DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Cafoinet-Portret cadeau, Autogarage, JAC. MET Alkmaar, Tel. Interc. 572. ZA TIED AO 'J 1 12 A P RI h. Nog slechts korten tjfd 1919 Peze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen,|uitgegeYen.'Abonnement8pry s bij* vooruitbetaling per 3 I-maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door bet ge- beele Rijk f 199. Prijs der gewone Advertentiën Per regel f 0.15. Bjj groote contracten rabat, Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en HandeLsdmkker^ v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Uit'den Alkmaarscfeen Raad. billijk tarief. No. 87 Dit nummer bestaat uit 3 bladen. llomlflrd PP» Pfl twintigste 4aarg&Ttg. Afzonderlijke en bewijsnu miliars 5 (jent,s. Telefoonnummer 3. M&s^sas H;- m 4 d® agenda ditmaal mm voorsöeüfü van biiitettgéwoafc betedkemÉ vermeldde, ko- fiisa toch m debatten van ti« jongste Raads vergadering alleszins voor eea afzónderlijk® bespreking in aanmerking. En aomi zouden wij dan willen begnmen mei sen be»px,.:king vaa het langdurigste m WijVb? -r meest jsteressguate debat, namelijk dat ov»?r de herademing van een Directeur der gemeentewerken, ware het niet, dat de Raad het nuttig en. noodig geoordeeld had, hier voor ja geheime vergadering over te gaan. Dit was trouwens wel te voorspellen en het mag slechts bevreemden, dat dergelijke pun ten aan het begin en niet aan het einde der agenda geplaatst worden, waardoor men de openbare vergadering voor gei uimea tijd on derbreken moet en den journalisten benevens belangstellenden gemeentenaren aoodeloos een uurtje van den voor hen dikwijls ego kostbaren tijd ontroofd wordt. Ten slotte kwam hef evenwel tot eene be noeming met het eigenaardige resultaat, dat nummero drie van de voordracht met op drie na algemeene stemmen gekozen werji, êmx nummero één bad uitgerekend, dat bij er van een salaris van 3750 met tomen koa ea nummero twee in de geheime zitting blijk baar zoo weinig sympathie gevonden had, dat men het "in" de openbare beter vond om hem maar te passeeren. De benoeming van een Waagmeester vlotte wel wat beter, hoewel erkend diept te worden, dat noch het salaris, noch de verantwoorde lijkheid dezer betrekking van zoo groote be- teekenis zijn als tfcs bij de» directeur der ip> meeutewerken. De heer Gloed; had een goeden dag in zoo verre hij het voor een Raadslid zeldzame suc ces koa boeken, dat een zijner voorstellen namelijk om hem in de schattimgscommissae door den controleur der gemeentebelastingen te vervangen zonder discussie onmiddel lijk aller goedkeuring kon verwerven. Leek hei eerst of de bewoners van d'e Laat tussehen Kootstraal en Brillesteeg de ge meente een'schitterend aanbod deden toen zij hup oude stoepzerkea in ruil boden voor hel aanleggen van trottoirs ie bazaltinétegels, nu de commissie van bijstand voor de publie ke werken haar licht ©ver deze kwestie heeft laten schijnen, is de vreugde over dit -eigen aardige aanbod heel wat getemperd. Immers, het mal en van trottoirs van hazal-, tinetegels vordert een meerdere uitgaaf van 5440, zelfs na aftrek van de waarde der aangeboden stoepzerken, welke,door de com missie niet hooger dan 500 kon geraamd werden. Hoe gaarne de feeer Ringer® d® 1 aat ook tot een moderne winkelstraat gemaakt -zag, zelfs hij moest erkennen, dat er met tilsase be dragen voor ©ogen van bazalMnetegete geen sprake meer kon zijn. De voorgenomen bestratingewerken worden dus uitgevoerd overeenkomstig het daarvoor op de geraeentebegrooting uitgetrokken be drag, waartegenover staat dat adressaaten thans in het niet langer benijdbaar bezit va» hun oude stoepzerken worden gelaten. Over da wijziging der versrdenjng op het bestuur van net 3vrgerweetówif zulten we maar geen langs kabeteachtiag houden, m Raad heeft aap. defce kwestie genoeg woorden verspild en het eenige resultaat daarvan is, dat de wijzigingen in de verordening vrijwel geheel zijn aangenomen zooals D. en W die nebbe», voorgesteld. Een aardig momentje in de debatten hier over was zeker het twis+~--Tei tussehen mr. Prins e» mr. Leesberg. Sedert de laatste in het college van B. en W. heeft zitting geno men, komt het neg al eens tot juridische schermutselingen tussehen de heeren advoca ten, -waarbii mr. Leesberg geheel belangeloos de verdediging van het dagelijksch bestuur onzer gemeente op zich heeft genomen. De meest interessante debatten op de jong ste Raadsvergadering zijn zeker wel die over het analytisch raadsverslag geweest Nauwelijks waren de discussies hierover ge opend of de burgemeester verscheen in het boetekleed ten tooneele en deelde mede, dat hij den Raad in de vorige vergadering geheel verkeerde inlichtingen verschaft had. Dat was evenwel niet zijn schuld geweest, want ook hij was tenslotte net slachtoffer van een afschuwelijk misverstand geworden. Men had hem voorgerekend, dat het drukken van het kohier van den Hoofdelijken Omslag op niet minder dan 900 zou komen en nu bij nader inzien uitkwam dat een vel papier* niet acht maar zestien bladzijden telt, blijkt dat in werkelijkheid de drukkosten met hooger dan 450 zullen worden. Een kleine vergissing van 50 pet, die den hear Westerhof triomphantelijk deed uitroe pen, dat zijn raming toch dicht bij de werke lijkheid was geweest en hem aanleiding gif don Raad te adviseeren thans op het in de vorige zitting genömen besluit terug te ko men. Maar de voorzitter had daar geen ooren naar en onder de Raadslede» bleek niemand het gevoelen van het nieuwe Statenlid te. dee- len. Al blijft de uitgave voor den stenograaf ge- om de waag ouder de ©ogen te zien of .het met het belang der «Kaeeote In overscostem- oiiun kan rijn om io plaat» van gen iteaogta- frisco Raadsymlag voortaan een analytisch (verkort) verslag jn druk te does» verschijnen. Al blijft de uitgave 'voor den stenegtaaf ge lijk, zoo zal toch het uitgeven van een ana lytisch verslag waarschijnlijk skgchto dé helft kosten vaa wat thans vow ®w Stenografisch verslag moet berekend werden. En dat dit niet'zoo weinig is, toonde 'de voorzitter op overtuigende wijze aan door de mededeeling, dat een stenografisch verslag ala dat van de zitting van 16 Januari j.l. op niet minder dan 280 komt te siaam. Inderdaad, hier valt veel te bezuinigen, hier kan een noodelooze uitgaaf voor onze zoo zwaar beproefde gemeentekas ongedaan wor den gemaakt en het college van B. ea W. komt een woord van dankbare hulde toe voor hun streven om nuttelooze geldverspilling zoo doeltreffend mogelijk tegen te gam. Wij schromen geen ©ogenblik om hier va» nuttelooze geldverspilling te spreken, waar het een algemeen bekend feit is, dat behalve de raadsleden ojjtia niemand in ©nze gemeen te het de moeite waard vindt geruimen tijd na een Raadszitting nog eens ia exteaso over te lezen wat de heeren gezegd hebben ea hoe zij het precies gezegd hebben. Een stenografisch raadsverslag is een open lijke aanklacht van tijd- en geldvennorsing door verscheidene Raadsleden, het is'hst be wijs als men dat nog noodig heeft fade iniedere Raadsvergadering de debatten door eindelooze herhalingen gerekt worden, hel is een boekdeeltje der persoonlijke eerzucht, dat men in tegenstelling raet fact gemeentelijk kohier zoo' graag in mime male verspreid zag, omdat het den kiezer® woordelijk weer geeft hoe kranig mijnheer A. of mijnheer B. voor hun belangen op de bres is gesprongen. Maar helaas moet geconstateerd worden, dat de kiezers zelf de voor het gemeentelijk Raadsverslag gemaakte tosten zeer wdjng waardeeren wat afdoende kan binken uit de omstandigheid,, dat ar in de gehsele gemeente -- zelfs voor de luttele som van 2.50 per jaar raög geen twintig abonné's ©p dit olfi- cieele verslag zijn, van welk aantel velen »g: teel een abonnement genomen zullen hebben om daardoor in het meer gewaardeerde bezit der verschillende Mjlagep 'ie kunnen komen. Een stenografisch verslag is een boekdeel tje zonder practisehe waardig en de voorzit ter, die eed met een touwtje omwonden btm- dtel uit eero kast had lateni opdiepen, woog het ais oud papier op de uitgestoken hand, met de onuitgesproken vraag of voor dit pakje persoonlijke ijdelheid de daarvoor benoodig- de gelden nu werkelijk nuttig besteed ge noemd kunnen worden De heer Cloeck achtte de uitgaaf niet over bodig Hij is een dergenen, die het aandurft nog eens woordelijk over te lezen wat zijn collega s n hij ze f voor belangrijks en onbe langrijks n den Raad naar voren gebracht hebben hij heeft niet genoeg aan een couran tenverslag, zeifs niet aan een aa« hooge ei- schcn voldoend analytisch verslag. Hij wil het nageslacht van de woordelijke weregave zijner redevoering-er doen genieten en w c! niet a's wij boevetèb er rijn ute mts een beknopt courantenverslag van circa 10 koiommen reeds veel te lapg en te weinig overzichtelijk vinden. In Amersfoort, aldus de heer Cloeck, komt er een stenografisch verslag in de couraat, maay hij vergat er bij te vermelden, dat dit in opdracht en volgens contract met ue gemeen te geschiedt, die op deze wijze een doeltref fende tn juiste publicatie meent te kunnen be reiken. Op Jieze tejjtze voorkomt men toch wat in onze gemeente gebeurt, dat namelijk hét officjeele Raadsverslag some eerst drie maan den na de betrokken vergadering voor de uitteraard nog weinige belangstellenden ver krijgbaar gesteld wordt. De door den heer Cloeck aangevoerde noodzakelijkheid om zich tegen de uitlatingen van partijbladen te kunnen verdedigen, leek ons al een hed zwak argument ter bepleiting van de noodzakelijkheid van een stenogra fisch verslag en de daarop volgende opmer king van denzelfden spreker getuigde van een zoo groote bekrompenheid, dat wij niet mo gen nalaten daartegen een woord van ernstig protest te doen hooren. Als wij hier, aldus de heer Cloeck, het ste nografisch verslag missen, krijgen wij in geen enkel blad een verslag, dat ook maar eenigs- zins weergeeft wat hier geschiedt. Dat is nog al kras uitgedrukt en alles be halve aanmoedigend voor de verslaggevers der verschillende bladen, die zich op iedere Raadszitting beijveren de uitlatingen der vroede vaderen zoo vlug en waarheidsge trouw mogelijk wereldkundig te maken. Het is voor deze in hiin eer getaste catego rie werkers, waartoe ook onze eigen verslag gever behoort, voor deze mannen, die zich in den Raad niet openlijk tegen dergelijke aantij gingen kunnen verdedigen, dat wij thans de pen opnemen. Zij hebben de ondankbare taak om uit de vele en dikwijls zeer verwarde discussies het zakelijke zoo duidelijk mogelijk weer te ge- van, zij hebben daarbij den plicht om snel en persklaar te westea om heli publiek mens reeds een uur na de betrokken vergadering daarvan een volledig verslag te kmaaaa thuis bezorgen. Wat «laarvoor isuodiif ia, hoewel torpan- ning daarvoor geëischt wordt, niet alten van den verslaggever, maar ook v an zette sa drukkers,Tin slecht» hij beseffen m waardee ren, die met de journalistiek voldoende op de hoogte kan geacht worden. Het spreekt vanzelf, dat er in die' korte oogenblikken, in die spanne tijds, die het pu bliek den journalisten laat om een afgcweikt raadsverslag ter perse te doen gaan, van een uitvoerige weergave der gehouden debatten geen sprake kan zijn. Hoe meer tijd dert ver slaggevers wordt gelaten, hoe beter en volle diger hun werk kan zijn, maar wij stellen er prijs op te verklaren, dat met de snelheid waarmede thans gewerkt moet worden, de te Alkmaar verschijnende coura itdcm verslag geven, dat voor de overgroote meerderheid der lezers meer dan voldoende kan genoemd worden en over welks correctheid, zoover wij ons herinneren, nog maimer een klacht is ingekomen. En daarom is het onverantwoordelijk en voor de verslaggevers ten hoogste irriteerend, door een raadslid als de heer Cloeck te hoe ren spreken van „verslagen die zelf» met weergeven, wat in de Raadszaal geschiedt." Laat de heer Cloeck even bedentoa wat du zeggen wil. Wanneer aan zijn zaak ecu col- bert-costuum besteld wordt, dan zal'hij dat naar alle regelen van de kunst afwerken of doen afwerken Maar wanneer de Mant. wien hij de maat neemt, er op staat het bestelde binnen weinig" uroi te omvangen, dar. ia het natuurlijk onmogelijk hetzelfde solide weic ie geven, wat hij anders waarschijnlijk zou heb ben afgeleverd. En hoe zou de heerN Cloeck het vinden, wanneer hij, na alle beschikbare krachten .aan het werk gezet te hebben, en na toch aau de eischen van zijn cliënt te hebben voldaan, deze later in. het opepbaar hoorde vei kondi gen, dat het pak, dat de heer Cloeck hm -ge leverd had, in het minst niet gelijkt op wat mên gewoonlijk een costuum pleegt te race men Het spijt onst slechts, dat de voorzitter den tijd nog niet gekomen achtte tegen een derge lijke beleediging van de' aanwezige journalis ten een woord van protest te doen nooren en het ia logisch, dat, wanneer mocht blijken, dat meerdere Raadsleden de opinie van den heei Cloeck deelen, de te Alkmaar verscho nende bladen zich voortaan de moeite van het weergeven van de discussies in onze Raads zaal kunnen bespar«n. Uit de algemeene verwondering, waarmede 's heeren Cloeck's uitlating ontvangen werd, mëenen wij evenwel gerustelijk te kunnen constateeren, dat zijn zonderlinge theorie geen meerdere aanhangers vmdt. Meer zullen wij er maar niet over zeggen. Het veranderen van het stenografisch in ^een analytisch verslag, zooais dat ook reeds in de gemeenten Utrecht en ilaarlem ge schied ïs, werd ten slotte door alle Raadsle den, mei uitzondering van de heeren Cloeck en de beide sociaal-dcmoeratcn, goedgekeurd. En daarmede kunnen wij voor ditmaal de bespreking van de overigens niet zeer belang rijke agenda besluiten. tegenover net Stsdhali. De Parijsche Ixspyrekingei» hebben weer eeuig resultaat opgeleverd* De Fransche delegatie beeft voorgesteld, bet Franseh de officieels taal te doeai rijn voor d'e internationale vredesconferentie waarover nog geea beslissing genomen ia. Wel echter werd) besloten dat zetel van den, Volkerenbond) te Geneve zal gevestigd j zijn, waardoor aan Zwitserland in deu strijd der naties dus de eerepdlm der overwinning ie 11 uitgereikt geworden. inzake het Saar-bekken schijnt than» ook volledige overeenstemmmg beiiiki te zija Het zal voor den tijd van 15 jaar aau Frankrijk worden toegewezen ep daarna zal *.«e volte- stemming moeten uitmaken of fesi Ftaosta moet' blijven of wel weder Duitoïh worden Men verwacht evenwel, dat het Saar-bekkesa dan geheel ver-Franscht zal zijn, temeer om dat het in economisch opzicht nauw verbon den zal zijn met Elzas-Lothaiingen In het Saar-bekken zijn bijna 2Ü0.Ö00 Duit- schers, doch men neemt aan, dat deze zteJb wel zullen assimileer, u of naar Duuschland terugkeeren./Frankrijk zal door de nieuwe greuükpaliag aile mijnen krijgea en wanneer Eet bekken na 15 jaas DuMsai zou willen worden zou Frankrijk deze mijnen mogen vsr- 'koopen, daar die thans regöiriag&-6igmdom worden. De volkerenbond zal gedurende demi ter mijn van 15 jaar sm oppertemdit uitoefe nen. Uit Berlijn wordt gemekt, dal toestand te Mümeheii zids onweerhoudbaar kTdê rich ting van den" burgeroorlog ontwikküt. De communisten kdJbm thans een derde re geering in het leven gteroepen en 4e opgewon denheid gen gemaakt vaa het vsa Fsfland- te Münchea moei ten top zijn geste- De maatregelen door verschillende sovjet- regeering«n genomen zijn meermalen interes sant! daar zij'dooi zien hoe men in een bols jewistische*; staat verschillende vraagstukken tot eem» oplossing tracht te brengen. Zoo heeft de Radenregeering ite München thans weer een plan voor socialisatie van de pers opgemaakt. Alle couranten zullen ter beschikking ko men! van de gemeente waarin zijn verschijnen De gemeamte heeft daardoor evenwel nog niet het recht om naar will k ar over düe bladen te beschikken an moet er alleen voor zorgen, dat het personeel1 salaris krijgt. De courant krijgt een Raad van beheer waartoe behooren een lid van de regeering. twee leden van den arbeidersraad, en een lid van de partijl waar toe de courant behoort, een lid van de"vereeni- ging van socialistische onderwijzers en een socialistisch schrijver als raadgevende leden en verder de directeuren van de courant zelf. Het is wel opmerkelijk dat in dit gezel schap van vogels van zeer diverse pluimage de directeuren der courant zelf het laatste ge noemd' worden. Zij schijnen in den bolsjewis- tischen staat eigenlijk niet mee te tellen. Verwonderlijk gersoeg blijft de redactie over dien inhoud der courant beslissen. De eigenaar krijgt evenwel geen schadeloosstel ling van de socialisatie maar hij kan er zelf aan medewerken en' is daartoe zelfs een half jaar verplicht als hij tot nu toe mede ge werkt heeft. Abonnememts- en advertlentiegeMen worden evenwel aan den Raad van beheer afgedra gen,, welke daaruit alle onkosten betaalt. Het zijn wel eigenaardige bepalingen welke de bolsjewüki in het algemeen belang in het leven meenen te moeten roepen. München en Augshurg rijn van dsn led- tochtaanvoer en alle nieuws afgesloten. De communisten beginnen de arbeiders te wape nen om ter zelfverdediging eco rood® garde te vormen, mrade met ge-as» te kunaèa op treden tegen het vrijwilligersleger dat door den minister van militaire aangelegenheden gevormd is.J Uit Berlijn wordt inmiddels gemeld, dat de Beiersche Landdag binnenkort te Bam berg hijeen 'zal komen Volgens verschillende bladen bestonden er plannen ook in het Rührbekken de raden-re publiek uit te roepen. Dit voornemen werd evenwel door de bezet ting van Essen verijdeld in Polen blijven de progrom» aan de orde van den dag. Ook in Beieren schijnen de joden onder de nieuwe sovjeircgecring rikt veilig mee, te zijn m worden verècbeidsne oproepea tot pro-, groms versoreid. Het zal inderdaad nog weï ecnigen tijd duren eer men weer van cm beschaafd Euro pa zal kunnsn spreken. KORTE BERICHTEN. Em deputatie van den internationalen vrouwenraad heeft aan de commissie voor den Volkerenbond eenige weusdien betreffende Je bepalingen van den Bond kenbaar gemaakt Lloyd George's secretaris heeft aan net Petit Journal optimistische aïikdeelingen verstrekt over het werk der conferentie In het ontwerp verdrag voor den Vol kerenbond is een zinsnede gevoegd, volgens welke de Monroeleer door de bepalingen van het verdrag met wordt aangetast Volgens mededeelingen, die in officieele kringen te Berlijn ontvangen zijn, is, meldt het Holl Nb., de radenrepubliek in Brand wijk uitgeroepen. De New-York Sun bevestigt volgens het H. N. B. dat de Servische afgevaardigden zullen weigeren het Vredesverdrag te teeke nen, indien Fiume aan Italië wordt toegewe- Bij-cortilcrhedcu zijn bekend over de voorgestelde samenstelling Duiische staatse er eclUshof. De Duitscne rijksminister en, Schijf es, is afgetreden. Brockdórff—Rantoau verklaarde mi Duitschlaml geen vrede-kan onderteekenen, die aanzienlijk afwijkt van Wilsons 14 pun ten. Hij kondigde in dr Nat. VacgadksMg verschillende hervormingen aar% Het vrcdesaaiuod van Lertin óefcriaf o.a. staking der propaganda bustes Rusland en betaling der bidiemandscfe, schuld De correspondent van da Icited Prc-i» meldt, dal 'n afvaardiging vm 1 fe e.- n eilden, llsnmrm de hulp vm een bolsjcwisiiach leger van 1590(90 man heeft toegezegd. In verband mei de olgemcme storing» in 1918 in Zwitserland zijn o,a. ïot 6 maat*- den gevangenisstraf veroordeeld de leden van den Natioitalen Raad Orimm en Platten, Hat Radnco., rt.v te Berlijn dort esa beroep op de mijnwerkers in hel Range bied, om het onder water loopen der mijnen te voorkomen. iDe Engelsche aiWdergparffl verklapri zich voor staking der vijandslgnhMtnt .te Rteslamh De etad Parijs aaSr de mtosrtesB van oorlog m bultenf. -aim afoppm doen, ten einde-de kunstwerken, dia in 1914 naar d® tentoonstelling te Leipriw zijn gesoodtea en in DuitecMacd gebleven zjjd, tertcg ie krij gen De George WcrJmgtcm" Is tdi Nieuw- York veruoküten. De tettea van den ZwitBcnachem Natie- aaien Raad, Grimm Ptettsa, rijn ioi zus maande,, gevangenisstraf veroordeeld. In Egypte ia een mem mimséeriê ge vormd In Finland te eert nieuw ministerie op getredm. De metaalarbeiders te Berlijn besloten de uitspraak der commissie van vergelijk niet te aanvaarden «u zeilen de staking vgori Een krachtige aanval der bplsjewiki, klaarblijkelijk twn iMitau te heroveren,, is misluW D<? algemeene staking in Italië Is mis lukt De Fransdie senatoren zetten1 het Fran sche standpunt ten ópzkhte van den vijand en den vrede uiteen. *- Onderhandfllingen over de staking van het Berüjnsche bankpersoneel leidden tot geen resultaat; die Beriijnsche bediinden spoorden hun collega's in andere steden aan hun voorbeeld te volgen. - De Dultsche grcndwetscooimissie he- j sloot de leden van egt erende h'üsen m>t vijftien iaar van !-et njëspresidentschap uil te sluiten. Buitenlanders die Hongarije verlaten mogen> k oogsten» 5000 kronai aan contant vele a» (horloge, ring, enz.) meenemen. Het overige moeten zij afgeven, doch blijft ondier controlo van de diplomatieke wTtcgoawoondiglng v-aiï hun land. Volgen» de ,,Nk'n»-York Tribune" sou Wilson voornemens zijn een afzonderlijken vrede met Duitschland te stuiten. E- De Engelsdie _regairing bereidt wets ontwerpen voor m zake een. 48-ttrlge werk week en minimumloon. zen. Binnenland. Staten Generaal. TWEEDE KAMER. 1 In de zitting van gisteren deelde de voorzit ter mede dat de Kamer op reces zal gaan tot 6 Mei, evenwel zal op 25 April de arbeids wet in de afdeelingen worden behandeld. De interpellatie-Van Beresteijn en Oud over de regeling der binnenschipperij en de voome- ALKNAARSCIB COIliRT Luxe tl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1