DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Cabinet-Portret cadeau. No. 81 ZATERDAG 5 APRIL LANUESTRAAT 90, liWE Dit nummtr b^ta«t «»it a t>i«dW Honderd een en twintigste Jaargang 19S9 AhonnemantSDrljs bij ïoornitbetslin? p. 3 maaaden (1.65. fr. q. oostf 1.3H. BewljsBHtniD»rs 5 et Adiertentlegrlis 15 ct. d. rafel, grieft letter* mr plaatsruimte. Br. (r. M. Boek- eo Haodalsdrokkeril Hens. Coster 5 Zo., Voord&m C l Tol. 3 Nog slechts korten tjjd De uitslag der Verkiezing voor de Provinciale Staten van Noord-Hoi'and. Gisteravond was de verkiezingsdienst van de Nederlandsche Dagbladpers in het bezit van alle gegevens om den totaal-uitslag van de verkiezing voor de Provinciale Staten van Noord-Holland ite kunnen berekenen. De door ons ontvangen telegrammen heb ben wij onmiddellijk gebullitineerd en men zal ze in het nummer van hedenavond terug kunnen vinden. Deze uitslag der verkiezing zullen weini gen verwacht hebben. Het aantal katholieke Statenleden is be duidend vooruitgegaan en ook de partijen der uiterste linkerzijde zullen zeer zeker met vol doening op deze stemming terug zien. Een tweetal Christen-Democraten, twee Communisten en twee leden der Socialistische Partij zullen voortaan in de Statenzaal aan de beraadslagingen deelnemen. Ook de Middenstandspartij en de Economi sche Bond zullen door respectievelijk één en twee afgevaardigden vertegenwoordigd zijn. Een ernstige jfelap kregen de Unie-Libera len, wier aantal zetels van 16 op 7 terugge bracht is. De Vrij-Liberalen verloren een viertal zetels, de Vrijzinnig-Democraten drie, de S. D. A. P. twee en de Anti-Revoiution- nairen drie «iels. De grootste winst behaalden de Katholie ken, wier aantal afgevaardigden va» 7 tot 18 6t.eeg, terwijl de Cnristelijk-Historischen van 6 op zeven zetels kwamen. Inderdaad een uitslag, die weinigen voor speld zullen hebben. De Liberalen hebben ditmaal het loodje moeten leggen, de sterkte der Vrij-Liberalen werd tot op het .derde deel teruggebracht, maar ook de Unie-Liberalen moesten 't duch tig ontgelden, evenals de Vrijz.-Democraten. Hier wreekt zich weer het gescheiden op trekken, de onderlinge verdeeldheid, die men steeds weer den kiezers voor oogen meent te moeten houden. W herinneren ons bij de jongste Kamer verkiezing nog de heftige polemiek tusschen den Unie-Liberaal Otto en een Vrij-zinnig- Deniocratischen debater en ook bij de dezer dagen gehouden rede van den heer Korthals Altes achtte men' het van Vrijzinnig-Democra tische zijde hier ter stede nuttig een debat uit te lokken. Dergelijke demonstraties van onderlinge verdeeldheid1, dergelijke openlijke twisten tus schen de partijen, die op elkaar aangewezen zijn in den gemeenschappelijken strijd tegen Rood en Zwart, moeten noodwendig tot een verzwakking dier partijen leiden. De Katholieken hebben van grooter saarn- hoorigheidsgevoel getuigd en het is opmer kelijk hoe zij bovenal de partij gestemd heb ben door weinig voorkeurstemmen uit te brengen. Trouwens de leden der S. *D. A. f zijn in dit opzicht ook goed1 geïnstrueerd, maar ondanks deze partijdiscipline moesten zij twee hunner zetels aan de nóg verder naar links staande partijen afstaan. De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij is velen in den lande reeds te conservatief geworden. Europa staat in het teeken van het proletariaat, de lucht zit vol revolutie-geruch ten en een groot deej van de Nederlandsche arbeiders ziet reikhalzend naar een komende groote omwenteling uit. Niet alleen in ons parlement, ook in de Staten der Provincie zal het woord der com munisten gehoord worden Nog is hun aantal klein, maar zullen zij niet evenals hun voor- loopers, de S. D. A P.eris, in den loop der jaren hun invloed uitbreiden, zullen er niet naast hen nog weer andere partijen ia bolsje- wistische kleurschakeering ontstaan, wier streven het zijn zal Parlement en Staten steeds verder in eeni Communistische richting te drijven? Wij zullen ons niet aan voorspellingen wa gen, maar thans constateeren, dat, ondanks de intocht van de partijenuder uiterste linker zijdie, de verhouding van 55 links tegen 22 rechts, er thans eene geworden is van 46 links tegen 31 rechts, dank zij den groei der R.-K. Sta ten-fractie. De Christen-Democraten hebben wij maar bij de linker groep ondergebracht, waar zij, ondanks hun christelijk naambordje, toch ei genlijk thuis behooren. Hier volgen eenige vergelijkingscijfers van: 1918 en 1919 Totaal Vrije lib. Unie lib. Econ. bond Vrijz. dem. Chr. dem. Soc. S. D." A. Communisten Roomsch-Kath. Christ.-hist. Anti-rev. 256742 9265 17695 15098 21630 6703 5060 60377 17233 56291 10829 19770 226953 6111 18954 6980 22646 6029 5041 59871 6562 51672 19519 18701 Een vijftal dames, waaronder onze stadge- noote, mevr. Aukes-Timmer, zullen voortaan aan de beraadslagingen in de Statenzaal van Noord-Holland deelnemen. Van onze andere candidaat gestelde stad- genooten is mr. W. C. Bosman de eenige, die zich een zetel ziet toegewezen, een succes, dat hij ongetwijfeld aan zijn algemeene be kendheid en groote populariteit heeft te dan ken. Mr. Bosman kent de Provincie, en ook de geheele Provinoie kent mr. W. C. Bosman en fevMlt, dat kii do mm is, dis de belangen van dit gewest ia de Steteevergadmng het beste kan behartigen. En thans nog een enkel woord over de fee- teekenis van deze Staten-verkiezing ia ver band met de op handen zijnde verkiezing voor den Alkmaarschen gemeenteraad. Wanneer wij de bij de jongste Kamer-ver kiezing te Alkmaar uitgebrachte stemmen ver gelijken met die welke thans in onze gemeente voor de Prov. Staten zijn uitgebracht, dan komen wij tot eenige opmerkelijke verschil len. Men vergelijke slechts de volgende cij fers: Kamerverk. 1918 Statenverk. 1919. Unie-Lib. 463 581 Vrij, Life. 364 177 Vrijz.-Dem. 389 311 Econ. Bond 308 277 Middenstaadapartij 36 33 S. D. A. P. 861 916 Christen-Dem. 34 44 Communisten 31 122 Chr.-Socialisten 206 Socialistische partij 38 56 Katholieken 1658 1584 ChristJHist. 330 375 Anti-Rev. 180 167 Plattelandspartij 20 Christ.-Soc. Partij 4 Unionisten Liga 7 Poiitiepartij 35 - Verb, tot dem. der weermacht 19 Alg. Staatspartij - 10 Neutrale partij 66 Natuurlijk moet er met verschillende facto ren rekening worden gehouden o. a. met het percentage thuisblijvers, met het ©verigeoa niet beduidende verschil tusschen het aan tal kiezers voor Kamer en Staten en met de extra-stemmen waar het bekende ingezetenen onzer gemeente betreft Maar over het algemeen mogen wij toch wel aannemen, dat in hoofdzaak dezelfde kie zers hun stem uitbrachten ea dat zij by hun voorkeur-stemmen geen hokjes van een met hun politieke overtuiging afwijkende partij hebben zwart gemaakt Bij de Katholieken zal dit laatste althans wel het geval geweest zijn en hef stammenial thans door deze partij behaald (1584) ver schilt dan ook niet zooveel van dat in Juli 1918 (1658). Maar toch, het is. mimdsr. De Unie-Liberalen vonden hier ter stede meer aanhangen», de Vrijzifloig-Etemocrate» telden thans een 70-tal stemmen minder en de Vrij-Liberalen konden het nu niet verder brengen dan tot 177 stemmen tegen 364 by cue verkiezing in 1918. Opmerkelijk is de levensvatbaarheid der Chnstelijk-Hustorischm, terwijl de Antir Revoiutionnairen er niet op vooruit gingen. Het aantal kiezers dat thans in onze ge meente op de Communisten stemde, was 122 tegen 31 in 1918, een vooruitgang, die in derdaad opmerkelijk zou zijn, ware het niet, dat er thans geen Christen-Socialisten enz. candidaat gesteld waren, van wier aanhan gers velen nu hun stem wel op de volgelin gen van Wijnkoop zullen uitgebracht hebben. lellen wij de in ons overzichtetaatje opge nomen cijfers te samen, dan komen wij wanneer wij de kath.» christeL-hist. en anti- revol. als rechtsche en alle overige partijen ais linxer-groepen beschouwen bij de ver kiezing in Juli 1918 tot 2891 links en 2168 rechts en bij de verkiezing van thans tot 2511 links en 2126 rechts. De kracht der rechtsche partijen blijft in onze gemeente vrijwel stauoamix, die der kie-zers tot de linker groepen behooreede verschilt aanmerkelijk. In aanmerking dient evenwel genomen te worden, dat, ondanks dien kiesplicht, niet minder dan 835 kiezers geen stem uitbrach ten en bovendien 209 stemmen van onwaarde waren. Bii de Kamerverkiezing in 1918 kwamen 537 kiezers niet op en waren 252 stemmen on geldig. Het is begrijpelijk, dat dit verloren gaan van stemmen met aan de aanhangers der rechtsche partijen te wijten is. Die zijn in den regel goed gedisciplineerd, komen trouw ter stembus en weten terdege op welke lijst hun stem dient uitgebracht te worden, De vrijzinnigen mogen hier een voorbeeld aan nemen. De gemeenteraadsverkiezing nadert Bij het thans aan het licht gekomen groote verschil in stemmental op de Imker-groepen bij twee verschillende verkiezingen is het niet doenlijk zich voor de Raadsverkiezing aan voorspellingen te wagen, te meer omdat na tuurlijk daarvoor zeer zeker rekening met de meerdere of mindere populariteit van ver schillende candidate» dient gehouden te wor den. Slechts de rechtsche partijen zullen thans reeds met eenige zekerheid hun waarschijnlijk te behalen stemmenaantal kunnen bepalen. Het oude stelsel der commissies wordt door den Raad van Vieren momenteel weer in toepassing gebracht Zoowel de kwestie der invoeging van Frankrijk's rechten op de exploitatie van het kolenbekken van het Saar-gebied, de kwestie van den linker Rijnoever en de Hongaarsche kwestie zijn naar commissies verwezen. De Duitschers schijnen bij het vredesver drag te moeten beloven, dat zij ieder jaar een vaste som als schadeloosstelling zullen) beta len. Zoo schuilt men de moeilyke kwsstie vat» ig der volledige schtdwzrgoeding bij de vas tstelling vm het vredesverdrag hm handig op zij. Inzake de troepenlanding te Dantóg heeft maarschalk Foch van de Duitschers Binnen 48 uur een beslissing verzocht. Het heeft er evenwel allen schijn van of de Entente haar zin door wil drijven zonder van haar rechten gebruik te maken, want gene raal Haller's troepen zullen waarschijnlijk de voorgenomen reis niet maken door gebrek aan schepen. Toch blijft men van beide zijden zijn rech ten verdedigen en. beeft Erzberger voorge steld de Poolsche troepen per trein door Duitschland te laten reizen, welk voorstel.de Entente waarschijnlijk wel van de hand zal wijzen. De vredesvoorwaarden worden er voor Duitschland niet gunstiger op. Meer en meer blijkt, dat men het overwonnen land jaren lang onder den duim wenscht te houden, dat men het als een onmondig kind wil behande len, als een onder curateele gestelde, wka ieder jaar aangezegd' wordt, welk zakgeld hi mag hebben en hoeveel hij van zijn inkomen ten bate van de overwinnaars in dezen oori log zal moeten afstaan. Een andere voor Duitschland uiterst pijn lijke regeling is die der bezetting van den lin ker Rijnoever en de exploitatie van het Saar- bekken. Een bezettingsleger van Fransdien en Belgen de meest gehate vijanden vua Duitschland zal op de betwiste gebieden blijven. Hun aanwezigheid zal op den daar hinderlijk gevoeld worden en tot groote on aangenaamheden aanleiding geven. En daarbij komt het gevaar, dat de mo gendheden, die thans-het betwiste Duitsche ;ebied zullen bezetten; dit al spoedig als het' are zullen beschouwen en heel moeilijk te overtuigen zullen zijn wanneer men bet later gewenscht oordeelt dat zij hun bezettmgete- gers maar weer naar huis moeten halen. Met al haar krachten tracht de Entente thans haar invloed ra Oost-Europa asm te wenden om daar eenige orde op de zaken te stellen. Te Parijs schijnt men tai slotte toch Frame en Spalato aan Italië te willen toekennen, mits Italië Frankrijk toestaat, dat deze pogkgesi aanwendt om Dultech-Ocstenrijk vaa aan sluiting bij Duitschland af te hmidaa. Zooals bekend bemoeien de Engelscbert zich thans met de Hongaaraché kwesties, waardoor men zich in Frankrijk reeds onge rust begint te maken over al te groote toena dering tot de BolsjcwiW. De toestand der geallieerde troepen to Rusland is er inmiddels niet beter op gewor den. In Beieren blijft het rumoerig en te Augs burg is de algemeene staking uitgeroepen. Een deputatie van den Augsburgschen arbei ders- en soldatenraad is te Miinchem, om daar bij den centralen raad het uitroepen van de sovjet-republiek van Beieren te bepleiten. In verscheidene Duitsche steden hebben in den laatsten tiid militaire afdeelingen be proefd feet in April te ontketenen militair oj> op- il te roer te gebruiken om de regeering ten val brengen, de nationale vergadering uiteen te jagen en de radenrepubliek uit te roepen. De regeering is evenwel in hoofdzaak op de hoogte der plannen en heeft de noodige maatregelen getrof&a. KORTE BERICHTEN. Het Dcutsches Volksblatt deelt mede, dat Donderdagnacht Russische bolsjewiki een poging gedaan hebben oua de brug over den Donau bij Serolin in de lucht te deen vliegen. Volgens de avondbladen te Weenen hebben niet bindende besprekingen plaats be treffende het tot vrijhaven verklaren van Trièst. België zou den voorrang krijgen bij de schadeloosstellingen. De fransche gezant Allizli beeft den Duitach-Oostenriikschen staatskanselier Ren ner zijn eerste bezoek gebracht en hem bet doel van zijn missie medegedeeld. Het Britsche Lagerhuis heeft In tweede lezing een door de arbeiderspartij ingediend wetsontwerp voor de rechten van de vrouw eenstemmig goedgekeurdde regeering heeft bezwaren tegen het ontwerp. Te Parijs za! Zondag een betooging worden gehouden tegen de vrijspraak van den moordenaar van Jaur 'es In Parijs heerscht in verband met de huidige onderhandelingen te Spa over de lan ding der Poolsche troepen de meening dat er in het geheel geen Poolsche troepen naar Po len gezonden zullen worden. Een deputatie van vroegere Hongaar sche afgevaardigden vraagt om interventie in Hongarije van Tsjecfio-Slowakije. Te Washington meent men te weten, dat Wilson tegen 20 April naar de V. S. hoopt te vertrekken. In Koerland zijn de bolsjewiki terugge slagen. Lloyd George verzekert in een inter view, dat de goede verstandhouding tusschen Engeland en Frankrijk steeds zal bestaan blijven. In Egypte is de orde zoo goed als over al hersteld. De V. S. overweegt de Philip pijnen volledige onafhankelijkheid te geven. Wilson moet wegens verkoudheid het bed houden. De „Temps" maakt zich ernstig onge rust over de BolsjewUdsehe Unienun in de sac. partij. tegenover het Stadhuis, Binnenland. Staten Generaal. EERSTE KAMER. Gisteren werden zonder hoofdelijke stem ming aangenomen eenige kleine wetsontwer pen. Daarna kwam de oorlogsbegrooting aan de orde. De heer v. d. F e 11 z bepleitte de belan gen der Vrijzinnige Protestanten bij het in stituut der legerpredikanten en beval overleg met de vrijzinnige organisaties aan. De heer Staal meende dat van'ontwape ning voorshands geen sprake mag zijn; wij moeten afwachten, doch paraat in de rich ting van het Zwitsersche stelsel. Bij vele offi cieren ontbreekt nog het juiste begrip van hun nieuwe taak. Spr. vroeg een onderzoek naar de resulta ten van het Zwitsersche stelsel tijdens de mo bilisatie. De heer Kuy per zette uiteen dat de de partementen van oorlog en marine co-ordi naat moeten zijn, in verband met ons histo risch beginsel, in verband met den internatio nalen toestand mag van ons land geen ont wapening worden verwacht. Radicale hervor ming van het leger is noodig. Spr. beval daartoe krachtige lichamelijke opvoeding der jeugd aan. Bij het instituut der leget predi kanten moet de regeering de regeling overla ten aan de kerkeraden. De heer Van Embden sprak zijn te leurstelling uit dat het eenige wat omtrent 's ministers hervormingsplannen bekend is, bestaat in de instelling eener staatscommis sie. Spr. twijfelde of Lij vóór de begroeting zal stemmen, maar behoudt zijn iwniiamng nog voor. De voorzitter deelde mede dat Dinsdag avond om half 9 in de afdeelingen wordt ver uur voortzetting van gaderd. Woensdag 11 de oorlogsbegrooting. TWEEDE KAMER. Bjj de behandeling van de Indische begroo ting in de zittrag van gisteren begroette de heer Van V u u r e a oen minister met het volste vertrouwen. Hij gevoelde vooralsnog niet veel Voor Indische vertegenwoordigers in ons parlement en voor een bezoek van Kamer leden aan ïndië. Hij wilde voorloopig tevre den zijn met de adviezen van den volksraad Spr. keurde af dat de G.-G. den volksraad in November een hooger positie toekende dan hij bezit. De katholieken ziin niet tegeu het zelf standig maken van Indië; het moet echter eerst rijp en mondig worden gemaakt door politieke scholing en daarnaast vooral door uitbreiding van onderwijs. Spr. bepleitte gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, steun aan de missie, maatregelen ter bestrijding van opiummis bruik en schrapping vaa art. 123 regeerings reglement. De heer Scheurer heette den minister hartelijk welkom. Hij vond Indische vertegen woordiging in het parlement bedenkelijk en gevoelde niet veel voor een bezoek van Ka merleden aan indië. Spr. bestreed het denk beeld, in Indië het parlementaire stelsel met verantwoordelijke ministers in te voeren De tijd voor volkomen politieke en koloniale au tonomie was nog niet gekomen.1 De heer A1 b arda verklaarde zich tegen vertegenwoordiging van Indië in ons parle ment. Hij zag daarin een belemmering voor het zelfbeschikkingsrecht voor Indië. Hij ge voelde wel voor bezoeken van Indië door onze volksvertegenwoordigers. Onmiddellijk loslaten van Indië zou voor de kolonie betr< ben reurenawaardigc gevolgen heb- Spr. waarschuwde de Regeering tegen ver loochening van uitlatingen van deu Qouv.- Geu. over verschuiving van bevoegdheden in Indië. Spr, meende .dat onmiddellijk kon worden overgegaan tot de verkiezing van den leden van den Volksraad, zij het dan langs indirec- ten weg. Spr. wilde oprichting van een fonds voor onderwijs en staatsexploitatie van mijnen. Hij drong er op aan dat de belangen van de volksvoeding niet zullen worden opgeofferd aan de belangen der suikerindustrie. De heer Kruyt klaagde over willekeur van het militair gezag in Indië en over de toepassing van lijfstraffen. Óm 6.30 werd de vergadering verdaagd tot Dinsdag 1 uur. VOLLEDIGE UITSLAG VERKIEZING PROVINCIALE STATEN VAN NOORD-HOLLAND. De uitslag van de Donderdag 3 April ge houden stemming ter verkiezing van leden van de Provinciale Staten is, zooals wij gis teravond reeds bulletineerden, als volgt: Gekozen werden: 2 vrij-liberalen, 18 katholieken, 2 economi sche bond, 2 christen-democraten, 7 unie-li beralen, 8 vrijz.-democr., 20 soc. democrati sche arbeiderspartij, 6 anti-revolutionnairen, 1 middenstandspartij, 2 communisten, 2 so cialistische partij, 7 christelijk historischen. Uitgebrachte stemmen 226953. Gekozen zijn: Vrij-liberalen 6111, econ. bond 6980, chr. den. 6029, soc. partij 5041, communisten 6592, roomsch-katholiekeo 51672, unie-libe ralen 17920, unie-liberalen bijzondere lijst 1034, christelijk historischen 19619, vrijz.-de- mocraten 22646, soc. dem. arb. partij 59871, anti-revolutionnairen 18701, chr. soc. partij 751, middenstanders 3634, prot. kiezers 473. Vrij-liberalen: F. Lieftinck Jhzn., Dr. M. de Hartog. Roomsch-Katholieken: J. N. Hendrix, L. H. van Rooijen, G. A. Dierikx. C. F. j. Ver beek, Dr. N. P. van Spanje, w. M. M. Die- penbrock, J. F. M. J. Kamphuis, R. P. F. Huïselmans, Mr. J. B. Bomans, Th. G. C. Hooij, A. B. Michielsen Mr F. S. M. Rite, luiselmans, Mr. J. Eqööomische bond1: J. B. A. Jondheer, Me vrouw BoissevainPijnappel. Chr. democraten A. P. Staalman, P. P. Harfendorf. Soc. partijB. Lansksh jr., F Kampstra. Communisten: J. C. Geton, G. A. Vader. Unie liberalen (algemeene lijst) H. F. R. Huhrashtp A Asscher, Mr. Pr H, j. C. Tieaen, K. Breebaart Jzn,, J. Wmkel, J. Korthals Altes, W. C. Bosman Chr historischenJan Ter Haar, Mr. H. van Verkoutereo, Mr. I M. de Jt»ng Schou wenburg (tweemaal gekozen), jhr. Mr. D. van Lennep, Mr. H> Th. 's Jacob, W. I. Kernkamp, ua loting te Haarlem komt in aanmerking A. R, Ophoest of K Kistcmaker. Vrijzinnig democraten: Th M. Ketelaar, Mej. A. C. van den Bergh, H. Barnsteiu, P. Trapman, Jac. Met, D. Kooiman^ Mevr. AukesTimmers, Mr. M. Slingenberg MiddenstandsnartilC Soc. dem. pa Middenstandspartii: C. H. van dér Velden, .lartij: A. Nagtzaanx, H. C. Gaderiüs van Veen, J. A. Dataeijer, J. Mevr. E. gen. Jac. de Vries, A. W. MfcheH Dims, K. Prins, A. H, Gerhard,, F Wibaut, Th van der Waardal, Mevr. L van Eizic Kuljkhof-Koedijk, Jos. Loopuit, Mr. M. Men dels, J. A. van Zutphcn, A. B E. Polak, S. J. Pothuis, S. R, de Miranda. j. G Kleereko van 'crekoper, KuijkhoS, AntirevoktionnaïrenW. de Vlugt, J. Don- we», W. J. Bossenbroek, S. Groot Sz. Sar., Mr. P. A. Diepenhorst, A Cclijn. PROV. STATENVERKIEZÏNÖm Friesland. Giozen 12 anu-revotutl- onnairen, 14 S. D. A. P., 7 Bond van Vrij zinnige», 3 vTiiz-Hdemocrafeni en 4 katholtöea, 8 Christel.-hiatt., 1 dulatel. sociaal, 1 Van der Zwaag Uitgebracht 77,432 stemmen. Provinciale Bond van Vrijzinnigen 11,015, Christel, soci ale Partij 1144, vnjzinnig-dmocraten 4148, katholieken 5467, ChristeL-histOrischen 12.800, Econ. Boud 854, S. D. A. P. 21.404, anti-revolutionnairen 18,635, communisten 389, van der Zwaag 1567. Een1 klein cijfter- eexschil zal vermoedelijk tot gevolg hebben, dat de katholiekan niet vier, doch drie zetéls krijgen), de Econ. Bond daarentegen één zetel. In de Staten' van Friesland hebben op het oogenblilc zitting: Antirevolutionnairen 9, Unie lib., 10. S„ D. A. P. 19. Katholieken 2, Christel.-Historische» 9 en Soc. P. 1. Noor d-B r a b a n t. Gekozen 51 katho lieken, 2 vrijz.-democratni', 2 ehriet.-hiat., 4 5 D. A. P., 3 anti-rev., 1 vrijliberaal en 1 Unie-liberaal. 1 Totaal uitgebracht 132.242 stemmen. Ka tholieken 106,536, vrljz.-dfemocraten 3793, cLrist.-historischen 4068, S. D. A. P. 7616, aniti-revolullonnairca 5459, Snoek 553. mr. Hartog 306, vrij-libcralec 1845, Unie-libera len 2066. Tot nog toe bestond deze Statenvergadering ui;t 60 R. Katholieken, 1 Antirevolutionnair en 3 liberalen. •O v e r ije 1. Totaal uitgebracht 84.065 stemmen; verdeeld als volgt: Econ. Bond 3283, S. D. A. P. 15388, Oeref. Staatspartij 1094, Vrijzinnig-democraten 4595, Christel. Sociale Partij 1158, Anti-revoilutionnaircn 11284, Vrij-liberalen 4688, Christel.-Histori sch en 10927, Communisten 1638, Unie-libe ralen 5726, Krop 59, Plattelandspartij 1783, Katholieken 21733, Socialistische 709. Gekozen: 2 Economische Bond, 8 S. D. A. P., 1 Oeref. Staatspartij, 2 Vrijz.-dem., 1 Chr. Sec. partij, 6 Anti-rev., 3 Vrijliberalen', 6 chr.-hist., 1 communist. 3 unie-liberalen, 1 plailtelandspartij, 13 R. K. Tot nog toe was de samenstelling: 19 li beralen', 4 sociaal-democraten, 1 vrijz.-demo- craat, 9 Antirevolutionnairen, 9 R.-Katholie- keni en 5 Christelijk-Historiscnem. UITVOER VAN GROENTEN EN VERVOERVERBOD VAN UIEN. Aan de besturen der Veilingsvereneiging is bericht, dat inzake de uitvoer van groenten door den minister vau landbouw,, nijverheid en handel is besloten, dat alle groenten, w. o. ook wintergroenten, voorloopig vcor hel bui tenland of fabrieken mogen worden geveild, zoodat tot nadere aankondiging geen binnen- landsch percentage verplichtend wordt ge steld. De bepaling is niet van toepassing op be- waarkool. Tevens werd medegedeeld, dat het vervoer- verbod van uien door den minister is inge trokken en dat bet artikel uien afgevoerd is ALIMAAISCII COURANT. .looij, A. B. Michielbvu N. Dekker, A. Commandeur, C. Nolct, Mr. W., J. E. Heerkens Thijssen, Hv Brouwer, J. Burger. uvii». j. »au fc-uipnen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1