u ïiii fl! Boelhuis BOELHUIS PüIiMs Verhuring Boelhuis HHinnm Boelhuis HOORNYEE Huizen en Erven te Alkmaar. Yerkooping Aanbesteding. Boelhuis 18 stiiksHooraYee HOORNVEE, 22 stuks HOORNVEE, BOELHUIS P.J.C.YMNEN6URCH, BOELHÜIS RUNDVEE, 10 Kalfkoeien, JlHEENUotarlste Uitgeest, J. van der Veen, BLOEMEN e" HEESTERS, aanbesteden de leverantie 1450 M3. GRINT 20 stuks 10 PAARDEN, RIJTUIGEN TUIG ETST H. J. HAASBROEK, te Schagerwaard P. J. C. VAN TQORNENBDSGH, Notsils ta Altaar 12 stuks uitmuntend ÏÏÖORNYEE, drie paarden, diverse Rytuigen, Roeren- en Bouwgereedschappen 12 Koe mest, 5 koe oude mest, 60 praam modder, Alles a contant. 32 stuks uitmunt. HOORNVEE, Drie Paarden, Ry tuigen en Machines, yan 400 W niet te groTe RIVIER- GRIND van prima kwaliteit* Notaris NIHABER 24 stuks zeer melkrijk te Ileer-Hugowaard. Starnmeer. 30 stuks uitmuntend HOORNVEE, Notaris NINABER diverse gerceelen WEILAND, Meeningsweerweg. Notaris Ninaber, t© Bergen Notaris L. TOP. TE BERGEN Notaris L. TOP. ran Notaris te Alkmaar, ia voornemens op WOENSDAGEN 23 APRIL 1919 bij opbod en. 30 APRIL 1919, bij. afslag, telkens des avonds 6 uur, in heit café „Central" van den heer K. Willig, in het open baar te verkoopen 1. Een HUIS en ERF aan het Varaebroek, E 39, groot 92 c.A., verhuurd aan J. Kutsen voor 20 per maand. 2. Een HUIS en ERF aan de Liefdelaan; E 29, groot 94 C.A., ver huurd1 aan G. Groot voor 1.95 per week. 3. Een HUIS en ERF naast het voorafgaande perceel, E 30, groot 77 c.A., verhuurd aan M. Reus voor 1.85 per week. 4. Een HUIS en ERF naast hei voorgaande perceel, E 31, groot 75 c.A., verhuurd aan H. Martin voor 1.85 per week. 5. Een HUIS en ERF naast het voorgaande perceel, E 32, groot 1.54 A., verhuurd aan H. Mooij voor ƒ2.per week. 6. Een HUIS en ERF naast het voorgaande perceel, E 33, groot 1.53 A„ verhuurd aan H. Bateling voor 2.per week. 7. Eèn HUIS'en ERF naast bet voorgaande perceel, E 34, groot 1.53 A. verhuurd aan de Wed. P Sluis voor 1.85 per week. 8 Een1 HUIS en ERF naast heit voorgaande perceel, E 35, groot 1.54 A., verhuurd aan G. Kleijmeer voor 1.80 per week. 9 Een HUIS en ERF aan hef" Ropjeskuil, E 1, groot 58 c.A., ver huurd aan W. A. Bierman voor 2.40 per week. 10 Een HUIS en ERF, naast het voorgaande peceel, E 3, groot62 cA., verhuurd aan J. IJpelaati voor 2.65 per week. 11. Een HUIS en ERF aan de Lindelaan, E 4, groot 1.06 A., ver huurd aan J. van Smirren voor ƒ13 per maand. 12 Een HUIS en ERF naast het voorgaande perceel, E 6, groot 1.08 A., verhuurd aan J. Kostens voor 3 - per week 13. Een HUIS en ERF naast het voorgaande perceel, E 8, groot 1.08 Averhuurd aan J. Blank voor 3 per week. 14. Een HUIS en ERF naast het voorgaande perceel, E. 10, groot 1 08 A., verhuurd aan W. Verwoert voor 3.per week, 15. Een HUIS en ERF naast het voorgaande perceel, E 12, groot 1.12 A., verhuurd aan W. Kaal voor 3.10 per week, 16. Een' HUIS en ERF aan de Lindelaan, E 17, groot 1.40 A., ver huurd aan M. C. Roskam voor ƒ13 per maand. 17. Een HUIS en ERF aan de Metiusstraat 13, grooit 89 j:.A., ver huurd aan A. Dekker voor 19.50 per maand. 18. Een HUIS en ERF naast het voorgaande perceel. 15, groot 83 cA., verhuurd aan C. Pothorst voor 19.50 per maand. 19. Een HUIS en ERF aan de Bloemstraat 13, verhuurd aan D. ter Haaf voor 1.35 per weekv 20. Een HUIS en ERF naast het voorgaande perceel 15, verhuurd aan C. Dekker voor 1.50 per week. 21. Een HUIS en ERF naast het voorgaande perceel 17, verhuurd aan C. Hein voor 1.45 per week. 22. Een nieuw HUIS en ERF aan de Stationsstraat nabij het Station, No. 70, groot 80 c.A., verhuurd aan A. J. Vermeulen voor 4.per 23. Een HUIS en ERF aan het Hofje aan de Laat, groot plm. 27 c.A. 24. Een HUIS en ERF naast het voorgaande perceel, groot plm. 32 c.A. 25. Een HUIS en ERF aan de Wognumache buurt No. 3a, ver huurd aau U. O. Vos voor 2.60 per week. 26 Een HUIS en ERF naast het voorgaande perceel No. 4, verhuurd aan P. Koster voor 2.25 per week. 27. Een perceel BOUWTERREIN aan de Wognumsche buurt, groot 1.05 A. 28 Een HUIS en ERF aau het Heiligland C No. 19, groot 94 c.A., verhuurd aan den heer Weatra voor 2 60 per week. 29, l.en HUIS era ERF aan de Schelphock, groot 1.03 A., verhuurd aan Jansen voor 2.50 per week. Inlichtingan worden verstrekt ten kantore van genoemden notaris aan de Oudegracht 291 te Alkmaar. op Maandag 14 April 1019, 's morgens te nnr, in den tuin bij da woning van H. DE JONG. ie BERGEN, i van: ij i mui i un» saöwezlg, breeder bij vorige advertentiën omschreven. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van de Schertseer zullen op ZA TERDAG den 26 APRIL 1919. des voormiddags te 10 uur, ia het Stadhuis te Alkmaar De voorwaarden van. aanbesteding zijn tegen betaling van 0.50 ver krijgbaar ten kantore van den Secre taris van de Schermeer te Alkmaar, QUDiEGRACHT 227. Inschrijvingsbiljetten kunnen tot en met ZATERDAG 26 APRIL 1919, des voormiddags 9 uur, wor den toegezonden aan den Dijkgraaf van de Schermeer te Alkmaar, Ou degracht 162. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, P. OOUWENHOVEN, Dijkgraaf. Mr. D. SLUIS,, Secretaris. op VRIJDAG 25 APRIL 1919, 's morgens 9 uur, ten huize en ten verzoeke van den heer J. J. VAN DER OORD, aan den Korten Mo lenweg, te Schermeer, gem. Oter- leek, van 22 Stuks w. o 17 kalikoeten, 1 gereden koe, 4 pinken en eemge kalveren, 3 beste rij- en werkpaaraen: donkerbruine witvoet stamooekmerrie „Emma" no. 1760, Nearol. Stamboektmgpaard (hulpboek H. B.) oud 8 jaar; orume tuesineme „Tiliy", lijnpaard, drach tig van Joost no, 24 N. S, T. G., oud 7 jaarde 5-jarige vos-blesmer- rie „Nelly". Alle paarden zijn mak cn vertrouwd by oen weg ca. in het werk. Voorts: 2 Boerenwagens met toebe hoor en, Bakwagen op colt. patent- assen, 2 dfiewieldë karren, zoo goed ais meuwe, gierketel, inhoud 750 L., maaimachine „Deeruig", zelfwerken de hooihark „Uéres", zaaunachine, 2 M. werkóreedte, wiedmachine, Zeeuwsche pigeg, koppeieg, spyker- eg, kettingeg,' houten hort, karwei- kros, bietensnijder, 100 klaverrin ters, groote paruj zaad- en aardap pelzakken, stapsteen, slijpsteen voor maaimachmemessen, Gterpomp, Lammerenwaschbak, 18 ijzeren koe- pennen, 2 stierenkettingen, bascule met gewichten, half mud, vruchten manden, dorschzeil (groot 32.5 MJ.) ploegzwtngen era evenaars, ploeg- sieep, aaratroggen, zeunissen, spat schutten, varkensboel, kruiwagens, mestdeelen, zethekken, papbakken, stalschelpen, hooidekken, palen, planken en boerengereedschap, als: emmerrek. melkemmers, maalem- mers, meikkros, zichten, wieders, graven, schoppen, eenige hooivorken, bietenvorken, mestvorken, zaadrol, zaadsehoppen, 4 ploeggareelen met bintlijn en opzetteugèls, werkhaam en wagentuigc'1, waarby een nieuw luxe Amerikaansch kartuig, huis raad en wat verder gepresenteerd zal worden. Op de plaat» ia gelegenheid! foi stalling. Notaris VRIJBURG te Zijpe op MAANDAG 28 APRIL 1919, voorin. 10 uur, reu verzoeke van en op de plaats „JANNETJES HOE VE" bewoond door den heer J. ZWEMMER in de Wogmeer, gerat. Hensbraefc, vm waaronder 12 koeien (reeds ge kalfd hebbende), 2 gelde-koeien, 4 pinken, alsmede eenige kuikalverera. Een 8-jarig PAARD (ruin), mak voor alles. RIJTUIGEN: Tilbury op Col- llngs-aasen met lantaarns, Bakwa- gen, zoo goed als nieuwe Boeren wagen met ijzeren assen en rongen, hooiraam, ponder en schutten, 2 driewielde Karren, beiden met hooi raam', ponder, ierbak, schutten en lemoea (zoo goed als treuw). MACHINES: Maaimachine (Cor- mick) met 'dunnen balk en 3 messen, zoo goed als nieuwe IfOOlIIARK Ransomcs L I iOO ISCHU D DER (Boby) HANDKARK. TUIGEN: zoo goed als nieuw Kartuig met dubbele nikkelen ges- ten, HoofdsMlm, Werkhamen, Ploeghame», Stalgrimmen, Paar dendekken, enz. L AN DBOUWG EREEDSCli AP- PEN: 2 kaastobbes (voor 18 en 8 kazen), 2 ütaaswekers, zoutkist, wei- vaten, roomvatera, draaikarn, melk bus (40 liter), melkvat, zetters en makera voor commissiekaas, ploeg, egge, houten hort, 2 troggen, standaard haudwentel, betonnen' var- kenszeuuis, biggerikorf, hooislecp, spatschutten, loopers, dorschzeil, enz., enz. Partij AFBRAAK, waaronder di verse balken, beunen, oude dakpan nen, enz. Op de plaats is geen gelegenheid voor uitspanning, doch wel in de on- middelljike nabijheid bij den kaste- eira Homan. H J, HA ASBROEK, Deurnaarder, Alkmaar. op WOENSDAG 16 APRIL 1919, voorm. 10 uur, ten huize van den heer N. D E K K E R te LIH»£N (Disseldorp), van alsmede van eenige kuikalveren en SCHAPEN met lammeren. verschillend van kleur en ouderdom. De PAARDEN worden onder girantie van mak en gewillig ver kocht. 2 DRESSEER-KARREN (beiden nieuw), WAGEN met Zijportieren 2 BOERENWAGENS, 2 BAKWA- GENS, 1 KAPWAGEN, 1 PLATJE WAGEN met Codings Patent-assen waaronderSpan Gareel-tuigen (zoo goed als nieuw), één paards gareeltuig, 2 Kartuigen (zoo goed als nieuw). Ecu stuit van ongeveer' koe MEST, alsmede een stnit MEST te zien bij den hèer J MEIJNE a/d Westerweg. Ten slotte van eenig HUIS RAAD. Deurwaarder Alkmaar op MAANDAG 14 APRIL 1919, voorm. 10 uur, ten: verzoeke van en op de plaats bewoond door den heer W GROOT a. Uitgeesterweg te Limmen, van waaronder 8 Koeien, reeds gekalfd hebbende of nog op kalven staande, 2 zomerkalvers, 3 geldekoeien, 2 gelde Vaarzen, 5 Hokkelingen en 2 Hokkeling-Stieren, 5 Schapen met lammeren. Een 3-jaiig bruin Merriepaard (betuigd), Tilbury, Maaimachine (Cormick) met 4 messen, Harkma chine (Ransome), Harkmachine (Ce res) beiden zoo goedi als nieuw. TUIGEN waaronder een best span gareeltuigen. IJzeren schakel van ee^hijschtoe stel. BOEREN- en BOUWGEREED SCHAPPEN. Een stuit MEST. H. J. HAASBROEK, Deurwaarder, Alkmaar. gemeente Harenkarspel, op de plaats van MEJ. ®E WED. C. BOERSEN op OlASDAti 15 APR1X1919 des smargftns 9 mar, (cn niet zooals vroeger is aangekondigd op Woensdag 16 April 1919, des morgens 10 uur), ten overstaan van van den geheelen boerderij-inven taris, bestaande voort^melijk uit zijnde9 kalfkoeien, 1 kalfvaars, en wee pinken, wijders waaronder een 5-jarige bruine bles een rij- en een werkpaard, als: kapwagen, tilbury, boerenwa gen met toebehooren, twee drie- wielde karren met ierbak en schutten. alshooischudder, handhooihark, bietensnijder, modderbakken, scha- penrüif, zethekken, kruiwagen, voer bakken, koe- ejp paardenkettingen, melkvaten en bakken, draaikarn, zoutkist, bascule, broeibakken, zaad waaier, zeilen, koe- en paardedek- ken, aardappelbakken, haver tarwe- gerst- en koolznadrollen, balans- ploeg, eggen, diverse paardetuigen en een compleet kartuig. wijders een groote trekhond, 6 kip pen en wat meer zal worden aan geboden. Op de plaats is gelegenheid tot uitspanning. Het vee kan twee nachten overblijven. Meerdere inlichtingen geeft de iNotarlg. in de Egmondermeer, gemeente Alkmaar, op de plaats AURORA van den Heer J. BRUIN Pzn., op Donderdag 84 April 1010, des morgens 9 Va uur/ten overstaan van notaris to ALKMAAR, van zijnde 23 koeien, die gekalfd heb ben of op kalven staan, 7 hokke lingen, 2 pinkstieren en eenige kuikalveren. als: 1 brnine? merrie, oud 9 jaar, 1 schimmelbruin oud 4 jaar, inge schreven bij de Nederl. Harddra- verij-vereeniging onder den naam van „Independant", 1 vos-merrie, oud jaar met witte staart en manen, kunnende einde April veulen, als1 witkapkar, 1 bakwagen, 1 dresseerkar, een boerenwagen met hooiraam, 2 drie-wielde karren, waarvan een met hooiraam, ponder en lemoen harkmachine, hooi schudder op 3 wielen, Amerikaan- ache handhark, 1 hooischuiver, 1 bietensnijder, 2 kruiwagens, een rosmolen met stangen, poulier en drijfriemwaschmachine, wasch- bakken. Wijders nog boeren- en bouw gereedschappen, slijpsteen, mest planken. spatschutten. gangloopers, botermouten, boterkistën, zwartsel koelvaten. roomvat, diver»® tui gen als 2 complete kartuigen, 2 werkgareelen, 2 stel werk-tuigen kruisteugelseenig lialaraad alsfornuis, lampen, stoelen, klee- den, drie petroleumstellen, bedde- goed en wat meer zal worden aan geboden. Alles in uitmuntenden staat en zoo goed als nieuw. Op de plaats is gelegen heid tot uitspanning. Meerdere inlichtingen geeft de notaris. Hdl BEBTUUK van de BSNNE NIEUWE NIEDORP zal in het openbaar bij i nacht ij v ing aarabestede n: De voorwaarden liggen ter inzage ten kantore van (den secretaris J. B. WILKEN. Inschrijvingsbiljetten in Ie leveren vóór 16 APRIL a.s. bij den Voorzit ter den heer J. v. d. STOK. Oterleek a d. Noorddifk. te Stompetoren (Oterleek) zal op Muitndng den 14 April 101©, des voormiddags 91/, uur, wegens opheffing van bedrijf, publiek om contant geld verkoopen, op de Hofstede bewoond door den Heer JAN ROOKER te OTERLEEK a. d. Noorddijk waaronder 15 zomerkalveren, hokkelingen, 1 Tijdkalfkoeien, 2 2 geldekoeien en 5 Paard gelijktands, (Bnstenbnrg). Notaris C. L. VAN DEN BERGH te Schagen. zal op Woensdag 16 April 1919, 's morgens 9 uur, ten verzoeke en ten huize van den heer Jb. PLE VIER te Heer-Hugowaard (Rus tenburg), publiek verkoopen (met eenige kuikalveren), 2 pinken, 1^ geit, 1 ket, tilbury, dogcart, bak wagen, 2 driewielde karren met raam en ponder, lerkar.jaooischud der, hooihark, kettinghort, 2 krui wagens, bietensnijder, botertijnen, botermout, kaaswekers, kaastafel met schragen, melkgereedschap, boerengereedschap, Holsteinsche karn, haverkist, eenpaards egge veebrug, spatschutten, mestplanken, harken en vorken, slijpsteen, be tonnen varkensbakken, 2 zinken biggenbakken, zethekken, ganzen- hokken, tuigen, groot fornuis met waterbak, gortlade, een partij stal schelpen, een partij hakhout, nieuwe eiken modderbak, melkschuitje, ijze red boeier, een groote stuit mest, en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Op de plaats is geen gelegen heid tot stalling, wel bij den heer KOK te Rustenburg. SMT Da koeien mogen tot 23 April 1919 gratis op de plaats gestald blijven en de mest behoeft niet vóór 15 Mei a.s. vervoerd te worden. zal op WOENSDAG 16 APRIL 1919 des voormiddags ten 10 ure, ten huize van den heer P. GROOT Jzn. te Starnmeer, Middenweg, om contant geld, publiek verkoopen als: 16 kalfkoeien, 4 geldekoeien, een zomerkalfkoe, 7 hokkelingen, twee PAARDEN, een goud-Vos Merrie en een 8-jarige Bruine Mer rie met Veulen. Voorts RIJTUI GEN: bakwagen met hekken, tilbury zoo goed als nieuw, 2 driewielde kar ren, .Maaimachine, hooischudder merk Bobby, een, nieuwe Hooihark merk Ransone. TUIGEN: w. o. een com- Jlsct Karrentuig, niéuw, Kaasma- lerijgereeuschappcn, Tobben, Ma ters, Zetters, Borden, Botermout, Tijnen, 2 Draaikarns, Waschschom- mcl, Kippenhok, Varkenshok, Emmer- rek, Boentafel en eenig HUISRAAD en INBOEDEL, als: Stoelen. Kachels, Uurwerken' cn verder al ïstgeen te voorschyn zal worde* ga- bracht. 1 Tilbury, 1 Kapwagen, 1 Bakwagen Collingspatentassen met verstelbare hekken, 1 Boerenwagen compleet met breeae wielen, 1 Driewielde kar compleet met lemoen, 1 Melk wagen, Maaimachine met 4 nieuwe zaagmessen, Milwaykee, Hooihark Ransomes, Hooischudder Boby, in besten staat van onderhoud, Kaas tobbe voor 14 kazen met verwar-, ming, Kaasweeker en Kaasmakers,' Gereedschap voor kleine en com missiekaas, Tuigen, Opjaaglijn, Tiemtuig, Kettingen, Stierketting, Gierpomp, Spatschutten, verstelbare Varkensboet, Lammerenwaschbak, Emmerrek, Koebeun, Varkensbeun, beste Slijpsteen, groote Schoorsteen- potten, Palen, Planken en Brand hout, Boerengereedschap, eenig Huisraad, waaronder Vulkachel en wat verder zal gepresenteerd worden. Op de Hofstede kan stalling verleend worden. Belangrijk* aan den Westdijk in de Schermeer, gemeente Alkmaar, op Maandag 88 April 1919 des morgeus 10 uur precies, op de plaats van den heer D. SCHERMERHORN, van 28 stuks als 13 kalfkoeien, 4 kalfvaarzen, ge kalfd hebbende of op kalven staande, 3 geldekoeien, 2 gereden koeien, 2 gereden vaarzen, 4 pinken, 2 beste bruine paarden, merriënóen 7 jaar, vlug bij den weg en mak voor alles, 10 kippen en een haan. Rijtuigen: een zoogoed als nieu we brik, tilbury met doorloopende stokken, bakwagen met dubbel stel hekken, 2 boerenwagens met ramen en ponders, 2 driewielde karren, beide met ierbak, een met hooiraam en ponder, een met hekken en le moen, wagenwip, MachinesHooi schudder merk Bobby, Hooihark merk Ransome. Tuigen: 2 kartuigen, werktuigen en binten, melktrekkarretje, 4 krui wagens, waschmachine, waterfilter, varkenshok met beun, leunings, zeunissen, aardtroggen, landhort, kippenhok met loop, pullenhok, ganzenhokken, modderbak, voeder- kist met bbk beslagen, lerpomp, slijpsteen, zitbank, mestplanken, melkbussen, zwartsvaten, karn, bo tertijnen, emmers, emmerrek, di verse HOOI- EN LANDBOUW- GEREEDSCHAPPEN, en hetgeen verder zal worderi^kangeboden. Op de plaats is geen gelegenheid tot stalling. Mr. A. P. H. DE LANGE, Notaris. te Rustenburg, gemeente U R S E M. te Oterleek (Stompetoren) zal pu bliek verhuren op Dinsdag 15 April 1919, 'snam. 2 uur in het café van den heer JAN KOK te Rustenburg, ten verzoeke van Mevrouw de Weduwe A. NOOR DAM te Delft, ter beweiding voor den tijd van twee jaren, eindigende den 1 December 1920, gelegen te URSEM, en wel Sectie C No.*Ï54 groot 1.73.30 H.A. 169 -.97.80 171 1.13.3Q 173 2.46.70 Te zaraen groot 6.31.10 H.A Inlichtingen bij voorn, notaris, des Zaterdags Café KOETSVELD te Aikmaar van 9—1 uur 'snaui. te Stompetoren, Oterleek, zal op DONDERDAG 84 APKIL 1919, des voorm, 10 uur, om contant geld publiek verkoopen ten verzoeke van Mej. de Wed. JAC. SPAAN, Meeningsweerweg te Groot-Schermer, waaronder gekalfd hebhen, of op kalven staan, 3 Mei- en 4 Juli-kalvcrs, 2 geldekoeien, 1 paard (8 Juli ge dekt), voorts rijtuigen, witkap op collingspatentassenboerenwagen met toebehooren beiden zoo goed als nieuwdriewialde kar met lemoen, trekhark, compleet goed onderhouden kartuig, werkhaam, binten, hort, kruiwagens waaronder een voor melkbussan, slijpsteen, spatschutten, mestplanken, modder bak, voerbakjes, pekelbakken, pul- lenhokken, konijnenhok, kaastobbe, koedekken en verder Landbouw gereedschappen, partijtje riet, mest gadurende den staltijd, gunstig ge legen aan vaarwater, een roeischuitje en gangloopers. En hetgeen verder zal worden aangeboden. Op de woning is g«en gelegen heid tot uitspanning. in de Bergerraeer op de plaats be woond door Mejuffrouw de WED. C. BRUIN PRINS op Maandag 14 April '19, vooreniddsgs 10 uur, van 14 stuks als10 koeien die gekalfd hebben of op kalven^staan, 4 hokkelingen, 2 boerenwagens, kapwagen, kar, maaimachine, hooihark merk Ratid- Some, ierporap, eenige boaron- eS landbouwgereedschappen en het geen verder te koop aal worden a&nge&oden enz. Op de plaats is geen gelegen heid tot uitspanning. TE ALKMAAR op Dinsdagen 15 en 88 April 1919, 's morgens 1© nnr in hotel de „NACHTEGAAL" te Alkmaar, ten overstaan van den notarissen C. H«. MISEROIJ te Amsterdam en L. TOPte Bergen, van de bui tenplaat» I 99 99 gelegen te Bergen 12.97.00, H.A. aan Zee groot in dej Bergermeer, op de plaats bewoond door den HeerJ. Th. DE WAARD op Woensdag den April 1919 voormiddags 10 nnr, van 11 stuks uitmuntend als; 7 koeien, die glkalfd hebben of op kalven staan, 2 gereden koeien, 2 pinken, 1 best bruin merriepaard, gedekt, vlug bij den weg, mak, 11 jaar, kapwagen, bakwagen met raam ets hekken, boerenwagen met raam en ponder, driewielde kar met ier bak, sproeier ten best boograam. Paarden-hooihark en schudder, ket tinghort en hqpitenbort, Egge, aard- trog, 2 varkenshekken, melkschuitje met riemen, roer en opjaaglijn (nieuw), binten, zsiadzakken, dek ken, kartuig, raestplaatsen, Pekel- balie (steen), 1 kaastobbe voor 8 kazen «et zinkenbeslag, boterstel- ling, mout, melkbussen, bakken, zetters en makers, jukken, hand- trekhooihark, 2karns, 2 botertijnen, zethekken, harken, vorken en voorts eenig huisraad en tiemtuig. Op de plaats is gelegenheid tot Uitspanning- W€i'iv

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 7