DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 88 Honderd een @u twintigste Jaargang FEUILLETON. ^nonnRmRntsnrljs feil ToarnltbstNllBg p. 3 msanrtcn f 1J5, fr. p. post! ISO. Bewljssnimners 5 et. AdTBrteBtlsprlfi 15 ct. rispl, toltm naar plaatsruimte. Br. tr. IM. Book- ea flMdeliAultkeril Bsrms. Coster I Zb.. VoorisiB Tal. 5 MAAND X O v M APR*h Ziijn idee, BirmoatotL xn. 'De Duüsche wetgevends nationale verga dering heeft thans eenl wetsontwerp aangeno men betreffende de instelling van eeai staats- gerechtshof. Het staafegeredïishol bestaat wit) vijftien leden en opent een) procedure tegen ieder, die tot het uitbreken, die verlenging öl hel verliezen van den oor log heeft Injgedragm Iedere 'Duitecher kan bij de commissie van onderzoek het instellen van een procédure te- ged zichzelf voorstellen, In dh toelichting tot het desbetreffende voorstel werd gezegd, dait die rijksregeefing het haar plicht acht om alles te doen, ten einde de waarheid aan het licht te brengen, mi de fattening van ®m lateafttionalie com missie van ©ndcraoeli met vèr-stralckende te- voegdhedeni lot consteteenng va» die feite op em besliste weigering der Entente afge stuit is. Eigenaardig fe zeker de bepaling, dat iedere Duitscher bij de commissie van onder zoek een procedure tegen zichzelf kan voor stellen, maar toch is 't te verwachten, dat vele hooggeplaafeten hiervan gebruik zullen ma ken. Mannen als Ludendorff verlangen niets liever dan dat een opw.Ujk oadcizodc naar hun gedragingen tijdens den oorlog wordt ingesteld. Of door dit onderzoek feiten aan het licht koines, die het Duiteche volk mei zijn veran derde inzichten Sans nog zulten bewadbig», is momenteel aog moeilijk te v®o®8pel!®m. In Duitechland nemm de e»gereg<ridtaésa op tal van plaatsen een ernstiger karakter aan en het is niet gewaagd te" voerspellen, dat wanneer niet spoedig door toenadering der Entente en toezending van voldoende le vensmiddelen een ontspanning intreedt, Duitschiand tot anarchie zal vervallen. In Dresden hebben Zaterdag de onlusten al een buitengewoon enistig karakter aange nomen), Eenl groote dtenwnatmtte 'van ooflogsiava- liden werd) im Dresden gebonden @a vaardig de eeni deputatie af naar dec. Satetóhea ssh- uister van oorlog! 'Nteuriag, die de deputatie evenwel niet weaschfe te 'ontvar®®. E» over ontstond een groote verontwaardiging tegen dezen minister. Op 't bericht, «tact ®ir troepen in aanitochtt waren trok de mkte M« stelle PPi - op ®rar= redde nieiiw aanrukkende tr< schillende ©mom!® g®Éaa® Volgens een telegram uit Weimar zou de Radem-regeering te München door het gar nizoen tem val gebracht zijn. De Bdersehe regeeriag heeft een aijgevaardigde als haar vertegenwoordiger naar Munches ge-ronden, wien het militair m burgerlijk bestuur opge drag® te. Alle verordenifflgan der Eadsnr^ming zouden reeds opgeheven zijn Ia het Roergebied schijnt de toestond iris beter te worden en de confa-enfie van gevol machtigden van het uitvoerend' comité der Duiische mijnwerkereorgamsatie heeft met 377 tegen 82 stemmen besloten) dén arbeid onder bepaalde voorwaarden te hervatten. Tot deze voorwaarde» behoort de invoering var den zevfmurigg» arMdsijÜ, Fe Dusseldorf blijft het rumoerig en in de arbeidersvergaderingm te besloten dte alge- meenie staking zoo lang voort te zetten tof de regeering haar laatste schot in Dusseldorf gelost heeft. In verscheidene wordit fel gesneden. In. Brun&wijk is Wowtwsd'ag een algemeene staking uitgebroken en Donderdag ale pro test daartegen) een burgeretakiag. Te Dan tzig is de aigemeene staking ge ëindigd. Tooi blijkt telkens weer, 'hoe critiek de toe stand in verscheidene Duiische gebieden is. Wanneer de Entente niet spoedig Tewnsmid- stadflgedeelten spoedig 1 deleni zendtt vervalt Duitschland in aandoe en zal het zich zonder twijfel met Rusland verstaan, waardoor de roode vloedgolf wel dra geheel Europa zal tamea overstroomen. KORTE BiEfflCHTER Het K«x. Bur. aieMü int: Waenfiffl: Vd>° gems berichten uit Züiich ia het SlatF Ma® Mga Se0 Cmem te "Mi gehete Mwgerfwm' mirUemrS dai Weemm nek tot Engeltmd gpmnè hsefi mei és ver klaring ént hei At ia stmt fa am, de feosmm- de ge&etkrkhlmem hei hoofd te Medm, imsij EmgelaM tömdaisend mam iïmmm aemt. Daaskmmw te «iMra&fcip vaat te stoft- leis, dat dte Dustech-Oaetarijfesdiie rmeeriag xiek mdi met diergelijke verweken im és ge- cdBesró&.mogmSd&ém gwmé tmfi, «m? veeleer steeds dfö vtartegtaawocrfigiar® (der en» teffiftwregeerwig»' awidrttteijk batakdi heel, .dat er gtsaa red« was toot die feeseting van Wom I© dte Zaterdag gpJkoadsaat zEiog va» de Duitoche mftrmte vasgaderiatg wand mi wetsontwerp bébamMd betreffende de msilo» noliseermg der hall-lmtmtm. VersdiiHotJlde. sprekers Srachitoa ikdfasJkiiagaffi i» togtmi het oaitwerp, «Dat tesi slotte mar ©mi ecEamisaie vensrezdEs wd'. De „Daily Tdegrapfo* verneemt uit fee- voegde tongaa, dat de (minsten in Egypte eanige zosg'terasu daar s$ ©au flO^aitwilillh karakter iegioneal aan te aeansa. Hef blad wijst er op, dW de Tmnrtaü mg steeds inwigee- reni en herinnert er ïsan' dat het gedtaerosdte den oorlog etoeds het streven van Cwstaiki- nopel «a van dte vrcegere Duitoshe regeerin- gen, is geweest "deni heiligen, oorlog togen het Britscho- rijk te dom <m#r.',;,nrien. Reuter mehH, dat rh.wis, definitief be paald is dat hyé George Mmxttész tilt Po- rijs naar Londen zat vertrekken. Hi; zal on geveer één week weg zijö De rransche Lamer sloot zich aan bij het manifest van d«n Senaat om san te drin gen op een krachtigca vmfe. Volgens een lavas-bericht uit Parijs is men bij f .t» begonnen ie»#' t hei hegprnnpert der wrw&entê mt/mtn. Er ttiks «ht jiat ;a genoemd.? sitaw ep wm, d«a stmt SÓ9 huizen g'cbouwd «wdta. 'Het %t in dte be doeling er het volgend jaar 1500 m k., 1921 nog 2500 to bouwsa. Het ontwerp voor de intern, arbeids wetgeving is, na goedkeuring van enkele amendementen, met algemeene stemme® door de plenumcommissie der wedesoo&temtte aangemmm. De mrdnppelenvoorztenlng la Didtschr laad staaf voor eenl ornstigd cri#lg- 'De troepen dter gteauiwdeni, de Servb sche ook, hebben last gekregen! Montenegro deze tegemoet ©3 ontwans^de de machiaegewerea strata demonstranten slerato® 1 Friedrich Augusmrug, kkenae troepen, eveneeas de wapens neer te 1 eggm. Een kleinte ling, welke zich verzette, werf ovenreMigd, Tegen half vier 's middags wmS eaa tros»- melvuur op het ministerie van oorlog ge opend. Mm drong het ggbww Mmsiw <w ver nielde den inboedel. Alle ambtenaren werden door cfe adjeiéw® vrijgelaten) maar dten minister vaa ®®rlos Neuring nam men me»? naatr tate waar bf op dten stoep ernstig mishandeld werd. Toen hij dte menschen trachtte toe te epr®- kerr werd1 hij tegen.) den grond gr»lag®n. De den raiaister naar de waar men h'-ru over de leuning wierp. Hij klampte rich aan- eenl pijiet .rast tusar vid ,ti het water k rug. Hoewel hij ern^tit d.shaodele w ag kon hij zich zwemmende *ven water houden, doch nu werden talrijke geweren op hem ge richt en platsten de kogels om hem heen ia het water. Eeni 4O0 meter beneden de brug werd de minister blijkbaar door een kogel g«troff®. ea verdween M ia dte dfepiê. Toch scbjjnk Arm een diepe» lndri'k op de menigte gfraaakt to hebfc«s.' Volgen» de'Vcastoche Zeitung i* uit de de monstraties te Dresden! eeo apariacistische staatsgreep voortgekomen. Spartaciërs belet ten het ministerie van oorlog, het generaal- commando era de commandantuur. Daar regeeringstrofipe» andere gebouwen bezet houden verwacht mm hevige gevechten Uil Berlijn worden reeds duizeadte man schappen tot hulp der regeer ing naar Dres den, gezonden. Toch zouden den demonstranten reeds ver- ÏAMtag- M Sêp Naar het Fransch van Victor Cherbuliez. 33) Men behoefde er niet over te denken, dat de koppige oude heer ooit zijn prooi losliet, als hij die eenmaal had. Hij stond op en liep de tafel rond, om naast zijn zoon plaats te ne men. Zelf deed hij het sigarenkistje open, presenteerde er Lionel uit en gaf hem vuur, door een lucifer tegen de zool van zijn schoen aan te strijken. En terwijl Lionel rookte, sprak bij „Het spijt mij, jongen, dat ik gisteravond misschien was ruw tegen je uitgevallen ben! Je had zeker het beeld van een geliefde in '4 hartdaar zal ik het je niet moeilijk om ma ken. Misschien ziet zij er wel heel aardig uit. Jammer maar, dat de schoonheid zo© snel ver gaat, als sneeuw voor de zon. Als je verliefd bent, bestaat er maar één vrouw voor je en er zijn er toch duizenden en duizenden. Boven dien is het niet de schoonste, maar de nuttig ste, die je trouwen moet. Je bent een verstan dig man en je bent een ernstig man. Ik zie je al in 't huwelijksbootje. Maar ik moet de ko len leveren, weet je!" I „Om Godswil, spreekt u er nu toch niet mem van!" riep Lionel, wien de vergelijkin gen van zijn vader nog vaal minder bevtoka. ie 'cmtmkstem. Volgen© het J@sraal aislka de Dait- sche gedelegeerden in den loop der volgende week naar YerwPMs worden geaoodigid. De Duifsdae Nationale vergadering heeft) het vootèM tot hei opnieuw invoeren van den mettertijd verworpen. De Pnjjwehe .Mat Vergadering heeft een voorstel emgemmgt betref fends de ww wrnrde voor hei sluiten van den vréét. 1 Een Engéimh nkëder ve®, 13 schepen zal cetii bezoek breagea aan dte haven van Cherbourg, e©! mm es&ader van gelijke sterkto bezocht Brest De Duiteche njikmniaister van fjmanci- eo Sctuffer is afgetreden. Als vermoedelijke opvolger van den af getreden minister van financiën Schijf er, 4iie echter aanblijft tel een nieuwe bïco&jiing heeft plaste gehad, worden, genoesd ito vroe gere staatssecretaris van kolocife Demfeutg en de rijtaminMer Gothldfii. D<e Duiteche njitearegeering keeft een manifest vmpreM, waarin zij dte arfedsieira wijst op kei gevaar vaa: staking1 eu dte rechten, welke de arbeiders bij de nieuwe coo- Uit Konstan tinopel wordt gamteM: De minister ran bhtmtüandsche xaLn fa afge treden. Hij wordt opgevolgd door dm minis ter van pöiteijsai e. telppaft®, Mülüaedi AU Bey. Tot mfejutor va» jteioferfjan te tatoond AIkIuI Zha Bey. Ha.as seint uit Lossde»; De gemmito- raad van Newxaafe heeft met aDgwsvmw? gtenam® aapgeawse®, wasSig am gemrml Fock hei bmmruM Is dem dsé verkend mrdi. Te Kdlro ladde® levendige beioagtm- gen plaate naar aanleiding van hei tartoM der bevrijding van de gaaeporteerde leideng. De tekst mm Hut herstem verdrag Vol kerenbond bestaat uit 26 artikelen «u saai bime®n eenige dtegeo wWden bekend ge maakt Het R®d©»i»gm to ,Ber!ij® verkïffiank zich met ©ml kleine ««rfeiriteicl tegen em riïjksspMatkiwweh Donderfag «s Vjf dag te Lembwg do©f Oeüaraiaite aar Suradtitag bmhoim T? b. -De fesrollstag vluehte Bsesm&rmm. thans ook zijn waren naam bekend wilde ma ken, antwoordde de moordenaar: Neen; ik lieb fatsoenlijke familie; zij moet van aiijn eer- loozen aood onkundig blijven. Drie van mijn broers zijn aan het front gesneuveld. Laat mijn familie denken, dat ook ik daar den dood gevonden heb. De beul verrichtte vervolgens zijn werk. DE MASSA-DIEFSTALLEN IN DE HOHENZOLLERNS-SLOTEN. Naar het „Berlinter Tageblatt" bericht hou- dm de plunderingen in het slot te Berlijn de crimïneele politie nog altijd bezig. Langza merhand is het gelukt een gedeeltë van de ge stolen kunstvoorwerpen terug tc vinden. De rest is ongetwijfeld reeds lang uit Berlijn ver dwenen. Vermist werden nog talrijke" schil derstukken, borstbeelden, pendules, schalen, porceleinen vazen, enz. Ook uit het Paleis Kaiser Wilhelm I is veel gestolen, zooals pendules,- spiegels, medail lons, inktpotten,, schalen enz. Hetzelfde is het geval geweest wat betreft het paleis van den kroonprins in de dagen van Nov.-revolutie en dan diens ruwste uitvallen. Op dat oogenblik kondigde Joseph abt Mi me! 1 rand aan, die den. zoon en ergenaam van dan heer Têterol kwam verwelkomen. „Ha, daar doet u goed aan, mijnheer de pastoor!" riep de oude heer „Mag ik u voorstellenmijn prins van Wales. Een knap- j>e jongen, niet waar? Heb ik u al verteld, dat hij Lionel heet? Net als u. Dat is een pe tekind, maar een geestelijke zult u niet van hem maken. Hij en ik, we zijn dezelfde mee- ringen toegedaan, zijn één van hart, één van wil „Heeft hij uw wil, mijnheer Têterol?" sprak de abt met een glimlach en al zijn schuchterheid overwinnende voor zoo'n stoutmoedige vraag. „Ja, mijn wil is zijn wil", antwoordde Tê terol nog eens nadrukkelijk. En, terwijl hij met zijn grove, dikke vingers door het kas tanjebruin haar van zijn zoon woelde, sprak hij nog: „Nu moogt u alles doen wat u wilt mijn prins van- Wales mag u niet beder warm veel gswowtón, ia d® feldem, ¥®Sg®B® d® Iteistedki® jpere zf® feünmem és Krlm UmmgenaM. De ZstgeMto .itlsite ra® ale ridrtF g»1 zie® Ia ét® raltM®sr d«r- v«rtotoriaff te Huil een voimi tegen. Ltoyê George. Eye vsrkowMfwg itmtkm ér Frameh* regeering m hst Fromeke parlement fa geepanoén Ia dis a.e. week zal de regaeriag wae.TH±iIjnSljk gedlwowsiea wordlea we'kic'w- gen al to teggaa over de pwH&nirai'm'a;. OP HET LiVATSTE OOGENBLIK GERED. Te Parijs moesten Woensdag twee manman onthoofd worden, Humbtrto Sacco heette de eene: de ander noemde zich Sannazaro. Zij werden er van beschuldigd ia Mei van het vorige jaar een logementhoudster vennoord te hebben om haar te berooven. Saecó had echter tijdens de instructie voortdurend volge houden, dat hij wel meegedaan had aan den diefstal, maar niet aan den moord op de loge menthoudster. Samtazaro verzekerde integen deel, dat Sacco een prop watten in den mond van het slachtoffer gestopt had. Beide mannen werden ter dood veroordeeld. Woensdag in den nanacht waa alles voor de terechtstelling gereed Toen men Sacco gewékt had protes teerde hij opnieuw icger. zijn vonnis en vroeg verbolgens te mogen tuedüen en de mis te hoeren Terwijl Sacco u«ar de kapei giug, verzocht Sannasaro die den oijstesd vu» de kerk weigerde, uen rechter eau instructie te spreken, omdat hij een had. En hij vertelde, da niét aan den moord had den diefstal. Toen Samwzaro gevraagd werd, waarom hij dan gelogen had, antwoordde hij, dat hij gemeend had, dat er in Frankrijk nooit twee menschcn voor een zelfde misdaad te recht gesteld werden. Na deze bekentenis van Sannmro ia er bevel gegeven de terechtstel ling van Sacco op te schorten. Toen de rech ter van instructie aan Sanaazaro vroeg of hij bij de latere onlusten. Op 11 November stalen MM schrijfbehoeften, wollen dekens, een pendule, binnengedrongen manschappen van de wacht cïgarettenkokers, een collier, en burgers penhouders, een gouden horloge enz.'Op den zelfden dag werden 2 auto's, 5 jachtgeweren en een. revolver weggehaald. Tusschen en 4 Januari werd ijs de feestaai van het palels ingebroken en werden gordijnen, deksr», sto res enz. gestolen. VERBETERING DER VOEDSEL POSITIE. De ssuniBter van landbouw heeft aan de bur gemeesters bericht, dat de gewijzigde omstan digheden onzer voedselpositie hem thans vrij heid hebban gegevan; om alle beperkende be palingen, welke tot nog toe bestonden voor spelt, wmitfergienfy vierrijige en tweerijige zo- mergenst, boekweit, erwtesr, veldboonen, ailfe swrteni stamboom» stoHwonen, pronkbw- am, èlauwmaanzaad, geel <sm) bnilm «fiosterd- towM^moainde de verstrekkhj der mlnimum-caiiitooajïffl aan genheid gebruik, om den abt en zijn vader verder alleen te laten en vluchtte zelf naar zijn kamer. Ditmaal zon hij nu toch ook era» een sla- peloozen nacht doorbrengen en dat kwam door zijn overstelpend geluk. Al heel vroeg stond hij weer op en aan den heer Pointal schreef hij toen cle paar volgende regels: „Waarde Heer! Beschouw mijn brief als van. nul en gWier waarde. Ik heb Mademoi selle de Saligneux gezien Moet» we nu emmanm dat de heer Tê terol opzettelijk gelogen had tegen zijn zoon, ©f moeten) we maar denken, dat hij zelf er in geloopcn was, door geloof te slaan aan de vage vöaKkertfigm van den baron? Een feit ia het, dat de heer venHet zou u ook niet gemakkelijk lukken, aan m ooit spijt van zou hebben, dat ik alles aan zijn niet g want hij weet veel te goed wat hij verplicht is. En de duivel h aan mij hale mij als ak er opvoeding ten koste heb gelegd. Kijk me dien jongen eens aan, mijnheer de pastoor! Dat is nog mijn beste wijze van geldbelegging ge weest; tegen twinég percent, dat verzeker ur Lionel maakte van de eerste de beste gei»- geen woord gezegd had van ijn buurman hem deed en van de Saligneux het vreemde voorstel, dat zijn zijn toestemming, die hij al zoo goed als go- geven had. Mademoiselle de Saligneux wist er niets van, dat men eenige huwelijksplannen voor haar had; ze verkeerde in volslagen onwo tendheid van hetgeen er over haar was beslo ten. Was dit niet zoo geweest, dan zou ze zeker op dat oogenblik wel aan wat anders gedacht hebben, dan aan de rivier te door waden, om een lelie te plukken op het gebied van de Têterol's. Baroo de Saligneux had moe? dan één ce- groep A (particuliere woningai), het smwt dringend) is te achten. De rmls&mm van groep A zij a gelijk bleven met dien verstande, dat nu w 1J maanden dezelfde howeclhedlesj; wden gege ven at» voorheen) voor een ja,*r vat», vastec- ateld. zaad, karwfzaad, zaad op te heff», 'Derhalve is és haiEdcl ia produdiai' weder gdted wrfi. NEDERLANDSCH-FRANSCHE HANDEL !n strijd1 met de daaromtrent bij, meestdm belanghebbenden heemehende sawaBsag wordt nader gemeld, dat de offtelcele aoteriag ter beurze van de aandeden der Veoaootadtas» Ier Bevordering van der Nederlaadsidien- Franschen Handel niet -ze! worden ,zenao I vraagd De aandeel en luiden op naam, fa overdracht slechts kan geschieden met goed keuring van den Raad van Commissarweso Ondernandsche aankoopen komen dientenge volge geheel voor rekening van koopers. DE HUISBRAND-RANTSOENEN. iDe distributie- «at rantsoeaeeriiiinrefelin van huisbrand1 voor het diEtrlbabet^dvak, aanvangende 3 Mei Ifl'v, zij» dezer dagen door de Rijks-KolendistrIhutie aan de Brahd- stoffencominissies toegezonden. In verband met de omstandigheid da. de luwende maand) bij bet dislributietijdvai 1 8/1^ 19" is getrokken en dit do» 13 maan den beeft gesteld i» de dluur van het niéuwe distributietijdvali ©j> 11 maanden eindigende 31 Maart 1020 De groeps-iadtetlrag en1 rantsoen» zijd vrijwel gelijk aan die het orige jaar hotel», ppns'oc*, r»teü.raaè c?fé'» zija van, groep C wilder groep B gebracht; tbekec., oeteciMiïsgiBkaiiwx» en wauitkawr» den om niets te zeggen tegen zijn dochter. itm iét - g< "..II H. e stellen de beperking van een Vóoreerst !iad hij het zich ecnmi-U tot een ewoonte gemaakt, om tot op het laatst uit M ing van een onderwerp, dat hem niet beviel. Als hem feta onaange naams trof, onderging hij het liever, dan dat hij er over sprak. En dan, -voordat hij Clafre zijn bedoelingen kon meedeelcK, moest hij ze toch eerst zelf goed weten; en dat was 't juist; hij! kendfe ze nog niet. Zijn dochter be neden hun stand uithuwelijken, haar aan oen zoon van een Têterol geveneen gloeiende verontwaardiging voelde hij in zien opko men, die eerst wat zakte, toen hij zich herin nerde, dat hij een aardige voorraad wandel stokken bezat en dat daar een rotting onder was,Jicel stevig en heel buigzaam, met agaten knop, dien hij indertijd gekregen1 had van een van zijn maifresses. Al een tijdlang vergezel de die hem niet meer op zijn dagelij ksche wandelingen; maar eenige dagen na zijn on derhoud met den gewezen metselaar over kwam het den baron wel eens, dat hij vol tee- derheid dien slappen rotting beschouwde, met de veelbelovende woorden: „Je zult een mooi einde hebben, ik zal jp kapot slaai op den rug van den heer Têterol In gedachten had hij' zich al meermalen op het Witte Huis aangemeld, om er met recht „zijn slagje te slaan Na afloop van de straf oefening zou hij dan tot Têterol spreken: „En nu, waarde heer, koop' mijn kasteel Het leed, da* ik ondervinden zal, al» ik tnijn Bij' dte bepaling van da ranteoeneRi van de groepen B, C en D, wonit er echter wel fêSkv ning mede gaLoudm dat het distributie jaar maar 11 maanden tót. r Voor woninge» met gja&aasslült'lag wostt wederom geen zomerrants-iesi VGcnfcnekt; voor het overige is de verstrekking van gas en electriciteit voor kookdoeleiném em voor ver warming in. het wLüterseisöea grïeoi tosg»- maakt van ds brandstoffecdiatnbutie. Zij, die gas of electrititoit voor vcirwarssihig of voor koken) in het winfetaeteotii wcnacn® te gebruiken, zullen diti <tea kunnen doac binn» de perker de perkea der plaatselijke regeling ter zake, zonder dat afstand bebceft te wordlepi gedaan var eenheden van hel aan vul lingsr e nteoen. Em andere nieuwe bepaling ia, d'at vow groote gezinnen van 7 personen «m mm een extia-rantsoen van 2 eaoihcdieai wordt beschik baar gesteld». Er zij nog op gewezen, dat da ranter-men als gegeven voor eonc bepaalde woning of voor een bepaald gezin, met voor overdracht vatbaar rijm. Ten slofte rij vermeld, dat, al rijn dte rant soenen voor een tijdvak van 11 aaiüuteteü vaak gesteld, dat ease 'laacbentiSdsche opheffing van de kolandïstribuëe bij gmoogssassc koïet> aanvoeren peenszm» uitehni BEHARTIG ING VAN) TUIHPGW®B- LANOEN IN DEN VREEMDE. 'Het voornemen bestaat, dat do hcerm mt. EL C. Dresadhuy». voorfttorv ooi B. Kuyis, lid van hst ©eataaï feaBteor v:an dra' 'bteSeri1 Tutafwuwfiiflé, omstrotks eïii'ds daar tasaadi of begin IMcii naar Eogplmé KUiïfea gaan om daar besorekifiweii to vceraa) in hel belang van dhn» Nlederiaadedhen totofeaoto. TOCH W'EDER VERLOFPASSEN. Door <ton oppcrbevoïhenber vaml, laad- m zeemacht is aan hel hoofdbestuur van dte On- dcrcfficters;'ercen igfrg „Ons Betona" mfah gedeeld, dat dè directie dier Vcremigrte Spoorwegwaataciappijea, op grand vm de desbetreaende overomkomslL, aan de onderof ficieren Blsdsls sew miUtste plaatóaari wsauKht ta dben) vensirokkso 05» vertex® ^ee eaa verltofpas. VRIJSTELLING DEGENS DIENST M, Ew girooü aantel jpaieasm, voor ew der BdÉsMogen 101® aro ï®EÖ, heelt ind -"itfjd vewEitttaS n'ijsMïmg wsg*®» bro©- dodiemri, al wmetm seffite Jear gémm frrofida: ©I «Sro&f aan te vrag». Vooor Cïa» persons** 'l dte gditgaoJseM tot eaowogen <raxs d« ,ïMBtollïn« («tfeiiw ppwitowteïw. Binnen) «nbile dsg^n aar fotorMB&rsBi (0 da vcnvb'Ulende gemeenee® éljgra&tBüB fe- kmlPwA: -g fflgtókUd'ca Damma Iteac de vrij stelling bi| dén burgenjowtor wwii» aan gevraagd, MAATREGELEN' TBOE'W REVOLWlfi. Op (i r -{j9 mexfcgaüeddle vragen) van het Kamerlid Ko'thek in zake een beisprekiag tot het iireffen van suatocgein tegui revolucle, heeft de miniriier va: binnonllandlsche vaüpr' geantwoord, dat hom van een) vergelijke be- sprekmg aieto'bekend i». Em daar oegen.ee, die rrvolutionnaire plaanaii modbteii koewto- rtn, dte regecrimg mutrent bua voornemen» niet: plegen in te lichten^ kan de minister ook gmr antwoord geven pp de vraag, of hem iets hetend is van' dreigende .tovolutiomnaire plac ets. DE VRAGEN OVER REVOLUTIE. In ons nummer van gisteren deelden wij de vragen meel- van 't Kamerlid Kobbe* aan dsn minister van hinoen'andschc zaken, ixtné fende ec-- bespreking die op 8 dezer zou ge houden zijn aangaande een voergenomen uit roeping van de Sovjet-republiek in Nederland In de slbtvraag werd den minister in over weging gegeven een .'jeruslwtel lende verkla ring af te leggen, Indien hem nieto daarom- trent bekend w;a. Than» is het antwoord ingekomen van den minister van binnenlanth*T>e zaken, luidende als volgt: „Den minister i» van een bespreking als in voorvaderlijk slot in uw handen zie, zal ruimschoots vergoed zijn door de zaligheid, die i'k woocwea gesmaakt heb Maar dit was alles slechte fictier de rotting stond nog ongebruikt. Toch scheen dit spel van de verbeelding den baron reeds zoozeer goed gedaan te heb ben, dat zelfa de gedachte bij hem opkwam „Alles wel beschouwd zie je Uit deze enkele woorden bleek dus, dat de baron geneigd was tot de een of andere schik king. „Alles wel beschouwd", zette hij zijn over peinzing voort, „die onbeschofte vlegel is nu eenmaal mijn schnldeischer, maar hij is enorm rij k en zijn ijdelheid houdt gelijken tred met zijn rijkdom. A's ik weiger, zal zonder erbarming zijn. Maar als ik toestem, kan ik misschien van hem gedaan krijgen, al wat ik maar verlang. Laten we het geval dus maar eens goed onder de oogen zien en trach ten de eer van ons gesiacht overeen te brea- gen met een geoorloofd streven naar de ge* rieflijkheden des levens." De baron herinnerde zich bovendien de uitspraak van een van zijn vrienden, eens tot hem had gezegd „Ja, kerel, de wereld is nu eenmaal zóó in gericht, dat je al heel bezwaarlijk een glas wijn zal voorgezet worden, waarin geen vliegje drijft. Nu, als de drank zelf maar goed is en de vlieg blijkt) met al te groot te wezen, drink het dan maar uit!" (Wondt veuvolgd). hij nog die ALKMAARSCII CUBAN E^J| SBB. g'mm^-j.-a^^jajaugs^ajaaaB^ .jijaj.» Soit 1 gtbteiu, mij i I I c\ mof Ttttn «MJlc/J/im A 1/1 11 r nrnlrvoo nr 1 Itl! 4»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1