DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. im MAANDAG 7 APRIL FEUILLETON No. 82 Honderd een en twintigste Jaargang AbonnementsBrlh! bli Toornltbetallng p. 3 maanden f 1.65. fr, n. post! 1.90= Bawlisnnmmeri 5 ct. RdTertentieurlls 15 ct n. rep:. erosie?: 'efóers naar plaatsmlmte. Br. fr. IV.?. Boe!?- en Biodslidrukkorll Herms. Coster Zn., Voordam C 3, Tel. j 25ijn idee. Ï5in m'iilanrf. fïpimeiiffd Nieuws. Een Havas-tele&Tam uit Spa meldt, dat de definitieve overeenkomst nopens, tiet vervoer van de troepen vari generaal Maller naar Po len is geteekead. Volgens die overeenkomst kunnen de troe pen zich langs drie wegen naar Polets bege ven, namelijk met 'den spoorweg langs de route 'KoblenzGresserKasseiHalle— Kcittbus—LissaKalisch, over Stettin of over Koningsbergen. Zij zullen vrijelijk door Duitschland mogen r eizen met zes trein en daags. Feitelijk hebben de Duitschers dus hun zin gekregen en geeft de Entente toe. Immers, gneraal Waller's troepen gaan niet over Dantzig, maat over land. Dit is de itweede overwinning die Duitsch- land in de laatste weken' tegenover de Entente wist te behalen, want ook inzake de uitlevering der handelsvloot in ruiling voor levensmidde len, wist Duitschland' zijn zin door ite drijven' Inderdaad een! duidelijk bewijs, dat de machtsverhouding eenigszins gewijzigd is, dat niet meer de Entente als een volkomen éénheid van gelijk gezinden tegenover een verslagen en tot alles bereid Duitschland staat. De conferenties te Parijs hebben voldoende bewezen dat de gezamenlijke kracht der Ge allieerden door onderlinge verdeeldheid ver zwakt is waartegenover' in Duitschland een zich geleidelijk herstellen van' de vreesclijke slagen van den oorlog te bespeuren valt, een oplevend gevoel van zelfrespect en daarmede gepaard een afwijzende houding tegen verne derende eischen. Het is volkomen waar. dat Duitschland als militaire mogendheid geen gewicht 'in de schaal legt maar Duitschland kan op andere wijze invloed uitoefenen nmL door te dreigen zich in de armen van' hei: Bolsjewisme te wer pen. Gaat Duitschland tot deze wanhoopsdaad over dan is er van de Germaansche mogend heid niets meer te halen en komt er vaa alle mooie plannen van schadevergoeding een voudig niets meer terecht. In Duitschland is het allesbehalve rustig. Wij deden reeds mededeling van militaire ongeregeldheden te Berlijn, te Stuttgart kwam hei tot een bloedig treffen tussdien Sparta- ciërs en burgers, al schijnt 'die regeering thans den toestand meester te rijp, het aantal «ta kende mijnwerkers in het Ruhrgebied blijft onrustbarend hoog en te Dusseldorp besloot de algemeens stakingscommissie mei 16 tem 6 stemmen tot het afkondigen der algem%ie staking. In Beieren waar men den Landdag verhin derd^ bijeen tie komen dreigde reeds eenige dagen de Sovjet-republiek te worden uitge roepen. Een telegram uit Münc'hen van' heden meldt, dat na- middernacht in de'Witerbach- teralee in tegenwoordigheid van den Miün- chener controleraadi van de vertegenwoordi gers der drie socialistische partijen: en1 van den revolutionnairen arbeidersraad' in Beieren de radenrepubliek inderdaad uitgeroep, «n is. In(het vroegere slot van de Koninklijke fa mi lie, aldus dit telegram,heersch f groote op gewondenheid. Wat inderdaad1 tie begrijpen; is. Uit Parijs komen' optimistische berichten over den vooruitgang van de werkzaamheden der conferentie. In Amerikaansdie en Britsdie kringen beeft men den indrufc dat binnen vier dagen allen gereedi zou zip. Men schijnt inderdaad te begrijpen dat een beslissing niet langer meer op zich kon laten wachten KORTE BE RICHTEN. De leden van de' financieel# afdeeüng van den oppersten intergealllee.rden raad m de Duifcsche financiëele gedelegeerden hebben Vrijdagmiddag hun werkzaamheden in het kas tl v Villette voortgezet. Er zip tot dusver sledits technische beraadslagingen Naar het Fransch van Victor Cherbuliez. 30) Wel zeer terecht wordt er beweerd, dat het makkelijker is zijn plicht te doem, dan dien te; kennen. Zoo ben ik vast besloten, mijn plicht na te komen, hoe moeilijk mij di e ook vallen moge ais ik eerst naar eens wist, waarin die bestéat. U weet, dat ik geen slecht zoem ben u eet, wat een genegenheid', wat eon eerbied ik altijd voor mijn vader gekoesterd heb, hoe zeer ik doordrongen ben van zijn jgoedheden voor mij en hoezeer ik er naar verlangd heb, hem dat eens te vergelden. Dat heb> ik nu al zoo dikwijls gezegd en ik weet, dat iu ook ge loof sloeg aan mijn woorden, daar ut. evenzeer voelde, hoe oprecht gemeend ze waren. Maar waarom herinnert mijn vader mij zoo voort durend aan mijn schulden? Is hij hang, dat ik ze ontkennen zal? Neen, het is niet over het bedrag zelve, dat ik het met hem oneens ben, maar over de wijze van afdoen. Als de omstandigheden dit zoo meebrachten, mocht hij vrij beschikken over mijn krachten, mijn gezondheid en mijn levenmaar kan ik nu mijn waardigheid, mijn eer en mijn geweten en de beslissing over al mijn pangelegenhe- 4en maar goedschiks aan hem overlaten, en tot kam zeggen: „Uw wil, hoe die ooft rij, gehouden, die betreJdting hebebn om de uit voering van de besluiten der BnaaseHsriie con ferentie. Uit Weimar wordt melding gemaakt van een beweging tegen de Nationale Verga dering. Orlando heeft volgens het H. N. B. tot Qemenceau schrijven gericht, waarin hij verklaartdat Italië 'met betrekking tot Fla me telfs gjeen arbitrage of volksstemming ml dulden Soldaten en arbéiders hielden te Boeda pest betoogingen voor het gebouw van het volkscommissariaat voor het teer. Een draadloos telegram uit Moskou meldt, dat te Petrograd een nieuwe samen zwering tegen de Sovjet-re geering ontdekt is, die ten doel had' door het vernielen van spoor wegen en brandstichtingen een gewapenden opstand op touw te zetten. 0.a. zouden agen ten van admiraal Koltsjak beproefd hebben het wateiBtation van Petrograd P de lucht te laten vliègen. Bij het vervoer van ontdekte helsche machines zijn een aantal soldaten der roode garde gewond. Generaal Hallier, sous-chef van den Franschen genera len staf en- vroeger militair attaché in Oostenrijk, is Vrijdagavond naar Weenen vertrokken, bejast met een militaire zending. r De Poolsche gezant te Parijs heeft rijn gelobfsbrieven overhandigd. In Eizas-Lotharingen is een som van -een millioen francs bijeengebracht ter voor ziening m de dringendste behoef ten. van de weduwen en mezen van Fransche mldmem, die voor het vaderland gestorven gijn. Er gaai te Weent® een ger ucht dat de Radentegeerlng te Boedapest som .sjja om vergeworpen Wolff maakt melding van gevechten iusschen rêgéeringktroepen m Spartakiden in W urtemberg. Churchill heeft den Briiscken troepen in Npord-Rmland speodig stem beloof A Verschillende Framclie bladen steunen koning Alberts vermeend' simépuni in den Raad vaa Vier. Te Parijs is am Sleeswijkache êekgatte aangekomen, De zittingsperiode der Didtsehe Nat. Vergadering is op drie jaar vastgesteld Koning Albert is' per vliegtuig mar België teruggekeerd Alle arbeiders mm Krmpp hebben het werk gestaakt. De gezondheidstoestand van Wilson is gunstiger VORDERINGEN OP DUITSOHLAND EN DUITSCH- OOST LNRIJK, Met het oög op de te Parijs aangevangen besprekingen kan het van groot belang ga- acht worden een juist overzicht te verkrijgen van alle vorderingen, welke Nederlanders op het ooigenblik hebben op banken, lichamen of particuliere personen, gevestigd in Duitsch land en in het voormalige Oostenrijk-Honga- rije, uit hoofde van gesloten krediet-overeen komsten. levering van goederen-, of uit hoofde van saldi en rekening-courant De Minister van büitenl.mdsche zaken ooo- digt daarom aile houders van dergelijke vor deringen uit, om vertrouwelijk hiervan mede- -deeling te doen aan de directie van de Neder- iandsche Bank te Amsterdam met de details betreffende onderpanden, bijkomstige zekerhe den en vervaldata ai betreffende 'den oor sprong dei saldi. De directie van de Neder- landsch Baak zal dtee opgaven ak streag vertrouwelijk beschouwen er» deze slechte ia lijk overzicht te verkrijgen vaa de belangen van ons land' in die richting op de genoemde Centrale Rijken. Mocht in de toekomst langs diplomaticken weg steun aan deze vorderingen van Neder land op de genoemde Centrale Rijken kunnen verleend worden, aan zal deze steun uit den aard der zaak zich slechts kunnen uitstrekken tot die vorderingen waarvan de vertrouwelij ke opgave <uan De Nederlandsche Bank is ge daan. zal mijn gedrag bepalen" Want wat betee ken t nu iemand, die geen wil heeft; dat ia immers niemand? En waarover is dat nu, zult u wellicht vra gen: Zonder mij te waarschuwen en zonder mij te raadplegen, heeft hij zich in het hoofd gezet mij te willen uithuwelijken. Met wie?. Dat zet ik u in tienen, om dat te raden Met Mademoiselle Claire de Saligneux, doch ter van baron Patricius, zijn doodsvijand, dien hij een paar dagen geleden nog tot voor de póórten van de hel verwenscht heeft. Voor de eene partij is het een kwestie van financi- ëel belang, voor de andere enkel ijdelheiden ik roep er den hemel tot getuige bij, dat ik wel hoogmoed, maar geen ijdelheid bezit. De dochter van een baron, of de dochter van een metselaar, dat is mij allemaal hetzelfde. Maar de eenige vrouw, die ik trouwen wil, is de vrouw, die ik zal liefhebben. Die bar op - nen-dochter, die trouw ik niet. Wat moet zij een armzalig klein hartje hebben! Zij geeft zich zóó maar, zonder zich te laten vragen, aan een man, dien zij nooit gezien heeft. Maar wat kan zij er aan doen, nietwaar? Ze bezit niets en men heeft haar verzekerd, dat hij haar rond een millioen zal aanbrengen. Daar verschillen we toch in, freule: ik wil u eerst wel zien. Dat recht betwist men mij ech ter. De koop is gesloten, luidde het antwoord van mijn: vader. Ik heb je laten komen, omdat men niet buiten je kon voor de plechtigheid: men kan een jongmensch toch niet.laten trou wen, zonder dat hij er zelf by is; maar je INGETROKKEN CRÏSÏS-MAATREGE- LEW. ingetrokken z n: de verbodsbepriingea be treffende den verkoop en de aflevering van glauberzout, de verbodsbepalingen op de af levering en -het vervoer van lijmvleesch en andere huidafvailete, als afsnijdsels, koppen en stukken van slakten, alsmede de maximum prijzen van lijmvleesch; het verbod tot aftevs- ring van melkbussen en de vastgestelde maxi mumprijzen voor melkbussen; He vooradmt- ten, betreffende de aflevering van caeeïsie, VOOR DE SLACHTOFFERS BIJ DE ONLUSTEN. Op de Staatsbegroóting voor dit j&ax is een som van 100,000 gebracht tea behoeve van de nagelaten betrekkingen vaa hen, die bij den vrijwilligen landstorm of de burger wachten het slachtoffer worden van de ver vulling van hun plicht. DE GEREQUIREERDE SCHEPEN. Reuter seint uit Londen: De Shipping Board te Washington heeft aan den geallieer den Maritiem en Raad te Londen geseind, dat hij voorstelt de 87 Nederlandsche schepen die nog in de Vereenigde Staten zijn, in deze maand terag te zenden. STATENVERKIEZINGEN. Het centraie stembureau te Groningen heeft beslist, dat bij de verkiezingen ia die provin cie een R.-Kath. minder 'ea eea Aati-Rev meer is gekozen, zoodat er een kleine wijziging in dé stemcijfera is gekomen, waardoor het over schot voor de anjj-rev. iets feooger werd dan dat van de r.-kath. en de eerste partij nu- ia plaats van de tweede den overachotzetd krijgt toegewezen. Van de soc.-dem. zijn twee anderea geko zen, dan eerst was opgegeven, doordat het hoogd en dus gebracht op 60 centen, verder oploopende, tot 40 K.M. met 5 centen per 2 Kilometer. Bij de toepassing van het tarief wordt de werkelijke afstand in K.M. tot basis genomen. De tot dusver geldige oorlogsbijsiag van 20 pet., waardoor b.v, 16 K.M. voor 20 K.M. werden berekend, komt te vervallen. In het al gemeen, behoudens op zeer korte afstanden, zal deze wijziging bij de Hollandsche Spoor neerkomen op een verlaging ®n bij de Staats spoor op een verhooging van het tarief. HULDEBLIJK AAN DE KONINGIN. In de Zaterdag te 'a-Gravenhage gehouden vergadering van het Comité tot aanbieding van een huldeblijk aan de, koningin, werd be sloten bij de ingezetenen van 's-Gravenhage felden in te zamelen tot aanbieding van een uldeblijk aan de koningin op 31 Augustus 1919, bestaande uit een schilderij, voorstel- centraal stembureau de lijsten dezer partij in «luidend vaa Appingedam en Bedum niet als eensiu beschouwt,; omdat op eene lijst staat J Hyltema en op de andere J. Hylkema. Van de Unie-liberalen is de heer Van Roven niet tweemaal, «Joch eenmaal gekozen. Gekozen is de heer E. van Keiwiek Ver schuur, burgemeester van Groningen. De S. D. A. P. krijgt in de nieuwe Staten van Noord-Holland (door de verdeding der stèmmen-'«verschotten) niet 20, doch de Liberale Unie daarentegen niet 7, doch 6 stemmen. Drente. Vporudgqgaam rijm de Vrijz,- Democraten, Unle-lifeemten, Etm, 'Bond en Vrijzinnigen!. De S. D. A P. dameateg^ heeft heel wat stemman verlorene ofedsoon rij- tenslotte toch 6 zetel» vooruitgaat. Uitge bracht werden 36426 stemmen. Gekozen rijm6 Vrijjz Democratm 7 Unie- Liberalen, 3 Christel .-Hisborischen, 2 Katho lieken', 1 van den Ecom, Bond, 7 Anti-Revo- lutionnairai, 8 S. D. A P. en 1 van de Vrij zinnige lijst-Klimp. In dezen uitslag kan wijziging komen als het centraal stembureau, evenals dat van Groningen, de Chrfai.-Historische lijsten niet als omsluitend' beschouwt, omdat Robaard op twee lijsten met enkele o en op twee andere met dubbele o voorkomt. STATENVERKIEZING NOORD-HOD LAND. 1 Iet is gebleken bij de berekening door het centraal stembureau in Noord-Holland, dat aan de S". D. A. P niet 20, maar 21 zetels toekomen Daarentegen krijgen de Unie-Libe ralen slechts 6 in plaats van 7 zetels. De reden daarvan is, dat de S. D. A. P. na de eerste deeling een overschot had van 1175*/., terwijl de Unie-Liberalen een over schot hadden van 1151-oodat niet de Unie-Liberalen maar de S'. D. A. P. voor een zete! in aanmerking kwam. Wie van de zeven verkozen verklaarde tan- didaten van de Unie-Liberalen thans zal af vallen is, terwijl wij dit schrijven, nog niet bekend. WERKLIEDEN-SPOORKAARTEN. Het minimum-tarief der werklLedenkaarten op de spoorwegen wordt met 5 cent ver licht anders geen stem in het kapittel. Op al les moet je maar ja en amen zeggen met sloten oogen. Als het kind niet wil, als zijn drankje niet wil slikken, dan zullen we het met de zweep er van langs geven, en dan moet het wel! Mijn waarde heer Pointal, u heeft eens heel vriendschappelijk gezegd, dat ik als mijn vader gezond verstand en een practischen kijk op de dingen had, maar dat ik van mijn moeder den zin erfde, om mij van allerlei te verbeelden en mij dan wijs te maken, dat het echt gebeurd was. U zei toen ook nog, dat het niet recht duidelijk was, of de natuur mij nu bestemd had om in de politiek te gaan of om dichter te worden. Ik kan mij niet begrijpen, hoe zoo'n tegenstelling mogelijk zou zijn en ik geloof ook niet, dat ik ooit tusschen die beide zal hoeven te kiezen. Romantisch ben ik niet aangelegd; idealistisch, dat is wat an dere. Maar zoudt u nu denken, dat een beetje idealisme kwaad kon, mits men maar het midden houdt tusschen de overdreven voor stellingen van de echte droomers éri de laag- bij-de-grondsche wijsheid van hen, die zich zoo bij uitstek practisch achten. Nu, ik zal nooit een artist zijn; de hemel heeft mij niet de gave verleend, om hetzij dan in woorden, klanken of kleuren, uitdrukking te kunnen geven aan het beste, wat er in mij. omgaat. Waf ik geloof, wat ik voel, daar kun nen enkel mijn daden getuigenis van afleg gen; en ik wil ook, dat ze dit doen. Liever was ik dood, dan dót ik hel dubbelzinnige he lende eed episode uit de huldebetooging in de residentie op 18 November 1918, en tot het vaststellen van een bijdrage voor het Nar tionaal Vredesfonds. CONTRÓLE OP VREEMDELINGEN. Te Zevenaar worden thans ook op straat alle vreemdelingen aangehouden en gevisi teerd. Zoowel 's avonds ais overdag staan marechaussees en kommiezen gereed tom elksa vreemdeling te onderzoeken. Een en ander houdt verband met de pogingen om wapens en bolsjewistische geschriften naar ona tend te brengen. BEDORVEN 'HARING. Bij gelegenheid der gexneeateaads-verkte- zingen te Sluis is er een. staaltje van al heel ergerlijk beleid van den burgemeester ter sprake gebracht. In het voorjaar van 1918 kocht het ge meentebestuur voor 3500 haring van een handelaar, die deze niet meer kon uitvoeren naar België, met het doel, deze har ing te db- tribueeren onder de bevolking. Eiken Don derdag zou er gelegenheid bestaan per gezin 10 haringen te koopen tegen bilïïjfcen prijs. Door de beperkte gelegenheid om te koopenv n.l. slechts één dag in de week, en dan nog maar van 's middags 1 tot 3 uur, kpn het overgroot^ teel der bevolking geen haring bekomen. Op talrijke verzoeken om ruimer kookgele genheid of om den verkoop op te drdgeu aan winkeliers, werd geóa acht geslagen Toen hét wanne weer kwam mi de ge meente met nog ongeveer drie vierden van de partij Eeraj nu bepjoot de burgemeester bij de winkeliers haring ten verjtoop aan te bie den, waarvoor de winkeliers nu .natuurlijk bedankten. Ook het publiek wil er, zoo*l« vanzelf spreekt, niet aan. In arren moede heeft men nu de overge schoten haringbegraven onder de ves tingwerken Is het wonder, vraagt de Tel., dat er in Sluis een beweging gaande is om den ge meenteraad geheel te vernieuwen? MISLUKTE OPLICHTINGSPOGING. Te Rotterdam is Vrijdagmiddag een ver- gcefsche poging aangewend, om den post-, chéque- en girodienst aan de Kruiskade voor 40.000 ten nadeele van het rijk op te lich ten. lederen middag te vier uur wordt door twee bestellers in uthform het in d i loop van den dag gestorte geld afgehaald Vrijdag middag waren deze bestellers even voor vie ren er geweest. Nadat zij heengegaan waren, kwamen twee andere bestellers, correct ia uniform gekleed, om het, geld af te halen. Men begreep natuurlijk direct, dat men met psca- do-bestellera te doen had, waarom men trachtte hen aan de praat te houden, terwijl intusschen de recherche gewaamchuwd werd. Doch het tweetal scheen inmiddels lont te hebben geroken, want toen het geld hun niét onmiddellijk werd afgegeven, gingen zij ijlings heen. Een uitgebreid onderzoek wordt in verband met drze zaai ingestejd. ting dienstjaar ÏRTJE. ontwerp-begroo- 8 voor ae Alge- ataari ieidde van aan den eenen kant groot- sche dingen te denken en aad den onderen kant laag-biji-de-groudsche dingen te doen. Of is het niet iete heel laags-bij-de-grondsch, of liever alléén laags, om uit eerzucht of ijdel heid een vrouw te trouwen, die men niet lief heeft en de vrijheid van zijn hart op te offe ren, enkel aan berekening? Als ik zoo mijn leven begon, zou ik dan volgens eer en gewe ten wel kunnen instaan voor het vervolg? Heb ik vroeger niet eens in een van de sa menspraken van den onvergetdijken Plato ge lezen, dat men wat muziek moet brengen in zijn .leven? En om nu Mademoiselle de Salig neux te trouwen, dat is dan toch wel wat droevige muziek! Wat zou Plato daar nu van denken? En bovenal: wat zou ik zelf er wel van meenen Dat vind ik in dit .geval nog be langrijker Mijnheer Pointal, och, komt u mij toch te hulp! U is de eenige, die nog wat invloed uitoefend op mijn vader; de eenige, naar wien hij af en toe nog wel eens luistert. In al wat mijn opvoeding en mijn studie betrof, heeft hij u geraadpleegd bijna altijd heeft hij uw wenken gevolgd. Misschien dat hij het dan nu ook wel zal willen doen. Toe, neemt u nu uw welversneden pen, doop ze in uw' besten inkt en schrijf aan dien tiran, dat ik u in mijn vertrouwen heb genomen en dat zijn plan u dan al hoogst noodlottig voor mij voorkonlt. Hij zal het mij niet kwalijk nemen, dat ik mijn hart heb uitgestort aan u; hij hij weet immers, hoe intiem wij rijn. En wil meeoe Landsdrukkerij werd aanvankelijk em verlies geraamd van 80.624, weik bedrag bij de wet van den 3en iuni 1918 werd ver hoogd met 28.500 ea aldu? gébracht op 109.124. Door herziening van de tarieven voor drukwerk enz. rijn de inkoassten echter in die mate gestegen, dat thans eén winst vaa 66.000 geraamd wordt EEN RELLETJESMAKER U1TGEWI ZEN De anarchist Lantema te Arnbem: die bat herhaaldelijk de politie lastig maakte en asa werkzaam aandfeel had üi straatrelletjea al daar, is Zaterdag gearresteerd en op last wu den territorialen bevelhebber in Gelderland en Overijsel buiten het in staat van beleg ver klaarde gebied gezet. Hij is onder geleide naar Ede gebradit KEURINGSRADEN. Bij Kon. besluit van 3 dezer zijn voor de lichting 1920 benoemd tot voorzitters van ds keuringsraden en tot hun plaatsvervangers: Provincie Noord-Holland in het 1ste mili tiedistrict: tot voorzitter van den. eersten keu- ringsraad J. Ditraar, gepensionncerd luite nant-kolonel; tot zijn plaatsvervanger M. W. de Vries, generaal-majcor, militie commissa ris in het 1ste district van Noord-Holland: tot voorzitter van dien tweeden kauriagMsaci L. O. E. Kalshoven, gepsMonneerd reseive- htih.aaat-kolancltot rijn plaatsvervanger A. Itetetcrkamji, gepeasionaeerd iuiieaafti-te- londtot voorzitter van den derden tem ings- raad J. van Tocreosébei'gen, gepensioaamd luitenant-kolonel; tot rijn plaofevervanger W. F. de Roede, luitenant-kolonel, p,wto£jaie-ed>- judant in Noord Holland: in het 2de militicdistrict: tot voomtier van den eersten kenringsraad J. H. Makkink, ge pensionncerd generrai-mrioor; tot zijn plaats vervanger J. E. N. van Buuge, kolonel, mill- - tiecommissaris in het 2de district van Noord- Holland; tot voorzitter van den tweeden keu- ringsraad H. G. van Meura. gepensionneerd luitenant-kolonel; tot zijn plaatsvervanger J. R. Bijdendijk, gepeusionaeerd reserveluite nant-kolonel; in het 3de militiedisteict: tot voorzitter A. J P. A. de Vries, oud-reserve-luitenant-kolo nel; tot zijn plaatsvervanger W. R. H. Wak ker, luitenant-kolonel, militiecoaCTtSBada &a het 3de district van Ncord-Holiaad. - - SCHEEPVAART BEWEGING. Gedurende de afgeloópca week zijn den Nieuwen Waterweg .ingekomen GS schepen (39 Nederlandsche, 39 ïtagelsch, 1 Zweedsch o Noorschc' 8 Ameriiaanscfae, 1 Fiasch, 3 Fransche, 1 Duitadi, 1 Belgisch), waarna 4 zeilschepen cu 1 zerfitihter, i vreemde sleep boot, 1 pro.--istoomt 4 mvrmeva-rruigan. In hetzelfde tijdperk van 1918 kwaaien büv iren 8 stoomschepen wen 243 in 1914. Van 30 Maart t/m, 5 April rijn'uit zee het Noordzeekanaal btóengtkomen19 stoom schepen en n^ar zee vertrokken 16 stoamache- p jn. 3 motorschoema, 1 motortjalk en 1 zeil schip. In dezelfde periode van '1918 kwam één stoomschip binnen u vertrok geen enkel schip. DE RIJKS KLEEDINOVOORZIENINO. De gemeentebesturen kunnen tegen (ac teursprijs de niet-verkochte, in ongeschonden smat verkeerende rijkskleeren aan de Rijks kleeding-voorziening inleveren. Het ligt, in de bedoeling dat de gemeenten 4 pCt. van de waarde de? teruggezonden goederen voor haar rekening zullen nemen. De R. K V. deelt voort» mee, nog tegen de bekende prijzen beschikbaar te stellen molton hemden en -onderbroeken, gebreide vrouwen-, meisjes- en kinderboretrokken en blauwe werkbroeken en werkjassen, waarnaar nog vep.l vnng blijkt te zijn Deze kunnen worden geleverd evenwel onder de beperkingen dat deze goederen onder g.-en voorwaarde terug genomen worden, dat bestellingen vóór 20 April a s binnen zijn moeten en dat deze goe deren niet worden verzonden voordat het ver schuldigde bedrag i» betaald DE METAALBEWERKER SST AK ING. Het bestuur van1 hei Nationaal Arbeid* ik het u maar heelemaal peggen? Stelt u het hem dan zóó voor. dat dit huwelijk voorgoed mijn loopbaan bederven kon; en dat hij door' die vijftigduizend pond 's jaats mijn toe komst dreigt te vernietigen, daar ik al kant en klaar zou zijn, eer ik nog goedschiks begon nen was en waarschijnlijk geen hand meer zou uitsteken, waardoor ik een nuttelooze nietsdoener zou worden. Dit argument zal wel indruk op hem maken, want hij koestert nog meer eerzucht voor mij, dan ik er zelf op nahoud. U moet maar denken, mijnheer Pointal, op .dit oogenblik ben ik een drenkeling, die, om hulp roept. Mocht het u lukken, mij aan het gevaar te onttrekken, dan was ik u oneindig dankbaar, maar ik beloof u, dat het intus schen niets zal veranderen aan de innigheid van onze verhouding, ingeval van niet-shgen, want die is niet afhankelijk van de diensten, die u mij ai bewezen heeft en die u mij nog zult bewijzen." Onder het vouwen van den brief dacht Li onel: ,,Ik geloof niet, dat Mademoiselle de Salig neux éénoogig, of gebocheld, of leelijk is, om er bang van te wordenmaar zou ze wel het gezicht hebben van mijn onbekende, haar fij ne taille, het vuur van haar blik, dien hoog- moedig-gebogen vorm van wenkbrauwen, die duidelijke, heldere stem en dat allerliefste voetje, dat ik eens in mijn hand heb gehou den? Dan zou alles in orde zijn." (Wordt wolgti.) j ALKMAARSCHE COURANT. aBOU^ULito^LgUeüfJIHi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1