DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Zending Tabak onLang.n, Va 87 FUfafa ZATERDAO 12 APRIL. ■MMIad FEIJILLETON. SZrjDOL idee. Rechtszaken. Pruimtabak 40 ct. Melange 35 ct. Krul - -• 40 ct. Portorico 45 ct. Fa. H. KJEIIT]>TBb IbOQDsmsiitspriis fait veoriltbatailBg t. 3 maandao f 1.65. li. p. post! 1.90. Bflwliinmnmers 5 et. AdTsrtentlsDriis 13 ct. p. piel. rrootere letters naar olaatsrnlmts. Bi. li V. Boek- en Handelsdrnkkerli Herms. Coster tf Zn., Voordsm r q ie|. j ubbuteo L), bij de valkenieren bekend als 400 put?[ suo uba 3ij;»p3b tiao m in 'jaipg geheeten Blauwe Wiekei. Hij is een weinig Valkenjacht. (Vervolg). Een kleine valk, mede bij: ons inhemsch, iok als broedvogel, is de Boomvalk (Falco 11". jiooter dan heit Smelleken, én broedt overal ;n ons land, waar bosschen van eenige betee- kenis voorkomen, maar nergens in groot aan- :sl. Hij kenmerkt zich door zeer lange vleu» gels, a ie in rust zeds tot over den staart rei ken. De jonge vogels dragen al vrij spoedig het -iced, dat ook de oude dieren nebben. Een donkerblauwe kleur vindt men op de boven deden ook de bovenhelft der wangen en een vrij breede knevelvlek hebben deze kleur. De onderdeden en het voorhoofd zijn wit, maar een roestroode kleur vindt men op de schen kels en op de onderdekvederen van den staart, terwijl borst t;n buik zwartachtige lengte- vlekken vertooncn. De Boomvalk is een brutale roover, die niet licht muizen en insecten zal nemen, Wanneer hij versch vogelvlecsch kan bemach i'lgen. Vooral wanneer hij jongen heeft, moe ten de kleine vogels, die in den omtrek leven er broeden, het ontgelden. Bij ons maakt hij ijn'nest op boomen, terwijl men het in an- o< re landen ook op rotsen vindt. De eieren lijken op die van het Smelleken, maar ze n wat grooter en meer regelmatig gevlekt, Voor de valkerijen was hij wegens mindere vlugheid in het grijpen van vogels niet zoo gezocht als andere soorten. Ook was hij min der verstandig en daarom moeielijker af te richten V De Boomvalk is voor Nederland, hoofdza kelijk zomervogel en wel van April tot half October. Na den broedtijd zwerft hij rond, om wei dra naar het Zuiden te trekken, waarheen ook veie leeuwerikken gaan, die voor hem een ge- ïkfdkooad! voedsel zijn. De vierde der Valken fs de Torenvalk (Cerchneis tinuuuculus L.) en boschbazen en iitudbouwers, zoowel als jagers, kunnen hem nut een welgevallig oog aanzien, daar hij zich, wat uit veelvuldige maagonderzoekin gen is gebleken, veel meer voedt mot veld muizen, dan met vogels. Dat de kleine vogels in hem geen gevreesden vijand zien. blijkt wel daaruit, dat ze wet hun nesten maken in de onmiddellijke nabijheid van het Torenvalken.1- nest. In de vlucht zoowel als In rust kan men den Torenvalk dadelijk vhn de andere soorten onderscheiden, daar hij een grooten en broe den waaierstaa.i l heeft en door de roestroode kleur der vederen wel opvalt. Hij wordt dan ook wel Roodvalk genoemd. De roode vede ren van het bovenlijf zijn eik van een zwart pijlvormig vlekje voorzien. Kop en- nek heeft deze valk grijsachtig blauw en de slagpennen zijn zwart. De lange staart heeft aan het ein de een zwart bandje met een witten zoom. De onderdeden zijn witachtig en versierd met zwarte vlekjes. Het oude mannetje is fraaier dan de jonge vogels en He oude wijfjes, die meer rosachti ge, dan donkerbruine bovendeden hebben. Öp den staart bemerkt men, behalve den eind- band, nog tien zwarte smalle banden. De Torenvalk wordt ook „Zwemmer" en „Bidder" genoemd, naar de eigenaardige be- w ingen, die hij in de lucht uitvoert. Wan- n«-r hij iets var zijn gading op den grond ziet, houdt hij zich door snelle wiekslagen- boven die plaats op hetzelfde hoogtepunt Dit noemt men „zwemmen" of „bidden". Meent hij de muis, die hij beloert, te kunnen grijpen, dan schiet hij plotseling met kracht tfaar'beneden, om haar. zoo mogelijk, op den rond te verorberen. Daar de Torenvalk de enen minder lang heeft dan de andere val ken, zijn ze voor het grijpen van de prooi minder geschikt; daarom mislukt de poging dun ook meermalen. Vogels in de lucht vervolgen doet hij nim mer, maar bij gebrek aan muizen vermoordt hij wel kleine vogels en jongen, die hij op den bodem voor het grijpen vindt, Daar hij zich ook voedt met groote insecten, inzonder heid libellen, dient de Torenvalk uit een oog- Naar het Fransch van Victor Cherbuliez. 32) Ze keek hem in de oogen en een groote vreugde doorstraalde hem op dat oogcnblik. Hij was op 't punt baar te antwoorden, maar ze gunde hem den tijd niet daartoe, want zc viel zichzelve in de rede: „Zoo waar, mijnheer, het komt mij voor, dat ik u ergens gezien heb!" „En ik ben er zeker van." „Waar dan „Gaat u zelf nog eens na." „O ja, het was in het bosch op den dag, dat ik van mijn paard ben gevallen En, terwijl ze dit zei, kreeg ze een kleur; ze herinnerde zich opeens, dat hij, om haar in den zadel te helpen, haar voetje in de hand had gehouden en nu viel het haar ook in, dat ze zooevem blootvoets was geweest. „Wat deedt u daar onder dien kastanje?" vroeg ze op bijna vorstelijk gebiedenden toon. „Ik sliep heel vast." „En wanneer is u wakker geworden?" „Neem mij niet kwalijk, maar eer dat ik u 4te vraag beantwoord, zou ik me u zdve punt van utiliteit meer beschermd dan ver volgd te worden. Hij komt bij ons het geheele jaar door voor, maar des zomers in veel grooter aantal dan des winters. Hii maakt zijn nest op to rens. in molens en bok in boomen. In het laatste geval maakt hii gaarne gebruik van een oud kraaiennest, dal hij dan slechts een weinig stoffeert. De vier of vijf eieren zijn geel- of bruin achtig van grond en soms met kleine bruine vlekjes versierd ca ook wei met groote pie ken overdekt, De vier genoemde valken komen dus alle tamelijk veelvuldig in ons land voor. Als zeer zeldzaam hebben we nog te noemen de Gier valk (Hieroiaks rustlculus en de Barba- rijsche Valk (Falcs barbarus L.) Slechts zeer enkele male» werden deze beide soorten ia ons land waargenomen of bemachtigd en hiervan werd telkens metledeeling gedaan in het Ned. Dierkundig Tijdschrift. De Giervalk is iets grooter dan de Slecht valk en was in de dage» der valkerijen de Edelvalk bij uitnemendheid ofschoon Je bijna geheel witte Valk de grootste waarde verte genwoordigde. Vroeger ging men dikwijls naar IJsland om Edelvalken te vangv-n. Op welke wijze dit gebeurde, zullen we later zien, wanneer we tevens net oen en ander zullen mededeelen over de africhting en over de vaikenvangst zelf De Nederlanders hebben steeds bekend ge staan als uitstekende valkeniers en de plaat sen Vajkenswaardi, Valkenberg, Valkeveen, Valkoog, Valkenhuizen en Valkcnisse duiden nog op de valkerijen en de valkenjacht, vroe ger zoo hoog in aanzien, vooral bij keizer», koningen, vorsten en edellieden. De valkenjacht werd al in de zeer hooge ujudheid als een geliefdkoosdc bezigheid uit- V'wffer.d ca moot reeds 700 jaar vóór Chr m zwang geweest zijn in de groote vlakten van Midden-Azifi. De Chineesche jaarboeken maken er melding van. In Europa schijnt de kunst, om met roofvogels andere vogels te vangen, pas 12 eeuwen later begonnen te zijn en de Hunnen moeten haar ingevoerd heb ben. In de dagen der Kruistochten ontwikkel de de valkenjacht zich tot hoogen bloei en ze bereikte haar toppunt onder Koning Bode wijk XIII van Frankrijk. De Groote Omwen teling bracht in vele landen de valkenjacht tot kwijning of deed haar geheel, verloren gaan, zoodat ze toen nog hoofdzakelijk be sten bleef in Engeland en Rusland. Koning Lodewijk van Holland richtte de oude valke rij op het Loo opnieuw op, doch bij de inlij ving van Franljrijk moést ze overgebracht worden naar Fontainebleau. Koning Willem III en Prins Alexander hebben met eenige Britsche liefhebbers opnieuw geprobeerd de valkerij weder in eere te herstellen, en ge lukte dit. aanvankelijk, in 1853 werd ze opge heven en konden de valkeniers, hoofdzakelijk uit Noord-Brabant afkomstig, grootendeel» naar andere bezigheden omzien. De Nederlaudsche vaikeniera hebben even wel in hoog aanzien grJaan, daar ze niet allen handig waren in het vangen van valken, raar vooral ook in het africhten van daas vo gels. We willen eens in gedachten eenige eeuwen teruggaan, en zien op welke wijze de valken, die voor het pachtvennaak moesten dienen, werden gevangen en afgericht. Meermalen wist men de nog jonge. bijna vluchtige val ken, uit de nesten weg te manen, en men gaf ze dan de voeding cn opvoeding, die het meesit eewenscht warden. Tï» goede zaken kon men maken, want voor een goed afgerichte» Edelvalk werd gewoonlijk f 600 betaald, wat in die dagen een veel grootere som was dan tegenwoordig, en voor zeldzame jachtvalken werden aan de hoven wel eens duizenden guldens per stuk betaald' Gedurig ode wer den oude valken gevangen. Wanneer ze in ons land voorkwamen, waren de vangers werkzaam op de groote heidevelden van Noord-Brabant en Gelderland en ook trok men gedurig naar het Noorden van Europa-, hoofdzakelijk naar Noorwegen en ook wel naar IJsland, waar somtijds kostbare Witte Valken, die bij de vorsten het meest in trek waren, gevangen werden. Het vangen van valken doet ons denken aan de zoogenaamde „hutjacht" of de jacht met den Uhu. Midden in de heide werd een kuil gegra ven, waarin twee valken vangers zich konden verbergen, want het bedrijf werd steeds door twee personen uitgeoefend. De vangers hiel den goed de „handwerk" in het oog (een k'ap-ekster of anderen vogel), die zich ang stig toont, Wanneer eeu roofvogel nadert, en natuurlijk vastgebonden was Op verschillen de afstanden van dien Vuil stonden dniv?ü= kooien met tamme duiven^ die vrij mocht?!! rondvliegen, maar zich dadelijk in de kooien begaven, wanneer een valk naderde. (Wordt vervolgdV J. DAAL DER Dz. graag een stellen." „Nu, u schijnt dan al sterke it te gaan van het denkbeeld: vooi iets hoort iets! Ik zie wel, dat we op die manier niet zoo gauw zul len klaar komen m etons proces. Maar als het dan niet anders kan: gaat uw gang." „Ik sterf van verlangen om te weten wie Theodor is." Ze keek heel verbaasd. „Theodor? Wie heeft u dan van Theodor gesproken?" „U zelf, freule." „Ik?U droomt." „Ik droom niet! Dien dag, dat ik het ge noegen had, u in~de avenue des Poteaux te ontmoeten, hoorde ik u tot uw begeleider zeggen„Dat moet u dan maar op rekening van Theodor stellen. Ik dacht aan hem, ter wijl ik van 't paard vief" Ze barstte in lachen uit. „U zou dus zoo graag weten, wie Theodor was? Nu, Theodor is Meer kon ze niet zeggenEen scherpe stem riep haar toe: „Claire, waar ben je toch?" „Ik kom, tantetje 1" En, terwijl ze Lionel de lelie toewierp, nam ze gauw haar hoed cn hark en maakte dat zc weg kwam. In zijn vreugde over de ontmoeting liep Ltonèl al hiaat evaa hard, het toeval had hem ARRONDISSEMENTS-RECIITBANK TE ALKMAAR. Zitting van Dinsdag 8 April, tVcrvolg). DIEFSTAL VAN LOOD. Voorts stond terecht de monteur Joh. D„ te Hoorn, die was veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf wegens, diefstal van lood, ge pleegd te Hoorn. Hij erkende het feit en hoopte, evenals zijn medeplichtige R„ tot eeu S voorwaardelijke straf te worden veroordeeld. De officier van justitie vorderde bekrach tiging van het vonnis. Beklaagde staat niet goed bekend. Hij heeft een onverschilligen aard. DIEFSTAL VAN EFN SCHAAP EN EEN DRIJFRIEM. Germen K. en D. de B., beider uit Broek op Langedijk, 'thans gedetineerd, hebben in October 1918 uit een weide onder St. Pan- cras een schaap gestolen, welk dier toebe hoorde ani den veehouder C. Koeman. Ze hebben het schaap in de wei geslacht «i de ingewanden onder het kroos gestopt. Voorts hebbed zij te 1 ieerhugowaard weggenomen op 17 December, uit «a* overhaalhuiaje air daar een drijfriem. Beklaagden erkennen de feiten. De officier vorderde voor ieder 12 maan den gevangenisstraf. Mr. A. M. de Lange drong aan op aftrek van voorarrest en zoo mogelijk eeu voor waardelijke veroordeeling. DIEFSTAL VAN EEN PIJP. De jeugdige sigarenurker F. J. H. te Alk maar, thans gedetineerd, heeft in de eerste helft van Februari weggenomen een kalken pijp uit de étalagekast van mej, Emont, in de Zoutstraat. Beklaagde heeft nog 3 maanden gevangenisstraf te ondergaan wegens dief stal, waarop de president hem wijst. Eisch 2 maanden gevangenisstraf/ Beklaagde vraagt een lichtere straf. Mr. de Groot wees op de geringe waarde van het gestolene en op andere punten in het voordeel van beklaagde, wat hem er toe bracht voor beklaagde .te verzoeken hem een gevangenisstraf op te leggen, geëvenredigd aan het voorarrest. NOG MééR SCHAPENDIEVEN. Een tweetal inwoner-? - Petten, thans in het huis van bewaring, Gerrit L. cn Willem V„ hebben 10 Januari te Zijpe gestolen een schaap, toebehoorende aan Jacob Hoogland te Zijpe. Beklaagden bekenden. Bij het verkoope» van het schaap voor 35 heeft de eene be klaagde dcc ander nog bedrogen met de ver- deeimg van het gdd. Eisch 12 maanden gevangenisstraf. Ie beklaagde vroeg eeu Voorwaardelijke straf. Hij heeft vrouw en 3 kinderen. 2e Be klaagde vroeg hetzelfde, hij heeft vrouw en 2 kinderen. Mr. Fockema zeide, dat beklaagden hem het fias al voor de voeten haddeui weggemaaid, lij, zal er dus slechts een klein woordje aan toevoegen en ondersteunde het verzoek van le bekiaagde om een voorwaardelijke veroor deling en beval voorts tweede beklaagde in de clementie der rechtbank aan. POGING JOT RIJWIELDIEFSTAL. De reeds behandelde zaak wegens pogin tot rijwieldiefstal, gepleegd door W. J. v. I en Cora, de L. te Uitgeest, werd thans nog dan wel begunstigd, en, met een schitterende openbaring, een eind gemaakt aan zijn wree- de wanhoop. Hij was zoo gelukkig als een goudzoeker, die een ader heeft ontdekt, of een arme drommel, die het groote lot uit de loterij trof, of een schipbreukeling, die behou den Je haven binnen drijft. Hij voelde be hoefte, iets of iemand te omhelzen. Hij' herinnerde zich, dat hij de lelie in de handhield, die Mademoiselle de Saligneux aan de lippen gedrukt had; dit alleen was nu al een verkwikking. Het kwam nu niet meer in hem op zich te verwonderen over de karak terloosheid, waarmede Mademoiselle de Sa ligneux immers besloten had een man te trou wen, dien ze nog nooit gezien had. Om deze handelwijze té verontschuldigen, verzon hij do meest dwaze argumenten: zij had vermoe dens, voorgevoelens gekoesterd, zonder dat er eenige beweegreden van eigenbelang achter school. Haar blik, haar schoonheicf, waar borgden immers den adel van haar gevoelens Lionel was verliefd en de ineest-tegenstrijdige gevoelens zijn mogelijk bij de liefde. Op slag van zessen was de heer Têterol alles per half ons. Prima Kwaliteit. ZIE ETALAGE, ZIE ETALAGE. A terug; hij zou nooit een minuut te laat zijn. Hij trad de eetkamer binnep, terwijl hij den vloer deed kraken onder het gewicht van zijn stap. Met kouden handdruk begroete hij zijn zoon. Gedurende neel den maaltijd stond scy» gelaat dreigende als mm onweerwolk. eens behandeld, Bricl. hadden zich toegang tct de werkplaats van Com. R. willen ver schaffen door ruituitsnijding, doch zij waren blijkbaar in dit werk gestoord, althans w«s yan den diefstal verder niets gekomen. Er werden, geen grillige»; gehoosd. Ei*ch8 maanden gevangenmtrsf. Mr. Prins refereerde zich aan zijn reeds ge houden pleidooi en concludeerde tot toepas sing ^ener voorwaardelijke veroordeeling. VERZET TEGEN DE POLITIE. De bankwerker Th. J. v. A. was op 6 De cember aan het St. Nicolaasfeest vieren en verkeerde onder den invloed van sterken drank. De agent van politie Bijisma, die be merkte dat de dronkaard zich op straat stond te ojitkleeden, wilde hem nu naar het arres tanten lokaal overbrengen Tegca deze over brenging verzette v. A. zich heftig. Eisch 14 dagca gevangenisstraf. VERBODEN AFLEVERING VAN HAVER. Klaas E„ landbouwer te Zijpe, heeft zonder consent verkocht 50 zak haver voor 1000 aan den koopman R. Kooij. Eisch ÏÓOO boete subs. 90 dagen gevan genisstraf. ,,'t Was maar becstenvoer, mehcer", zei be klaagde. Voor een dergelijk feit moest zich ook ver antwoorden den landbouwer Jan H. te Zijpe. Ook hier luidde de eisch conform aan die in dc voorgaande zaak. VERBODEN VERVOER VAN HAVF.R EN AARDAPPELEN. Eisch tegen den overtreder Arie L„ schip per ie Alkmaar, 25 boete subs. 10 dagen hechtenis met verbeurdverklaring. VERBODEN UITVOER VAN AARD APPELEN. Hieraan maakte zich schuldig de Helden silic viascher Auihome P. Eisch 15 boete of 10 dagen hechtenis met verbeurdverklaring. STROOPERIJ VAN HAKHOUT. Hiervoor stonden terecht 4 Egmondzeeërs. Jan D„ Jacob de J„ Albert B. en Christoffel G. Het feit is gepleegd te Wimmenu'm ini den nacht van 19 op 20 December, Daar echter in de dagvaarding abusieve lijk stond vermeld: 19 op 20 Januari, vroeg de officier vrijspraak. VERHINDERING VAN EEN AMBTELIJK ONDERZOEK. De veehouder Corn. Bakker te Wieringen, die verdacht werd van aflevering van door yvVer vervalschtc melk, belemmerde het on derzoek, Ingesteld door den rijksveldwachter Aimiraal, door de emmers, waaruit de poli tieman een monster wilde nemen, dit onder zoek, door de emmers om te gooien, waar door de verdachte meik wegvïotiae. Eisch: 1 maand gevangenissiraf. VERBODEN VERVOER. Na dc pauze werd het allereerst de zaak be handeld tegen Adriaan de B„ arbeider te Zuid-Scarwouöe, die veroordeeld was we gens verboden vervoer van sciiapenvleesch. Hij verklaarde niet in staat te staat te zijn de boete te betalen; dit was de voornaamste reden van zijn verzet. Ondanks Arie's uitvoerige verontschuldi ging vorderde het O. M. bekrachtiging van het vonnis: 100 boete subs. 50 dagen hech tenis. STROOPERIJ VAN HAKHOUT. De Egmonder Dirk P. heeft te Egmond- Binnen in den nacht van 13 op 14 Januari j.l. hout gestroopt, /.e waren met hun vieren, doch Dirk wtrd gesnapt door den onbezol digd Rijksveldwachter Jasper, die met zijn Toen de knffie was opgediend, dronk hij zijn kopje in één teug leeg, zend Joseph weg en ging toen in zijn geliefkoosde houding zitten, m:t de ellebogen op tafel, terwijl hij zijn zoon en erfgenaam wel scheen te willen doorboren met den blik, eni op afgemeten toon de vraag tct hem richtte: „Nu, Lionel, heb je nagedacht?" 't Was of zelfs de vliegen, die tot nog toe in het vertrek hadden rondgezoemd, den ernst van het oogenblik vatten; althans ze zwegen eerbiedig, zoodat er 'n doodsche stilte heersch te in het vertrek. Een paar minuten wachtte Lionel met zijn antwoord. Die enkele oogenblikken leken zijn vader een eeuwigheid. Eindelijk sprak ae jonge man: „Ja, ik heb gedacht. Ik zal doen, wat- u wilt." De heer Têterol werd vuurrood, en van aandoening moest hij zich het gelaat met den zakdoek afwisscheu. „Des te beter!" riep hij. „Ik wist wel, dat je verstandig waart, Lionel. Toen je eens narekende, ben je tot de conclusie gekomen, dat je vader gelijk had. Nu, onthoud dit eens en voor goed: ik heb altijd gelijk. Dat is een maal mijn gewoonte Maar 't is toch wel §oed, zoo eens een tijdje na te denken. Daar- oor ben je toch ook wel tot de erkenning ge&uautu, <kt wtfn verbintejr» wet em de politiehond op survsillance was. Eisch tegen beklaagde, die niet verschenen was, 1 weck gevangenisstraf. MUISVREDEBREUK. Cornelia V„ huisvrouw van E. D„ te Eg- mond aan Zee, was verbolgen op den „bo venmeester", den heer Bosschaert, omdat zij meende, dat haar gezin was uitgemaakt voor d evensoort. Terwijl ze uiterst zenuwachtig in het schoollokaal stond op te scheppen, verzocht het schoolhoofd haar, zich te willen verwijderen, waaraan zij geer gevolg gaf. Ten slotte moest de ontboden, veldwachter haar uit d school zetten. Moeder D. ontkende niet. Ze wist er niet veel meer van, omdat ze zoo ijselijk zenuw achtig was geweest. Het O. M. vorderde tegen haar 5 boete subs. 5 dagen hechtenis. VERDUISTERING. De 56-jarige. fabrieksarbeider Willem S. te Hoorn moest voor de firma Peuschgcns al daar twee postwissels innen, samen tot een bedrag van 26.25. Hij verantwoordde dit geld niet, doch ging er een reisje mee maken naar Tilburg. Na afloop van dit uitstapje was cr niet Veel meer over dat de moeite waard was. Thans was Willem uitgcuoodigd ook et ns voor eigen rekening een uitstapje te ma tin naar Alkmaar, waar hij zich moest ver- ai,(woorden wegens de gepleegde verduiste ring. Beklaagde erkende.'II is weer in dienst der firma en betaalt alle weken zijn schuld af. De .patroon roemde hem als een zijner beste werklieden. De officier vorderde tegen beklaagde een voorwaardelijke gevangenisstraf voor den t d vj n 3 maanden met 3 proefjaren. DIEFSTAL VAN ZAKKEN. Ten nadeele van den molenaar Jb. Berk hout te Egmond aan den Hoef ontvreemdde op 6 Januari de arbeider G. W. eenige regee- rmgszakken. Beklaagde zegt de zakken op 9 Januari te hebben gevonden te Egmond aan den Hoef, a; n den straatweg. Hij heeft ze niet gestolen uit Berkhout'» schuur. Eisch: 25 boete subs. 10 dagen hechtenis EEN NETTE JUFFROUW. De gemeente- en onbezoldigd rijksveld wachter Pieter Saai, te Ursem, werd in den ni cht van 26 op 27 Januari beleedigd door een dame, mej. Aafje L„ huisvrouw van P., op zulk een ruwe en onhebbelijke wijze, dat wij die maar diet in ons verslag zullen rele- veeren. Beklaagde was niet verschenen. Eisch 25 boete subs. 10 dagen hechtenis. DIEFSTAL VAN BROWNINGS. De 19-jarige scheepsbouwer Joh. S. heeft in deo avond van 29 Januari uit den winkel van den heer W. J. I kallenberg weggenomen een browning. De president zegt tegen beklaagde, die nu in militairen dienst ia, dat hij zich moest schamen. De waarde van de revolver bedroeg 89. De eigenaar heeft het wapen later terug gekregen via de politie. legen beklaagde vorderde het O. M. 25 boete subs. 10 dagen hechtenis. Ook de vriend van den vorigen beklaagde, de machinist J. W. V., heeft dienzeliden avond uit den winkel van den heer H. ontvreemd eeq browning, eveneens ter waarde van 80. Verkeerde lectuur was de oorzaak van deze buitensporigheid, aldus gaf beklaagde op. Eisch eveneens 25 boete of 10 dagen hechtenis. VFRBODEN VERVOER VAN 18 SCHAPENHUIDEN. Ter zake bovengenoemd feit, gepleegd in Januari j.l, werd gevorderd tegen Arie Br., Saligneux lang niet verwerpelijk is voor een, die eerzucht bezit. Die adellijke lui hebben altijd zooveel relaties' deze hebben markie zen in de familie en aat helpt elkaar vooruit, intrigant als ze zijn; zelfs in de republiek duurt hun invloed voort. Dat kan je wel zien aan mijn processen: ze hebben den rechter slecht» één woord behoeven in te fluisteren en hij vond onmiddellijk, dat hun lieve dier tjes van den konijnenberg mijn kool niet had den opgegeten. De wereld wil immers bedro gen zijn! En dan, let op mijn zeggen: die gek vat! een baron wordt niet oud en hij heeft geen mannelijke nakomelingen, wien hij zijn titel kan nalatenHij kon dus best bij zijn dood...." „Laten we daar nu niet verder over spre ken", verzocht Lionel heel kalm. „Ik heb im mers beloofd, dat ik doen zou, wat u ver langde." „Neen, daar moeten we juist van spreken", ging Têterol voort. „IR verzeker jc; dat dit huwelijk van jou een echte begunstiging van de fortuin is. Het freuletje zelf is nog heel jong en bloeiende, maar zij heeft een goed verstand en is zeer tactvol in haar optreden. Ji zoudt je weg toch wel vinden, in nar zij zal er ji nog v '1 bij helpen. Ik heb heer v han: gehoord door aen heer Crépin." „Wto k die CrépJh vroeg Lionel ..v w „einig

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 9