand verkeert en de middelen ter verbete ring", De voorzitter, de heer J. Cloeck, zei bij de opening van de vergadering, dat hij het be treurde, da* er zoo weinig middenstanders aanwezig waren, vooral waar het hier ook old de bespreking van de middelen ter ver- etcring van den toestand van dm Midden stand. Hij herinnerde er aan, dat de regeering door verschillende instellingen van den mid denstand, als daar zijn de bureaux van ad vies, de credietbanken, de borgmantschappij, enz., te steunen, getoond heeft den midden- sthnd te willen helpen. Maar uit het bezoek aan deze vergadering zou men haast zeggen, dat die htilp niet zoo noodig was en zt >u de inleider als rijksadviseur voor dm midden stand het recht hebben te zeggen, dat het niet waar is, dat de middenstand geen koop kracht heeft Bij em vergadering als deze moest mm te hoop loopen, want als er em groep is, die door de omstandigheden in nood verkeerd is, het de middenstand. Als daarentegen de spreker van hier zou gaan met de gedachte, dat het dm Alkmaarschen middenstander goed gaat, dan zou daarvoor, gezien de opkomst, alle grond voor zijn, doch de voorzitter betwijfelde of het zoo is. Na een woord van welkom tot de aanwe zigen gaf hij het woord aan dm heer Krop- veld. Deze stelde voorop, dat het niet in zijn be doeling lag em spreekbeurt te vervullen, em rede te houden, waarin hij em bepaalde mee ning zou ontwikkelen, zooals em politiek redfenaar dat doet. Em adviseur voor den middenstand moet zijn meening voortdurend toetsen aan de praktijk en die praktijk is de middenstand zelf. Daarom hoopte spreker de zen avond iets te vernemen over den toestand van dm middenstand m met elkaar te be spreken de middelm tot verbetering. De voorzitter, zeide spreker, heeft op de lauwheid, de laksheid en van dm middenstand en daarbij denkt spr. wel eens aan de leus van het bolsjewisme, de leus: „wij willm eten, drinken en vrooliik zijn, want morgm sterven wij misschim". Mm zou haast denken^ dat het bij dm mid denstand ook zoo is, als men ziet, hoe wei nig mm over den toestand doordenkt. Men voelt nu en dan wel, dat er verbetering noo dig is, maar flink de schouders er onder zet ten, om er toe te komen, doet mm niet. De samenleving kan mm verdeelen in drie groote groepenhet kapitaal, de werknemers en de middenstand, de werkgevers. Om zich te handhaven zullen ze allen ver plicht zijn zoo zuinig mogelijk te leven -en zich te beperken. Waar de een b.v. het kapi taal dat doet, zal dit gevolgd moeten worden door de andere. En het kapitaal, de groote fabrikanten, zal tot bezuiniging moeten ko men, in verband met de hooge loonen en dm verkorten arbeidsduur. Spreker is vóór die verkorting, maar mm stelle het niet voor alsof arbeiden uit dm boozen is, integendeel, doch naast de vraag of verkorting van den ar beidsdag voor dm werknemer niet noodig is, stelt hij deze,, of ze ook van den patroon, die na 't sluiten van de ten kan, niet noodig ting van dm arbeidsduur wel het eerst noo dig, voor hem moet mm minstens zo&n kor tere arbeidsdag opeischen als voor. dm werk nemer. Over dm toestand van dm midldenstani die bij allen bekend is, behoeft spreker ni< uit te weiden, wanneer hij bespreekt de mid delen ter verbetering, dan wil hij daarbij wij zen op de middelen, die er reeds zijn en be sprak daarom allereerst de middénstandscres- aietbankm, van het grootste belang, omdat ze niet alleen dm middenstander aan geld helpm, doch meer nog op de opvoedende kracht, die er van uitgaat. Bij de laatste sta tistiek is gebleken, dat reeds 25 milloen uit staat, dat is em bewijs voor dé zelfstandig heid van dm middenstand m als hij zich die beter bewust was zou er veel groofer kracht van hem kunnen uitgaan, dan op het oogen blik. In de tweede plaats noemt spreker de bu reaux van advies, de meest waardevolle, in richtingen, waar de middenstander kan ko men met al zijn vragen., bureaux, waaraan honderden middéustanders hun bestaan dan ken, instellingen, die hem leeren boekhouden. Dat het met die boekhouding dieptreurig is esteld, toonde spr. met enkele staaltjes aan. ie boekhouding is noodig om den kostprijs der artikelen te bepalen, en alleen daardoor is hot mogelijk na te gaan, wat men verdiént. Vervolgens noemde spreker de borgmaat- schappij, die de noodige zekerheid kan gever voor het verkrijgen van crediet. Doch ook hiervoor is al weer noodig em goede boek houding, waardoor kan worden aangetoond, dat de zaak, die men drijft, goed staat. Voorts werd gewezen op de aiioraiatie bureaux,,men moet ook, vooral - tegenwoor dig, weten van wien mm zijn warm betrekt, wie em of ander artikel aanbiedt. Em instelling, waarvan nog bijna geen ge bruik wordt gemaakt, is het Bureau Voor Handelswaren-onderzoek te Leidm. Een schandaal noemde spr. het, dat dat bureau bijna geen werk heeft. All«n de verbruiks- vereemgingen maken er gebruik van. De regeering heeft ook in ons land geves tigd het instituut der Rijksnijverheidaconsu- lenten doch ook daarvan maakt de industri- eele middenstand niet voldoende gebruik. Die consulenten geven geheel onpartijdig de noo dige voorlichtig, wat het beste is voor uw bedrijf en kunnen ook voor concentratie der bedrijven, wat van belang i» om kosten van het bedrijf te beperken, de noodige advie zen geven. Nog wees spreke» op de veremiging het Nederlandsch Fabrikaat en de daarmede in verband'staande arbitrage-commissie, waarin ook de middenstandsvereenigingm zijn verte genwoordigd. Dit zijn, zei spreker, in '4 algemeen de middelen, die men tot nog toe gebruikt heeft. Ér is echter nog meer noodig. Die strijd, dim dé middenstand heeft tevoereu, ligt ech ter in hoofdzaak op het terrein der vakorga nisatie. Daarbij is het onmogelijk en ver keerd alle middenstanders onder één hoedje te willen hebben. Ieder middenstander hoort in zijn eigen vakorganisatie. Dat stelsel ziet mm ook toegepast door de werknemer» en we zien, spreker gaf daar em duidelijk voorbeeld van hoe door die vakorganisa ties eischen kunnen worden gesteld, waar mee rekening wordt gehouden, ook door de regeering. Wff gewerkt worden, dan moet ilt gij, dat de regeering ook met uw schen rekening houdt, zei spr., dan moet ei- er de organisatie zich uitspreken, dan moet men klaar zijn, als de regeering wettelijke maatregelen gaat ne men. Met em enkel woord we® spr. op het roote belang van de oprichting van dm "iddmstandsraad, die binnenkort verwacht kan wordm, een raad, die als de onderwijs raad de regeering van advies moet dienen. Laat men zorgen, dat die raad volkomen op de hcogtte is van de toestanden. Ook daarvoor zijn de vakorganisaties hoog noodig. Tm slotte: de middenstand moet worden opgevoed, om zijn stand te kunnen verdedi gen. De organisatie moet hm daarvoor oplei den. Mm moet respect kunnen afdwingen bij de andere groepen der samenleving én daar voor ook zijn stand hoog houden, verkeerde elementen uit de organisatie weren en ook voorzichtig zijn bij het verleenen van hulp aan hm, die eigenlijk gem middenstanders zijn. De middenstand moet bestaan uit vak- Waar Zondagavond werken als'oDa Rota In Zee" (Hol) en „Op uit de Tenta" (den Hertog) enz. door 60 zangérs* onder leiding vast Joh. Brands, worden uitgevoerd, daar mag niet een liefhebber ontbreken. menschen. Spreker was hiermede aan het eind van zijn inleiding n hóópte, dat men can de gelegm- heid om vragen te stellen en van gedachten te wisselm een ruim gebruik zou maheö De. voorzitter, zich aansluitende bij de laaafs:woorden va» der. spreker, weuschfcs om maar te beginnen, em enkele opmerking te maken. Waar de inleider gesproken had van het type van dm middenstander, wees hij er won een op, dat daaronder eigenlijk verstaan moet rdende vakman, die voor eigen rekening i zaak drijft. Verder heeft do inleider ge zegd, dat mm zuinig moet leven, welnu, zei spreker, als er één stand is die zuinig leeft, aan is dat de middenstand. Lamlendig en fut loos is de middenstander niet ten opzichte van zijn administratie, daarin ia hij onkun dig, maar wel tm opzichte van $jn organi satie. Dat van het bureau voor warenonderzoek gem gebruik wordt gemaakt, achtte spreker em grove fout, Doch het te alweer de orga nisatie, die dm middenstander daartoe meat brengen. Spreker verheugde er zith over, dat lang zamerhand toch het bestf van sammwerking doordringt en wijst op de federatie van de Bonden van patroons in Lel kïesdlngfesdrijf, ontstaan door dm drang, uitgeoefend door de werknemera. I- oprichten van dm. Midldcnstandsraad juichte spreker toe, oiaar die raad inoet den middenstand achter zich hebben. De heer Bel zegt em monster van wat hij gekocht had, te hébben laten onderzoeken door het bureau te Leidm, maar van de resul taten moch't h ijuginover den leverancier geen gebruik maken. Hij meende, dat men er aan weinig aan heeft. De heer Kropveld antwoordde daarop, dat het bureau foutm heeft en dat het goea is, dat die fouten kenbaar worden gemaakt. De concurrentie die men ds scheikundige bu reaux aandoet, is daar de oorzaak van, doch in de toekomst zal hét andem worden. Er zullen koopbriefjes wordm uitgegeven, waarop vermeld staat, dat mm van den leve rancier het recht verlangt, om de waren te la ten onderzoeken door het Bureau te Leiden. De heer Kejjsper vroeg de meening van daa inleider over de verplichte wif-kelsluiting ca zou willen weten, hoe de menschen er over denken in plaatsen, waar die bestaat De inleider vondi dat een delicate vraag. De zaak is vooral van plaatselijken aard ea men heeft te dom mét de belangen vas ver- chillende vakken. De bezwaren wordm op erschillende wijzen zoveel mogelijk onder vangen. In den Haa, o. a. is aan B en W. toegestaan ontheffing te verleenen .na advies van een commissie uit de organisaties. Ook de regeering overweegt bij de besprekingen omtrent deze kwestie verschillende maatrege len om aan de bzwarm tegemoet te komen. Waar de winkelsluiting bestaat, is mm blij, dat ze er is. De heer L. Trijbetz zeide teleurgesteld te zijn. Hij had van den inleider verwacht, dat hij zou bespreken de,middelen om dm tegeo- woordigen toestand te verbeteren en wees op allerlei zaken, als: het oprichten der Beurtvaartverecniging het verzekeren der te verzenden goederm, de verhopging van de porto's, die alle op den middenstand drflk uitoefenen. .De heer Kropveld antwoordde, dat het hem speet, dat dé neer T. is teleurgesteld. Spr. wrês er echter op, dat de regeering niet bij machte is in dezè omstandigheden die middelen dadelijk.te vinden. De middelen, die er zijn en mm zal toch moeten toegeven, det zonder de maatregelen, die er genomen zijn, het er al heel slecht zou hebben uitge zien, moeten In dé eerst» plaats worden aangewend. Het eenige middel dat dm mid denstand ten dienste staat en dat helpm kan, is de organisatie. De heer de Wolf (Purmereiid) is van mee ning, dat er koopkracht genoeg is. doch de koopgeest ontbreekt bij het publiés. De mid denstanders moeten met hun tijd meegaan, en de warm, diè dalen, ook voor lagere prij zen verkoopen. De een doet dat wel, de ander niet. Hij zou willen weten hoe de heer Krop veld daarover denkt Daarop zeide de heer Kropveld, dat de kooplust ontbreekt dóór de groote onzeker heid. waarin mm verkeert, mm meent, dat de prijzen algemem lager zullen worden. De pers of liever em zekere pers, doet dear veel kwaad aan. (Geroep: „de Telegraaf"). Spreker vond het jammer, dat de Midden stand gem dagblad heeft om het publiek be ter voor te lichten. Spr. geloofde niet, dat er veel reden is om te verwachten, dat de prij zen daim zullen. Mm moet echter ook geen misbruik maken van den toestand en het is alweer de organisatie, die hier leiding moet geven Men zou b.v. kunnen oprichten een Centraal Verkoopbureau. De heer Leesberg vroeg of de inleider ook kon zeggen, of de regeering voornemens is* em verplichte winkelsluiting vast te stellen voor geheel Nederland. De heer Kropveld achtte dit hoogstwaar schijnlijk, doch de regeeriqg zal dat niet dom voordat de middenstandsraad er is. De heer W. M. H. Pels is, evenals de heer Trijbetz, teleurgesteld. Het middel ter verbe tering achite hij eenvoudig. De kooplust moet wordm opgewekt door verlaging der prijzen met 30, 40 of 50 pet. Er zijn winatan ALKMAARSC COURANT. IN «KVJSRBETER1UJKFN PASVORM EN KWALITEIT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1