m m a n a m m a a m a m jbcbV,n mjtmuu H Ei Ki ll g g n g Kiespijn, Voor de sc I N.V. ZWAAN-DE WILJES Illll i Landhuisjes, ui 11 1 El H IS «i B Boelluls te Rustenburg Grafruimten, J. van der Veen m m m ny G. GEUS, Magdalenenstr. 14. 'tM m I! stolt verltrij grbaar Groote voorraad der beroemde Y.h. M. DE WILD, - Alkmaar. R. KEUTER Az. 113 VERDRONKENOORD 115. OPRUIMING Belangrijk Boelhnis Heerlijk van geur. Licht op 't gewicht. Goedkoopste in prijs. Vanaf 7 April zijn al mijn bekende kwali teiten met 50 cent per pond verlaagd. Zaadteelt—Zaadh ande!f Filiaal: ESnlsLlxTa-ijzonp Hierdoor berichten wij aan H.H. Land bouwers, dat door ons als AGENT voor het contracteeren van Land- en Tuinbouwzaden is aangesteld de Heor te HEIL0Ö, Boelhuis Aankondiging Notaris Gottmer melkrijkHoornvee, Onmiddellijk na veiling van het liussenduin Notaris J. van der Yeen J van der Yeen, Remtenierswoniïig m. bergplaats en tuin, in het openbaar te verkoopen: Standi Zwart: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 26. 1. 37—31 1. 26:2$ 2. 29—24 2. 17 26 3. 24—20 3. 15 24 4. 33—29 4. 24 33 5. 36—31 5. 26:37 6. 41 14 6. 9 20 7. 39:17 7. 12:21 9. 34: 11 Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren: W. Blokdijk, R W. T. Bosman, P. Dekker, D. Gerling, P. Ulrich te Alkmaar; A. Keppel, Noord-Scharwoude; H. E. Lan- tinga, Haarlem; A. Renooij, Koedijk. PARTIJSTUDIE. De volgende interessante partijstudie komt voor in het nummer van „Lé Damin* waar wij in onze vorige rubriek van spraken. Sm Zwart: 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16/19, 21, 23. 24, 26. Wit: 25, 27, 28, 30, 32, 33, 35/40, 42, 43, 45, 48. Zwart (ML Giraud) was aan zet en speelde 11. 17—22 2. 28:17 2. 11 :31 3. 36 27 3. 23—28? (Sterker is eerst 24—29 en daarna 2328 en 21 41. Op 127 van wit volgt dan 812, 13 22 en 9 8. Op 4237 van wit volgt 41 32, 8 17, wit 43—38, zwart 1722, met sterken aanval op wit's langen vleugel. 4. 32 12 4. 21 41 5. 12— 7 5. 41—47 6. 7— 1 6. 47—36 -7. 33—28 7. 26—31 Zwart dreigt den dam te verliezen, de beste zetten voor wit zijn nu 3933 en daarna 4237, maar wit speelde: 8. 2822, waarna zwart zich redde door: 8. 14—20 9. 25 23 9. 13—19 10. 23 14 10. 9 20 11. 30:19 11. 31—37 12. 42 31 12. 36 47 Werkelijk de moeite van 't naspelen waard. UIT DE PARTIJ. Van den heer A. Renooij, de bekende hoofd klassespeler, die momenteel te Koedijk woont, ontvingen wij den volgenden slagzet uit de partij: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Zwart: 3, 5, 9/14, 18, 19, 20, 23, 24, 25. Wit: 22, 26, 27, 28, 30, 32/35, 37, 39, 40, 43 Wit speelde: 33—29 30—24 28 6 22 24 35 24 6— 1dam, 1. 2. 3. 24 44 19 48 48 31 31 30 44 :35 Heel aardig L Ter oplossing voor deze week: Probleem 542, van A. RENOOIJ, Koedijk. Zwart: 8/12, 14, 16, 18, 20, 34, 35. Wit: 21, 27, 29, 32, 37. 38, 40, 41, 44, 45. Probleem 540, dat reeds in 1893 door den. heer Vervloet gemaakt werd naar ahnleiding van een compositie van den Franschman Verdet, zal onzen oplossers wel iets geleerd hebben, waarmee zij voor de oplossing van dit probleem van den heer Renooij hun voor deel kunnen doen. Oplossingen vóór of op 16 April, bureau van dit Blaa. CORRESPONDENTIE A. R. te K. Dank voor uw schrijven. Ho pen u morgen in Alkmaar te ontmoeten. Wij zullen dan nog wel ovér een en ander spre ken. KANTOOR ALKMAAR (vöorheen J. DE LANGE C.J.zn.) waarvan de voorwaarden ta haren .kantore verkrijgbaar zijn. Gordijnroeden, Steunen, Koord, Roedenhouders, Klemmen en Knoppen, Koordhouders, Kwasten, Duimen, Schreeven, Oogen, Tapijt- en Wand- punaises, Looperroeden en -pennen, Jalousie- band, -koord en -ketting. 99 Deze duimen drijft men in den hardsten steen zonder de muur te beschadigen. bijna onzichtbare Schilder^» haken, geschikt om in de hardste muur te drijven voor gewichten tot 50 kilo. LAAT over de Boterstraat, Telef. No. 34. JAAjRLIJKSCHE VAN RESTANTEN. op DINSDAG 22 APRIL 1919, 's morgens 10 uur, in het hotel „Neuf" aan de Langestraat te Alk maar van den geheelen, zeer nét on derhouden HOTEL- en' RESTAU RANT-INVENTARIS van boven genoemd hotel, bestaande uit onge veer 10 EIKENHOUTEN SLAAP KAMER AMEUBLEMENTEN, voorts kasten, tafels, spiegels, schil derijen', veeren bedden met toebehoo- reni, wollen-, watten- en molton-de kens, vloerzeilen, onder- en boven- gordijnen, 2 buffetten, groote lees tafels met opzet, 2 salon ameuble menten', grootkoksfornuis. Voorts Keukenbenoodigdheden, lepels, vor ken, tafelmessen. Eenig linnengoed. Zoo ook de voorraad wijnen, elec- trische lampen en hetgeen meer ge presenteerd zal worden. Vooraf verknoping op de Nieuwe- sloot van eenige diverse goederen. Te bezichtigen ZONDAG 20 en MAANDAG 21 APRIL van 12—4 uur tegen betaling van 10 cent voor een liefdadig doel. A. OUDES, Beêedigd makelaar en ondernemer van publieke verkoopin- gen. Spoorstraat 47. Telefoon 460. op VRIJDAG 25 APRIL 1919, 's morgens 9 uur, ten huize van den heer Jb. PEETOOM van den ge heelen SMEDERIJ-INVENTARIS, bestaande uit: boormachine, blaas balg, 2 bankschroeven, 4 snij-ijzers, aambeeld, speerhaakschaar, slijp- steenem, 3 kachelpijprollen, bamjen- buigers, compleet nieuwe maaima- chinesteem, eleotrische l^mp met ge pantserd draad. Eenige Fietsen en onderdeden, een partij nieuw ijzer werk, platen, bandijzer, stafijzer,'en eenig HUISRAAD en INBOEDEL. Eenige schuiten (welke in huur wa ren) en hetgeen meer gepresenteerd zal worden. Te bezichtigen 's morgens voor de verkooping. A. OUDES, beêedigd makelaar en ondernemer van publieke verkoopin- gen. Spoorstraat 47, Alkmaar. op DONDERDAG 17 APRIL 1919, 's morgens 10 uur, in het to- "od .Harmonie" te Alkmaar van: M#JBELEN, HUISRAAD cn INBOEDEL, vloerkleeden, vloerzei len, karpetten, veerenbedden met toe- behooren, wollen- en watten dekens, linnen- en penantkastem, cylinder- schrijfbureau, brandkast, spiegels, schilderijen, waschtafels, klokken, tafels, stoelen, ondier- en bovengor- dijnen, ongeveer 30.000 cigaretten, enz. enz. Vooraf verkooping op het Hof van diverse goederen. Te bezichtigen WOENSDAG 16 APRIL van 12—3 UUR. A. OUDES, beêedigd makelaar en ondernemer van publieke verkoo- pingen. Spoorstraat 47. Telefoon 460. op» VRIJ DAG 25 April 1919, des morgens te 9Yz uur, ten huize van den heer J;. VLAANDEREN te Groet, gemeente Schoorl, van: 9 kali-, gelde- en gereden KOE'IEN, 2 pinken, 1 zeer best bruin paard, 7 jaar, mak in tuig, 1 zware bakwa- gen inet hooge en lage schutten' (in gericht voor kaasvervoer), zoo goed als nieuwe tilbury, dresseerkar, drie- wielde kar met ierbak, hooihark (Ransone), hooischudder (Boby), Voorts BOEREN- en BOUWGE REEDSCHAPPEN!, tuigen, bijen korven, partij graanzakken, enz. enz. Een en ander op dten dag dea ver- koops te zien. ne»Uuliig over ingeleverde caudldatenltjgteii voor de stemming ter verkiesing van de leden van den Baad der gemeente Bergen. De VOORZITTER van het hoofd- stembiireau in de gemeente BER GEN maakt bekend, dat het hoofd stembureau iten raadhuize dier ge meente op DONDERDAG 17 APRIL 1919 des voormiddags 11 uur in een openbare zitting zal be slissen over de geldigheid der op 8 APRIL 1919 voor bovengenoemde verkiezing ingeleverde lijsten en over de handhaving van de daarop voor komende candidaten. Bergen, 11 April 1919. De Voorzitter voornoemd, J. VAN REENEN. Beslissing over Ingeleverde candldatenljUsten voor de stemming ter verkiezing van «1e leden van den Baad der gemeente Zuid- en Xoord-Sckermer. De VOORZITTER van het Hoofd; stembureau in de gemeente ZUID- en NOORD-SCHERMER maakt bekend, dat het hooidstembureau ten raadhuize dier gemeente op 16 APRIL 1919 dtes voormiddags 10 uur in een openbare zitting zal be slissen over de geldigheid der op 8 APRIL 1919 voor bovengenoemde verkiezing ingeleverde lijsten en' over de handhaving van de daarop voor komende candidaten. Zuid- en Noord-Schermer, 10 April 1919. De Voorzitter voornoemd, P. KOOIMAN. overeenkomstig Artikel 42 der Kieswet. Op DONDERDAG 17 APRIL 1919, des namiddags DRIE UUR, zal het hoofdstembureau in de ge meente KOEDIJK, ten Raadhuize eene openbare zitting houden, ten einde te beslissen over de geldigheid der op 8 APRIL U. ingeleverde caudidatenlijsten voor de stemming ter verkiezing van de leden van den .Gemeenteraad, terwijl tevens over de handhaving der daarop voorkomen de candidaten eene beslissing zal worden genomen. De Voorzitter van het hoofdstembureau in de gemeente Koedijk, KOOIMAN. Busllsslug over Ingeleverde cundidHtenltlsten voor do stemming ter verkiezing van do leden van den Ge- meonteraad van Sclioorl. De VOORZATTER van het hoofd stembureau in de gemeente Schoorl maakt bekend, dat het hoofdstem bureau ten raadhuize dier gemeente, den 17 APRIL 1919, dea namid dags 2 uur in openbare zitting zal beslissen over de geldigheid der op 8 APRIL 1919 voor bovengenoemde verkiezing ingeleverde lijsten en over de handhaving van de daarop voor komende canuiuiaten. Schoorl, 8 April 1919. De Voorzitter voornoemd, A. J. PEECK. De VOORZITTER van het hoofd stembureau in de Gemeente SCHER- MERHORN, maakt bekend, dat op WOENSDAG 16 APRIL des voor middags ten 10J4 are, ten Raadhui ze aldaar eene openbare zitting zal gehouden worden, ter beslissing over de geldigheid der op 8 APRIL j.l. ingeleverde candidatemlijsten en over de daarop voorkomende candi daten. De Voorzitter voornoemd!, J. DE LEEUW. Beslissing om ingeleverde Candida teuIU sten voor do stemming ter verkiezing van de leden van den Ge meenteraad. De Voorzitter van het hoofd stembureau In de gemeente U R- S E M maakt bekend, dat het hoofd stembureau ten raadhuize dier ge meente op Woensdag 16 April 1010, des namiddags 8 n u r, in een openbare zitting zal beslissen over de geldigheid der op 8 April 1919 voor bovengenoemde verkiezing ingeleverde lijsten en over de handhaving van de daar op voorkomende candidaten. URSEM, 9 April 1919. De Voorzitter voornoemd, D. F. C. F. VAN DEN HEUVEL. Beslissing" over ingeleverde caudidatenlijsten voor de Stemming ter (verkiezing van de leden van den Ge meenteraad. De Voorzitter van het hoofd stembureau in de gemeente C AS- TRIGUM maakt bekend, dat het hoofdstembureau ten raadhuize dier gemeente op 16 April 1010, «les voormiddags 1.0 u n r, In een openbare zitting zal beslissen over de geldigheid der op 8 April 1919 voor bovengehoemde verkie- aing ingeleverde lijsten en over de handhaving van de daarop voor komende candidaten. CASTRICUM, 12 April 1919. De Voorzitter voornoemd, LOMMEN, BURGEMEESTER en WET HOUDERS van ALKMAAR zullen op Dinsdag 15 April as., des namiddags 11/2 uur, ten Stadhuize aldaar, in het OPENBAAR AAN BESTEDEN Het verbouwen en uitbreiden van het kantoor voor de In spectie der Directe Belastingen aan de Doelenstraat alhier De gezegelde inschrijvings-bil- jetten, door aannemer en twee solide borgen persoonlijk onder- teekend, moeten op den dag der besteding vóór des nam. 1 uur ter Gemeente-Secretarie bezorgd zijn. Bestekken en teekening zijn tegen betaling van t 1.ter Gemeente- Secretarie verkrijgbaar Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. BUROEMEESTER en WET HOUDERS van OUDE NIEDORP roepen bij deze op, allen die ver menen eigenaars te zijn ol eigendomsrechten te doen gel den op GBAFBDIMTKX op de Algemeene begraafplaats te Onde Xledorp, om zich voor of op den len Mei e.k. met deugde- lijken bewijzsn schriftelijk aan te melden. Zij die ep gemeld tijdstip niet aan de oproeping hebben voldaan, worden gerekend hun recht van eigendom aan de gemeente te heb ben afgestaan. Burgemeester en Wethouders voornoemd: J. NAGELHOUT, Voorzitter. C. OVER, Wethouder. te BERGEN. te Obdam, zal VRIJDAG 25 APRIL 1919, 'a morgens 9 UUR, ten huize van Gebrs. SCHILDER a. d. Kanaaldijk, gem. Bergen, in de onmiddellijke nabijheid der tram halte NoordeindeKoedijk, h con tant verkoopen een uitmuntend beslag w.o. 18 kalfkoeien, 1 zomerkalver, 5 hok'kelingen, 1 hokkelingstier, 3 paarden w.o.: een 7-jarige bruine merrie, bijzonder mak in alle tuigen, een 3-jarige donkerbruine ruin met 4 witte voeten (zoo goed als be tuigd), 1 zwarte drachtige merrie. Voorts: RIJTUIGEN en MACHI NES \y.o.: jachtwagen, tilbury (bei de op collingapatentassen en zoo goed als nieuw), 2 boerenwagens, 1 melkwagentje. 2 stel complete kar- tuigen w.o.: 1 mooi tuig een1 Mr, Cormick maaimachine met slijpsteen en messen, Ransome's hooihark Bac- ford's hooischudder. Verder zuivel-, boeren- en land bouwgereedschappen, plm. 50 pond ganzeveeren, 12 kippen met hok enz. Geen stalling op de plaats. Te koop te Bergen-binnea gelegen aan den Bergerweg. Best. uit zes kamers, keuken en kelder, voorzien van Electr. licht en wa terleiding, 580 M2. tuin. 1 Mei te aanvaarden. Dagelijks te bezichtigen en te bevragen kantoor Stationsweg A 286. Huis Tel. No. 23. door ta Alkmaar, op DINSDAGEN 15 APRIL bij opbod en 22 APRIL 1919 bij afslag voormiddags 10 uur in het hotel „de Nachtegaal" te Alkmaar van: 1. Een groot LANDHUIS êe Schoorl, waarin 7 kamers, keuken, kelder en ongeveer 1500 M2 tuin aan den Wandelweg van Schoorl naar het Station, prachtig gezicht-op de duinen. 2. Een KLEIN LANDHUIS al daar waarin 3 kamers, keuken en on geveer 450 M2 tuin. Aanvaarding bij betaling: Voor bezichtiging zich te vervoe gen bij den heer T. TIMMERMAN cofé de Roode Leeuw te Schoorl. Inlichtingen worden verstrekt door den makelaar L. C. OUDT ite Alt maar en genoemden notaris. Notaris te Alkmaar, is voornemens op DONDERDAG 17 APRIL 1919, des avonds te 6 uur, in het café „de Zwaan", van den heer D. Pijper te Heer-Hugowaard in het openbaar te verkoopen een' on langs nieuw gebouwde allergunstigd staande aan den Midi- delweg te Heer-Hugowaard, nabij Kerk en Schoolgroot 7 A.,'60 c.A. Behoorende tot de nalatenschap van wijlen den heer W. van Slooten. Inlichtingen' worden verstrekt tea kantore van genoemden notaris OU DEGRACHT 291 te Alkmaar. Inmiddels uit de hand te koop. Belangrijk Boelhuis. notaris te Alkmaar, is voorne mens op DINSDAG 29 APRIL 1919, 's voormiddags 8 UUR, op de plaats bewoond door den heer A. MANTEL, aan den Grootscher- merweg bij Grootschermer, (25 kalfkoeien, gekalfd hebbende of op kalven staande, 8 pmken, 1 tweejarige stier, 1 eenjarige stier), 2 paarden, 14 overhouders met en zonder lammeren, 8 kuikalveren, 9 kippen, een zoo goed als nieuwe tilbury, een bakwagen, een drie- wielde kar, twee boerenwagens met toebehooren, een melkwagentje op veeren, Grasmaaimachine (Cormik), hooihark (Ransome), Hooischudder (Bobi), Bietensnijder (Bentalis), tweepaards kettingeg, een zoo goed als nieuw kartuig en rij- en werk tuigen, als wagenhamen en ploeg- tuigen, een hooiopjaagtoestel met 12 stroppen, varkensweegtoestel, Bascule met gewichten, losse var- kensboet, een partij riet, een grep. pelploeg, drie kruiwagens, voorts boeren- en bonwgereedscbap- pen, schoppen, schrapers, zaad- en aardapptlzakken. BOERENGOED, drie kaastobbes met blik beslag, 1 voor 24 kazen, 1 voor 16 kazen en 1 voor 10 kazen, een stel teakhou ten kaasmakers, voor Edammer en Commissiekaas, zes teakhouten wei- vaten, kaasbalie voor 150 kazen, 2 zoutkisten, 2 roomvaten, 1 draaikarn, kaasborden met standers, een partij kaaszetters, kaaspers voor 18 kazen, een mengketelmestplanken6 melkbussen, 2 groote voor 150 liter. Voorts eenig HnUraad waar onder een kabinet, gortlade en wat verder zal worden aangeboden. Met het oog op het besmettings gevaar voor mondv en klauwzeer is het vee niet eerder te bezichtigen dan daags voor den verkoop. Op de plaats is geen gelegenheid tot uitspanning. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van voornoemden Notaris aas de Oüdegracht 291 te Alkmaar. Wit: 21, 29, 30, 32/37, 39, 40, 41,44,46, 49 O p 1 o.$ s i E g 8. 30—24 8. 20:29 X ■M a 49. m ftSPAARBAIBOEKJES koorts, binnenkoorts, malaria. Mijnhardt's Koorts-tablettan. Koker 60 ct., 3 kokers f 1.70. Bij Apoth. en Drogisten. Eisen vooral mark Mijnhardt. ff De Alkmaarsche Stoomsteen- houwerij Firma W. F. Stoel Zoon levert alle soorten Hardsteen, Zandsteen en Marmerwerk. RÉ S. ijiiihipi;.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6