Elke zwakke, elke herstellende MIJNEN GUM JU Illffiö Onzuiver BOELKUIS Bekendmaking. Groot Winkelhuis SIGARENSIGAREN Dut.ANGE DK MORAAZ, Alkmaar. Verleent credleten onder piisllgs Toorwaarden. B, C. HOTS. DrÉenlaan Ne. 38. Nlkaaar. Opening Seizoen. DmresMeaetef M. Meijer Zoon, Bk Agenten gevraagd. gepote voorraad: VITRAGE. - ALLONER NEÏ AFGEPASTE en LANCASTER GORDIJNEN. Karpetten China-matten - Vloerzeilen, Zeevaartschool bloed HOORNVEE' 2 naast elkaar staande Renteniers-woningen, licht fHeerhaar, melim. COHEN Co. t© Arnhem I Alkmaar. St. Maartensbrug. Zaadmarkt 72 ALKMAAR Sinaasappelen AlfeLmaar. »'el. INTo 385. IJ mniden lieden uit Engeland ontvangeneen GROOTE P HTIJ Alsmede Zwarte Lusters, Zanella's, Mouwvóeriuffs voor normals prijzen. uiterst lage prijzen. jee: geschikt on als tuimersiering te bezigen. Prima zacht© K* de Heer. Teeken- en schilderbehoelten, in het Zeemanshuis 2 JABIgIT3URSUS Bericht uitmuntend Notaris L, TOP. A. Slagt, Toornburg 5. Honderd Reuzen Violen, klasse Distributiebedrijf Bergen (N.-H.) Wegens vertrek naar elders opheffing van Bank van Leening en ZAAK van Gouden en Zilveren Voorwerpen. Verzoeke de panden zoo spoedig mo gelijk in te lossen. MT Al de GOUDEN- en ZILVEREN VOOR WERPEN en JüWEELEN worden met 20 PROCENT beneden inkoopsprijs verkocht. S. W. VET, Verdronkenoord 5. op het beste gedeelte der Langestraat te koop aangeboden. L. PEEREBOOM, H. W. OUDHOFE, Heden ontvangen Heiloo. K±L [MalsL, KOORSTRAAT, tegenoyer Postkantoor. fijn van smaak, voor uw huis ©f winkel! Fabriek van Roll nik ^c. Tenten en BekM©®d®n. Aodeme Ontvangen. GROOTE KEUZE SCHOENEN- EN LAARZENMAGAZIJN G. VAN NIEUWKÜYK en Co. hoogfifn. JJJames*, J^ceren* en J'lxndsz*» ohoeisel benevens uiterst soiled hzrgorW@rk. ACTIEVE AGENTEN GEVRAAGD. H. Metselaar, bij J. Deugd, Toren burg. Jb. Breed, Th. Veer, Breedstraat, Joh. J. Kroon, Wennips, Dijk. 99** die weer «poedig gezond en sterk wil worden, gebruike Mijnhardt's L.vetogen. In bussen vanaf 90 ct. Fabrikant A MIJNHARDT, Pharmac. Fabriek Zeist. Bij Apoth. en Drogist»n, TE KOOP, Adres: W. J. SCHEPPER, Friescheweg, Alkmaar. tegen zeer bilïtJE© prfjzen. Teekenpapieren pen vel en per Meter. Opzetkarton In verschillende tinten. &adUkspl«in 8 te Amsterdam. ter opleiding van Koe,, raard^l - Officieren. Aanmelding voor toelating schrif telijk voor of op 15 Juni. Vrijstelling van examen km ver leend worden aan hen, die overgaan van 3e naar 4e klasse 5-j. H.B S. dan wel eind diploma 3-jarige H.B.S. of diploma M.U.L.O. hebben of be halen zullen en daarbij tevens goede cijfers in wiskundige vakken en Engelsch hebben. Gelegenheid tot opleiding voor de ©ouvernements Marine. Voorbereidende klasse ter opleiding voor de le klasse rau den 2-jarigen cursus. Vereischte ontwikkeling staat op peil 2-jarige vervolgklasse met En gelsch, of ongeveer 1 jaar H.B.S. -j- Engelsch. Schriftelijke aanmelding voor of op 15 Juni, vergelijkend toelatings examen in Juli. Duidelijk te vermelden, tot welke afdeeling men toegelaten wenscht te worden. Inlichtingen verstrekt gaarne DE DIRECTEUR. W. NEDERKOORN. SCHOUTENSTRAAT. js dikwijls een gevolg van verstop ping en tragen stoelgang en de oor zaak van puisten, uitslag, gal en gele gelaatskleur. Oebruik hiertegen Mijnhardt's Laxsor-tablotten. Doos 50 ct., 3 doozen f 1.40. Bij Apoth. en Drogisten. - JalÊi&S van een belangrijk te' bergen op de sluis, op Maandag 28 April 1919, voormiddags 10 uur, op de plaats bewoond door den heer S. VAN WONDEREN Sr., vas enz. HET BESTE ADRES voor het maken en repareeren van alle soorten Tuigen, Koffers, Tasschen, Matrassen en Stoelen, is bij Tevens een teerling gevraagd. VOOR FKBKEN. pracht-planten, onafgebroken door bloeiende tot a.s. najaar. Kosten slechts twee gulden franco huis. Tuinbouwinrichting „Floralia", Scheemda. Gedurende de week van113 tot 19 April 1919 is verkrijgbaar op Bon No. 4 der Rijstkaart1 ons Rijst' No. 3 der Zeepkaartons Kalizeep voor gewonen prijs, 1 ons Kalizeep a 8 ct. en 1 stukje kleizeep. No. 3 der Vleeschkaart: 2 ons Spek. No. 3 der Pculvruchtenkaart: 3}4 ons Peul vruchten-. No. 3 der Suikerkaart: 2% ons Suiker. No. 3 der Kaaskaart 1 ons Kaas. No. 4 der Kaaskaart: 1 Yt ons 'Huishoudjam. No. 4 der Zeepkfiart: ons Vermecelli of Macaroni. No. 3 der Aaidiappel- kaart: 5 K.G. Aardappel-en. Nieuwe kaarten voor het betrekken- van normaal-margarine zullen slechts worden uitgereikt op vertoon der lichamen van de oude kaarten; het is dus zaak, deze zorgvuldig te bewaren. Reparatiebons voor schoenen zijn voorloopig niet meer te verkrijgen. Perceel en zaak zijn uit de hand te koop. Brieven onder letter V 967, bureau van dit blad. Wederom hebben wij een prachtpartij Sigaren ontvangen die wij weer voor een zeer lagen prijs zullen opruimen, zooals: Cuba van 12 vooi 7 cent, Java-Bouquet van 15 voor 8 cent, Marechal Niel No. 1 van 14 voor 7J/2 cent, Kosmos van 12 voor 7 cent, Hollands Glorie van'12 voor 7 cent, Sempre bene van 12 voor 7 cent, Sampa van 19 voor 8 cent, Herald van 15 voor 8 eent, Hol land, van 12 voor 7 cent, Ideal van 14 voor 71/2 cent, fijne Vorsten landen van 12 voor 6'/2 cent, Armos van 12 voor 6 cent, Manzen en Elpando voor 5 cent, f 4.50 per kist. Voorts alle merken per kist van 100 stuks 25 cent minder. H.H Rookers, doe NU uw voordeel van deze prima merken en loop NU naar een van onze winkels. Beleefd aanbevelend, Nieuwesloot 89. ALKMAAR. St. Annastraat 11. TE KOOP: waarvan de een half Mei 1919 te aanvaarden en de andere 1 November 1919. Koopprijs f 12000.de twee. Geen tusschenpersonen. Te bevragen onder G 938, bureau van dit blad. eerste kwaliteit ondergeteekende betuigt hier mede zijn oprechten dank aan al zijn begunstigers voor het hem geduren de 30 jaren zoo ruimschoots ge schonken vertrouwen en- beveelt hier mede zijn Zoons als opvolgers aan. C. P. DE ROOIJ. In aansluiting met het bovenstaan de deelen wij mede dat wij de zaak op denzelfden voet hopen voort te zetten en door eeni vlugge en nette bediening een ieders gunst waardig te worden-. Gebroeders DE ROOIJ, Lood- en. Zinkwerkera. 'Heiloo. Tevens weder aanvoer van een reuzen partij Tel. Int. 601. Tel. Int. 601. Breedstraat A 10. Telefoon ^O- van Vertegenwoordiger voor ALKMAAR ern OmsMretaas welke alle gewenschte inlichtingen gaarne verstrekt HOUTTIL B 17. - - ALKMAAR. Nu onze Zaak geheel naar de eischen des tijds is ingericht, kunnen wij U aanbieden het nieuwste op het gebied van U beleefd uitnoodigend tot uw geëerd bezoek, onder minzame aanbeveling, G. VAN NIEUWKUYK m Co. Prijzen uiterst billijk. Pasvorm juist. Voor het artikel wagensmeer werden tegen Jlllmfe® provisie voor elke plaats in de provincie Noord-©m Zuid-Holland -i Brieven onder letter D. B. H. aan NIJGH ei VAM DITMAR'i Advertentie-Bureau, Rotterdam. Vanaf lieden zfjn onze BestelhEiwa als walgt t Aanbevelend, H. METSELAAR. Jb. SREE®. JOH. J. KKO©N. I L II J. SPRUIJT, Zwarte en Gekleurde Japonstofk BOTIBSTKAAT 13—15. M. - f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 11