Yelo waschmachlne en wringer Koemest Net meisje Toezicht op studie gevraagd Winkelhuis, Pakhuis en Erf, Landhuisjes, in 40 M Wortelwrak mak Paard, Brik po Telg „BATO" SCHOORL. Ulthd ol retgehalte der melk., Kinder- en Promenade- wagentjes, WILLEM VAN VL URE, Van ai Vrijdag 18 April :t 50. us St. 1. HÉÉi Burgermeisje, JOUW een Bediende, Meubelmaker Hondsbossche. Ondergeteekenden deelen mede, dat vanaf 15 April de kaas markten wederom geregeld gehou den zullen worden. PR AC TIJ K-EXAMENS Brandkastjes Willem r. Yuure, C. Oudes, Beësdlgd Makelaar Het Poortje, J.B.YAN DER CULIK, Willem v. Vuure, DIENSTBODE. SIGAREN - TABAK. Feestprogramma's met Tekstboekje h 40 cent vanaf heden verkrijgbaar in v. d; MEULEIYs iloekhandel, Xiangestraat. Kapitaal en Reserven f 7,200,000.— CRED1ETEN, COUPONS, DEPOSITO'S, EFFECTEN. Net Meisje gevraagd Heden ontvangen een kleine zending Willem van Yuure, HUWELIJK. I. KOENOT, Hekelstraat 8. Dinsdag Kepititie Kramer, Waagplein. Meisj Prov. Drentsche en Asser Courant, Net Persoon bakkersleerliug of halfwas. Wegens afschaffing te koon een goed ongem. slaapkamer ïiij wielen vanaf f 126. Verkiezing steeds in groote sorteering Yoorradig hij MIENT 15, tegenover de steenen brng. niet meer zal laten venten. Kooritraat. Tel. Intens. 601. Nog ©enige solide a f 60.— per stuk, Mient 15. Notaris Gottmer Meubilaire goederen, Woningzoekenden GASHJO ODERSTRAAT 2. Schaarlicha TanneBlrereeaigiag. OPVOERING t© Schoorl. T© lioop: erwten-, boonen- en hayerstroo. Honderd Reuzen Violen, Visscherslaan 3. Telef. 604, Alkmaar. Mient 15, ENTREEPRIJZEN: Zaterdagavond - Zondagmiddag - Zondagavond - Maandagmiddag Maandagavond Verhoogd met 10 ct. Sted. belasting en auteursrechten. W" Zie verder groote biljetten. KANTOOR ALKMAAR, voorheen J. DE LANGE C.Jzn. Da aandacht wordt gevestigd op de afgifte van Blnneniandtche Gredletbrieven, waardoor in ruim 80 plaatsan In Nederland golden franco kunnen worden opgenomen. TB KOOP. Adres JAN SCHOEN, Ondorp. TE IOOP een groote stuit gelegen aan~groot vaarwater. Kan tot 1 September 1919 blijven liggen. Te bevragen bij Jb. CLAIJ te Oudendijk N.H. Heden overleed, zacht doch plotseling, onze Innig geliefde .dochter en zuster GEERTJE BR1TMMAM, in den nog bloelenden leeftijd van 20 jaren en 6 maanden. Haar diepbedroefde Ouders en Broers D. BRUGMAN Pz. A. B R UG M AN—oe V rics P. BRUGMAN. R. BRUGMAN. Alkmaar, 12 April 1919. De teraardebestelling tal plaats hebben Dinsdagmorgen 11 uur. Gevraagd een nette Adre3 Mej. S. E. HAMBURGER, Verdronkenoord 79. Gevraagd door vertrek naar elders van het tegenwoordige meisje, bij alleenwonende dame, een net v. g. g. v. Zich aan te melden 's avonds 7—8 METIUSGR. 22. Tot onze diepe droefheid ge ven wij u kennis van het over lijden van onze Innig geliefde Echtgenoote en Moeder, Doch ter en Behuwddochter, COBJfJELIA PETERS, geb. Stam, op den leeftijd van 38 jaar en 4 traanden. Alkmaar, 13 April 1919, Oudegracht 32. A. M. PETERS en kinderen. J. STAM. O. STAM— Bakker. J. DOLLEMAN. b. w. c. dolleman- dekker. De Heer en Mevrouw VER WAALVAN SCHAARDENBURO zeg gen hartelijk dank voor, de deel neming, ondervonden bij het over lijden van hun zuster en behuwd zuster. Voor de vele bewijzen van deel neming, bij het overlijden van onzen geliefden vader, behuwd- en groot vader, den Heer JAN KUIJPER, betuigen wij onzen hartelijken dank. Qrootsr.hermer, April 1919. Uit aller naam, W. WIEDIJK-KUIJPER A. WIEDIJK. gevraagd, salaris f4.50, geen wasch aan huis. Adres te bevr. bur. dezer courant. Ier assistentie In de huis houding voor den dag. LAMORAALSTR. 7. Mevrouw STAP, Nassaulaan 28, vraagt voor direct of later een of Tweede Meisje, va* 8 uur 's morgens tot 7 uor 's avonds, voor hulp bij een kindje van li/2 jaar en tevens veor het verrichten van eenig verstelwerk. voor een leerling va* het Gymna sium, hoofdzakelijk voor LATIJN en' GRIEKSCH. Brieven met opgave van conditiën onder Ietter U 985 bureau van dit blad. Ten Kantore der firma H. W. HOLSMULLER, Voordam,kan voor direct geplaatst worden teveas goed correspondent. Leeftijd pl.m. 18 jaar. Kantoor-routine ver- eischt. Persoonlijke aanmelding tus- schen 9 en 12 uwr 's morgsns. Te koop of te huur op een der beste standen nabij de markt te Alkmaar een flink groot 1 Are 98 centiaren. Brieven onder S 983,.bureau van dit blad. Te koop te|Bergen-blnnen gelegen aan den Bergerweg. Best. uit zes kamers, keuken en kelder, voorzien van Electr. licht en wa terleiding, 580 M2. tuin. 1 Mei te aanvaarden. Dagelijks te bezichtigen en te bevragen kantoor Stationsweg A 286. Huis Tel. No. 23. Tegen 1 Mei gevraagd met KEUKEJl, ia goeden stand voor langeren tijd voor echtpaar k. Brieven onder W 987, bur. van dit blad. WEREHAirSTABifi. Prima Korte Tabak vrij van stof, steelen, zand of surrogaat, 11.40 per pond, so cent per ons. Tevens een klein partijtje Pruimtabak 1 2.75 per pond. Naar buiten na ontvangst van postwissel. C. M. r. d. STOK, Kweerenpad 8, (bij het Badhuis), Alkmaar. waaronder 3 stuks van het bekende merk „PFAFF'. MIent 15, tegenover de Bteenenbrng. HEER, 40 jaar, wènscht kennis making met gef ort. dame oi weduwe, leeftijd 25 35 jaar, knap uiterlijk. Brieven onder V 986 aan het bur. van de Alkmaarsche Courant. Bruiloftsaardigheden, Versiering en Voordrachten. Groote keuze. Bejeefd aanbev., Gevraagd een eenvoudig ter assistentie in de huishouding en tot verzorging van 2 jonge kinde ren. Hulp van dienstbode. Adres te bevragen bureau dezer courant. Het E E NI G B DAGBLAD ia DRENTHE is de een veelgelezeH blad, dat groote publiciteit waarborgt. gevraagd om voor liefdadig doel gangbare boekjes aan elk huis te koop aan te bieden. Brieven onder T 984 bureau dezer courant. gevraagd. Zich te vervoegen kantoor Veenderij „Noorholland", Westgraftdijk. B. REITSMA, Payglop Alkmaar, vraagt een GEVRAAGD een AAEKOMENI> tegen flink loon, bij fa. P. Th IJPMA, Langestraat, Alkmaar. Te koop ongeveer by A. BAKKER Fan., St. Panera». bf] Fr. SPIERiar@S, Arts, Heer Hugowaard. IEMAND, z.b.b.h.h., vraagt met volledig pension, Fr. Br. lett. W fcjd Boekh, N. A. G, BIJL, 9 Ritsevoort Alkmaar. Tel. 406. Ieder BERGEXAAR die roeping gevoelt tot de Burgerwacht toe te tredenwordt uitgenoodigd de lezing vau een deskundige by te wonen op BI ASDAG 15 APRIB 1919, des avonds 8 uur, j in de RWSTENDE JAGER alhier. Bergen (N.H.), 12 April 1919. De Burgemeester, J. VAN REENEN. I WOEXSDAG 16 APRIE, des avonds 7 uur, za! Eezlng werden gehouden door Dr. SCHEIJ, in het café van den heer G. Hooovorst, I te Groet. Onderwerp Opkomst gewenscht. Bestuur der Kaasfabriek j „de Goede Verwachting" j J. POLLE Wz., Directeur, Schoorl. jaa&Sè*» De openbare zitting vgn het Hoofdstembu- rea* voor de stemming van lede* van den Raad der gemeente Oudorp ter beslissing over de geldigheid der ingeleverde lijsten en over de handhaving van de daarop voor komende candidaten, zal plaats hebben ten Raadhuizs op Don* derdag 17 April a.s., des 81- «iddags 3 uur. De Voorzitter van hst Koofdstembureau, O. BOS Wz. Oudorp, 14 April 1919. voor den Dijkgraaf en Heemraden van den Hondsbossche en Duinen tot Petten brengen ter kennisse der stemge rechtigde Ingelanden ia het 3® district van Waterland dat op Don derdag den 24 April aanstaande, tussehen des voormiddags 10 en des namiddags 1 aur, in het Raad huis te Schermerhorn stemming zal worden gehouden ter verkiezing van een Hoofdingeland vaa den Hondsbossche voor dat distriet, in plaats van den heer C. DE BOER Fz., benoemd tot Hoogheemraad, waartoe de stembriefjes dan aldaar zullen worden uitgereikt. Alkmaar, den 14 April 1919. Dijkgraaf ea Heemraden y voornoemd, P. VAN FOREEST, Dijkgraaf. W. TEENGS, Secretaris. Vareeniging van Kaashandelaren In Noerd-HoIIand. Hond van Zuivelfabrieken in Noord-Holland. Zij die land besehikbaar hebben voor den verbouw van SUIKERBIETEN, kunnen ep zeer voordeellge voorwaarden BIETEN CONTRAC TEEREN voor de Suikerfabriek „HOLLAND" te Halfweg. De prijs Is I 30.per IOCO Ko. voor @@n suikergehalte van 15 pet.; voor elk pCi. meer of minder f 2.—; daarboven uitbetaling van 50 pCt. aandeel In de netto-winst, Contracten kunnen worden afgesloten op ZATERDAG 12 APRIL van 9—12 uur In het lo kaal van den.heer Schermerhorn te Alkmaar; Donderdagavond 7 uur in hotel Concordia te Noordscharwoude en Donderdagmorgen van 9 12 uur In hotel Igez te Schagen. De Agenten s P. SPRONK, te Halfweg. J. LANSER Johz. te Hoofddorp (Haarlsmm.meer.) VEREENIGING VAN LEERAREN IN DE HANDELSWETEN SCHAPPEN, BQEKHOUDEN-HANDELSCORRESPONDENTIE. i op 20, 27, 28 Mei, des avonds, te Alkmaar en 20 andere plaatsen. Vraag pros. bij. den Secr. H. BROEDERS, le Helmerstr. 327, Tel Z. 3247. Vdam, en bij den Boekh. van BLADERGROEN te A'dam. Aanm. tot 9 Mei! is het KANTOOR van den Betaalmeester gevestigd Met dezen maak ik het geachte publiek bekend, dat ik VANAF HEDEN Bestellingen worden echter zoo spoedig mogelijk thuis bezorgd. Heeren BUROEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HEER-HUGO-WAARD wenschen aan te hetUeden op VRIJDAG 18 APRIL 1919: Het bouwen van een Hulpschool. Bestek en teekening liggen van af 14 April ter inzage in het Café van den Heer PIJPER. BIJ egenover de Steenenbrug. De endergeteekende maakt hiermede aijn ge achte cliëntèle bekend, dat zijn Timmerzaak den len Mei zal overgaan aan den Heer A. KOSTER Gz. te Oostwoud, en beveelt zijn opvolger ten zeerste bij u aan. J. BROMMER, Groot-Schermer. In aansluiting met bovenstaa*de bericht endergeteekende, dat hij de TIMHEKZAIK van den heer J. BKOMHEB te Groot schermer heeft overgenomen en beveelt zich hiermede bij de ingezetenen vaa Groot-Schermer en omstreken beleefd aan. A. KOSTER Gz., Oostwoud. te Obdam, zal DINSDAG 15 APRIL 1919, 's morgens 10 u u r, ten sterfhuize van den heer J. Vlugt nabij de halte St. Pancras, x con tant verkoopen: alsmede eene groote party win kelwaren, koloniale waren, sigaren, glas- en aardewerk, enz. W. NED ERKOORN. SCHOUTENSTRAAT. raadpleegt en binnen 6 weken heeft U een huis. Prijzen f 3500 tot f 13000. van blijspel in 5 bedrijven, van FR£D. VAN EDEN, in het caló van den Hr. KUS EERSTE UITVOERING OP DONDERDAG 17 APRIL. Fntrde 5(1 ct. Geen bal. TWEEDE UITVOERING OP DEN 2den PAASCHD AG. Entréo 65 cent. Mat Bal na. Aanvang half acht precies. H. C. DE REUS, Molenweg, Schermer. Wegens grooten voorraad verzenden wij rembours. 100 10 col. sigaren f 7 2ujver0 ICO 8 I :l\ «bak. een pond Rooktabak geen surr. f 2.50 drie 5 pet. korting. Sigaren-verzendhuis EUREKA. B. v. d- Berghstraat 134. NIJMEGEN. Verzoeke bij bestelling deze cou rant te vermelden. VOOR PEKKEX. pracht-planten, onafgebroken door bloeiende tot a.s. najaar. Kosten slechts twee gulden franco huis. Tuinbouwinrichting „Floralia'', Schesmda. zijn weder voorhanden ln het IjzermagazUn van tegenover de Steenenbrug. ZmpÉtil ÉS 21 April

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4