2 Damrubriek. Honderd Ben en Iwinstigste Jaargang. ZateH-r 12 April Parijsche brieven. Provinciaal Nieuws, Wenken voor Land- en T uinbouwers In de Alkmaarsche Courant van 5 April j.l. komt van de hand van den heer C Nobel te Haarlem een overzicht voor van de land- arbeiderswet, door minister Talma bij de Tweede Kamer ingediend en door minister Posthuma op 30 April- 1918 in het Staats blad gebracht. Aangezien er zeker vele be langhebbenden bij en belangstellenden in deze wet zullen worden aangetroffen, is het gewenscht, bij enkele bepalingen dezer wet eens even stil te staan. De bedoeling dezer wet is niét, een groot aantal keuterboertjes te vormendfe landar beider moet in de eerste plaats in loondienst blijven doorwerkenzijn vrije tijd mag hij be steden aan de bewerking van den hem in koop of huur afgestanen grond. Is deze grond een maal door spaarzaamheid zijn eigendom ge worden, dan kan hij. aan uitbreiding van zijn bedrijf gaan denken. Men meent in deze wet een krachtig middel in de hand te hebben om den trek van de landbevolking naar de ste den tegen te gaan. Of dit doel werkelijk be reikt' zal worden, zullen we pas over eenige jaren na kunnen gaan. Volgens de Redactie van het Landbouw weekblad zijn reeds onderscheidene aanvra gen van op te richten vereenigingen, welke zich met de praetische uitvoering au lien be lasten, in behandeling. Ook de Maatschappij tot Nut van 't Alge meen heeft zich voor de zaak geinteresseerd, zooals kan blijken uit onderstaand ingezon den stuk in de Leeuwarder Courant, van de hand van den heer J. H, H. Piccardt, burge meester der gemeente Wonseradeel en naar ik meen, lid van het hoofdbestuur van boven genoemde Maatschappij. Het hoofdbestuur der „Maatschappij tot Nut van 't Algemeen" heeft bemerkt, dat vooral in de departementsgroepen dier maat schappij, n.l. de bestaande districten- als 's-Gravenhage, Utrecht, zuidelijk deel van Zuid-Hóland, Friesland enz. veel geveeld wordt voor steun aan de regeering in zate de toepassing wan de op 15 -November IMS in verkrijging door derewoning met het daarbij gelegen land en de kosten van de eerste noodige verbeteringen aan de btstaande gebouwen en grond besteed mag worden, bedraagt 4000. Wat kan men daarvoor krijgen In Holland en Frieslaad Biet veel, in Brabant én Drente mm-, althans in oppervlakte, maar het is er dan ook naar. Ook de finantteele zijde van de zaak mag wel een» onder de oogen worden gezien. Ge steld dat het gelukt, een woning met een lapje land voor bovengenoemd bedrag te -krijgen. De landarbeider, die dit aanvaardt, zal zelf 1/10 van de koopsom met eventueele verbete- rmgskosteu moeten betalen, dus 400. De rest wordt hem döor de gemeente, een vereeni- ging of stichting verstrekt, doch zoolang de landarbeider nog geld schuldig is, blijft het plaatsje bezwaard met een eerste hypotheek van dat bedrag. Hiervan zal hij gedurende 2 jaar 4 pet. rente moeten betalen en: daarna nog 30 jaar 54/s pet. Daarmede zijn aan koopsom m rente afbetaald, zoodat het plaatsje zijn volle eigendom is geworden. Uit deze gegevens is te berekenen, wat men alzoo heeft betaald, om in het bezit van zijn wet tot nomet woning ia-eigen werk in landarbeiders van lah dom of los land in pacht. Het heeft niemand minder dam professor I. B. Cohen te Groningen bereid1 bevonden een Handleiding voor de uitvoering dier wet samen te stellen en- bovendien in vlugschift- vorm den hoofdinhoud dier wet weer te geven. Thans, doet bedoeld hoofdbestuur een be roep op alle gemeentebesturen in een circu laire om met hem het departement van Lind? bouw op krach-tlge wijze te steunen door èn Handleiding en vlugschrift in zoo groot mo gelijk getal te bestellen vóór 15 April (ons de oplage te bepalen) en daarna te plaatteen, De Handleiding ad 1.50 is vooral be stemd voor hen die in- aanmerking komen om de wet uit te voeren, dit zijn leden van dage- lijksch bestuur, van den raad, secretarissen, ambtenaren ter secretarie en vooraanstaande ingezetenen, die er aan denken een vereen-?- ging pf stichting in den zin der wet in' de ge meente in het leven -te roepen-. Achtereenvolgens worden daarin op weer bevattelijke wijze beteekenia en hoofdinhoud der wet ingeleid, waarbij m het kort ook bui- tenlandsche methodes aangegeven, korte in houd rapport staatscommissie van 1906, de hoofdvragen, die zich bij de oprichting van vereenigingen of stichtingen voordoen,' sa menstelling statuten, de gang der uit de wet voortvloeiende werkzaamheden-, waarna in 4 bladzijden een pakkend slotwoord. Een model voor statuten van een Vereeni- ging ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders en model voor een besluit op een aanvrage tot verkrij ging van een plaatsje met aanwijzing van het plaatsje, dito zonder aanwijzing van het plaatsje, dito tof verkrijging van los land in pacht, model voor een- pachtcontract voor het land. Het vlugschift (16 bladzijden druks) wordt bij honderdtal 10 beschikbaar gesteld om door colportage k 15 et. per stuk te wortet verspreid. I Iet gemeentebestuur van Worfteradeel be stelde reeds 2000 exemplaren vlugschrift en 10 exemplaren handleiding. Men volge alge meen dit voorbeeld, daar het gevolg der wet inderdaad in de eerste plaats zal kunnen zijn verhooging der welvaart onder de klasse der kind arbeiders, maar ook van de productie. Alle landarbeiders hebben recht op grondl in voortdurend gebruik. Menigeen zal met liefde zijn eigen- stukje grond bebouwen en zal meer dan in loondienst het geval is, het verband iusschen den arbeid en het arbeidsproduct voelen. Een landarbeider, die grond in gebruik wcnscht doet goed zich thans reeds tot het ge meentebestuur te wenden om grond- in gebruik en op dit bestuur rust de taak den aanvrager all-" mu secretarie te bekomen. e opzichten ter wille te zijn. Aanvraag formulieren daarvoor zijn gratis op elke Een tegenstander van de Wet zoir zeggen: Ziezoo, het lokaas is uitgeworpen, de vraag is nu of de visch wil bijten." Daar het altijd nuttig is, een plan- eerst ter. dege te overwegen1, voor men tot uitvoering overgaat, zal men, alvorens zijn aanvraag om grond' in bezit of huur te ontvangen, wel ernstig moeten overwegen-, welke de gevolgen van z'n daad kunnen- zijn. Ook is het volstrekt niet de bedoeling, iedereen in de gelegenheid te stellen een „plaatsje" te bekomen:; men moet beslist „landarbeider" zijn, d. w. z-. van het in loondienst verrichten van landarbeid1, zijn hoofdberoep maken. Vat de hier land- en tuinbouwers samen-? Beide verrichten- land arbeid, doch op zeer verschillende wijze en als ik nu zie naar het bedrag, dat besleed kan worden voor den aankoop van een- plaatsje dan zou ik zoo zeggen, dat men daarvoor niet veel kan krijgen m dén tegenwoordigen tijd en dan zal de gebruiker, out den grond zoo intensief mogelijk te gebruiken, zich beslist op den tuinbouw moeten toeleggen. Hetmaximum-bedrag, dat voor een arbei- plaatsje te komen. -Had de eigenaar zijn gulden uitgezet tegen- 4 pet., dan mist hij nu gedurende 32 jaar daarvan de rente of totaal 32 X f 16 496, 4 pet. van 3600 gedu rende 2 iaat 288, 5*/» pot. van 3600 gedurende 30 jaar 6264. Totaal 7048. Dit bedrag moet nog vermeerderd -worden- met de grondlasten en de kosten van onder houd van het huisje, die ten laste van dm eigenaar zullen komen Daarvoor bezit men dan een eigendom ter waarde va® 4000 en is iatussehen minstens 57 jaar geworden. Nu bedenke men hierbij, dat, als men zoo'n plaatsje gedurende dim tijd in huur had ge had- en men- had 5 pet. van het bedrag aan huur betaald, wat zeker niet hoog is, dan had men in 32 jaar opgebracht 32 X 200 6400 zonder nog een steen daarvan zijn eigendom te kunnen noemen. Daartegeflpver staat, dat men zijn 400 had kunnen behou den en dit kapitaaltje, uitgezet tegen rente op rente tegen- 4 pet. 'a jaars was dan aange groeid tot een bedrag van een 1500. Overigens zijn er iin de wet nog wel enkele zaken, die niet recht duidelijk zijn en met ver langen zie ik uit naar de in bovenaangehaal- stuk genoemde handleiding, na het verschij nen- waarvan ik nog wel eens op de zaak dmfr terug te komen. zijn om zich in zijn vak hulpeloos en miskend iC voelen. Het republikeinsche Frankrijk is liet land der hiërarchie Bij uitstek. Een volgende maal hoop ik u meer te schrijven over de verschillende groote Parij- sche bladen en hun richtingen. Als «en hier voor een boekenstalletje staat en al die vredig dichtgevouwen opeengestapelde couranten ziet geeft men er zich gemeenlijk geen reken schap van welk een wereld van overtuigingen -n tegenstrijdigheden dat geschrijf van één dag vertegenwoordigt En toch, welke macht is geweldiger in deze dagen, zwaar van 't streven en de wisselingen der volken, dan d e stem des massa's: de pers. STÓFAN. er eea espondent). Aprï ONZE VLEESCHPRODUCTIE IN Dt TOEKOMST. In „de Vee- en Vleeschhandel" schrijft de heer Bierman De enorme achteruitgang van onsen veesta pel heeft bovengenoemd vr*»pg?tuk gemaakt tot een der belangrijkste kwesties, mé® zou het kunnen noemen de kwestie van uen dag. Haar op te 'lossen is het werk van ecu specia list, die na emktige studie met een oordeel kan komen, dat pretendeert een basis te zijn, waarop men verder kan bouwen. Dat het vraagstuk niet nieuw is, dat voor ruim zestig jaar reeds belangstelling zelfs koiiinldijke voor was, moge blijken uit het volgende, hetgeen ik cite uk het „Friesch Weekblad" van 22 Maart 1910- „In 1854 werd door een commissie rapport uitgebracht msske een vijftal door Z. M. Koning Willem III o. a. sax» Tiet Bestuur der Friesche Maatschappij van Land bouw en Veeteelt gesteld. Op de derde vraag: welke zijn de gedachten der verschillende Maatschappijen en Genootschappen omtrent de bovenstaande strekking tot het invoeren van vreemde rassen waarmede men werkelijk begonnen is? Kunnen de voortreffelijkheden van deze ook misschien de bijzondere nuttige eigenschappen van dl onze, als het melkge vend vermogen, in den weg staan? Naar wel ke regelen zullen op onze tentoonstellingen de keurmeesters in dat opzicht oordeeten? Waren alle afdeelingen van eenparig gevoe len, dat het onderzoek met betrekking tot het kruisen van inlandsche rassen met vreemd soortige stieren wel loffelijk was te noemen, maar geen openbare onvoorwaardelijke aan moediging verdiende, vooral met betrekking tot Friesland, waar een randensoort wordt gevonden, dat zoef het niet alle overige bekende rassen in melkrijpheid overjxeft, met de beste althans voorzeker gelijk is iéadaim? Verder o. m,Tot vetwording bestemd blijft de inlandsche koe door haar vast gestal, een groote massa vast en alfervoortreffelijksi vleesch en van wijden omvang gemakkelijk dragaen en het is wel te denken, dat deze vleeschsoort chemisch ontleed kan opwegen tegen de meer lossere der fijnere Engelsche rassen." Aan „de Producent" van 10 Maart ont leen ik het volgende uit een rede: „Wat is liet belang van den veehouder in de toe komst?^, uitgesproken door den heer j. H. W. Th. Reimers in eene vergadering van de afdeeling Gouda van de Hollandsere Maat schappij van Landbouw op 3 Maart j.l te Gouda: „De yeeteeelt wordt een steunpilaar van economisch Nederland. Geen uitbreiding van den veestapel wen .Uit spreker in de eesn/te plaats; men mist trouwens de zekerheid dat men voor veel vee voldoende voeder zou hd>- vee- houdersbedrijf moet met alle kracht worden gestreefd. Productieve koeien moeten er ge fokt worden, dieren die hun voeder omzetten in een maximale productie". Een punt van bespreking maakte dus reed» in 1854, maakt nog steeds in 1919 uit: „Hoe te komen tot een hoogste productie van vleesch-en melk beide?" Hierover is men 't algemeen eens: een dier te fokken hetzij door kruising met binnen- landsche hetzij door kruising met buitenland- sche rassen, dat in zich vereenigt de hoogste melk- en vleeschproductie, is een onmogelijk- (Van onzen Parijsche corresj (Nadruk verboden Parijs 2 April 1919 Ik heradem en ik heb het plan opgegeven om straatveger te worden. Geloof niet, wel willende lezer, dat het drukke stadsleven mijn brein verward heeft, want mijn opmerking is niet zoo absurd als ze op 't eeiste gezicht lijkt. Als ik hier morgen straatveger wordt, dan ben ik zeker van mijn 30 francs per dag en ik .wil u wel bekennen, dat niet iedere jonge ondernemende Hollander,hier in Parijs zooveel zilverlingen voor zijn dage- lijksch onderhoud beschikbaar heeft. En ik heradem, omdat ik simds eenige dagea bui tengewoon suffisante maaltijden gemeten kast voor iets dat lijkt op de veel geciteerde „pril d'avant-guerre". Wij. hebben hier gekregen, in alle groote restaurants, onze schotel» van het „ravitaillement", samengesteld uit Ame- rikaansch in ijs geconserveerd, door 't stads bestuur verstrekt vleesch, en, met de vrijgege ven Iegefvoarraden ran boonen, rijst, enz, enz als allersmakelijkste ea ten slotte zeer ben; maar naar intenviaeering van het Panjsch aandoende spijzen ©pgedisctó. Ver- 1 der hebben we onze 400 gram voortreffelijk wittebrood (met een, typisch Fransch, soort van officieel excuus voor deze nog niet geheel opgeheven rantsoen eer ing op de keerzijde der broodkaart) anderhalf pond suiker maande- ljjksch (rijkelijk voldoende voor onze Café au Iait, waarin de melk voorloopig nog ont breekt) en verder immers de ongetwijfeld veel zoetere saccharine (weest niet verontwaar digd degelijke Hollandsch huismoeder over deze laatste leeke-opmerking). En hoewel een ieder met Parijsche sta astrots zwijgt over liet totaal uitblijven van boter en zich stilzwij gend schaamt over het feit dat de liter roode wijn nog steeds twee franc doet (hoe ondank baar nietwaar, geachte Nederlandsche heer des huizen, die met weemoed aan zijn geslon ken wijnkelder denkt), over 't algemeen is men tevreden. (Wel opmerkelijk is, dat men delwijn in het ravitaillemem heeft opgeno men, blijkbaar oor.leelend dat een land zijn producten niet uitsluitend naar het eiwitge halte behoeft te waardeeren, maar dat al wat tot de tevredenheid van het volks- en gezins leven bijdraagt, landsbelang Is. Terecht blijft de absinth verboden, waarschijnlijk voor- oed). En tevreden en goedkeurend knikt e Parijsche burger bij het lezen van het min of meer pompeuze offtcieele affiche omtrent de belastingen, dat met idem zooveel woor den zegt dat: „l'Alkmande paiera d'abord"; dat geen nieuwe belasting zal ingesteld wor den voordat de Duitsche schadevergoedingen daar zijn. En de Parijsche burger is ervan overtuigd, dat de expeditie naai Rusland wel niet zal behoeven door te gaan en bladen als „l'Intemationale" en „la Vogue", die niet ge heel instemmen met den stand van zaken op internationaal en maatschappelijk gebied, verschijnen met rijkelijke coupures van den censuur. Van de internationale besprekingen weet men overigens zoo goed als niets en wat den algemeenen socialen toestand aangaat, daaromtrent heeft niemand zekerheid, even min de hoofdredacteur van de aristocratische „Figaro" als de zwaar gecenseerde radicale volksbladschrijver. Wij leven nog in het tijd perk van herademing na de directe ontberin gen van den oorlog, er wordt steeds maar meer gedemobiliseerd en een ieder streeft momenteel naar een goede situatie voor zich en zijn gezin. De opinies over de zaken van het gemeene- best hebben bij het publiek nog geen vasten vorm aangenomen. En meer dan ooit leeft men hier in Parijs in het teeken der sollicita ties en protecties. Wie maar streeft naar ver betering van maatschappelijke positie, zoekt znij relaties van vóór den oorlog op, om hier te bereiken wat men niet bereikt zonder hulp avn invloedrijke menschen. Hoe geestig zegt Dumas-fils hét in zijn voorrede voor la Dame aux Camelia's en tegelijk hoe vol van na- schrijnend jeugdverdriet: „Weet je waar al die menschen naar toe gaan, die zich voort- reppen langs de Boulevards, in rijtuigen, te voet, in menigte? Ze gaan den man zoeken die ze door zijn invloed moet helpen." En men hoeft zijn jeugdige Dumas of Rodin te land en Duitsch-Oostenrijk langer zonder voedsel te laten en befl door onmogelijke vredesvoorwaarden finantieel en moreel trachten onder te brengen, deze landen maken tot een bolwerk tegen het wereld-oiganisme- verniclende bolsjewisme, hoe eerder wij een vrij normalen toestand tegemoet leun oen zie®, maar hoe eerder ook wij gereed ftioete» zijn om. op het eerste sein 'one aandeel te kunnen nemen in de vee- en vleeschvoorziening van Europa. e Aan handel en landbouw thans de taak deze vee- en vleeschvoorziening mogelijk te maken; dat zij toonen niet alleen te begrijpen dat hun eigenbelang hiermede gemoeid is, maar dat het een deel is van onze volkswel vaart, waarvan zij te zijner tijd hun indirect voordeel hebben. Ik kom nog even terug op den invoer van vee voor de vetweide Invoer van weidevee is heusch geen overdaad, 't is wel degelijk noodig. Er is een schakel door afslach ting van te jong fok- en gebruikevee vit de ketting, die de veeteelt vormt, gerukt, welr ke dient te worden vervangen. Bij onze autoriteiten heeft de meening post gevat, dat 't zeer goed mogelijk is de plaats, opengevallen door het afgeslachte jonge vee, in te doen nemen door vroeger droogmaken van afgekalfde koeiendeze maatregel zou kunnen .worden toegepast wanneer we ons al leen met het heden hadden bezig te houden, maar we moeten verder, we moeten een toe komst tegemoet van harden bestaanstrqd en zware concurrentie. 't Ligt dus geheel 'in de lijn van onze vee- en vleeschproductie, dat we, indien mogelijk, leveüd-vee invoeren óm in de weide of op sial vet te maken, zoodat ons fokmateriaai niet ten offer behoeft te vallen voor onze vleesch voorziening, maar beschikbaar blijft voor het doel waarvoor het bestemd ie: voor de fok kerij dus, voor den wederopbouw van onzen veestapel zooals die vóór den oorlog was. België voert, ben ik goed ingelicht, pl.m. 30.000 stuks ve in, omdat deze wijze van in voer hoogstwaarschijnlijk goedkooper is dan invoer van vleeschhiermede zal tevens de al of niet gegrondheid van de theorie, dat bui ten landsch vee hier niet gedijt, bewezen wor den. 't Is logisch dat we hier modewerking zou den moeien hebben van onze Regeering, dat zij niet dezelfde moeilijkheden ik laat bui ten bespreking of ze al of niet gemotiveerd zijn aan dezen invoer in den weg zcrn moe ten leggen ajs aan dien van spek en vleesch. Men moet bij invoer natuurlijk niet denken aan invoer van uit de prairiën omgevangen vee, zooals die vroeger ie Antwerpen, Liver pool, Deptford, enz^ aankwam, maar aan ge- acclamatiseerd vee b.v. uit Engeland, waar eerder een overschot dan een tekort aan vee is en ik zou me sterk vergissen, als 't niet mo gelijk zou zijn vandaar prima-vleesch-produ- ceerend vee in te voeren tegen prijzen cue hier de weiderij loonend zouden doen zijn en dat tevens vleesch zou leveren tegen een prijs vèr UIT KOEDIJK. Morgen. Zondu^>r, ;ddag 2 ntir (mgnwe tijd) zst de heer j. van Eiuwfait, W'l'lilirfr Y*n de aid. Alkmaar van de Verwxugtns vtm MQIttraadifig, m fort Man ah'iic! !sn lezing houden over: „lijfcvsr- i acultadeve UjkverE; heid. Geen meeningsverschil bestaat ook over het feit. dat we de vleeschproductie op moeten voeren zonder de m ikproductirtfe schaden, dat wc moeten maken van Nederland een groote: vleesch-producprit dan het reeds was, een vleeschproduceerende mogendheid, die o alle buitcniandschc markten gewicht schaaL kan leggen. Nu wil ik den tijd niet vooruitloopen en zal me daarom tot de' kern van de zaak bepalen en trachtei, de vraag te beantwoorden..Hoe komt ons land op de vlugste wijze door zijn vleesch-misère heen? Hoe voeren we zijn vleeschproductie hel vlugst op, maar tevens hoe maken we dat deze zoo goed mogelijk wordt?, A Op het eerste gedeelte van de vraag zou ik willen antwoorden: Laten we invoeren het zij levend ofgeslacht vee zooveel we maar kunnen en met bekwamen spoed, laten we desnoods, evenals België, vee invoeren,, ge schikt voor de vetweide zooveel als het in gekrompen weiland dit toelaat onze eigen veefokkerij met energie uitoefenen, verder oiizs landerijen zoo spoedig ze niet meer noo dig zijn voor den verbouw van menachelijk voedsel, weer geschikt maken voor weiderij of verbouw van dierlijk voedsel. Dan is de tijd gekomen dat we het tweede gedeetle van mijn vraag moeten bespreken, de mogelijk heid om behalve groot-producent ook produ cent te zijn van vleesch, dat met het beste wat 'er is kan concurreeren, want hier ben ik zeker van de productie van veel en prima vleesch wordt althans voor de naaste toe komst een enorme brond van inkomsten. Wanneer toch éénmaal de sovjet-vulkaan opgehouden zal hebben haar onrustzaaiende, niets ontziende bolsjewistische lava over Oost-Europa uit te braken en een tijd Van vrede en rust en van opleving van handel en verkeer zal zijn aangebroken, zal Nederland in de eerste plaats zijn aangewezen om be halve fokvee, levend of geslacht vee te leveren, geschikt voor onmiddellijke consumptie; onze geographische ligging wijst ons als het ware daarvoor aan. Van deze eerste vleeschvoorziening der ge teisterde landen zal-voor een groot deel onze vleeschhandel in de toekomst afhangen. Zijn wij in staat in de behoeften te voorzien, daar bij op eene wijze, die alle prijs- en kwaliteit- concurrentie tart, dan zullen we een niet te missen factor in deze bevoorrading worden. Hoe sneller de geassocieerde mogendheden hun dwaling inzien en in plaats van Quitsch- beneden den tegenwoordige, hier geldende. Tot nu toe heeft de veeteelt in Nederland zich voornamelijk bewogen in de richting van melkproductie en waar melk- en vleachpro- ductie zich niet tegelijkertijd tot hun hoogte punt kunnen ontwikkelen ik wem hierop reeds sprayt 't vanzelf, dat de vleeschpirc ductie in oog land hieronder geleden heelt, Hoe hooger de melkopbrengst van een vee slag door paring van dieren met hooge mcllt- cijfere opgevoerd wordt, hoe meer dit hier door in grootte? en gewicht verliest, zwakker wordt van constitutie, bevattelijker voor tu berculose een schitterend beeld hiter van geeft Friesland, waar het percentage tu berculeus vee zeker het hoogst ia en dus minder in aanmerking kom als vleeschprodu- cent. Waar niet in de eerste plaats aan melkop- hfengst wordt gedacht, zal het vee zwaarder van bouw zijneen goed voorbeeld hiervan zijn de Groninger blaarkoppen en wanneer deze even goede vet- als vleeschproducenten waren was onze taak niet moeilijk, zouden we niets andere te doen hebben dan dit vleesch-dier te volmaken. Dit is echter niet het geval ;'dit vee is voor den slager in de eerste plaats, voor export, wanneer 't hiervan- nog eens komen mag.Tn de tweede plaats mei het gewenschte artikel, hoe goed geweid of hoe goed gemest, het zal nooit een heel zwaar vet-rijp beest worden, hoogstens een „vleesch beest van de goede soort, zonder meer. Ook kruisingen van de verschillende Neder landsche rassen hebben tot geen -evredigende oplossing geleid, tenimuate niet tot een op lea sing zooals wc ons die gaarne zouden weu- scheneen fokproduct van zeer hoog gewicht aan vleesch en vet, geschikt om zich te kun nen meten met het beste buitenlandscbe vee, hierop den voorrang te behalen en zich al dus nummer één te plaatsen op de wereld markt. Wij moeten dus naar andere middelen onir zien om tot ons doel te geraken. Naar mijn meen ing is verbetering in onze vleeschproductie alleen te bereiken door in- voer van Engelsch of Franach vee, zooals ik terloops reeds opmerkte. Dit ingevoerde ve< zou niei moeten dienen om met ons vee te kruisen, neen, het zou vaii een bepaald veeslag moeten zijn, waarmee voorloopig afzonderlijk zou moeten worden gefokt, zoodait we naast onze melkrassen een vleesch ras vormden, waarmede we het doel, dat we voor oogen hebben, kunnen bereiked, n I liet verkrijgen van vee, dat in kprterèn tijd, dus op goedkoopere wijze, vet te maken is dan ons vee, zoodat we meer en goedkoo per vleesch zouden kunnen produceeren en dus een vleeschproducent zouden worden van den eersten rang. Dat een dergelijke invoer er geen zou moe ten zijn van enkele stamboekbeesten, spreekt vanzelfdeze zaak zou in het groot aange pakt moeten worden door een speciaal daar toe op te richten vereeniging of combinatie van belanghebbenden en belangstellenden, beschikkende over voldoende kapitaal en lan derijen. Ik hoop, dat 't hiertoe nog eens komen mag en wel spoedig, dat de handel in dezen invoer zijn aandeel zal nemen en niet aan den land bouw zal overlaten, dat hij begrijpé, dat hij een der meèst-geïnteresseeraen is bij de pro ductie van prima vleesch. Moge dit artikel een aanleiding zijn dat onze autoriteital, onze handel en landbouw aan en meer economische vleeschproductie, waarvan voor onze toekomst zoo ontzettend veel afhangt, eens de aandacht schenken, die zij vcrdiail branding". De toegang i» kosteloos un NOORD-SCHARWOUDE. Donderdagavond werd tei „Concoróha" een vergadering gehouden, met het oog om te we ten te komen hoe biei de landbouwer» fon over den verbouw van suikerbieten Dese ver gadering guig uit van de suikerfabriek „Hol land" te Halfweg, waarvan de directie meen de, dat het vmsschelijk wan hier het oog oj dit punt te vestigen,, omdat het uoodig naar andere gewassen om te zien. De heer Verburg, die zoowel uit vriend schap met den heer van Rossem, den directeur der fabriek, als in het brtang van de tuis? bouwers meende, zijn medewerking voor het houden van deze vergadering te moeten ge- vem wees er op, dat de veranderde omstan digheden het omzien naar andere gewassen web noodzakelijk maakt. Er zal in de eerste plaats minder vraag zijn en behalve dat zien we het nu reeds in hei West land, dat ze door de schaarschte aan goudgeld bij onze afnemers slechts V# in geld krijgen uitbetaald en de rest ia Duitsche mar ken of scnuldbekentenissen. Nu is het toch beter een Hollandsche gul den te ontvangen dan eea mark of een schuld bekentenis. waar nu de suikeririeteabouw zeker loonend genoemd kan worden, is dit zeker wel de overweging waard. Steeds was het grootste bezwaar de kleins scheepsgelegenheid, doch waar het bouwen van eert groote sluis te Rustenburg een vob dongen feit is en dan ongeveer 80 k 100 ton geschut kan worden, kunnen de bietsn hier in groote vaartuigen overgeladen worden, om dan voor rekeumg van de fabriek venter te kunnen worden vervoerd. De heer van Rossum deelde mede, d&t ge wicht eu tarra dam zeer gemakkelijk onoer toezicht van den leverancier kan worden be paald, dat voor een suikergehalte van 15 pet, wat normaal is, 30 per 1000 kilo wordt be taald en het vrijwel usance is, dat per bunder op een opbrengst van pl.m. 40.000 kilo kan worden gerekend. Daarbij is de opbrengst vrijwel gestand, daar bij eea slechte teelt do opbrengst niet meer dan 10 pet. beneden bei normale is. De fabrieken leggen zich steeds toe op ver edeling van het zaad en het zaad wordt cbs contractanten gratis verstrekt. Opgemerkt werd, dat de bietenbouw hier wel in hoofdzaak als tuescherX-iw zal wor- den gebezigd en dan de opper/lakte moeilijk bij contract zal zijn te bepalen. Hierop zal echter een middel gevonden moeten worden. Het meerendeel der vergadering bleek veel voor bietenbouw te gevoelen en ook de hoe ren S. Zeeman en D Kansen, die in een tuin- bouwbestuur zitting hebben, vonden het jam mer, dat de vergadering niet door meer tuin bouwers bezocht was. 1 Het ligt, zoo Eciden xe, zeker wel op den weg van dc tuinloawbcsturen om hun leden mede te deelen, hoe het er in den' komenden tijd voorstaat en terdege dient onder de oogen te worden gezien, wat er gedaan moet worden. Er zal aan ook gebracht worden meer connectie met de baaturen te krijgen) om dan zoo naogelijk nogmaals een vergadering te beleggen Met het oog op den «al- on poottijd zal e* spoed achter gezet worden en werd nu reeds vastgesteld, dat er Donaerdsg 17 April in „Concordia" zitting zal wonde® gehouden, om gelegenheid te geven voor het afsluiten van contracten. Als voorzichtighcidsmaatregd werd goed gevonden. dat ingeval de Sluis dit jaar niet gereed mocht komen, waaraan echter niet te twijfelen valt, de bieten voor rekening van de fabriek per spoor vervoerd zullen worden. De vergadering werdiom ruim 10 uur ge sloten. - KORTE BERICHTEN In het kantoor van de Incassobank te Delft is op een zolder, waar sigaren onder bankgarantie waren opgeslagen, brand ont staan Het gebouw brandde gi' waardepapieren zijn gespaard Te uit Londen aangekomen De geregelde ver binding met Engeland 1» nu weer geopend jbt zulten voorloopig uit Duitschland geen kolentreinra meer in on» land aanko men, in verband met de stakingen in da ko- lengebieden. De landbouwende bevolking van ver schillende Zceuwsclie dorpjes, o.n Rapelle en Krabbendijke, houdt zich nog aan den zonne- tljd. Een dronken chauffeur heeft te Amster dam/ met zjjn nu to -an da Maurilakade een juffrouw aangereden, die door de Oem. Ge neeskundigen moest worden verbonden. Na tal van pogiiiccu g lukte liet de auto te be springen eu den man te arresteeren. Het stoomschip „Vondel", van de Stoomvaart Mpij. „Nederland" is gistermid dag te Amsterdam aangekomen. Bij den gisteren gehouden Tfslag van de 10 boerderijen van het landgoed „Stouten- burg" was de totale opbrengst 401.350. De boomen brachten 32725 op. In het raadhuis te Dinther (N.-B.) zijn 40 jassen, 36 heeren- en jongensulsters en 4 motorjekkers ontvreemd, ter waarde van 700. Rij de Tweede Kamer is ingekomen de Arbeidswet van minister Aalberse. De Ka mer. die tot 6 Mei met vacantie zou gaan, heeft besloten, om op 25 April terug te kee- ren, om dit wetsontwerp te behandelen. Een 13-jarige zoon van een vrachtrij der te Wildervank is tusschen den vrachtwa gen en een auto bekneld geraakt en onmid dellijk gedood. Te Noordwijkerhout is inbraak pleegd bij den bode van het raadhuis, sleutels werden uit de zakken van zijn panta lon gehaald m daarmede kon de dief in het raadhuis kluis enz. openen. Er moet veel ge stolen zijn. brandde geheel uii Da Harlingen is weer een stoomschip AAN DE DAMMERS! Met dank voor de ontvangen oplossingen van probleem No. 541 (auteur P. Kteuèe). 7S. ïei» ilBd 31).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 5