De BrandstoifencommlsslG Alkmaar S Uitbetaling vergoedingen wegens kostwinnerschap. Verkiezing Gemeenteraad. Verkiezing Gemeenteraad. Gemengd, Nieuws. Stadsniouws. Telegrammen yaii heden Provinciaal Nieujfs. etelt beschikbaar op bon U b één halve een heid ANTHRACIET. De maximumprijs bedraagt per A eenheid: Thuisbezorgd 1.2214 Afgel'.aald 1.15, Bestellingen voor thuisbezorging schrif telijk te doen aan de Vereenigde Brandstof- fenhandel KONINGSTRAAT 6. Zij bericht tevens, dat nog eenige voor raad BRUINKOOL-FIJNKOOL-BRIKET- TEN en' BRUINKOOLBRIKETTEN aan wezig is, welke buiten rantsoen en ook voor de Klein-Industrie beschikbaar kan worden gesteld. De maximumprijs is 4,per 100 K.G. Bestellingen mondeling en schriftelijk» te doen aan het kantoor der Brandstoffen-Com missie, Waagplein No. 1. Namens de Brandstoffen-Commissie, J. H. JACOBSE, Dir.-Administrateur. De BURGEMEESTER van ALKMAAR brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de UITKEERING der VERGOEDING, loo- pende over het tijdvak ,van 6 APRIL tot en met 15 APRIL, zal plaats hebben ten Stad- hiuze op WOENSDAG 16 APRIL a.svoor zooveel de LANDWEER en den LAND STORM aangaat, van des namiddags 2 tot 2Vz uur, en voor zooveel' de iMILITIE aanr gaat van 2A tot 3^ uur. Alkmaar, 14 April 1919. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. De VOORZITTER van het HOOFDSTEM BUREAU in den Kieskring ALKMAAR I voor de VERKIEZING van LEDEN van den GEMEENTERAAD brengt hiermede ter al gemeene kennis, dat op DONDERDAG 17 APRIL a.s., des namiddags twee uur, in de z.g. Besognekamer van liet Stadhuis, eene OPENBARE ZITTING van dat Bureau zal worden gehouden, ten einde te beslissen over de geldigheid der voor dien Kieskring inge leverde LIJSTEN VAN CANDIDATEN voor den Gemeenteraad en over de handhaving der daarop voorkomende candidaten. Almaar, 14 April 1919. De Voorzitter voornoemd, G. RIPPING. De VOORZITTER van het HOOFDSTEM BUREAU in den Kieskring ALKMAAR III voor de VERKIEZING van LEDEN van den GEMEENTERAAD brengt hiermede ter al- gemeene kennis, dat op DONDERDAG 17 APRIL as., des namiddags half vijf uur, in een lokaal van de 2de Gemeenteschool aan de OUDEGRACHT, eene OPENBARE ZIT TING van dat Bureau zal worden gehouden, ten einde te beslissen over de geldigheid der voor dien Kieskring ingeleverde LIJSTEN van CANDIDATEN voor den GEMEENTE RAAD en over de handhaving der daarop voorkomende candidaten. Alkmaar, 14 April 1919. De Voorzitter voornoemd, A. F. THOMSEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene ken nis, dat zij bij besluit van heden aan de Alk- maarsche Broodbakkerspatroons-Verceniging, naar aanleiding van art. 7 sub b. der Veror dening (Gemeenteblad No. 544), vergunning hebben verleend om op ZATERDAG 19 APRIL a.s. en DINSDAG 22 APRIL a.s., des nachts bakkersarbeid te doen verrichten. Alkmaar, 12 April 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. de eerste vraag bedoeld, niets benend. Eenige mededeeling daaromtrent kan dan ook door hem niet worden gedaan. Hieruit volgt, dat op de tweede, derde en vierde vraag de minis ter het antwoord schuldig moet blijven. Daar degenen die revolutionnaire plannen mochten koesteren, de regeering omtrent hun voornemens niet plegen in te lichten, kan ook op de vijfde vraag geen antwoord worden gegeven." EEN CANDIDATEN-FAMILIE. Ala een bijzonderheid kan worden aange merkt het feit, dat op de candidaten-lijsten voor den Raad der gemeenten Haarlem en Schoten drie broers voorkomen, n.l. de drie febroedera Kleen. Als een Iweede bijzonder- eld geldt, dat deze 3 broeders candidaat zijn respectievelijk voor dc Roomsdi-Katholieken, de VTijz.-Demócraten en de S. D. A. P. DRUKTE IN DE VENEN. Het conflict in de venen is gelukkig geëin digd. De arbeiders krijgen 5 pet. boven het loon van i918 en nemen er genoegen mede. Inmiddels is het nu al leven en beweging in de venen van Oost-Drente. Honderden arbei ders uit Groningen, Friesland en Drente ko men als van ouds naar de baggerputten te werken en de vele baggermachines verheffen weder hun rookpluimen over het veld. De campagne is in volle werking. EEN NOODKREET VAN DE WINKELIERS. Het bestuur van de Alg. Winkeliersverceni ging te Amsterdam heeft een telegram gezon den aan den minister van binnenl. zaken en den burgemeester, naar aanleiding van den onhoudbaren toestand, veroorzaakt door het rooven en plunderen, zelfs op klaarlichten dag. Verzocht wordt maatregelen te nemen, dat de daders onmiddelijk na het plegen van straf bare feiten, worden gestraft en zoo noodig in het gevangenkamp te Bergen of elders wor den opgenomen. SCHADELIJK VEEVOEDER. In Werkhoven was als veevoeder meel ver krijgbaar tegen tamelijk hoogen prijs. Vele dieren willen het in het geheel niet eten, maar die 't gebruikt hebben Werden er ziek van. Bij een veehouder is een paard gestorven en 1 ernstig ziek. Het meel was samengesteld uit gemalen erwten en boonen, MOORD. Zaterdagavond heeft een fondsbode te Rot terdam, ten zijnen huize aan de Oostmolen straat de vrouw waarmee hij samenleefde doodgeschoten. De man had de vrouw met een geweerkogel dwars door het hoofd geschoten, zoodat zij onmiddelijk dood ineenzeeg. De dader meldde zichzelf bij de politie aan en is in arrest gesteld. Het drama speelde zich af in tegenwoordig heid der 15-jarige dochter. E>e man en vrouw hadden dikwijls ruzie. KONINKLIJKE BELANGSTELLING. De koningin-moeder heeft den secretaris van het congres tegen het Nieuw-Malthusia- nisme en ter bespreking van het bevolkings vraagstuk een gift doen toekomen, vergezeld van een schrijven, waarin H. M. uiting geeft, van hare belangstelling in de verschillende vraagstukken, die op het congres zullen wor den behandeld. GEVAARLIJKE TWIST. De onbezoldigde rijksveldwachter L. M. te Havelterberg, een jonge man van ongeveer 25 jaar, liep Vrijdagmiddag met geladen geweer over een der vele wegen in de uitgestrekte bosschen van den heer Linthorst Homan, commissaris der koningin van Drenthe. De arbeider J. S., eveneens van Havelterberg, werkte in het bosch aan den kant van den weg, dien M. passeerde. Ten gevolge van eenige plagerij van S. werd M. boos en ont stond een kleine woordentwist. Daarna ver wijderde M. zich en hervatte S. den arbeid. Plotseling weerklonk een schot en S. ont ving eeni volle lading hagel in zijn zitvlak, zoo ernstig, dat direct geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Bij 't onderzoek van de politie en de mare chaussee kwam nog aan 't licht, dat enkele kogeltjes diep in een leeren riem, die S. om het lichaam had gehad, waren gedrongen. Zonder dien riem was het schot waar schijnlijk doodelijk geweest. EEN WAARSCHUWING. De burgemeester van Boskoop verzoekt mede te deelen, dat onder den naam Gerhaidt van Houten, rozenkweekerijen te Boskoop, bij circulaire een aanbieding gedaan wordt van rozen, sierheesters -enz., onder het voorgeven uit Boskoop afkomstig te zijn. In werkelijk heid bestaat te Boskoop geen boomkweeker noch firma Gerhardt Van Houten. Het beroep in genoemde circulaire gaan op medelijden met de zwaar getroffen kweekers te Boskoop evenals de geheele opzet van de circulaire, is dan ook niet anders dan misleidend. VALSCHE HANDTEEKENINGEN ONDER KIEZERSLIJSTEN. In de zitting van het hoofdstembureau ten stadhuize te Deventer vestigde de burgemees ter, als voorzitter, er de aandacht op, dat in onderscheidene kieskringen bij de candidaat- stelling voor den gemeenteraad, op de lijsten valsche handteekeningen voorkwamen, blijk baar dor anderen gezet voor personen, die zich absoluut onbewust waren, dat hun naam onder de onderteekenaars was opgenomen. De voorzitter verklaarde, dat z. i. hier het misdrijf van valschheid in geschrifte was ge pleegd, dat in de termen zou kunnen vallen voor strafrechtelijk vervolg en veroordeeling tot gevangenisstraf. DE WRAAK VAN EEN BEDROGENE. Eenige weken geleden knoopten de artist K te Rotterdam betrekkingen aan met zekere juffrouw M. M. Onder belofte haar te zullen trouwen wist hij van haar 500 los te krij gen. Eenigen tijd later zeide hij een engage ment te kunnen krijgen „in Kunst en Weten schappen", doch hij moest daartoe geld heb ben. Hij deed haar daarop een schandelijk voorstel om voor haar den kost te verdienen. Opeens vernam" toen de juffrouw dat hij met een ander ondertrouwd was. Zij zou zich wreken Vrijdagavond wachtte zij, als man verkleed, hem bij den circusschouwburg op. Toen hij er uit kwam wierp zij hem vitriool in het ge zicht, waardoor hij ernstig aan beide oogen en het gelaat gekwetst werd. De man werd naar het ziekenhuis vervoerd en daar is ge bleken, dat hij waarschijnlijk blind zal blij ven. De juffrouw is gearresteerd. BANG VOOR STRAF. Naar aanleiding van gepleegde baldadig heden werd) voor eenige dagen door den di recteur der H. B. School te Almelo den leer lingen medegedeeld, {lat zij tijdens de pauze onder de morgenschooltijden zich niet moch ten 'verwijderen uit de straat, waarin de school staat. Tegen dit verbod in werd gister morgen In de pauze de 16-jarige leerlinge N. S. L. door den directeur in een meer van de school verwijderde straat aangetroffen, waarom haar voor den morgen de verdere bijwoning der lessen werd ontzegd. Wellicht bevreesd voor straf begaf zij zich evenwel niet naar huls, doch 'keerae ook des middags niet In de school terug. Meni maakte zich hierover ernstig onge rust, doch zij Is Zaterdagavond om kwart voor tyvaalf uit eigen beweging teruggekeerd. Zij had zich langen tijd opgehouden In de bosschen te Rijssen. VDE KAZERNE-INBRAAK TE EDE. Nadat een der daders te Ede bekend had, heeft de politie de andere 4 daders te En schede en Hulst doen arresteeren. Allen be kenden in den nacht van 9 op 10 Maart j.l. terwijl zij in garnizoen te Ede lagen, in een der rustkamers die hebben; ingebroken en al daar voox een belangrijk bedrag aan schoe nen, sokken en leder te hebben weggenomen. DE GEMEENTEN EN DE c O. W.-BELASTING. Boor B. en W. van Haarlem is den Raad medegedeeld, dat de minister van Financiën heeft medegedeeld, dat de gemeenten alle bronnen zullen dienen aan te spreken), die de Gemeentewet aangeeft om in die stijgende uitgaven jbe voorzien, alvorens voor een uit- keering uit de opbrengst der oorlogswinst in aanmerking te komen. GEEN REVOLUTIEPLANINEN? De stedelijke autoriteiten vernamen, dat op het1 oogemblik io de revolutionnaire kringen niets meer leeft. Van dé Communisten gaat niet de minste actie uit. Niettegenstaande dé geruchten, dat geld' uit het buitenrand zou zijn gezonden' om hier een revolutie op touw te zetten, is de financieek toestand der partij kassen te Amsterdam zéér slecht; de zwakke toestand der „Tribune" wijst reeds hierop evenals bet ophouden, der gedemobi 1 iseerden- relletjes. Van' te Amster dam is op hé* oogentük prelum ge®» spra ke. Aldus de meening van bedoelde autoritei ten'. ZIJN BROERTJE GEWURGD. Een 15-jarige jongen te 'a-Graveland heeft zijn 6-jarig broertje gewurgd. In verband met deze moord is, behalve de dader, ook diens vadbr door de politie gearresteerd, daar deze verdacht wordt de hand in dit drama te heb ben gehad. Hij zou zicli n.l. de uitkeering van de levensverzekering, welke op het knaapje gesloten was, hebben willen toeëigenen. UIT WARMENHUIZEN. De collecte voor den Gewapenden Dienst in den loop der vorige week in deze gemeente gehouden heeft 30.36 opgebracht. ENNY VREDE VERONGELUKT. 'Het stoomschip „Amatel" wordt door de reeders als verloren beschouwd. Op dit schip bevond zich, gelijk men weet, de tooneelspeelster Enny Vrede, die juist in het huwelijk was getreden. STOKEN .MET RIET. In een der grootste cartonfabrieken ia de provincie Groningen' wordt thans inplaats van' met steenkool of met turf met) riet ge stookt Geheele schoven verdwijnen' in de vu ren-, die lustig branden en een groote hitte op leveren. Daar de turf zoo duur is, is het financieel nadeel dioor het gebruik van deze brandstof niet zeer groot. 8-URENDA'G SPOORWEGPERSONEEL. De Ned. Ver. van Spoor- en Tramwegper soneel heeft in verband met de uitschakeling dezer groep van de wettelijke regeling inzake den 8-uren dag behoudens nader te voeren actie telegrafisch bij den minister van Arbeid aangedrongen een reeds gevraagd onderhoud thans te verleenen. Ten aanzien van de be langen van het spoor- em tramwegpersoneel zal gezien de onvoldoende tegemoetkoming aan de gestelde eischen én in het belang van het vroeger geformuleerde program geageerd worden voor een' duurtetoeslag van 6 gulden per week en een' uiitkeering in eens van een bedrag a 60 en zulks in afwachting van de nieuw te stellen algemeene eischen voor den komenden loonraaa. RECHT VAN VERGADEREN. Toen een; huishoudelijke vergadering van de afd'eeling Zaandam van de Landelijke Fe deratie van de Revolutionnaire Socialisten zou worden geopend, trad de politie binnen met de bedoeling deze vergadering bij te wo nen'. Hiertegen werd door de vergadering ge protesteerd, omdat men daardoor 't grond wettelijk recht van vergaderen aangetast acht te. De vergaderden, besloten de bijeenkomst geen voortgang te doen hebben en' een klacht bij den burgemeester in te dienen. KORTE BERICHTEN. Het destijds door de Britsche regeering in beslag genomen stoomschip Scheldestroom is eindelijk vrijgelaten en met een lading stuk goederen van Hull in Amsterdam aangeko men. Een marine-matroos te Vlissingen, die van zijn schip verdwenen; was en later ge arresteerd werd, heeft bekend onlangs de scheepskas te hebben gestolen. Met het qog op de lange dagen, zal de coöperatieve vereeniging voor electrische ver lichting te Koddum van 21 Mei tot 21 Juli a.s. geen licht leveren. Professor Bruins, van de Rotterdamsche Handelshoogeschool zal heden in opdracht der regeering naar Parijs vertrekken. Aan een deputatie uit de Nederlandsche Vereeniging van Fruitexporteurs heeft Vrij dag de minister verklaard, dat de fruithandel vrij zal zijn. Benoemd iot burgemeester van Andijk, de heer P. Groot Jzn.; van Blokker, de heer H. Oostveen. - Te Lochem' doen zich op de tweede openbare school weer eenige diphthcritis-ge- vallen voor. De school is gesloten. Het hoofdbestuur van den Bond in de kleeding industrie te Amsterdam heeft mede gedeeld dat heden, Maandag te Den Haag de staking zou worden geproclameerd in het dameskleedingbedrijf. Voor uitvoer naar de koloniën behoeft geen N. U. M.-vergunning meer te worden aangevraagd. De Effestenbeurs te Amsterdam blijft op Vrijdag 18 en Zaterdag 19 April gesloten. Tot buitengewoon opzichter bij dé rijks wegen, in Noordhölland is benoemd de heer J. I. Bukens te Breukelem. De jaarvergadering van de Nederl. Vereeniging voor Armenzorg en Weldadig heid heeft op Donderdag 26. Vrijdag 27 en Zaterdag 28 Juni 1919 le Maastricht plaats. De Amsterdamsche rechtbank heeft een brievenbesteller, die zich schuldig gemaakt had aan' diefstal van eeni postwissel van 65, veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. De eisch was negen maanden. Aan boord van de Noordam, thans van New-York onderweg naar Nederland, be vindt zich, een groep van een honderdtal Roode Kruisverpleegsters, onder leiding van mej. Edith Churchill te Boston. BELASTINGEN. Mei ingang van 1 April is de heer B. Booms- ma, kommies 2e klasse alhier, als zoodanig herplaatst. Met ingang van 1 Mei is de heer F. F Göbel, rijlsklerk 3e klasse alhier, verplaatst naar de inspectie le afdeeling te Amsterdam. STATUTEN GOEDGEKEURD. Met Staatscourant 86 zijn verzonden de ge wijzigde .statuten van de Tuinbouwvereeni ging „Algemeen Belang" alhier. BENOEMD. Bij kon. besluit is benoemd tot ambtenaar O. M. bij de kantongerechten te Maastricht, standplaats Maastricht, de heer mr. G. C van der Feen de Lille, oeëedigd klerk ten par- kette van het kantongerecht te Utrecht. GESLAAGD. Mej. H. Westerhof slaagde voor telefoniste aan het Rijkstelefoonkantoor alhier. De vorige week slaagde bij het te Rotter dam gehouden examen voor kantoor-steno- rafe (130 lettergrepen per minuut, systeem 'roote) mej. G. Stuij alhier. TNQEKOMEN PERSONEN, Wed. H. van Zoonen, N.H., Limtenlaan 68, Heiloo, D. Mentz, N.H.. Kerraemerstraat- weg 7, Arnhem. Langedijk, N.H», Huig- >rouwmtraat 5, Schennerhorn. slager. •f. C. de Jager, N.H., Druivenlaan 15, den Jaag, J. C. van der Pol, R.C., Nieuwste. 27, Punnerend, dienstb. a. Hartog, N.I., Vlagdalenenstraat 13, Eindhoven, winkel- uffrouw. A. Brakenhoff, R.C., Voormeer fel 2, Egmond aan Zee. D. A. Schefferiie, N.H., Keetgracht 1, Haarlem, dienstb. M. L. Walen, N.H., Achterweg 43, Utrecht, brugknecht. J. C. Duijneveld, N.H., Noor derkade 66,, Amsterdam", dienstb. D. H. M. Kool, D.G., St. Annastraat 19, Bloemen- d'aal. T. Jager, Vrouwenstraat 1, Leeu warden, leerl.-machinist. A. Holman, N.H. Spoorstraat 34, den Haag, dienstb. M. F. E. Emons, R.C., Mienf 25, Horst, huishoud ster. H. Jonker, N.H., Zijdam 3, Hengelo. Wed. A. Poortenaar, N.H., Doelenstraat 11, Castricum. J. C. SnoeckKunst, N.H., N.P.Laan 55, Bergen. P. W. Wanrooij, N.H.,- S'tuartstraat 28, Apeldoorn, ambt. P. en' T. K. Sant, N.H., Vrouwenstraat 1, Hoorn, mach.-houtbewerker. P. Steenhuis, N.H., Zeglis 132, Egmondbinnen, kaasmaker. H. Brouwer, R.C., Kinheimstraat 25, Maastricht, stoffeerder. G. P. Moller, N. H., Stationsweg 114, Amersfoort, commies H. S. M. A. Tak, NIH., van Eikelenberg straat 16, Amersfoort. C. C. Michels, R. Popelmanslaau 9, Helder, - P. Ros, R.C., Westdijk 9, Beemster, landbouwer. P, A. Boom, R.C., L.-Oudorp 56,, den Haag. W. Wiedijk, N.H., Stuartstraat 5, Barsinger- korn, kaasmaker. G. Kanis, N.H., Land- straat 14, Kampen, dienstb. E. M. J. Nieuwenhuijzen, R.C„ Hofstraat 1, Hoorn. T. Zwemmer, N H„ Kerkplein 2, Schageni, meubelmaker. J. Bakker, N.H., Druiven- laan 26, Westwoud, wagensorteerder. E. en E. G. van der Horst, N.H., Snaarmans- laan1 63, Heiloo, chauffeur en Gashouderstr 20, Heiloo, kok. E. M. van Kessel, R.C., W'lhelminalaan 29, Limmen, dienstb. J. J. van der Linden, G.K./N.H., Forestusstraat 25, Heilbo. C. Bek, R.C., Bloemstraat 10, Leiden. A. C. Schouten, R.C., Geestersin gel 3, Amsterdam, kantoorbed. ALKMAARSCH BIOSCOOP-THéATER. Dit theater geeft deze week een zeer mooi programma. Een schitterende natuuropname, twee aardige kluchten waaronder één van Kwik en Kwak, die de mcnschen weer tranen laten lachen, en een Fransche film als hoofd nummer. Wat gaat er van dit Fransche werk toch een eigenaardige bekoring uit 't Is alles zoo fijn en vol distinctie. De Koning der Zee is den bijnaam van René Gilbert, één der machtigste Fransche reeders, wiens schepen alle zeeën bevaren. Een edel hoogstaand man, die alleen in de liefde niet bereikt wat hij zoo gaarne zou wil len. Zulk een nobel karakter wordt door Signoret Sr. altijd op voortreffelijke wijze uit gebeeld. Zijn kalme, sobere spel doet meerma len aan de Nordisk-artisten denken. Worms van de Comédie-Fra^aise is een uitmunten de jeune-premier in den rol van Philippe de Chambois. Denyse Lorys speelt met veel char me den rol van Gisèle de Bresant, het meisje, dat trouwt met den Koning der Zee, doch Philippe liefheeft De ensceneering is voortreffelijk. Over 'tr geheel ligt een cachet van voornaamheid, dat zeer aangenaam aandoet. Gisèle draagt meer malen schitterende costuums. Interessant is nog aan 't slot het van stapel loopen van „de Toekomst". Men gevoelt wat er dan in 't hart van den Koning der Zee om gaat STEUN VAN RUSLAND AAN DUITSCHLAND? PARIJS, 14 April. Aan de Duitsche Tageszeitung wordt van bijzondere zijde geschreven, dat de berichten, voorkomende in de Daily Chronicle, over een Russisch aanbod, voor de vorming van eeü Dui:sch- Russisch bondgenootschap, aan de Duit sche regeering, ondanks de verschillende tegenspraken in de Duitsche pers, juist zijn. De Russische nota houdt in, dat Rus land enl Hongarije aan Duitschland steun bieden tegen de Entente in den vorm van een) leger van 500.000 man, hetwelk on middellijk ter beschikking kan worden ge steld, terwijl het de Duitsche regeering zal zijn toegestaan onder de Russische krijgs gevangenen zooveel recruten uit te zoeken als het wenscht. De Duitsche grens wordt Duitschland gewaarborgd als in 1914. Slechts in El- zas-Lotharingen em Posen zal eenJ volks stemming plaats hebben. Duitschland daarentegen verplicht zich Rusland tegenover de Entente te helpen, terwijl het zijn ministerie steeds zuiver so cialistisch moet houden. Tenslotte moet Duitschland zich ver plichten de socialiseering van alle bedrijven zonder uitstel door te voeren. DE DUITSCHERS VORMEN EEN NI1EUW LEOER. PARIJS, 14 April. Volgens Üte Matin zouden verschil lende gedelegeerden ge vraagd hebben, of de Duitschers in het geheim in de Oostelijke Provincie arbeiden aan de hervorming van een: machtig leger. De Duitschers verhalen het bestaan van een hoeveelheid batterijen artillerie en nieuwe waggons. Zij zouden doorgaan met het fabneeeren van bommen enl mitrail leurs. Dit werk zou worden bevorderd1 door den Pangermanistenbond, onder leiding van Hindenburg. DE VAL VAN DE RADENREOEERING. MüNCHEN, 14 April. Omtrent de Beiersche Rademregeering in) Munchen wordt medegedeeld aan de Beriiner Local Anzeiger, dat de onderwerping der regee ring zich zoo rustig heeft voltrokken, dat de bevolking eerst om 6 uur 's morgens den val van de regeering té weten kwam. Het station, het Post- en) Telegraafkan toor em andere regeeringsgebouwen, kwa men zonder eenigen tegenstand in handen der troepen, die het kabinet Hoffmann ge trouw zijn gebleven. Het Munchener garnizoen verklaarde, dat het misleid was door de radenregee- ring, De communist Lefin is naar Zwitser land gevlucht net medeneming van 2 mil- Poen mti. IB eonmtirfstert aSjta gevangen genomen. In verschillende Beiersche garnizoens plaatsen zijn regeeringstroepen aangeko men of op marsch om de hoofdstad te hel pen bezetten. GEAREfêSTEERD. DRESDEN, 14 April. Gisteren zijn 4 personen gearresteerd, verdacht van deel name aan de vermoording van minister iNeuring. NAAR DRESDEN. BERLIJN, 14 April. Uit regeerings- kringen wordt aan de Vössiche Zeitung gemeld, dat d'e le transporten regeerings troepen gistermiddag naar Dresden zijn gegaan. Een motorboot-flottille, bestaande uit 4 booiten en 60 man is er gistermiddag aan gekomen. TEGEN DE RADENREPUBLIEK. DRESDEN, 14 April. De meerder heids-socialistische partij vergaderde te Chemnitz em verklaarde zich tegen de alge meene staking voor het uitroepen van de Radenrepubliek. STAKING. CHEMNITZ, 14 April. De spoorweg- employe's van het Leipziger station ziju op grond van looneischen in staking ge gaan. Elk bedrijf staat stil. SPOEDIGE OPROEPING DUITSCHE GEVOLMACHTIGDEN. PARIJS, 14 April', De Petit Pamiea kondigt aan, dat de raad van vier het eens is geworden, omtrent de spoedige oproe ping van ae Duitsche gevolmachtigden naar Versailles. STAKING IN HET DAMESKLEEDING BEDRIJF. AMSTERDAM, 14 April. Ons wordt medegedeeld, dat er in den Haag een sta king in het Dameskleedingbedrijf is gepro clameerd. DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN INDIë TREEDT AF? AMSTERDAM, 14 April. Naar „De Telegraaf' uit particuliere kringen ver neemt, kan binnenkort het aftreden worden verwacht van dén itegenwoordigen gouver neur-generaal van Indië, graaf van L im burg Stirum. Als zijn opvolger wordt al gemeen genoemd Mr. D. Fock, voorzitter der 2e Kamer. STAKING. AMSTERDAM, 14 April. Hedenmorgen heeft het geheele personeel aan het hotel Mille Colonnes aan het Rembramdtsplein het werk neiergelegd'. UIT SCHOORL. Vrijdagavond werd) alhier in de zaal van D. Rus de algemeene voorjaarsvergadering gehouden van de vereeniging „Algemeen Welzijn'U In plaats van den heer F. Huijsmans, die de gemeente gaat verlaten, werd tot voorzitter gekozen de heer W. van der Molen. In diens laats als gewoon bestuurslid mej. A. den )as en herkozen de periodiek aftredende hee- ren G. Kramer en J. Raat en mej. Th. Ficns. Vervolgens las de secretaris het jaarverslag. Onder de hierna volgens het reglement in bespreking gebrachte zomerplannen, werd ge wag gemaakt van pogingen om zoo mogelijk in den a.s. zomer nog tot een proef te komen met een verbinding hetzij per rijtuig of per omnibus of per automobiel van het tramsta tion, via de Buurt, Katrijp, Groet en Hargfen, naar Camp en terug. Voorts kwam, evenals dit bij de laatste ver gadering van Vreemdelingenverkeer geschied de, het bestuur weer eens ter tafel met plan nen voor de voorziening in.,de steeds drin gender behoefte aan een gemeenschappelijk Tehuis voor het steeds zich uitbreidend veree- nigingsleven alhier, waarvoor in den boe zem dezer vereeniging A. W. zelfs enkele le den zich reeds tot persoonlijke financieele medewerking bereid verklaarden. Intusschen werd wenschelijk geacht met de verdère bespreking van eventueele plannen liever te waditen, tot de bestuurderen van alle verschillende hierbij betrokken organisa ties eerst zich nader met elkander zouden heb ben verstaan. Een voor het eersUiier gevormde commis sie van vrouwelijke "den zou trachten eene gelegenheid tot stand te brengen voor jonge meisjes, om zich in de vrouwelijke handwer ken (naaien, knippen enz.) te bekwamen. Een drietal' daarvoor aangewezen leden verklaarden zich bereid als voorbereidings commissie den besten weg te zullen zoeken om tegen het a.s. najaar hier in de gemeente een cursus op land- en tuinbouwgebied geor ganiseerd te krijgen. Na afloop dezer huishoudelijk^ werkzaam heden werden door verschillende leden nog een aantal zeer geanimeerde voordrachten ten beste gegeven: Gedichten en proza van Von del, Pol de Mont, Laurillard en Heijermans, afgewisseld door een paar pianonummers en besloten door een kleme maar uitgezochte collectie lichtbeelden ter toelichting van de aterrekundige voordracht der vorige vergade- ring. Eerst tegen middernacht eindigde deze laat ste ledcnavond in dit seizoen, die alle aan wezigen wegens de echt gezellige stemming, die er heerschte en geen enkel oogenblik ver stoord werd, zeker als een der best geslaagde A. W.-avonden in de herinnering zal blijven. UIT HEILOO. Met Staatscourant 86 zijn verzonden de gewijzigde statuten- van de Vereeniging L E. T. T. alhier. UIT KOEDIJK. Gisteren had alhier de aangekondigde le zing over Lijkverbranding plaats voor een ta melijk bezette zaal. De heer Swetsman opende de vergadering nig van lijkverbranding wist en hoopte er thans meer van ite vernemen,, waarna hij het woord gaf aan den spr., den heer J. v. En- schut, van Alkmaar, die in zijn betook 't ver schil tusschen 'nl begrafenis en 'n crematie plechtigheid deed uitkomen, o.m. te berde gedierte gaf eene beschrijving van eeni crematieplechtig heid, om daarna een; klein denkbeeld te geven van hetgeen er in. de ovenruimte geschiedt. Na een korte pauze bracht spreker een en ande romtrent de gechiedenis der lijkverbran ding ter sprake, er aan herinnerend dat ver-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2