A BOTZEN Co. DGUZASIRAAI Ink Voorstraat, KOQRDVIJK-BIIiNEN Hoornscle Wiet- en EffectiM, Hypotheken. Credieten. Ze zijn er weer! Hl LANDMAN-DE MUNK. TeteL 514, Lang6Straat 33. J. LI ND Hz. - Mient 1. 1 o.a. prima ZIJDE ca FLUWEEL ïooi Blouses en Mms. I! Bericht. Yrijöags ¥anl0tal4unr. .Stoom-Dralneerbulzenlabrlsk Halsteren M| Bergen op Zoom. Hoesten Dunlap- en WsrwIckUandsu. mm sk!''s-bcs-i""en-1-'21 II196 r 8 lil MISS 5 Pandbrief en i Bank ran Wlsseiint IJZERWAREN Gereedschappen HARTENS' Hl* (1 Ea. B. J. HOUWING, Bondsrdag.foormiddags Ie SeSspn Zaterdag te Hoorn, Ytóiarlt 8-10. Goenoeng Thee, Goenoeng Thee immg. Lnttik-fiiidom C 92, Alkmaar. die mooie 2e hands RIJWIELEN. SANGÜINOSE Anga-Siroop. ninij0 l Balans- Wiel* Schoffel- g Greppel-n ZEEUWS CHE en BRABAND PLOEGEN CULTIVATORS, - LANDROLLËN. Balkeggen, - Weide-Eggen. Landbouw- n erktuigen Rico f&n Vuure ümneaun Electro-Tecnnisch ©n Werktuigkundig Insxaiiatiebureau ELECTRICITEIT OP ELK GEBIED. Effecten Coupons Particulier kapitaal voor eerste hy potheek op zeer billijke condities beschikbaar. DEPOSITO'S SAFE DEPOSIT De prijs is f 30.— per 1000 Ko. voor een suikergehalte van 15 pCt.; voor elk pCt. meer of minder f 2.—; daarboven uitbetaling van 50 pCt. aandeel In de netto-winst. Contracten kunnen worden afgesloten op ZATERDAG 12 APRIL van 9—1$ uur In het lo kaal van den heer Sehermerhom te Alkmaar; Donderdagavond 7 uur In hotel Concordia te Noordscharwoude en Donderdagmorgen van 9 12 uur in hotel Igez te Schagen, Ook nieuwe Fongers, Gruno, Wilhelmina, Fiat en Lohmani en diverse andera merken. Suilen, verhuren, emaüleeren, vernikkelen, repareeren, alles onder garantie. Hoogstraat 1. A. LEEGWATER. CHEMISCH REINIGEN en YEBYEN. Speciaalzaak In Japongarneerlng en Fournituren. Holland Texas Hypotheekbank Pand- brieven a 100° BANK, Spui 15-19, Amsterdam, m MARKEN fi MIDDENDORP, Amsterdam, H. OYENSftZ0NEN, Amsterdam, C- DE RUYTER, Rotterdam, GELDERSCHE CRED1ETYEREENIG., Arnhem, GELDERSCHE CREBIETVEREENIG., Nijmegen K. ACKEMA, Th. v. d. VOORT, te Alkmaar Adres: dei Heer 0Q1JEYAAR. Aangesteld als Agent heer D. Walrave, Blaedarmceda m Zenuwzwakte en verkoudheid! Dunlop. Heden ontvangen Rijwielmagazijn Tan D. J. YELDHC.'S, unriRVP.n i vuitilt P pOlniaoLC9S- Schoffel- en Wiedmachines. DiJ K. DIJK. HANDEL en INDUSTRIE TK'KOOP KLUIZEN, II f f HOFPLEIN J. J. COCK- H. J. KOELVINKE. voor H.H. Aannemers, Smeden, Metselaars, Wagenmakers enz. MIENT 7. Tel. 644. ALKMAAR. HYFQfHEKLh BELEENINGEN r JEUDEN i DFPOSTC -I SHWRGlLClïT BAevrouw heeft U reeds kennis gemaakt met Probeert U s© dan eens. Eens geprobeert en U blijft ze gebruiken. a 40 cöïii per ons. TELEFOONNUMMER 170. Specialiteiten in complete fabrleksinstallafïes. ADVIE^ EN BEGROOTING KOSTELOOS. Bekwaam personeel waarborgt solied werk en vlugge uitvoering. MONSTERZAAL van Electrische Ornamenten en Apparaten. HOORN, 4LKMAAR, Dal 8. Oude Gracht 297. Zij die land beschikbaar hebben voor den verbouw van SUIKERBIETEN, kunnen&op zeer voordeelige voorwaarden BIETEN CONTRAC TEEREN voor de Suikerfabriek „HOLLAND" te Halfweg. De Agenten j P. SPRONK, te Halfweg, J. LANSER Johï, te Hoofddorp (Haarlamnuneer.) ÜITV0EI1 GORDIJNEN, TAPIJTEN, MEUBELSTOFFEN, DAMES- en HEERENKLEEDING, STRUIS YEEREN, PARADIS, AIGRETTES, BOA'S enz. enz. ALMELO. 800 werklieden. Verschoten en afgesleten ge- deelten van Gordijnen en Ta- pij ten worden na 't Reinigen plaatselijk Chemisch bijgeverfd Depöt te Alkmaar: tegen NIEUWE STERK VERLAAGDE PRIJZEN* gevestigd te Amsterdam. De Bank geef tl uit niet aflosbaar vóór 1925, tenzij tegen een koers van 105 Verkrijgbaar ten kantore van de en van de Heeren Mr. E. J. EVERWIIN LANGE, Directeur. Tand-Tcehnlkor, Tandarts, houden voortaan spreekuur Ritsevoort I. Alkmaar. firmalC. A. VERKOUTEREhi Gebr. KOOIMAN. Anna Paulowna. HET BESTE MIDDEL TEGEN Sangtalnose grijpt met vaste hand de oorzaak van een groot aantal kwalen, die ia ch verschillen, raaar inderdaad een zelfden oorap. ong hebfce.:.. Doordien de Sanguinose bet bloed vernieuwt, vernieuwt zij ook het leven; en geeft udal heerlijk gevoel terug van jeugd en kracht, waardoor het U een lust is te leven. Prijs per flacon f 2.25, flacon f 12.50, 12 flacon f 24.—. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., de Riemcrstraat 2c/4. Den Haag. Te verkrijgen bij Apothekers en Drogisten. Te Alkmaar bfj N1ERQP en SLOTHOUBER, Lange- straat, en ANS1N0H en MES MAN, Magdalenenstraat Nesra bij baginntrtdor kotsten verkoudheid voc; U :?ell sr. Uwe kinderen Deze Stelpen spoedig en gij voor komt dan, dat de hoest en koude zich op de borst vastzetten. mmmmmm Doos 50 en 90 ct. Oebruik echter bij verouderden hoest, bronchitis, ouderdomshoest, borst- en luchtpijpaandoeningen, slaapstorende hoestprikkel, alsmede voor Uwe kindereu bij kinkhoest, slijmhoest en vastzittenden hoest, Deze siroop zuivert de longen van slijmen, welke zich in de diepere luchtwegen hebben vastgezet, werkt zeer verzachtend, hoeststillend, shjmopiossend en bespoedigt de genezing. Per flacon f 1*50, 3 fl. f 4 25. Fabr. A. MIJNHARDT, ZEIST. Bij Apoth. en Drogisten Te'Aikmaarfa. Nierop Siothou ber, Langeafr.; Ansingh Mes man, Magdalenenstr.jj. d. Vries, Zaadmarkt; D. J. W v. Rosen dael, Schoutenstraat 10. Fngelscüe Prfjs f 13.50, f 13.35, f5.75 en f 5.40. St. Annastraat C 41. WIJ ZÏJN AFGEVER3 VAN: (met verplichte uitloting, ens 40/u v.h. op 31 Dec. te voren uitstaand bedrag) en van (Serie UO met verplich te uitloting binnen te rekenen van 1920 u uu |u |0 De pandbrieven zijn ook verkrijgbaar ten kan tore van Noordhollandsch Landbouwcrediet, bij de firma De Lange De Moraaz, eh verder bij alle commissionnairs in effecten. L. O E Triisgf prljsconrniiteu en Inlichtingen OOP waarvan 700eM2. bebouwd, getogen aan den Ka jiL£.ülJk, boek Cuüc. psrdsjk, te Alkmaar, groot scheeps*a&> water. Te oevraoen "■r,n Volgens moderne boaw- veiligheidseischen. Fabriek. Magazijn ZAADMARKT 50 BS 1 esulem* mïm Verkrijgbaar: Tc ALKMAAR bij de De Directie ALLE SOORTEN en HOOFDAGENT van 1 STEEDS IN VOORRAAD BIJ DE GRLDIETE.iT CREDIET-HYPGTHEKEM td can «rei, gepa&rd ^aflndd met Neen? is de ÖFÜRIOSTE en FIJNSTE MELANGE, bij iederen solide winkelier verkrijgbaar (Wordt nooit los verkocht). Beleefd aanbevelend, Hoofdkantoor '353T" r '-W-V-52 "--«r-* *9EW8L*g' JL&Sfiggg CT3 5*: m 6 V -ij .-AA i B. ia ■rivrCL k fVlfl a» aR-WJ» «till kt*r- lk I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 8