Apotheker, De Brandstoifeicommissle Alkmaar Croote VipsHHlt. Gemengd Nieuws. ■VI een Provinciaal Nieuws. IStadsnieuws. ieietfriuuiueii van iiedeu Aan die Stadsapotheek te Alkmaar wordt gevraagd een op eene aanvangsj aarwedde van 2000 roet genot van vrije woning, vuur en licht en drie 3-jaarl. period, verh. van 200. Geen per- Boonlijk bezoek dian na uitnoodiging. Stukken (adres op zegel) in te zenden aan het Gemeentebestuur vóór 1 MEI a s. APRIL H. H. Winkeliers. H.H. WINKELIERS worden er met nadruk jewezen, dat vóór MAANDAG 14 a.s., aan het Distributiebedrijf moet worden opgegeven, welke distributieartikelen zij van den grossier NIET wenschen te ont vangen. Wie geene opgave verstrekt, wordt geacht alle te distribueeren artikelen in ont vangst te willen nemen, welke dun ook niét meer door hen geweigerd kunnen worden, en zulks ter voorkoming van geheele uitsluiting van regeerings-artikelen voor die week. Van opgaven na 12 UUR ingekomen kan geen no titie meer worden genomen. Beschikbaar wordt gesteld: Rijst, Groene Erwten, Bruiue- Boonea, Huishoud-Jam, Kalizeep en Klei zeep. De Waarn. Directeur van het Distributiebedrijf, C. H. SCHNEIDERS «k OtrecHi 5 Christelijk-Historischen 11 12 Roomsch-Katholieken 11 8 Anti-Revolutionnairen 10 2 Vrijz.-Democraten 2 8 S, D. A P. 1 2 Unie-Liberalen 1 4 Vrij-Liberalen 5 Uitgebracht 603.40 stemmen. OOGSTVERWACHTINGEN IN INDIë. Van bevoegde zijde verneemt N. I. P. A.'s Haagsche correspondent, dat de directeur van Landbouw na een rondreis den gouver neur-generaal gerapporteerd heeft, dat Java een buitengewonen maïsoogst maakt en wel ongeveer driehonderdduizend bouws boven het normale, terwijl bovendien, indien het weer gunstig bleef, te verwachten was, dat er een zeer goede rijstoogst zou komen. NIEUWE WETSONTWERPEN. Bij de Tweede Kamer zijn twee wetsont werpen ingediend, het eene houdende de voorziening op het stuk van vuurwapenen en munitie, het tweede houdende het toezicht op de hier te lande verkeerende vreemdelingen Deze wetsontwerpen zullen op 25 April in de afdeelingen onderzocht worden. DE VERHOOGDE PENSIOENEN. Naar wij vernemen zal als grondslag voor de verhopging der pensioenen voor de mili tairen der Landmacht van het standpunt aftredenderi (één lid wenschie wegens hoogen ouderdom niet meer in aanmerking te kienen) met vier rescrve-cuadidaten zóó op de lipt ge plaatst, dat zij voorkwamen onder de num mers 1 t. m. 7 Toen na slecht? ééne lijst in kwam, waren alle leden ingevolge art. 10b, 2e lid van de tweede aanvulling yan de Ge meen te wet gekozen, De Vrijz.-Dem. Bond en de Vrijz. Kiesyer- betuiging te De Lemmer hebben buiden 'n fla ter Dcgaan met het inleveren vau de candida- tenlijst voor den gemeenteraad, de eerste ver- eenjging, doordat de brenger der lijst geen ouderteekenaar was en de laatste, omdat de brenger niet op de oude, maar wel op de nieu we kiezerslijst voorkwam. Het hoofdstembu reau heeft de lijsten ongeldig verklaard, in gevolge art. 43 der Kieswet. DE COMMUNISTISCHE INTER NATIONALE. „De Tribune" meldt: Het partijbestuur van de Communistische Partij in Nederland heeft, ingevolge de be- sluiten der sinds den wereldoorlog gehóuden congressen van de S. D. P. en de C. P., thans besloten, dat de Communistische Partij zich aansluit:bij de te Moskou op 6 Maart gestichte Derde of Communistische Interna tionale. In het uitvoerend comité, waarin ook zit ting hebben Communistische Partijen van Rusland (bolsjewiki), Duitschland (Sparta- cisten); Duitsch-Oosteurijk, Hongarije, de stelt beschikbaar op bon 11b één halve een heid ANTHRACIET. De maximumprijs bedraagt per y, eenheid: Thuisbezorgd 1.22X Afgehaald 1.15. Zij bericht tevens, dat nog eenige voor raad BRUINKOOL-FIJNKOOL-BRIKET- TEN en! BRUINKOOLBRIKETTEN aan wezig ia, welke buiten' rantsoen en ook voor de Klein-Industrie beschikbaar kan worden gesteld. De maximumprijs ia 4,— per 100 K.G. Bestellingen mondeling en schriftelijk te doen aan het kantoor der Brandstoffen-Com missie, Waagplein No. 1. Namens de Brandstoffen-Commissie, J. H. JACOBSE, Dir.-Administrateur. mens van den minister van marine omtrent het marinepersoneel werd toegestaan voor een nader te bemalen dag. De Indische begrooting werd aangenomen met 52 tegen 21 stemmen (tegen de sociaal democraten en revolutionnaire socialisten). Zonder stemming werd aangenomen de wij ziging der Indische tariefwctten, en de wijzi ging van art. 75 en 109 regeeringsreglement (meer gelegenheid voor inlanders om zich te onderwerpen aan Europeesch recht). Bij de begrooting van Suriname drong de heer Van Vuuren aan op beperking van de macht der koloniale staten. Hij vestig- de de aandacht op den rijstbouw en hoopte dat het voornemen betreffende financieele ge lijkstelling van openbaar en bijzonder onder wijs geen uitstel zou zijn van tegemoetko ming aan de grieven van het bijzonder onder wijs. De Minister verklaarde dat de rijst bouw zijn bijzondere aandacht heeft.- Ten tanzien van het bijzonder onderwijs zal wor den voortgegaan met particele verbeteringen. De begrooting werd z. h. st. aangenomen. Bij de behandeling van de begrooting van Curasao, vroeg de heer Van Vuuren andere samenstelling van den Kolonialen Raad, spoed met een betere onderwijsrege- iing, het uitzenden van meer geestelijken en krachtige verbetering van de haven van Cura sao. De Minister zal den nieuwen gou verneur spreken over den kolonialen raad. Het bijzonder onderwijs zal niet langer als stiefkind worden behandeld. Uitzending van meer geestelijken moet door het koloniaal be stuur worden gevraagd. De heer Bulten vestigde de aandacht op de struisvcgelteelt. De Minister zal deze zaak onder de aandacht van den gouverneur brengen. De begrooting werd zohder hoofdelijke stemming aangenomen. Bij hoofdstuk 11 (Koloniën) der Staatsbe- grooting lichtte de heer Nolens een amendement toe tot invoeging van een memo- riepost voor een bezoek van léden der Staten- Generaal aan de Koloniën. Het amendement werd bestreden als niet veej belovend en duur, door de hoeren Schemer, Teenstra, Van Doorn en Beunier. De heer Muralt zou tegen stemmen omdat het amendement recht zou geven óm naar In- dië te gaan. Het denkbeeld was hem overigens niet onsympathiek. De heer K r u v t meende dat de heer No- lens duidelijker zijn bedoeling moe3t uitspre ken. De heer Al bar da verdedigde het amendement. De Minister liet de "beslissing aan de Kamer Indien het voorstel wordt aangeno men zal hij gaarne medewerken om het uit te voeren in den geest-die bij deze debatten is gebleksn. De heer. Nolens repliceerde. Het voorstel-Nolcns werd verworpen met 35 tegen 28 stemmen. Hoofdstuk XI werd aangenomen met 60 te gen 3 stemmen. Do vergadering werd daarna gesloten. DE STATENVERKIEZINGEN. Gelderland'. Thans zittend. S. D. A. P. Vrijz.Democratem 5 Unie-Liberalen 8 Vrij-Libefaleni "14 Econ. Bond Communisten Alg. Staatspartij 1Plattelanders links Plattelanders rechts 1 Chr. Soc. Partij 9 Anti-Revolutionnairen 11 Middenstanders 21 Roomsch-Katholieken 20 7 Chr.-Hi&torischen 4 Gekozen, 11 4 4 5 2 worden uitgegaan, dat zal worden toegekend Balkan-Federatie, Zwitserland en Scandina- ongeveer anderhalf procent van het laatstge noten salaris X liet aantal dienstjaren.* Thans is de regeling als volgt: Adjudant-onderofficier: jaarwedde 2200, pensioen 720. Sergeant-majoor: jaarwedde 1900, pen sioen 600. Sergeant: jaarwedde 1600, pensioen 480. Dus bedragen de pensioenen minder dan een derde van de jaarwedde. Voorts zal naar verluidt aan de be tere pensioenregeling terugwerkende kracht worden verleend tot 1 Januari 1918, op welk tijdstip ook de verhoogde jaarwedde-regeling in werking trad. Door het Hoofdbestuur van de Onderoffi- ciers-Vereeniging der Landmacht ,;Ons Be lang" was voorgesteld om bij pensionneering het twee-derde deel van het laatstgenoten sa laris toe te kennen en aan deze verbetering der pensioenen terugwerkende kracht te ver-i leenen tot 1 Augustus 1914. BURGERWACHTEN. Naar wij vernemen, acht de minister van Binnenlandsche Zaken het wenschelijk, van tijd tot tijd bijeenkomsten te houden met ver tegenwoordigers der burgerwachten. De bijeenkomsten zullen, zoo noodig, bijge woond worden door de secretarissen-generaal j vie, heeft het partijbestuur zijnerzijds den heer Wijnkoop tot gedelegeerde benoemd. EEN HOOGE PRIJS, j 'De vette koe van den heer Korteweg te Ze venbergen, die op de Paasch tentoonstel ling te Schagen met een eersten prijs werd bekroond, werci aangekocht door een combinatie slagers uit Haarlem voor 2250. Dat wa's naar schatting legem 2.25 per y» K.G. niet uit gebeend. ARBEIDSWET. Ingediend is het ontwerp-Arbeidswet Regel, arbeidsduur8 uur per dag, 45 uur per week. Voorts verbod van nachtarbeid, beperking Zondagarbeid en Zaterdagmiddag. Alles be houdens in het ontwerp aangegeven uitzonde ringen. VERLAGING VAN DE PASSAGE TARIEVEN VOOR OOST-INDIë. Ij Nipa meldt uit Weltevreden, dat het spoe- jj dig is te verwachten, dat de scheepvaart- j; maatschappijen de tarieven voor de passage naar Nederland zullen verlagen. Nipa te Amsterdam verneemt, dat de Mij. „Nederland" en de Rotterdamsche Lloyd in- tusschen inderdaad reeds zijn overgegaan tot verlaging der passagiers-tarieven tusschen in algemeenen dienst of een officier van het Nederland en koloniën. Voor enkele reis Ne- leger, tot het geven van inlichtingen en het i derland-r-Batavia wordt thans (uit en thuis) houden van overleg, terwijl in geval van be- oerekené 1200 eerste klas, 800 tweede langrijke besprekingen ook vertegenwoordi- t klas en 500 derde klas. Deze tarieven wa gers van gemeentebesturen daarbij tegen woordig kunnen zijn. Binnenkort zal een der gelijke vergadering worden gehouden. ren resp 1500, 1000 en 600. KORTE BERICHTEN. De Liberale Unie zal op Zaterdag 10 Mei a.s. een buitengewone algemeene verga- lering houden in het gebouw „Industria" te Amsterdam. Te Eindhoven si een dienstbode van de trap gevallen. Zij kreeg hersenschudding en overleed aan de gevolgen. Het lid der Tweede Kamer, de heer Oud, heeft vergunning verkregen den nieu wen minister van marine te interpelleeren imtrent zijn houding tegenover het perso- I! iieel-vraagstuk. Het O. M. bij de rechtbank te Heeren veen eischte tegen B. en K. wegens inbraken riet afpersing en diefstal te Noordwolde zes HET GOUDEN FEEST VAN HET NEDERLANDSCH GYMNASTIEKVER- BOND. De viering van het 50-jarig bestaan van het N. G. V., die verleden jaar ten gevolge van de tijdsomstandigheden na de plechtige herden king op 15 Maart, den stichtingsdag, afgelast werd, zal nu met den grootst mogelijken luis ter van 18 tot 22 Juh> a.s. te Amsterdam plaats vinden. De Gemeenteraad van Amster dam heeft reeds in beginsel besloten een sub sidie van 5000 voor de feestviering te ver- leenen, terwijl, als de teekenen niet bedriegen, jaren gevangenisstraf, ook bet Rijk door het verleenen van een bij- ..Een politie-agent te Sneek, die drage in de kosten het bewijs zal geven van zijn belangstelling in het nuttige werk, dai het feestvierende verbond in het belang van de lichamelijke opvoeding van ons volk doet De feestelijkheden, tot deelneming waaraan als naar gewoonte ook alle butenlandschc turnbonden zullen worden uitgenoodigd worden ingeleid door repetities ,iu het Stadi- j arbeiders met 30 pet. te verhoogen. In af- jeugdigen arrestant, die poogde te ontvluch ten, met zijn sabel sloeg, is veroordeeld tot 1 maand voorwaardelijke gev. straf en beta ling van 45 schadevergoeding. Het hoofdbestuur van den Land-, Tuin en Zuivelbewerkersbond heeft den verveners e Steenwijk verzocht om het loon der veen- Uitgebracht 136,725 stemmen. on en wel telkens des avonds, op 15 Juli van de leerlingen der middelbare scholen, op. 16 Juli van de bondsvereenigingen, voor zoovci ze reeds aanwezig kunnen zijp, op 17 Juli van de leerlingen der lagere scholen en van de aspiranten, aangesloten bij den Amster- damscheu Turnbond, wier ouders daarbij toegang hebben. De bijzonderheden van technischen en an deren aard zullen in de programma's uitvoe lig vermeld wórden. FUSIE TUSSCHEN DE NEUTRALE VAKCF.NTRA1 ES. Den 2en Paaschdag zal te Utrecht een ge combineerde bestureavergadering van net Nederlandsch Verbond van Neutrale Vakver- cenigingen (N. V. N. V.) en van het Cen traal Comité van Neutrale Vakverenigingen in Nederland worden gehouden, waarop alle besturen van de neutrale vakorganisaties zul len worden uitgenoodigd. In deze vergade ring zal men trachten te komen tot de vor ming van een krachtige neutrale organisatie Volgens het ontwerp-beginselverklaring zal deze organisatie den naam dragen van „Al gemeen Verbond van Vakverenigingen (A. V. V.). Aan dit ontwerp-beginselverklaring is het volgende ontleend „De gedachte, dat kapitaal en arbeid als j twee vijandige machten tegenover elkaar staan, behoort te verdwijnen. Het Verbond wil eerlijke samenwerking tusschen kapitaal en arbeid, naar beginsel van gelijkgerech- j tigdheid. 1 let eischt een grondtoon voor iedereri werknemer, overeenkomstig de behoeften van den tijd, deelgenootschap in het bedrijf en medezeggenschap in de regeling der arbeids voorwaarden. Om machtsvorming mogelijk te maken dient alles vermeden te worden, wat tot prin cipieel mceningsverschil leidt. Daarom kan de leer van den klassenstrijd niet worden aan vaard en daarom mag noch godsdienst, noch politiek als een splijtzwam in de vakorganisa tie worden gebracht." wachting van de inwilliging van hun eisch, rebben zij den arbeid neergelegd. Het rantsoen van katoenen garens voor Nederland kan Engeland nog niet opheffen. De geallieerden zullen weldra omtrent de al gemeene blokkade bepaalde concessies doen. Via Zevenaar is gistermiddag een groot transport Duitsche kinderen naar Duitsch- .and teruggekeerd. D. R O. T. heeft besloten binnenkort ïaar tarieven te verlagen. ji Aan den handel iroroebelbiljetten is ter reurze van Amsterdam een einde gemaakt. In de omgeving-van /.evenaar zijn weer twee gewapende Bolsjewiki gearresteerd. UIT HEILOO. Onze plaatsgenoote, 'mej. A. A. Huizinga, egde te Amsterdam met gunstig gevolg het xamen telefoniste af. VERKIEZINGSVARIA. Te IJzendoofh, Neder-Betuwe werd bij de candidaatstelling voor den gemeenteraad aan de aftredende leden eene verrassing bereid. Door eea groot aantal kiezers waren de zes UIT EG MOND AAN ZEE. Door wijlen Mevrouw Mulder te Amster- lam Is aau de Prins Hendrik-Stichting alhier gelegateerd een bedrag groot 5000. UIT F.GMOND-BINNEN. Huize „Kaninefatum" te Wimmenum, dat 15 April ten overstaan van notaris Top in /eiling zou. worden gebracht is inmiddels uit le hand verkocht aau Dotter van Wagen burg. I Iet geheel zal worden ingericht om 100 ondervoede kinderen te huisvesten. Op het errein zullen 6 barakken Worden gebouwd. Alhier werden 2 lijsten met candidaten -oor den gemeenteraad ingediend. De Katholieke lijst bevat de namen: C. Groot Jzn., Egmond a. d. Hoef, (aftr.), P. Groent, Egmondbinnen (aftr.), J. de Wit, Rinnegom, (aftr.j, W. J. Apeldoorn, Egmond tinnen (aftr.), Baltus. Egmondbinnen, Orij, Egmondbinnen, J. Nooft, Rinnegom nr.), UIT SCHAOEN. In de ten overstaan van notaris C. L. Van den Bergh alhier gehoudten veiling op 3 en 10 April j.l. in het café „de Beurs" aldaar, to verzoeke van de heer en IC Slot te St. Maarten, D. Hartland te Schagen c.s. van de boerenplaats „Kanaan" aan den Boennans- weg te A. Paulowna, grcot 26.93.20 H.A., werd deze plaats gekocht door den heer P. Rozenbroek, bloembolilenhandelaar te Heems kerk, voor de som van 45009.58. Aan den 2-jarigen handelswintercursus te Schagen werden diploma's toegekend aan: A. Barten, M. Biesboer en P. Hagen, allen te St. Maarten, A. L. Butter te Harencarspel, D. Koning en H. Igess te Schaagen, E. J. Ko per te Kolhorn en K. A. Klerk te Burgerbrug. ZUID- EN NOORD-SCHERMER. In deze gemeente komen enkele gevallen voor van mond- en klauwzeer. Voor den gemeenteraad zijn de -Volgen de candidaten gesteld: Voor de Katholieke partij: Jac. Kraakman en C. J. Groot. Voor de Liberale partijF. Posch, C. Bak ker, A. Wiedijk, P. de Boer, J. Smit, T. Scher- merhorn, D. de Geus, W. Schermerhorn Dz., W. Zee, J. Koster, A. Gerritsen en J. Kluft. Voor de S. D. A. P.Simon Kriek, N. Sloo- ten Smit, T. Slooten, M. Broertjes Koning, C. Broertjes, Tr. Vlaanderen Boot en Jac. P. Kreb. UIT AARTSWOUD. Ned. Herv. Gemeente alhier is met 500 hoogd. Het tractemeat van den predikant bij de ver- UTT ANNA-PAULOWNA. De boerenplaats „Kanaan", aan den Boer- mansweg te Anna Paulowna, groot 26.93.20 H.A., werd ten overstaan van notaris C. L. v d. Bergh in „de Beurs" te Schagen ver kocht voor 45009,58. Kooper werd de,heer P. Rozenbroek, bloembollenkweeker te Heemskerk. OUDE-NIEDORP. In het lokaal van den heer A. Mijts werd Vrijdagavond door notaris de Boer het woon huis met twee akkertjes land geveil, liggende aan den Veenhuizer Middenweg in de ge meente H. H. Waard, eidendom van de wed. S. Wit. Van perceel 1 en 2, huis en land, sa men groot' 32.70 aren werden kooper D. Ur- sem e. a. te H. H. Waard voor 2065. Van perceel 3, bouwland, groot 11 Yi snees de heer C. Bart te H. H. Waard voor 828. ïtn- (aftr.)-, J. Apeldoorn, Egmondbinnen L van Dam, Wimmenum, J. Zonneveld, nenum (aftr,). De lijst door de Protestantsche kiezers in gediend, bevat de volgende namen: C. van Duin, Egmondbinnen, A. Dekker, Egmond ad. Hoef, H. Docter, Egmondbin- d. Hoef, Chr.. ïcn, Th. H. Krom, Egmond a Brouwer, Egmondbinnen, C. Egmond a. G. Hoef. Hoogeb oom, VALSCHE BANKBILJETTEN. Naar aanleiding van de vele ingekomen recherchelijsten betreffende het in ontvangst nemen van valsche bankbiljetten van 1000, vestigt de Commissaris van Politic de aan dacht van belanghebbenden daarop. Het ken- teeken er van is, dat de Nederlandsche maqgd op het biljet minder goed afgedrukt is. Ove rigens zijn de biljetten vrij goed nagemaakt. EEN GOUDEN JUBILé. Den 18 April a.s. zal de heer C. Nap zijn 50-jarige dienstbetrekking bij de schildersfir ma Wigman en Zoon herdenken. Het zal den jubilaris dien dag stellig niet aan blijken van belangstelling ontbreken. DE EERSTE AARDBEIEN. De heer E. Mak alhier heeft gisteren aan gekocht de eerste op de veiling alhier aange voerde aardbeien. EEN BEKENDE ZAAK VERBOUWD. We werden uitgenoodigd een bezoek te brengen aan het pas verbouwde schoeuiiiaga- zijn van de firma Van Nieuwkmjk, Houttil, alhier. En wij zijn vol lof over de aange brachte veranderingen. De étalages zijn thans volgen® de nieuwste eischen ingericht, terwijl achter de watkei een ruime geriefelijke paskamer aange bracht is. De firma Van Nieuwkuyk blijkt in aile op zichten met haar tijd ïnee te gaan. I GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. 1 Laat 143. Tel. 645. Geopend 'op alle werkdagen, van des voorm. 9 tot 11 uur, en bovendien des ■Maandagsavonds van 7 tot 8 uur. Aangeboden4 bakkers, 5 banketbakkers, 3 bankwerkers,' 2 behangers, 2 bierbrouwers, 1 bloemist, 1 boerenarbeider, 1 boekdrukker, 1 boekdrukker-zetter, 1 colporteur, 3 electri- ciens, 2 electro-momteurs, 1 gas- en waterfit- ter, 11 grondwerkers, 1 kantoorbediende, 1 kantoorlooper, 3 kellneres, 2 kleermakers, 3 klinkers, 1 koetsier, 1 kok, 2 kruideniersbe dienden, 2 landbouwers, 1 loodgieter, 79 los se werklieden, 1 machinaal-houtbewerker, 3 machine-bankwerkers, 2 machinisten-stoker, 1 mat reizigers, 5 schippers, 2 schilders, 1 schoen maker, 6 slagfrs, 1 stalknecht, 3 sfeenbikkers, 1 steenhouwer, 2 stokers, 4 smeden. 42 siga renmakers, 3 tabaksbewerkers, 6 timmerlie den, 1 veedrijver, 2 voerlieden, 1 werkster en 2 winkelbedienden. Gevraagd: Agenten voor èene levensverze kering-maatschappij, 1 bakker, 1 dagmeis je, 1 electricien, jongens voor licht pakwerk, 5 losse werklieden, 4 metselaars, 2 schilders, 1 aankomend smid, 5 timmerlieden en 1 werkster, Alkmaar, 12 April 1919. De Directeur, C. DEKKER. CINEMA AMERICAIN. Inderdaad een charmant filmwerk dit „Wit te Schort", waarin Suzanne Grandais, ae be kende Fransche actrice, op zoo voortreffelijke wijze de hoofdrol vervult, 't Is een alleraar digste, eenvoudige geschiedenis, terwijl het uitmuntende spel van allen dit werk maakt tot iets voor hen, die graag iets fijns zien. Edith komt na den dood van haar ouders uit Australië naar Frankrijk om haar verder leven te slijten in het huis van haar oom, den h d'Alroy, die met zijn dochtei Gisèlc op het prachtige kasteel „Charmettes" woont. Zij leert Maxime de Rives kennen. Deze blijkt echter medeplichtig aan valsche speculaties van haar oom. Edith weet alles en waar schuwt Maxime. Hij luistert niet. Edith gaat weg en wanneer Maxime kort daarna in een ïagazijnbediende, 1 metaaldraaier, 2 opper- eden, 7 pakhuisknechts, 1 plaatwerker, 4 klein restaurant komt, wordt hij daar tot zijn groote verwondering bediend door Edith. Maxime komt tot inkeer. Gisèle heeft ook geen invloed meer op hem. De valsche specu laties van d'Alroy komen aan 't licht. Maxi me en Edith gaan beiden werken op een fa briek. 't Slot is alleraardigst. Leuk gevonden dat posten der twee brieven ,4ii 't begin en aan 't einde. 't Spel is zeer goed verzorgd. Gaarne noe men wij nog Jean Signoret Jr. ais Mexime. De kiekjes van 't kasteel Charmettes" zijn zeer mooi. 't Programma wordt aangevuld met eenige aardige nummers (o. a. Ham en Bud) en goede muziek. VOETBAL. De wedstrijd ^lcmaria—D. E. C. van j.l. Zondag, cue zoo'n emotioneel verloop en zoo'n zonderling einde had,4s door den Bond voor morgén opnieuw Vastgesteld 'op het Alcmaria-terrein alhier. Als scheidsrechter is thans aangewezen de heer van der Lee. Op verzoek van het Alcmaria-bestuur wijzen wij het publiek er nog eens nadrukkelijk op, dat het zich beslist dient te onthouden van op- of aanmerkingen op de leiding van den scheids rechter. Ook zal het den toeschouwers icu strengste verboden zijn het speelveld te betre den. Allen moeten medewerken om den wedstrijd een zoo ordelijk mogelijk verloop te doen hebben. Houdt men zich niet aan de or de-maatregelen, dan kan dat voor dc vereeni- ging Alcinaria niet anders dan nadeelige ge volgen hebben. Dat de belangstelling morgen groot zal zijn en dat het aan snannmg niet zal ontbre ken, nu daaraan twijfelen wy geen oogeatlik DAMMEN. Morgen zal de revanche-wedstrijd plaats hebben tusschen de dammers uit Alkmaar en Zuid-Scharwoude. 's Middags om half twee wordt begonnen in het lokaal van den heer Bos aan het Waagplein. Voor de overwin nende vereeniging is door de Alkma^rsche Courant een zilveren medaille beschikbaar gesteld, terwijl ook V. V. V. alhier een me daille uitlooft. De uitslag van de eerste ont moeting was 24—20 voor Z. S. Alkmaar zal alle krachten inspannen ook nu te winnen BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene ken nis, dat ter gelegenheid van de GROOT E VOORJAARSVEEMARKT op DINSDAG 22 APRIL a.s., het vee, hetwelk niet per vaartuig naar de markt Wordt gebracht, al '.een aangevoerd jnag worden langs den HELDERSCHEN WEG, over de HEILÜOëRBRUG en over de FRIESCHE BRUG. Aanvoer van vee over de Geesterbrug, de Nieuwlandersingelbrug, de Emmubrug, de Schermervlotbrug en de rustieke voetbruggen is verboden. Het vee, hetwelk over de Boompoortshrug bij het Zeglis de stad inkomt, mag slechts naar de markt vervoerd worden langs de Voormeer en de Bierkade, over de Schermer- vlotbrug en langs den Kanaaldijk naai' dc Friesche brug. Het per vaartuig aan te voeren vee mag uitsluitend gelost worden aan de Kanaalka de, op de door den Havenmeester aan te wij zen plaatsen. Bij de TEXELSCHE-, de HEILOOéR- en de FRIESCHE BRUG en aan de KANAAL KADE zal het aan te voeren vee door des kundigen worden onderzocht. In liet algemeen mag geen vee ter markt worden geplaatst zonder voorafgaand des kundig onderzoek en in geen geval vóór des morgens ZES UUR. ALKMAAR, den 10 April 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. HET CONFLICT IN DE METAAL BEDRIJVEN. AMSTERDAM, 12 April. De heer de Miranda heeft heden het volgende schrijven gezonden aan oen heer Triebeis, voorzitter van den Betaalbond: „Het N'. V. V. heeft mij bericht, dat het besloten heeft, mede naar aanleiaing van de door u en den heer Goedkoop gegeven toe lichting in de conferentie van Woensdag en Donderdag j.lhet .voorstel van 10 April, ter beëindiging van den strijd, aan de stakers voor ite leggen zoodra het van mij •bericht heeft ontvangen, dat de goed keuring op dit voorstel van uw algemeen bestuur zal zijn gegeven. Ik verzoek u dus het algemeen bestuur bijeen te roepen en mij ten spoedigste van uw besluit mededce- ling te doen." 1 MEI-OPTOCHT. AMSTERDAM, 12 April. (V. D.). Naar wij vernemen, heeft de burgemeester toe stemming verleend tot het houden van 1 Mei optochten. CLEMENCEAU GEEFT ZONDAO INLICHTINGEN. AMSTERDAM, 12 April. Het Han delsblad meldt uit Parijs, dat de radicaal- socialistische groep uit de kamer heeft be sloten een delegatie aan Clemenceau te zen den om hem inlichtingen te vragen over de werkzaamheden ter vredesconferentie. Cle menceau heeft geantwoord, dat hij de hee- ren Zondagochtend zal ontvangen. EEN WEKELIJKSCHE VRIJE DAG VOOR HET SPOORWEGPERSONEEL. AMSTERDAM, 12 April. (V. D.). Voor het spoorwegpersoneel zal binnen zeer kor- ten.tijd een wekelijksche vrije dag worden ingevoerd. VALSCHE MUNTERIJ. BRUSSEL, 12 April. Alhier is door de politie een valsche munterij ontdekt. In verband hiermede zijn 2 personen gearres teerd. De valsche munters vervaardigden stuk ken van 50 en 25 francs. DE VREDESCONFERENTIE. £ERN, 12 April, Uit Parijs wordt var- Op gtf T 1 iFn rt 11 4 I M /V r t A l/\ 1. ,.11. /vM /V 1 r n lil. Al /I A11 BHHHI

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2