DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. oyer No. 84 1919 WOENSDAG 9 A PB II,. FEUILLETON Dl! nummtr bestaat uit 2 bladen Honderd OOTl 6ÏÏ twfntlgst© Jaargang MNiHintqiIU lil ToonltbittlliB s. 3 maanden 11.BS. Ir. n. nostl 1.90. Bewliminuri S at. IftirteitMIs IS nt. n. r«ii. jtutsfs «ten naar ilaatsrnlmta. Br. Ir. Hl. Bonlr- na Mnlifitkkaiil Herns. Coster t Zr ïonrdsnr 59 Tel i Zijn idee. Uit gewoonlijk goed ingelichte Ameri kaansche kringen wordt gemeld, dat Wilson erg ontevreden is over den loop der onder- handelingen-. Het stoomschip George Washington heeft last gekregen om naar Brest te gaan en de president zal misschien naar zijn land terug- feeeren voor het vredestractaat klaar is. Dan zouden de Vereenigde Staten een af- tonder lijken vrede met Duitsehland sluiten. Wat de Dantziger kwestie betreft, blijven de Polen krachtig op het bezit van het Weich- seldal aandringen. Maar de Raad van Vieren heeft pas zijn vingers aan de Dantziger kwestie gebrand en gevoelt er daarom niet veel voor opnieuw met Duitsehland tot een onaangenaam con flict te komen. Om beide partijen te ontzien zal de Raad wel niet meer afstappen van zijn beslissing om van Dantzig een vrije haven te maken!. In zijn jongste zitting heeft de Raad zich met de Russische kwestie bezig gehouden en zouden de Amerikanen voorgesteld hebben om Rusland te voeden omdat volgens de Amerikaansche opvatting eten de beste muni tie tegen het bolsjewisme ia, welke opvatting nog niet zoo onverstandig is. De Amerikanen hebben geen bedenking tegen de sovjetregeering Alleen' wanneer de vertegenwoordiging in de sovjet beperkt wordt tot zekere standen waardoor de ware democratie onmogelijk gemaakt wordt, zoo als bij het Russische bolsjewisme," beschouwen de Amerikaansche gedelegeerden de sovjet- regeering als iets onmogelijks. Aan de conferentie zou waarschijnlijk een voorstel voorgelegd worden om een proclama tie aan de Russische boeren' uit te vaardigen en hun ite verzekeren dat de Geallieerden de Russische reactienairen niet willen helpen om hun land te ontnemen'. 'Men begint zich namelijk ernstig ongerust te maken over den toestand der Geallieerde troepen in Archangel. In Hongarijè is men tot de verkiezing van plaatselijke arsolraden overgegaan, uit welke raden de eerste groote sovjetregeering van Hongarije vóór 14 April moet gekozen wor den. De sovjet zal ongeveer ,350 leden tellen. Al te ernstig moeten deze verkiezingen niet opgenomen worden want alleen1 het proletariaat en de aanhangers van de socia listische en communistische partijen zullen er aan mogen' deel nemen. Zoo is men' tenminste eenigszins zeker van den uitslag. en Hessen erkennen Jtet miniaterie-Hoftoaan als de esrsige en rechtmatige regeering van den volkstaal Beteren. Uit Duitsehland komen steeds meer on rustbarende berichten. In Maagdenburg hébben gewapende ben den aan de haven voor een bedrag van ruim 700.000,mark geplunderd en werd een aan val op het paleis van justitie met machinege weren afgeslagen'. Het uitvoerend1 comité heeft den staat van beleg over Maagdenburg afgekondigd. Het garnizoen is voor het grootste deel de regeering trouw. Het aantal stakende mijnwerker® in het Ruhrgebied blijft onrustbarend. Waarschijn lijk zullen regeer in gstroepen de mijnvakken bezetten. Uit Milheim wordt gwld dat rde fabrie ken tot een sympathiestaking zijn overgegaan. Men eischt de onmiddellijke vrijlating van alle politieke gevangenen, De arbeiders van de Krupp-fabriek zijn, naar uit Berlijn gemeld wordt, in twee kam pen verdeeld en de stakers beletten de werk willigen aan den arbeid te gaan. Tevens meldt men uit Berlijn, dat de rijks minister van justitie Landsberg te Maagden burg door oproermakkers gevangen genomen is. Men tracht daardoor tot vrijlating van den gearresteerden leider der onafhankelij- ken Brandes te komen. De rijksregeering zal doortastende maat regelen nemen en heeft reeds een voldoende troepenmacht maar Maagdenburg afgezon den. Maar toch blijkt uit al deze soasbere be richten maar al te duidelijk, dat Duitsehland weer moeilijke dagen te doorworstelen feeaft. - Een botejewlstlmh leper gpf rdch bij Kovel aan PeÜjoera over, Binnonland. Staten Generaal. EERSTE KAMER. In de avondzittingi van Dinsdag 8 April deelde de voorzitter mede, dat voor de cen tra le afdeelimgen besloten was fjkaas ia de afdoelingen eenige kleinere wetsontwerpen te onderzoeken, o. a. het ontwerp inzake toela ting van jeugdige personen tot de openbare terechtzittingen «sa. tot wijziging vae den achtsten titel van het wetboek van strafrecht De vergadering werd hierna verdaagd tot heden 11 uur. TWEEDE KAMER In de zitting van 8 April werd de Indische begrooting behandeld. De heer K r u y t zette zün rede voort Hij De toestand in Beieren is nog vrij: ver ward. t Volgens de voorloopige Duitsche grond\tet mogen in het lichaam dat in de plaats van den vroegeren Bondsraad getreden isr de z.g.n. staten-commissie, slechts die regeerm- gen vertegenwoordigd Zijn die als gevolg van algemeene verkiezingen zijn opgetreden en het vertrouwen van het volk genieten Als zoodanig beschouwt men de nieuwe regeering te München nog allerminst en de Rijksregeering erkent dan ook alleen nog maar de tot nu toe bestaande Beiersche re geering, die nog niet aan aftreden denkt. In Miinchen worden door de sovjcitregec- riog inmiddels kradmige maatregelen geno men tegen allen, die riet met de nieuwe ver anderingen niet eens zijn en de handelingen der sovjetregeering bemoeilijken. Uit Ausbach wordt gemeld, dat de door de soc.-dem. partij bijeengeroepen volksvergade ring zich met algemeene stemmen' ten gunste der Radenrepubliek heeft uitgesproken. Uit verscheidene andere plaatsen komen soortgelijke berichten. De tot nu toe bestaande Beiersdhe regee ring heeft inmiddels haar zetel naar Bamberg verplaatst en heeft lateni weten, dat alleen haar bevelen en voorschriften moeten uitgevoerd worden'. De regeeringen van Wurteirtberg, Baden In Berlijn is het Radencongress geopend. Voorstellen der- onafhankelijken ons tele grammen aan de Hougaarsche m Beieroche sovjetregeering te zenden veroorzaakten ru moerige debatten. BesMaa, werd de Honga ren wel een telegram te zenden, maar de be slissing ten opzicht® van Bdersn nog uit te stellen. De onafhankelijke® efedite® de onschend baarheid der cooigresSedeji en maaktem door stemming uit, dat Ledeboer moest vrijgelaten worden, waartoe de regeering waarschijnlijk wel zal overgaan Naar het Fransch van Victor Cherbuliez. 31) 1 oen riep hij weer na een kleine pauze: „Neen, ik wil niet trouwen met Mademoi selle de Saligneux; dat zweer ik bij mijn eigen trots en bij haar bruine oogen Ln toen op eenigszins sportenden toon: „Nu is het al drie maanden geleden en nog denk ik aan haar. Wat ben ik toch een kind!" Dat was hij in waarheid. Maar zullen we hem dit als een misdaad aanrekenen? Het is heel goed, om grondig op de hoogte te wezen van het administratief recht, maar het is ook goed. om lang kinderlijk te blijven. De eerste plicht van de jeugd toch is om jong te zijn. Wie was die onbekende, die Lionel in ge dachten zoozeer huldigde? Hij zou graag haar naam geweten hebben, maar wie kon hem haar zeggen? En, al had hij dat nu ook geweten, wat zou hij er dan nog bij gewon nen hebben? Wat hij zeker wist, was dat hij haar voor 't eerst den zeven-en-twintigsten Februari, dus nu een half jaar geleden, ont moet had; de boomen hadden toen nog hun dorre bladeren, maar aan den voet kwam het frissche gras reeds op, want de lente maakte zich gereed, den ruwen winter te verdrijven. De lucht had wel wat van bei gelaat vw nm KORTE BERICHTEN. In een vergadering van arbridemverfe- genwoordigers te Mülhetm is besloten geen werkzaamheden, meer te verrichten, voor het drooghouden der mijmm, In Egypte zal een ministerie gevormd worden en een vertegenwoordiging van dit ministerie, zal naar Engeland komen. Onder de Beierschè sodalisten heerscht groote omenigheid Het uitvaren van. de Qeorge Washing- ton, het schip voor den overtocht vaa presi dent Wilson, is van 14 April tot 11 Aprd vervroegd De Italianen hebben te Adaüa troepen aan land gezet ter vervanging der matrozen- afdeelingen, die aldaar tijdelijk verbleven ter handhaving der orde China tracht van Japan vervallenver klaring te verkrijgen, van de verdragen art Japan. s De Radenrepubliek ondervindt thans y>ok in Zuid-Beieren veel tegenwerking. De minister van Oorlog in het kabinef- Karolyi, graaf Fesieticz, heeft zich doodge schoten. De Algemeene Raad van Beneden-El- zas is gisteren voor de eerste maal bijeenge komen. 't Lid Riff hield een rede, waarin hij uiting gaf aan de vreugde van het land we gens zijn terugkeer tot Frankrijk. De Duitsche regeering verklaarde, een spoorwegstaking op dit tijdstip te tullen be schouwen als een misdrijf, In het jaar 1917 stierven in Duitech- Oostenrijk ruim 100.000 menschen meer dan in 1916, ten gevolge van ondervoedingin 1918 was dit getal nog aanmerkelijk grooter. Parisienne bewegelijk en afwisselend, als ze was; grillige, witte wolkje* overdekten nu en dan de gouden zonneschijf en deden die dan weer des te helderder te voorschijn treden. Na zijn terugkeer uit Engeland woonde Li onel toen zoo lang in Auteuil in een optrekje, dat hij van een van zijn vrienden leende om er des te rustiger aan zijn stellingen te kun nen werken, waar hij op dat oogenblik de laatste hand aan legde. Op den middag 'ging hij altijd een paar uur in het bosch wandelen» Dien keer had hij het ruiterpad geloopen, langs de avenue des Poteaux. Juist stond hij even stil, in be schouwing verdiept van een mooien boom groep, toen hij achter rich een paard hoorde hinniken. Het volgend oogenblik reed hem een amazone voorbij, in gezelschap van een ruiter met reeds witte haren. Toen ze al een heel eind verdér waa, volgde hij haar nog steeds met de oogen. Het kwam hem voor, dat hij die levendige brunette in den droom alreeds voor zich gezien had. Helaas was ze dan wel gauw verdwenen en hij zou beter gedaan hebben, om niet langer aan haar te denken. Maar dit deed hij toch en in zijn verloren oogenblikken vroeg hij zich af: De oude heer, dien ze bij zich hadi, zou dat haar man of haar vader zijn?" Die vraag behoorde nu anders volstrekt niet bij rijn stellingen thuis ;wanf die liqpan over mq pust vaa mteroatk®aal nseht. r u y t zette zijn rede voort, betoogde dat Indië van .Nederland moet wor den losgemaakt. De heer Maren ah deelde in de beswa ren, van den heer Albarda .tegen het ziting nemen van Indische vertegenwoordigers in ons parlement. De heer Marchant betoogde, dat de hand having van het gezag in Indië bïj deze regee ring te veel op dm voorgrond staat m nsccr wordt behartigd dan het belang der Indische bevolking. Hij drong aan op sterke inperking der bureaucratie en bepleitte eea ravoerrecM op producten der particuliere industrie. Spre ker meende dat mm sneller tot zdfetanoig- heid vaa Indië kan homm, da de resreering zich voorstelt. De hear W ij n k o p Weogde, dat tte re geering de regeling vaa het suikerriet-ar taai sobateert. Hij stelde de regeering verantwoor delijk voor de gebeurtenissen, welke uit de slechte voedselvoorziening kunnen) voortvloei en drong aan op opheffing van de JE. j. rechtmatige afteraeering van, Sneevliet. Spr. diende «en motie in betreffende af schaffing van de exborbiiamte bevoegdheden van den' Gouverneur-Generaal, optefriag vaa de exteroeerkg van Sneevliet, amnestie voor politiek 'gestraften, «mmdddijfe mvoc ring vart wijiheM vaa 'veraaaigihg sa' vergade ring. De heer V a d e r Waarden vroeg zelfstandigheid voor verédtiMende afdeelfa- gen van mijnwezen en de instelling van een. Miiinraad. Minister I d e n b u r g was bereid verster king van de inkopisto voor Indië voorname lijk te vinden in uitvoemehten pp cultuurge- wassejv'ffls niet in opdrijtving van de inkom stenbelasting. Ten aanzien van bezuiniging op de militaire uitgaven moet worden afge wacht wat de Volkenbond' brengen zal. Spr. is voorstander van staatsexploitatie van spoorwegeri, doch wil op dit stuk niet te doc trinair zijn. Hij was ooi van meening dat het geheele mijnwezen onder één deskundige lei ding moet komen, maar hij, was oog niet over tuigd dat die leiding die van het departement van mijnwezen moet zijn. Te 4.55 werden1 de beraadslagingen ver daagd tot 8 uur. in de avondvergadering werd voortgegaan met de behandeling van de Indische begroo* ting voor 1919, waarover de algemeene be schouwingen werden voortgezet. De Minister V a n Ko 1 on i ën zet- *te zijn rede voort Met het standpunt ten aan zien van de vermindering van het suikerriet- areaal kan feitelijk iedereen zich vereenigen. Met gerustheid laat de regeering 'de beslis- sing aan den G.-Q. over. Indien het noodig blijkt om het areaal in te krimpen, dan zal dat gebeuren, al zou de suiker al iif den grond zijn geplant Het betoog van den heer Fock over het raa- sen-vraagstuk had sprekers volle sytnt Voor rassen-waan. is nooit plaats; dj to al tijd een bewijs van domheid. In den geest der bevolklag valt achteruit gang te bespeuren, aldus constateerde de mi nister met leedwezen. De revolutionnaire invloed heeft zich doen gelden, toen het meer gematigde deel der so cialisten zich heeft afgescheiden. Van 1917 en 1918 is de revolutionnaire in vloed steeds meer merkbaar geworden. In 1910 was de toon van de 8. I. nog loyaal, to 1918 was dat geheel anders. Verschijnselen van revolutionnaire actie deden zich voor. In de S. I. heeft een verschuiving naar links plaats gehad, vooral to de Semarangsche af deel ing. De verzetptegande propaganda onder de militairen was ontoelaatbaar en dat is de oor zaak geweest van de extemeering van Snee vliet. Sneevliet is niet beschuldigd van een misdrijf Of hij eventueel gestraft zou worden of niet, doet niet af aan het feif, dat hij door zijn propaganda een gevaar 'opleverde voor Indië. Sneevliet heeft geen recht om voor den rechter gedaagd te worden, gelijk de heer Wijnkoop meende. Op de details van de rede van den heer Kruyt ging de minister niet in. omdat rij bui ten de voorbereiding van de begrooting vie len en vermoedelijk slechts ais inleiding dien den voor de toespraak van den heer Wijn koop over de behandeling van Sneevliet. De motie-Wijnkoop liet de minister verder rusten. Soewardi is geïnterneerd, niet omdat hij eenig strafbaar feit had begaan, maar om zijn mentaliteit, die bleek uit het haat-zaaien to zijn geschriften. De koloniale politiek bes,prekende, zei dé minister dat terugtrekken van het koloniaal de kolonie ■"sasffims Bergen. Voor de waterleidingas wordt go- vraagd 2,500,000 plus 5 pet rente van 1 f® nuari 1919 af en 330.000 voor den grond van den heer Van Reenen, groot 250 H A. De voordracht van Ged. Slateu werd eter- op zonder stemming aangenomen. Evens®® het voorstel inzake aankoop van grond es woningen en tot het ip erfpacht aanvaarden van grond ten behoeve van het Prorinsiyal Eiectriciteitsbedrüf en de auppïetoire begroo tingen van het Provinciaal Electrtcttertsbe- drijf, dienst 1919, tot een b«lra bestuur vóór staan 'n ramp zou em. alleen te rij» i» o zijn geMjii de Albaxda terecht had opgemerkt. V,?- <r wrMtosg vso het volkspeil is de z.g. kapitalistische produc tiewijze noodig. Voor spr. was het de vraag niet of wij In dië moeten loslaten, maar is het een plicht, ons van Godswege opgelegd, om het volk te verheffeh, in stoffelijk en geestelijk opzicht, maar ook staatkundig? Over het algemeen wordt oqb koloniaal be leid in het buïtenland goed beoordeeld De overheid moet zorgen, dat het ontwik kelingspeil over de gansche linie omboog» gaat. Opvoering van &31e onderwijs is eisds vaa goed koloniaal beleid. Ook hooger onderwijs is voör Indië noodzakelijk, maar daa asoet hef volledig hooger onderwijs zijn, dat gelijk staat met het Europeesche hooger onderwijs Op de decentralisatie is altijd veel uigege ven. maar men geeft ten slotte toch toe, aal* zij op den keper beschouwd' nog zoo slecht niet is. De instelling van den Volksraad is daarvan het gevolg geweest. In dezen Raad arag van 4ö,i>Xj cu voor nei rrovïEctaai Ziekenhuis nabij Santpoort, dienst 1919, tot «sa bedrag van 108,850. Aangenomen werden de voorstellen tot herziening van de verblijfkosteavergoeding der Staten, nadat een verzoek dei' commissie om de verblijfkosten van de*Statenleden te brengen van 6 op 8 en aan de verhooging terugwerkende kracht tot 1 Januari 1,1, te ver- leenen was ingewilligd Mede werd goedge keurd de regeling van de vergoeding van de reis- en verblijfkosten van Ged. Siien, van den griffier en van het provinciaal personeel. Aangenomen werd een voorstel van dë Sta tencommissie om aan leden van Ged. Stoten een eigen pensioen toe te kennen van 125 per half jaar, tot een maximum van 200Ö. Voorts werd aangenomen het voorstel van mr. D- P. D. Fabius, de bezoldiging der leden van Ged. Stoten te brengen op 4öü0. Aangenomen weid het voorstel om aan de Woningbouw-Vereniging „Goed Wonen" te Castricum eco bijdrage te verlsea*» v&a fes belli.'van hei jaaxiijksch tetori cot eta «mat, mum van 1026. 'De to de ccsamiaate ga- maakte opmerking over het toestaan van Sat bewonen van de woningen door gepensio neerd provinciaal personeel werd door Ged. Stoten overgenomcL, zoadat die bewoning wordt toegestaan. Goedgekeurd werd een 2e suppletofre be- grooting voor de provincie, dienst 1919, tot een bedrag van 2.997.876.10, m« vier geld- leeningen van te zamsc ongeveer 3 millioen gulden, tegen een rente van pet. tan hoogste S De geheele maand- Maart ging het twee- of driemaal 'a weeks langs de avenue des Po teaux wandelen, in de hoop er zijn onbekende weer te zien. Hij zag haar ook weer, maar zij merkte er niets van. Ze vermoedde immers niet, dat een jongmensch naar haar keek en dat hij opzettelijk daarvoor gekomen was; Niets is onaangenamer, dan een vrouw lief te hebben, die van ons bestaan niet afweet. Ge lukkig voor Lionel kwam het toeval hem ie hulp. Een week later zag hij weer voorbijkomen haar, naar wie hij zoo vol verlangen uitkeek, en ditmaal hoorde hij den klank van haar stem. Met schitterend oog, geanimeerde kleur en fladderende haren had ze haar paard den vrijen teugel gelatenen terwijl ze zich tot haar begeleider keerde, die moeite had haar bij te houden, riep ze tot hem: „Hè, oom, wat is 't toch heerlijk om te leven 1" waarop hij antwoordde: „Nu, ik hoop dat je altijd van die meening blijft; maar voor 't oogenblik mag je wel oppassen dat je niet valt!" „Neen, dat is toch niet haar man", dacht Lionel. De heer met de witte haren had wel gelijk gehad met zijn waarschuwing, want bijna te gelijkertijd struikelde het paard van de onbe kende en wierp haar uit den zadel. In een wip stond Lionel naast haar en bood haar zijn hulp aan, die zij ecLter uiet van nocde b*d, want, ofschoon ze ute den zadel gaslto- wordt de publieke zaak in het publiek bespro ken en door dat feit alleen heeft em verschui ving plaats gehad van bevoegdheid van Ne derland naar Indië. De gelegenheid om den volkswil te uiten zal gegeven worden overal daar, waar dit binnen den kring van het taatkundig bewust zijn van het volk mogelijk 's Daaruit zal ten slotte groeien het responsible government, dat niet het eerste maar het laatste station in de ontwikkeling van de zelfstandigheid van Indië. Wat overgelaten kan worden, zal spr. "■aame overlaten; wat niet overgelaten kan worden, zal Nederland blijven behartigen. Het tempo in de ontwikkeling kent niemand. De ontwikkeling moet reëel zijn, het goud moet echt goud zijn en geen namaak. Bij de replieken diende de heer Dree- s e 1 h u ij s -een motie in ter vervanging van de vorige Hij vroeg voornamelijk eenhoofdi ge leiding van het mijnwezen en een deskun dig onderzoek naar de wenschelijkheid van een afzonderlijk departement. Na dupliek van den minister werden cte al gemeene beschouwingen gesloten. De vergadering werd te 12V2 uur tot heden verdaagd. PROVINCIALE STATEN Gistermorgen "werd de buitengewone zit ting van de Provinciale Stoten van Noord- Holland heropend. Allereerst waa aan de orde het voorstel van Ged. Staten tot aankoop van de, in Noord- Holland gelegen bezittingen van de Maat schappij tot Exploitatie van Waterleidingen in Nederland en een terrein duingrond onder gerd was, stond ze nog. En ook behoefde hij het paard niet na te loopen, want ze had den teugel losgelatenmaar haar hoedje was een paar meter weggertrtd: Hij haastte zich haar dit terug te brengen. Voordat ze het weer op zette, maakte ze eerst haar donkerbruin haar wat in orde, dat geheel los was gegaan. Lio nel stak de hand uit; zij liet er even de punt van haar voet in nisten, en wipte zoo vlug in den zadel, terwijl haar oom haar onderhield over haar roekeloosheid. „Dat moet u maar op rekening van Théo- dor stellen", antwoordde zij. „Ik dacht aan hem toen ik viel." Waarna ze met een vrien delijk lachje tot Lionel, zoo gauw mogelijk weggaloppeerde. Die glimlach zou ons jongmensch geheel betooverd hebben als ze niet van Théodor gesproken had. Maar die Théodor had alles bedorven; die Théodor, waar ze aan dacht, terwijl ze van haar paard viel, die Théodor, die het heerlijk voorrecht bezat, haar hoofdje zoodanig in beslag te nemen „O, die gelukkige!" riep Lionel onwille keurig. „Waar heeft hij dat toch aan ver diend, dat de Hemel hem zulk een. gunst ver leende? Haar mooi, donkerbruin haar, haar glimlach, haar hart alles had zij hem ge schonken, die afschuwelijke Théodor!" Juist zou hij dit tooneel van zooveel ver rassingen verlaten, toen hij de veer uit de ma rabout van het amazonehoedje op den grond zag liggen. Zorgvuldig stok hij die bij zich Daarna werd de zitting verdaagd tot Dins>- dag 24 April, des morgens te half12. DE STATENVERKIEZINGEN ÏN NOORD-HOLLAND. Volgens beretetog vaa het Centraal stem bureau zijn bij de stemming voor d» verkie zing vm de leden der Preniaciala Staten in Nwró-Holland uitgebracht 227.370 stem men, waarvan op de S„ D. A. P. 60.233,. Vrijz. Dem Boad 22,350, Lib Unie 18.269' Vrije Liberalen 0112, Stacts-Parüj 51.761, Ghjf.-Htot. ücte 19,647, Anti-Rev. Partij 18,692, GomcunistiBclse m Socialisti sche I ai dj gecombineerd 11A86, "teonotni- sdie Bond /OOIChr-Demccraten 6081. Middenstandspartij 3655, Chr.-Sociale Partij 750, N. .t, Bond) vaa Prat kiteare 473 stem men. De algemiesne inm? -o'er bedroeg 2252"/»., HET LIMBURGSCHE PETITIONNEMENT. Gisteraamiddag werd in de Oranje-zaal van het Paleis in het Bosch door de koningin, vergezeld van den prins en in bijzijn van den minister van binnenlandsche zaken, ontvan gen het Provinciaal Comité „Limburg bij Ne derland" Door de eere-voorzitter werden de vier al bums, bevattende de handteekenmgen van meerderjarige mannen en vrouwen, inwonere der provincie Limburg, aan de koningia met .en rede overhandigd, waarin er op gewezen werd, dat de aangeboden lijsten 172.543 kandtcekeningen bevatten van Nederlandsche meerderjarige mannen er. vrouwen, inwoner» der provincie LimLurg, die daarmede de ver klaring hebben bekrachtigd van hun onver lette! ij ken wil dat geheel Limburg bij Neder land za! blijven. De koningin beantwoordde de rede als volgt: Het is mij een voorrecht persoonlijk uit uwe handen de lijsten ven !«t volkspetitionno ment te ontvangen. Ue gloedvolle woorden welke u ami deze aanbieding deed voorafgaan., bezegelen op nieuw de onverbretkbrre banden welke tus- schen ons vaderland en Limburg bestaan. Da dit was iets wat hij Théodor ontstol. Hij keerde nog dikwijls naar het bosch te rug, zonder er zijn onbekende te zien. Reeds begon hij te wanhopen, haar poit weer aan te treffen, toen zijn gelukkig gesternte hem op een avond in de Comedie Fran?aise bracht. -Nauwelijks zat hij daar in zijn, balkonstoel, of hij zag haar in een loge eersten rang, ver gezeld van haar oom. Zij droeg een rose zij den kleed en had een bloem in de haren. „Zal Théodor nu ook komen?" vroeg Lio nel zich af. Ieder oogenblik verwachtte hij, dat hij den geduchte zou zien binnen treden: maar deze verscheen niet; en, daar Lionel dien avond toch was luchtig gestemd was, wist hij zich zelf té bepraten ,dat Théodor toch zeker niet zoo'n gevaarlijke mededinger was als hij zich dit wel voorgesteld had- dat Théodor niet veel meer dan een hond of een papegaai zou zijn. „Want, ais het nu toch de man was, dien zij liefhad, dan zou ze immers niet zoo vrij zijn naam genoemd hebben tegenover mij!" Het was een heerlijke avond voor hem, op die kleine teleurstelling na, dat hij - menig maal een kijker gericht zag op de koningin van zijn gedachte; hij had wel willen hebben, dat zij onzichtbaar was geweest voor ieder een, behalve voor hem. Zelfs zat hij intus- schen met groote onbescheidenheid maar aan één stuk van haar te genieten, daar hij er geen kijker bij noodig had. (Wondt vervolgd.) ALKHAARSGIE COURANT, •/rirvfinnr trz-vrvf fSi» iv«

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1