Alslag J t. Sproeten I J. B. VAN DER CÜLIK, gerookt Yleesch. T. 0TT, Schoorl. Traas: m Aanbod Firma Egb. BROERS iiigczosidcu stukken. Burgerlijko 8tand. Advertentie!!. Visscherslaan 3. Telef. 604, Alkmaar. Jb. PEL8, 50 ets. per '|2 K G. Bekendmaking. Varkensvleesch h f 1.50 Kalfsgehakt f 0.60 koopman te Limmen: f 15 boete «ut*. 5 da gen hechtenis. VERBODEN VERVOER VAN 3 ZAK GEDORSCHTE HAVER. Tegen den vervoerder L. D., landbouwer te Helder, werd gevorderd: 15 boete subs. 10 dagen hechtenis, met verbeurdverklaring. MISHANDELING. De jeugdige tuinman Pieter de G., die te Julianadorp in den nacht van 26 op 27 Janu ari in de balzaal van Waaijboer aan het dan sen was, werd boos op zekeren A. Kater, die hem bij het hossen op z'n teenen trapte. Piet sloeg daarop Kater direct op z'n gezicht en wel zoo duchtig, dat er bloed vloeide. Be klaagde erkende. Eisch: 1 week gevangenisstraf. VERVOER VAN 1 KILOGRAM SCHAPENVLEESCH. Voor dit ontzettende Staatsmisdrijf werd tegen J. H., koopman te L. (N.-H.), gevor derd 25 boete subs. 10 dagen hechtenis. Het was door beklaagde bedoeld als een soort vriendelijkheid tot den gemeente-veld wachter, bij wien hij het vleesch bezorgde. De veldwachter nam echter deze vergadchte gave niet aan, maar liet haar door zijn vrouw hirug brengen. Misschien was het wel een proef om den veldwachter er eens in te laten loopen. Ten slotte werd nog behandeld de zaak te gen Jacobus M., brandstoffenhandelaar te Venhuizen, die terecht stond omdat hij op 8 Januari den landbouwer H. Water met een steen heeft mishandeld, door hem met dien steen op het hoofd te slaan of te gooien, dat wist beklaagde niet precies meer. Er was ru zie ontstaan over een kón ij n en daarbij werd beklaagde kwaad. Eisen: 14 dagen gevangenisstraf. Hierna sluiting. Jb. HARTLAND, Koningsweg B 69. Handel in 2e hands Kinderwagens, Sportkarren, Ladikanten, Bedden, enz. Ook aan huis te ontbieden. Aan hetzelfde adr® TE KOOP eén sollede BRANDKAST, een VEERENBED «t «ftd GEGOTEN FORNUIS. KWALITEIT VAN VOOS DEN OORLOG Straatbezems, WiwcHbomders, Borstelwerk, Stukadoors Wit- «n Teerkwasten. Aam hot bfc kende adres HEKELSTRAAT C 10. Aanbevelend P. W. N. N AP. VOOR DEN TUIN. Ik kan weder aanbieden uit mi]»» kiïirool- leetie: DAHLIA-KNOLLEN, a 10 «nts per stuk. PI. SCHERMER, Sefcoori. MOOIE JONGE RASKONIJNEN zeer billijk TE KOOP. Raszuivere verschillende soorten rammen tot dekking beschikbaar. Groenvoer voor konijnen. GROOT-NIEUWLAND 37 TE KOOP AANGEBODEN: Een nieuw model KINDERWAGEN. Wei nig gebruikt met wasdoek bekleed. Adres STEIJNSTRAAT 27. TE KOOP: EEN WIT VOUWWA- GENTJE, zoo goed als nieuw. Adres bureau van dit blad. Een goed onderhouden KINDERWAGEN TE KOOP. Te bevragen bureau van dit blad. TE KOOP VOOR DEN TUIN: nog een restant SIERPLANTEN, voor elk aannemelijk bod. Uitenboschstraat 50. TE KOOP: goed doorgespeelde STUDIE VIOOL, met of zonder kist. Geen fabrieks werk. Te bevragen bureau van dit blad. TE KOOP GEVRAAGD een BED en een VLOERKLEED. Aanbie dingen met prijsopgaaf letter Hl Hulppost kantoor Stompetoren. TL KOOP AANGEBODEN EEN DA MESFIETS. Gewoon model. Te bezichtigd! KOORSTRAAT 37. Weder geregeld verkrijgbaar: GAASTRA'S PRIMA THEE bij Mej. D. VAN DSR VEER, Limmerhoek 8. Aan hetzelfde adres een fietsrek te koop. Ter overname aangeboden een goed onder houden KINDERWAGEN. Adres ZAADMARKT 72. GEVRAAGD een klein model SALA MANDERKACHEL in ruil voor een groote Salamanderkachel. Br. bureau dezer courant onder lett. S 966. TE KOOP GEVRAAGD: Een gebruikte doch in goeden staat zijnde RIETEN-ZIE KENSTOEL. 'Adres bureau van dit blad. EEN' NETTE JONGE VROUW VRAAGT NETTE WASSCHEN AAN HUIS. Adres Bureau van dit blad. TE KOOP: Em vouwbare KINDER STOEL en een BURGER VLEESCHSN1J- MACHINE. Te bevragen Uitenboschstr. 88. TE KOOP: een zoo goed als nieuwe TOONBANK. ZEGLIS 25. SLAGERS? FE RL ING OF AANK. BE DIEND! \AGD biji K. PESSER, Fnidsen 121 (Electr. bedrijf). Ondergeteekeade beveelt zich beleefd aan voor het KLEREN, VERANDEREN, RE- PAREEREN, SCHOONMAKEN en OP PERSEN van BURGER- en MILITAIRE- KLEEDINOSTUKKEN. P. J. v. WIJN GAARDEN, kleedermaker, Krebbesteeg 4 bij de Laat. KOOPT U VOOR UW BRUILOFT versiering, bruiloftsliederen, voordrachten, mutsen enz. bij JOH. v. d. STOK, St. Annastraat. R. WIJKER, vrachtrijder, Egmond a. Zee, langs Egmond a. d. Hoef vertrekt dagelijks HALF VIER VAN BREEDSTRAAT, hoek Vlaanderliof. WIE WIL RUILEN Woning op netten stand 1.35 tegen woning 2.25 niet te boven gaande. Ook best GE KLEED PAK TE KOOP Adftw bureau va» dit Wad. TE KOOP 2 MOD PLANTERS (Eigenheimers) h 6.— per mud. J. HOOGLAND, Egmond a. dl Hoe!. Nieuw! model KINDERWAGEN, goed onderhouden, TE KOOP AANGEBODEN. I^ij 55,Adres bureau van dit Blad. Zeer billijk TE KOOP AANGEBODEN EEN HE E RE NRIJ W tE L met beste banden. Adres Bureau van dit blad. KAMER BESCHIKBAAR voor lesgeven of anderszins en een SLAAP KAMERTJE. Brieven onder No. W 968 bureau van dit blad. TE KOOP een prachtige goed onderhou den NOTENHOUTEN SPIEGELKAST. Adres Bureau van dit blad. PAASCHVACANTIE NAAR EGMOND AAN ZEE. TE HUUR TOT EINDE JUNI TWEE GEMEUB. HUIZEN, 15 k 20 gul den per yeek. Adres Voorstraat 198 Egmond aan Zee. DAGELIJKS VERSCH ROGGEBROOD VERKRIJGBAAR op witte-, bruine- en roggebroodbons, per stuk 12 cent. Beleefd! aanbevelend C. WIJN, Zeglis 7. TE KOOP TWEE TREKHONDEN met een ijskar en' toebehooren en een gebruik te SCHOEN MA KERSM ACHINE. Adres J. P. FEEKMAN Heerhugowaard (Zuid) TE KOOP EEN BEST VLOERKLEED, flinke maat. Adlres DUBBELEBUURT N'o. 5 MAHONIE-LINNEN- AMEUBLEMENT TE KOOP: een KAST, compleet eiken met BUFFET, enz., voor den spotprijs van 155,Doet nu uw voordcel. Adres W. l'IMMERMAN, Kooltuin 9. HOUDERS VAN TUINTJES nog een paar bakken met mooie POOT- AARDAP en Gladblaadjes). Ni, i PELEN (Graafjes, Eigenheimers ladjes). R. GODIJNi, Oudegracht 171. TE KOOP AANGEBODEN een mooie WAARZEG-AUTOMAAT, zeer geschikt voor café of speeltuin Adres Bureau van dit blad. GEVRAGD EEN NETTE WERKSTER (voor Zaterdags, of halve dag.) Adres Mej. RÖZENHART, Achterdam C 1. TE KOOP: Een KINDERWAGEN, nieuw model, prijs 40, en ANTIEK CYLINDER- BUREAU, prijs 50. Niet op Zondag. Te bevragen Bureau van dit Blad. Eén- of tweepersoons KINDERLEDI KANT TE KOOP GEVRAAGD. Brieven Bureau van dit blad. Een goed ondterhouden KINDERWAGEN TE KOOP. Adres LINDENGRACHT No 23. TE KOOP een' goed onderhouden HEE RENRIJWIEL (Turner). Prima banden. Luttik Oudorp 33. Bovenhuis. TE KOOP: Nieuw model KINDERWA GEN. donkergroen. Te bevragen KO NINGSWEG 45 SLAOLIE per 1/2 Liter 1.00. MAÏZENA per pak 0.30. J. PILKES, Forestusstraat 26. Goed oud is beter dan slecht nieuw. Koopt daarom 2de handsch SCHOENWERK bij H. SCHENAU, Landstraat No. 24. TE KOOP: Een zoo goed als nieuwèj witte, bekleede SALONWIEG, met vouwbare kap. DRUIVENLAAN No. 36. HUISHOUDSTER BIEDT ZICH AAN een HUISHOUDSTER, 33 jaar. Brieven onder No. M 979, bureau v. d. Blad. (Buiten verantwoordeliik/ieid van de Redactie De opname in deze rubriek bewijst geenszins, dat de Redactie er mede instemt.) ALKMAAR, 10 April 1919. OUDERDOMSRENTE EN NOG WAT. Mijnheer de Redacteur. Gaarne, zag ik het onderstaande in uw blad opgenomen. Bij voorbaat mijn dank. Het is voor menig oudje een gelukkige week Niet alleen een gulden per week meer, doch dit nog wel van Januari af, dat viel mee! Maar irelaas, voor menigeen ook weer eene teleurstelling. Nauwelijks heeft het Armbe stuur vernomen, dat er een gulden meer zal worden uitgekeerd, of hij is er als de haaien bij, om dit bedrag van de ondersteuning af te trekken en zoo ziet men de ouderdomsrente verdwijnen inde geldkist van 't Armbe stuur. Vandaag reeds kwam mij een, geval ter oore van een 85-jarige vrouw, die van het Kerkelijk Armbestuur de mededeeling ontving dat haar gulden van de ondersteuning zou worden af gehouden. Wié beschrijft de teleurstelling van deze vrouw Wat had zij gehoopt op dien gulden extra, en hoe bedrogen kwam zij uit. Is 't niet ver schrikkelijk Zie hier de reden waarom ook de burgerlij ke partijen voor Staatspensioen zijn. Ik kan dan ook niet nalaten langs dezop weg tegen dergelijke handelingen te protes teeren en bij de betrokken Armbesturen aan te dringen niet op dezen weg voort te gaan. Blijft af van 't pensioentje van onze oudjes en helpt liever mede hun laatste levensdagen te veraangenamen, dan op een dergelijke ma nier deze te vergallen. •Er zijn mij Armbesturen bekend, die het ge- heele pensioefl van de ondersteuning aftrek ken, en zoo blijft dc oude even arm, als vroe ger zonder pensioen, en dit m a g en kan toch niet de bedoeling zijn. Hopende, dat dit schrijven er toe mag bij dragen, dat de Burgerlijke en Kerkelijke Arm besturen, in en buiten onze gemeente, het Staatspensioentje niet meer in mindering brengen van de ondersteuning, welke thans wordt gegeven. D. BERGMAN- ARBFTDSSCHUWHEID. Een woord, dat thans op veler lippen is en uit menige pen vloeit. Eigenlijk in zijn nieu we algemeenheid een crisis-woord en dat, jammer genoeg, uit het vocabulair van den psychiater, waarin het als vakterm voor kwam, geïntroduceerd is in de samenleving van lien, die naar den geest gezond geacht worden te zijn. Men ziet het, we drukken het heel voor zichtig uit. Dat is noodig, want het woord heeft, ondanks zijn nóg kort crisis-bestaan, al heel wat controvers uitgelokt. De beteekenis ervan is wel iedereen duide lijk, doch .met de toepassing moet men toch voorzichtig zijn. Om het dan maar in eens te zeggen: men moet niet allen, die door het Steuncomité in deze tijden worden geholpen, als arbeids- schuwen betitelen. Van de honderden, die el- ken dag weer hun kaart aan de controle laten afstempelen, is niet het grootste gedeelte door die woord gedetermineerd. Flet is zoo gevaarlijk, alle werkloozen over één kam te scherenzij, die onmiddellijk met hun oordeel klaar staan, doen dat toch, maar niet op goede gronden. Nu is het een feit en wie met de dessons van arbeidsbemiddeling en steunverlecning bekend zijn, zouden daarvanvele treffende staaltjes kunnen mededeelcn dat er door werkloozen in de eerste plaats heel wat be droe wordt gepleegd. Wat 'n trucs worden er uitgedacht, om aan de gestelde controle te ontsnappen en wat 'n teleurstelling en ontmoediging geeft dat hun, die in deze een taak hebben te vervullen. Hoe dikwijls is en wordt getracht noodzakelijke opgaven foutief te geven. Al deze dingen wekken den schijn, dat een verkeerde geest algemeen heerscht. Als, ten bate oer werkloozen, productief wérk wordt verschaft en de betrokkenen too- nen met een geest van lijdelijk verzet bezield te zijn, dan wordt deze indruk sterker. Als een gesteunde b.v. 3 per dag ont vangt cn werk kan krijgen, waarmede hij 3.50 kan verdienen, doch dit weigert: „om dat hij voor 0.50 per dag niet gaat wer ken", geeft dit te denken. En gevallen als dez? komen telkens voor. Men ziet het het woord arbeidsschuwheid is nauw verbonden met de steunverleening in dezen crisistijd. Het sluit niet alleen het be grip luihe'd in zich, doch het duidt ook op andere geestelijke factoren, welke in de ge noemde voorbeelden wel goed tot uiting ko men. Luie menschen, die bidden om werk en dan ken, dat ze het niet krijgen, zijn er altijd ge weest. De Spreukendichter verwees hen al naar de mieren, om van dezen wijsheid, in casu arbéidslust, te leeren; hij heeft ze dus al gekend. In deze is er dus ook niets nieuws onder de zon. Toen nu de oorlogsomstandigheden talrij ke arbeiders werkelijk werkloos maakten en van bovenaf voor dezen werd ingegrepen, kwamen de gulden dagen aan voor Jan lui-in- de-zon en zijn kornuiten. Zie, dien tijd, had den ze zich nu al lang gedroomd. Voorheen bracht de luiheid hun dikwijls dagen van ab solute armoede, dat was de schaduwzijde van hun verkeerde neiging, maar nu konden ze de hand ophouden met hen, die met, nood gedwongen, moesten doen. „De steun" werd voor hen een tooverwoord, een term uit hun droomenland. Dat zijn de kwade elementen in de steunbe weging geworden; dezen disqualtficeeren (ten onrechte echter, bij nauwkeurige beoor deel ing) deü geheelen groep der gesteunden. Jammer genoeg: hun voorbeeld heeft aan stekelijk gewerkt. Heel wat slappe broeders, die voorheen echter in hun kring nog gere geld hun arbeidsplichten vervulden, hebben algemeen menschelijke trek deze kwade eigenschap overgenomen. Het kleine korpsjq der niets-nutters hebben ze flink versterkt. Zoodat hun doen maar meer hun laten algemeen dc aandacht heeft getrokken en ze thans van alle kanten worden becritiseerd. Nu ziin alle weidenkenden ook de arbei ders in hun politieke- en vakpers getuigen er van het daar over eens, dat we hier hebben ie doen met een groot maatschappelijk euvel. De strijd gaat dan ook alleen daarover, dat men niet moet generaliseeren, al heeft Jet kwaad dan ook grooteren omvang genonien, dan we wel vermoeden. En juist in dezen tijd is dit zoo jammer. Want er zal hard gewerkt moeten worden, met hoofd en hand, om de enorme schade, door den oorlog aan de gansche internationa le samenleving toegebracht, te herstellen. Vooral in de eerste jaren. Reusachtig zijn de voorraden op elk gebied geslonken; wat moet er al hersteld worden in verwoeste stre ken; wat een tonnenmaat aan schepen is er verloren gegaan; honderdduizenden soldaten alle arbeidskrachten zijn in den oorlog gedood, wat zal er gewerkt moeten worden in mijn en fabriek, om den achterstand in pro- ductievermogèn, daardoor ontstaan, eenigs- zins aan te vullen. En terwijl er dan geleidelijk, met den te rugkeer van meer normale toestanden, intens gewerkt zal moeten worden, dreigt de geest tot arbeiden te verslappen. Voelt men niet, dat hier een groot gevaar dreigt voor alle klassen der samenleving De symptomen ervan, ze zijn nu al duidelijk aan te wijzen en daarom wordt het tijd, dat dit gevaar duidelijk onder de oogen wordt ge zien. Nauwkeurig onderzoek, door alle be langhebbenden, is een dringende eisch van den dag van vandaag nog. Neen, geen generaliseeren in deze kwestie, geen vluchtig, oppervlakkig oordeel. Maar ook geen euphemistisch goed praten van deze nieuwe crisisziekte, welke in nare doorwer king ernstige gevolgen kan hebben. Er moet gewerkt worden in de periode, welke spoedig aanbreekt. Daarom geweerd alle arbeidsschuwheid, in eiken kring. Want het euvel zit niet alleen in de onderste lagen der arbeidersklasse. Ook de hoogere standen hebben in deze een manco, wat dr. Kuyper dezer dagen in „De Standaard" zoo juist aan toonde. Voor het groote aantal gefortuneerde niets- presteerenden moet in de toekomst ook geen plaats meer ziin. Zij hebben hun gaven zij liet geen intellectueele, dan materiecle eveneens aan te wenden in het belang der ge- heele menschheid, welke zoo bitter heeft ge leden en ook recht op den steun van deze ca tegorie heeft. Laten we het elkaar toch inscherpen, laat ieder het in 4i» eigen kring toch propagee- trn, dat het zoo hoog noodig b, dat we allen dc handen aa.a den ploeg slaan, om een weir nig van de geleden schade in te halen. De tijden zijn zoo ernstig en de steun van letter lijk niemand zal gemist kunnen worden. Opgespoord dus de oorzaken van de kwaal der arbeidsschuwheid, daarna de middelen aangewezen ter bestrijding. Aangewakkerd weer de lust tot den arbeid op alle terrein. Dan eerst zal der tijden moedeloosheid weer taan wijken, de voldoening opnieuw gevon- en worden in het vervullen van den plicht, voor iederen mensch weggelegd. Dan zal weer beseft worden de gulden waarheid: Ja das ist was den Menschen zieret Und dazu ward ihm der Verstand; Dasz er im inncm Herzen spüret Was er erschafft mit seiner Hand. A. H. OBDAM (Maart.) Geboren Christina Dorothea d. van Bernardus Hendrikus Anthonius Lohmaa en Ida Beatriece Henriette Gottmer. Willem z. van Cornelis Bakker en Anna Schouten. Petrus Johannes z. van Tamis Leek en Ma ria Spaans. Margaretha Maria d. v. Pie ter Vlaar en Cornelia Leek. Bernardus Fransiscus z. van Theodoras Jozef Vleugel en Agatha Vlaming. Overleden Johannes Koning, onge huwd, oud 18 jaar, zoon van Johannes Ko ning en Aafje rloris. KOEDIJK (Maart.) Ondertrouwd Jacob Roemer en Maartje Bregman. Geboren Jacob Jan z. van Adriaan de Waal en Anna Margaretha Schipper. Wil helmus Nicolaas z. van Johannes Comman deur en Jansje Beers. Pieter Cornelis z. van Pieter Jacob Schekkerman en Dieuwer- tje Swart. Overleden: Jan Vlugt, weduwnaar van Jannetje Bond, 32 jaar. Cornelis Bos, echitgenoote van Johanna Helder, 43 jaar. Pietertje Butter, weduwe van Jan Grolleman, 74 ja'ar. Jacob Jan de Waal; 2 dagen. Nicolaas Half, 8 jaar. Petrus Louwen, 11 jaar. OUDKARSPEL (Maart.) Gehuwd Jan Derks en R. E. van Dort. Geboren Johannus z. van NL Way en C. Kos. O v e r 1 e d e n F. de Jong, 6 jaar. NOÖRDSCHARWOUDF (ATaart.) Geboren Johannes Franciscus z. van G. Nijman en M. M. Veul. Pieter z. van P. Kramer en A. de Janger. Gehuwd1: C. de Jong en A. v. d. Hoven. Overleden: W. de Lange, 19 j. T. Ootjers, wed. C. Swager 82 j. F. van Loenen, 1 maand. EGMOND AAN ZEE (Maart.) Geboren Engel z van Aldert Glas en Maria Groen'. Arie z. van Tijs Glas en Geertruida Knijper..Fronica Martina d. van Cornelis Jacobus Burgering en Jacoba Agatha Visser. Gerritje a. van Johan Fuk- ke en Johanna Kok. Pieter z. van Albertus Glas en Hendrika Helena van Duijn. Al dert z. van Aldert Dekker en Aaltje Glas. Aagje d. van Engel Schoug en Jannetje Zwart. Ondertrouwd;: Albert Kok en Wil- helmina Zwart Getrouwd Dirk Wijker en Klazina Visser. Arie Prins en Sientje de Groot. Pieter Groen en Cornelia de Graaff. Ni colaas Gul en Ageda Guit. Overleden: Pieter Genet, 30 jaar, echtgenoot van Guurtruida Duinmeijer. Gerrit de Groot, 44 jaar. BERGEN (Maart.) Geboren Johan Gerardus z. van. Cor nelis Jacobus Boos en Catharina Maria Laan. Alida Catharina dl. van Dirk Rijkes en Cornelia Min. Maria d. van Albertus Kleverlaan en Wilhelmina Kooge. Jacques llen'ri Guillaume z van Jacob Gerrit Weij- lis Boon en Neeltje de Jong. Jacob z. van Pieter Boo^ en Jannetje Groot. Maria Catharina d. van Johannes Molenaar en Grietje Kool. Jacobus Theodorus z. van and en Betsij Polak. Simone dl van Come- Pieter van Wonderen en Elisabeth Maria Groot. Overleden Johannes z. van Gerardus Groot en Dorothea Balvers, 10 maanden. Jacaba Maria Gieling, echtgenoote van Adlrianus Dekker, 37 jaar. Hendrika Jo hanna van dier 'Kloot Meijburg, echtgenoote van Wouter Bettink, 37 jaar, wonende te 's-Gravenhage. Pieter Castricum, weduw naar van Anna Maria Deekens, 78 jaar. Pieter Houtenbos, 22 jaar. HEERHUGOWAARD (Maart.) Geboren Anna Johanna dl van Pieter Beers en Guurtje Hoedjes. Johannes Wil- lebrordus z. van Adrianus Oudhuis en Maartje Mooij. Carolina d. van Jan Bier steker en Johanna Catharina Swinkels. Jacobus Jozep h,z. van Theodorus Schrama en Grietje Duddin'k. Geertruida Cipriana Maria dl van Jacobus Hendïicus Ranzijn en Anna Maria Bosma. Willem Frederik Jan z. van Jacobus de Ruyter en Tona Kayser. Johanna dl van Jan Appelman en Catharina Schilder. Frans z. van Andries Dekker en Cornelis Vlaming. Nicolaas Adrianus z van Arie van Langen en Antje Dekker. Cornelia d. van Jacob .Groenveld en van Ca tharina Margaretha Does. Neeltje d. van Simon Bos en Maartje Smit. Corndis z van Egbert Groot en Maria Kok. Johan nes Paulus z. van Anthonius Groot en Maria Oudeman. Overleden Catharina Johanna Hack- mann, 9' maanden, dl. van Petrus Cyriacus Hackmann en Johanna Maria Joseph Au gusta Verkuijlen, Maartje Hartog, 63 ja ren, echtgenoote van Klaas Ploeger. Eli sabeth Bakker, 75 jaren, weduwe van Jan van Baar. Geertruida Sipriana Maria Ran zijn, 14 maanden, dl van Jacobus Hendricus Ranzijn en van Anna Maria Bosman. Maartje Meijer, 58 jaren; echtgenoote van Pieter Kostelijk. Willem van Slooten, 79 jaren, weduwnaar van Teuntje Peereboom. Aafje van der Stok, 85 jaren, weduwe van Pieter Kwantes. Dieuwertje Jongkind, 85 jaxen, wed»we van Mathijs Boots, Ondergeteekende maakt zijn ge achte Clientèle bekend, dat hij weder ruim voorzien is van 1e kwaliteit Tevens zeer fijne KONINGSTRAAT. Vanaf heden zijn de prijzen Yan onze tabaksoorten ver laagd met AT. KMA All. komen vroeg in 't voorjaar. Koop bijtijds een pot 5PRUTOL. Verkrljgb. blj alle Drogisten. GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORDHOLLAND, brengen ter kennis van belangheb benden, dat door hén bij besluit van hedem aan de Naamlooze Vennoot schap Fumess' Kolenmaatschappij afdeeling Noordholland' te Rotter dam, ingevolge dé wet van 13 Juli 1895 (Staatsblad no. 113) voor den tijd van 10 jaren, ïngaandte met de dag- teékening dezer beschikking, vergun ning is verleend tot het vervenen van den Oostwouder polder dat van de voorwaarden, waaron der die vergunning is verleend., ken nis kan worden genomen iter Secreta rie der gemeente Akersloot en dei ingevolge artikel 5 der boven aangehaalde wet het aan ieder be langhebbende vrijstaat binnen dertig dagen na de dagteckening van het nummer der courant, waarin deze bekendlmaking is geplaatst, van die beschikking in beroep te komen bij Hare Majesteit de Koningin, welk beroep moet worden ingediend bij den Commissaris der Koningin in deze provincie. Haarlem, 2 April 1919'. Gedeputeerde Staten dér provincie Noordholland, A.RöELL, Voorzitter. MEINESZ, Griffier. Beslissing over ingeleverde candidateniysten toor de stemming ter verkiezing van leden van den Raad, in de gemeente Kensbroek. De VOORZITTER van het hoofd stembureau in de gemeente HENS BROEK maakt bekend, dat het hoofdstembureau ten Raadhuize dier gemeente op 15 APRIL 1919, des namiddags twee uur, in een openbare zitting zal beslissen over de geldig heid der op 8 APRIL 1919 voor bo vengenoemde verkiezing ingeleverde lijsten en over de handhaving van de daarop voorkomende candidate». Hensbroek, 11 April 1919. De Voorzitter voornoemd, S. B. F. KOOIMAN. Wegens de hooge Ossevleeschprijzen is bij mij voor de Paaschdagen steeds verkrijgbaar en de 5 ons. Qijn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 10