Ingezonden Stukken. Amsterdamsclio Beurs. Noordliollandscli Laudbouwcrediet. Sport Advertentiën. Marktberichten. branding niet lets geheet nieuws Is en o. a. da Romeinen reeds deze manier van lijkbezor ging kenden, zij het dan ook op andere wijze toegepast. In enkele korte trekken behandelde spr. voorts hetgeen er van dien tijd tot aan de op richting der Vereeniging voor Facultaiieve Lijkverbranding vermeldenswaard was. Spr. eindigde met een overzicht te geven der hier te lande plaats gehad hebbende cre maties. Door enkele aanwezigen werden eemge vragen gesteld, die door den spreker werden beantwoord. De heer Swetsman sloot de vergadering, bracht spreker dank en verklaarde, dat men veel gehoord had, dat waard was overdacht te worden. UIT OUDKARSPEL. De afd. van den Bond voor Staatspension- neering hield Zaterdagavond een goed ge slaagde vergadering in het lokaal van den heer Rentenaar. De zaal was geheel'bezet. Door Ds. Spaargaren van Öterleek werd een pittig woordje gesproken tot de leden, om meer liefde voor de afdeeling te toonen en tot de niet-lcden om niet langer naast de afdeeling te blijven staan. Spreker ging na, wat door het werken voor Staatspensioen is tot stand gekomen en hoe juist deze week voor het eerst de verhoogde rente 'is verstrekt en hoe ook aan hen die vóór 1 Januari 65 jaar zijn geworden, het pensioen is "toegekend. Naast de vele onbillijkheden is er nu weer een bijgekomen doordat zij, die na 1 Januari 65 jaar worden, geen rente zullen kunnen ha kte ia tot stand gekomen, doch veel verbe teringen moeten er nog komen. .Veel onbillijk heden moeten nog uit den weg geruimd, daarom moet de bond' zoo groot mogelijk gemaakt worden en moet men medewerken aan dit mooie doel. Hierna werd door de tooneelvereemgmg van St. Panera» opgevoerd: Cosmo, de ad vocaat van het volk", een toekomstspel in 4 bedrijven, waarmede ze ook nu weer veel suc ces inoogstte. Het geheel was een recht gezellige en leer rijke avond, die de afdeeling- nog 5 nieuwe leden bracht.1 Er werd nog op gewezen, dat Noora- Scharwoude zoo bijzonder weinig voor het werkeni van dteni bond voor Staatspensionnee- ring bleek te gevoelebi wat deze week bij de pogingen om programma's voor dezen! avond! Ite plaatsen weer ruimschoots bewezen is. Een gewettigde vraag: wanneer zal dat eens anders worden? Aan <Se veenderij: Noord-HoThmd In tol ©östweuderpoldci jdfcier is de vervenirg in vollen1 gang. veel tori «iaat reeds op den kant en' dagelij les komen' et" duizenden bij. De kwaliteit is over het algemeen licht. Nog eeregeïd worden' er veners gevraagd e» ia het werk nog niet in zijn vollen omvang. Even1 buiten de grens der gemeente zijn bij den veehouder D., op Dorregeest, van den dorscb, twee rijwielen ontvreemd. Van de daders geeni spoor. (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie De opname in deze rubriek bewijst geenszins, dat de Redactie er mede instemt.) I lp den eltfSstand der 2e Süase B Berin© ;5indsdi« bracht» wil deze raak op aller- Afcnwri* rich nujuist in ^«,'atwjj lei wijzen naar vorqj, al bereikte ons tot he- gezien de kracht der concurrenten lang gem den niet de vruchten van bet overleg boven-1 onverdienstehike prestatie vinden. Alkmaar, 17 April 1919. Aan de Redactie van de Alkmaarsdu Courant. Mijnheer de Redacteur. Uit uw Raadsoverzicht blijkt mij, dat mijn uitlating omtrent de raadsverslagen in de couranten door de verslaggevers als een be- leediging wordt gevoeld. Dat doet mij leed', omdat ik er van overtuigd ben, de omstan digheden in aanmerking genomen geen betere verslagen te kunnen verwachten en omdat ik geen andere bedoeling had dan te beweren, dat raadsleden zich nooit kunnen verdedigen door een beroep op een couran tenverslag. Met verschuldigde editing, j.cLoeck, Lid van den Raad. Mijnheer de Redacteur. Van de vaartbelemmering door het viaduct aan den Bergerweg gesproken; wat het zwaarste is moet immers altijd het zwaarste wegen, en dat zal in dit geval, waar er nog een andere waterweg is, wel het landver- keer zijn Als nu bovendien, dezen keer eens niet (zooals algemeen gebruikelijk is) het be staande wordt opgeruimd, maar nu zelfs in zijn geheel, d.wj. bovenoverweg èn voetgangerstunnel behouden blijven, dan is een tunnel van maar een rijtuig hoog en van twee rijtuigen -f- twee smalle vlucht- paden voor daar verdwaalde voetgangers breed, beslist voldoende en. verslechting van de vaart door dc houtvaart niet noo- De beslaande kleine tunnel komt dan „van zelf" geheel voor de voetgangers vrij. De nieuwe tunnel wordt dan voor alles wat rijdt, voor zoover het er door kan, aan de beide toegang-buiten-einden zou een hoogte- maatjuk, dat heusch niet wanstaltig behoeft te zijn, niet onpractisch zijn. bedoeld, en zult u kunnen oegrijpen, dat het stukje van den heer de Lange, in zijn kort heid en zijn bontheid, ons den schrik om het hart deed slaan, en wij alle reden hebben tot het verlangen, om juist te weten w a a r- o m een viaduct vaartverbetering uitsluit. Wij gelooven, dat u, Mijnheer de Redac teur, door opname, en de heer de Lange, door een nadere verklaring zeer velen aan zich ver plichten zal. In ieder geval onze vereeniging, die, indien deJicer de L. juist oordeelt, sinds eenige ja ren, sinds 1913 n.L, nutteloos werk zou heb ben gedaan. 1 De Voorzitter der Vereeniging ter bevordering van het Vreemdelingen verkeer, te Bergen (N.-H.), H. SIEBERT COSTER. onverdienstelijke prestatie De secretaris van Alemaria ontving heden bericht dat Haarlem II den' 2den Paascbdag zal komeni met haar volledig elftal. In de eerste klasse A is Quick dan toch nog ter elfder ure de laatste plaats ontloopen. Haar eenige kans was dat zij' zelf van Haar lem won eni Hercules van U. V. V. verloor en dat is ook gebeurd. Beide uitslagen waren 10. Hercules staat nu definitief onderaan. Voor den zoo sympathieken aanvoerder van I Quick, den ^era L. Bosschart, die gisteren zijni 300eni wedstrijd voor Quick speeide zal j de overwinning, van gisteren wel de grootste voldoening geweest zijn. V. O. G won van BI. Wit ook al met 10.1 A. F. C. speelde haar eersten kampioens wedstrijd' in Groningen, tegen Be-Quick. De j uitslag was een puntloos gelijk spel. In Breda moest N. A. C. alweer met 21 „DE STEM DES VOLKS". wat! Bewoog deze gemengde arbeiderszangver- eeniging, die onder leiding staat van den heer G. Anderson, zich de laatste jaren uitsluitend koelen en ossen f 350 a 550, 3 vette kal- ren f 110 a 120, 207 uucht. kalveren f 14 a 35, 1 vet schaap, 127 vette varkens j 1.60 a 2.20 per K.O., 1 geit 25. LANOEDUKER GROENTEVEILING 12 Apr. Bloemkool le s. f 0.— a 0.—, roode le soort f 13,—, 2e soort f 0,— a 0—, stort f 0.— a 0.gele le soort f 12,75, 2e soort f 0.— a 0.—, stort f 0.— a 0.—, witte f 6.—, 2e soort f 0.a 0. Rammenas f 0.— oer '00 Kg., Uien f 0.00 a breekpeen f 6.50, wortelen f 9.60 a 12.60. WARMEN HUIZEN, 12 April. Uien f 9.50 a f 11.90 per 100 K O. van 12 April 1919. Opgave van 30 Maart DAMWEDSTRIJD, rt werd te Zuid-Scharwoude het op het gebied der operette, voor het concert i eerste gedeelte gespeeld van een damwedstrijd dat gisteravond in de Harmonie gegeven1^ c werd, was men van die gewoonte eenigszins afgeweken door, behalve een operette ia één bedrijf, ook koomummers te zingen, waar van het voornaamste de tamelijk uitgebreide cantate „Das Lied von der Glöcke", van A. Romberg was. Deze cantate, doorvlochten met solo's voor sopraan, tenor, baryton en bas, en verschil lende ensembles voor de solostemmen, waar bij zich soms nog een altstem voegde, wefd geheel met eigen krachten uitgevoerd. Dat was nog al een waagstuk, want er kwamen lastige dingen in, maar men heeft de uitvoe ring er van tot een goed einde gebracht. Koor en solo's werden met zekerheid gezongen en menigmaal heeft men mooi genuanceerd. Bij vroeger vergeleken, toen men slechts koornummers studeerde de vereeniging had trouwens in dien tijd niet zooveel deden als nu is men vee1 vooruit gegaan. De klank is beschaafd, de zuiverheid ongerept. Aan de cantate gingen vooraf: „Ontwa king", van J. H. Caro, en „de Winter", van Loots. Na de pauze kwam de parodie-operette „Rustende Cavallerie", berijmde tekst van A. Reijding, muziek van H. G. J. van der Naa- ten. Dit in één bedrijf geschreven werkje pa- ridëert de opera „Cavalleria Rusticana" van Mascagni op geestige wijze. E>e muziek is tusschëa Alkmaar en Z. S Van beide zijden kwamen toen elf spelers uit die elk twee parij en speelden. Z. S. won toen met 24—20 en kwam daardoor ia het bezit van een medaille uitgeloofd door de dub te Alkmaar. Gisteren werd nu hier in 'i café vani den heer Bos de tweede ontmoeting gespeeld'. Van Alkmaar, zoowel als van Z. S. waren nu twintig 6pelers opgekomen. Er werd met zeer veel animo gestreden. Alkmaar heeft op schit terende wijze revanche genomen voor de in Z. S. geleden nederlaag. De eerste ronde won Alkmaar met 2317, de tweede met 2218. Totaal 45—35. Alkmaar won hiermede de medaille uitgeloofd door „Damiust" te Z. S. Hieronder volgen de uitslagen (2 is ge wonnen, 1 remise, 0 verloren.) 1. P. Dekker 2.0 - P. Beert (H.H.W. 0.2. 2. G. G v. Gulik 2.2 A. Rcnooij (K.) 0.0. 3. F. j. Krocse 2.2 W, Verkroost (Z.-S.) 0.0. 4. G. v. Nieuwkuijk 0,2 J. Kunst (Qu- 3tf 3 2X 5 5 5 4 K urr WIJDENES BUITENGEWONE VERGADERING VAN DE COÖPERATIEVE MALERIJ TE WIJDENES. Deze buitengewone vergadering werd Vrijdag gehouden, ter bespreking van liet punt: aankoop lijnkoekenfabriek, gelegen aan de Zaan eni een rijweg. De eigenaar wenSchte deze fabriek te verkoopen aan vra- eenigde Coöp. Malerijen, die dan de zaak als eert N. V. zouden kunnen' drijven. Hij' zelf 3K>u als directeur aan de zaak verbonden blij' De BoKtf van Goöp. Malerijen had' deze ypaV in 'n bijeenkomst te Hoorn op 29 Maart enkel ca breed besproken. Van deze bespre kingen was een zeer gunstig rapport uitge bracht, dat de voorz. der vergadering, de heer C. Duia, eerst voorlas. Daarna werden de besprekingen geopend. De heer J. Boniïemeer achtte het met wen- echelijk, niet alleen' omdat er eat groot risico aan verbonden was, maar ook wijl hij. een voorstander was van particulier initiatief. Tot zekere hoogte vond1 hij organisatie wel goed, maar deze moest niet te ver gaan. I en Bond van'Coöp. Malerijen zou mogelijk een band kunnen wordten. De heer C. Ham vroeg of de aandeelen qua C 'M. genomen moesten worden, waar door ook met-gebruik; ra er direct in betrok ken werden! of persoonlijk door de leden:. De heer J. Pereboom Jr. wilde wel eens we ten door wien1 de koopsom was vastgesteld1 en verdfer of de aaneengesloten Malerijen! wel voldoende werk aan de fabriek zouden ver- De heer Sfeggertfa achtte dit een! cardinaal punt. Ook de ideeën omtrent dte voedingsleer wijzigen zich. Het in eigendom bezitten van een fabriek nu zou er ifoe kunnen leiden zoo veel mogelijk koek te voeren om dfe vaak Ce kunnen laten rendeeren. En 't is eert open •vraag of veel koek te voeren wél het beste is AH men een fabriek zou willen1 bezitten, eou hef' in de eerste plaats hierom zijn, dat tr.erfl zelf over dé winst beschikte wear anders fabrikantm sa tusschenpersonen mee gaan rjd»e heer Palend'ju vrewg of de voorz. ook Wlüt hoe andere Coöp. Malerijen' tegenover deze zaak-stonden. Dc Her Boot zon eeni eigen) fabriek een groot voordeel achten omdat men dan koek naar eigen keuze kon laten slaan. De heer Sfeggerda vrauidelijkte het door hem gesprokene nog even, door er op te wij- zsni', dat gedurende de oorlogsjaren niet zoo- roei koek was gevoerd er. het vee toch goed ge zond was gebleven, een bewijs, dat men soms op den verkeerden weg was. De voorzitter beantwoordde de verschillen de sprdnrs. Hoewel niet geheel vrij van pes simisme, zag hij de toekomst niet zoo ü'odkér in als ae heer Bsnnemeer. Of de aandeden qua Coöperatie of door de leden persoonlijk genomen zouden worde! kon hij' den neer Ham niet zegge*. J Aan den heed Pereboom werd medegedeeld, dat' de com van overnemen) door een1 technisch persoon was vastgesteld en; dat de capaciteit van da fabriek zoo groot was, dat aan derden yerl-orht zou moeten worden. Dm; heer Balenstijn werd geantwoord dat Berkhout ra Venhuizen eea afwijzende hou ding hadden aangenomen. Nadat er nog hit een es andter over ten beate werd gegeven werd mgt 33 van de 44 stemmen dte wenscheHjkheid uitgesproken een eigen fabriek te bezitten; en met algemeene stemmen aangenomen het voorstel van den heer P. Houtai om de zaak nog een jaar aan te houden. Hierna sluiting door den voorzitter. UIT AKERSLOOT. Ds verpachting van het gras- em rietgewas van dc Oroote en Kleine Uiterdijk bracht in tcia*l t dte «om van f 718, dit is 96 meer als Vorige J*w- Dbór behoud van den boven-over-weg I veelal opwekkend en vroolijk, zoo nu cn dan tuig- I hoort men er een kort gedeelte van M.'s werk blijft de hoogte voor voertuigen en voertuig ladingen onbeperkt. Alkmaar, 12 April 1919. A, P. Jzn. Geachte Redactie. Vergun ons nogmaals een klein plaatsje ïn uw Blad. Het is naar aanleiding van het stukje van den heer G. Cloeck. In dat stukje beweert Z Ed., dat Kamp nog net zoo zat als bij zijn eerste bezoek.. Mogen wij den heer C. even opmerkzaam maken, dat Z.Ed. er de laatste dagen niet geweest is? Nogmaals, Kamp heeft alles opgeruimd, zijn bed, de tafel en 6toel heeft hij uit een menschlievend oogpunt mo gen houden. Verkocht had hij het al aan B. Zeegers. De rest is al verkocht. Wij hopen van harte, dat Kamp nu eens spoedig gehol pen zal worden, mits hij zelf medewerkt. U, geachte Redactie, dankend voor de plaat- Smg' DE BUREN VAN DEN ACHTERWEZEL. dorp) 2.0. 5. R. W. T. Bosman 1—«1. Jan de Geus (Z.-S.) 1—1. 6. J. Amelsbeek 0—2. 20. 7. J. Jonker 0—0, P, y. d. Velde (Z.-S.) Schrieken! 2H-2. 9. D Kater 6—2. Jb. Striibis (Z.-S.) 2-0 10. C. Bos 2—2. A. Zuiuscherwou (Z S O0. 11. J Stammes 2—0, 0—8, 12. C. Wageaaar 2—1 Jb. de Geus (Z.S.) 0—1. S. Groot (Z.-S.) D. Klay (Oudkar- 5 5 4K 2K pCt. doorheen, en op het toöncel zietmen vele grappige tafereelen Het sloeg bij het zeer tal rijke publiek dan ook uitermate in, waarbij de zeer goede opvoering veel hoeft bijgedragen. De verschillende partijen werden vervuld. y_A< r o A door de dames Langenberg, Mooij, Bas en de 13. s. de Jong 0-1 P. de Geus (Z.S.) R ófafds Spw. v A. 94?r, heeren Kleiimeer, Tegel, Oom, van den Bo> gaerde m Schoen, benevens koor. De begeleidende muziek, alleen voor kla vier geschreven, was door den heer Van der Meer, alhier, met zaakkundige liand voor strijkorkest ingericht. Dit strijkorkest, ver sterkt met klavier, bewees in de operette, als mede in het werk van Romberg, zeer gewaar- deerde diensten. Jan Pluister (Z.S.) 2-1. 14. G Zomer 0—1, 2—1. 15. J. Stoute 2—2 Jb. Tol (St. Pancras) 0—0. 16. W. Blokdijk 0-0, P. de Groot (War- menhuizen) 2-r-2. 17. H. Booij 2d 'A, Volken» (Sint Pan cras) 02. 18. P. Noom 2—0 J. Swart (Z.S.) 0—2. 19. C. v. Stam 2—2, W. G Bouman (Z.- S.) 0-0. 20. G Bijpost 0—0. G Tol (St. P.) 2—2.1 Alkmaar 23—22. Z. S. 17—18, Er waren bovendien nog drie medailles uit- TUNNEL EN VAARTVERBETERING. Mijnheer de Redacteur. VOETBAL. AtcmartdD. E. C. 22. Onder leiding van den scheidsrechter Ro- meijn had deze wedstrijd thans eec> zeer aan- - genaam verloop. De leiding was dan o<A zeer geloofd als persoonlijke pnjzen n.l. door de goed. Ook de verstandhouding tusschen de I Alkmaarsche Courant, den eigenaar van het spelers onderling liet niets te wenschen over. clublokaal de Roodte Leeuw me Z. Sch. en _de r 't'i En zoodoende heeft de laatste competitiewei- Lungedijker Ccjurant. Deze medailles werden ia. IO In 4i^^Zaterdagav°ndnuinii^r waarschu goedeQ achtergelaten. Het gewonnen door die spelers die de meeste pun- Handebv. Amtterdam Aac de heer P. A. de Lange tegen de d»r belang- eerste helft verre van mooi. urn voor hun club behaalden Zij vit na tea j Ned. H«»Ju My. C v. A,- hebbenden zoo vurig verlangde verbetering I ir, t.l m A in d n overgang van ,'vn v*xv*g.m '^TaS'ïT te iÏÏdaS den Bergerweg onder Alkmaar. Het maken van een viaduct stelt hij' gelijk met het dempen van de vaarten. Wij worden voor de keuze gesteld: vaart- verbetering, óf viaduct! Nu is die keuze wel zeer moeilijk, ook de vaartverbeiv. ing is een levensbelang voor een gansche streek, en voor heel wat ingezetenen des rijks. Het was, hoewel velen er door waren te- lf irgesteld, aan de eene zijde maar goed dat uw telad dien avond da Berger geabonncer- dea niet bereikte, en de Zaterdagavond-bijeen komsten niet behoefden uit te maken, welk der beide onmisbare zaken men nu den voor keur geven moet, en met alle macht bevorde ren. Toen wij nu den Zondag gebruikten, om over. Maar dat kwam ook weer, doordat som mige spelers niet op bun gewone plaats wa ren. De rechtsbuiten was nu spil, de spil rechts half', terwijl de buitenplaatsen in de voorhoe- I de door twee invallers bezet waren. Van deze /wee voldeed de rechtsbuiten heel goed. Hij j speelde heel kalm en met overleg en wist meermalen) uitmuntend voor te zetten. Ook 't nemen van de corners was heel goed1. Van I den linksbuiten hadden wij meer verwacht. Hij kan beip". De linksbinnen dimt zkh wat oecl aan de fatc.en P. der Utile, it Zu.u- Scharwoude, M. Schftekem e® O. G van Gulik te Alkmaar) (na loting met G Rutsen en J. Pluister). Een hartelijk woord van dank namens dè dammers aan de schenkers van deze «ereprijzen is hier zeker op zijn plaats. Aan slot van den wedstrijd werd1 het woord gevoerd dooi deu voorzitter van „Dam- lust" dra heer W. C. Bouman, Deze sprak zijp groote voldoening uit over dra zoo ge- anim-cerden ra uitmuntend geslaagden wed strijd. Hij gaf to' overweging nogmaals po gingen in het werk te stelten' om te komen tot meer in te spannen. Wat hij gisterenmiddag de oprichting van een organisatie omvatten- presteerde was niet veel. Middenvoor en de d'e damclubs benoorden het J J. Dit voorstel rechtsbinnen waren niet fortuinlijk. Een paar mooie kansen hebben zij laten glippen. De midden'linie heeft uitstekend gewerkt. Die heeft een zwarra midag gehad. De spil vond algemeene instemming. Uit de besturen van V. V. V. en.' Damlust zal een commissie worden benoemd om de plannen nader uit te weilen. Wij hopen! dat deze commissie zoo spoedig mogelijk haar moeilijke taak zal aan- "a u r „nc, ,,+„it u,,,arn i u. c,. v>. naa een iuux cui«. i 'c ta- vaarden. Er moet gewerkt wofdesi', maar dan waarvoor de heer de Lange ons ste I ten er tot het einde vurig op. Zii waren be-1 zal ook zeker succes niet uitblijven. het al dadelijk bij omlop, dat)jebrelka j gljgt sneller dafl de Alanarlanen Ook hun Wij voorzien to) dra volgenden winter n vermoedelijk (wij weten dat de aeer qc L. net „,nM k„.4A«- /t/ml- i>«<m «nü Aim*è m/»+ l een opgeüwdct <hwlevQL En. de d^im- uiers hopen dat er dan altijd zulke gezellige vermoedelijk (wij zer druk heeft, waarom wij zijne belangstel ling in dit vraagstuk te meer op prijs stel len), hen heeft moeten beletten, ons te vertel len, waarom dat alternatie! gesteld nwet worden. Zouden wij, nu hij in hef openbaar deze zaak heeft aangeroerd, hem langs denzelfden weg de vraag mogen stellen, zich daaromtrent verklaren? plaatsen, was beter. Ook faun spil dient met eere genoemd. Hij speelde een' uitmuntende partij. Voor de rust was D. E. C. veel sterker onunoetingra zullen plaats hebben ais die en met de grootste moeite wist de Alemaria van nu tosscbea Alkmaar ZuidrSchar- verdedigmg «rand te houden. Een paar maal woude. ontkwam het doel als door ecu wonder aan een doorboring. Na een half uur spelen nam Alemaria on verwacht dé leiding door den Italsbinneü, die eeni mooien voorzet van rechts to 't doel p a hM nnc mnizeliilf met die eem mooien. voorzei van rectus m «i u TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 14 April. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorólogisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 15 April de 5 Mededelingen van Maandag 14 April. Oliewaarden bij opening van de markt vas ter, doch liepen naderhand was terug. Cultu ren wat vaster voor Handclsvereeniging Am sterdam. Rubbers en Scheepvaart-aandeelen stil. Amerika engeanimeerd. 221 - vrucht discuss:e te voeren, al zien wij vol- «ea aawam^In het gebied van de waarneming d maakt in, dat wij, als leek, de technische zijde hij voor de rus. deed). Greet caar pm h te etaad, van dm barometer 757J van beide vraagstukken niet kunnen beoor-1 D. E. C. uit een, corner gelijk. Rust l—l. deelen. Tn het najaar van 1916 had onze vereen! ging een conferentie over den onhoudbaren toestand bij bedeelden overweg, met autori teiten van belanghebbande gemeenten en pol ders, en daarna met B. en W. der gemeente Alkmaar, wien wij overlegden, namens ons gedane opnamen van de sluitingstijden van de boomen, op drie verschillende dagen. Op den eersten dag werden de boomen 77 maal gesloten, en duurde de sluitingstijd in het ge heel 359 minuten, den tweeden dag 75 m1al en 326 minuten, den derden dag 78 maal en 299 minuten. B. en W. deden ons, na deze conferentie, bij schrijven van 14 November? mededeel ing, dat zij bfcsloten hadden, den Directeur der Ge meentewerken op 4e dragen, eea plan te ont werpen voor een tunnel, die ook voor voer tuigen te gebruiken is, coder den spoorweg overgang vaa den Bergerweg, met fcegrooting Vtiu cn dssfo»utrcöt cv£*l£g[ te met de Directie der H. IJ S. M., eventueel aei «*aü éss doof iss* sm te wijssa re in de tweede helft miste de middenvoor een strafschop, aan Alemaria toegekend wegens free-kick van eem der D. E. G'ers binnen het strafschopgebied. Een mooie kans was daar door verloren. Toen de linksachter van Ale maria wat te ver wa4 opgedrongen volgde een' snelle doorbraak van D. E. C. de verde diging raakte eveö in de war ea 't was 21 't Spel van, Alemaria was anders in die twee de helft stukken beter dan.to dè eersite. Van overwicht van D. E. C. teas absoluut geen sprake meer. Vurig kwam Alemaria opzetten. Zij wilde gelijk maken. Een paar prachtige schoten dienen genoemd van middenvoor, een van spil, maar tot viermaal toe ging de bal net over de lat. Tot plotseling de linksachter era flink schot loste, dat door den verrasten D. E. C. keeper zelf in 't doei geslagen werd. 2—2. Een spannende strijd! om de leiding volgde nu nog. Eem halve minuut voor tijd /forceerde Alemaria een corner, doch zonder resultaat. Meteen klonk 't fluitje. Met den uitslag 2—2 kunnen beide partyen in aite op richten tevreden rijn Dresden. De laagste stand van den barometer 749.1 Hernösand. VERWACHTING. Aanvankelijk matige tot krachtige zuidelij ke tot westelijke wind, meest zwaarbewolkt, waarschijnlijk eemge regtabuien, zelfde tem peratuur. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: 12 April. Cornelia Johaonesc. z. van Frede- rikus Hendriks eu Elisabeth Stnan, OVERLEDEN: 13 April. Cornelia Stam, gehuwd met An- thonius Margarethus Petras, 38 jaar. Johanna Groot, 1 jaar. 14 April. Neeltje Bijleveld, wed. Jacob van Essen, 79 jaar. Maartje Boon tjes, gehuwd met Piter Blom, 62 jaar. ""alkmaar» 14 April Aangevoerd Heden ovtvked ia den ouder-' &oj vfia 79 jaar. 1u hope d«t trawtgen Jevess, ©mze geliefde Moeder, Behuwd- in Grootmoe der en Tante JfEFXTJE BÏÏLEYML35, Wed. van Ja. v. Essew. Uit aller saam, J. v. ESSEN. Alkmaar, 14 April. SnaarmansUan 68, De Hter en Mevrouw VAN LQOKEREN CAMPAGNE— HANNEMA geve: kenni* van het ovcirlijden vaa hun geliefden Broeder e.n Behuwdbroeder, den Heer Jf. YAM LOOKEB1I OAMPAGRE, echtgenoot van C. UITEN H AGE DE MIST te Zaltbommel. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. Jlkmaar, 13 April 1919. - - Die ontmoeting AjaxGo^Ahead belooft pCt. 4 y, 4 4 4 4 4 4 VIJS!. Sell cl f f &1L Spel) Q 0, 8 STAATSLEENIN GEN. NEDERLAND. Oblig. .NW.S. v. f 1000 1918 Oblig. N.W.S. van 500/1000 1917 dito van f 1000 Oblig. dito dito dito dito dito Ned. Ind. 1915 f 1000 dito 1916 1000 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronent. Jan.«Jull RUSLAND. Obl. 1906 frs, 2500—5000 Iwangorod Dombr. GR. 625 Nicolai Spw.. 100 Geconiol. 1880 GR 625 Rothschild (consols) GR 625 Hope en Co. 1889.90 GR 625 6e Emissie, 1894. GR 625 TURKIJE. Bagdad Spw le aerio 1904 4 BRAZILIË. Funding Ln. 1898 20/100 5 Provinciale en GemeenteL Leeningen. Amsterdam 1915 Rotterdam 1915 5 Bank. en Credlet.Inatellisge*. Amsterdamsche Bank A Nederlandsche Bank C. v. A. Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen. Holl. Uier. Spoorw. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatisp. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. Presleleenlngen. NEDERLAND. A'dam Sud 1874 100) BELGIE. Antwerpen 1S87 Prolongatie Vorige koers 92 82«/s 788/8 678/4 6U/8 51V» 92 90 lii 22 351/9 22 328/4 221/4 24 24 V, 218/4 59 858/8 95" 9513/1. 1871/4 1SS 1423/4 r95i/a 861/1 IO6IA1 711/, 9 91'/ia 82 78V. 62Vi. 51»/. 903/4 9OX/4 21"/ii 23 24 22 84V, 95 187 95 V» 4% Erie Spw. Mij. Gewotto Asad. Kans. City South. R»Üw. Cy. dito v Pref. A Missouri Kens. Tex. C. v. A. Mexicsn 2e Pref. A. Southern Pec. Comp. Couth. Rlw. Vot. Tr. Gew. A Union Pec. Reilr. Cy, C. 2. A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Car. Foundry Co. C. V, A. Amer. Hide Sc Lesther Comp. Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A, Int Merc. Marine Cy. afg. A. Int. Merc. Mariae afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert v. A. Koe. Ned. Kó t. e. v. Petr. bï. Orion Petrol Mij. Steaua Romana Petr. Mij. A. Compania Mercantil Argentina* Cult. Mij. der VorstenI taden id. id. id Winstaand. ad. Ncticd. LJ. litaht «aLk. Aüï»ü. Atn&terd. Rubber Cuit. Mjj. Nederl Rubber Holl Amerika Hjn A. Id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij. Aand. lava China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mfj. Asnd. Idem Nieuwe Arsnd. Kon. Paketyaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij, Nederlsnd A, A dam Deli Comp. Aand, Deli'Maatschappij Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand, Senembah Tabak«Mij. Aand. Vorige koer» 91u/n 73/4 7»/» 207/3 201/, 20 Vu 20 521/4 7 7 121/u 12 978/3 27»/,« 271/4 1357/w 1351/» 132' Vu 91 */a 921/, 951/s 95 95Vla 548/4 30% 3i3/8 1378/4 137 267 26Ö 645 643 80 80 150 261 265 146 1471/i f120.75 423'/, 428 186 1L3 182 1S3 103 103 400V, 401 3791/, 380 185 185 301 302 168 168 2.07 207 2011/i 201 241 242 252 252 276V, 276 3061/» 300% 235 473 215 2S01/4 4558/»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3