mm DAGBLAD VOOR ALKMA A R EN OMSTREKEN. Zending Tabak ontvangen. - Pa. Kt. E.xuan«ri5i. No. 85 Honderd een en twintigste targang DONDERDAG 10 A F R IJ-4* Pruimtabak 40 ct. Melange 35 ct. Krul - - 40 ct. Portorico 45 ct. E flboDnementsprlis bli Yoornltbetallng p. 3 maanden 11.65. fi. o. soitf 1,90. Bewijsnnmmers 5 ci* Adrertentleprlis 15 ct. p. reis!, crwtan? -r.Ctors paar nfaatsrnlmte. Br. fr. Boelr- es Hantfelxirnkkerll Herms. Coster Ik foordam C S, Tel. 3 Bmlieu land. StadsnifiuwN. mm. Meer en meer blijkt, dat Wilson met zijn mede-gedelegeerden niet bijzonder opschieten kan. De laatste dagen1 schijnt men het althans voortdurend oneens te zijn. Wilson houdt vast aan de eertijds zoo geprezen 14 punten en onder de andere gedelegeerden zijn er, die ook deze punten nog steeds ten hoogste roe men wanneer ze slechts niet op henzelf van toepassing worden verklaard. Frankrijk en Italië b. v. gevoelen niets voor militairisme en imperialisme, en zij zijn er daarom sterk voor Duitschlands leger in de toekomst ten opzichte van hun-eigen troepen zoo zwak mógelijk te. doen zijn. Ook gevoelen zij veel voor het ontnemen van de Duiteche koloniën, waar weer tegenover staat, dat zij zelf gaarne eenige kJeinighed® van vijande lijke gebieden in bezit willen nemen, zooals Fiume voor Italië en een zoo groot mogelijk gebied aan den Rijnoever en het Saarbekka® voor Frankrijk. Dank zij Wilson's pressie hebben beide mo gendheden hun eischen al getemperd maar geheel tot Wilson's inzichten schijnt men nog maar steeds niet te kunnen komen en dit is waarschijnlijk de reden van de langdurigheid der Parijsche onderhandeling» en ook de re den, dat meer en meer geruchten opduik®, dat Wilson ér genoeg van zou krijgen en van plan zou zijn eenvoudig maar weer met de George Washington naar Amerika te ver trekken. Naar een particulier telegram ui Londen meldt, beteekent het vervroegde vertrek van het Amerikaansehe schip naar Brest nog niet, dat Wilson stellig heengaat maar wel, dat hij naar huis gaat als hij dat noodig acht. Wilson zou van oordeel zijn, dat er ter conferentie je veel wordt gelet op plaatselijke en' te tyeinig op wereldbelangen en dat de eens 'zoo geestdriftig begroete veertien pun fare in het gedrang zijn geiomesa. Wilson wil een rechtvaardigen, sierksq vre de maar niet een vrede, die Midden-Europa tot anarchie zal drijven. Volgens de Morning Post wil Pranferijk e@m sterke militaire bezetting van den Imker- Rijnoever tot aan de vredesvoorwaarden ge heel voldaan is. De andere mogendheden hebben blijkbaar te kennen gegeven', dat Frankrijk dat gedaan kan krijgen maar dan zelf maar voor de noodige troepen moet zor gen, zoodat Frankrijk daardoor ean extra-le ger van 200.000 man op de been zou moeten houden, welk leger, volgens de Fransche maarschalken, wel tot de helft teruggebracht zou kunnen worden. D§ Daily News heeft een verstandig arti kel geschreven „Terug naar de veertien pun ten'', waarin als oorzaak der vertraging de hardnekkigheid genoemd wordt waarmee de Franschen onvervulbare eischen stellen. Daarentegen hebben' een aantal Britedie Lagerhuis-leden Lloyd George te Parijs een telegram gezonden waarin zij er op wijzen, dat de Britsche gedelegeerden inplaats van de geheele financieele aanspraken van het Rijk te formuleeren slechts overweg» welk bedrag van dén vijand kan worden; afgedwongen Men wensent van Lloyd George de verzekc- geenszins van zijn oorspronkelijke bedoeling is afgeweken. ring, dat hiji inzake de schadevergoeding Melden wij daarbij nog een' telegram uit Keulen, waarin wordt medegedeeld, dat vol gens de Köln. Ztg. de-Italiaansche gevol machtigde op de Parijsche conferentie ver klaard heelt, dat er in Italië fcfancnlaadsdie onlusten dreigen los te barsten, indien de ter ritoriale eischen van Italië niet spoedig wor den ingewilligd, dan begrijpt mm wel, dat de besprekingen in den Raad van Vier te Parijs nu juist niet steeds tot de aangenaamst m snelst vlottende behoor®. De toestand in Beieren blijft nog Sim- duis ter. Te München kwam het tot onaangenaam heden tussehen onafhankelijk® en commu nisten, welke laatstcu weigerden in de Ra- denregeering zitting te nemen. Is een samenwerking van de drie groepen onmogelijk dan zullen de meerderheidssoda- listen alle medewerking aan de regeering weigeren, Een boycot van München met den toevoer van levensmiddelen zou reeds begonnan zijn en onder de burgerij in de Beicrsche steden ontstaat eeni toenemend verzet, In tal van plaatsen houden de onafhankelijken en com munisten betooging® en brengen zij fabrie ken tot stilstand. De revolutionnaire centrale raad te Mün chen heeft de socialisatie der pers afgekon digd. Alle bedrijven moeten ongestoord dóórwer ken. Te Würzberg is een groote staking van burgers en beambten tegen' de Radenrepubliek begonnen. De stad is stevig in handen der regeeringstroepen. De gearresteerde minister van justitie is te Maagdenburg weer spoedig in vrijheid ge steld. De opstandelingen hebben evenwel ver sterkingen in de stad aangelegd en bü ver schillende gevechten moeten er reeds 17 doo- den zijn gevallen'. De regeeringstroepen houden het heft in handen. De vergadering van stakers besloot de sta king op te heffen' en den arbeid te hervatten. Daarentegen komen uit verscheidene Duit- sche plaatsen mededeelingen van ongere geldheden in arbeiderskringen. De Dussel- dorper arbeiders hebben zich vóór de voort- mtmg van de politieke staking verklaard. Het aantal statewide wjnwertas in SM Ruhrgebied vermeerdert rtssds. Er worden maatregelen getroffen om <cte rust en veiligheid in het industriegebied te handhaven. In Saksen grijpt de staking om zich he® en uit Bronswijk wordt gemeld, dat* de arbei ders de algemeen® staking afgekondigd heb ben met bét doel, de revolutie m haar gehéél ten uitvoer te bréng®, Een verbinding mfit de Savjeteegiaering werd de eenige redding voor Duitadilaad ge noemd. De Landdag is voor enbefaaidea fcjd ver daagd. Zoo grijpen de vlammen van het Bolsjewis me in DuxtscMaad reads aan. alle zijden om zich hem, Za 1 hei de latente nog gelukken, dezes brand te biussehea? KORTE BERICHTEN, Os voorstel van Qemeaceaa koelt Pre- b Pcmcaré de tege. doodstraf veranderd in straf* en Cdtm idigesprphm 10 jemr gevangenis Het Duitscke rijkskabinet heeft het ont werp voor het stmtsgerechtshof goedgekeurd en het naar de stateacomsnisaie gezoaden. Mén wil te Parijs niet in iet verdrag met Duitsehland de regeling opnemen wm de \dri(dmhi Zee&mdk. De commissaris der Duitsehe njkaregee- ring, to het Roergebied, richtte een oproep to tae arbeiders, waar» aaj wonden aange spoord het werk te hervakten; de oproep te ia verzogamdm geest gesteld-; dw bijzondere bepalingen wordt de staat vm beleg verzacht. Er te een offkieele meéedeeUng versche nen over eten moord óp- den geweten keizer Nikolaas 11waaromtrent zoo even een ge rechtelijk onderzoek is geopend. De voormali ge keizer en de leden, van zijn gezin zSjju in den nacht van 17 Jrmi 1918 door agenten der'sovjet-regeerimg doodgeschoten. Een dar moordenaars is gearresteerd blijft ten- on derzoek ter besdsittiag. De Duiteche regiering heeft een specks' ten commissaris mar hei Ruhrgebied gezoar den ter weling van de gpadrUta; aldaar. lm JsfecmSlawdkitlis beeruM onrad tengevolge van de opaienw gékste mobilisatie van eenige lichtingra. In de Dmtuhe emtwerp-begrooting 1919 wordt de instelling wm diplomatieke en eonsalmre betrekkingen met raschekkne staten voorgesteld. De Daily Tel. verneemt uit Parijs, dat een nieuw voorstel wordt behandeld ter aan- perkte doel DmtscMmé te dwingen vredesvoorwaarden, De Duitsdie aufnwemkert verklaren zich op grond van hei laaMieïamg tegen. den zesuremag. De Boeren uit varscfeilgud© gebieden van Beieren verklaarden zich in sm manifest tegen de radewregeering en dragdm aast le vensmiddelen boycot van München en Augs burg. IT ilson is geheel hersteld Volgens de Dajly Tel. zullen overeen komstig het Amcrik'*ratsdbus n^seringsrap- port 12"! milüoen bushel gram beschikbaar zijn voor het uitvoeren naar Europa. In Stuttgart is de rust teruggekeerd Voorgesteld wortu dat Daitschland di plomatieke en consulaire vertegenwoordi gers zal hebben in Jiimland. In Dussddorf zet toen de algemene staking veert. De verscherpte stseu ma be leg is er afgekondigd. Bomt Law k ie Parijs aangekomen. om met de Britsche gedelegeerden te spreken over de definitieve voorwaarden van het voorloopig vredesverdrag. In Eet koiengebied van Oelaitz (Sak sen) zijn Ac mijnwerkers gaan slaken - Bij het binnenrukten der regeerings troepen te Essen kwamen botsingKsi voor; twee dooden m eenige gewonden Bela Kun zendt teê begroHingsMe- gram aan de belmche RaéemrepabUek. Mea verwacht tm ntmtsgrttp In Mest- co. Te Brumwijk Is de algemeens staking afgekondigd. Ledebotfr wordt niet Ui vrijheid gesteld. Te Lausanne zijn de Olympische spelen begonnen Staten Generaal. EERSTE KAMER. In de zitting van gisteten werd de oorlogs- begrooting verder behandeld1. Nadat eenige sprekers het woord gevoerd hadden, verklaarde de Minister van Oorlog het met den heer Staal eens te Zijn, datwij zullen moeten gaan-in de richting van alge- mesnen weerplicht eeuemjds en een kleine politiemacht anderzijds. De minister wilde wel van koers veranderen, maar het staat nog niet vast in welke richting de koers moet gaan, Wij moeten afwachten en paraat blij ven. De te benoemen Staatscommissie zal ter' advies vóór zich krijgen een vast omlijnd plan der regeering. De lichamelijke opvoe ding der jeugd kan rekenen op den steun van het departement van oorlog. Den heer Ber^sma antwoordde de minister, dat de militaire politie goed voldoet; uitbrei ding der marechaussee dient geleidelijk te geschieden. Aan de door den heer d'Aumale v. Har denhoek aanbevolen verbeteringen in de oode-Kruiis-i»richtïxig Kal dp minister ana- r-w-Twsw ssasBsmmm dacht wijden. Hij NiStpoed' de bstosgaag* van den heer Van Kol, «fat van kgeaui tbr tiding en van legraitrustingw-mtbrciding sprake zou Zijn. Dit geschiedde niet, waar w§ to af wachtende houding vertoeerm. De Vestiingbegrootirg de' Aïtilleriebs- grooting 1919 werdm z: h. st. aangenomen; de Oor i ogsbsgrociting wezd aangenomen met 24 teg® 2 stemsaöi (teggjai'de toeeraa» Van Embcfen m Van Ko'L) 4 Wrifidbegmotmg. Dc heer Van E^mbden liditte ^jn, motte tot uitstel vaa de afwerking der kruisers „Java' en „Sun .h tee, waardoor wellicht 25 millioen wordt bespaard, .nadat fe# be toogd had, dat to feet Eiarmedïeleid' radicale henorming® moetm temea. De heer VanWaBsenaer vaaCffit- w ij. c k advisemie tot intrdtkiiag dar motie. De heer Staal adk'tte een mistte overbo digdaar toch de Minister to de aangegeven richting moet gaan. Hij. begreep niet 'wsaroaa de heer v. Embden de rxyrtie. niet introk of wel de Minister haar niet .verneemt. De heer v. Kol steunde de motie, Minister R u y s meende dat to de Tweede Kamer een compromis is tot stand gekomen', waarbij de regeering vrij bleef tem aanzien van Java en Sumatra. Nog steeds is de regee ring van oordeel dat van liquidatie der vloot voorloopig gpm sprake mag zijn. Gok to ver band met het verloop oaier het personeel moet volwaardig materieel word» gebruikt; daarom achtte de regeering zich niet verant woord den* bouw der beide kruisers te stSta, Zij 'kón de motie niet aanvaarde». De hear Stork meende dat feet de toe? voegdheid van de Eerste Kamer te bui,tea gaat, deze motie aan te aemem m zal daarom tegenstemmen 'De heer v. Emb den replübeerdt De motie werd to stentog. gebracht m ver worpen met 20 tegen 10 stemmee. Daarna werd de begroottog aangecomen met 25 tega® 2 stemmen, die van dé heer» v. en v Kol, Zonder hoofdelijke steaming werd aange nomen de vethoogmg van hoofdstuk VI Staafabegrootitag (buitengewoon krediet.) 'Begwxrtkg van ArbeMi. De heer W ea i e d ij t bepleitte het nieu we ontwerp om het Land- en TufabouwVépiö- kering te doem aanfluiten aan hetgeen door het -particulier initi&iisf is geschied. De zitting werd verdaagd tot heden I uur. TWEEDE KAMER. In de zitting van gister® werd de Indische verder behandeld, heer Duys klaagde over achterstel ling van ambtenaren bij het btonenlaitosch betuur bij buitentaandera. De Minister, verklaarde dat v*n ach terstelling geen sprake zal zijn. De motit-Dresselhuijs (eenhoofdige leiding van Mijnbouw1 en onderzoek naar de wea- sdielijkheid van een afzonderlijk departement van mijnbouw werd z. h. st. aangenomen. De motie-Wijnkoop (opheffing der exorbitante bevoegdheden van <1® G.-G., amnestie,ophef fing der extern eering van Sneevliet, invoe ring van de vrijheid van vcromiging en ver gadering) werd verworp® met 39 icgen 13 stemmen. De heer De- M u ra 11 drong aan op krachtige uitbreiding van hijgiënische maat regelen en op verbetering van woningbouw De heer Van Zadelhof klaagde over den burgelijken geneeskundigen di®st en betoogt, dat uitgebreide maatregel® ter verbetering van de gezondheidstoestand noo dig zijn. De heer Sci. reurer tsetoogfte dat de g®eeskundige diensi gtoote verüt®»!® heeft, ook al klev® haar gebrek® aan dat in de laatste jar® veel wordt gedaan voor verbetering van hygiënische toestand®. De M inister was dit met d® heer Scheurer eens. De nest is ncrg®s krachttgcr «i met meer succes bestreden dan op Java. De plaatselijke besturen doen wat mogelijk la ter verbetering van- de woningtoestanden De heer Ter HU beval aan om ter verbreiding van kennis pmIrent Iudië, gebruik te maken van de bioscoPp. De heer De Zeeuw drong aan op bei- tere opleiding van onderwijzers voor Indië en op beter bezoldiging van de Indische onder wijzens. De heer Gerhard wenachte dat de Ka mer ten aanzi® van financieele gelijkstelling van openbaar bijzonder onderwijs niet voor een fait acclompi zal word® gesteld. Hij kwam op teg® achterstelling van de in- landsche tal® op Hollandsch-todische scho ten. De heer Bulten bepleite assimilatie van desascholén tweede klasseschol® en wees op het belang ook van het onderwijs zelf van financieele gelijkstelling. De Minister zal d® wensch van d® heer Ter Hall breng® onder de aandacht van den Gouverneur-Generaal. De Stat®-G®e- raal zulten te vor® word® gekend in finan cieele gelijkstelling. Om practische red®® moet Honllandsch voorloopig nog voertaal blijv® bij het onderwijs ook aan inlanders. Te 6 uur 5 werd® de beraadslaging® ver daagd tot hed® 1 uur. HANDEL MET FRANKRIJK In aansluiting aan ons bericht omtr®t het wederom in werking tred® van het „Comi té" der Ravitaillem®t des pays du Nord", vernemen wij nader, dat het ook van' Fran- sche zijde in de bedoeling ligt den aankoop van alle benoodigde artikel® en producten eentraliseer®d te regeleó en is m® voorne mens deze in handen te leggen van de Ven nootschap tot bevordering van d® Nedcr- alles per half ons. Prima Kwaliteit ZIE ETALAGE» - v ZIE ETALAGE. landsch-Fransch® Handel, welke momenteel op initiatief van den Nederlaudsch-Franschen Handel wordt opgericht. Deze regeling komt belanghebbend® het meest doeltreff®d rationeel voor. Teg®- over d® chaotisch® toestand waarin econo misch Noord-Frankrijk zich thans bevindt, alsmede teg®over de verschiltende c®trale inkoop-bureau'8, welke aldaar successievelijk ontstaan in de naaste toekomst nog in aan tal zuil® toeeme, is eetralisatie in Nederland e® gebied®de eisch, wil althans het herstel van het normale handelslev® zoo spoedig mogelijk plaats vind® Nederland in ge lijke positie ter markt kom®. MINISTER VAN MARINE. Het Haagsche Corresponded ehursau meldt dat zeer binn®kort de bcnoefriing is te verwacht® van mr. H. Bijteveld fr. advocaat procureur te Amsterdam, tot Minister van Marine Mr. H®drik Bijleweld, geboren 31 jtal 1.885, zoon van 't anti-revoluttofflïiair Kacanr- lid voor AiiLsterdan! ÏX, wijl® d® beer H Bijleveld, genoot, na zijn promotie tot doctor in de recb tswet®schap, zijn praktische oplei ding op het advocat®kantoor van mr. S. de Vries Czn., thans minister van finaneën, met wien hij zich later associeerde VERHUISKOSTEN BIJ OVERPLAAT SING, Aan militair®, niet behoorende tot het ver- lofspesoneél, kan, wanneer zij in het belhng van d® di®st word® verplaatst of «noden verhuiz®, met inachtneming van het volg® de, e® geldelijke tegemoetkoming word® verle®d, be»taande uit e® bedrag voor de koten der reis van eten tn Hair mi rrzir. de kost® van overbrenging van zijp touiedel de mogelijk nog verschuldigde hu to- of, ka merhuur op de oude standplaats, dc eten- tueel vóór d® datum van overplaatsing ver schuldigde huuroenning® op de nieuwe standplaatsde kosts» ui verband met het zoek®, zoo noodig, bezichtig® van e®e woning; de kost® wegens verblijf la e® hotel of pension. Bov®dten e® vaste verge® ding, t® behoeve van alle andere kost® van verhuizing en wel ad 5 ten honderd van iét bedrag der jaarwedde, welk bedi. g tot 2 tan honderd wordt teruggebracht als hij geen huishouden heeft De militair kan, a.s «te iteia per openbaar vervoermiddel geschiedt, met zijn gezin gebrüik maken van dc comparti menten, waarvan hij zich bedi®t bij het do® van dienstreiz®. Moet® op de dag waarop de verplaatsing geschiedt kost® voor voe ding betaald worden, dan kan de helft' dier kosten worden in rek®ing gebracht. Onder de kosten overbrenging van d® inboedel zijn tc versta® de kosten weg®s het opnem®, in pakken, tinlad®, vervoer® én loss®, uitpak ken en plaatsen der goederen, waaronder is tc begrijpen het leggen van opg®om® vïoer- bakleeding en het ophang® van afgenom® gordijn®, een ander met eventueel kost® van vermaken; voorts de kost® wegens ge bruik van manden en kisten, beuacdigd v ar het vervoer. Inge va' de militair op dc aiouwe standplaat er niet in kan slag® 'gearhifc- te woning te hur®, worden ev®wel niet langer dan gedyr®de 3 maand®, vergoed de pensionkosten (indien ge® huisvesting in o® militair, gebouw wordt gegmn); tweemaal t maand reiskosten vnoj; gezuisbezoek; de ost® van verz®ding van waichgoed Iioogsten» 7,50 per maand voor kleine uit gaven als porto, meerdere vertering®, enz Ala niet de noodige spaarzaamheid ia be tracht, b, v, bij het kiez® van de Irausport- het gevolg is vnn men op verzoek lang van d® dienst wordt overgeplaatst, worden de betrekkelijke kosten niet of slechte ten deele vergoed. UITBREIDING VAN DE DIENSTEN DER „ALKMAAR PACKET". Zaterdag 19 April wordt de vaart op Am sterdam uitgebreid van 1 tot.2 dienst® in iedere richting a.s. Zaterdag komt de groote salonboot „Alkmaar", wdke 2 jaar heeft stilgeleg®, wederom in de vaart, Is dit feit op zichzelf reeds vermeldms- waard, het is dat nog te meer, omdat het wijst op o® herleving van het verkeer het mag zeker word® aangemerkt als e® Q^rste aanwijzing van het weder vrij word® van het verkeer in .de binnenwater®, als e® boot ala de „Alkmaar" weer 10 ton olie heeft kunn® lad®, zond® toewijzing of vergunning van Dat ook ft andere knelterde bepaling® voor de binnenscheepvaart spoedig mogm worden opgehev®, is voor het herstel van het ontwrichte vér/oer te wat® zaer te won- schen. 4 PRIJZEN WEDSTRIJD „HARMONIE". Heden werden bij den heer Van der Meul® de medailles tentoongesteld, welke beschik baar gesteld zijn voor de prijswinners in den wedstrijd, uitgeschrev® door het Dubhel- Manaenkwariët „Harmonie." ttgmg beschikbar ïdeverd door d® De door de aangveremy jestelde medailles zijn gel leer Jac. M. Boom, alhier. COMMUNISTISCHE PARTIJ. Alhier weid Dinsdag 8 April e® ahteeling opgericht v® de Communistische Partij met 22 led®. Het secretariaat la gevestigd Sta tionstraat 6. ZIEKENRIJST. Naar aanleiding van eau verzoek der Revo 1 ut!unnair-*<xialiatische vnww®club., beste- t® B. W. vooiiaan de ztókeorijsi tot d® gcwofiwu distributieprija beschikbaar te efceül- VERSLAO GEZONDHEIDS commissie: Am te verslag der f'lejK«idi?.ë«lSs®ajtEfa- eis, dat dezer dag® mi oatfa»- new wïji te voigfeide; Er wer«ta saa gewwffl go- hourte' éér, buiisngema®. Dr. V® Dajs wrt'-'gOTh'fortiigrt? -rit* op Sö cos; m waor de c®2nfe®xe gez/Offidfcvifirgggiiiag Aeuersfctort. De rekecirsg en waraomwrdta» vmó ém d®. g®r mtersad goedgekend n oskvzea op 1025 in uitgaaf op 60S.501. De algsmsoae gez®dasid&toe«iapd ra» over bet afgeioopen iaas gunstig. De bevol king beaimd op 3! Deo. 1917 uit mann®, 11908 vrouw®, totaal 23352 m op 31 Dec. 1918 uit reap, U633, 12122 23755. Er werd® (mogm 257 hmngm m 232 mi'iijcs, aam® 489 kjlffltlarsfli; a& 1 £veaf looa gébor®'werden aangegeven 0 jcsag'tics 6 indBjes. Er overleden 21mann;® ga 211 vrouwen, aam®' 430, di. 1 op S3 sHas, 3 u 61 i rv 74 1. HBlfjL I m 68 in 19Ï5 1 op 86 fa 1914, 'De beide d®kuudii|ge 'ledsn 'der eommtsstB war® veriiiaderdi gevolg te geven aan dé uit- ooodjfttog der cwtmissie tozalaa «te® tovloéd vauu d® oorlogïtoesiand op dtea toestand dsr volksgezondheid tot do to dfi ouaand1 Juli te Utrecht gtm dm vergadartog, dc voondHte rapporteerde to daast 14 Aug iwdirifteijjk aae g®oemae coiiinrifcic als wra; „In de eerste helft van 19 ia werd oadéj? ds Alkmaar he gaieei .r® e® »qu4te inge steld om na te ga;ui of «aar hunne ervaring onderv< Eng Wj de bevolking vwrkwam. AP gemeen was men van oordeel, dat daarvan tot dusver niet veel was te besp ur®. Het valt mijns inzie® echter te betwijfel® of bij de teg®woordige voedselschwarsehte e® jaar lat® het oordeel evm gunstig zal blijk® to luid®. Wat de morbiditeit to het algfeme® betreft, deze 'kw.ttn in de oorlogsjaren waarschijnlijk :Tdë to 1915 m löfi niet boven het gemiddeld' to 1915 6 minder in 1917) eerder iet» daaronder. In het voorjaar 1018 werd Alkmaar geteis terd door e® zeer uitgebreide malaria-epide mie, zooals in jaren niei was voorgekom® De zoogenaamde Spaauanhe griep, hier sinds ru:m e® maand heersch®d, heeft e® zeer gowl.iiixdig vcrl®p. U.-I H iatal lijders aan tuberculoid >9 woarschijulijlf dit jaar leis grooter «ton vroeger. De algcme®e sterfte bedroeg to Alkmaar; 1913 327 van wie aan tuberculose 46 1014 310 van wie aan tuberculose 32 1915 369,van wie aan tuberculose 37 1916 378 van wie 'aan tuberculose 30 017 406 van wie aan tuberculose 45 De bij de wet genoemde besmettelijke ziek ten kwam® in de oorlogsjaren niet m mee# dere mate voor dan anders; wat betreft sch im wanrvan doe sommige geneesheer» in 1017 e® locu.uii. wtrrd waargeuom®, in dit jaar gaf deze ziekte ge® red® tot bezorgd heid. De toename vsn gesladitBziekten te to die oorlogee wei degdi|k merkbaar geweest, voor zoover waarneemibaar geïmporteero «looi militairen (de laatste jar® veel minder) eu voornamelijk door bier v®toev®de vreem deling® (Belgen.) De borstvoeding van zuigeling® te steeds to®em®d. Dit moet echt® niet toegeschre- v® word® aan factor® van economisch® aard, maar slechts aan d® aandrang, die in dez® van. medische zijde voortdurend op de moeders wordt uitgeóei®d; te betreuren valt het, dat de vroedvrouw® meermal® de moe ders kunstmatige voeding aanrad®." De commissie acht het e® aangmamat plicht hi® te constateer®, dat de voedsel- voorzi®ing gedurende de oorlogsjaren ov® het aigeme® hier ter stede ze® goed was en dat hei ongetwijfeld aan de goede uorgen van het geme®tebestuur ia te dank®, dat van ernstige gevolg® van ondervoeding te Alk maar geen sprake is geweest. In een hoofdstuk ov® dm „toestand van water, lucht bodem m hetgeen tot verbete ring daarvan k geschied", wordt geconsta- te®d, dat de b®haaldelijlk met kiem bij B. W. uitgesproken w®sch naar ren flink alge- me® riole®ingsplan ook dit jaar onvervuld en onbeantwoord bleef. Bevreemding wordt uitgesproken ov® het feit, dat juist in de zom®maauden de uitzak king van den walmuur van de Oude Gracht w®d hersteld dat daarmee niet gewacht ALKMAARSGIE COURAIT,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1